10774

Ввод и редактирование формул в MS Word

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №8 Ввод и редактирование формул в MS Word Цель: Освоить принципы работы по созданию и редактированию формул в Microsoft Word Рекомендации к выполнению Варианты запуска редактора формул: Первый вариант запуска команда: Вставка / Объект / Microsoft Equation 3.0 и

Русский

2013-04-01

301.5 KB

69 чел.

Лабораторная работа №8 Ввод и редактирование формул в MS Word

Цель: Освоить принципы работы по созданию и редактированию формул в Microsoft Word

Рекомендации к выполнению

Варианты запуска редактора формул:

Первый вариант запуска - команда: Вставка / Объект / Microsoft Equation 3.0 и щелчок по кнопке ОК – откроется окно редактора формул и панель инструментов

Еще один вариант, когда есть специальная кнопка на панели инструментов, которая открывает окно редактора формул и панель инструментов:

Рис.  Окно «Вставка объекта»

Рис.  Панель инструментов «Формула»

Работа с формулами

Формулу в редакторе формул можно создать с помощью шаблонов и символов на панели инструментов и ввода чисел и переменных в отведенные для них места

После создания формулы вернуться к работе с документом, можно щелкнув мышью за пределами окна формулы.

Для редактирования уже существующей формулы необходимо установив на нее указатель, дважды нажать клавишу мыши.

Задание

 1.  Установите курсор под таблицей с образцом формул (). Введите формулы из образца:

Рис. Формулы для ввода

 1.  Скопируйте формулы а, в, г, е из предыдущего задания, поместите их ниже таблицы с образцом этого задания и отредактируйте их по данному образцу:

Рис.  Формулы для редактирования

 1.  Установите курсор под таблицей с образцом выражений для этого задания. Введите следующие выражения:

Образец

Рис.  Формулы для ввода

Контрольные вопросы

 1.  Как открыть редактор формул?
 2.  Что является ориентиром перемещения курсора по формуле при ее создании?
 3.  Как вставить пробелы в формулу?
 4.  Что нужно сделать, чтобы фигурная скобка захватила 2-3 стоки с формулами?
 5.  Как вернуться в формулу для редактирования?
 6.  Как «растянуть» значок корня для длинного выражения?
 7.  Какой признак выхода из под коренного выражения?
 8.  Как скопировать формулу в новое окно редактора формул?
 9.  Как скопировать часть формулы в другую формулу?
 10.  Как увеличить размер формулы в текстовом документе?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22659. Інтерференція поляризованих променів при проходженні через кристали 89 KB
  Світло поширюється вздовж вісі OZ. Ніколь N1 забезпечує лінійно поляризоване світло в площині XOY. На пластинку падає лінійно поляризоване світлоко де розпадається на звичайний і незвичайний промені.векторів звичайної і незвичайної хвиль на вході в пластинку у вигляді: де різниця фаз між звичайним і не звичайним променями Склавши два останні рівняння отримаємо Розглянемо два випадки: 1 еліптично поляризоване світло.
22660. Явища обертання площини поляризації падаючого світла в речовинах 359 KB
  Явища обертання площини поляризації падаючого світла в речовинах Відомо що світло це поперечна хвиля тобто вона розповсюджується у напрямку  до площини що утворюють вектори E та H. Частковим випадком еліптичної поляризації є колова поляризація. Деякі речовини при проходженні через них світла можуть змінювати площину поляризації. Це пояснюється поворотом площини поляризації що здійснюється оптично активним зразком схема: Джерело поляризатор зразок аналізатор Розглянемо явище у різних середовищах: 1 Усі одновісні оптично активні...
22661. Основні закони випромінювання. Ф-ла Планка 381 KB
  Основні закони випромінювання. Закон СтефанаБольцмана для ачт : M=σT4 де М енергетична густина випромінення σконстанта Стеф. Закон зміщення Віна: Tλmax=b де bconst яка не залежить від темпер. Класичній підхід: ймовірність що енергія моди лежить в проміжку тоді отримуємо формулу РелеяДжинса: ; Планк: тоді: формула Планка З формули Планка можна отримати закон зміщення Віна і М Т4 при Закон Кіргофа: спектральна випромінююча здатність поглинаюча здатність Це відношення не залежить від природи...
22662. Квантування енергії лінійного гармонічного осцилятора 75 KB
  Модель гармонічного осцилятора : частинка коливається навколо положення рівноваги тоді ми можемо розкласти наш потенціал в ряд поблизу положення рівноваги x0=0. Тоді гамільтоніан для такої системи буде Щоб перейти від класичної системи до квантової необхідно від фізичних величин перейти до операторів тоді . Щоб його розвязати необхідно перейти до безрозмірних змінних тоді Розглянемо асимтотики цього рівняння: отримуєм при . Тоді підставляючи цей вираз у рівняння для U і роблячи деякі перетворення можна отримати вираз для...
22663. Явище радіоактивності. Види радіактивного розпаду 27.5 KB
  Види радіактивного розпаду. Ядра що підлягають такому розпаду наз. В процессі розпаду у ядра може змінюватись як атомний номер Z так і масове число A. Фізичною характеристикою розпаду є середній час життя ядер.
22664. γ – випромінювання та ефект Месбауера 46 KB
  γ випромінювання та ефект Месбауера Явище γ випромінювання ядер полягає в тому що ядро випромінює γ квант без зміни А кількість нуклонів та Z кількість протонів. Гама випромінювання виникає за рахунок енергії збудження ядра. Спектр γ випромінювання завжди дискретний через дискретність ядерних рівнів. Особливо інтенсивне γ випромінювання зявляється коли β розпад у високій степені заборонений в основний стан кінцевого ядра і дозволений в один із збуджених станів.
22665. Класифікація ядерних реакцій. Реакція термоядерного синтезу 69 KB
  Ядерна реакція типу: де а А частинки до реакції;b В частинки після реакції;Q енергія що виділилась після реакції екзотермічна реакція вид енерг ендотермічна реакція погл енерг пружне розсіяння . Реакції описуються за даними диференціального перерізу розсіяння в елемент тілесного кута : і інтегрального перерізу : . Можна виділити пружні і непружні реакції Складне compound ядро коли реакція йде у дві стадії: спочатку утворюється складне ядро С воно повинно жити досить довго по ядерним масштабам і яке потім...
22666. Ланцюгова реакція поділу ядер. Принцип роботи ядерних реакторів 161 KB
  Ланцюгова реакція ділення відбувається в середовищі в якій відбувається розмноження нейтронів також відбувається сповільнення дифузія поглинання таке середовище має назву активна зона. Важливою фізичною величиною характеризуючою інтенсивність розмноження нейтронів являється коефіцієнт К розмноження нейтронів в середовищі. Кчисло утворившихся в одному акті поділу нейтронів що потім беруть участь в наступних реакціях поділу ядер. Він залежить від процесу уповільнення нейтронів та процесу дифузії які визначають пройденний шлях...
22667. Загальні принципи систематики субядерних частинок і їх взаємодії 28 KB
  В природі існує чотири фундаментальні взаємодії: сильна електромагнітна слабка та гравітаційна найслабша. Кожна взаємодія має свій квант який є переносчиком взаємодії. На даний момент відкритим лишається питання про квант передачі гравітаційної взаємодії так звану гіпотетичну частинку гравітон.