10169

Чернобыльская радиация в вопросах и ответах

Книга

Экология и защита окружающей среды

Когда в СССР сообщили об аварии на Чернобыльской АЭС Первая информация об аварии прозвучала в программе Время вечером 27 апреля, первая публикация в печати состоялась 28 апреля...

Русский

2013-03-21

735.41 KB

12 чел.


Áîðîâñê
Æóêîâî
Ìåäûíü Ìàëîÿðîñëàâåö
Èçíîñêè
Êîíäðîâî
×åðíîáûëüñêàÿ
Þõíîâ
Òàðóñà
Çàîêñêèé
Êàëóãà
Àëåêñèí
Ìîñàëüñê
ßñíîãîðñê
Ôåðçèêîâî
Ñïàñ-Äåìåíñê
Áàáûíèíî
Âåíåâ
Áàðÿòèíî
Ìåùîâñê
Ïåðåìûøëü
Ëåíèíñêèé
ðàäèàöèÿ
Òóëà
Äóáíà
Ñóõèíè÷è
Êèðîâ
Ñóâîðîâ
Íîâîìîñêîâñê
Áåòëèöà
Êîçåëüñê
Øåêèíî
Óçëîâàÿ
Äóìèíè÷è
Îäîåâ
Êèðååâñê
Êèìîâñê
Ëþäèíîâî
Ðîãíåäèíî
Áåëåâ
Äóáðîâêà
Æèçäðà
Óëüÿíîâî
Áîãîðîäèöê
Àðñåíüåâî
Ïëàâñê
Äÿòüêîâî
â âîïðîñàõ
Æóêîâêà
Òåïëîå
â
Õâàñòîâè÷è Áîëõîâ
Âîëîâî
Êëåòíÿ
Ìöåíñê
×åðíü
Êóðêèíî
Áðÿíñê
3íàìåíñêîå
Êàðà÷åâ
Õîòûíåö
Àðõàíãåëüñêîå
Âûãîíè÷è
Ìãëèí
Ñóðàæ
Íàðûøêèíî
Åôðåìîâ
è îòâåòàõ
Êðàñíàÿ ãîðà
Ïî÷åï
Îðåë
Íîâîñèëü
Çàëåãîùü
Õîìóòîâî
ֈ
Íàâëÿ
Øàáëûêèíî
Ìèðíûé
Êëèíöû
Âåðõîâüå
Ñîñêîâî
Êðàñíàÿ
Ñòàðîäóá
Êðîìû
Çàðÿ
Çìèåâêà
Íîâîçûáêîâ
Ïîãàð
Òðóá÷åâñê
Ëîêîòü
Ïîêðîâñêîå
Äìèòðîâñê-
Îðëîâñêèé
Çëûíêà
Ãëàçóíîâêà
Êîìàðè÷è
Ëèâíû
Êëèìîâî
Òðîñíà
Ñóçåìêà
Ìàëîàðõàíãåïüñê
Ñåâñê
Êîëïíû
Äîëãîå

 
 
 
 
 
 
Чернобыльская радиация 
в вопросах и ответах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Москва 
2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чернобыльская радиация в вопросах и ответах 
М.: Изд. «Комтехпринт», 2005. 32 с. 
 
 Брошюра адресована сотрудникам центров социально-психологической реабили-
тации населения, специалистам государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, учителям и преподавателям, то есть всем тем, кто в той или иной мере обсуждает во-
просы чернобыльской радиации и нуждается в информации по этому вопросу.  
 
 

 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
Термины и определения ...................................................................... 4 
Введение................................................................................................. 5 
 
Раздел 1. Чернобыльская авария – как это было ............................ 6 
1.1 Хроника Чернобыльской аварии.................................................... 6 
1.2 Как проходила ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС ...... 8 
1.3 Радиоактивные выбросы Чернобыльской АЭС.......................... 10 
1.4 Радиационное загрязнение территорий....................................... 12 
 
Раздел 2. Радиация и риск................................................................. 14 
2.1 Природные и техногенные источники радиации ....................... 14 
2.2 Малые и большие дозы облучения .............................................. 16 
2.3 Радиационные нормы.................................................................... 18 
2.4 Радиационный риск....................................................................... 20 
 
Раздел 3. Чернобыль и радиация...................................................... 22 
3.1 Поступление радиоактивного йода.............................................. 22 
3.2 Дозы облучения населения........................................................... 24 
3.3 Безопасное проживание на загрязненных территориях............. 26 
3.4 Медицинские последствия Чернобыля ....................................... 28 
3.5 Чернобыльский форум.................................................................. 30 
3.6 Уроки Чернобыля.......................................................................... 32 
 
 
 
             


 
Термины и сокращения 
 
Термин 
Единицы измерения 
Соотноше-
Определение 
В  системе 
В  старой 
ние 
СИ 
системе 
единиц 
Активность 
Беккерель, 
кюри, Ки 
1 Ки = 37 х 
число радиоактивных 
Бк 
109 Бк 
распадов в единицу 
времени 
Мощность 
зиверт 
в 
рентген  в 
1 мкР/ч= 
уровень излучения в 
дозы 
час, Зв/ч 
час, Р/ч 
0,01 мкЗв/ч 
единицу времени 
Поглощенная 
грей, Гр 
радиан, 
1 рад=0,01 
количество энергии 
доза 
рад 
Гр 
ионизирующего излу-
чения, переданное 
определенному объек-
ту  
Эффективная 
Зиверт, Зв 
рем 
1 рем=0,01 
доза облучения, учи-
доза 
Зв 
тывающая различную 
чувствительность ор-
ганов к радиации 
м (милли-) одна тысячная часть (10-3) 
мк (микро-) одна миллионная часть (10-6) 
Пример: 1 рентген = 1 000 миллирентген= 1 000 000 микрорентген  
Беккерель – это очень маленькая величина по сравнению с кюри 
(1  Ки  =  37  х  109  Бк).  Беккерель  обычно  используется  для  измерения  со-
держания  радионуклидов  в  воде,  воздухе,  продуктах  и  материалах.    Для 
плотности загрязнения почв более привычным является кюри.  
Плотность загрязнения почв в разных единицах измерения 
кюри на км2     (Ки/км2)                              килобеккерель на м2   (кБк/м2)         

37 

185 
15 
555 
40 
1480 
Зиверт (Зв) – это достаточно большая величина, более употреби-
мым для измерения дозы облучения является миллизиверт (мЗв), или одна 
тысячная доля Зиверта. 1 Зв =1000 мЗв.  
При измерении радиационного фона привычным для нас является 
микроренгтен в час (мкР/ч), но в системе СИ фон измеряется в микрози-
вертах  в  час  (мкЗв/ч).  Зная  соотношение  рентгена  и  зиверта  как  100:1, 
можно  перевести  радиационный  фон  из  одной  единицы  в  другую:  10 
мкР/ч= 0,1 мкЗв/ч.  


 
Введение 
 
Чернобыльская авария продолжает присутствовать в жизни сотен 
тысяч жителей России как часть их прошлого и настоящего. Сегодня ин-
формация  о  Чернобыле  и  его  последствиях,  несмотря  на  большое  число 
имеющихся научных и популярных изданий, необходима и актуальна для 
многих людей. 
Представление  и  обмен  информацией  стало  целью  международ-
ной инициативы – создания Международной исследовательской и инфор-
мационной сети по вопросам Чернобыля. В 2003-2004 годах в рамках этой 
инициативы в 4-х областях России, наиболее затронутых Чернобыльской 
аварией, было проведено исследование потребностей населения в инфор-
мации  о  последствиях  аварии.  На  вопрос,  какая  нужная  информация  не 
дошла до жителей, многие отвечали, что ими не получена информация о 
влиянии  радиации  на  здоровье,  радиационном  фоне,  опасных  уровнях 
радиации.  Во  многих  ответах  люди  просто  указывали,  что  не  получили 
правдивой и достоверной информации. 
Настоящая  брошюра  ставит  целью  представить  информацию  по  
некоторым  вопросам,  задаваемым  жителями.  В  брошюре  приведены  ос-
новные  сведения,  связанные  с  Чернобыльской  аварией  и  радиационным 
риском  в  целом.  Каждой  теме  посвящен  один  разворот  страницы:  слева 
дана краткая информация, включающая цифры и факты, а справа – ответы 
на часто задаваемые вопросы.  
Брошюра  адресована  сотрудникам  центров  социально-
психологической  реабилитации  населения,  специалистам  государствен-
ных органов и органов местного самоуправления, учителям и преподава-
телям, то есть всем тем, кто в той или иной мере обсуждает вопросы чер-
нобыльской радиации и нуждается в информации по этому вопросу.  
Брошюра  подготовлена в Институте проблем безопасного разви-
тия атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН). Авто-
ры брошюры – старшие научные сотрудники ИБРАЭ РАН И.Л.Абалкина 
и С.В.Панченко – выражают надежду, что смогли дать ответы хотя бы на 
некоторые вопросы, волнующие жителей территорий, затронутых аварией 
на Чернобыльской АЭС. 
 
 


 
Раздел 1. Чернобыльская авария – как это было 
 
1.1 Хроника Чернобыльской аварии 
26  апреля  1986  года  в  01:24  на  4-м  энергоблоке  Чернобыльской 
АЭС  произошла  самая  крупная  авария  в  истории  атомной  энергетики. 
Аварии  предшествовали  определенные  события:  был  запланирован    экс-
перимент,  для  проведения  которого  4-й  энергоблок с номинальной мощ-
ностью в 3200 мегаватт (МВт) тепловой энергии должен быть выключен 
из энергосети, а его мощность снижена до 700-1000 МВт. Краткая хроно-
логия событий приведена ниже.  
25 апреля 1986 года 
01:06 
Началось планируемое снижение тепловой мощности реактора. 
13:05 
Тепловая мощность реактора снижена до 1600 МВт (50% от номиналь-
ной), должно быть продолжено снижение мощности.  
14:00 
В  целях  чистоты  эксперимента  отключена  система  аварийного  охлаж-
дения реактора, что противоречит регламенту эксплуатации.  
14:00 
По требованию диспетчерского пункта в Киеве для продолжения энер-
госнабжения  потребителей  снижение  мощности  остановлено.  Реактор 
работает на 50% мощности до 23:00, однако система аварийного охла-
ждения реактора не подключена.  
23:05 
Повторное снижение мощности реактора. 
26 апреля 1986 года 
00:28 
При  мощности  500  МВт  управление  переведено  в  автоматический  ре-
жим,  однако  неожиданно  мощность  падает  до  30  МВт  (1%  от  номи-
нальной).  При  таком  уровне  требуется  немедленное  отключение  реак-
тора, включение – только через сутки. Это не было выполнено.  
00:32 
Оператор  пытается  восстановить  мощность,  вынимая  стержни-
поглотители из реактора. Чтобы оставить менее 25 стержней, требуется 
разрешение главного инженера, однако их уже меньше. 
01:07 
Стабилизация  мощности  на  уровне  200  МВт  (7%  от  номинальной)  за 
счет недопустимого изъятия еще нескольких стержней. 
01:23:04 
Продолжение эксперимента на недопустимо низкой мощности. 
01:23:35 
Бесконтрольное увеличение пара, подъем мощности реактора. 
01:23:40 
Нажата аварийная кнопка, которая вводит стержни  в активную зону. 
01:23:44 
Реакторная мощность превысила номинальную (3200 МВт) в 100 раз. 
01:24 
Верхняя  часть  реактора  –  плита  весом  1000  т  –  разрушена  (первый 
взрыв), выброс раскаленных частей активной зоны (второй взрыв).  
 
Сама авария – два взрыва, приведших к разрушению энергоблока, 
длилась всего несколько секунд. Но события, которые способствовали ее 
развитию, не укладываются в рамки нескольких часов 25 и 26 апреля. Со-
циально-политическая  система,  при  которой  были  возможны  грубые  на-
рушения технических регламентов, складывалась десятилетиями. 


 
Зачем  был  нужен  эксперимент,  проводившийся  на  четвертом 
энергоблоке? Допустимы ли такие эксперименты вообще?  
На 25 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской 
АЭС был намечен профилактический ремонт и запланированы испытания 
турбогенератора. Смысл испытаний состоял в том, чтобы турбогенератор 
уже после своего отключения в случае аварии мог на остаточном ходу в 
течение  45-50  секунд  продолжать  надежное  электроснабжение  систем 
аварийного  отключения  реактора. То есть конечной целью эксперимента 
выступало повышение безопасности. 
Испытания оборудования проходят на любых производствах, но в 
целях  безопасности  требуется  строго  соблюдать  регламент  проведения 
работ и при необходимости согласовывать испытания с надзорными орга-
нами. На Чернобыльской АЭС этого сделано не было. 
Что послужило причиной самой крупной аварии в мировой атом-
ной энергетике? 
До настоящего времени все еще нет единой версии причин самой 
аварии: физические процессы, которые происходили в реакторе в те роко-
вые секунды, и сегодня продолжают оставаться предметом научного изу-
чения.  Но,  расходясь в деталях, специалисты единодушны в одном: при-
чины  аварии  в  техническом  несовершенстве  конструкций  реактора  в  со-
четании как с ошибочными действиями персонала станции, так и со сло-
жившейся в СССР практикой пренебрежения установленными правилами 
и нормами.  
Можно ли было избежать Чернобыльской аварии? 
Отсутствие  любого  из  двух  факторов  –  ошибок  персонала  или 
конструкционных недостатков – позволило бы избежать аварии. Но в той 
социально-политической системе техногенные аварии были закономерны: 
ведь только для того, чтобы поскорее отрапортовать об очередном “успе-
хе”, крупные промышленные комплексы можно было вводить и эксплуа-
тировать вопреки установленным правилам технической и экологической 
безопасности. 
Кто-либо понес ответственность за взрыв реактора?  
Да. Шесть человек, в их числе директор Чернобыльской АЭС, главный 
инженер и начальник смены, понесли уголовное наказание и были осуж-
дены на различные сроки тюремного заключения. Руководители Высоко-
поставленные  чиновники  (включая  председателя  Госатомэнергонадзора, 
заместителя  министра  энергетики  и  электрификации  СССР,   первого  за-
местителя министра среднего машиностроения и др.) сняты с занимаемых 
должностей “за крупные ошибки и недостатки в работе, приведшие к ава-
рии с тяжелыми последствиями”.  


 
1.2 Как проходила ликвидация аварии на Чернобыльской 
АЭС  С первых минут видимым признаком аварии был пожар на крыше 
4-го  энергоблока.  Его  начали  тушить  уже  через  4  минуты  после  взрыва 
силами станционных пожарников, к 06:35 пожар на крыше был ликвиди-
рован.  То,  что  реактор  разрушен,  в  первые  часы  не  было  ясно.  Точных 
данных  о  радиационной  обстановке  на  АЭС  и  в  прилегающих  районах 
также нет, и ранним утром “наверх” идут рапорты о том, что ситуация не 
вызывает  опасений.  В  это  время  в  медсанчасть  станции  уже  поступают 
десятки людей, а замеры радиации показывают уровни, опасные для жиз-
ни. Картина аварии и радиационная обстановка стали окончательно ясны 
только днем 26 апреля – руководство станции долго не верило поступав-
шей  к  нему  информации  и  не  предпринимало  необходимых  действий  по 
защите персонала и населения.   
Основные даты и события 
26 апреля – начало йодной профилактики г. Припять 
27  апреля  –  эвакуация  населения  г.Припять  (эвакуировано  49  360  чело-
век), начало засыпки разрушенного реактора с вертолетов,  
28 апреля – начало йодной профилактики населения в 30-км зоне, первое 
сообщение об аварии в печати 
30  апреля  – на вокзалах Киева развернуты посты дозиметрического кон-
троля, ограничено употребление воды из открытых колодцев в 3-х облас-
тях Украины 
2 мая – эвакуация населения из 10-км зоны (эвакуировано 10 779 человек) 
4-7 мая – эвакуация населения из 30-км зоны (эвакуировано 30 136 чело-
век) 
8  мая  –  начало  крупномасштабных  работ  по  дезактивации  населенных 
пунктов и техники в 30-км зоне 
14 мая – выступление М.Горбачева по телевидению об аварии на АЭС 
22 мая – введены специальные пропуска для проезда в 30-км зону 
28 мая – призыв на специальные сборы военнообязанных запаса 
13  июня  –  принято  Постановление  Совета  министров  УССР  о  мерах  по 
усилению  санитарно-гигиенического  режима  при  проведении  сельскохо-
зяйственных работ в районах, подвергшихся загрязнению  
25 июля – закончена установка заграждения по периметру зоны отчужде-
ния (195,9 км) 
июль-октябрь  –  для  эвакуированных  жителей  построено  8210  жилых  до-
мов усадебного типа, 222 объекта соцкультбыта 
14  ноября  –  завершено  сооружение  “Саркофага”.  На  его  строительство 
израсходовано 100 тыс. кубометров бетона и 6,8 тыс. тонн металлоконст-
рукций. 


 
Когда в СССР сообщили об аварии на Чернобыльской АЭС? 
Первая  информация  об  аварии  прозвучала  в  программе  «Время» 
вечером 27 апреля, первая публикация в печати состоялась 28 апреля. 
ТАСС, 28 апреля 1986 года:  «На  Чернобыльской  атомной  электро-
станции  произошел  несчастный  случай.  Один  из  реакторов  получил  по-
вреждение.  Принимаются  меры  с  целью  устранения  последствий  инци-
дента.  Пострадавшим  оказана  необходимая  помощь.  Создана  правитель-
ственная комиссия для расследования происшедшего». 
Почему г.Припять эвакуировали только 27 апреля? 
Вряд  ли  эвакуацию  могли  организовать  и  провести  26  апреля  – 
ведь  до  полудня  масштабы  аварии  не  были  ясны.  Однако  в  Припяти  ра-
диационную обстановку стали измерять с 03:00 часов 26 апреля. Уже то-
гда  можно  было  предупредить  людей  об  опасности,  сказать  о  необходи-
мости закрыть окна, не выходить на улицу. Этого не было сделано, и для 
Припяти начался обычный день. Решение о подготовке к эвакуации было 
принято вечером 26 апреля, когда радиационная обстановка существенно 
ухудшилась. В 00:50 27 апреля из Киева в Припять были отправлены 610 
автобусов  и  240  грузовых  машин,  еще  532  автобуса было направлено из 
Киевской области. Мобилизация такого количества транспорта была про-
ведена в кратчайшие по тем временам сроки. 50-тысячный город Припять 
был эвакуирован днем 27 апреля с 15:00 до 18:00, то есть за 3 часа. В эти 
часы мощность дозы достигла максимума и держалась на этом уровне еще 
не менее суток.  
Мощность дозы по одному из пунктов наблюдения в г. Припять  
Время 
26.04 
26.04 
26.04 
27.04 
27.04 
27.04 
28.04 
измерения 
03:00 
12:00 
22:00 
07:00 
13:00 
21:30 
19:00 
Мощность 
 
 
 
 
 
 
 
дозы, мР/ч 
14,4 
14 
61 
200 
540 
540 
400 
Какие приоритеты ставила власть при ликвидации аварии? 
Власть не была готова к тому, что такое может произойти. В пер-
вые дни после аварии власть преодолевала собственную растерянность и 
пыталась  овладеть  ситуацией.  Важнейшим  публичным  приоритетом  вла-
сти  была  защита  населения,  хотя  все  решения,  в  том  числе  и  эвакуация, 
давались ей очень непросто. Критики называют эти решения запоздалыми 
и  не  очень  организованными.  Другим  безусловным  приоритетом  власти 
было как можно скорее вернуть АЭС в строй, цена этого шага не обсуж-
далась.  Локализация  топлива  и  радиоактивных  веществ от разрушенного 
ректора – это был приоритет, установленный физиками. С этими вещест-
вами  была  связана  потенциальная  угроза,  и,  кроме  того,  без  этого  был 
невозможен  быстрый  пуск  АЭС.  Создавая  в  глазах  общества  привлека-
тельную  в  целом  картину  своих  действий  с  отдельными  упущениями, 
власть в итоге защищала саму себя. 


 
1.3 Радиоактивные выбросы Чернобыльской АЭС 
Радиоактивные  выбросы  4-го  энергоблока  представляли  собой 
растянутый  во  времени  процесс.  В  момент  аварии  произошел  механиче-
ский выброс топлива из разрушенного реактора, которое, из-за своего ве-
са, упало в районе самой станции. С 26 апреля по 2 мая 1986 г. выбросы 
радионуклидов  были  связаны  с  горением  графитовой  кладки  реактора 
(самый опасный пожар был 27 мая). Затем выбросы спали, но в отдельные 
дни мая еще возникали небольшие очаги возгорания графита.  
Максимальная зарегистрированная мощность дозы 
Место 
Мощность дозы, мкР/ч 
Дата измерения 
Припять 
1 370 000 
28 апреля 
Киев 
2 200 
30 апреля 
Минск 
60 
28 апреля 
Гомель 
800 
27 апреля 
Новозыбков 
6 200 
29 апреля 
Брянск 
600 
29 апреля 
Тавастехаус (Финляндия) 
1 400 
29 апреля 
Зальцбург (Австрия) 
1 400 
2 мая 
Мюнхен (Германия) 
2 500 
30 апреля 
Радиоактивные выбросы с самого начала распространялись в раз-
ные стороны по воздушным потокам, проходившим на разной высоте. В 
результате  уже  к  8.00  26  апреля  передний  край  радиоактивных  облаков 
достиг: на западе – Бреста и Винницы, на севере – Гомеля и Витебска, на 
востоке – Харькова и Луганска, на юге – Керчи и Одессы. Основной пере-
нос  радиоактивных  выбросов  шел  на  запад  и  северо-запад  –  на  террито-
рию  Белоруссии  и  дальше  в  сторону  Западной  Европы.  Уже  на  следую-
щий день выбросы достигли Польши и Швеции. Из-за того, что направле-
ние ветра менялось, в отдельных местах шли дожди различной интенсив-
ности, и происходило вымывание радионуклидов из проходящих облаков, 
формировалась крайне неравномерная картина загрязнения.  
Сразу  после  аварии  наибольшую  опасность  для  населения  пред-
ставляли  радиоактивные  изотопы  йода.  Максимальное  содержание    ра-
диоактивного йода в молоке и растительности наблюдалось с 28 апреля по 
9 мая 1986 г., однако в этот период “йодной опасности” защитные меро-
приятия  почти  не  проводились.  Для  жителей  России  в  конце  апреля  и  в 
течение  мая  наибольшее  воздействие  оказывал  радиоактивный  изотоп 
йод-131, который мог поступать в организм человека главным образом с 
молоком и молочной продукцией, а также с яйцами и листовой зеленью. 
В  дальнейшем  радиационную  обстановку  определяли    долгожи-
вущие  радионуклиды.  С  июня  1986  г.  радиационное воздействие форми-
ровалось в основном за счет радиоактивных изотопов цезия.  
10 

 
 Выбросы продолжались не один и не два дня. Нельзя ли было бы-
стрее справиться с аварией? 
Основные выбросы, которые определили разнос радиации далеко 
за  пределами  площадки  Чернобыльской  АЭС,  продолжались  всего  4-5 
дней. В этот период вряд ли что можно было сделать. Те героические уси-
лия, которые были предприняты пилотами и людьми, грузившими песок, 
доломит, глину в вертолеты для сбрасывания на 4-й энергоблок, не могли 
существенно  повлиять  на  величину  выбросов.  Но  самоотверженные  дей-
ствия  этих  людей,  находившихся  в  чрезвычайной  обстановке,  позволили 
побороть страх и вселили веру в победу.  
Почему о том, какие районы пострадали, говорили не сразу? 
Есть  две  основные  причины.  Первая  связана  с  неопределенно-
стью развития ситуации. Сразу можно было сказать только об опасности 
для  близлежащих  населенных  пунктов  -    городе  Припяти,  которые  был 
эвакуирован в течение суток, и населенных пунктах 30-км зоны. Радиаци-
онная обстановка в других районах определялась направлением движения 
радиоактивных облаков (которое менялось в зависимости от направления 
ветра на различных высотах) и выпадением осадков. Поэтому заранее оп-
ределить,  какие  районы  пострадают,  было  практически  невозможно.  Со-
ставление  же  детальных  карт  загрязнения  местности  потребовало  не-
скольких лет исследований. 
Вторая причина молчания заключается в инерции самой системы, 
где  было  принято  скрывать  нежелательную  информацию  от  народа,  а 
также  в  страхе,  некомпетентности  или  невежестве  тех  лиц,  от  которых 
зависело  предоставление  информации.  Поэтому  не  вся  получаемая  ин-
формация становилась достоянием гласности: многое скрывалось или за-
малчивалось.  Показателен,  например,  тот  факт,  что  даже  о  самом  факте 
аварии  первыми  сообщили  за  рубежом:  27  апреля  радиоактивное  облако 
достигло  Швеции,  и  шведские  власти направили СССР официальный за-
прос об аварии на Чернобыльской АЭС. Источник выбросов был опреде-
лен  на  основе  данных  замеров  и  направления  ветра.  Широкая  междуна-
родная огласка была дополнительным фактором, требующим действий от 
властей бывшего СССР.  
Есть ли сегодня полная картина загрязнения? 
Да,  есть карты загрязнения почв цезием-137 и стронцием-90 для 
всех территорий бывшего СССР.  
Где  получить  информацию  о  загрязнении  моего  населенного 
пункта? В местной администрации, в СЭС. Информация по территориям и 
населенным  пунктам  России  и  Беларуси  есть  на  сайте  Российско-
Белорусского информационного центра по адресу:  http://rbic.ibrae.ru/.  
11 

 
1.4 Радиоактивное загрязнение территорий 
 
После  распада  радиоактивного  йода  и  других  короткоживущих 
радионуклидов  загрязнение  территорий  стали  определять  радиоактивные 
изотопы  цезия,  а  в  некоторых  районах  Украины  и  Белоруссии  также  и 
стронция.  
Наиболее  интенсивные  выпадения  характерны  для  центральной 
зоны – 30-км зоны вокруг Чернобыльской АЭС. Другая сильно загрязнен-
ная  зона  –  это  некоторые  районы  Гомельской  и  Могилевской  областей 
Белоруссии и Брянской области России, которые расположены примерно 
в 200 км от АЭС. Загрязнение этой территории в основном сформирова-
лось в результате радиоактивных выпадений 28-29 апреля 1986 г., а плот-
ность  загрязнения  по  цезию  в  ряде  населенных  пунктов  составила  более 
40  Кюри  на  квадратный  километр  (Ки/км2).  Еще  одна,  северо-восточная 
зона, расположена в 500 км от АЭС, в нее входят некоторые районы Ка-
лужской,  Тульской  и  Орловской  областей.  Плотности  загрязнения  здесь 
были ниже, и, как правило, не превышали 15 Ки/км2. Эта зона загрязнения 
также сформирована в конце апреля. 
Из-за дождей выпадения цезия легли “пятнами”, поэтому даже на 
соседних территориях плотность загрязнения могла различаться в десятки 
раз. Затем это стало одной из причин возникновения  конфликтов: когда 
были  установлены  льготы,  люди  с  трудом  верили,  что  соседние  деревни 
могут быть отнесены к различным зонам загрязнения. 
Улучшение  радиационной  обстановки  связано  в основном с рас-
падом  радиоактивных  веществ:  с  течением  времени  плотность  загрязне-
ния  на  всех  территориях  уменьшается, а их общая площадь сокращается 
(см. таблицу ниже).   
Площадь загрязнения цезием-137 в России по годам, км2  
 
Площади (км2) с различным уровнем загрязнения  
Годы 
1-5 Ки/км2 
5-15 Ки/км2 
15-40 Ки/км2  > 40 Ки/км2 
1986 
56 260 
5 780 
2 070 
580 
1996 
48 980 
5 330 
1 900 
310 
2006 
26 260 
3 540 
1 280 
 40 
2016 
18 920 
2 780 
   850 
 10 
Радиационная обстановка также улучшалась в результате  прове-
дения защитных мероприятий: для предотвращения разноса пыли асфаль-
тировались дороги и накрывались колодцы, перекрывались крыши жилых 
домов и общественных зданий, где в результате выпадений скапливались 
радионуклиды, местами снимался почвенный покров, в сельском хозяйст-
ве  проводились  специальные  мероприятия  для  снижения  загрязнения 
производимой продукции.   
12 

 
Где выпало больше всего радиоактивности? 
Для  радиоизотопов  цезия  это  можно  охарактеризовать  следую-
щим образом. Из-за того, что часть радиоактивного облака перемещалось 
на  большой  высоте,  выпадения  отмечены  практически  во  всех  странах 
Северного полушария. Но бóльшая их часть осела в европейских странах. 
Если  выпадения  по  всей  Европе  принять  за  100  процентов, то из них на 
территорию  России  выпало  30%,  Белоруссии  –  23%,  Украины  –  19%, 
Финляндии – 5%, Швеции – 4,5%, Норвегии – 3,1%, Австрии – 2,5%. При 
этом  в  России  выпадения  “размазаны”  по  достаточно  большой  террито-
рии,  поэтому  общая  площадь  территорий,  загрязненных  выше  1  Ки/км2, 
будет здесь наибольшей. А в Белоруссии, где выпадения оказались более 
сконцентрированными,  будет  наибольшая  площадь  территорий,  загряз-
ненных свыше 40 Ки/км2. 
Через сколько лет исчезнет Чернобыльская радиация? 
Это  определяется  периодом  полураспада радиоактивных элемен-
тов. Для йода-131 это 8 дней, для цезия-137 – 30 лет. Это значит, что через 
30 лет цезия станет в два раза меньше, чем было сразу после аварии. Еще 
через 30 лет останется четверть того количества, которое было изначаль-
но, и так далее. Это так называемый естественный распад. 
Но радиационная обстановка зависит не только от этого. Со вре-
менем радиация уходит в нижние слои почвы и становится менее доступ-
ной. Ее уже в меньшей степени получают и растения, и люди. Это так на-
зываемый эффективный период полураспада. Для цезия-137 он составляет 
около 25 лет в лесных экосистемах; 10-15 лет на лугах и пашнях; 5-8 лет в 
населенных  пунктах.  Поэтому  радиационная  обстановка  улучшается  бы-
стрее естественного распада радиоактивных элементов.  
Есть ли угроза от 4-го блока сегодня? Какой там сейчас  радиа-
ционный фон? 
Угрозы  нет.  Бóльшая  часть  радионуклидов  залита  бетоном  в  пе-
риод  строительства  саркофага  (объект  «Укрытие»)  и  на  100-200  лет  на-
дежно  изолирована  от  окружающей  среды.  Кроме  того,  Чернобыльская 
АЭС  находится  в центре зоны отчуждения, размеры которой составляют 
40 на 60 километров. Сегодня Украина планирует пересмотреть площадь 
зоны и, возможно, уменьшить ее радиус до 10 километров. 
Чернобыльская  АЭС  продолжала  вырабатывать  электроэнергию 
до декабря 2000 года, когда был остановлен последний энергоблок.  Сего-
дня станция доступна для посещения туристов. Радиационный фон в рай-
оне смотрового павильона «Укрытие» составляет 1,2 миллирентген в час, 
в  районе  административного  здания  АЭС  –  70   микрорентген в час. Для 
сравнения: 26.04.1986г. радиационный фон рядом с 4-м энергоблоком со-
ставлял 10 000 рентген в час, 13.05.1986г. – 1 200 рентген в час.   
13 

 
Раздел 2. Радиация и риск 
 
2.1 Природные и техногенные источники радиации 
Уровень радиации в конкретном месте создается естественными и 
техногенными  источниками.  Естественная  радиация  –  это,  во-первых, 
природный  фон.  Если  дозиметр  показывает  уровень  фона  в  10  мкР/ч,  то 
примерно 4 мкР/ч будет приходиться на космические лучи, которые дос-
тигают поверхности земли, а около 6 мкР/ч – на присутствующие в земле 
радиоактивные элементы (калий, уран и торий).  
При уровне фона в 10 мкР/ч человек получает за год дозу облучения в 0,8 
мЗв.  С  помощью  этих  цифр  можно  рассчитать  и  другие  фоновые  дозы: 
при фоне в 20 мкР/ч годовая доза составит 1,6 мЗв, при 25 мкР/ч – 2 мЗв.  
К  естественной  радиации  также  относится  радон  –  радиоактив-
ный  газ,  который поступает из земной коры. Радон тяжелее воздуха, по-
этому  он  накапливается  в  подвалах  и  на  первых  этажах  зданий.  Радон 
вносит  основной  вклад  в  дозу  облучения  жителей  планеты,  которая  оце-
нивается в среднем в 1,6 мЗв за год. Но это именно в среднем. Индивиду-
альная доза может составлять от 1 до 100 мЗв, что зависит от местности, 
типа  зданий,  используемых  строительных  материалов,  а  также  способов 
изоляции и вентиляции помещений. 
Природные  строительные  материалы  – еще один источник облу-
чения. Они могут создавать фон как в помещениях, так и на улице. Ска-
жем, если в Москве или Санкт-Петербурге дозиметр показывает 16 мкР/ч, 
то Вы, скорее всего, стоите у облицованного гранитом здания или на мос-
товой. Добавка в 6 мкР/ч над средним фоном – это вклад гранита.  
100 лет назад в фоне не было одной составляющей, которая есть 
сегодня. Это – глобальные выпадения от испытаний ядерного оружия, то 
есть  техногенная  составляющая.  Она  мала  –  всего  0,1  мкР/ч.  Но  где  бы 
сегодня не измерялся фон, и сколько бы он не составлял (в нашем приме-
ре  –  10  мкР/ч),  в  нем  всегда  будут  присутствовать  эти  постоянные  0,1 
мкР/ч.  Кроме  этого,  уровень  фона  может  быть  повышен  на  конкретных 
территориях, загрязненных в результате аварий.  
Другие, отличные от природных, источники радиации – это, в ос-
новном, медицинские процедуры. В России их вклад в общую дозу облу-
чения,  получаемую  за  год,  оценивается  в  30%.  Понятно,  что  это  усред-
ненные  данные:  тот,  кто  не  делал  таких  процедур,  не  получал  никакой 
дозы. Такие техногенные источники, как АЭС, дают вклад в общую дозу 
менее 0,1%. Это – для населения. Для персонала АЭС, как и работников 
ряда других профессий, такой вклад будет, конечно, больше. 
Природный фон (0,8 мЗв) + радон (1,6 мЗв) + медицина (1 мЗв) + другие 
техногенные источники (0,1 мЗв) = средняя доза за год (3,5 мЗв). 
14 

 
Радиация и ионизирующие излучения – это одно и то же? 
Радиация  (в  переводе  с  латинского - излучение) – это более ши-
рокое  понятие.  Оно  используется  для  обозначения  энергии,  которая  ис-
пускается и распространяется в виде волн и частиц. Есть много видов из-
лучения:  это  известные  всем  свет  и  тепло,  электромагнитные  излучения, 
радиоволны и др. Но чаще всего слово “радиация” используется для обо-
значения  “ионизирующего”  излучения.    Ионизирующие  излучения  назы-
ваются  так  благодаря  своей  способности  вызывать  ионизацию  атомов  и 
молекул  в  веществе  (ионизация  -  превращение  нейтральных  частиц  в 
электрически  заряженные).  Для  таких  излучений  используется  термин 
“ионизирующая  радиация”.  Все  остальные  виды  излучения  называются 
“неионизирующей радиацией”. 
Есть ли места, где нет радиации? 
Нет, земля по своему физико-химическому составу и нахождению 
в космическом пространстве устроена так, что радиация есть везде. С мо-
мента  зарождения  человечества  и  до  настоящего  времени  естественная 
радиация  также  характерна  для  условий  жизни  на  земле,  как  солнечный 
свет, состав воздуха или атмосферное давление. Поэтому любая попытка 
избежать воздействия радиации “полностью” обречена на неудачу. Но это 
и  не  требуется,  так  как  жизнь  без  радиации  является  для  человека  столь 
же  противоестественной,  как  и  жизнь  в  безвоздушном  пространстве. 
Опыты  показывают,  что  живые  организмы  (одноклеточные,  растения, 
млекопитающие),  искусственно  лишенные  природного  радиационного 
фона, погибали в течение трех недель. 
Как меняется природный фон в зависимости от места? 
Как  и  другие  факторы  внешней  среды  (температура  воздуха, 
влажность и др.), природный фон не является постоянным. Он изменяется 
как во времени, так и от места к месту. Колебания во времени невелики и 
связаны с тем, что радиация поступает из земли неравномерно. Например, 
если  радиационный  фон  составляет  10  микрорентген  в  час  (мкР/ч),  это 
будет среднее значение, а сам фон будет ежесекундно колебаться вокруг 
этой цифры (изредка могут фиксироваться отклонения до 30% в ту и дру-
гую сторону). Вклад космических лучей увеличивается с подъемом в вы-
соту: на высоте 4-5 километров он составит не 4, а уже 20 мкР/ч. 
Колебания природного фона в зависимости от места больше: если 
в средней полосе России природный фон составляет в среднем 8-10 мкР/ч, 
то в ряде мест Карелии, Алтая, а также Финляндии, Франции, Италии он 
может  быть  в  два  раза  выше  из-за  гранитных  пород.  В  Китае,  Индии  и 
Бразилии  есть  места,  где  природный  фон  намного  выше  обычного  и  со-
ставляет  60,  150,  1500,  4000  и  даже  32000 мкР/ч. И это не какие-то без-
людные места, а пляжи и другие используемые человеком территории. 
15 

 
2.2 Малые и большие дозы облучения 
 
Для человека воздействие на уровне нескольких миллизиверт яв-
ляется  слишком  слабым,  чтобы  организм  мог  на  него  как-то  отреагиро-
вать.  При  дозах  менее  100  мЗв  какие-либо  медицинские  последствия ра-
диационного воздействия не выявлены (см. таблицу ниже). При этом под-
разумевается, что такие дозы получены не в течение всей жизни, а за один 
раз или за сравнительно короткое время (например, за год) и плюс к тому, 
что человек получает от природного фона.  
Доза 
Эффект 
Более 3 000 мЗв 
Доза, угрожающая жизни 
Более 1 000 мЗв 
Доза, вызывающая лучевую болезнь 
Более    200 мЗв 
Доза,  увеличивающая  риск  различных  заболеваний, 
включая раковые (риск растет с увеличением дозы)  
  200 – 500 мЗв 
Доза с эффектом “радиационного  гормезиса” –  отме-
чается улучшение функционирования организма  
Более 100 мЗв 
Доза облучения плода, при которой возможны пороки 
развития  
      1- 100 мЗв 
Доза, при которой положительные или отрицательные 
изменения здоровья не регистрируются 
Наиболее  чувствителен  к  радиации  ребенок,  находящийся    в  ут-
робе матери: его организм формируется в несколько стадий. Поэтому уже 
при дозе облучения в 100 мЗв возможны отклонения в развитии того ор-
гана или системы, которые закладывались в момент облучения.  
Человеку  в  обычной  жизни  невозможно  получить  дозы  облуче-
ния, намного превышающие фоновые. Например, чтобы получить дозу в 
100  мЗв  нужно  полгода  находиться  в  условиях  радиационного  фона  в  2 
500 мкР/ч – это выше значений фона в 250 раз (при обычном фоне в 10 
мкР/ч дозу в 100 мЗв придется получать в течение 120 лет).  
Годовая доза от просмотра телевизора по 3 часа в день - 0,001 мЗв 
Годовая доза от курения по одной сигарете  в день – 2,7 мЗв 
Годовая доза от проживания рядом с АЭС – 0,01 мЗв 
Флюорография – 0,6 мЗв 
Полет на самолете из Москвы в Нью-Йорк – 0,3 мЗв 
Дозы  облучения  от  техногенных  источников  намного  меньше, 
чем  от  природных.  Исключение  составляет  радиотерапия,  используемая 
для лечения рака, где дозы могут достигать 5 Грей и более (см. сноску на 
с.24). Если бы облучению в такой дозе подверглось все тело, человек мог 
бы умереть. Но в радиотерапии облучается отдельный орган, вернее даже, 
его часть. Такие дозы человек переносит тяжело, но это дает шанс спасти 
его жизнь. 
16 

 
Вредным является любой уровень радиации? 
Нет, не любой. Свойство всех внешних воздействий – быть безо-
пасными  при  одном  уровне  и  становиться  опасными  при  другом.  Так,  
температура воздуха в 22º воспринимается человеком как комфортная, а в 
40º - как жара. При 100º (такая температура бывает в сауне) человек мо-
жет выдержать несколько минут. То же происходит и с радиацией: орга-
низм человека воспринимает природный фон и сопоставимые с ним уров-
ни облучения как привычные и удобные для себя факторы внешней сре-
ды. Об опасности облучения говорят тогда, когда полученные дозы в де-
сятки и сотни раз превышают уровень доз от природного фона. 
Где можно получить высокую дозу облучения?  
В природе не существует мест, где можно получить высокую дозу 
за короткое время. Но длительное, в течение ряда лет, облучение радоном 
в высоких дозах приводит к повышению риска заболеваемости раком лег-
ких,  особенно  для  курильщиков.  Потенциальная  опасность  получения 
высоких (более 1000 мЗв) доз связана с техногенными источниками. Это, 
прежде всего, приборы, которые содержат радиоактивные вещества: пока 
они в исправном состоянии, их эксплуатация безопасна, но если они  по-
теряли  герметичность,  то  контакт  с  радиоактивным  веществом  может 
привести к дозам облучения, опасным для здоровья. Поэтому сами такие 
источники и работа с ними находятся под жестким контролем. 
Приходится слышать как о пользе, так и вреде малых доз облу-
чения. Что же на самом деле? 
Надо уточнить, о каких дозах идет речь. Малыми ученые называ-
ют любые дозы менее 100 мЗв. Для таких доз действительно не выявлено 
никаких вредных последствий. Эксперименты на животных показали, что 
дозы на уровне 200 мЗв оказывают даже стимулирующее воздействие на 
здоровье.  Но,  говоря  о  малых  дозах,  чаще  всего  имеют  в  виду  дозы  на 
уровне природного фона, то есть дозы в несколько мЗв или меньше. Ор-
ганизм человека такие дозы просто “не замечает”, хотя отдельные клеточ-
ные структуры могут их “почувствовать”.  
Не лучше ли отказаться от медицинского облучения? 
Если  обследование  необходимо  для  постановки  диагноза,  то  не-
разумно от него отказываться. Именно ранняя и правильная диагностика 
позволяет  лучше  лечить  болезни.  Большинство  медицинских  исследова-
ний,  например,  в  стоматологи  или  хирургии,  связаны  с  незначительным 
облучением – в диапазоне от 0,3 до 3 мЗв. Радиация выступает и в качест-
ве лечебного фактора, например, в радоновых ваннах.  Принцип их дейст-
вия  –  стимулирование  иммунной  системы  организма,  поэтому  они  ис-
пользуются  при лечении многих заболеваний. А вот ненужных процедур 
стоит избегать, связаны они с облучением или нет. 
17 

 
2.3 Радиационные нормы 
 Доза облучения, которую получает человек, зависит как от уровня  
фона, так и от образа жизни самого человека. Природный фон (как и гло-
бальные выпадения) нельзя ни увеличить, ни уменьшить. Другими источ-
никами радиации можно в той или иной степени управлять. 
Например,  радон  накапливается  в  плохо  проветриваемых  поме-
щениях. Если просто открыть форточку, его концентрация сразу снижает-
ся. Медицинские процедуры, работа с источниками ионизирующего облу-
чения – это также управляемые факторы. 
Приведем  основные  допустимые  значения,  установленные    Нор-
мами радиационной безопасности (НРБ-99).  
Природные источники 
Содержание радона в воздухе помещений – 100 Бк/м3 для новых 
зданий, 200 Бк/м3 для существующих зданий (это соответствует дозам в 5 
и 10 мЗв за год для тех, кто находится в таком помещении 24 часа в сутки) 
Фон в зданиях от стройматериалов – 20 мкР/ч (это соответствует 
дозе в 1,6  мЗв за год для тех, кто находится в помещении 24 часа в сутки) 
Дозы облучения 
От техногенных источников для населения (кроме медицины) – 1 
мЗв в год (но не более 5 мЗв за 5 лет) и 70 мЗв за 70 лет  
От природных источников – предел для суммарной дозы не уста-
навливается (но есть ограничения для отдельных источников) 
От медицины – предел дозы не устанавливается 
Допустимые  уровни  радионуклидов  в  продуктах  питания  уста-
навливаются санитарными нормами (см. таблицу ниже). 
СанПиН 2.3.2.1078-01 
Допустимые уровни, Бк/кг 
Продукты питания 
Цезий-137 
Стронций-90 
Мясо, колбасные воздействия 
160 
50 
Молоко, сметана, творог, сливки 
100 
25 
Рыба 
130 
100 
Картофель, овощи 
120 
40 
Дикие ягоды 
160 
60 
Грибы 
500 
50 
Сушеные грибы 
2500 
250 
Санитарные нормы исходят из того, чтобы со всеми продуктами 
питания человек не мог получить дозу больше 1 мЗв в год. Для этого ко-
личество  активности,  соответствующее  дозе  в  1  мЗв,  раскладывается  на 
разнообразные  продукты  с  учетом  их  доли  в  рационе.  Нормы  содержат 
большой “запас прочности”, поскольку чаще всего содержание радионук-
лидов в продуктах составляет лишь доли от допустимого уровня.  
18 

 
Если известен уровень содержания цезия в продукции, можно ли 
рассчитать, какую дозу получит человек? 
Да, и сделать это несложно. Чтобы получить с продуктами пита-
ния годовую дозу в 1 мЗв, в организм должно поступить 77 000 Бк цезия. 
Зная эти цифры, можно рассчитать дозу от любого продукта. 
Пример: Какую дозу облучения получит человек, если выпьет 1 литр мо-
лока с содержанием цезия 100 Бк/л?  
Составляем пропорцию:         77 000 Бк – 1 мЗв 
                                                        100 Бк – х мЗв 
Вычисляем: х = (100 Бк · 1 мЗв): 77 000 Бк ≈ 0,001 мЗв 
Нередки случаи, когда на рынках изымают радиоактивные ягоды 
и грибы. А если мы их уже купили и съели? 
Санитарные  нормы  предназначены  для  того,  чтобы  контролиро-
вать  продукты  на  стадии  их  производства  и  продажи,  поскольку  сами 
граждане  не  могут  это  делать.  Поэтому  любые  продукты,  не  соответст-
вующие  нормам,  изымаются  из  продажи.  Это  юридическая  сторона  во-
проса. Но есть и практическая. 
Сознавать, что в пищу попали продукты с повышенным содержа-
нием радионуклидов, весьма неприятно. Для оценки риска здоровью важ-
но знать масштаб проблемы: в течение какого времени происходит упот-
ребление какого количества какой продукции. Если съеден 1 кг черники с 
уровнем содержания цезия в два раза выше нормы (то есть 320 Бк/кг), то 
полученная доза составит 0,004 мЗв. Такая же доза может быть получена, 
если  съесть  2  кг  “нормальной”  черники.  Для  дозы  в  1  мЗв  потребуется 
съесть 250 кг черники с уровнем 320 Бк/кг.  
Не  все  потребляемые  продукты  имеют  верхнюю  границу  допус-
тимого  содержания  радионуклидов.  Например,  в Брянской области сред-
нее содержание цезия в молоке, продаваемом в магазинах, составляет 10 
Бк/л при нормативе в 100 Бк/л. В нашем примере с черникой это означает, 
что  160  Бк,  полученные  от  ягод  сверх  допустимого уровня, компенсиру-
ются 180 Бк, “сэкономленными” при потреблении 2 л молока.    
По НРБ-99 от техногенных источников можно получать 1 мЗв в 
год, а от радона – 10 мЗв. Значит, радон в 10 раз менее опасен? 
Нет. Радон в помещениях – это актуальная проблема. В США, по 
оценкам, радон ежегодно вызывает около 15 тыс. смертей от рака легких. 
Именно  поэтому  радон  нормируется,  и  соответствующие  замеры  требу-
ются при проектировании и строительстве. Различия в допустимых дозах 
от  различных  источников  объясняются  как  проблематичностью  установ-
ления более высоких требований к природному облучению (тогда требо-
вания не смогут быть выполнены), так и излишне жестким нормировани-
ем в отношении техногенных источников. 
19 

 
2.4 Радиационный риск 
 
На  человека  одновременно  воздействует  множество  факторов 
внешней среды – физических, химических, биологических. Один и тот же 
фактор может быть как полезным, так и вредным: опасность определяется 
интенсивностью и продолжительностью воздействия. Например, загорать 
во  время  летнего  отпуска  по  15  минут в день полезно, а находиться под 
палящим солнцем 8 часов подряд – нет. Для радиации мерой воздействия 
на здоровье является доза, которую получил человек. 
Причины смертности населения России 
Сердечно-сосудистые заболевания - 55% 
Несчастные случаи, отравления, травмы – 15% 
Онкологические заболевания – 15% 
Другие (заболевания органов дыхания, пищеварения и др.) – 15% 
При  воздействии  радиации  различают  два  вида  эффектов.  Одни 
наступают сразу, но только при высоких дозах (1 Зв и выше). К таким не-
медленным эффектам относится, например, лучевая болезнь. Для нее су-
ществует дозовый порог: при дозах до 1 Зв лучевая болезнь не возникает 
вообще, а при дозах выше 2 Зв возникает у всех.  
Другие эффекты возникают через весьма длительное время (5-20 
лет). Это рак и некоторые другие заболевания. Чем выше доза, тем выше 
риск таких последствий – это утверждение верно для доз более 300 мЗв. 
Для меньших доз подтвердить или опровергнуть наличие риска не удает-
ся: их воздействие не выявляется на фоне других, более значимых факто-
ров, влияющих на здоровье. Однако в целях защиты человека предполага-
ется, что как бы ни была мала доза, риск не равен нулю. Из этого исходит 
радиационное нормирование и законодательство.  
При дозе в 1 Зв вероятность смерти от рака возрастает на 5%. По-
кажем это на примере. Рак является причиной смерти 15 россиян из 100, 
т.е.  вероятность  умереть  по  этой  причине  составляет  15%.  Если  все  100 
человек  получат  дозу  облучения  в  1  Зв,  то  для  этих  людей  вероятность 
смерти от рака возрастет на 5% и будет уже не 15%, а 20%.  
Спустя  50  лет  жива  половина  из  86  тыс.  японцев,  переживших  ядерную 
бомбардировку в Хиросиме и Нагасаки. Среди тех, кто умер, обнаружено 
440  случаев  рака,  вызванного  радиацией  (это  1%  от  всех  причин смерти 
среди этих людей).  
Получить  дозу  в  1  Зв  практически  нереально.  Для  профессиона-
лов, работающих, например, в атомной промышленности, предел дозы за 
год  составляет  20  мЗв.  За  последние  15  лет  в  России  произошел  только 
один  случай,  когда  в  результате  поломки  оборудования  на  закрытом 
предприятии человек получил смертельную дозу радиации. 
20 

 
Радиация может вызывать рак? 
Да. Есть много факторов, которые увеличивают риск заболевания 
раком, радиация является одним из них. Повышенные дозы облучения не 
обязательно приводят к раку, но увеличивают такой риск. Более опасны-
ми  и  распространенными  факторами,  способствующими  развитию  рака, 
являются химическое загрязнение, курение и неправильное питание.  
Какие еще заболевания, кроме рака, связаны с радиацией? 
С  дозами  облучения  более  300  мЗв  могут  быть  связаны  наруше-
ния  сердечно-сосудистой  и  нервной  системы,  снижение  иммунитета,  за-
болевания отдельных органов. Заболевание во многом зависит от характе-
ра облучения: например, катаракта возникает, если облучению подвергся 
хрусталик глаза, а заболевания щитовидной железы – при воздействии на 
нее радиоактивного йода. 
Насколько здоровье человека зависит от экологии? 
От  экологии,  вернее  от  факторов  окружающей  среды,  здоровье 
современного человека зависит примерно на 15%. Условия и образ жизни 
человека дают наибольший вклад в здоровье – около 60%. Это так назы-
ваемые поведенческие факторы: питание, вредные привычки, физическая 
активность и др. Вклад наследственных факторов в здоровье оценивается 
в 15%, и еще 10% дает  здравоохранение.  
В западных странах от рака умирает каждый пятый, а у нас – 
каждый шестой. Наша статистика неверна? 
Верна. Дело в том, что в западных странах выше продолжитель-
ность  жизни.  Россияне  умирают  раньше,  в  том  числе  от  неестественных 
причин,  поэтому  многие  просто  не  доживают  до  того  возраста,  когда  у 
них мог бы возникнуть рак.  
Порог в 1 Зв для лучевой болезни одинаков для всех людей? 
Нет. У отдельных людей радиочувствительность может отличать-
ся от средней на 20% в одну и другую сторону. Кроме того, воздействие, 
оказываемое  на  человека,  зависит  и  от состояния его здоровья в данный 
момент. Считается, что легкая форма лучевой болезни возникает при дозе 
в 1 Зв, но нельзя исключить, что у человека с высокой чувствительностью 
ее симптомы возникнут уже при дозе в 800 мЗв. 
Сколько  человек  получили  дозы  более  1  Зв  при  Чернобыльской 
аварии? Из населения – никто. Такие дозы получили только часть персо-
нала  Чернобыльской  АЭС  (во  время  аварии  на  промплощадке  станции 
находилось около 600 человек) и пожарных. Острая лучевая болезнь воз-
никла у 134, дозы облучения у заболевших были в диапазоне от 0,8 до 16 
Зв. 28 человек умерли от лучевой болезни в ближайшие месяцы. Сегодня 
в списке ушедших из жизни 50 человек из 134. 
21 

 
 Раздел 3. Чернобыль и радиация 
 
3.1 Поступление радиоактивного йода  
 
При авариях на атомных станциях основную опасность в первые 
дни  представляют  радиоактивные  изотопы  йода.  Это  было  хорошо  из-
вестно специалистам. В таких случаях предупредительной мерой является 
йодная  профилактика  –  прием  препаратов  стабильного  йода, который не 
дает  радиоактивному  йоду  накапливаться  в  щитовидной  железе.  Но  при 
Чернобыльской  аварии  вопросы  защиты  населения  от  йодной  опасности 
не были решены.  
Кто  подвергся  наибольшему  воздействию  радиоактивного  йода? 
Основную  роль  играли  два  фактора:  общее  количество  поступившего  в 
организм йода (здесь прямая зависимость: вред тем больше, чем больше 
йода  поступило)  и  вес  щитовидной  железы  у  человека  (а  здесь  обратная 
зависимость: вред тем больше, чем меньше вес). Вес щитовидной железы 
минимален у новорожденных (несколько грамм), по мере роста человека 
он  увеличивается  до  20-25 г.  При  равном  поступлении  йода  наибольшая 
доза на щитовидную железу формировалась у маленьких детей. 
Радиоактивный йод в основном попадал в организм вместе с пи-
щей, прежде всего со свежим коровьим или козьим молоком, если живот-
ные если свежую траву, а не заготовленное ранее сено. При этом те, кто 
пил  козье  молоко,  могли  получить  наибольшие  дозы.  Поэтому  наиболее 
уязвимой  группой  оказались  сельские  жители,  которые  держали  своих 
коров и коз, и, в особенности, их дети.  
Основной путь попадания радиоактивного йода 
Пастбище → корова → молоко → человек 
В  России  наиболее  сложная  обстановка  сложилась  там,  где  ра-
диоактивных выпадений было много (это юго-западные районы Брянской 
области),  либо  там,  где  сухие  (без  дождя)  выпадения  попадали  на  сфор-
мировавшийся травяной покров (это центральная и восточная части Брян-
ской области, территории Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой и 
Воронежской  областей).  Несвоевременное  оповещение  населения  об 
опасности  употребления  молока  стало  главной  причиной  повышенного 
облучения.  Приказ  Минздрава,  введенный  6  мая  по  этому  поводу,  был 
запоздалым и не мог быстро охватить все территории. 
В меньшем количестве йод мог попадать с другими продуктами – 
куриными яйцами и листовой зеленью. Для тех, кто не пьет молока, этот 
путь мог стать основным, но полученные таким путем дозы были намного 
меньше.  А  жители  Припяти  и  ряда  близлежащих  к  Чернобыльской  АЭС 
деревень основное количество йода получили за счет его вдыхания.  
22 

 
Почему не была проведена йодная профилактика? 
Если  йод  поступает  через  органы  дыхания,  то  йодная  профилак-
тика  должна  быть  проведена  до  того,  как  воздух  окажется  максимально 
загрязненным, иначе она будет неэффективной. Это было сделано только 
в  Припяти.  В  последующие  дни  йодная  профилактика  имела  смысл  для 
тех жителей, которые получали йод вместе с молоком и другими продук-
тами. Альтернативной мерой был бы запрет на потребление этих продук-
тов. Но ни того, ни другого в первые дни сделано не было. В 30-км зоне 
йодная профилактика проходила с недельной задержкой. В сельских рай-
онах вне 30-км зоны йодная профилактика практически не проводилась до 
середины мая. Ее запоздалое внедрение было не эффективно.  
Есть  три  причины,  по  которым  йодная  профилактика  не  была 
своевременно проведена. Во-первых, система радиационной защиты была 
секретной,  решения  принимались  строго  по  вертикали.  Инструкции  по 
йодной профилактике имели гриф “для служебного пользования” и отсут-
ствовали  в  большинстве  медицинских  учреждений.  Попытки  местных 
органов  предпринять  самостоятельные  действия  сдерживались  “сверху” 
из-за боязни панических настроений на больших территориях. Во-вторых, 
службы  гражданской  обороны  оказались  неподготовленными  к  таким 
масштабным  действиям.  В-третьих,  в  первые  дни  йодных  препаратов  не 
было в достаточном количестве. 
Есть карты загрязнения территорий цезием-137. Верно ли на их 
основе судить о загрязнении территории йодом-131?  
Нет,  не  совсем  верно.  Измерения,  которые  проводились  в  ряде 
мест в первые дни после аварии, показывают, что соотношение йода-131 и 
цезия-137  в  выпадениях  на  поверхность  земли  могло  отличаться  в  не-
сколько  раз.  Поэтому  отождествление  уровней  воздействия  радиоактив-
ного йода с уровнями загрязнения территорий цезием будет верно не для 
всех  случаев.  Сегодня  это,  к  сожалению,  нельзя  уточнить  с  помощью 
прямых измерений, так как йод-131 распался вскоре после аварии. 
Я родилась в 1988 году. А в 1987 году мои родители переехали в 
Брянскую область из Сибири. Верно ли, что у меня и моих родителей по-
вышенный  риск  заболевания  щитовидной  железы  из-за  проживания  на 
загрязненной территории? 
Нет. Выбросы йода-131 из 4-го энергоблока продолжались около 
10  дней,  а  его  воздействие  –  в  течение  40  дней  после  аварии.  То  есть  с 
июня 1986 года воздействие йода прекратилось. Любой человек, который 
в  это  время  выезжал за пределы загрязненной территории, либо приехал 
позже, не был облучен. 
 
 
23 

 
3.2 Дозы облучения населения 
Важнейшая  характеристика  последствий  Чернобыльской  аварии 
для здоровья – это дозы облучения, которые получило население постра-
давших  районов.  Наибольший  вклад  в  дозу  облучения  дал  1986  год,  то 
есть первый год после аварии. Ни в одной из областей России, за исклю-
чением Брянской области, население не получило за 10 лет после аварии 
доз облучения выше 50 мЗв. По оценкам, в Брянской области дозы выше 
50  мЗв  за  10  лет  получили  около  47  тыс.  человек,  из  них  около  25  тыс. 
получили  дозы  выше  70  мЗв.  Дозы  свыше  70  мЗв  за  жизнь  (т.е.  выше 
уровня,  допустимого  по  Закону  «О  радиационной  безопасности  населе-
ния») могут получить порядка 100 тыс. жителей области.   
Дозы  облучения  на  щитовидную  железу  от  радиоактивного  йода 
оценивают  отдельно.  При  средних  дозах  в  диапазоне  от  0,03  до  0,3  Гр1 
индивидуальные дозы у отдельных людей могли достигать нескольких Гр, 
то  есть  превышать  средние  более  чем  в  100  раз.  Столь  большой  разрыв  
объясняется  различиями  в  возрасте,  количестве  потребляемого  молока  и 
уровне загрязнения почвы йодом. 
Пример оценки доз для жителей населенного пункта   
Для села Новые Бобовичи Новозыбковского района Брянской об-
ласти,  в  котором  уровень  загрязнения  цезием-137  составлял  в  1986  году 
30  Ки/км2,  средняя  доза  облучения  за  20  лет  составит  около  100  мЗв.  В 
первые два года было получено около 40% этой величины (т.е. 40 мЗв), а в 
2005 году – только 1,7% (т.е. 1,7 мЗв).  
Радиационный фон в Новых Бобовичах (мкР/ч) 
Место 
28.04.1986 
01.09.1986 
01.09.1987 
01.09.1990  
01.09.2005 
асфальт 
10 000 
200 
100 
47 
18 
двор 
13 000 
500 
250 
77 
30 
газон 
13 000 
500 
310 
130 
48 
Дозы внешнего и внутреннего облучения по годам (мЗв) 
 
1986 
1987 
1990 
2005 
Внешнее 
15 


0,7 
Внутреннее 
13 Всего 
28 
10 

1,7 
Наибольшие  дозы  на  щитовидную  железу  получили  маленькие 
дети: от 0,1 до 0,5 Гр для детей в возрасте от 0 до 6 лет. Небольшая группа 
детей могла получить дозы порядка 1-2 Гр. 
                                                           
1 Грей – единица измерения поглощенной дозы. Поскольку разные органы имеют 
неодинаковую  чувствительность  к  радиации,  то  при  одной  и  той же дозе послед-
ствия  облучения  для  них  различны.  При  равномерном  облучении  всего  тела  1 
Грей соответствует 0,8 Зиверта, но при облучении отдельного органа такой пере-
счет не всегда корректен. 
24 

 
Как рассчитываются дозы? 
Дозы внешнего облучения можно рассчитать, если известен  фон, 
который  регистрируется  дозиметрами.  Индивидуальные  дозиметры  ис-
пользуют для контроля доз на производстве. Дозы внутреннего облучения 
определяют  расчетным  путем  по  пищевому  рациону  или  же  с  помощью 
измерения  радионуклидов  непосредственно  в  человеке  (например,  с  по-
мощью прибора СИЧ – счетчика измерения человека).  
Какие  дозы  получили  эвакуированные  жители  Украины  и  Бело-
руссии по сравнению с  жителями России, которых не эвакуировали? 
Средняя доза облучения для эвакуированных на Украине состав-
ляла 17 мЗв (диапазон от 0,1 до 380 мЗв), для эвакуированных в Беларуси 
– 31 мЗв. Люди получили такие дозы за первые дни после аварии. Если бы 
они остались на месте, дозы были бы намного выше. Для жителей наибо-
лее  загрязненных  районов  Брянской  области  средние  дозы  за  весь  1986 
год составляли около 25-30 мЗв. Вышеприведенные оценки даны без уче-
та доз на щитовидную железу.  
Какие дозы Чернобыльской радиации получают жители сегодня? 
Дозы  зависят  как  от  места  проживания,  так  и  от  образа  жизни 
людей, прежде всего структуры питания. Для большинства жителей дозы 
не  превышают  1  мЗв,  но  есть  населенные  пункты,  где  средние  дозы  со-
ставляют  2-2,5 мЗв. Оценки годовых и накопленных доз для населенных 
пунктов  России  и  Беларуси  можно  найти  на  сайте  Российско-
Белорусского информационного центра по адресу:  http://rbic.ibrae.ru/.  
Все время говорят о средних дозах. Но ведь индивидуальные дозы 
могут быть намного выше? 
Индивидуальные дозы могут быть как выше, так и ниже средних. 
Для  внешнего  облучения  диапазон  доз  не  слишком  велик.  Скажем,  если 
фон  составляет  15  мкР/ч,  то  есть  будет выше среднего на 5 мкР/ч, то за 
год  доза  дополнительного  (сверх  среднего  фона)  облучения  составит  0,4 
мЗв. Если же предположить, что человек 6 часов в день проводит в саду 
или в лесу, где фон повышен и составляет 40 мкР/ч, то доза дополнитель-
ного облучения составит 1 мЗв в год (0,2 мЗв от фона в 15 мкР/ч и 0,8 мЗв 
от  фона  в  40  мкР/ч).  Это  именно  предположение,  поскольку  в  реальной 
жизни  трудно  представить  человека,  который  все  зимние  месяцы  будет 
каждый день бывать в лесу по 6 часов. 
Из-за  индивидуальных  особенностей  питания  диапазон  доз  внут-
реннего облучения может быть больше. Например, если съесть 20 кг гри-
бов  с  уровнем  содержания  цезия  в  20  раз  выше  нормы  (то  есть  10  000 
Бк/кг),  то  доза  составит  2,6  мЗв.  Правда,  столько  получится,  если  есть 
грибы сырыми, что, конечно же, исключено. Если грибы отварили, то ко-
личество активности, а, значит, и доза, уменьшились в несколько раз.  
25 

 
3.3 Безопасное проживание на загрязненных территориях 
 
Территории радиоактивного загрязнения – это, главным образом, 
сельскохозяйственные  районы.  Это  значит,  что  радионуклиды  могут  по-
падать с продуктами питания в организм человека. Этим процессом мож-
но  управлять – уменьшить поступление радионуклидов можно на любом 
этапе получения продукции и приготовления пищи. 
Пути попадания радиоактивного цезия  
Почва → человек 
Почва → растительность → человек 
Почва → растительность → животные → человек 
Если тщательно мыть зелень, овощи, ягоды, грибы и другие про-
дукты, радионуклиды не будут попадать в организм с частичками почвы. 
Эффективные пути уменьшить поступление цезия из почвы в растения – 
это глубокая перепашка (делает цезий недоступным для корней растений), 
внесение минеральных удобрений (снижает переход цезия из почвы в рас-
тения),  подбор  выращиваемых  культур  (замена  на  виды,  накапливающие 
цезий  в  меньшей  степени).  Уменьшить  поступление  цезия  в  продукты 
животноводства  можно  подбором  кормовых  культур  и  использованием 
специальных пищевых добавок.  
Сократить содержание цезия в продуктах питания можно различ-
ными способами их переработки и приготовления: цезий растворим в во-
де,  поэтому  за  счет  вымачивания  и  варки  его  содержание  уменьшается. 
Если  овощи,  мясо,  рыбу  варить  5-10  минут,  то  30-60%  цезия  перейдет в 
отвар, который затем стоит слить. Квашение, маринование, соление сни-
жает содержание цезия на 20%. То же относится и к грибам: их очистка от 
остатков  почвы  и  мха,  вымачивание  в  солевом  растворе  и  последующее 
кипячение  в  течение  30-45  минут  с  добавлением  уксуса  или  лимонной 
кислоты (воду сменить 2-3 раза) позволяют снизить содержание цезия до 
20 раз. У моркови и свеклы цезий накапливается в верхней части плода, 
если ее срезать на 10-15 мм, его содержание снизится в 15-20 раз. У ка-
пусты  цезий  сосредоточен  в  верхних  листьях,  удаление  которых  умень-
шит его содержание до 40 раз.  
Способ переработки молока 
Снижение содержания цезия, раз 
На сливки, творог, сметану 
4-6 
На сыр, сливочное масло 
8-10 
На топленое масло 
90-100 
Сегодня в загрязненных районах основными поставщиками цезия 
в  организм  человека  являются  молоко  и  лесные  грибы.  Зная,  где  пасти 
скот и косить сено, где собирать грибы и как их обрабатывать, можно из-
бежать избыточного поступления цезия с этими продуктами.  
26 

 
В  одном  и  том  же  населенном  пункте  радиационный  фон  везде 
повышен равномерно?  
Нет. Выпадения не остаются равномерными на разных поверхно-
стях. Например, с твердых поверхностей (камня, асфальта) они смывают-
ся за счет осадков или полива. Поэтому фон на городских улицах норма-
лизуется быстро. На почве выпадения задерживаются дольше, но они за-
глубляются  в  результате  естественных  процессов  или  обработки  почвы. 
Медленнее  всего  процесс  заглубления  идет  там,  где  нет  активной  дея-
тельности, например, в лесу. Там фон остается повышенным дольше. 
Можно ли ограничивать внешнее облучение от аварии? 
Это  можно  сделать  несколькими  способами,  которые  наиболее 
эффективны в первый год-два после аварии. Первый способ – это дезак-
тивация,  т.е.  смыв  или  снятие  верхнего  слоя  с  сильнозагрязненных  по-
верхностей. Второй – проводить меньше времени в местах, где фон силь-
но повышен. Третий – предотвращать разнос пыли с поверхности земли. 
В доме эффективным средством является влажная уборка.  
Что показывают пробы молока, грибов и ягод сегодня? 
В торговой сети продукция соответствует нормам, в личных под-
собных  хозяйствах  –  не  всегда.  Максимально  зарегистрированное содер-
жание цезия (Бк/кг) в продуктах питания в 2003 г. по Злынковскому рай-
ону  Брянской  области  (данные  Центра  Госсанэпиднадзора  в  Брянской 
области) представлены в таблице.   
 
Овощи  Мясо  Молоко  Грибы  Ягоды  Рыба 
Торговая сеть 
26 
118 
32 
188 
20 
46 
Личные хозяйства 
56 
426 
2786 
68792 
6450 
420 
При  потреблении  продукции  только  из  торговой  сети  доза  внут-
реннего  облучения  составит  0,2  мЗв  в  год,  при  потреблении  продукции 
только из личных хозяйств годовая доза составит 2,6 мЗв. 
Если радионуклиды попали в организм, это уже навсегда? 
Нет. Для цезия период полувыведения (то есть время, за которое в 
организме останется половина поступившего цезия) – 120 дней. Ускорить 
выведение радионуклидов из организма можно, если пить больше жидко-
сти,  употреблять  продукты,  богатые  клетчаткой  (для  улучшения  работы 
кишечника) и пектином (для связывания радионуклидов).  
Один год измеряли грибы, собранные в лесу, и все было в порядке. 
Но на другой год грибы оказались грязные. Это измерили неправильно?  
Ошибку нельзя исключить. Но, скорее всего, одним и другим ле-
том были разные погодные условия. Кроме того, различные виды грибов 
отличаются по способности накапливать цезий – собранные в том же мес-
те, одни будут чистыми, другие нет. Также может быть и с ягодами: если 
они более водянистые, цезия в них будет больше.  
27 

 
3.4 Медицинские последствия Чернобыля 
 При радиационном воздействии последствия для здоровья опре-
деляются той дозой облучения, которую получил человек. Высокие дозы 
облучения (более 1 Зв) получил персонал на площадке 4-го энергоблока и  
аварийные  работники,  находившиеся  вблизи  разрушенного  реактора.  Те, 
кто участвовал в кратковременных работах по ликвидации аварии, могли 
получать  дозы  до  500  мЗв,  а  среднее  значение  доз для ликвидаторов со-
ставляет около 100 мЗв (см. таблицу).  
 
Численность, чел. 
Средняя доза, мЗв 
Группа ликвидаторов 
1986 г. 
1987 г. 
1986 г. 
1987 г. 
Персонал станции 
2358 
4498 
87 
15 
Строители «Укрытия» 
21500 
5376 
82 
25 
Вспом. персонал 
31021 
32518 
6,5 
27 
Военнослужащие 
61762 
63751 
110 
63 
Помимо  лучевой  болезни,  возникшей  у  134  человек,  следствием 
радиационного  воздействия  стала  повышенная  заболеваемость  ликвида-
торов лейкозами (лейкозом, или раком крови, заболело 170 ликвидаторов, 
при  этом  каждый  третий  случай  вызван  радиационным  воздействием). 
Среди ликвидаторов чаще регистрируются заболевания эндокринной сис-
темы  (в 4 раза), болезни системы кровообращения (в 3-4 раза), психиче-
ские  расстройства,  болезни  нервной  системы,  болезни  костно-мышечной 
системы и органов пищеварения (в 2 раза).  
Для  населения  наиболее  серьезным  медицинским  последствием 
аварии  стал  рак  щитовидной  железы.  Щитовидная  железа  –  это  орган, 
чувствительный к облучению радиоактивным йодом, и самыми уязвимы-
ми оказались те, кто на момент аварии были детьми и подростками. В пе-
риод с 1992 по 2000 г. в Беларуси, России и Украине было выявлено около 
4000 случаев рака щитовидной железы у тех, кому на момент аварии было 
от 0 до 18 лет. Можно утверждать, что большинство этих случаев являет-
ся  следствием  радиационного  воздействия.  Рак  щитовидной  железы  хо-
рошо  поддается  лечению,  и  при  своевременном  его  обнаружении  в  99% 
случаев пациенту удается спасти жизнь. Из 4000 заболевших раком щито-
видной железы умерло 15 человек (из них 9 – непосредственно от рака, 6 
– по другим причинам). 
За  исключением  щитовидной  железы  дозы  облучения  от  Черно-
быльской аварии, полученные населением России, относительно невелики 
(см. также раздел 3.2). Хотя радиационное нормирование исходит из того, 
что  риск  не  равен  нулю  при  любой  дозе  облучения,  в  реальной  жизни 
риск заболеть раком именно по причине проживания на  территории, за-
грязненной в результате аварии, практически отсутствует. 
28 

 
Могут ли у детей возникнуть генетические дефекты, если роди-
тели получили дозу чернобыльской радиации?  
Ребенок с генетическими дефектами может родиться в любой се-
мье, в том числе у совершенно здоровых родителей. В то же время у ро-
дителей, которые являются носителями дефектного гена, может родиться 
здоровый  ребенок.  Генетические дефекты возникают среди всех народов 
и стран мира. Это – особенность механизмов наследственности, заложен-
ная природой. Наиболее известный генетический дефект – синдром Дауна 
– возникает с частотой 1 случай на 800 младенцев, а в целом спонтанный 
(то есть средний) уровень рождения детей с какими-либо наследственны-
ми  нарушениями  оценивается  в  5%  (то  есть  5  младенцев  на  каждые  100 
родившихся).  
Генетический  груз,  возраст  родителей,  употребление  алкоголя  – 
эти и другие факторы приводят к повышенному риску рождения у супру-
гов  детей  с  генетическими  дефектами.  В  случае  радиации  повышенный 
риск  связан  с  получением  высоких  доз  облучения:  считается,  что  риск 
удваивается  над  спонтанным  уровнем  при  дозе  в  1  Зв  (если  спонтанный 
уровень 5%, то у 100 родителей, облученных в дозе 1 Зв, могут родиться 
не 5, а 10 младенцев с генетическими дефектами).  
Дозы,  полученные  от  Чернобыля,  многократно  ниже,  поэтому 
риск рождения детей с генетическими дефектами именно по причине об-
лучения родителей близок к нулю. Но, следует повторить, человек не мо-
жет  влиять  на  те  наследственные  процессы,  которые  приводят  к  случай-
ному рождению у пары ребенка с генетическими дефектами. 
От генетических эффектов следует отличать тератогенные эффек-
ты, то есть когда воздействию подвергается уже сам плод, а не родители 
еще  до  зачатия  ребенка.  Есть  факторы,  которые  повышают  риск  терато-
генных эффектов: это перенесенные матерью инфекционные заболевания 
(например, краснуха), прием ряда лекарств и др.  
В  случае  радиации  риск  тератогенных  эффектов  возникает  при 
дозах выше 100 мЗв. Но если говорить о чернобыльской радиации, то се-
годня дозы в 100 мЗв на чернобыльских территориях получить нельзя. 
Ликвидаторы чаще, чем в среднем, умирают от рака? 
Нет.  Основными  причинами  смерти  ликвидаторов  являются  бо-
лезни системы кровообращения (34%), травмы и отравления (29%), онко-
логия занимает третье место (13%). Это не выше, чем в среднем. Однако 
пик  раков  среди  ликвидаторов  может  произойти  через  25-30  лет  после 
аварии: если лейкозы возникают через 5 лет после облучения, то для дру-
гих видов рака так называемый латентный период составляет 10-20 лет. А 
вот более высокая, чем в среднем, смертность от неестественных причин, 
говорит о социальном неблагополучии среди этих людей. 
29 

 
3.5 Чернобыльский форум 
 
После  Чернобыльской  аварии  были  предприняты  многочислен-
ные  попытки  оценить  ее  медицинские,  экологические  и  социально-
экономические последствия. Различными экспертами давались различные, 
нередко  противоречивые,  оценки,  а  некоторые  вопросы  оставались  без 
ответа.  Для  того,  чтобы  восполнить  этот  пробел  и  досконально  изучить 
все  имеющиеся  данные,  в  2003  году  был  образован  Чернобыльский  фо-
рум. 
Чернобыльский  форум  является  международной  инициативой,  в 
его деятельности принимают участие Международное агентство по атом-
ной энергии (МАГАТЭ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Программа  развития  Организации  объединенных  наций  (ПРООН)  и  дру-
гие организации. В рабочие группы по разным направлениям вошли уче-
ные и специалисты из трех пострадавших стран и международные экспер-
ты (всего более 100 человек). Выводы Чернобыльского форума по меди-
цинским,  экологическим  и  социально-экономическим  последствиям  Чер-
нобыльской аварии были представлены на конференции в Вене в сентябре 
2005 года2. Основные из них приводятся ниже. 
Медицинские последствия 
На сегодняшний день от острой лучевой болезни умерло 50 ава-
рийных  работников,  и  еще  9  детей  умерли  от  рака  щитовидной  железы. 
Общее число людей, которые погибли и еще могут погибнуть из-за Чер-
нобыльской аварии среди 600 000 человек в Беларуси, России и Украине 
(это 200 000 человек, участвовавших в аварийных работах в 1986-1987 гг., 
116  000  эвакуированных  лиц  и  270  000  жителей  наиболее  загрязненных 
территорий), составляет 4000 человек.  
Экологические последствия 
Вне  зоны  повышенного  облучения  на  расстоянии  20-30  км  от 
Чернобыльской АЭС растения и животные не пострадали.  
Социально-экономические последствия 
Из-за  отсутствия  точной  информации  для  населения  авария  на-
несла  разрушительное  психологическое  воздействие:  сформировались 
мифы и ложные представления об опасности, создаваемой радиацией.  
Нищета  и  “социальные”  болезни  (курение,  алкоголь,  стресс,  не-
здоровый образ жизни) представляют намного бóльшую угрозу для жите-
лей пострадавших территорий, чем радиация. Для Чернобыльских регио-
нов экономические проблемы сегодня являются основными.  
 
                                                           
2  Документы  (включая  пресс-релиз  на  русском  языке)  представлены  на  сайте 
МАГАТЭ по адресу: http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/Chernobyl/index.shtml 
30 

 
Раньше говорилось о 50 погибших. Теперь Чернобыльский форум 
назвал цифру 4000 человек. Какая цифра будет следующей? 
Чернобыльский форум подтвердил цифры, которые озвучивались 
ранее: это 50 погибших среди аварийных работников и 9 смертей от рака 
щитовидной железы на 2005 год, т.е. спустя 19 лет после аварии. В после-
дующие  годы  число  погибших  может  возрасти,  и Чернобыльский форум 
назвал  максимальное  количество  смертных  случаев  в  целом  –  4000.  Это 
59  человек,  которые  погибли,  и  примерно  3940  среди  600  000  человек 
наиболее  затронутых  аварией.  Цифра  3940  –  это  именно оценка, причем 
максимальная  (рассчитанная  по  концепции,  что  риск  не  равен  нулю  при 
любой, сколь угодно малой дозе), а совсем не то число смертей от радиа-
ции,  которое  обязательно  произойдет.  Из  3940  потенциальных  смертей 
более  половины,  или  2200,  это  оценка  потенциальной  смертности  от  ра-
диационного  фактора  для  ликвидаторов  –  тех  200  000  человек,  участво-
вавших в аварийных работах в 1986-1987 гг. (при этом около 1000 человек 
–  персонал  на  площадке  станции  и  аварийные  работники  –  подверглись 
сильному облучению в первый день после аварии). 
Эксперименты ученых показали, что даже самые небольшие до-
зы  облучения  вызывают  изменения  на  клеточном  уровне.  Разве  это  не 
свидетельствует о вреде радиации? 
Нет.  По  клетке  нельзя  судить  об  организме,  как  по  царапине  на 
пальце нельзя сделать вывод о состоянии здоровья человека. Изменения в 
клетках происходят постоянно – так устроена сама жизнь. Обычное вол-
нение, еда, прием лекарств и другие обычные вещи – все это вызывает в 
клетках определенные изменения. Но если клетки крайне чувствительны, 
то  организм  как  целостная  система  –  очень  устойчив.  В  том  числе  и  за 
счет  того,  что клетки органов быстро обновляются (например, слизистая 
желудка – всего за 7 дней). 
Результаты Чернобыльского форума подверглись критике и уче-
ными, и экологами. Кому в этом случае верить? 
Научные  выводы  всегда  должны  быть  открыты  для  критики.  Но 
часто  науку  критикуют  не  потому,  что  ее  выводы  ошибочны,  а  потому, 
что они неудобны. В результате побеждает не наука, а политика.  
За  прошедшие  годы  обеспокоенность  последствиями  аварии  для 
здоровья  не  уменьшалась,  а  увеличивалась.  Это  закономерно,  поскольку 
Чернобыльская  авария  стала  вопросом  большой  политики  с  первого  же 
дня.  Выводы  Чернобыльского  форума  о  медицинских  последствиях  ава-
рии  оптимистичны:  последствия  для  здоровья  оказались  меньшими,  чем 
было принято думать. Но кому верить в этом или любом другом вопросе – 
каждый должен решать сам. 
 
31 

 
3.6 Уроки Чернобыля 
 
Одним  из  главных  уроков  Чернобыля  стало  ужесточение  требо-
ваний к безопасности атомных станций во всем мире. Реактор РБМК, ус-
тановленный  на  4-м  энергоблоке,  работал  надежно  и  безопасно  в  нор-
мальном  режиме  эксплуатации.  Его  конструкционные  недостатки  могли 
бы никогда не проявиться, если бы не тот эксперимент, сопровождавший-
ся  ошибочными  действиями  персонала.  “Персонал  допустил  …,  реактор 
позволил …,” – этой емкой фразой можно охарактеризовать трагическое 
сочетание  двух  главных  составляющих  аварии.  Атомный  реактор,  как  и 
другая сложная техника, не должен “позволять”, – такой подход к обеспе-
чению безопасности (защита “от дурака”) стал определяющим после Чер-
нобыля.  Необходимые  изменения  в  конструкции  были  произведены  на 
всех АЭС с реакторами чернобыльского типа. 
Но  Чернобыль  – это не только и не столько техническая катаст-
рофа.  Чернобыль  имеет  и  вполне  конкретное  человеческое  измерение. 
Общество  и,  прежде  всего,  власти  оказались  не  готовы  к  возможности 
аварии  такого  масштаба.  Здесь  сказалось  как  общее  благодушие  в  отно-
шении  способности  человека  управлять  сложной  техникой,  господство-
вавшее в те годы, так и неготовность уполномоченных органов и вполне 
конкретных  исполнителей  принимать  на себя ответственность за случив-
шееся.  Чернобыль наглядно показал и то, что вопросы, затрагивающие 
здоровье и благополучие граждан, не должны быть предметом политиче-
ских игр. Это, к сожалению, произошло с Чернобыльской аварией, много-
кратно  увеличив  ее  негативные  последствия.  В  Чернобыле  столкнулись 
наука и политика, причем последняя много раз одерживала верх в ключе-
вых  вопросах.  Одним  из  результатов  такого  столкновения  стал  подход 
“чем хуже, тем лучше”, который долгое время был доминирующим. Люд-
ское  горе,  человеческая  беда  использовались  в  политических  или  иных 
корыстных целях.   
Быть честным перед своим народом – это один из принципиаль-
ных  уроков  Чернобыля,  к  сожалению,  до  сих  пор  плохо  усвоенный.  В 
первые  годы  правду  скрывали,  затем  неполнота  или  противоречивость 
информации привели к тотальному неверию людей в то, что говорится о 
Чернобыле и его последствиях.  
Горько учиться на ошибках, цена которым жизнь, здоровье и бла-
гополучие людей. Но еще горше – не учиться на таких ошибках. Это важ-
нейший урок долгой Чернобыльской эпопеи.   
 
32 


Áîðîâñê
Æóêîâî
Ìåäûíü Ìàëîÿðîñëàâåö
Èçíîñêè
Êîíäðîâî
×åðíîáûëüñêàÿ
Þõíîâ
Òàðóñà
Çàîêñêèé
Êàëóãà
Àëåêñèí
Ìîñàëüñê
ßñíîãîðñê
Ôåðçèêîâî
Ñïàñ-Äåìåíñê
Áàáûíèíî
Âåíåâ
Áàðÿòèíî
Ìåùîâñê
Ïåðåìûøëü
Ëåíèíñêèé
ðàäèàöèÿ
Òóëà
Äóáíà
Ñóõèíè÷è
Êèðîâ
Ñóâîðîâ
Íîâîìîñêîâñê
Áåòëèöà
Êîçåëüñê
Øåêèíî
Óçëîâàÿ
Äóìèíè÷è
Îäîåâ
Êèðååâñê
Êèìîâñê
Ëþäèíîâî
Ðîãíåäèíî
Áåëåâ
Äóáðîâêà
Æèçäðà
Óëüÿíîâî
Áîãîðîäèöê
Àðñåíüåâî
Ïëàâñê
Äÿòüêîâî
â âîïðîñàõ
Æóêîâêà
Òåïëîå
â
Õâàñòîâè÷è Áîëõîâ
Âîëîâî
Êëåòíÿ
Ìöåíñê
×åðíü
Êóðêèíî
Áðÿíñê
3íàìåíñêîå
Êàðà÷åâ
Õîòûíåö
Àðõàíãåëüñêîå
Âûãîíè÷è
Ìãëèí
Ñóðàæ
Íàðûøêèíî
Åôðåìîâ
è îòâåòàõ
Êðàñíàÿ ãîðà
Ïî÷åï
Îðåë
Íîâîñèëü
Çàëåãîùü
Õîìóòîâî
ֈ
Íàâëÿ
Øàáëûêèíî
Ìèðíûé
Êëèíöû
Âåðõîâüå
Ñîñêîâî
Êðàñíàÿ
Ñòàðîäóá
Êðîìû
Çàðÿ
Çìèåâêà
Íîâîçûáêîâ
Ïîãàð
Òðóá÷åâñê
Ëîêîòü
Ïîêðîâñêîå
Äìèòðîâñê-
Îðëîâñêèé
Çëûíêà
Ãëàçóíîâêà
Êîìàðè÷è
Ëèâíû
Êëèìîâî
Òðîñíà
Ñóçåìêà
Ìàëîàðõàíãåïüñê
Ñåâñê
Êîëïíû
Äîëãîå


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81974. В здоровом теле – здоровый дух 2.14 MB
  Цель мероприятия: способствовать гармоничному развитию учащихся через использование спортивных и интеллектуальных упражнений. Задачи мероприятия: Развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом у уч-ся 3-4 кл. Пропаганда здорового образа жизни.
81975. Позааудиторна робота з іноземної мови 636.5 KB
  Позааудиторна робота з іноземної мови є невід’ємною часткою всього навчально – виховного процесу. Вона поглиблює соціокультурні знання студентів за рахунок охоплення великого кола проблем і питань, що виходять за межі навчальної програми та не розглядаються на занятті.
81976. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ SEMANTIC WEB 849.5 KB
  Разработка эволюционного прототипа системы для поддержки процесса планирования учебных курсов. Подход к разработке, основанный на технологиях семантической паутины, экспериментальный на ЭВМ.
81977. Дитина вдома. Побутові небезпеки 48.5 KB
  Мета: ознайомити учнів із правилами небезпечної поведінки вдома; формувати вміння і навички що допоможуть уникнути побутових небезпек за відсутності батьків; спонукати учнів до виконання правил поведінки вдома; виховувати в дітей обережність.
81979. Великі українці. Маленькі історії про великі істини 94 KB
  Історико-пізнавальний проект передбачав підготовку учнів 5-8 класів на протязі двох місяців. Діти готували матеріал про одного або двох із запропонованих їм творчою групою (до якої входили вчителі та учні) представників із числа Великих українців (до їх числа входили українці обрані самими дітьми).
81980. Велетні чарівники 95.5 KB
  Формувати науковий світогляд та початкове уявлення про астрономію; дати елементарне уявлення про Всесвіт закріпити знання про воду та її значення розширити знання про повітря; розвивати пізнавальні інтереси вміння бачити красу і захоплюватися нею.
81981. ТО СВІТЛИЙ ВЕЛИКДЕНЬ ГОСПОДНІЙ ДИТЯЧИЙ ЗВЕЛИЧУЄ СПІВ 74 KB
  У нашого українського народу існує повір’я, що від тих батьків, які не дотримуються звичаїв, родяться діти, що стають вовкулаками. Вовкулака – це завжди похмурий, завжди чимось незадоволений чоловік; в день святого Юрія він перекидається вовком, бігає разом з іншими звірами по лісі...
81982. Великодні свята в Україні 891 KB
  Практична: розвивати комунікативні навички учнів у учнів; формувати вміння підтримувати бесіду використовуючи лексику з даної теми; розвивати культуру спілкування; вчити учнів виконувати проектпрезенту вати результати проектних досліджень; розвивати навички групової роботикри тичного...