В избранное
99767. Дослідження підсилювальних каскадів за допомогою програмного комплексу Electronics Workbench 81.5 KB
  Вивчила принцип дії та властивостей, дослідила характеристики, ознайомилась з основними параметрами. Дослідження підсилювальних каскадів за допомогою програмного комплексу Electronics Workbench.
99778. Дослідження послідовного коливального контуру (резонанс напруг) 216.85 KB
  Явище резонансу, яке виникає в нерозгалуженому ланцюгу, що містить в собі котушку індуктивності і конденсатор (послідовний коливальний контур); Умова виникнення резонансу в ланцюгу і його перевірка в лабораторних умовах; Методика виміру резонансних кривих; Аналітичні співвідношення при резонансі і їх експериментальна перевірка.
99814. Детская эндокринология методически указания 794.5 KB
  Сахарный диабет. Осложнения сахарного диабета. Заболевания щитовидной и паращитовидных желез. Патология роста. Ожирение. Заболевания надпочечников. Нарушения полового развития и половой дифференцировки...
99838. Державна ідеологія та конструювання спільної пам’яті про минуле: організоване забуття та феномен пригадування (на прикладі пам’ятників Донецка) 93 KB
  У статті розглядаються пам’ятники міста Донецька як матеріальне втілення певних ідеологічних конструктів. Аналізується специфіка закріплення цих конструктів у просторово-часових координатах міста. Завдяки урахуванню особливостей сприйняття пам’ятників мешканцями міста Донецька, історичного та соціокультурного контексту ХХ ст...
99880. ДИНАМИКА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА 325 KB
  Линейная скорость вращения связана с угловой формулой Поскольку угловая скорость одинакова для всех элементов тела ее можно вынести за знак суммы: 4 Величина называется моментом инерции твердого тела а - моментом инерции одного элемента размерами которого можно пренебречь по сравнению с его радиусом вращения. Момент инерции тела равен сумме моментов инерций элементов составляющих это тело 5 Тогда формула для кинетической энергии вращательного движения твердого тела принимает вид 6 Момент инерции не зависит от...
99976. Джон Форбс Нэш 555.5 KB
  С первой минуты фильма становится ясно что Джон не такой как все студенты. Уже в это время мы можем увидеть развитие у Джона мании величия и на этой почве шизофрении. Но нам важно что основным проявлением комплекса неполноценности является боязнь сделать ошибку что мы и можем наблюдать в эпизоде когда Джон Нэш и его коллега играет в настольную игру Го.
100054. Дизайн игр и игрушек в ХХ веке 51.5 KB
  Конструктор Lego. Кукла Barbie. Кубик Рубика. Tamagotchi. Дизайн игр и игрушек в ХХ веке приводит к формированию комбинаторного и ролевого мышления. Это отвечает формированию сверхсложных систем культуры, подчиняющихся законам синергетики
100090. Дослідження температурної залежності електроопору провідників 875 KB
  Практичне вивчення методики вимірювання електричного опору провідникових матеріалів. Дослідження залежності електричного опору металів і сплавів від температури й визначення температурного коефіцієнта питомого опору досліджених зразків.
100146. Діагностування коробки передач, карданної передачі, перевірка та регулювання ведучих мостів, перевірка та регулювання підшипників ведучого валу головної передачі 64.5 KB
  Діагностування коробки передач карданної передачі перевірка та регулювання ведучих мостів перевірка та регулювання підшипників ведучого валу головної передачі Мета: Навчитись проводити діагностику технічного стану коробки передач карданної передачі перевіряти та регулювати ведучі мости перевіряти та регулювати підшипники ведучого валу головної передачі. Довговічність і надійність карданної передачі залежить від ресурсу карданних шарнірів; що працюють у надзвичайно несприятливих умовах. Отже основним завданням...
100148. Діагностування ефективності роботи циліндрів 139.5 KB
  Мета: Придбання практичних навичок по перевірці технічного стану двигуна внутрішнього згорання по витоку повітря. Обладнання: Автомобіль ІЖ-2715 прилад для перевірки витоку повітря з циліндрів свічковий ключ компресор стиснуте повітря. Причини спаду компресії можна визначити за виходом стиснутого повітря яке подається в циліндр двигуна через отвір для свічки: 1 якщо стиснуте повітря виходить через карбюратор або глушник то клапани нещільно прилягають до сідел; 2 якщо стиснуте повітря виходить через сапун то не справна...
100204. Динамический вывод информации на трехразрядный семисегментный индикатор 865.5 KB
  Программа для отображения на линейном дисплее, содержащем три семисегментных индикатора (три разряда), любых трёх десятичных чисел в диапазоне от 0 до 255. Используется динамический способ организации интерфейса микроконтроллера с линейным дисплеем
100216. Дослідження властивостей напівпровідникового діода, стабілітрона та діодних схем 167.5 KB
  Експериментальне підтвердження властивостей напівпровідникового діода і стабілітрона зняття їх вольт-амперних характеристик. Експериментальне підтвердження властивостей напівпровідникового діода: Дано віртуальну лабораторну установку що має вигляд: Маркою діода для схеми є: BA483. Змінюючи напругу що протікає через діод D1 за допомогою реостата R2 знімемо вольт-амперну характеристику діода при його прямому та зворотному підключенні до джерела живлення.
100237. Духовні скарби Полтавщини. Моя Батьківщина – Україна 477.5 KB
  Споконвіку було трепетним ставлення до традицій. Навіть після прийняття християнства українці зберегли багато своїх народних стародавніх звичаїв, тільки об’єднавши їх з релігійними. І сьогодні, через тисячі років, вже непросто виявити грань, де в українських звичаях закінчується стародавня культура, а де починається християнська.
100311. Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан 38.5 KB
  Дополнительная выплата не должна превышать 10 размеров базовой части трудовой пенсии но и не должна быть меньше базовой части трудовой пенсии. Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации назначается при наличии выслуги в должности члена летного экипажа воздушного судна гражданской авиации не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин а при оставлении летной работы по состоянию здоровья не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин. Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской...
100365. Додатковий код. Додавання чисел у додатковому коді 52.5 KB
  Зображення додатних і від’ємних двійкових чисел у додатковому коді. Правила виконання операції алгебраїчного додавання у додатковому коді. Модифікований додатковий код. Правила виконання операції алгебраїчного додавання у модифікованому додатковому коді.
100368. Додавання чисел у машинах з комою, що плаває 42.5 KB
  Після цього можна винести ступінь основи системи за дужки і виконати додавання мантис. Перетворена мантиса повинна бути правильним дробом для того (щоб не відрізнятися від звичайних, не перетворених мантис). Тому перетворенню піддається завжди менший доданок, оскільки протилежному випадку відбувається переповнення розрядної сітки мантиси перетвореного числа.
100372. Дослідження залежності потужності споживача від напруги на його затискачах 307.5 KB
  Робота струму є мірою перетворення енергії електричного поля в інші види енергії. Величина, що дорівнює відношенню роботи струму А до часу t, за який вона здійснюється (швидкості виконання роботи), називається потужністю і позначається буквою Р
100432. Диалектная лексика в произведениях В. Белова как средство отображения народности 187 KB
  Значение этого слова в искусстве с течением времени несколько изменялось. 1948. По его словам литература есть выражение жизни своего народа и что история литературы тесно слита с историей народа. Даль в своем словаре объяснял народность как совокупность свойств и быта отличающих один народ от другого а национальность как народность. Шведова дают одно из толкований слова народность указывая его непосредственную связь со словом народный т.
100558. Договор аренды земельных участков 64.5 KB
  Поскольку права и обязанности по договору аренды возникают у обеих сторон он относится к двусторонним сделкам; он является также консенсуальным то есть устанавливающим между сторонами обязательственные отношения с момента достижения ими соглашения оформления договора. ГК РФ к существенным условиям договора аренды земельного участка относит предмет договора. Предметом исследуемого договора аренды являются действия арендодателя по предоставлению во владение и пользование арендатора земельного участка по обеспечению его надлежащего...
100644. Диалектика как учение о развитии 110 KB
  Цель моего индивидуального домашнего задания дать характеристику диалектике как отрасли философии изучающей принципы развития. Итак согласно определению Диалектика это обозначенная в современной философии теория развития мира которая имеет собственный философский метод. Так же диалектика отражает теорию развития материи духа сознания познания и других аспектов действительности через: законы диалектики; категории; принципы. В конце концов Чарльз Дарвин показал что...