10442

Основи таємного діловодства та режиму таємності. Організація таємного діловодства

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Тема 2. Основи таємного діловодства та режиму таємності. Організація таємного діловодства Затверджено на методичнiй нарадi Кафедри медицини катастроф та вiйськової медицини...

Украинкский

2013-03-26

494.5 KB

81 чел.

Тема 2. Основи таємного діловодства та режиму таємності. Організація таємного діловодства

Затверджено

на методичнiй нарадi

Кафедри медицини катастроф

та вiйськової медицини

                          2009 року

протокол №

Завiдувач кафедри професор

Гудима А. А.

                        

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Групового заняття

Роздiл 1

"Основи вiйськового законодавства про Збройнi Сили України"

Тема № 2

"Основи таємного дiловодства та режиму таємностi"

Навчальний предмет:

"Загальновiйськова пiдготовка"

1 курс

2 години

Методичну розробку склав

Викладач Ярошенко М. Б.

Тернопіль - 2009

Tема№2

"Основи таємного дiловодства та режиму тaємностi"

(2 ГОДИНИ)

Навчальнi питання:

1. Органiзацiя таємного дiловодцтва.

2. Oсновнi правила дотримання режиму тaємнocтi.

І. Актуальнiсть теми:

При виконаннi службових обов'язкiв офiцери медичної служби будуть мати

доступ до окремих документiв, якi мiстять таємну iнформацiю або отримувати

ceкpeтнi вiдомостi i зобов'язанi знати Закон України "Про державну таємницю",

заходи режиму тaємнocті та суворо дотримуватись правил та вимог.

Режим тaємнocті - система встановлених норм (правил), що визначають

порядок i умови забезпечення збереження в таємницi вiдомостей, якi мають

таємний характер i не пiдлягають розголошенню. Особи, якi порушили вимоги законодавства, або сво'iми дiями пр извели до розголошення таємницi несуть

дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

ІІ. Вид заняття: групове заняття.

ІІІ. Мiсце проведення заняття: клас загальновiйськової пiдготовки

IV. Навчальна мета заняття:

4.1. Студент повинен знати: (а =ІІ)

- визначення поняття "Державна таємниця", "гриф ceкpeтностi"

- порядок допуску до державної таємницi;

- вимоги Закону України "Про державну таємницю";

- порядок засекречування та розсекречування матерiальних нociїв iнфор-мацiї;

- порядок організації таємного діловодства;

- основні правила дотримання режиму тaємнocті;

- призначення та основні завдання режимно-секретних opraнів (РСО).

4.2. Вмiти: (a=III)

1. Застосовувати вимоги законодавства в повсякденнiй дiяльностi, щодо

збереження таємницi та дотримання режиму тaємнocтi.

2. Застерiгати своїх пiдлеглих, щодо розголошення таємної інформації

формувати у них вiйськову пильнiсть, утримувати вiд порушень

законодавства.

V. Виховна мета:

1. Сформувати у студентiв уявлення необхiдностi вивчення запропонованої

теми;

2. Переконати в важливостi знань законодавства про державну таємницю,

  нобхiдних для виконання службових обов'язкiв.

3. Пiдготувати    офiцера   медичної      служби   запасу,  який володiючи

запасом теоретичних знань в галузі законодавства та режиму таємності міг

успiшно виконувати професiйнi обов' язки як в мирний так i у воєнний час.

VI Мiждисциплінарна інтеграція:

Дисциплiни                                Знати                                             Уміти

Попереднi:                                   1.Законодавство  України про       Застосовувати     в         по-

1. Допризивна пiдготовка           Збройнi Сили України.                  всякденній         діяльності

                                                     2.  Обов'язки            вiйськово-      вимоги       законодавства

                                                     службовцiв   та  вiдносин  мiж       України  щодо збереження

                                                     ними.                                                державної таємниці.

Наступнi :                                           1. Зміст   заходів  по  організації   Організовувати    медичне        

1. Органiзацiя медичного           медичного  забезпечення та до-    забезпечення  в   основних

забезпечення вiйськ.                   тримання    режиму   таємності.    видах бою.

2. Вiйськова токсико-логiя,        2.Порядок  та   зміст   медичної

радiологiя i медичний захист.    допомоги по захисту населення

                                                     від  ЗМУ  та  звичайних засобів

                                                     враження.

                                                                                                                                                                     

Внутрiшньопредметна                      

інтегращя:

Тема 1. Закони України про      1.Зміст    та   вимоги   основних     Застосовувати   знання    в

Збройнi сили України.                Законодавчих актів.                        повсякденній   діяльності

                                                                                                                при виконанні  службових

                                                                                                                обовязків.

Тема     12.          Морально-                                                                  Організувати    морально-

психологічна       підготовка      Ступені    бойової    готовності.     психологічну   підготовку,

особового складу пiдроздiлу     Зміст       заходів       бойового        дотримуватись         вимог  

в   умовах   переводу     їх   у      злагодження.                                    режиму таємності.

підвищені ступені готовності

i      проведення      бойового

злагодження.

VII. План та органiзацiйна структура заняття:

    Oсновні етапи, їx функцiї та змiст         Навчальні       Матеріали               Розподіл

п/п                                                                             цілі в               методичного               часу

                                                                                 рівнях               засвоєння                 

                                                                                 засвоєння

                        Пiдготовчий етап:

                                                                             15хв

         Органiзацiйнi заходи:                                                            

          - шикування навчального взводу;                                    

          - прийом доповiдi чергового;                                           1. Пiдручники

          - заповнення журналу;                                                      "Загальновiйськова

          - перевірка наявності студентів;                                       пiдготовка"

          - оголошення теми та порядку                                        2. Текст закону  

              проведення заняття                                                           "Про державну   

                                                                                                           таємницю".                                                                                             

                                                                                                                                                                 3. iнструкцiя по  

2.       Постановка цілей та мотивація:                       ІІ             органiзацiї

          В результатi вивчення теми студенти                                 таємного

             повинні знати:                                                                     діловодства.                                                                           

      основнi положення Закону

                    України "Про державну

                   таємницю";

          основні правила дотри режиму

таємності мання

 

.                                                                                                                                                                                                                                                            

            Основний етап:                                                                                                                 60 хв

            Викладання теоретичного матерiалу

3.      теми за планом:

              1. Органiзацiя таємного                                                  1. Методична роз-

          діловодства:                                                                робка для групо-

                 - облiк вхiдних, внутрiшнiх i                                         вого заняття.

             вихідних документів;                                                     2. Пiдручники "За-

                 - складання i оформлення                                              гальновiйськова

                 документів;                                                                      пiдготовка" .

                 - друкування i облiк документiв;                 ІІ                 3. Закон України

                 - оформленія, адресування i                  

            "Про державну та-

                  відправка вихідних документів.                                   ємницю"

              2.Основні правила дотримання                                        4. Iнструкцiя по

            режиму таємності:                                                          органiзацiї таєм-

                - що забороняється          особам                                 ного діловодства.

              допущеним             до     виконання

              секретних      робiт      i   робiт     з

              секретними документами;

              - обов' язки   осiб   допущених   до

              секретних робiт, документiв i

              виробiв.

                                                                                                           .

4.

3аключний етап:

II

1. Методична

15 хв

Пiдведення шдсумкiв:

розробка для

- перевірити рівень засвоння

самостiйної роботи

  теми;

по тeмi № 3.

- оцінити роботу студентiв на

2. Вiйськовi

  занятті;

статути З.С.

- вказати на недоліки допущені в

України.

 ході заняття;

3. Посiбник для

- оцінити чергового взводу.

вивчення статутів.

5.

Домашнє завдання:

Пiготуватись до групового

заняття по тeмі №3 "Статут

внутрiшньої служби З.С.

України"(першi три питання)

VIII. Розгорнутий текст змiсту заняття:

1. Органiзацiя таємного дiловодства.

у вiдповiдностi до " Закону України про державну таємницю" (вiд 21 вересня 1999 року).

Державна mаємнuця- (далi також - секретна iнформацiя) - вид тaємної iнформацiї, що охоплює вiдомостi у сферi оборони, економiки, науки i технiки, зовнiшнiх вiдносин, державної безпеки та охорони павопорядку, розголошення яких може завдати шкоди нацiональнiй безпецi України та якi визнанi у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею i пiдлягають oxopонi державою.

Вiднесення iнформацiї до державної таємницi - процедура прийняття (державним експертом з питань таємниць) рiшення про вiднесення категорiй вiдомостей або окремих вiдомостей до державної таємницi з установленням ступеня "їx ceкpeтнocтi шляхом обгрунтування та визначення можливої шкоди нацiональнiй безпецi України у разi розголошення цих вiдомостей, включенням цiєї iнформацiї до зводу вiдомостей, що становлять державвну таємницю, та з опублiкуванням цього зводу, змiн до нього.

"Грuф секрешності' - реквiзит матерiального носiя секретної iнформацiї, що засвiдчує ступiнь ceкpeтнocтi даної iнформацiї. ,Допуск до державної mаємнuцi" - оформлення права громадянина на доступ до секретної iнформацiї.

Taємнe дiловодство в закладах (на пiдприємствах) органiзовується i ведеться Режимно Секреними Органами (РСО).В РСО повиннi бути cтвopeнi необхiднi умови для роботи з таємними документами у вiдповiдностi з вимогами "iнструкцiї по органiзацiї Таємного дiловодства". Облiк вхiдних, внутрiшнiх i вихiдних документiв в залежностi вiд об'єму документiв здiйснюється в журналах (журнальний облiк), карточках (карточний облiк) або автоматизовано (з застосуванням засобiв обчислювальної технiки).

Основним принципом облiку є однорiднiсть присвоєння регiстрацiйного номеру вхiдним, внутрiшнiм i вихiдним документам (форма 42) за єдиними порядковими номерами.

Степiнь таємностi форм облiкової документацiї визначається в залежностi вiд наявностi в них вiдомостей.

"Цiлком таємні" i " таємні" документи облiковуються разом. в формах облiку документiв пiсля регiстрацiйного номеру ставляться вiдповiдно букв и "ЦТ"або "Т".

Bci журнали i картотека облiку документiв i виробiв беруться на облiк по журналу облiку журналiв, картотек i закiнчених дiловодством справ ( форма 43 ). Журнали i картотеки регiструються в момент заведенія за окремими номерами. Листи журналiв повиннi бути пронумерованi, прошитi i скрiпленi печаткою РСО. На останньому листi журналу робиться

6

запис  про  кількість  опечатаних в ньому листів,  яка   завiряється  начальником  РСО  або  його заступником.

Кiлькiсть карток в закiнченому дiловодствi картотеки вказується в журналi (форма 43) в кiнцi року. Кiнцевий затверджуючий запис з вказiвкою загальної кiлькостi карточок робиться на окремому листi розташованому на початку або в кiнцi картотеки. В журналах i картотеках облiку вiдображаються вiдомостi про перемiщення документiв з моменту їх отримання або пiдготовки до завершенія виконання i пiдшивки в справу, вiдправки адресатам або знищення.

Складання i оформленія документiв

Кожний вид документа повинен мати визначний склад реквiзитiв i їх розташування у вiдповiдностi з вимогами держстандарту. При написаннi на документах резолюцiй i виконаннi iнших вiдмiток, а також при кожнiй розписцi за отримання i повернення документiв обов'язково проставляеться дата.

Цiлком тaємнi документи складаються i друкуються в суворо обмеженiй кiлькостi екземплярiв. Необхiднiсть друкування документа пiдтверджуеться вiзою керiвника пiдроздiлу. На документ, призначений для направлення в п'ять i бiльше адресатiв, складається список розсилки, який затверджуеться особою, пiдписавшою документ, або керiвником закладу,де готувався документ, а на кожному примiрнику вказується тiльки одна адреса. Список розсилки узгоджуеться з РСО. Примiтка "Особисто"проставляється на тих документах, якi пiдлягають врученню особисто адресату, а примiтка "Лiтер "М"- на мобiлiзацiйних документах.

При вiдправцi документа з супроводжувальним листом пiсля слова "Додаток" в листi вказується назва кожного додатку, його регiстрацiйний номер, номери i кiлькiсть екземплярiв додатку, гриф таємності і кількість листів.

При великiй кiлькостi додаткiв складається їх апис з вказiвкою нообхiдних реквiзитiв включених в нього документiв, а в супроводжувальному листi пишеться: " Додаток згiдно апису №                 на                     листах" . Примiрник вихiдного документу, який залишається в справi,

оформляється не на бланку, але повинен мати вci необхiднi реквiзити, в тому числi регiстрацiйний номер, дату i вiдмiтку про те, хто пiдписав документ, затверджену виконавцем.

Вказiвки по документу, оформляють на першому його листi i передбачають, кому, що i в який срок необхiдно виконати, особистий пiдпис керiвника i дата. Вiдповiдальним за виконання документа є особа, яка вказана в резолюцii" першою, якщо iнше не обумовлено.

Документи, якi пiдлягають регiстрацiї, розсилцi i пiдшивцi в справу, пiдписанi керiвниками закладiв, а також виконанi вхiднi документи виконавцi здають в РСО.При цьому вiддрукованi i пiдписанi цiлком таємні i таємні документии здаються разом з чорновиками цих документiв пiд розписку у внутрiшньому описi документiв, якi знаходяться у виконавця (форма 55). Одночасно залишається   пiдпис   виконавця   в карточцi   або   журналi  облiку.  Забракованi  або   лишнi

вiддрукованi документи здаються в РСО для знищення. Якщо документ, пiдготовлений i вiддрукований як таємний, за рiшенням керiвника закладу або начальника РСО пiдлягає засекречуванню, то BiH регiструеться в журналi облiку документiв, вiддрукованих в машинописному бюро (форма 44), а потiм в журналi облiку пiдготовлених документiв (форма 43) або карточцi облiку пiдготовлених документiв (форма 46).

Для засекречування додаються вci примiрники вiддрукованого документа i чорновики.

При необхiдностi, виконавцям дозволяеться передавати в робочий час цiлком таємні i таємні документи iншим виконавцям цього ж пiдроздiлу, якщо цi документи мають до них безпосереднє вiдношення i адресованi їм керiвниками закладу. Особа отримавши документ зобов'язана повернути в той же день їх виконавцю, вiд якого їх отримала. Передача таких документiв вiд одного виконавця iншому проводиться пiд розписку по внутрiшньому апису (форма 7).

Друкування та облiк документiв

Друкування документiв проводится в примiщеннях машинописного бюро, яке повинно вiдповiдати вимогам цiеiєї iнструкцii".

В закладах з невеликим об'ємом документiв, якi немають машинописного бюро, документи друкуються в примiщення РСО.

7

В машинописному бюро призначається завiдуюча (старша машинiстка) яка приймає,

видає, peгicтpyє вiддрукованi документи i чорновики, здiйснює контроль за забезпеченням режиму тaємнocтi в роботi друкарок.

При прийомi документiв для друкування завiдуюча друкарським бюро розписується за чорновик на корешках або на контрольному листi чорновика i в перелiку листа спец. блокноту, а за чорновик, виконаний на попередньоврахованих листах (бланках) i за документи, якi роздруковуються - у внутрiшньому описi (форма 55).

При журнальному облiцi вiддрукований в бюро документ, чорновик передається пiд розписку в журналi (форма 44) працiвнику РСО, який рeгicтpyє їх в журналi (форма 45) i видає виконавцю пiд розписку або робить вiдмiтку в журналi про подальший рух документа. Вiддрукований документ може видаватись виконавцю пiд розписку в карточцi (форма 8).

На кожному вiддрукованому примiрнику документу просталяється в правому кутi верхнього

поля гриф тaeмнocтi i номер примiрника, а при необхiдностi примiтка "Особисто"або "Лiтер М" .

На останньому листі кожного примірника віддрукованого документа друкарка вказує:

регiстрацiйний номер, кiлькiсть вiддрукованих примiрникiв, з чого друкувався документ, список адресатiв, прiзвище виконавця i дату друкування. Регiстрацiйний номер проставляється на кожному листі документа.

Зняття копiй i виконання витягiв з документiв здiйснюсться за письмовою вказiвкою керiвника структурого пiдроздiлу, начальника РСО або його заступника. Зняття копiй або виконання витягiв з документiв, якi поступили з iнших закладiв, дозволяеться тiльки з дозволу керiвника закладу з якого поступив документ. Копiї документiв i витяги з них враховуються за новими облiковими номерами. При цьому на документах, а також в карточках або в журналi облiку робиться вiдмiтка, коли i скiльки примiрникiв, копiй знято, з яких документiв зроблено витяг, а також за якими номерами облiкованi копiї або витяги. На копiях - в правому верхньому кутi першої сторiнки пишеться слово "Копiя". На витягах з документiв - слово "Витяг".

Зiпсованi листи паперу, вiдпрацьована лєнта друкарської машинки, копiювальний папiр, а також листи паперу, викорастинi для валiка друкарської машини, здаються щоденно в РСО на знищення.

Оформленія, адресування i вiдправка вихiдних документiв. Таємна пошта, вихiдна кореспонденцiя вiдправляеться тiльки через РСО закладу.

При отриманнi документiв для вiдправки спiвробiтник РСО перевiряе наявнiсть Bcїх примiрникiв i листiв вiддрукованих документiв i чорновикiв, вiдповднiсть регiстрацiйних нoмepiв документiв номерам в журналi чи карточцi облiку, правильнiсть адресування, оформленія i наявнiсть додаткiв. Якщо у вiдправника не лишається копiй додаткiв, то в супроводжувальному листi вказуеться " Тiльки адресату". Перед вкладанням в пакет документiв їх обвертають свiтлонепроникаючим папером. Якщо конверт виготовлений з мiцного паперу то обгортання документiв не обов'язкове. Пакет заклеюеться i прошивається хрест- на хрест нитками або проволкою (скрепками) з таким розрахунком, щоб були захопленi вci його клапани. Паперова наклейка з вiдтиском каучукової печатки" Для пакетiв"приклеюється силiкатним клеєм на центр зворотньої сторони пакету так, щоб вона захоплювала вci його клапани по серединi, кiнцi ниток лишають помiтними, а вузол прошивки був закритий наклейкою (з цигаркового паперу), яка на 3-4 мм повинна бути бiльша за вiдтиск печатки.

На пакетi проставляються наступнi реквiзити:

- гриф тaeмнocтi - в правому верхньому куті, при необхiдностi - примiтка "Лiтер М" або "Особисто" i пiдпис особи, яка конвертувала, завiрена печаткою "Для пакетiв" в центрi пакету, зверху, при нобхiдностi - примiтка "тepмiнoво" завiрена печаткою, "для пакетiв", нижче адреса - одержувача, а пiд ним, пiд рискою - адреса вiдправника (без прiзвища i посади) i регiстрацiйнi номери вкладених документiв.

Кореспонденцiю доставляють адресатам фельдегерi фельдзв'язку або спец. зв'язку кур'єрами закладiв, допущених до таких робiт i документiв по узгодженню з органами державної безпеки по реєстрах, розписних книгах або розписках.

При необхiдностi, з дозволу керiвництва закладу, органiзацiї цiлком таємні i таємні документи в межах даного населеного пункту можуть доставлятися виконавцями або спiвробiтниками РСО i

8

тiльки на вiдомчому транспортi. Доставка кореспонденцїi за межi населеного пункту на . вiдомчому транспортi, а також на лiтаках, залiзницею дозволяється в виключних випадках по письмовому розпорядженню керiвника закладу в супроводi озброєної охорони. Доставка цiлком таємних документiв кур'єрами закладiв вiд вокзалу здiйснюється на вiдомчому транспортi.

Регiстрацiя вхiдних документiв

Вся тaємнa кореспонденцiя, яка надходить в заклад в робочий час приймається тiльки керiвником РСО. В неробочий час кореспонденцiя приймається постiйним черговим по закладу, якi регiструють пакети в журналi облiку пакетiв (форма 48) i не вiдкриваючи, передають пiд розписку в РСО.

Особа, яка приймає кореспонденцiю перевiряє правильнiсть адреси, цiлiснiсть упаковки i вiдтискiв печатей, вiдповiднiсть Їх назвi вiдправника, звiряє номери вкладок на пакетi з номерами вказаними в peєcтpi. Особа, яка прийняла кореспонденцiю розбiрливо розписується за i"i отримання в peєcTpi (розноснiй книзi) де прописом вказує кiлькiсть прийнятих пакетiв, дату i час Їх прийому i завiряє свiй пiдпис вiдповiдною печаткою або штампом.

Bci отриманi пакети, регiструються в журналi (форма 52), передаються пiд роспис в цьому журналi для розконвертування начальнику РСО або особi уповноваженiй ним.

При наявностi в пакетi декiлькох документiв кожний з них регiструється за окремим номером. Пiсля вiдкриття пакетiв, документи зразу регiструються в журналi облiку вхiдних локументiв (форма 50) або карточках облiку вхiдних документiв або в формах облiку технiчних документiв. При регiстрацїi на першому листi вхiдного документу ставиться штам, в якому вказується назва закладу, облiковий номер, дата регiстрацїi, кiлькiсть листiв основного документа i додаткiв до нього. На перших листах додаткiв ставиться штамп" До вх. N2 -" З вказiвкою року регiстрацїi.

Пiсля регiстрацїi документи передаються для розгляду керiвнику закладу або особi, якiй вони адресоваН1 шд роспис.

Особливостi роботи з мобiлiзацiйнми документами.

В закладах мобiлiзацiйнi документи розробляються тiльки по вказiвцi керiвника вищестоячого закладу у вiдповiдностi з нормативними актами по мобiлiзацiйнiй пiдготовцi. До розробки i

розмноження мобiлiзацiйних документiв притягається обмежена кiлькiсть працiвникiв.

Вiйськово-мобiлiзацiйним пiдроздiлам видiляються iзольованi примiщення, якi повиннi бути постiйно закритi на час роботи на замок.Мобiлiзацiйнi документи розробляються в окремих рабочих зошитах, спец. блакнотах, або на окремих листах паперу, попередньо взятих на облiк в РСО, i пiсля розробки знищуються.

Мобiлiзацiйнi документи, якi можуть бути потiм переданi для друкування, виготовляються виконавцем вiд руки на листах паперу, взятих на облiк в РСО. Пiсля завершенія роботи мобдокументи в опечатаних особистою печаткою рабочих папках (портфелях, чемоданах) здаються на збереження.

3 таємними i цiлком таємними мобдокументами дозволяється знайомити осiб, якi мають на це право по роду виконуємих робiт i тiльки по письмовому дозволу начальника вiйськовомобiлiзацiйного пiдроздiлу або особи, якiй було адресованi документи, а з документами"особливо'i важливостi" - по письмовому дозволу керiвника закладу. Пересилка мобiлiзацiйнихдокументiв проводиться з вказiвкою на пакетi графу секретнocTi i помiтки "Лiтер М". Пересилатимобiлiзацiйнi документи з iншими документами заборонено. Робочi папки i справи змобiлiзацiйними документами в РСО зберiгаються в окремому сейфi або металевiй шафi.

2. Основнi правила доmримання режиму maeмнocmi.

При вiдпрацюваннi окремих документiв офiцери медично'i служб и запасу в майбутньому можуть отримувати ceкpeтнi вiдомостi. Особи, допущенi до виконання секретних робiт,

 робiт iз секретними документами та виробами ПОВИННІ:

а) зберiгати в таємницi ceкpeтнi вiдомостi, якi стали їм вiдомi при виконаннi службових

обов'язкiв або iншим шляхом, припиняти дїi iнших осiб, якi можуть призвести до

9

розголошення секретної iнформацiї або втрати (крадiжки) секретних документiв (виробiв); про причини чи умани можливого витоку секретних вiдомостей негайно доповiдати безпосередньому начальнику;

б) дотримуватися встановленого порядку виїзду за кордон, у випадку спроби iноземних громадян отримати секретну iнформацiю, компрометацiї чи встановлення контакту, який не бун передбачений програмою вiзиту, пiсля повернення iз закордону доповiсти безпосередньому начальнику;

в) виконувати ceкpeтнi роботи та ознайомлюватися iз секретними вiдомостями, документами i виробами тiльки в межах службових обов'язкiв;

г) знати ступiнь ceкpeтнocтi робiт, якi виконуються, порядок облiку i збереження секретних документiв та виробiв;

г) негайно записувати вci ceкpeтнi документи (вироби) в запису (форма № 7), зберiгатиїх тiльки в сейфах, металевих шафах, ящиках або робочих папках (валiзках) i кожного дня перед закiнченням робочого дня перевiряти "їx наявнiсть, сейфи пiсля кожного вiдкривання зачиняти, по закiнченню робочого дня запечатувати i здавати пiд охорону (нагляд), не допускати сyмiсногo зберiгання у сейфi (робочому зошитi) секретних i несекретних документiв, переносити секретнi документи в межах штабу тiльки в папках, якi забезпечують "їх зберiгання; д) розробляти секретнi документи, робити записи секретного характеру тiльки в рабочих зошитах (блокнотах) або на аркушах паперу, якi вpaxoвaнi в секретнiй частинi, визначати кiлькiсть екземплярiв секретних документiв у суворiй вiдповiдностi з дiйсною службовою необхiднiетю i не допускати розсилання "їх адресатам, якi не мають до них прямого відношення;

е) ознайомлювати iз секретними документами i передавати "їх iншим виконавцям пiд розпис тiльки з дозволу безпосереднього начальника, вимагати вiд них розпису на документах, з якими вони ознайомилися;

є) при особистому листуваннi з цивiльними органiзацiями, проведеннi запису в книгах скарг i пропозицiй пiдприємств торгiвлi, громадського харчування, транспорту, книгах вiдгукiв музе"iв, виетавок, иeaиpiв та iнших установ вказувати свої поштовi адреси за мiсцем прописки; при цьому вiйськовослужбовцi строкової служби вказують поштову адресу, яка встановлена командиром вiйськово"i частини при погодженнi з пiдприємствами зв'язку, при реєстрацi"i в готелях, домах вiдпочинку i т. д. вони вказують прiзвище, iм'я та по батьковi, piк i мiсяць народження, серiю та номер посвiдчення особистостi (вiйськового квитка) i номер вiйськової частини, яка його видала;

Особам, допущеним до виконання секретних робiт, робiт iз секретними документами та

виробами, ЗАБОРОНЯfТЬСЯ:

а) вiдвiдувати посольства, консульства та iншi представництва iноземних держав, приватних компанiй та фiрм, встановлювати i пiдтримувати безпосередньо або через осiб зв'язок з iноземними громадянами, якщо це не входить у коло "їх службових обов'язкiв; особи, якi за службовим обов'язком або спецiальним дорученням повиннi спiлкуватися з iноземними громадянами, керуються при цьому вимогами вiдповiдних нормативних aктів;

б) заносити кіно- та фотознiмальну, звуко- i вiдеозаписувальну, радiо-передавальну та радiоприймальну, а також копiювальну, апаратуру особистого користування в будiвлi вiйськових частин та примiщення, де проводяться секретнi роботи;

в) повiдомляти усно або письмово секретнi вiдомостi про характер робiт, якi виконуються, вироби системи охорони та перепускний режим, дiйсну назву та пункти дислокацiївiйськових части н особам, якi не мають вiдношення до цих даних;

г) вести переговори iз секретних питань, а також передавати секретнi теле- i фототелеграми по вiдкритих каналах зв'язку;

г) виносити iз штабу (установи) секретнi документи без дозволу начальника штабу (установи), а також користуватися мiським та особистим транспортом для їх перевезення i знаходитись iз ними в мiсцi, не пов'язаному з виконанням заєданія;

д) виконувати секретнi роботи та зберiгати секретнi документи у квартирах, санаторiях, будинках вiдпочинку, госпiталях та iнших мiсцях;

10

е) передавати секретнi документи та вироби будь-кому i прийматиїх без розпису;

е) знiмати копiї iз секретних документiв без письмового доз волу начальника штабу (установи);

ж) залишати секретнi документи на столах, в ящиках столiв та вiдкритих сейфах у разi виходу з робочої кiмнати;

з) зберiгати секретнi документи в сейфах, вiд яких загублено рабочий та резервнi ключi, а також передавати iншим особам ключi вiд сейфiв, жетони на отримання рабочих папок i особистi нoмepнi печатки;

й) використовувати секретнi вiдомостi в несекретному службовому листуваннi, несекретних

дисертаціях і технічних виданнях та доповідях.

З. Основнi полож:ення Закону Українu.,Про державну mаємнuцю."

Режим тaємностi - система встановлених правил(норм), що визначають порядок i умови

забезпечення збереження в таємницi вiдомостей, якi мають таємний характер i не пiдлягають

разголошенню.

Мета - збереження в таємницi ycїх тих вiдомостей державного та службового характеру, які можуть бути використанi пртивником для заєданія збиткiв iнтepecaм Батькiвщини.

Тасмниця - вiдомостi, що не підлягають розголшенню

Державна тасмниця

відомості політичного,

вiйськового, економiчного

та наукового характеру, які не можуть бути розголошені і охороняються державою

протягом визначеного часу.

Вiйськова тасмниця - включає в себе

відомості тільки

вiйськового характеру.

Вiйськова державна таємниця включає в себе вiдомостi

державна таємниця

особливої важливостi i надзвичайно таємні вiйськового характеру)

Вiйськова службова таємниця включає в себе Таємні

відомості, що торкаються

життя та дiяльностi вiйськ.

ЗМIСТ:

1. Вiдомостi про пiдготовку держави i

збройних сил до вiдбиття arpeciї.

2. Мобiлiзацiйнi можливостi, еконочний потенцiал.

З. Стан науки, технiки, транспорту, зв'язку.

4.Питання зовнiшньої полiтики i

тoргівлі.

5.Державнi шифри, тощо.

Гриф таємностi - реквiзит матерiального носiя секретної iнформації, що засвідчуе ступінь секретнocтi даної iнформацiї. 

OCHOBHІ ГРИФИ СЕКРЕТНОСТІ

Особливої важливостi

є найвищою категорiею таємності і присвоюеться документам, техніці та озброєнню, котpi потребують найбiльш високого ступеню захисту. Biн розповсюджується на особливу, вкрай обмежену групу документiв, технiки та озброення, котpi мають найвище державне i

вiйськове значення, i розкриття змісту яких може привести до виключно великих збиткiв для держави вцілому. 

Цiлком таємно

Вiдноситься до вищогоступеню таємносТ1 1 розповсюджуеться тiльки на обмежену групу документlВ, технiки та озброення, котрi мають велике державне і вiйськове значенія,

розкриття ЗМIСТУ яких може нанести серйознi збитки

Таємно

Розповсюджується на вci iншi документи вiйськового характеру, техніку, озбро-

єння, які не підпадають під

вищу ступінь таємності, і

розкриття яких може нанести серйозних збиткiв iнтepecaм збройних сил держави.

"Допуск до державної таємницi" -оформленія права громадянина на доступ до секретної iнформацiї.

Залежно вiд ступеня секретної iнформацiї встановлюються TaKi форми допуску до державної таємниці :

Форма 1 - для роботи з секретною iнформацiею, що має ступенi секретнocтi "особливої важливостi", "цiлком таємно" та "тaємнo"..

Форма 2 - для роботи з секретною iнформацiєю, що має ступенi секретнocтi "цiлком тaємно" та "таємно".

Форма 3 - для роботи з секретною iнформацiєю, що мaє ступiнь секретнocтi "тaємно", а також тaкi

термiни дiї допускiв:

для форми 1 - 5 років

для форми 2 -1 О років

для форми 3 - 15 років.

Доступ до державної таємницi iз ступенями секретнocтi "особливої важливостi" , "цiлком таємно" та "TaєMHO" надається дiєздатним громадянам України віком вiд 18 років, якi потребують його за умовами своєї службової,.виробничої, наукової чи науково-дослiдної дiяльностi або навчання, наказом чи письмовим розпорядженням керiвника органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи чи органiзацiї, де працює, перебуває на службi чи навчається громадянин.

Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про державну таємницю.

Посадовi особи та громадяни, виннi у:

- розголошеннi державної таємницi;

- втpaтi документiв та iнших носіїв секретної iнформацiї;

- не додержаннi встановленого законодавством порядку передачi державної таємницi iншiй державi чи мiжнароднiй органiзацiї;

- засекречуваннi iнформацiї,;

12

-навмисному невiднесеннi до державної таємницi iнформацiї, розголошення якої може завдати шкоди iнтepecaм нацiональної безпеки України, а також необгрунтованому заниженнi ступеня секретнocтi або необгрунтованому розсекречуваннi секретної iнформацiї;

- безпiдставному засекречуваннi iнформацiї;

- порушення встановленого законодавством порядку надання допуску та доступу до державної таємнищ;

- порушеннi встановленого законодавством режиму секретнocтi та невиконання обов' язкiв щодо збереження державної таємницi;

- невжиттi заходiв щодо забезпечення охорони державної таємницi;

- недодерженнi вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємницi пiд час здiйснення мiжнародного спiвробiтництва, прийому iноземних делегацiй, груп, окремих iноземцiв та осiб без громадянства i проведення роботи з ними:

несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

8.1 Матерiали активiзацiї студентiв пiд час проведення заняття.

Питання для контролю i перевiрки рiвня засвосння теми:

1. Дати визначення, що таке "Державна таємниця"?

2. Якi бувають графи секретнocтi?

3. З якаю метою органiзовується тaємнe дiловодсттво?

4. Ким органiзовується тaємнe дiловодство та якi функцiї РСО?

5. Як створються та оформляються секретнi документи?

6. Який порядок друкування секретних документiв?

7. Як проводиться регiстрацiя i облiк секретних документiв?

8. Порядок оформленія, адресування i вiдправка вихiдних документiв?

9. Особливостi роботи з мобiлiзацiйними документами.

10. Дати визначення, що таке "режим таємностi"?

11. Що таке "вiйськова таємниця"?

12. Обов'язки посадових осiб при роботi з секретними документами.

13. Що забороняється особам при роботi з секретними документами?

14. Якi законодавчi акти регламентують роботу з таємними документами?

15. Форми допускiв для роботи з секретною iнформацieю та термiни їх дiї.

16. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про державну таємницю.

VIII 3аключний етап заняття:

8.1 Порядок пiдведення пiдсумкiв заняття:

- оголосити оцiнки студентам по результатах самостiйної пiдготовки i роботи В ходi заняття; - вказати чи досягнута навчальна мета заняття;

- вiдмiтити кращих студентiв по результатах роботи на заняттi;

- оцінити чергового взводу;

8.2 Завдання на самостiйну пiдготовку студентам:

1. Пiдготуватись до групового заняття № 1 Роздiлу 2 тема 3:

"Статут внутрiшньої служби З.С. України"

а) Загальнi положенія;

б) Вiйськовослужбовцi та вжаємовiдносини мiж ними;

в) Загальнi обов' язки командирiв.

2. Лiтература для пiдготовки:

. Вiйськовi статути З. С. України

. Посiбник для вивчення cтaтутiв З. С. України.

. "Загальновiйськова пiдготовка" О. Г. Kopнiєнкo, 2002.34-46 с.

ЇХ. Матерiали методичного забезпечення:

Лiтератvра:

1. Закон України "Про державну таємницю" (вiдомостi Верховної Ради, 49 ст428, 1999.). 2. Iнструкцiя по органiзацiї таємного дiловодства.

3. Загальновiйськова пiдготовка "Корнiєнко О. Г., Андрейко Я. Т., Ярошенко М. Б. Київ-Тернопiль. 2002 "Укрмедкнига" 31-32. С. "

Методичну розробку склав

викладач Ярошенко М. Б.

         

     Тема 3 Статут внутрішньої служби ЗСУ (4 год.)

                           Розподіл часу та повсякденний порядок

                      

                                             забезпечує


ДОБОВИЙ НАРЯД

          ПЕРЕЛІК  ВІЙСЬКОВИХ  ЗВАНЬ  ЗБРОЙНИХ  СИЛ  УКРАЇНИ

АРМІЙСЬКІ ЗВАННЯ                                     ФЛОТСЬКІ ЗВАННЯ

Рядовий склад

Рядовий

Матрос

Старший солдат

Старший матрос

Сержантський і старшинський склад

Молодший сержант

Старшина 2 статті

Сержант

Старшина 1 статті

Старший сержант

Головний старшина

Старшина

Головний корабельний старшина

Склад прапорщиків і мічманів

Прапорщик

Мічман

Старший прапорщик

Старший мічман

Молодший офіцерський склад

Молодший лейтенант

Молодший лейтенант

Лейтенант

Лейтенант

Старший лейтенант

Старший лейтенант

Капітан

Капітан-лейтенант

Старший офіцерський склад

Майор

Капітан 3 рангу

Підполковник

Капітан 2 рангу

Полковник

Капітан 1 рангу

Вищий офіцерський склад

Генерал-майор

Контр-адмірал

Генерал-лейтенант

Віце-адмірал

Генерал-полковник

Адмірал

Генерал армії України

Примітка. До військових звань офіцерського складу медичної служби і юстиції додаються відповідно слова “медичної служби” і “юстиції”. Наприклад, лейтенант медичної служби, майор юстиції. До військових звань, сержантського і старшинського складу, прапорщиків і мічманів ці слова не додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                          Законом України
                                      від 24 березня 1999 року
                                             N 548-XIV

                             СТАТУТ
                       ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ
                      ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

       ( У тексті Статуту слова  "Товаришу (пане)"  та
         "товаришу (пане)" замінено відповідно словами
         "Товаришу" та "товаришу" )

                                             ВСТУП

    Цей Статут    визначає    загальні    права    та   обов'язки
військовослужбовців Збройних Сил  України  і  їх  взаємовідносини,
обов'язки  основних  посадових  осіб  полку  і  його  підрозділів,
правила  внутрішнього  порядку  у   військовій   частині   та   її
підрозділах.

    Статутом керуються    всі    військові    частини,   кораблі,
управління,  штаби,  організації,  установи і військові  навчальні
заклади Збройних Сил України (далі - військові частини).

    Обов'язки посадових  осіб,  не  зазначені  в  цьому  Статуті,
визначаються відповідними порадниками та положеннями.

    Дія Статуту   внутрішньої   служби   Збройних   Сил   України
поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки
України,  внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України,
війська Цивільної оборони України та на інші військові формування,
створені  відповідно до законів України. ( Частина четверта вступу
із  змінами,  внесеними  згідно із Законами N 2171-III (
2171-14 )
від  
21.12.2000,  N  662-IV  (  662-15  ) від 03.04.2003 - набуває
чинності з
01.08.2003 року )

                       ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА

    Я, (прізвище,  ім'я та по  батькові),  вступаю  на  військову
службу  і урочисто присягаю Українському народові завжди бути йому
вірним і відданим,  обороняти Україну,  захищати  її  суверенітет,
територіальну  цілісність  і  недоторканність,  сумлінно  і  чесно
виконувати  військовий  обов'язок,  накази  командирів,  неухильно
додержуватися  Конституції  України та законів України,  зберігати
державну  таємницю. ( Частина перша із змінами внесеними згідно із
Законом N 1420-IV (
1420-15 ) від 03.02.2004 )

    Присягаю виконувати    свої     обов'язки     в     інтересах
співвітчизників.

    Присягаю ніколи не зрадити Українському народові!

               БОЙОВИЙ ПРАПОР ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ

    1. Бойовий  Прапор  військової частини Збройних Сил України є
символом   честі,   доблесті,   слави   і    зобов'язує    кожного
військовослужбовця    Збройних   Сил   України   віддано   служити
Українському  народові,  мужньо,  вміло   і   непохитно   боронити
Українську державу, не шкодуючи свого життя.

    2. Бойовий  Прапор  військової частини є почесним знаком,  що
визначає особливості її бойового призначення,  історії та заслуг і
свідчить   про  належність  військової  частини  до  Збройних  Сил
України.

    3. Бойовий  Прапор  після  сформування   військової   частини
вручається   їй   від   імені  Президента  України  представником,
призначеним Міністром оборони України.

    4. Бойовий Прапор закріплюється  за  військовою  частиною  на
весь  час  незалежно  від  зміни  її найменування і номера.  Зміни
найменування військової частини вносяться  до  Грамоти  Президента
України, що видається під час вручення Бойового Прапора.

    5. Бойовий  Прапор  завжди  знаходиться  зі  своєю військовою
частиною,  а на полі бою - в районі бойових дій,  в  яких  частина
бере участь.

    6. У разі втрати Бойового Прапора командир військової частини
і  військовослужбовці,  що  є  безпосередніми  винуватцями  цього,
несуть відповідальність згідно із законом.

                       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.  Збройні  Сили  України  -  військове  формування,  на яке
відповідно до  Конституції  України  (  
254к/96-ВР  ) покладаються
оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності
та недоторканності.

(   Стаття  1  в  редакції  Закону  N  1420-IV  (  1420-15  )  від
03.02.2004 )

    2. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України,  шанування її державних символів  є  обов'язком  громадян
України.

(   Стаття  2  в  редакції  Закону  N  1420-IV  (  1420-15  )  від
03.02.2004 )

    3. Військова   служба  у  Збройних  Силах  України  та  інших
військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, є
державною службою особливого характеру,  яка полягає в професійній
діяльності придатних до неї за станом здоров'я  і  віком  громадян
України, пов'язаній із захистом Вітчизни.

    Порядок проходження громадянами України військової служби, їх
права та обов'язки визначаються законами України,  положеннями про
проходження    військової    служби    відповідними    категоріями
військовослужбовців,  які затверджуються Президентом  України,  та
іншими нормативно-правовими актами.

(   Стаття  3  в  редакції  Закону  N  1420-IV  (  1420-15  )  від
03.02.2004 )

    4.     Повсякденне     життя     і     службова    діяльність
військовослужбовців регулюються        Конституцією        України
(
254к/96-ВР   ),   законами   України,  цим  Статутом  та  іншими
нормативно-правовими актами.

(   Стаття  4  в  редакції  Закону  N  1420-IV  (  1420-15  )  від
03.02.2004 )

    5. Внутрішня служба - це система заходів,  що вживаються  для
організації  повсякденного  життя і діяльності військової частини,
підрозділів та військовослужбовців згідно з цим Статутом та іншими
нормативно-правовими актами.

    6. Внутрішня   служба  здійснюється  з  метою  підтримання  у
військовій частині порядку  та  військової  дисципліни,  належного
морально-психологічного  стану,  які  забезпечують постійну бойову
готовність  та  якісне  навчання  особового   складу,   збереження
здоров'я   військовослужбовців,   організоване   виконання   інших
завдань.

    Вимоги цього Статуту зобов'язаний знати й сумлінно виконувати
кожен військовослужбовець.

    7. Внутрішньою  службою  у військових частинах та підрозділах
керують їх командири.  У разі  розташування  в  одному  приміщенні
кількох   підрозділів,   командири   яких   не   мають   спільного
безпосереднього  начальника,   керівництво   внутрішньою   службою
наказом  командира  військової  частини  покладається на командира
одного з цих підрозділів.  Безпосереднім організатором внутрішньої
служби у військовій частині є начальник штабу, а в роті - старшина
роти.

    8. Відповідальність за стан внутрішньої служби  у  військових
частинах  покладається  на  всіх  прямих начальників,  які повинні
подавати   допомогу   підпорядкованим   військовим   частинам    і
підрозділам   в   організації   та  забезпеченні  виконання  вимог
внутрішньої служби і систематично перевіряти її стан.

                           ЧАСТИНА I

            ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ТА ВІДНОСИНИ МІЖ НИМИ

        Розділ 1.  Обов'язки, права та відповідальність
                      військовослужбовців

                       Загальні положення

    9. Військовослужбовці Збройних Сил України, якими можуть бути
лише громадяни України,  мають права й свободи громадян України  з
урахуванням  особливостей,  що  визначаються Конституцією України,
законами  України  з  військових  питань,  статутами  Збройних Сил
України та іншими нормативно-правовими актами.

    На військовослужбовців     покладаються     обов'язки,     що
визначаються статутами та порадниками Збройних Сил України.

(  Стаття  9  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 1420-IV
(
1420-15 ) від 03.02.2004 )

    10. Кожний    військовослужбовець    має   військове   звання
відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і
військову службу"  (  
2232-12  ).  Військові звання поділяються на
армійські та корабельні згідно з додатком 3 до цього Статуту.

             Загальні обов'язки військовослужбовців

    11. Необхідність виконання завдань оборони  України,  захисту
її суверенітету,  територіальної цілісності та недоторканності,  а
також  завдань,  визначених  міжнародними  зобов'язаннями  України
покладає  на  військовослужбовців  такі  обов'язки: ( Абзац перший
статті  11  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 1420-IV
(
1420-15 ) від 03.02.2004 )

    свято і    непорушно    додержуватися   Конституції   України
(
254к/96-ВР ) та законів  України,  Військової  присяги,  віддано
служити   Українському   народові,  сумлінно  і  чесно  виконувати
військовий обов'язок;

    бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим;

    беззастережно виконувати накази  командирів  (начальників)  і
захищати  їх  у  бою,  як  святиню  оберігати Бойовий Прапор своєї
частини;

    постійно підвищувати  рівень  військових  професійних  знань,
вдосконалювати  свою  виучку  і майстерність,  знати та виконувати
свої  обов'язки  та  додержуватися  вимог  статутів  Збройних  Сил
України;

    знати й  утримувати  в  готовності до застосування закріплене
озброєння, бойову та іншу техніку, берегти державне майно;

    дорожити бойовою  славою  Збройних  Сил  України   та   своєї
військової  частини,  честю і гідністю військовослужбовця Збройних
Сил України;

    поважати бойові  та  військові  традиції,  допомагати   іншим
військовослужбовцям, що перебувають у небезпеці, стримувати їх від
вчинення  протиправних  дій,  поважати  честь  і  гідність  кожної
людини;

    бути  пильним,  суворо  зберігати  державну таємницю; ( Абзац
дев'ятий  статті  11  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом
N 1420-IV (
1420-15 ) від 03.02.2004 )

    вести бойові  дії  ініціативно,   наполегливо,   до   повного
виконання поставленого завдання;

    виявляти повагу  до  командирів  (начальників)  і  старших за
військовим званням, сприяти їм у підтриманні порядку і дисципліни;

    додержуватися правил  військового  вітання,   ввічливості   й
поведінки  військовослужбовців,  завжди  бути одягненим за формою,
чисто й охайно.

    12. Про все,  що сталося з військовослужбовцем  і  стосується
виконання   ним   службових   обов'язків,  та  про  зроблені  йому
зауваження  військовослужбовець  зобов'язаний  доповідати   своєму
безпосередньому начальникові.

    13. Військовослужбовець   зобов'язаний   додержуватися  вимог
безпеки, вживати заходів до запобігання захворюванню, травматизму,
повсякденно  підвищувати  фізичну  загартованість  і тренованість,
утримуватися від шкідливих для здоров'я звичок.

    14.  Із  службових  та  особистих  питань військовослужбовець
повинен звертатися до свого безпосереднього начальника, а якщо він
не може їх вирішити - до наступного прямого начальника.

(  Стаття  14  в  редакції  Закону  N  1420-IV  (  1420-15  )  від
03.02.2004 )

    15. Військовослужбовець  зобов'язаний   знати   і   неухильно
додержуватися  прийнятих  Україною норм міжнародного гуманітарного
права.

    16. Кожний   військовослужбовець   зобов'язаний    виконувати
службові   обов'язки,   що  визначають  обсяг  виконання  завдань,
доручених йому за посадою.  Ці  обов'язки  визначаються  статутами
Збройних   Сил   України,   а   також   відповідними  посібниками,
порадниками, положеннями, інструкціями.

    17. На військовослужбовців під час  перебування  на  бойовому
чергуванні,  у внутрішньому і гарнізонному наряді, а також під час
виконання інших  завдань  покладаються  спеціальні  обов'язки.  Ці
обов'язки   та   порядок  їх  виконання  визначаються  законами  і
статутами    Збройних    Сил    України,    а     також     іншими
нормативно-правовими  актами,  що  приймаються на основі законів і
статутів Збройних Сил України.

                   Права військовослужбовців

    18. Військовослужбовці перебувають  під  захистом  держави  і
мають усю повноту прав і свобод, закріплених Конституцією України.

    19. Держава  гарантує  військовослужбовцям та членам їх сімей
соціальний  і  правовий  захист відповідно до законів та прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів.

(  Стаття  19  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1420-IV
(
1420-15 ) від 03.02.2004 )

    20.    Військовослужбовці   під   час   виконання   службових
обов'язків  мають  право застосовувати заходи фізичного впливу,  а
також носити,  зберігати та застосовувати спеціальні засоби, зброю
в порядку, встановленому законодавством.

(  Стаття  20  в  редакції  Закону  N  1420-IV  (  1420-15  )  від
03.02.2004 )

    21. Застосування   заходів   фізичного  впливу,  спеціальних
засобів  та  зброї  допускається,  якщо  інші   заходи   виявилися
неефективними  або якщо через обставини застосування інших заходів
є  неможливим.  (  Статтю  21  доповнено частиною першою згідно із
Законом N 1420-IV (
1420-15 ) від 03.02.2004 )

    Застосуванню    зброї,   за   винятком   випадків   раптового
нападу,  нападу із  застосуванням  бойової  техніки,  транспортних
засобів,  літальних  апаратів,  морських  і річкових суден,  втечі
з-під варти зі зброєю або за допомогою  транспортних  засобів  під
час руху,  повинно передувати попередження про намір застосовувати
зброю і постріл угору.

    У разі застосування і використання зброї  військовослужбовець
зобов'язаний  вжити  всіх  заходів  для того,  щоб не було завдано
шкоди стороннім особам.

    22.  Військовослужбовці  мають право застосовувати спеціальні
засоби,  засоби  фізичного  впливу  та зброю особисто або у складі
підрозділу:  ( Абзац перший статті 22 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1420-IV (
1420-15 ) від 03.02.2004 )

    для захисту свого здоров'я і життя,  а також здоров'я і життя
інших військовослужбовців і цивільних осіб від нападу, якщо іншими
способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо;

    для затримання   особи,  яку  застали  при  вчиненні  тяжкого
злочину та яка намагається втекти або яка  чинить  збройний  опір,
намагається  втекти з-під варти,  а також для затримання озброєної
особи,  яка загрожує застосуванням  зброї  та  інших  засобів,  що
становить загрозу для життя і здоров'я військовослужбовця чи інших
осіб;

    для відбиття   нападу    на    об'єкти,    що    охороняються
військовослужбовцями,  а  також для звільнення цих об'єктів у разі
захоплення;

    у разі спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою
технікою,  якщо іншими способами і засобами неможливо припинити цю
спробу.

    23. Посадові особи варти та патруля мають право застосовувати
зброю  у випадках і в порядку,  визначеному Статутом гарнізонної і
вартової служб Збройних Сил України.

    24.  Про  застосування  фізичної  сили та спеціальних засобів
військовослужбовець  доповідає  своєму безпосередньому командирові
(начальникові).

    Про поранення або смерть,  що сталися внаслідок  застосування
фізичного  впливу  і спеціальних засобів,  а також про всі випадки
застосування  зброї  військовослужбовець  зобов'язаний  негайно  і
письмово  повідомити  свого  командира  (начальника),  а  командир
(начальник) військової частини негайно  доповідає  безпосередньому
командирові   (начальникові),   а   також  повідомляє  військового
прокурора  та  начальника  органу  управління  Військової   служби
правопорядку  Збройних  Сил України (далі - Служба правопорядку) в
гарнізоні.

    Повідомлення начальника органу управління Служби правопорядку
про застосування заходів фізичного впливу,  спеціальних засобів та
зброї здійснюється в  разі  їх  застосування  військовослужбовцями
Збройних Сил України.

(  Стаття  24  в  редакції  Закону  N  1420-IV  (  1420-15  )  від
03.02.2004 )

    25. Військовослужбовець має право використовувати  зброю  для
подання сигналу тривоги або виклику допомоги.

              Відповідальність військовослужбовців

    26. Військовослужбовці   залежно   від   характеру  вчиненого
правопорушення чи провини несуть  дисциплінарну,  адміністративну,
матеріальну,   цивільно-правову  та  кримінальну  відповідальність
згідно із законом.

(  Стаття  26  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1420-IV
(
1420-15 ) від 03.02.2004 )

    27. Військовослужбовці,  на яких  накладається  дисциплінарне
стягнення   за   вчинене   правопорушення,   не  звільняються  від
матеріальної   та   цивільно-правової   відповідальності   за   ці
правопорушення.    За    вчинення    злочину    військовослужбовці
притягаються  до  кримінальної   відповідальності   на   загальних
підставах.

               Начальники та підлеглі, старші та
                 молодші за військовим званням

    28. Єдиноначальність  є  одним  із  принципів  будівництва  і
керівництва Збройними Силами України і полягає в:

    наділенні командира  (начальника)  всією повнотою розпорядчої
влади  стосовно  підлеглих  і  покладенні  на  нього  персональної
відповідальності перед державою за всі сторони життя та діяльності
військової частини, підрозділу і кожного військовослужбовця;

    наданні командирові (начальникові) права одноособово приймати
рішення, віддавати накази;

    забезпеченні виконання зазначених рішень (наказів),  виходячи
із всебічної оцінки обстановки та  керуючись  вимогами  законів  і
статутів Збройних Сил України.

    29. За   своїм  службовим  становищем  і  військовим  званням
військовослужбовці  можуть  бути   начальниками   або   підлеглими
стосовно інших військовослужбовців.

    30. Начальник   має   право  віддавати  підлеглому  накази  і
зобов'язаний перевіряти їх виконання.

    Підлеглий зобов'язаний   беззастережно   виконувати    накази
начальника,  крім  випадків  віддання  явно  злочинного наказу,  і
ставитися до нього з повагою.

    31. Начальники,  яким  військовослужбовці  підпорядковані  за
службою,  у тому числі і тимчасово, є прямими начальниками для цих
військовослужбовців.  Найближчий до підлеглого прямий начальник  є
безпосереднім начальником.

    32. За своїми військовими званнями начальниками є:

    сержанти і  старшини  -  для рядових і матросів однієї з ними
військової частини;

    прапорщики і мічмани - для сержантів  і  старшин,  рядових  і
матросів однієї з ними військової частини;

    молодші  офіцери  -  для  сержантів,  прапорщиків  і мічманів
однієї  з  ними  військової частини і старшин, рядових і матросів;
(  Абзац  четвертий  статті  32  із  змінами,  внесеними згідно із
Законом N 1420-IV (
1420-15 ) від 03.02.2004 )

    старші офіцери за військовим званням підполковник,  капітан 2
рангу,  майор,  капітан  3  рангу  -  для  прапорщиків і мічманів,
сержантів і старшин, рядових і матросів;

    генерал-лейтенанти, віце-адмірали,            генерал-майори,
контр-адмірали,  полковники,  капітани  1  рангу  -  для  молодших
офіцерів,  прапорщиків і мічманів,  сержантів і старшин, рядових і
матросів;

    генерали армії  України,  генерал-полковники,  адмірали - для
старших і молодших офіцерів,  прапорщиків і мічманів,  сержантів і
старшин, рядових і матросів.

    33. Військовослужбовці,  які  за своїм службовим становищем і
військовим званням (статті 31 і 32 цього Статуту)  не  є  стосовно
інших військовослужбовців начальниками або підлеглими, можуть бути
старшими чи молодшими за військовим званням.

    Старші за військовим званням військовослужбовці  мають  право
вимагати  від  молодших  за військовим званням військовослужбовців
додержання військової дисципліни,  громадського  порядку  і  форми
одягу,  а також правил поведінки і військового вітання. Молодші за
званням  військовослужбовці   повинні   беззастережно   виконувати
зазначені     вимоги     старших     за     військовим     званням
військовослужбовців.

    На  військовослужбовців, які відбувають кримінальне покарання
у  виді  арешту на гауптвахті Служби правопорядку,  не поширюється
дія  частини  другої  цієї  статті  і  статті  32  цього  Статуту.
Зазначені  військовослужбовці  зобов'язані  виконувати  команди та
розпорядження військових  службових  осіб  та  військовослужбовців
чергових  змін Служби правопорядку. ( Статтю 33 доповнено частиною
згідно із Законом N 1420-IV (
1420-15 ) від 03.02.2004 )

    34. У   разі   спільного   виконання   службових   обов'язків
військовослужбовцями,  що  не підпорядковані один одному,  якщо їх
службові  відносини   не   визначені   командиром   (начальником),
начальником  є  старший  із  них  за посадою,  а за рівних посад -
старший за військовим званням.

              Порядок віддання й виконання наказів

    35. Накази    віддаються,    як    правило,     в     порядку
підпорядкованості.   За  крайньої  потреби  командир  (начальник),
старший за службовим становищем, ніж безпосередній начальник, може
віддати наказ підлеглому, минаючи його безпосереднього начальника,
про що повідомляє безпосереднього начальника підлеглого чи наказує
підлеглому особисто доповісти своєму безпосередньому начальникові.

    Наказ можна  віддавати  одному  чи  групі військовослужбовців
усно або письмово,  у тому числі з використанням технічних засобів
зв'язку.

    Наказ повинен  бути  сформульований чітко і не може допускати
подвійного тлумачення.

    36. Командир (начальник) відповідає за відданий  наказ,  його
наслідки  та  відповідність  законодавству,  а  також  за невжиття
заходів для його виконання,  за зловживання,  перевищення влади чи
службових повноважень.

    За віддання    і    виконання    явно    злочинного    наказу
(розпорядження)  винні  особи  притягаються  до   відповідальності
згідно із законом.

    37. Військовослужбовець  після  отримання  наказу відповідає:
"Слухаюсь" і далі виконує його.  Для того,  щоб  переконатися,  чи
правильно підлеглий зрозумів відданий наказ,  командир (начальник)
може зажадати від нього стисло передати  зміст  наказу.  Підлеглий
має   право  звернутися  до  командира  (начальника)  з  проханням
уточнити наказ.

    Військовослужбовець зобов'язаний неухильно виконати  відданий
йому наказ у зазначений термін.

    Про  виконання  або  невиконання  наказу  військовослужбовець
зобов'язаний доповісти  командирові  (начальникові),  який  віддав
наказ,  і  своєму  безпосередньому  командирові (начальникові),  а
також вказати причини невиконання наказу  або  його  несвоєчасного
(неповного)  виконання.  Якщо військовослужбовець розуміє,  що він
неспроможний виконати наказ своєчасно та у повному обсязі, він про
це зобов'язаний доповісти вищезазначеним особам негайно. ( Частина
третя  статті  37  в  редакції  Закону  N  1420-IV (
1420-15 ) від
03.02.2004 )

    38. У  разі  коли  військовослужбовець,  який  виконує наказ,
отримав від іншого командира (начальника),  старшого за  службовим
становищем чи військовим званням, новий наказ, що стане перешкодою
для виконання  попереднього,  він  доповідає  про  це  командирові
(начальникові),  який  віддав  наступний наказ,  і після отримання
його згоди припиняє виконання попереднього наказу.

    Командир (начальник), який віддав наступний наказ, повідомляє
про це командира (начальника), який віддав попередній наказ.              Про військову ввічливість і поведінку
                      військовослужбовців

    49. Військовослужбовці повинні постійно бути зразком  високої
культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати
свою  й  поважати  гідність  інших   людей,   зобов'язані   завжди
пам'ятати,  що  за  їх поведінкою судять не лише про них,  а й про
Збройні Сили України в цілому.

    Усі військовослужбовці  повинні  під  час  зустрічі  (обгону)
вітати  один  одного,  додержуючись  правил,  визначених Стройовим
статутом  Збройних  Сил  України.  Військове  вітання  -  це  вияв
взаємної поваги і згуртованості військовослужбовців.

    50. Відносини  між  військовослужбовцями повинні грунтуватися
на взаємній повазі,  і у питаннях служби вони звертаються один  до
одного на "Ви".

    Начальники й  старші за військовим званням військовослужбовці
у  питаннях  служби  до  підлеглих  і  молодших   звертаються   за
військовим  званням  і прізвищем або тільки за званням,  додаючи в
останньому     випадку    перед    званням    слово    "товаришу".
Наприклад:   "Рядовий   Черняк",   "Товаришу  рядовий";  "Сержанте
Мішин",   "Товаришу   сержанте";   "Прапорщику  Мороз",  "Товаришу
прапорщику"; "Лейтенанте Малишенко", "Товаришу лейтенанте".

    До курсантів  військово-навчальних  закладів,  які  не  мають
військових  звань  сержантського  і старшинського складу чи складу
прапорщиків і мічманів,  а також курсантів  навчальних  військових
частин  (підрозділів) звертаються "Курсанте Стадников",  "Товаришу
курсанте".

    51. Військовослужбовці під час  звертання  до  них  командира
(начальника)  або  старшого  за військовим званням повинні стати у
стройове положення.

    Підлеглі й  молодші  за  військовим  званням  звертаються   у
службових   справах  до  командирів  (начальників)  і  старших  за
військовим   званням,  додаючи  перед  званням  слово  "Товаришу".
Наприклад: "Товаришу лейтенанте".

    52. У    разі    коли    необхідно   звернутися   до   іншого
військовослужбовця  в  присутності  командира   (начальника)   або
старшого  за  військовим  званням,  слід  попросити  на це дозволу
командира  (начальника)  або  старшого  за   військовим   званням.
Наприклад:   "Товаришу   полковнику,   дозвольте   звернутися   до
майора Іващенка".

    53. У разі звертання один до одного поза строєм,  а  також  у
разі  віддавання  чи  отримання  наказу військовослужбовці повинні
стати у стройове положення,  а  ті,  що  знаходяться  у  головному
уборі, прикладають руку до нього.

    Доповідаючи чи   вислуховуючи   рапорт,   військовослужбовець
прикладає руку до головного убору і опускає  її  після  закінчення
доповіді.  Якщо перед доповіддю віддавалася команда "Струнко",  то
доповідач за наступною командою "Вільно"  повторює  її  й  опускає
руку.

    54. У громадських місцях, у міському транспорті та приміських
поїздах за відсутності вільних місць  військовослужбовець  повинен
запропонувати своє місце командирові (начальникові) або старшому.

    Якщо під  час  зустрічі немає можливості вільно розминутися з
командиром  (начальником)  або  старшим  за  військовим   званням,
підлеглий  (молодший  за  військовим  званням)  повинен,  вітаючи,
пропустити його.  За потреби обігнати командира  (начальника)  або
старшого  за  військовим  званням  слід  попросити  у  нього на це
дозволу.

    55. Військовослужбовцям забороняється тримати руки в  кишенях
одягу,  а  також  сидіти  у присутності командира (начальника) або
старшого за військовим званням без його дозволу.

    Курити дозволяється тільки у спеціально відведених для  цього
місцях.

    56. Військовослужбовці  повинні бути ввічливими у спілкуванні
з іншими особами,  виявляти особливу увагу до осіб похилого  віку,
жінок  і  дітей,  поступатися їм місцем у громадському транспорті,
сприяти  захистові   честі   й   гідності   громадян,   додержанню
громадського  порядку,  а  також  подавати  допомогу  при нещасних
випадках, виникненні пожежі чи стихійного лиха.

    57. Правила військової ввічливості,  поведінки та військового
вітання   обов'язкові  також  для  прапорщиків  і  мічманів,  осіб
молодшого,  старшого і вищого офіцерського складу, які перебувають
у запасі і у відставці, якщо вони носять військову форму одягу.

    Розділ 3. Обов'язки посадових осіб, рядових і матросів.


Начальник служби полку*

---------------

    * Положеннями  статей  82-84  керуються всі начальники  служб
      полку, начальник  розвідки, начальник  зв'язку та начальник
      фізичної підготовки і спорту полку.

    82. Начальник служби полку в мирний і воєнний час  відповідає
за відповідний вид забезпечення полку цією службою;  за підготовку
підрозділів  полку   відповідно   до   своєї   спеціальності;   за
забезпечення   полку  озброєнням,  бойовою  та  іншою  технікою  і
матеріальними засобами зі своєї служби,  їх правильне використання
та  утримання  в порядку і справності;  за бойову та мобілізаційну
готовність,  бойову підготовку,  виховання, військову дисципліну і
морально-психологічний   стан  особового  складу,  підпорядкованих
підрозділів  і  служби;  за  додержання  правил  охорони  довкілля
підпорядкованими  підрозділами  на  об'єктах  служби,  їх  пожежну
безпеку  і  санітарний  стан;  за стан навчально-матеріальної бази
відповідно до своєї спеціальності.

    83. Начальник служби полку зобов'язаний:

    знати вимоги статутів, наказів, порадників та інструкцій щодо
організації керівництва  службою,  додержуватися  їх  у  службовій
діяльності;

    брати участь  у  розробленні планів бойової та мобілізаційної
готовності,  бойової підготовки  та  організовувати  їх  виконання
відповідно до своєї спеціальності;

    керувати діяльністю     служби    і    бойовою    підготовкою
підпорядкованих  підрозділів,  підтримувати   в   них   внутрішній
порядок;

    знати ділові  якості  та  морально-психологічний стан кожного
офіцера,   прапорщика   і   сержанта   служби   і    безпосередньо
підпорядкованих  йому підрозділів,  проводити з ними індивідуальну
виховну роботу;

    проводити заняття з офіцерами,  прапорщиками  і  підрозділами
полку  зі своєї спеціальності,  здійснювати заходи щодо підготовки
відповідних класних спеціалістів;

    вживати  заходів щодо охорони державної таємниці; ( Статтю 83
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

    знати наявність і стан, а також будову і правила експлуатації
(використання) озброєння,  бойової та іншої техніки і матеріальних
засобів  зі  своєї  служби;  своєчасно   проводити   заходи   щодо
метрологічного  забезпечення озброєння,  бойової та іншої техніки,
обладнання  та  майна  служби   і   підпорядкованих   підрозділів;
здійснювати  контроль та вживати заходів для забезпечення надійної
охорони  підпорядкованого  складу,  а  також  озброєння  і техніки
підпорядкованого підрозділу;

    стежити за  справністю озброєння,  бойової та іншої техніки і
матеріальних засобів зі своєї служби  в  підрозділах  полку  і  на
підпорядкованому складі,  організовувати їх правильну експлуатацію
(використання) та забезпечувати при цьому виконання вимог безпеки;

    здійснювати контроль за ощадливим витрачанням і  правильністю
застосування   пального  та  мастильних  матеріалів  в  озброєнні,
бойовій та іншій техніці служби;

    вести облік і складати  звітність  у  встановленому  порядку,
щомісяця  проводити з підрозділами і підпорядкованим складом полку
звірку облікових даних,  в установлені терміни проводити перевірку
підрозділів   відповідно   до   своїх   обов'язків  із  складанням
відповідних актів;

    своєчасно подавати  заявки  на  озброєння,  бойову  та   іншу
техніку  і  матеріальні  засоби  для своєї служби,  здійснювати їх
одержання, зберігання, видачу в підрозділи і своєчасно поновлювати
(освіжати) непорушний запас;

    організовувати ремонт  озброєння,  бойової  та  іншої техніки
(майна) зі своєї служби в полку,  контролювати  якість  і  терміни
його   проведення,   своєчасно  забезпечувати  здавання  в  ремонт
озброєння,  бойової та іншої техніки (майна),  які не можуть  бути
відремонтовані своїми силами;

    брати участь  у  розробленні  планів  проведення  паркового і
парко-господарського днів;

    оглядати озброєння,  бойову  та  іншу  техніку   служби,   що
надходять у полк та відправляються з полку;

    вживати заходів  для  запобігання надзвичайним подіям під час
експлуатації озброєння,  бойової та іншої техніки  і  використання
матеріальних засобів зі своєї служби, виявляти причини цих подій і
забезпечувати їх усунення;

    здійснювати контроль за виконанням вимог пожежної  безпеки  в
підпорядкованих підрозділах і службі,  а також заходи щодо охорони
довкілля;

    брати участь у винахідницькій і  раціоналізаторській  роботі,
організовувати її у підпорядкованих підрозділах і службі;

    перевіряти несення   бойового  чергування  і  служби  добовим
нарядом згідно з графіком, затвердженим командиром полку;

    керувати роботами з  обладнання  навчально-матеріальної  бази
відповідно до своєї спеціальності.

    84. Начальник служби полку за спеціальністю має право:

    давати командирам   підрозділів  вказівки  і  рекомендації  з
бойової підготовки особового складу та експлуатації (використання)
і обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки, матеріальних
засобів;

    проводити раптові  перевірки  наявності  і  стану  озброєння,
бойової   та   іншої   техніки,   матеріальних  засобів  зі  своєї
спеціальності;

    припиняти експлуатацію озброєння,  бойової та іншої техніки у
разі виявлення недоліків,  які можуть призвести до аварій, поломок
або виведення їх  із  ладу,  а  також  у  разі  невиконання  вимог
безпеки.

    Про всі  виявлені  недоліки  і  вжиті  для їх усунення заходи
начальник   служби   зобов'язаний   письмово   доповідати   своєму
безпосередньому начальникові.

Начальник медичної служби полку

    87. Начальник   медичної   служби   полку   підпорядковується
командирові полку і є прямим начальником особового складу медичної
служби полку.

    На  доповнення  вимог,  викладених у статтях 82-84, начальник
медичної служби полку зобов'язаний:

    брати участь  у  розробленні  заходів  щодо захисту особового
складу полку від ядерної,  хімічної і біологічної зброї,  а  також
заходів  на  випадок  виникнення  аварії на потенційно небезпечних
об'єктах, розміщених у районі розташування полку;

    проводити лікувально-профілактичні  і  покладені  на  медичну
службу  протиепідемічні  заходи;  вивчати  умови,  що забезпечують
безпеку  навчально-бойової  діяльності;  стежити   за   виконанням
установлених     санітарних     норм    розміщення,    харчування,
водопостачання, банно-прального обслуговування особового складу;

якісно проводити  медичний  огляд  та  обстеження   особового
складу,  брати участь в амбулаторному прийомі, оглядати хворих, що
перебувають у медичному пункті полку і направляються в  лікувальні
заклади;  знати стан хворих,  що залишаються в медичному пункті, і
контролювати їх лікування;  знати стан хворих,  що  перебувають  в
інших лікувальних закладах, і періодично їх відвідувати;

    організовувати медичне забезпечення особового складу полку на
заняттях   з  бойової  підготовки,  а  також  під  час  проведення
спортивних заходів;

    здійснювати медичний   контроль   за   фізичною   підготовкою
особового складу полку і разом з начальником  фізичної  підготовки
та  спорту  розробляти заходи щодо зміцнення здоров'я та фізичного
розвитку військовослужбовців;  у взаємодії з заступником командира
полку  з  виховної  роботи пропагувати серед військовослужбовців і
членів їх сімей медичні знання і здоровий спосіб життя;

    брати участь у  розробленні  режиму  харчування  і  складанні
розкладок  продуктів;  здійснювати систематичний медичний контроль
за якістю харчування особового  складу  та  якістю  води,  що  ним
вживається;

    вести постійне  медичне спостереження за особами з хронічними
захворюваннями,  подавати командирам підрозділів рекомендації щодо
зміцнення їх здоров'я і контролювати їх виконання;  в разі потреби
подавати командирові полку медичні висновки  щодо  дієтичного  або
додаткового  харчування  рядового,  сержантського  і старшинського
складу;

    виявляти разом з командирами підрозділів та їх заступниками з
виховної роботи,  військовим психологом полку військовослужбовців,
схильних до  алкоголізму,  токсикоманії  та  вживання  наркотиків,
забезпечувати проведення заходів щодо їх лікування;

    контролювати санітарний   стан   району  розташування  полку,
їдалень,  жилих  приміщень  та  господарських  служб;  здійснювати
контроль  за  своєчасністю миття особового складу в лазні і заміни
йому натільної та постільної білизни, рушників, шкарпеток та онуч;

    аналізувати стан захворюваності серед особового складу полку,
дані цього аналізу з пропозиціями щодо запобігання захворюванням і
поліпшення санітарного стану особового складу  та  об'єктів  полку
доповідати  щомісяця командирові полку і безпосередньому медичному
начальникові;  про інфекційні захворювання або випадки, які можуть
позначитися  на  санітарно-епідемічному  стані  полку, і про кожен
випадок     госпіталізації     військовослужбовців,     зумовленої
травмуванням, доповідати зазначеним посадовим особам негайно;

    організовувати ведення    обліку,    зберігання   і   належне
використання медичного майна і техніки,  не рідше ніж двічі на рік
проводити   їх   перевірку,   а  перевірку  наявності  отруйних  і
наркотичних речовин та препаратів - не рідше ніж один раз  на  три
місяці, не допускати їх використання не за призначенням.

                           

                                 ЧАСТИНА 2

                       ВНУТРІШНІЙ ПОРЯДОК

                       Загальні положення

    129. Внутрішній порядок -  це  суворе  додержання  визначених
військовими статутами правил розміщення,  повсякденної діяльності,
побуту військовослужбовців у  військовій  частині  (підрозділі)  й
несення служби добовим нарядом.

    130. Внутрішній порядок досягається:

    глибоким розумінням,   свідомим   і   неухильним   виконанням
військовослужбовцями обов'язків,  визначених законами  України  та
військовими статутами Збройних Сил України;

    чіткою організацією бойової підготовки;

    зразковим бойовим  чергуванням  та  несенням  служби  добовим
нарядом;

    неухильним виконанням розпорядку дня;

    додержанням правил експлуатації озброєння,  бойової та  іншої
техніки,  матеріальних  засобів,  створенням у місцях розташування
військовослужбовців умов для їх повсякденної діяльності,  життя  й
побуту,  що  відповідають вимогам військових статутів Збройних Сил
України;

    цілеспрямованою виховною    роботою,    поєднанням    високої
вимогливості  командирів  (начальників)  з  постійною турботою про
підлеглих у додержанні їх прав,  задоволенні  потреб  і  зміцненні
здоров'я;

    додержанням вимог   пожежної  безпеки,  а  також  проведенням
заходів щодо  охорони  довкілля  в  районі  діяльності  військової
частини.

            Розділ 4. Розміщення військовослужбовців

                       Загальні положення

    131.  Військовослужбовці,  які  проходять  строкову військову
службу,  курсанти  військових навчальних закладів, крім матросів і
старшин,  які  перебувають на кораблях, розміщуються в казармах, а
ті,  що  проходять  військову  службу за контрактом, - у службових
жилих  приміщеннях.  (  Частина перша статті 131 в редакції Закону
N 1865-IV (
1865-15 ) від 24.06.2004 )

    У    разі    відсутності    службового    жилого   приміщення
військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу,
які  проходять  військову  службу за контрактом і не перебувають у
шлюбі,  можуть розміщуватись у спеціально пристосованих казармах у
розташуванні   військової   частини,   а   сімейні  -  у  сімейних
гуртожитках.   Військовослужбовці-жінки   розміщуються  в  окремих
службових жилих приміщеннях. ( Частина друга статті 131 в редакції
Закону N 1865-IV (
1865-15 ) від 24.06.2004 )

    Прапорщики і мічмани,  які обіймають  посаду  старшини  роти,
розміщуються поблизу розташування військової частини.

    Сержанти строкової служби, які обіймають посаду старшини роти
чи іншу посаду,  яку комплектують з офіцерів і прапорщиків, можуть
розташовуватися в окремому приміщенні (кімнаті) казарми.

    132. Усі  жилі  та  нежилі  приміщення і територія військової
частини  розподіляються  між  підрозділами  командиром  військової
частини.

    Якщо у  військовому  містечку  розташовано  кілька військових
частин, приміщення і територія між ними розподіляються начальником
гарнізону (старшим військового містечка).

    133. Для  розміщення  кожної  роти необхідно передбачати такі
приміщення:

    спальне приміщення для особового складу;

    народознавчу світлицю;

    кімнату для командира роти;

    кімнату для підготовки офіцерів до занять;

    кімнату для підготовки сержантів до занять;

    кімнату для зберігання зброї;

    кімнату (місце) для чищення зброї;

    кімнату побутового обслуговування;

    кімнату для  зберігання  майна  роти   та   особистих   речей
військовослужбовців;

    кімнату (місце) для занять фізичними вправами та спортом;

    кімнату для вмивання;

    сушарню для просушування обмундирування і взуття;

    кімнату (місце) для чищення взуття та куріння;

    місце для зберігання господарського інвентарю;

    душову;

    туалет.

    134. У  кожному  батальйоні відводяться кімнати для командира
батальйону,  його заступників, штабу батальйону, для підготовки до
занять і проведення нарад.

    Для проведення   занять  у  військовій  частині  обладнуються
відповідні класи.

    135. Для розміщення особового складу в  спальних  приміщеннях
відводиться   площа   з   розрахунку   2,5-4   кв.  м  на  кожного
військовослужбовця.  При  цьому об'єм повітря має бути 9-12 куб. м
на одну особу.

    136. Ліжка  у  спальних  приміщеннях розставляються так,  щоб
біля кожного з них чи біля двох зсунутих разом лишалося місце  для
тумбочок,  а  між  рядами  ліжок було вільне місце,  необхідне для
шикування  особового  складу.  Ліжка   повинні   бути   однаковими
(стандартними) і розставляються не ближче 50 см від зовнішніх стін
із додержанням суворого рівняння.  Ліжка  у  спальних  приміщеннях
можуть бути розміщені в один або два яруси.

    137. Тумбочка  біля ліжка призначена для зберігання предметів
туалету,  комірців,  носових хустинок та інших  дрібних  предметів
особистого користування.  У тумбочці також можна зберігати книги й
зошити.

    138. Постіль військовослужбовців,  розміщених у казармі,  має
складатися  з  ковдри,  двох  простирадл,  подушки  з  наволочкою,
матраца й  підстилки.  Біля  кожного  ліжка  мають  бути  тапочки,
килимки  чи  доріжки.  Забороняється  сідати й лягати на постіль в
обмундируванні,  за винятком чергового  роти  під  час  відпочинку
(сну).

    139. Рушники  для  обличчя  складаються  вдвоє  за довжиною і
вішаються на спинках ліжок у головах,  а  рушники  для  ніг  -  на
нижніх поперечинах ліжок у ногах і підгортаються під матраци.

    140. Польові   утеплені   куртки,   брюки  та  головні  убори
зберігаються  в  шафах,  установлених   у   приміщеннях   казарми.
Парадно-вихідне  обмундирування та спортивний одяг зберігаються на
вішалках  у  шафах  кімнати  для  зберігання   майна.   Спеціальне
обмундирування,  призначене для роботи, зберігається поза спальним
приміщенням роти  у  спеціальних  шафах,  на  окремих  стелажах  і
вішалках.

    141. Місця   для   зберігання   всіх   видів   обмундирування
закріплюються за військовослужбовцями й позначаються  ярликами  із
зазначенням    військового    звання,    прізвища   та   ініціалів
військовослужбовця.

    Повсякденне обмундирування і ремінь поясний перед сном охайно
і  в певному порядку складаються на табуретку,  взуття ставиться в
ногах біля ліжка.

    142. Одяг,  білизна  і  взуття  за  потреби  просушуються   у
сушарнях.   Укомплектовані   речові   мішки,   сталеві  шоломи  та
індивідуальні засоби захисту зберігаються в  спальному  чи  іншому
приміщенні в шафах чи на стелажах.

    143. Порядок   зберігання   й   користування   фотоапаратами,
магнітофонами, радіоприймачами та іншою побутовою радіоелектронною
технікою  для  військовослужбовців строкової служби встановлюється
командиром частини.

    144. У підрозділах (на кораблях)  стрілецька  зброя,  в  тому
числі  навчальна,  та боєприпаси до неї зберігаються у кімнаті для
зберігання зброї з металевими гратами на вікнах,  з  чарунками  не
більше  ніж  150  х  150  мм  і  з  діаметром грат не менше ніж 10
міліметрів.

    Кімната має  бути  обладнана  електрозвуковою   і   світловою
сигналізацією,  яка має працювати і у разі відключення промислової
електромережі,  з  прихованим  виводом  сигнальних  пристроїв   до
чергового частини.

    145. У   кімнаті   для   зберігання  зброї  вивішується  опис
матеріальних засобів,  де зазначається  кількість  ставниць,  шаф,
ящиків,  стендів та іншого майна, що зберігається у цій кімнаті, а
також інвентарні номери шаф і номер печатки, якою їх запечатують.

    На  кожну  ставницю  (шафу,  ящик)  прикріплюється  ярлик  із
зазначенням  підрозділу, військового звання, прізвища та ініціалів
відповідальної  особи,  номера  ставниці  (шафи,  ящика) та номера
печатки, якою їх запечатують.

    146. У разі зберігання в одній кімнаті зброї та боєприпасів з
кількох  підрозділів  наказом  по військовій частині призначається
відповідальний  за  порядок  розміщення,  збереження  й цілісність
зброї та боєприпасів, який підписує опис майна в кімнаті.

    147. Кімната для зберігання зброї має  цілодобово  перебувати
під охороною осіб добового наряду.

    У ставниці (шафі, ящику) вивішується опис із зазначенням виду
та кількості зброї,  яка тут  зберігається.  Біля  кожного  гнізда
ставниці  (шафи)  повинен  бути ярлик із зазначенням виду,  номера
зброї,  військового звання,  прізвища та ініціалів особи,  за якою
вона закріплена.

    Усі описи,  що знаходяться в кімнаті для зберігання зброї,  у
ставницях, шафах і ящиках, підписуються командиром роти.

    148. Автомати,  карабіни,   гвинтівки,   кулемети   й   ручні
гранатомети,   а   також  запасні  стволи  до  кулеметів,  багнети
зберігаються у  ставницях,  боєприпаси  до  зброї  -  в  металевих
замкнених шафах або ящиках.

    Особиста зброя  офіцерів  і  прапорщиків  управління  частини
зберігається у чергового військової частини в металевій  замкненій
шафі.   Патрони   до   пістолетів  зберігаються  у  шафі  разом  з
пістолетами, але в окремому металевому замкненому ящику. Ключі від
шафи  та  ящика  з  боєприпасами зберігаються у чергового частини,
передавати  їх  іншим  особам  заборонено.  Ящик  з   боєприпасами
запечатується   печаткою   посадової  особи,  призначеної  наказом
командира військової частини.

    Особиста зброя офіцерів та прапорщиків батальйону  і  патрони
до неї зберігаються у чергового частини в металевій замкненій шафі
разом з пістолетами офіцерів і прапорщиків штабу,  але в  окремому
металевому замкненому ящику.

    Частину патронів для добового наряду дозволяється зберігати в
окремій штатній упаковці чи щільникових приладах.

    Пістолети солдатів  і  сержантів  підрозділу  зберігаються  у
металевому  замкненому,  запечатаному  ящику  на складі частини та
видаються в установленому командиром військової частини порядку.

    149. Навчальна зброя та  навчальні  боєприпаси,  за  винятком
пістолетів,   зберігаються  окремо  від  бойових.  За  відсутності
окремої ставниці дозволяється зберігати навчальну  зброю  разом  з
бойовою,  при  цьому  місце  її  зберігання  позначається  написом
"Навчальна зброя" і відокремлюється перегородкою.

    Спортивна зброя  зберігається  разом  з  бойовою.  Місце   її
зберігання  позначається  написом  "Спортивна  зброя".  Патрони до
спортивної зброї зберігаються разом з бойовими  патронами.  Видача
навчальної і спортивної зброї,  навчальних патронів здійснюється у
такому ж порядку, що й видача бойової зброї та бойових патронів.

    150. Ставниці зі зброєю, шафи і ящики з боєприпасами, а також
кімната  для  зберігання  зброї  мають замикатися й запечатуватися
мастиковими печатками:  ставниці - печаткою чергового роти, шафи і
ящики  з  боєприпасами  -  печаткою  старшини  роти,  кімната  для
зберігання зброї - печаткою чергового роти та командира  роти  (за
його відсутності - старшини роти).

    151. Ключі  від ставниць і кімнати для зберігання зброї мають
бути постійно у чергового  роти,  а  ключі  від  шаф  і  ящиків  з
боєприпасами  -  у  старшини  роти.  Передавати ключі іншим особам
заборонено.  Запасні ключі в пеналі, запечатаному командиром роти,
зберігаються у чергового частини в замкненому металевому ящику.

    152. Особиста  зброя офіцерів і прапорщиків та патрони до неї
видаються  черговим  частини  згідно  з   порядком,   встановленим
командиром військової частини.

    Зброя та боєприпаси особовому складові для навчання,  занять,
а також для чищення видаються під особисту розписку в книзі видачі
зброї та боєприпасів.

    Зброя особовому   складові   варти   видається  під  особисту
розписку,  а боєприпаси - під  підпис  начальника  варти  в  книзі
видачі зброї та боєприпасів.

    У разі   оголошення  тривоги  в  частині  особисту  зброю  та
боєприпаси  офіцерам  і  прапорщикам  дозволяється   видавати   за
картками,  при  цьому запис у книзі видачі зброї та боєприпасів не
робиться.  Старшина  підрозділу  одержує  під  особисту   розписку
опечатані   ящики   з   пістолетами   і  боєприпасами  офіцерів  і
прапорщиків, рядового і сержантського складу батальйону, перевіряє
цілісність печаток,  замків і вивозить у район зосередження. Зброя
особовому складові підрозділів видається  черговим  підрозділу  за
командою   чергового   частини   під   особисту  розписку  кожного
військовослужбовця в книзі видачі зброї та боєприпасів.

    153. Шафи з особистою зброєю у чергового частини  оснащуються
електрозвуковою   сигналізацією,   яка  має  працювати  і  у  разі
відключення  промислової  електромережі,  з   прихованим   виводом
сигнальних пристроїв до начальника варти.

    154. Патрони  чергового  підрозділу  зберігаються у чергового
частини  в  окремих  металевих  ящиках,  замкнених  і  запечатаних
печаткою  начальника  штабу  військової  частини,  ключі  від яких
зберігаються  у  чергового військової частини. У кожному ящику має
бути  опис  наявних боєприпасів. Боєприпаси черговий частини видає
командирові чергового підрозділу під особисту розписку.

    155. Умивальники обладнуються з розрахунку один кран  на  5-7
осіб,  не менше двох ножних ванн з проточною водою на роту; душова
обладнується з розрахунку один кран (душова сітка) на 15-20  осіб.
При майстернях,  парках,  хлібопекарнях, хлібозаводах та їдальнях,
крім того,  має бути обладнана  душова  з  теплою  водою,  а  біля
умивальників повинні бути мило і рушники.

    За відсутності    водопроводу    в   опалюваних   приміщеннях
установлюються  наливні  умивальники,  вода   в   них   має   бути
цілодобово.

    Для чищення   обмундирування   і  взуття  виділяються  окремі
спеціально обладнані приміщення або місця.

    156. Курити   дозволяється   в   спеціально   відведених   та
обладнаних кімнатах чи місцях.

    157. Кімната  побутового  обслуговування  обладнується місцем
для ремонту обмундирування,  місцем для прасування речового майна,
місцем  для  гоління,  місцем  для  шевця,  місцем  для  перукаря.
Зазначені місця комплектуються необхідними меблями,  інструментом,
інвентарем,  приладдям  та ремонтними матеріалами.  Крім того,  на
стінах у рамках під склом вивішуються плакати  зі  зразками  форми
одягу,   ремонту  обмундирування  та  взуття,  його  зберігання  і
експлуатації,  зазначенням  норм  забезпечення  особового   складу
речовим майном, зі зразками зачісок.

    158. На   особистих   предметах   обмундирування,  взуття  та
спорядження військовослужбовців строкової служби  ставиться  номер
їх військового квитка.

    На предметах  інвентарного  користування  зазначаються умовне
найменування військової частини та дата видачі.

    159. На всіх  військовослужбовців  роти,  які  мешкають  поза
частиною, повинні бути іменні списки із зазначенням адреси, номера
телефону й способу  виклику  кожного.  Ці  списки  зберігаються  у
командира і чергового роти.  Список військовослужбовців управління
військової частини,  які проживають за межами військової  частини,
із зазначенням їх адрес, номерів телефонів і способу виклику мають
бути в штабі частини і у чергового штабу частини.

                      Утримання приміщень

    160. Усі будівлі й приміщення,  а також територія  військової
частини  повинні  завжди утримуватися в чистоті та порядку.  Кожен
начальник  відповідає  за  правильне   використання   будівель   і
приміщень,  збереження  обладнання,  інвентарю,  меблів  і засобів
пожежогасіння,  а  також за переведення будівель і споруд на режим
весняно-літньої та осінньо-зимової експлуатації.

    Усі приміщення  та  фасади  будівель мають бути пофарбовані у
визначений колір.

    161. Усі  кімнати  мають  бути  пронумеровані.  На  зовнішній
стороні  вхідних  дверей  кожної  кімнати  вивішується табличка із
зазначенням номера кімнати та її призначення,  а всередині  кожної
кімнати на стіні - опис наявного в ній майна:  меблів, інвентарю й
обладнання (згідно з додатком 16 до цього Статуту).

    162. Меблі,  інвентар та обладнання приміщення нумеруються  і
записуються до книги обліку,  яка зберігається у старшини роти,  а
вогнегасники реєструються начальником пожежної служби частини.

    Меблі, інвентар та обладнання закріплюються за приміщенням  і
без  дозволу командира військової частини не можуть переноситися з
приміщення  одного  підрозділу  до   іншого.   Переносити   меблі,
обладнання  та  інвентар з приміщення однієї військової частини до
іншої заборонено.

    163. У спальних приміщеннях для особового складу або в  інших
приміщеннях  на  видному місці повинні вивішуватися на спеціальних
щитах розпорядок дня, розклад занять, листки нарядів, опис майна і
необхідні інструкції.

    Вивішені в  кімнатах  (приміщеннях) картини,  плакати та інші
наочні посібники мають  бути  в  рамках.  На  вікнах  дозволяється
вивішувати однотонні фіранки чи штори.  У приміщеннях дозволяється
тримати квіти.

164. Шибки у вікнах нижніх поверхів,  що виходять  на  міські
вулиці,  до  визначеної  висоти  мають  бути  матові,  а  вікна  -
обладнані гратами.

    Вхідні двері до казарми  за  потреби  обладнуються  оглядовим
вічком,  надійним  засувом  зсередини  і  звуковою сигналізацією з
виводом до днювального підрозділу.

    165. У всіх приміщеннях,  що мають водопровід, для пиття води
обладнуються  фонтанчики,  а в приміщеннях,  де немає водопроводу,
встановлюються закриті на замок бачки з питною  водою,  які  також
обладнуються  фонтанчиками.  Бачки  щоденно під наглядом чергового
роти прополіскуються і поповнюються свіжою питною водою.  Один раз
на   тиждень   здійснюється   їх  дезінфекція.  Ключі  від  бачків
зберігаються у чергового роти.

    166. Усі приміщення забезпечуються достатньою  кількістю  урн
для сміття, а місця для куріння - урнами з водою.

    Біля зовнішніх    входів    до    приміщень    встановлюються
пристосування для очищення взуття від бруду та урни для сміття.

    167.     Приміщення     щоденно     прибираються    черговими
прибиральниками  під  безпосереднім  наглядом  чергового роти. Від
занять    чергові    прибиральники    не   звільняються.   Чергові
прибиральники  повинні  вимести  сміття  з-під ліжок  і  тумбочок,
підмести  в  проходах між рядами ліжок, протерти підлогу щіткою чи
вологою  ганчіркою, винести сміття в призначене місце, витерти пил
з  вікон,  дверей,  тумбочок,  ставниць,  шаф  та інших предметів,
вичистити  урни,  а в місцях для куріння, крім того, налити в урни
воду чи дезінфікуючу речовину.

    Чистота приміщень під час занять підтримується днювальними.

    Крім щоденного прибирання,  один раз на тиждень  прибираються
всі  приміщення  під  керівництвом  старшини роти.  Під час такого
прибирання вся постіль  (матраци,  подушки,  простирадла,  ковдри)
виноситься  з  приміщень,  старанно  вибивається  і провітрюється.
Перед натиранням мастикою підлога старанно очищається від бруду  й
витирається ганчіркою.

    Якщо підлога  не натирається мастикою,  її миють не менше ніж
один  раз  на  тиждень.   Мити   підлогу,   обливаючи   водою   чи
легкозаймистими рідинами й нафтопродуктами, забороняється.

    168. В   їдальнях  і  пекарнях  усе  обладнання  та  інвентар
утримують у чистоті та порядку;  посуд після використання старанно
миють,  ошпарюють окропом, висушують і зберігають на стелажах чи у
спеціальних шафах.

    169. Узимку вікна на  даху  будівель  зачиняються,  а  влітку
відчиняються, але захищаються спеціальними гратами.

    На горищах,  у  віддалених  від димарів місцях,  дозволяється
зберігати зимові віконні рами.

    Горища, підвали та сушарні замикаються,  запечатуються, ключі
від   них  зберігаються  у  чергового  того  підрозділу,  на  який
покладено утримання цих приміщень.

    170. Туалети обладнуються з розрахунку одна кабіна з унітазом
(очком)  та  один пісуар на 10-12 осіб.  Туалети слід утримувати в
чистоті,  своєчасно дезінфікувати,  забезпечувати їх вентиляцію та
освітлення.  Нагляд  за  їх  утриманням  покладається  на  старшин
підрозділів,  санітарних інструкторів і чергових рот. Інвентар для
їх прибирання зберігається у спеціально визначеному місці (шафі).

    Зовнішні туалети  влаштовуються з водонепроникними вигрібними
ямами не ближче 100 м від жилих  приміщень,  їдалень  і  пекарень.
Доріжки до зовнішніх туалетів уночі освітлюються.

    171. Перепланування   приміщень,   перенесення  і  розбирання
існуючих і  спорудження  нових  будівель,  прокладення  внутрішніх
електромереж,  ліній зв'язку,  сигналізації та входів телевізійних
антен,  встановлення тимчасових і побудова нових печей без дозволу
квартирно-експлуатаційних   органів  і  органів  пожежної  охорони
забороняється.

    172. Ремонт  обладнання,  електричних,   газових   мереж   та
центрального  опалення,  проведення  газоелектрозварювальних робіт
особами,  які  не  мають  спеціальної  підготовки  й  дозволу   на
виконання цих робіт, забороняється.

    Ходити строєм в ногу в казармі заборонено.

    173. Район   розташування   військової   частини,   територія
військового  містечка  й  прилеглі  до  нього  вулиці  мають  бути
озеленені,  утримуватися  в  чистоті  та  порядку,  а  з настанням
темноти     освітлюватися.    Територія    військового    містечка
огороджується.

    Район розташування    військової   частини   для   прибирання
розподіляється на ділянки між підрозділами.  Сміття  збирається  у
контейнери, які закриваються кришками, і регулярно вивозиться.

    Контейнери встановлюються на площадці з твердим покриттям. Не
менше  ніж  один  раз   на   тиждень   контейнери   очищаються   і
дезінфікуються.

    Прибирання території  військового містечка проводиться силами
добового наряду і виділеними командами у післяобідній час.

                       Опалення приміщень

    174. Початок  і  кінець  опалювального  періоду  оголошується
наказом начальника гарнізону.  Всі котельні,  системи центрального
опалення,  печі й димарі до початку опалювального сезону  старанно
перевіряються,  а  несправні  - ремонтуються,  димарі очищаються у
визначені строки.  При пічному опаленні  порядок  і  час  опалення
приміщень,  приймання  й  видачі  палива встановлюються командиром
військової частини.

    Опалення закінчується не пізніше ніж за дві години до відбою.
У навчальних і службових приміщеннях опалення проводиться вранці і
закінчується за годину до початку занять (робіт).  У сильні морози
й у дні,  визначені для миття підлоги,  опалення печей проводиться
двічі на добу.

    175. На опалювальний період  наказом  по  військовій  частині
призначаються опалювачі,  які попередньо вивчають правила опалення
та пожежної безпеки.  Опалювачі від  занять  не  звільняються.  На
опалювальний сезон вони звільняються від виконання всіх нарядів та
робіт, не пов'язаних з опаленням приміщень.

    Нагляд за пічним  опаленням  у  підрозділах  покладається  на
старшину й чергового роти,  а в штабі частини - на чергового штабу
частини.

    Взимку в жилих приміщеннях підтримується температура не нижче
+18  (град.)  C,  а в медичних установах - не нижче +20 (град.) C.
Термометри  вивішуються у приміщеннях на внутрішніх стінах, подалі
від печей та нагрівальних пристроїв на висоті 1,5 м від підлоги.

    Користуватися несправними     печами,    застосовувати    для
розпалювання печей запалювальні рідини, залишати без нагляду печі,
що  топляться,  зберігати  паливо  в жилих приміщеннях,  коридорах
забороняється.

    Після закінчення опалювального  періоду  всі  печі  й  димарі
чистяться,   оглядаються   старшиною   роти  разом  з  начальником
квартирно-експлуатаційної     служби      військової      частини,
запломбовуються або запечатуються дверцята печей.

                    Провітрювання приміщень

    176. Приміщення  в  казармах  провітрюються  днювальними  під
наглядом чергового роти:  у спальних кімнатах - перед сном і після
сну, в класах - перед заняттями і в перервах між ними.

    Кватирки вікон (фрамуги) в холодний час, а вікна в літній час
відчиняються тоді,  коли люди перебувають поза  приміщенням.  Якщо
люди   з  приміщень  не  виходять,  кватирки  (фрамуги)  чи  вікна
відчиняються з одного боку приміщення.  Відчинені кватирки й вікна
неодмінно  закріплюються  гачками.  У  літній  час  вікна їдалень,
медичних пунктів,  туалетів обладнуються  дрібновічковими  сітками
для захисту від комах.

    Вентиляційні пристрої   мають   бути   в   справному   стані.
Припливно-витяжна  вентиляція  вмикається   на   час,   визначений
командиром військової частини.

                      Освітлення приміщень

    177. Порядок  освітлення  приміщень встановлюється командиром
військової частини і має  відповідати  вимогам  гігієнічних  норм.
Освітлення  в  казармі буває повне й чергове (неяскраве темно-синє
світло).

    У спальних  приміщеннях  у  години  сну  залишається  чергове
освітлення. Біля входу до казарм, у кімнатах для зберігання зброї,
коридорах,  на сходах і  в  туалетах  з  настанням  темряви  й  до
світанку  підтримується  повне освітлення.  Нагляд за підтриманням
встановленого освітлення та своєчасним  увімкненням  і  вимкненням
світла покладається на чергових і днювальних.

    178. Електричне  освітлення  в районі розташування військової
частини,  як правило,  на ніч не  вимикається  і  підтримується  у
черговому режимі.

    На випадок   аварії,   тимчасового   вимкнення   електричного
освітлення  або  непередбачених  обставин  чергові  рот  та  інших
підрозділів  повинні  мати резервні ліхтарі (гасові лампи),  місця
зберігання яких встановлюються командиром військової частини.

Розділ 5. Розподіл часу і повсякденний порядок

                       Загальні положення

    199. Розподіл часу здійснюється таким чином,  щоб забезпечити
у військовій  частині  постійну  бойову  готовність  і  проведення
занять  з  бойової  підготовки  та  створити умови для підтримання
порядку,  військової  дисципліни  й виховання військовослужбовців,
підвищення    їх    культурного   рівня,   всебічного   побутового
обслуговування, відпочинку й харчування.

    Для  військовослужбовців  (крім військовослужбовців строкової
військової  служби,  курсантів  (слухачів)  військових  навчальних
закладів,  навчальних  центрів,  військових частин) встановлюється
п'ятиденний  робочий  тиждень  з  двома   вихідними   днями.   Для
військовослужбовців   строкової   військової  служби  і  курсантів
(слухачів) військових  навчальних  закладів,  навчальних  центрів,
військових  частин  встановлюється  шестиденний  робочий тиждень з
одним вихідним  днем.  Тривалість  робочого  тижня  встановлюється
законом.  (  Частина  друга статті 199 в редакції Закону N 1420-IV
( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

    Військові навчання,   походи  кораблів,  бойові  стрільби  та
бойове чергування, несення служби у добовому наряді здійснюються у
будь-які  дні  тижня без обмеження загальної тривалості службового
часу.

    200. Розподіл часу  у  військовій  частині  протягом  доби  і
протягом   тижня  здійснюється  згідно  з  розпорядком  дня,  яким
встановлюється виконання основних заходів повсякденної діяльності,
навчання й побуту особового складу підрозділів, штабів.

    Розпорядок дня    встановлюється   командиром   (начальником)
відповідно до завдань, покладених на військову частину, та залежно
від пори року.

    Розпорядок дня  затверджується  на  період  навчання  і  може
уточнюватися командиром (начальником) на час  проведення  навчань,
походів кораблів,  бойових стрільб,  бойового чергування,  несення
служби в добовому наряді, варті тощо з урахуванням особливостей їх
виконання.

    201. У   розпорядку   дня   має  бути  передбачений  час  для
проведення ранкової фізичної зарядки,  ранкового огляду, ранкового
й  вечірнього туалету;  для навчальних занять і підготовки до них;
для інструктажу та розводу добового наряду; для зміни спеціального
(робочого)  одягу,  чищення одягу,  взуття,  миття рук перед їжею,
харчування,  обслуговування озброєння,  бойової та іншої  техніки;
для гуманітарної, культурно-освітньої та спортивно-масової роботи,
слухання радіо й перегляду телепередач;  для  приймання  хворих  у
медичному  пункті,  приймання  військовослужбовців командуванням з
особистих питань,  відвідування військовослужбовців; для особистих
потреб   військовослужбовців,   вечірньої   прогулянки,  вечірньої
перевірки та восьмигодинного сну.

    Проміжок між харчуванням не може перевищувати 7 годин.  Після
обіду  протягом  не  менше  ніж 30 хвилин заняття не проводяться і
роботи не виконуються.

    Збори, засідання, а також концерти, кінофільми та інші заходи
мають бути закінчені до вечірньої перевірки.

    Заходи, пов'язані  із забезпеченням бойової та мобілізаційної
готовності військової частини, виконуються за наказом її командира
в будь-який час доби з наданням військовослужбовцям не менше ніж 4
годин відпочинку на добу.

    202. Для обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки і
матеріальних  засобів,  дообладнання  і  впорядкування  парків  та
об'єктів  навчально-матеріальної  бази,  впорядкування  військових
містечок, будівель, приміщень і виконання інших робіт у військовій
частині встановлюється парко-господарський день.

    Для підтримання  озброєння,  бойової  та  іншої   техніки   в
постійній  бойовій  готовності у військовій частині встановлюються
паркові  дні  із залученням необхідної кількості особового складу.
( Частина друга статті 202 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

    Парко-господарські й  паркові  дні   проводяться   згідно   з
планами,  які розробляються штабом разом із заступниками командира
і  затверджуються  командиром  полку.  Витяги  з  планів  завчасно
доводяться до відома особового складу полку.

    203. Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для
всього особового складу,  крім військовослужбовців,  залучених  до
виконання службових обов'язків.  Ці дні згідно з планами,  а також
вільний від занять  час  відводяться  для  відпочинку,  проведення
культурно-освітньої роботи, спортивних заходів та ігр.

    Офіцерам,    військовослужбовцям    військової    служби   за
контрактом,  які виконували службові обов'язки у вихідні, святкові
та   неробочі   дні,  відповідний  час  для  відпочинку  надається
командиром  (начальником),  як правило, протягом наступного тижня.
( Частина друга статті 203 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

    Напередодні днів  відпочинку  концерти,  кінофільми  та  інші
заходи   для  військовослужбовців  строкової  служби  дозволяється
закінчувати на 1  годину  пізніше,  ніж  звичайно.  Підйом  у  дні
відпочинку  здійснюється  пізніше за рішенням командира військової
частини.

    У дні відпочинку ранкова фізична зарядка не проводиться.

 

          Підйом, ранковий огляд і вечірня перевірка

    204. Уранці,  за 10 хвилин до сигналу "Підйом", черговий роти
піднімає заступників командирів взводів,  а у встановлений час (за
сигналом "Підйом") здійснює підйом роти.

    Після підйому   проводиться    ранкова    фізична    зарядка,
прибираються   приміщення   і  територія,  заправляється  постіль,
проводиться ранковий туалет та ранковий огляд.

    205. Для ранкового огляду за командою чергового  роти  "Рота,
для  ранкового  огляду  -  СТАВАЙ"  заступники  командирів взводів
(командири відділень) шикують свої підрозділи у визначеному місці,
прикомандировані   шикуються   на  лівому  фланзі.  Черговий  роти
доповідає старшині роти (одному із заступників командирів взводів,
який  виконує  обов'язки  старшини  роти)  про  готовність роти до
огляду.  За командою старшини роти заступники командирів взводів і
командири відділень проводять ранковий огляд.

    206. На  ранкових  оглядах  перевіряється наявність особового
складу, зовнішній вигляд і додержання правил особистої гігієни.

    Черговий роти  вносить  до  книги  запису   хворих   прізвища
військовослужбовців,  які  хочуть звернутися за медичною допомогою
до медичного пункту частини.  Прізвища інших  військовослужбовців,
які  звернулися за медичною допомогою протягом дня,  черговий роти
також вносить до книги запису хворих  (згідно  з  додатком  14  до
цього Статуту).

    Під час   ранкового   огляду  командири  відділень  наказують
усунути виявлені недоліки,  перевіряють виконання цих розпоряджень
і   доповідають   про  результати  огляду  заступникам  командирів
взводів, а заступники командирів взводів - старшині роти.

    Стан ніг,  шкарпеток (онуч) і натільної білизни перевіряється
періодично, як правило, перед сном.

    207. У  передбачений  розпорядком  дня  час  під керівництвом
старшини  роти  (одного   із   заступників   командирів   взводів)
проводиться  вечірня  прогулянка.  Під  час  вечірньої  прогулянки
особовий склад виконує стройові пісні в складі підрозділів.  Після
прогулянки за командою чергового роти "Рота,  на вечірню перевірку
- СТАВАЙ"  заступники  командирів  взводів  (командири  відділень)
шикують  свої  підрозділи  на  перевірку.  Черговий роти доповідає
старшині або особі,  яка його  заміщає,  про  готовність  роти  до
вечірньої перевірки.

    Старшина роти або особа,  яка його заміщає,  віддавши команду
"Струнко",  розпочинає вечірню перевірку,  на початку якої називає
прізвища військовослужбовців, зарахованих наказом Міністра оборони
України  до  складу  роти  навічно.  Заступник  командира  першого
взводу,    почувши    прізвище    військовослужбовця,   доповідає:
"(Військове звання й прізвище) поліг як герой  у  бою  за  волю  і
незалежність Вітчизни".

    Після цього старшина роти перевіряє особовий склад за іменним
списком.  Почувши  своє  прізвище,  кожен  відповідає:   "Я".   За
відсутніх   відповідає  командир  відділення  (екіпажу,  обслуги).
Наприклад: "У відпустці", "У наряді".

    Після перевірки  особового  складу  старшина  роти   оголошує
накази та розпорядження,  які стосуються всіх військовослужбовців,
наряди на наступний день і уточнює бойовий, пожежний розрахунки на
випадок  тривоги або пожежі.  Після закінчення вечірньої перевірки
старшина  роти  віддає  команду  "Вільно"  і  встановлює  час  для
вечірнього туалету. У встановлений час подається сигнал "Відбій" і
вмикається  чергове  освітлення.   У   приміщенні   встановлюється
цілковита тиша.

    208. Якщо на ранковому огляді чи вечірній перевірці присутній
командир роти або один з офіцерів роти,  старшина  роти  доповідає
йому про результати огляду (перевірки).

    Після ранкового  огляду  й  вечірньої  перевірки  чергові рот
доповідають черговому частини і подають відомості про відсутніх, а
також військові звання,  прізвища, імена та по батькові самовільно
відсутніх.

    209. Періодично  за  планом   командира   полку   проводяться
загальні  батальйонні  або  полкові  вечірні перевірки.  Місце для
проведення вечірньої перевірки має бути освітлене.

    На загальних батальйонних (полкових) перевірках  зобов'язаний
бути присутнім весь особовий склад батальйону (полку).

    Перевірку всього   особового   складу   за   іменним  списком
проводять командири рот і  про  результати  перевірки  доповідають
командирові батальйону.

    На загальній  полковій  перевірці  командири  батальйонів  та
окремих підрозділів полку  доповідають  про  результати  перевірки
командирові полку.

    Після закінчення  загальної батальйонної (полкової) перевірки
командир батальйону (полку)  подає  команду  "Струнко"  і  наказує
грати  "Зорю".  Загальна  полкова  вечірня  перевірка закінчується
виконанням  оркестром  Державного  Гімну України. Потім підрозділи
проходять  строєм під оркестр. За відсутності в батальйоні (полку)
оркестру     використовуються    технічні    засоби    відтворення
звукозапису.  З початком звучання "Зорі" командири підрозділів від
взводу  і  вище прикладають руку до головного убору і опускають її
за  командою  "Вільно", що подається командиром батальйону (полку)
після закінчення гри оркестру (звукозапису).

                       Навчальні заняття

    210. Бойова  підготовка  є  основним  елементом  повсякденної
діяльності  військовослужбовців  у мирний час.  Заходи,  визначені
планом бойової підготовки і розкладом занять,  можуть переноситися
тільки командиром (начальником), який їх затвердив.

    На навчаннях  і заняттях повинен бути присутнім весь особовий
склад військової частини  (підрозділу).  Від  занять  звільняються
особи, які перебувають у добовому наряді.

    Для військовослужбовців  строкової  служби,  звільнених через
хворобу, організовуються заняття в класі.

    211. Командири (начальники), винні у відриві особового складу
від  занять  з бойової підготовки,  притягаються до дисциплінарної
відповідальності.

    212. Заняття розпочинаються і закінчуються за сигналом у час,
визначений розпорядком дня.

    Перед виходом  на  заняття  командири  відділень і заступники
командирів   взводів    перевіряють    наявність    підлеглих    і
переконуються,  чи  додержано  правил носіння одягу,  чи правильно
припасовано спорядження та чи розряджено зброю.

    Після закінчення  занять  і  навчань  командири   підрозділів
перевіряють розрядженість зброї,  наявність і комплектність усього
озброєння,  бойової  та  іншої   техніки,   навчально-тренувальних
засобів,  а  також  наявність  стрілецької  зброї  та боєприпасів.
Результати   перевірки   доповідаються    за    підпорядкованістю.
Невикористані   боєприпаси  та  гільзи  здаються  в  установленому
порядку.  Зброя чиститься,  здійснюється  технічне  обслуговування
озброєння,  бойової та іншої техніки, а місцевість, де проводилися
заняття, прибирається.

                    Сніданок, обід і вечеря

    213. Приготування їжі має бути  закінчено  за  30  хвилин  до
встановленого розпорядком дня терміну її приймання.

    До початку  роздавання їжі лікар (фельдшер) разом із черговим
частини  повинен  перевірити  її  якість,   здійснити   контрольне
зважування  порцій,  а  також перевірити санітарний стан приміщень
їдальні,  столово-кухонного  посуду  та  інвентарю.   Крім   того,
командиром  військової частини або за його вказівкою одним із його
заступників щоденно перевіряється якість приготування їжі.

    Перевірку якості їжі та контрольне зважування порцій командир
військової частини або його заступники здійснюють у залі-їдальні.

    Записи про  результати  перевірки  вносяться  до книги обліку
контролю за якістю приготування їжі.

    У визначений розпорядком дня час черговий частини дає  дозвіл
на видачу якісної їжі.

    214. Військовослужбовці строкової служби приходять до їдальні
у чистому взутті та одязі строєм під командою  старшини  роти  або
одного із заступників командирів взводів.

    В їдальні  забороняється  приймати  їжу  в  головному  уборі,
польовій утепленій куртці, спеціальному (робочому) одязі.

    215. Військовослужбовці,  які перебувають у добовому  наряді,
харчуються у визначений командиром військової частини час. Хворим,
які перебувають у  медичному  пункті  частини,  їжа  готується  за
нормами  лікувального  пайка  і  доставляється  за  розпорядженням
начальника медичного пункту.

    Для військовослужбовців,    які     потребують     дієтичного
харчування, їжа готується окремо.

          Звільнення з розташування військової частини

    216. Військовослужбовці строкової служби у вільний від занять
та  робіт  час  мають  право  вільно  переміщатися  по   території
військової  частини,  а  під час звільнення - і в межах гарнізону.
Виїзд офіцерів,  прапорщиків (мічманів),  військовослужбовців,  що
проходять  військову  службу  за  контрактом,  за  межі  гарнізону
здійснюється  з  дозволу  командира  військової   частини.   Виїзд
військовослужбовців   строкової   служби  за  межі  гарнізону  (за
винятком  випадків   відбуття   у   відпустку   або   відрядження)
забороняється.

    217. Військовослужбовці   строкової   служби,  які  не  мають
дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права  на  чергове
звільнення,  користуються  правом  на  звільнення  з  розташування
військової  частини.  При  цьому  звільнення   військовослужбовців
здійснюється в такій черговості,  щоб це не призводило до зниження
рівня бойової готовності військової  частини  та  якості  бойового
чергування.

    Військовослужбовці строкової     служби     звільняються    з
розташування  військової  частини  командиром  роти  у   визначені
командиром  військової частини дні й години та у встановленому ним
порядку. Одночасно з підрозділу може бути звільнено не більш як 30
відсотків  особового  складу.  Військовослужбовці  рядового складу
першого року служби одержують право на звільнення  з  розташування
військової  частини  після  прийняття  ними Військової присяги.  У
суботу та передсвяткові дні тривалість  звільнення  не  може  бути
більшою  за  добу,  а  в  неділю  і  свята  - до початку вечірньої
перевірки.  За дозволом командира батальйону  командир  роти  може
дати військовослужбовцю дозвіл на звільнення через поважну причину
і в інші дні тижня після навчальних занять до відбою або до  ранку
наступного дня (але не пізніше ніж за 2 години до початку занять).

    Для  забезпечення  вільного волевиявлення військовослужбовцям
строкової служби в день виборів надається звільнення не менш як на
чотири  години,  крім  тих  військовослужбовців, які призначені до
складу   добового  наряду.  Голосування  військовослужбовців,  які
несуть  службу  в  наряді,  проводиться у вільний від несення цієї
служби  час.  ( Статтю  217  доповнено  частиною третьою згідно із
Законом N 744-IV ( 744-15 ) від
15.05.2003 )

    Дозвіл на звільнення дається почергово.  Черговість звільнень
контролюється заступниками командирів взводів.

    218. За   дозволом    на    звільнення    військовослужбовець
звертається   до  свого  безпосереднього  командира  (начальника).
Наприклад:   "Товаришу   сержанте,   прошу  дати  мені  дозвіл  на
звільнення до 23-ї години".

    Заступники командирів   взводів  подають  старшині  роти  для
доповіді командирові роти підписані командиром  взводу  списки  на
звільнення  військовослужбовців  рядового  і  сержантського складу
строкової служби.

    219. У     визначений     час     черговий     роти     шикує
військовослужбовців,  які мають дозвіл на звільнення,  і доповідає
старшині роти.  Старшина роти перевіряє їх за списком,  а також їх
зовнішній вигляд,  знання  ними  правил  поведінки  у  громадських
місцях,  наявність  військових  квитків  і  видає  їм  записки про
звільнення.  Черговий роти вносить їх  прізвища  до  книги  обліку
звільнених,  складає  список  і  представляє  звільнених черговому
частини (додатки 12 і 13 до цього Статуту).

    220. Після   повернення   із   звільнення  військовослужбовці
доповідають черговому роти про повернення, здають йому записки про
звільнення   і   доповідають  своєму  безпосередньому  командирові
(начальникові).    Наприклад:    "Товаришу    сержанте,    рядовий
Сергієнко  зі звільнення прибув,  зауважень не мав (чи мав таке-то
зауваження від такого-то)".

    Якщо військовослужбовець  повертається  до  підрозділу  після
відбою, він доповідає лише черговому роти.

    Черговий роти   зазначає   у   книзі  обліку  звільнених  час
повернення військовослужбовців зі звільнення,  доповідає черговому
частини  про  повернення  звільнених і здає записки про звільнення
старшині роти.

    221. Військовослужбовці,  які проходять службу за контрактом,
мають  право  перебувати  поза  розташуванням військової частини у
вільний від служби час за умови одночасної відсутності  не  більше
ніж  30  відсотків  загальної кількості військовослужбовців певної
категорії.

    222. Курсанти  1-2  курсів   звільняються   із   розташування
військово-навчального   закладу   у   порядку,  встановленому  для
військовослужбовців  строкової  служби.  Курсанти  старших  курсів
звільняються      за     рішенням     командирів     (начальників)
військово-навчального закладу після закінчення навчальних занять і
обов'язкових годин самостійної роботи, визначених розпорядком дня.
                
Відвідування військовослужбовців

    228. Відвідувати   військовослужбовців  строкової  служби,  а
також тих, хто проходить службу за контрактом, дозволяється в час,
визначений  розпорядком  дня,  у  спеціально  відведеній для цього
кімнаті військової частини.

    Особи, які     бажають     відвідати     військовослужбовців,
допускаються   в   кімнату   відвідувачів   із  дозволу  чергового
контрольно-пропускного пункту.

    229. Члени сімей військовослужбовців та інші особи з  дозволу
командира  військової частини можуть відвідувати казарму,  їдальню
та інші приміщення для ознайомлення з життям і  побутом  особового
складу військової частини.  Для їх супроводу та надання необхідних
пояснень призначається військовослужбовець.

    230. Відвідувачі із спиртними напоями чи  в  стані  сп'яніння
для відвідування військовослужбовців не допускаються.  Прибулим не
дозволяється ночувати в казармах та в службових приміщеннях.

    Прізвища        відвідувачів        вносяться        черговим
контрольно-пропускного   пункту   до   книги  запису  відвідувачів
(додаток 15 до цього Статуту).

                   Прийом молодого поповнення

    231. Військовослужбовці,  які прибули до військової частини з
військових  комісаріатів  для відбуття строкової служби,  протягом
двох тижнів розміщуються  в  окремому  приміщенні.  У  цей  період
здійснюється  медичне  обстеження,  робляться щеплення,  видається
взуття,  обмундирування,  яке  у  разі   потреби   припасовується,
проводяться заняття з бойової підготовки.

    Наказом командира  військової  частини призначається керівний
склад команди,  яка  організовує  прийом  та  підготовку  молодого
поповнення.

    232. Особисті   речі  осіб,  призваних  на  військову  службу
(взуття,  одяг,  білизна),  приводяться в порядок,  упаковуються і
відсилаються  за  рахунок  військової  частини за зазначеними цими
особами адресами.  За відправлення речей відповідає командир  роти
(окремого підрозділу).

                              Розділ 7. Добовий наряд

                                     Загальні положення

    267. Добовий наряд призначається для підтримання внутрішнього
порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової
та   іншої   техніки,   приміщень   і   майна  військової  частини
(підрозділу), контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного
вжиття  заходів  для  запобігання  правопорушенням,  а  також  для
виконання інших обов'язків внутрішньої служби.

    268. Склад добового наряду оголошується наказом по військовій
частині на період навчання.

    Добовий наряд   військової  частини  призначається  у  такому
складі:

    черговий частини;

    помічник чергового частини;

    черговий підрозділ;

    варта;

    черговий і днювальні парку,  а також  механіки-водії  (водії)
чергових тягачів;

    черговий фельдшер   або  санітарний  інструктор  і  днювальні
медичного пункту;

    черговий і помічники чергового контрольно-пропускного пункту;

    черговий їдальні та робітники їдальні;

    черговий штабу частини та посильні;

    черговий сигналіст;

    пожежний наряд;

    водії чергових автомобілів.

    Щоденно наказом по частині  призначаються  черговий  частини,
помічник  чергового  частини,  начальник  варти,  черговий  парку,
черговий підрозділ,  а  також  підрозділи,  від  яких  виділяються
добовий  наряд  частини  й особовий склад для виконання нарядів на
роботи.

    269. Військовослужбовці-жінки, як правило, до складу добового
наряду  не  призначаються.  Військовослужбовців-жінок залежно  від
військового звання та посади можуть у разі  потреби  призначати  з
додержанням    законодавства   черговим   фельдшером   (санітарним
інструктором),  черговим  штабу,  їдальні,  посильним, черговим чи
днювальним     жіночого    гуртожитку.    Військовослужбовці-жінки
призначаються  також  на чергування за спеціальністю. ( Стаття 269
із  змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

    270. У добовий наряд роти призначаються:

    черговий роти (гуртожитку);

    днювальний роти (гуртожитку).

    Кількість змін  днювальних  у ротах встановлюється командиром
військової частини.

    271. Замість чергових рот у деяких батальйонах залежно від їх
чисельності  та  умов  розміщення за рішенням командира військової
частини може призначатися черговий  батальйону,  а  в  підрозділах
забезпечення  у  разі  їх  сумісного  розміщення  -  черговий  цих
підрозділів.

    Кількість днювальних у таких випадках встановлюється  залежно
від  розміщення  підрозділів,  забезпечення  охорони й підтримання
внутрішнього порядку.

    272. Усі чергові та їх помічники повинні мати на лівому  боці
грудей  нагрудний  знак  (пов'язку на лівому рукаві) з відповідним
написом (додаток 17 до цього Статуту).  Нагрудний знак  (пов'язка)
передається  черговим  наступному  черговому  після  доповіді  про
здавання та приймання чергування.

    273. Черговий  частини  та  його  помічник,  черговий  парку,
черговий  контрольно-пропускного  пункту,  черговий штабу частини,
призначені з офіцерів і прапорщиків,  повинні  мати  на  озброєнні
пістолети з двома спорядженими магазинами.

    Черговий парку,   черговий   контрольно-пропускного   пункту,
черговий  штабу  частини,  призначені  із   сержантів,   помічники
чергового  контрольно-пропускного  пункту,  чергові  та  днювальні
підрозділів,  а також днювальні парку  та  посильні  повинні  мати
багнети  в  піхвах.  Багнет кріпиться на поясі ліворуч,  на ширину
долоні від пряжки.

    За наказом  Міністра  оборони  України  в  деяких  військових
частинах   помічники   чергового   контрольно-пропускного  пункту,
добовий наряд роти і днювальні парку можуть мати автомат (карабін)
з   двома   спорядженими  магазинами  і  несуть  службу  згідно  з
інструкціями для цих  осіб,  затвердженими  командиром  військової
частини.

                       Черговий підрозділ

    274. Черговий підрозділ призначається для посилення варти або
термінового виклику у разі виникнення пожежі, стихійного лиха та в
інших випадках.

    Заборонено використовувати  черговий  підрозділ для виконання
господарських робіт поза розташуванням військової частини.

    Черговий підрозділ підпорядковується черговому частини.

    275. У разі виклику  чергового  підрозділу  він  шикується  у
визначеному для цього місці та діє за вказівкою чергового частини.
Патрони черговому підрозділові видаються черговим частини.

    276. Заняття  з  черговим  підрозділом  проводяться   поблизу
розташування  військової  частини.  Черговий частини повинен знати
місце перебування чергового підрозділу й порядок його виклику.

                        Наряд на роботи

    277. У разі призначення  підрозділів  у  наряд  на  роботи  в
наказі по частині зазначається,  які підрозділи виділяються, у чиє
розпорядження,  а  також  тривалість  і  вид  роботи.   Підрозділи
прибувають  на  роботу  на чолі зі своїми командирами чи старшими,
призначеними з офіцерів, прапорщиків або сержантів.

    Наряд для  непередбачених  робіт  призначає  начальник  штабу
частини.

    278. За організацію та безпеку робіт відповідає начальник,  у
розпорядження  якого  виділено  підрозділ.   Командир   підрозділу
(старший  команди)  контролює  виконання  особовим  складом  вимог
безпеки робіт.

    Забороняється призначати військовослужбовців-жінок на роботи,
пов'язані  з  перенесенням  і  пересуванням  вантажу,  вага  якого
перевищує встановлені граничні норми.

       Порядок призначення нарядів та звітність щодо них

    279. Підрозділи  призначаються  у  наряд  разом   із   своїми
командирами.  Військовослужбовці  строкової  служби  і  служби  за
контрактом призначаються для несення служби в усіх видах нарядів.

    Черговість нарядів між офіцерами, прапорщиками й підрозділами
частини встановлюється начальником штабу частини.

    Черговість нарядів   у   роті   між  взводами  встановлюється
старшиною роти, а у взводі - заступником командира взводу.

    Наряди розподіляються серед військовослужбовців рівномірно.

    280. Листки нарядів заводяться на  кожен  місяць  окремо:  на
рядових  - заступником командира взводу;  на сержантів - старшиною
роти;  на прапорщиків та офіцерів -  у  штабі  військової  частини
(додаток 8 до цього Статуту).

    Листки нарядів зберігаються протягом року.

                   Підготовка добового наряду

    281. Штаб  військової  частини  за  7  діб  до початку місяця
повідомляє командирам підрозділів дні заступання й склад  добового
наряду.

    282. Командири підрозділів,  від яких  призначається  добовий
наряд,  відповідають  за  підготовку  особового  складу до несення
служби,  за своєчасне прибуття добового наряду  на  інструктаж  до
відповідних посадових осіб частини та на розвід.

    283. У ніч  напередодні  заступання  в  наряд  підрозділи  та
особи,  призначені в добовий наряд, звільняються від усіх занять і
робіт.   Офіцерам,   військовослужбовцям   військової   служби  за
контрактом  надається  час для відпочинку та підготовки до наряду.
(  Стаття  283  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

    284. У  день  заступання  в  наряд  у  години,  зазначені   в
розпорядку дня,  особовому складові надається не менше 3 годин для
підготовки  до  несення  служби  і  не  менше  однієї  години  для
відпочинку (сну).

    285. Підготовка   особового   складу  добового  наряду  (крім
варти),  призначеного від роти,  здійснюється  старшиною  роти  чи
іншою посадовою особою, призначеною командиром роти.

    Підготовка добового  наряду,  призначеного  від батальйону чи
від військової частини,  організовується відповідними  командирами
та здійснюється їх заступниками.

    Підготовка варти    здійснюється    відповідно   до   Статуту
гарнізонної і вартової служб.

    286. Визначені     наказом     по     військовій      частині
військовослужбовці   відповідно   до   службового   призначення  у
встановлений  час  напередодні  або  в  день  заступання  в  наряд
прибувають   на   заняття   (інструктаж)   добового  наряду,  який
проводиться    заступником   командира   військової   частини   чи
призначеною   для   цього   командиром  військової  частини  іншою
службовою  особою.  З  офіцерами,  військовослужбовцями військової
служби  за  контрактом, які заступають у наряд у вихідні, святкові
та  неробочі дні, інструктаж (заняття) проводиться в передостанній
робочий день тижня напередодні заступання в наряд. ( Частина перша
статті  286  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

    Особовий склад добового наряду, що несе службу із стрілецькою
зброєю,  і наряд по  їдальні  повинен  пройти  в  день  заступання
медичний огляд.

    На занятті   (інструктажі)   вивчаються  положення  статутів,
інструкцій,  вимоги безпеки  та  порядок  дій  у  разі  виникнення
пожежі,  а  також  перевіряється  знання  особовим  складом наряду
спеціальних обов'язків.

    Практичні заняття проводяться в день  заступання  в  наряд  у
години,  зазначені  в  розпорядку  дня,  в  обладнаних приміщеннях
(місцях), визначених командиром військової частини.

    У необхідних   випадках   проводяться   заняття,   на    яких
військовослужбовці опановують навички застосування зброї.

    287. Добовий  наряд  повинен бути готовий до несення служби й
прийнятий  відповідними  черговими  і  начальником  варти  у  своє
підпорядкування за 15 хвилин до виходу на розвід.

                     Розвід добового наряду

    288. Розвід  добового  наряду проводиться відповідно до вимог
цього Статуту. Розвід проводить новопризначений черговий частини в
час, визначений командиром військової частини.

    289. За   10   хвилин  до  розводу  новопризначений  помічник
чергового частини з офіцерів шикує особовий склад добового наряду,
крім чергового підрозділу,  наряду по їдальні й пожежного наряду у
визначеному для розводу місці,  перевіряє його наявність  і  після
прибуття чергового частини доповідає йому.

    Якщо помічником   чергового  частини  призначено  прапорщика,
шикування добового наряду і доповідь черговому  частини  проводить
офіцер із числа осіб, призначених у добовий наряд.

    290. Для розводу добовий наряд шикується в такому порядку: на
правому фланзі - варти,  далі - справа наліво  -  черговий  парку,
черговий     фельдшер     (санітарний     інструктор),    черговий
контрольно-пропускного пункту, черговий штабу частини, всі чергові
рот за порядком підрозділів, черговий їдальні, начальник пожежного
наряду  і  черговий  сигналіст-барабанщик;   помічники   чергового
контрольно-пропускного  пункту,  днювальні  парку  й механік-водій
(водій) чергового тягача (автомобіля);  посильні та днювальні  рот
шикуються   в   колону  по  одному  за  своїм  черговим;  помічник
чергового частини стає на правому фланзі варти.

         Обов'язки військовослужбовців добового наряду

                       Загальні положення

    291. Усі військовослужбовці добового  наряду  повинні  твердо
знати, неухильно й сумлінно виконувати свої обов'язки, наполегливо
домагаючись  додержання  розпорядку  дня  та  правил  внутрішнього
порядку.

    Без дозволу  чергового  частини  військовослужбовці  добового
наряду не мають права припиняти чи передавати будь-кому  виконання
своїх обов'язків.

    Про  всі  події,  що  сталися під час несення служби, а також
обставини,   які   викликали   зміни  в  порядку  несення  служби,
військовослужбовці  добового  наряду  повинні  негайно  доповідати
черговому  військової  частини  та своїм командирам (начальникам).
(   Статтю  291  доповнено  частиною  третьою  згідно  із  Законом
N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

    292. По  прибутті  у  підрозділи  начальників  від  командира
військової частини і  вище  чергові  підрозділів  повинні  негайно
доповідати про це черговому частини.

    Чергові рот   та  інші  чергові,  підпорядковані  помічникові
чергового частини, з його появою команду "Струнко" не подають і не
доповідають, а тільки відрекомендовуються.

    293. Черговому частини та його помічникові по черзі, черговим
рот,  черговим парку,  контрольно-пропускного пункту та  черговому
їдальні,   черговому   фельдшерові   (санітарному  інструкторові),
черговому штабу військової частини дозволяється відпочивати лежачи
(спати)  за  час  чергування  по  4  години  кожному  у визначений
командиром  військової  частини  час,  без  взуття,  не   скидаючи
спорядження й не роздягаючись.

    Вільній зміні    днювальних    по   черзі   та   сигналістові
дозволяється відпочивати лежачи (спати),  роздягаючись,  тільки  в
час від відбою до підйому.

    294. Військовослужбовці,  яких  змінили  з  добового  наряду,
звільняються від занять і робіт у день зміни.

Офіцерам   та   військовослужбовцям   військової   служби  за
контрактом,  за  час  несення  служби в добовому наряді у вихідні,
святкові та неробочі дні день відпочинку надається протягом тижня,
а    військовослужбовцям    строкової    служби   час   відпочинку
встановлюється  відповідним  командиром  (начальником).  ( Частина
друга статті 294 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV
( 1420-15 ) від
03.02.2004 )
Черговий частини 

298. Черговий частини зобов'язаний


 разом з лікарем (фельдшером) перевіряти перед роздаванням їжі
її  якість,  вносячи відповідний запис до книги обліку контролю за
якістю приготування їжі,  давати  дозвіл  на  її  видачу;  у  разі
виникнення  сумніву  щодо  якості  їжі  негайно  доповідати про це
командирові військової частини;  бути особисто присутнім  під  час
роздавання  та  приймання  їжі,  контролювати  повноту  видачі  її
особовому складові;

                         Черговий роти

    310. Черговий роти призначається із сержантів і,  як виняток,
із  найпідготовленішого  рядового  складу.   Він   відповідає   за
додержання  порядку  в  роті й неухильне виконання розпорядку дня,
збереження зброї,  ящиків із боєприпасами,  майна роти,  особистих
речей   військовослужбовців   і   за   правильне   несення  служби
днювальними.

    Черговий роти підпорядковується  черговому  частини  та  його
помічникові,  а  щодо  внутрішньої  служби в роті - командирові та
старшині роти. Черговому роти підпорядковуються днювальні роти.

    Черговий роти є начальником для усіх військовослужбовців роти
рівного з ним чи нижчого військового звання.

    311. Перед  розводом  новопризначений черговий роти перевіряє
склад призначеного добового наряду  роти,  проводить  його  огляд,
відрекомендовує  старшині  роти.  Після  огляду,  перевірки  знань
обов'язків і  проведення  практичних  занять  старшиною  роти  він
приймає від попереднього чергового відомість про наявність і місце
знаходження особового складу роти і веде добовий наряд на розвід.

    Після розводу новопризначений черговий  разом  із  попереднім
здійснює  перевірку  і  прийняття  зброї,  ящиків з боєприпасами й
печаток на них,  майна за описом,  наявності та справності засобів
пожежогасіння,  оповіщення  й  сигналізації,  після  чого  чергові
розписуються в книзі приймання та здавання чергування  (додаток  9
до цього Статуту).

    Зброя приймається поштучно,  за номерами й комплектністю. При
цьому перевіряється  справність  замків,  охоронної  сигналізації,
шаф, печаток та іншого обладнання.

    Прийнявши чергування,   новопризначений   черговий  разом  із
попереднім доповідають командирові роти, а у разі його відсутності
-  його  заступникові  чи  старшині  роти про здавання і прийняття
чергування.     Наприклад:     "Товаришу     капітане,     сержант
Остапенко   чергування   по   роті   здав";   "Товаришу  капітане,
молодший сержант Чумак чергування по роті прийняв".

Потім новопризначений  черговий  роти  повідомляє   про   всі
зауваження  і  вказівки,  зроблені на розводі черговим частини,  а
також про несправності чи  нестачу,  виявлені  під  час  прийняття
чергування.

    312. Черговий роти зобов'язаний:

    у разі тривоги здійснити підйом особового складу,  оповістити
офіцерів,  прапорщиків і військовослужбовців, які проходять службу
за контрактом, до прибуття в роту офіцерів або старшини виконувати
вказівки чергового частини;

    стежити за  чітким  виконанням  розпорядку  дня  в  роті,   у
визначений час проводити загальний підйом особового складу;

    знати місце перебування роти та порядок її виклику, наявність
людей у роті,  кількість осіб,  що перебувають у  наряді,  хворих,
заарештованих,  звільнених  із  розташування військової частини чи
відряджених у складі команд,  а  також  наявність  і  точне  місце
знаходження зброї;

    постійно знати  місце  перебування  командира  роти,  негайно
доповідати йому про  всі  надзвичайні  події  в  роті,  самовільно
відсутніх  військовослужбовців строкової служби і про вжиті заходи
щодо їх розшуку;

    відчиняти кімнату для зберігання зброї  з  дозволу  чергового
частини, командира роти чи старшини роти;

    видавати зброю  лише  за  наказом  командира роти чи старшини
роти,  вносячи  відповідний  запис  до  книги  видачі   зброї   та
боєприпасів  (додаток  10  до  цього  Статуту);  приймаючи  зброю,
перевіряти її номери та комплектність;  постійно мати при  собі  й
нікому не передавати ключі від кімнати зберігання зброї;

    у разі  настання  будь-яких  надзвичайних  подій  у  роті  та
порушень встановлених статутом  правил  відносин  між  рядовим  чи
сержантським  складом  негайно доповідати про це черговому частини
або командирові роти, вживати заходів для наведення порядку;

    стежити за наявністю,  справним станом засобів  пожежогасіння
роти   й  охоронної  сигналізації  кімнати  зберігання  зброї,  за
виконанням вимог пожежної безпеки в роті (курити дозволяти лише  у
спеціально  визначених  місцях,  сушити  обмундирування - тільки в
сушарнях, додержуватися правил опалення й користування ліхтарями);

    за командою  чергового  частини  зачиняти  двері  казарми  на
засуви,  прибулих  пропускати  після  попереднього встановлення їх
особи;

    у разі виникнення пожежі  викликати  пожежну  команду,  вжити
заходів  для  її  гасіння та негайно доповісти черговому частини й
командирові роти, а також вивести людей і винести зброю та майно з
приміщень, яким загрожує небезпека;

    своєчасно змінювати  днювальних;  за  наказом  старшини  роти
відправляти  підрозділи  та  інші  команди  на  роботи,  а   також
направляти   хворих  та  тих,  хто  потребує  догляду  лікаря,  до
медичного пункту;

    у призначений  час  шикувати   осіб,   яких   звільняють   із
розташування   військової   частини,  перевіряти  їх  наявність  і
доповідати про це старшині роти,  за його наказом представляти  їх
черговому частини;

    виходячи з  приміщення роти у справах служби,  а також на час
свого відпочинку передавати виконання своїх  обов'язків  одному  з
днювальних вільної зміни;

    одержувати від   старшини   роти  після  вечірньої  перевірки
відомості про відсутніх,  а за наявності  самовільно  відсутніх  -
відомості про їх військові звання,  прізвища, імена та по батькові
і прибувати до чергового частини з доповіддю. Наприклад: "Товаришу
капітане,   у   першій   роті  вечірню  перевірку  проведено,  всі
люди в  наявності,  за  винятком  двох  осіб,  які  перебувають  у
відпустці, трьох осіб - у наряді. Черговий роти сержант Головко";

    після ранкового   огляду  доповідати  черговому  частини  про
наявність особового складу роти,  про надзвичайні події за  ніч  і
подавати список тих, хто своєчасно не повернувся із звільнення, та
самовільно відсутніх, а також тимчасово відсутніх з інших причин;

    стежити за станом  приміщень  роти,  за  підтриманням  у  них
встановленої температури повітря,  додержанням порядку освітлення,
опалення,  провітрювання,  наявністю води,  а також за прибиранням
ділянки території, закріпленої за ротою;

    підтримувати порядок  під час приймання їжі особовим складом;
за вказівкою старшини роти своєчасно  подавати  черговому  їдальні
заявки  на  забезпечення  їжею  осіб,  які перебувають у наряді чи
відсутні в інших службових справах;

    з прибуттям до роти прямих начальників від командира  роти  й
вище,  чергового частини,  а також інспектуючих осіб чи осіб,  які
прибули з перевіркою, подавати команду "Струнко", доповідати їм та
супроводжувати  в  розташування роти. Наприклад: "Товаришу майоре,
за  час  мого  чергування  надзвичайних  подій  не  трапилося  (чи
трапилося  те-то).  Рота  перебуває  на стройовому плацу. Черговий
роти сержант Шевченко".

    Іншим офіцерам і прапорщикам роти черговий  не  доповідає,  а
лише відрекомендовується.

    З прибуттям  до  роти  офіцерів  і  прапорщиків  з іншої роти
черговий відрекомендовується їм  і  супроводжує  до  командира  чи
старшини роти.

    Якщо командира (начальника),  який прибув, зустрічає командир
роти і доповідає  йому,  присутній  при  цьому  черговий  роти  не
доповідає і не відрекомендовується.

                        Днювальний роти

    313. Днювальний  роти  призначається із рядового складу.  Він
відповідає за зберігання  зброї,  шаф  (ящиків)  із  боєприпасами,
майна роти та особистих речей, які є під його охороною. Днювальний
роти підпорядковується черговому роти.

    314. Черговий днювальний роти несе службу  всередині  казарми
біля вхідних дверей, поблизу кімнати зберігання зброї.

    Днювальний роти зобов'язаний:

    не виходити  з  приміщення  роти  без дозволу чергового роти;
постійно охороняти кімнату зберігання зброї та не допускати до неї
нікого,  крім чергового роти;  своєчасно подавати команди згідно з
розпорядком дня;

    не пропускати  в  приміщення  сторонніх  осіб,  а  також   не
дозволяти виносити з казарми зброю,  боєприпаси, майно та речі без
дозволу чергового роти;

    негайно доповідати черговому роти про всі надзвичайні події в
роті,  про порушення встановлених цим Статутом правил відносин між
військовослужбовцями  роти,  помічені несправності й про порушення
вимог пожежної безпеки, вживати заходів до їх усунення;

    піднімати за  командою  чергового роти особовий склад під час
загального  підйому,  а  також  уночі  у  разі  тривоги,   пожежі,
стихійного лиха;

    стежити за  чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від
військовослужбовців їх додержання;

    не дозволяти військовослужбовцям  у  холодну  пору,  особливо
вночі, виходити з приміщення роздягненими;

    стежити, щоб  військовослужбовці  курили,  чистили  взуття та
одяг тільки у визначених для цього приміщеннях чи місцях;

    з прибуттям до роти прямих начальників від командира  роти  й
вище та чергового частини подавати команду "Струнко";  з прибуттям
до   роти   інших   офіцерів   роти,   а   також   старшини    або
військовослужбовців  іншої  роти  викликати чергового.  Наприклад:
"Черговий роти, на вихід".

    Черговому днювальному заборонено сидіти,  знімати спорядження
та перебувати у розстебнутому одязі.

    Днювальний вільної  зміни зобов'язаний підтримувати чистоту й
порядок у приміщеннях  роти  і  нікуди  не  виходити  без  дозволу
чергового роти;  подавати йому допомогу в наведенні порядку у разі
порушення    встановлених    статутами    правил    відносин   між
військовослужбовцями  роти;  залишаючись  замість  чергового роти,
виконувати його обов'язки.

Черговий їдальні

317. Черговий їдальні зобов'язаний:

не допускати  видачі  їжі  без  дозволу  лікаря (фельдшера) й
чергового частини, стежити за своєчасною і правильною роздачею їжі
й додержанням черговості у видачі їжі підрозділам;

    
залишати запас їжі за заявками старшин рот або чергових  рот,
не допускаючи її зберігання понад визначений термін;


5

6

7

Знімати копії з секретних документів без письмового

дозволу начальника штабу

4

Виконувати секретні роботи та зберігати секретні документи на квартирах та інших місцях непередбачених настановою

Виносити за межі в/ч секретні документи без дозволу начальника штабу

3

2

Вести переговори з секретних питань, а також передавати секретні телеграми по відкритим каналам зв’язку

1

Повідомляти усно або письмово секретні відомості про характер робіт дійсну назву та пункти дислокації в/ч особам які не мають відношення до цих відомостей

Заходи

Встановлення визначеного порядку організації службової діяльності всіх посадових осіб, який би включав витік таємної інформації

Дбайливий підбір робітників секретних органів, а також особового складу, що допускається  до секретних відомостей

Максимальне скорочення кола осіб, які допускаються до робіт з секретними документами

Суворе дотримання вимог щодо організації та ведення секретної роботи і секретного діловодства

1

2

3

4

Секретна робота – це комплекс режимних заходів, що спрямовані на збереження державної та воєнної таємниці при розробці, обліку, зберіганні та користуванні і секретними документами

Обов’язки осіб, які допущені до виконання секретних робіт

Забороняється

Залишати секретні документи на столах, в ящиках столів та

відкритих сейфах в разі виходу з робочої кімнати

Використовувати секретні відомості в несекретній службовій переписці, несекретних дисертаціях, доповідях та виступах

Статут внутрішньої служби

Дисциплінарний статут

 

Статут гарнізонної та вартової служб

Стройовий статут

Цей Статут визначає
загальні права та обов'язки
військовослужбовців
Збройних Сил України та їх
взаємовідносини, обов'язки
основних посадових осіб
полку і його підрозділів,
правила внутрішнього

порядку       у       військовій частині та її підрозділах.

 

Цей Статут визначає
сутність військової

дисципліни, обов'язки

військовослужбовців щодо її додержання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування, а також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг.

Цей Статут визначає
організацію і порядок несення  гарнізонної і вартової служб, права і обов‘язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються для несення цих служб.

Цей Статут визначає
стройові прийоми і рух без
зброї та зі зброєю; строї
підрозділів та військових
частин у пішому порядку і
на машинах; порядок
виконання військового

вітання, проведення

стройового огляду; місце
Бойового Прапора військової частини у строю,
порядок його внесення і
винесення;обов'язки

військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Затверджені Законами України від 24 березня 1999 року

Начальники

Підлеглі

Старші

Молодші

За військовим званням

За службовим становищем

Прямі

За військовим званням

За військовим званням

В

І

Й

С

Ь

К

О

В

О

С

Л

У

Ж

Б

О

В

Ц

І

безпосередні

Сержанти та старшини – для рядових і матросів однієї з ними військової частини.

Прапорщики і мічмани – для сержантів і старшин, рядових і матросів однієї з ними військової частини.

Молодші офіцери – для сержантів і старшин, рядових і матросів.

Старші офіцери за військовим званням підполковник, капітан 2 рангу, майор, капітан 3 рангу – для прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів.

Генерал-лейтенанти, віце-адмірали, генерал- майори, контр-адмірали, полковники, капітан 1 рангу – для молодших офіцерів, прапорщиків і мічманів, сержанти і старшин, рядових і матросів.

Генерал армії України, генерал – полковники, адмірали – для старших і молодших офіцерів, прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів.

Безпосереднім начальником

Військовослужбовцю

Групі військовослужбовців

За крайньої потреби командиром (начальником) старшим за службовим становищем, ніж безпосередній начальник

Письмово, в тому числі з використанням технічних засобів зв’язку

Усно

НАКАЗИ
ВІДДАЮТЬСЯ

Кімната (місце) для занять фізичними вправами та спортом

Площа  розрахунку 2,5 – 4 кв. м на кожного військовослужбовця при об’ємі повітря 9-12 куб.м

Кімната

для зберігання

зброї

Кімната для зберігання майна роти та особистих речей військово-

службовця

Кімната для вмивання

(1 кран на 5-7 осіб;

не менше 2-х

ніжних

ванн на роту)

Душова – 1 кран

(сітка) на 15 – 20 осіб

Туалет – 1 кабіна з унітазом на 10 – 20 осіб

Не ближче 50 см

Спальне приміщення для особового складу

Народо-

знавча світлиця

Кімната для командира роти

Кімната для підготовки офіцерів до занять

Кімната для підготовки сержантів до занять

Кімната побутового обслуговування

сушарня

Кімната  для чищення

взуття

та куріння

Кімната (місце) для чищення  зброї

Розподіл часу у військовій частині

виховання військовослужбовців, підвищення їх рівня культурного рівня

проведення занять з бойової підготовки

постійну бойову готовність

підтримання порядку військової дисципліни

всебічного побутового обслуговування, відпочинку й харчування

вечірня прогулянка,

вечірня перевірка

прийом військовослуж-бовців командуванням з особистих питань

гуманітарна, культурно-освітня та спортивно-масова робота

миття рук перед їжею, харчування (проміжок між харчуванням 7 годин)

відвідування військовослужбовців

прийом хворих у медичному пункті

обслуговування озброєння, бойової  та іншої техніки

зміна спеціального (робочого) одягу, чищення одягу, взуття

навчальні заняття  

6-7 годин

проведення ранкової фізичної зарядки

інструктаж та розвід добового наряду

проведення ранкового огляду,  ранкового і вечірнього туалету

Розпорядок

дня військової частини

Добовий наряд

Призначається для:

для підтримання внутрішнього порядку

охорони особового складу озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки

Добовий наряд військової частини призначається у складі:

призначається у склад:

черговий частини

помічник чергового частини

черговий підрозділу

робітники їдальні

черговий сигналіст

черговий штабу частини

посильні

пожежний наряд

водії чергових автомобілів

варта

черговий по парку

днювальні по парку

механіки – водії (водії) чергових тягачів

черговий фельдшер або санітарний інструктор

днювальні медичного

пункту

черговий контрольно-пропускного пункту

помічники чергового контрольно – пропускного пункту

черговий їдальні

офіцер

офіцер або прапорщик

офіцер або прапорщик

сержантський склад

рядовий або серж. склад

механіки – водії (водії) підрозділів

прапорщик або серж. склад

сержантський або рядовий склад

прапорщик або серж. склад

рядовий склад

прапорщик або серж. склад

рядовий склад

рядовий склад


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22446. СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 54.5 KB
  Организация производства на предприятиях отрасли. Организация производства на сельскохозяйственных предприятиях Под ред. Организация сельскохозяйственного производства.
22447. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 37.5 KB
  и науки Организация производства. Организация производства есть наука изучающая закономерности рационального построения и ведения в них производства с целью повышения его эффективности и обеспечения дальнейшего роста народного благополучия. Закон планомерного и пропорционального развития требует установления в них оптимальных пропорций между всеми элементами производства.
22448. ВИДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 102 KB
  Понятие предприятия и производственной системы. Унитарные предприятия. Понятие предприятия и производственной системы. Главной целью предприятия является получение максимальной прибыли в долгосрочной перспективе.
22449. РАЗМЕРЫ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 39 KB
  Показатели размеров сельхозпредприятий Опыт преобразований сельского хозяйства в республике Беларусь и за ее пределами показывает что нельзя противопоставлять крупное производство мелкому. Поэтому рациональная организация производства предполагает определение наиболее целесообразного размера хозяйства. Крупные хозяйства обладают определенными преимуществами однако при этом следует иметь в виду то что с увеличением земельной площади увеличиваются и транспортные расходы усложняется управление что к сожалению отрицательно влияет на...
22450. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ 53 KB
  Организация угодий и севооборотов. на каждый гектар сельскохозяйственных угодий необходимо иметь определённое число работников основных средств производства материальноденежных средств. Характер использования земли зависит от вида угодий. Пашня в Республике Беларусь она занимает около 60 от площади сельскохозяйственных угодий.
22451. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА 152.5 KB
  Производство сельскохозяйственной и других видов продукции осуществляется работниками воздействующими на предметы труда средствами труда. Уровень оснащенности сельского хозяйства основными фондами характеризуют следующие показатели: фондообеспеченность фондооснащенность это стоимость основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий; фондовооруженность труда это стоимость основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения на 1 работника хозяйства; ...