10036

Алгоритм криптографического преобразования

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Алгоритм криптографического преобразования ГОСТ 2814789 далее ГОСТ производит зашифрование открытого текста представленного в виде двоичной последовательности. Текст зашифровывается поблочно 64х битовыми блоками. Процесс шифрования блока сводится к шифру гаммирова

Русский

2013-03-20

35 KB

1 чел.

Алгоритм криптографического преобразования ГОСТ 28147-89 (далее - ГОСТ) производит зашифрование открытого текста, представленного в виде двоичной последовательности. Текст зашифровывается поблочно, 64-х битовыми блоками. Процесс шифрования блока сводится к  шифру гаммирования.

Гамма накладывается блоками, поразрядно, по модулю два. Каждая комбинация гаммы представляет собой результат шифрпреобразования некоторого входного блока с помощью основного режима, называемого режимом простой замены.

Работа в режиме простой замены соответствует зашифрованию с помощью блочного шифра. Указанный блочный шифр в литературе часто обозначается как алгоритм ГОСТ.

В алгоритме ГОСТ используются две пары ключей: долговременный ключ К и сеансовый ключ Х размера 512, 256 битов соответственно. Ключ  реализует потетрадную замену 32-разрядных подблоков в 32-х разрядные и состоит из 8 подключей. Подключ , входящий в , является таблицей замены для -той (справа) тетрады, т.е. состоит из 16 тетрад. В стандарте ключ  называется блоком подстановки, а подключи  узлами замены.

Сеансовый ключ  состоит из восьми 32-разрядных подключей: , , каждый из которых, в соответствующий момент, используется для суммирования с некоторым подблоком по модулю .  Режим простой замены алгоритма ГОСТ реализован в виде т.н. шифра  Фейстеля.

Зашифрование блока открытого текста S алгоритмом ГОСТ  производится итеративно, за 32 цикла. На цикле с номером происходит преобразование входной комбинации в выходную с использованием ключа К и некоторого подключа .

Шифртекстом является блок - результат работы (выход) последнего цикла, подвергнутый перестановке подблоков.

Последовательность выбора подключей, от начального и до последнего цикла при зашифровании следующая:

.

При расшифровании используется обратный порядок следования подключей.

При зашифровании в режиме гаммирования с обратной связью используется синхропосылка S - несекретный псевдослучайный блок. Занимает 64 бита. Синхропосылка вырабатывается на каждое сообщение и размещается в криптограмме перед шифрованным текстом. Процесс шифрования имеет вид:

, , ,

- последовательность блоков открытого текста,

- последовательность блоков шифртекста.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73901. Економічна думка в Україні в демографічний період 19 століття 45 KB
  Загострення кризи кріпосницької системи зростання селянських заворушень стали поштовхом для розвитку антикріпосницького руху. Значна частина членів товариства яка стояла на ліберальних позиціях заперечувала революційну боротьбу і виступала за еволюційний шлях розвитку. Каразін розробляє проекти господарського розвитку країни в цілому. Каразін прихильник розвитку різних галузей вітчизняної промисловості він закликає дворян організовувати промислові підприємства та сприяє наданню їм фінансової допомоги.
73902. Электроника, конспект лекций. Усилители 8.76 MB
  Загострення кризи кріпосницької системи зростання селянських заворушень стали поштовхом для розвитку антикріпосницького руху. Значна частина членів товариства яка стояла на ліберальних позиціях заперечувала революційну боротьбу і виступала за еволюційний шлях розвитку. Каразін розробляє проекти господарського розвитку країни в цілому. Каразін прихильник розвитку різних галузей вітчизняної промисловості він закликає дворян організовувати промислові підприємства та сприяє наданню їм фінансової допомоги.
73903. Економічне вчення фізіократії. Ф.Кене. А.Р.Ж.Тюрб 49 KB
  Фізіократи — французькі економісти другої половини XVIII ст., представники класичної політичної економії. Поява школи фізіократів зумовлена соціально-економічними умовами тогочасної Франції
73904. Економічна думка України 18ст Ф. Прокопович, Г. Сковорода, Я. П. Ковельський, Десницький 47 KB
  Щастя людини полягає не в багатстві а у праці вона є початок і кінець чесності людського суспільства. Він зрозуміло не виступає проти достатку створеного працею але зневажає достаток що є результатом привласнення чужої неоплаченої праці. Економічна думка віддзеркалює зростаючий опір кріпосництву зниження продуктивності праці повстання селянства вершиною яких стала знаменита Коліївщина 1768 р. Чітко розрізняючи просте і розширене відтворення поділ праці на необхідну і додаткову інтуїтивно висловлюючи розуміння трудової теорії...
73905. Економічна творчість О. В. Чанова, М. Д. Кондратьєва, М. М. Кажанова 37.5 KB
  Кожну із сучасних доктрин чи шкіл було започатковано в минулі століття і кожна з них розвивалась відповідно до вимог часу та економічної реальності була породженням конкретних соціальноекономічних обставин. Однак загального уявлення про основи соціалізму виявилось недостатньо коли постала проблема формування реальної економічної системи. Уже в перші роки Радянської влади розгортаються дискусії з приводу основних закономірностей та напрямків розвитку економічної теорії визначається основне коло питань які належало розв\'язати. Ставилися і...
73906. Ленінський етап в розвитку політичної економії 33 KB
  Реалізація цієї концепції соціалістичного будівництва що розроблялась Леніним як обгрунтування курсу партії на соціалістичну революцію і базувалась на двох складових диктатурі пролетаріату та суспільній власності натрапила на неможливість негайного вирішення проблеми формування соціалістичної власності. Можливість вирішення проблеми співвідношення сил капіталізму та соціалізму на користь останнього Троцький убачав у негайному усуспільненні виробництва тобто встановленні...
73907. Українська школа марженалізму на межі 18-20 століття. М. І. Туган-Барановський, О. Білімович, р. Орженецький, М. Ковалевський, Є. Слуцький, А. Антонович 46 KB
  Він детально викладає теорію цінності Менгера підтримує критику австрійською школою трудової теорії вартості і особливо теорії вартості К. Білимович бачить заслугу австрійської школи саме в тім що вона виступила проти трудової теорії вартості завдяки чому всі теоретичні розробки Маркса положення про двоїстий характер праці робочу силу як товар додаткову вартість як і вся теорія експлуатації зависла у повітрі1. Сприйняття і пропаганду суб\'єктивнопсихологічної теорії цінності австрійської школи в Росії й Україні було доповнено...
73908. Революційно-демократичний напрям економічної думки в Україні. АС. Подолинський, І. Франко, О. Терлецький, В Навроцький 61 KB
  Франко О. Франко та інші. Франко 1856 1916 великий український письменник мислитель історик філософ літературознавець. Франко дослідженню економіки Галичини становищу селянства й робітничого класу.
73909. Ліберальні напрями економічної думки в Україні в 19 столітті. М. Зібер, М. Драгоманов, М. Довнар-Запольський 33 KB
  Драгоманов М. Михайло Петрович Драгоманов 1841 1895 видатний український мислитель історик публіцист етнограф літературний критик. Драгоманова як політично неблагонадійного було звільнено з посади викладача. Драгоманова в розвитку української і національної ідеї.