1099

Дизайн комп’ютерної графіки та реклами

Книга

Косметология, дизайн и стилистика

Основними завданням випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст. Вимоги до оформлення та представлення на захист випускної роботи. Стандартне вирішення оформлення першого планшету. Проектні об’єкти комплексної розробки рекламних виробів.

Украинкский

2013-01-06

592 KB

79 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИСТЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ

ХУДОЖНЬОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

імені Cальвадора  Далі

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ВИКОНАННЯ
  ДИПЛОМНОГО  ПРОЕКТУ

Спеціальність 7.020210 «Дизайн»

Спеціалізації : «Дизайн комп’ютерної графіки та реклами».

КИЇВ

МІХМД

2009

ББК

М  Рекомендовано до друку

На засіданні кафедри дизайну

Протокол № 1 від 23 вересня 2008р.

 

Рецензент: докт. пед. наук Хомич Л.О.,

  докт. пед. наук Орлов В.Ф.

  д. т. н., професор Гріффен Л.О.

Укладач:  Сафонова Т.В.

 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності – 7.020207 «Дизайн», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», спеціалізації «Дизайн комп’ютерної графіки та реклами».– К.:МІХМД, 2009. – 43 с.

Методичні рекомендації створені на допомогу студентам спеціалізації   «Дизайн реклами та комп’ютерної графіки» і розкривають порядок виконання та оформлення дипломного проекту.

 Відповідальний за випуск: Черв’якова Л.В.

Наукове та літературне редагування : Костюк О.М., : к. філол. н.

Коректор: Шуляківська О.В.

© . Сафонова Т.В.

© МІХМД, 2009

ЗМІСТ

ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

 

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …4

1.1. Основними завданням випускної роботи освітньо-кваліфікаційного

рівня «Спеціаліст» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… .5

1.2. Мета випускної кваліфікаційної роботи  ……………... . . . . . . . . . . . . . . … . . .6

1.3. Вимоги до виконання дипломної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . 6

1.4. Комплексне проектування рекламних виробів. ………………. . . . . . …. . . .  .7

2. СТРУКТУРА ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ . . . . . . . . . . . . . . ...9

2.1. Вимоги до оформлення та представлення на захист випускної роботи.. …...10

3.  ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15

4.  РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

    СТУДЕНТА-ВИПУСНИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .18

5. СТРУКТУРА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5.1. Основні вимоги до складових пояснювальної записки. . . . . . . . . . . . . . ….. . 23

5.2. Змістовне наповнення розділів та підрозділів пояснювальної записки. .. . . 25

5.3. Оформлення аркуша «Зміст» пояснювальної записки. . . . . . . . . . . . . . . …....27

5.4. Оформлення текстової частини  пояснювальної записки . . . . . . . . . . . ….. . .28

5.5. Оформлення списку використаної літератури... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …....29

6. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .31

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

8. ДОДАТКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .38

 


ВСТУП

Випускна робота (проект) рівня підготовки «Спеціаліст» – самостійна науково-проектна робота, в якій повинно бути представлено концептуальні підходи та методи створення рекламних видань та матеріалів, вирішення творчих проблем, окреслення обсягів та глибини проектної розробки відповідно до тематики обраного зображувального ряду, яка узгоджується з керівником випускної роботи.

Теми випускних робіт відображають основні напрями наукових досліджень кафедри, актуальну проблематику графічного дизайну, конкретні аспекти діяльності підприємств, організацій, які запропонували теми дизайн-розробки, а також інформаційне середовище методами графічного дизайну.

Керівник випускної роботи спрямовує студента на актуальну тему, напрями, зміст. структуру її розкриття, раціональний розподіл навчального часу, професійно обгрунтоване подання проектно-графічних матеріалів випускної роботи.

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 Випускна кваліфікаційна робота має за мету продемонструвати професійну підготовку студентів, відповідну до вимог ступеню «Спеціаліст».

 Випускна кваліфікаційна робота виконується згідно з попередньо складеним завданням на проектування та календарним планом виконання роботи. Календарний план розробляється спільно з керівником випускної кваліфікаційної роботи, розглядається й обговорюється кафедрою та затверджується завідувачем.

Робота над випускною кваліфікаційною роботою (проектом) ведеться під постійним керівництвом керівника дипломної роботи. Щодо окремих розділів проекту випускника консультують інші фахівці, які затверджені для цієї роботи.

Випускна кваліфікаційна робота – це практична реалізація авторської ідеї, демонстрація отриманих навичок та вмінння оперувати теоретичним матеріалом при розкритті обраної теми проекту. Наголошуємо на необхідності поглиблено обгрунтувати дослідницьку частину роботи, а також професійно подати графічну частину комплексного дизайн-проекту.

У випускній роботі повинні знайти відображення знання з суміжних дисциплін, вміння використати їх і втілити у продукт графічного дизайну.

 Тематика випускної кваліфікаційної роботи повинна бути спрямована на якомога повну демонстрацію студентами володіння професійними методами.

1.1 Основні завдання випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «Спеціаліст»

Найважливішими серед завдань, які постають перед автором випускної роботи з дизайну комп’ютерної графіки та реклами, такі:

– систематизація, аналіз та отримання вихідних даних до проекту;

– знайомство з аналогами друкованих матеріалів, професійний аналіз передпроектної ситуації з урахуванням наявності і насиченності ринку аналогічними поліграфічними виробами, вивчення останніх тенденцій у створенні рекламної продукції, зокрема кольорографічного рішення;

– класифікація складових дизайн-розробки за сферами призначення;

– визначення, формулювання та обгрунтування загальних та конкретних проблем, пов’язаних з майбутньою розробкою;

– опрацювання складових проектної концепції:

створення графічно-логічного образу;

• композиційно-графічної побудови;

• вибір гарнітури шрифтів;

• стилістичне поєднання образу та шрифтів;

• кольорографічне вирішення;

– розробка дизайн-пропозиції варіантів вирішення друкованних рекламних матеріалів визначених типів з пошуковим графічним моделюванням макетів;

– доопрацювання у графічному та макетному варіантах вирішення об’єктів проектування;

– виконання остаточних дизайн-рішень проекту у вигляді ілюстрованого кольорографічного ряду та макетів друкованих рекламних виробів;

– упорядкування пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи, її змісту та структури, де послідовно викладено та аргументовано послідовність проектного процесу та остаточні дизайн-рішення.

1.2. Мета випускної кваліфікаційної роботи

Випускна кваліфікаційна робота має на меті:

– розширити та поглибити знання, уміння та навички, отримані під час навчання, зокрема з методології дизайн-проектування, композиції, кольорознавства, комп’ютерного проектування тощо;

– виявити творчу ініціативу випускника, оригінальність його авторських ідей та самостійність у прийнятті проектних рішень;

– провести моніторинг рівня готовності до самостійного прийняття творчих рішень;

– практично закріпити володіння прийомами візуально-логічних, композиційно-графічних методів проектування;

– удосконалити художньо-графічну майстерність випускника щодо технології виготовлення об’єктів проектування.

– навчитись здійснювати і правильно сприймати критику у проектній ситуації враховуючи вплив людського фактора.

1.3. Вимоги до виконання дипломної роботи

У дипломній роботі студент повинен продемонструвати ерудицію, глибоке знання матеріалу, професійної літератури, широку обізнаність з сучасним станом графічного дизайну, вміння грамотно та коротко обґрунтувати, проаналізувати свою роботу.

При розробці комплексу дипломного проекту студент повинен сформулювати власне розуміння та вирішення поставлених завдань і отриманих у процесі дослідження результатів, власні висновки, проявити уміння співвідносити теоретичні знання з вирішенням практичних завдань. Тому однією з головних якостей при виконанні дипломної роботи є самостійність дипломника.

Дипломник може мати іншу точку зору, ніж керівник. У такому випадку він повинен кваліфіковано та аргументовано відстоювати її, що свідчитиме про розвиток його самостійного мислення.

1.4. Комплексне проектування рекламних виробів

 До рекламного комплексу дипломного дизайн-проектування кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» входить текстова частина, яка визначає конкретне завдання, поставлене перед студентом – випускником. Він повинен викласти проектно-творчі розробки, до яких можуть належати:

• основні елементи рекламного комплексу фірмового стилю:

1) фірмовий (товарний) знак, варіанти його накреслення;

2) логотип;

3) фірмовий блок;

4) модульна сітка;

5) фірмовий шрифт;

6) фірмова кольорова гама.

• елементи корпоративної ідентифікації та рекламно-інформаційні друковані матеріали:

1) генеральний каталог;

2) проспект;

3) прес-реліз;

4) інформаційний лист;

5) технічна документація на продукцію;

6) листівка, флайєр;

7) буклет;

8) плакат (інформаційний, презентаційний);

9) реклама у пресі;

10) календарі (кишенькові, настінні, перекидні, настінні перекидні, календарі-плакати тощо).

• ділова документація:

1) бланк комерційного листа;

2) бланк рахунку;

3) запрошення;

4) поштовий конверт;

5) кур’єрський конверт;

6) візитна картка (іменна, презентаційна або корпоративна);

7) папка-регістратор;

8) вітальна листівка.

• презентація:

1) виставковий, вуличний стенди;

2) кімната переговорів;

3) вимпел;

4) фірмовий значок;

5) бейдж;

6) фірмовий одягіловий; фірмова майка, картуз тощо);

7) записник, блокнот, табель-календар, щотижневик тощо);

8) POS-матеріали для торгівельних залів (мобайли, воблери, шелфтокери, диспансери, муляжі пакувань, шоу-бокси, вітрина, етикетки, цінники) та зовнішньої реклами (Х-банери, лайт-бокси, тендери, флексифрейми, дисплеї-панелі та фігури);

• елементи комунікації:

 1.  WEB-сайт;
 2.  слайд;
 3.  відеофільм.

• додаткові види рекламно-презентаційної продукції:

 1.  рекламний аеростат;
 2.  «біжуча стрічка» на світловому табло;
 3.  квитки для транспорту;
 4.  бланк наказу, розпорядження;
 5.  вкладка вітальна, рекламна, пам’ятка;
 6.  голографічне зображення;
 7.  диплом;
 8.  закладка книжкова;
 9.  обкладинка записної або телефонної книжки;

10) сонцезахисний дашок;

11) музична заставка;

12) обкладинка видання;

13) об’ява;

14) пакет поліетиленовий, для CD-дисків;

15) печатка;

16) свідоцтво про закінчення курсів тощо;

17) прапор, вимпел, прапорці;

18) шильди.

Дуже важливим моментом у рішенні фірмового стилю та інших графічних комплексів є пропозиція незвичної, нестандартної, багатої, гнучкої, нової художньої форми, здатної передати образну уяву про предмет.

2. СТРУКТУРА ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Тематика дипломного проектування повинна орієнтуватися на сучасні тенденції у графічному дизайні, з одного боку, і на загальну спрямованість кафедри з іншого.

Випускна кваліфікаційна робота складається з графічної частини – шести планшетів, пояснювальної записки та макетів.

Вибір і затвердження теми виконується у 16 семестрі на передодні переддипломної практики. Вибір теми студент здійснює самостійно відповідно до особистимих професійнимих переваг і уявлень про її актуальність. Студент обирає тему з переліку зазначених і затверджених кафедрою тем. Випускна робота спеціаліста виконується студентами 6-го курсу у 17-18 семестрах.

2.1. Вимоги до оформлення та представлення до захисту випускної роботи

Графічна частина виконується на шести планшетах розміром 600х900 мм. Графічний матеріал подається у роздрукованому вигляді (повнокольоровий друк). Основні графічні матеріали повинні виглядати як цілісна композиційно-художня експозиція. Для усіх зображень та креслень слід обрирати єдиний графічний стиль відповідно до фірмового стилю всього проекту. Масштаб виконання графічних складових – М 1:1 або зменшений (що має бути узгоджено з керівником). Кількість ілюстративних матеріалів залежить від кількості складових елементів проекту. Прийняте випускником дизайн-рішення має бути презентоване малюнками, кресленнями, графіками, схемами.

Назви планшетів та назви теми кваліфікаційної роботи слід виконувати шрифтом однієї гарнітури у стилістичному поєднанні з дизайн-пропозицією усієї розробки.

Загальні вимоги до оформлення планшетів: розмір 600х900 мм з можливим використанням компонування проектних розробок при вертикальній або горизонтальній орієнтації планшетів. Оформлення усіх планшетів повинно бути виконано в єдиному графічному стилі, при цьому кожен планшет повинен сприйматися закінченим, самостійним, цілісним графічним об’єктом (рис.1, 2).

 

Рисунок 1. Загальний вигляд презентації дипломної роботи кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

1. Перший планшет

Варіант 1 – концептуальний. Тут може бути представлена базова образно-стильова метафора, загальна схема ключових складових проекту, структура або узагальнена концепція проекту (рис. 2).

  

Рисунок 2. Концептуальне вирішення оформлення першого планшету

Варіант 2стандартний. Зверху – напис теми розробки, нижче – образно-стильова концепція або концептуальна схема взаємодії ключових складових у рамках авторської концепції, структура бренду тощо.

  

Рисунок 2. Стандартне вирішення оформлення першого планшету.

2. Другий планшет – авторські елементи проектної розробки (графічні об’єкти – константи фірмового стилю, шрифти, модульні сітки, знаки, символи, піктограми, рекламні персонажі, варіанти написання, варіанти кольорового рішення у моделі CMYK). У схемах допускається мінімальне використання текстових коментарів (рис. 3, 4, 5).

  

Рисунок 3.

 

Рисунок 4, 5

 

3. Наступні чотири планшети – це змістове розкриття теми розробки за номенклатурою конкретних об’єктів (носії фірмового стилю, рекламна друкована продукція, пакування, матеріали промо-акцій, ключові сторінки книги, буклету, каталогу, сайту тощо). Склад проектних об’єктів (носіїв) комплексної розробки рекламних виробів узгоджується з керівником дипломного проекту (рис. 6). 

   

 

Рисунок 6. Проектні об’єкти комплексної розробки рекламних виробів

Згідно вимог зберігання кваліфікаційної роботи у архіві навчального закладу на кожному планшеті у правому нижньому куті або на зворотній стороні кожного планшету необхідно розмістити кутовий стандартний штамп МІХМД розміром 100х50мм (зразок штампу можна отримати на кафедрі).

Макетна частина (макет) – як результат об’ємного моделювання повинен мати ознаки пошукового, ескізного та демонстративного макету (залежить від етапу проектування). Масштаб виконання макетів – 1:1, що повинно забезпечувати сприйняття об’ємно-просторового рішення, композиційно-пластичних особливостей об’єктів дизайн-рішень, колористичного вирішення чи його композиційних особливостей – все це визначається специфікою теми, структури та акцентів, які притаманні саме цій роботі (основним елементам розробки: книга, поліграфічні рекламні друковані матеріали, елементи промо-акцій тощо). Вибір презентаційного варіанту макетної частини розробки визначається студентом разом із керівником дипломної роботи.

Електронна версія проектної розробки містить макети планшетів та презентаційних матеріалів, фото макетів та пояснювальну записку. Електронна версія проектної розробки має бути подана на захист записаною на CD– дисках.

3. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.

 Виконання випускних кваліфікаційних робіт з проектування проводиться за наступними етапами:

 Етап 1. Добір матеріалів до обраної теми полягає у ознайомленні та опрацюванні спеціальних літературних джерел, а також в аналізі різних друкованих та презентаційних рекламних матеріалів. На підставі зібраної інформації складається реферат, який охоплює досвід вітчизняного та закордонного проектування, варіанти композиційних рішень тощо. Добірка матеріалу для реферату має бути спрямована на створення засад для пошуку виразного і доцільного загального обсягу проектних об’єктів комплексної розробки рекламних матеріалів.

 Етап 2. Ретельне вивчення вихідних матеріалів, дослідження концептуальних підходів та методів створення рекламних видань та матеріалів, а також стилістичних, графічно-логічних, композиційних, колористичних констант. Завершує передпроектний аналіз (узагальнення зібраного матеріалу) виявлення проблем та недостатньо розроблених ідей, вироблення пропозицій щодо покращення графічних вирішень рекламних виробів. На цьому етапі окреслюються перші, наближені рішення для подальшої їх реалізації у процесі дипломного проектування.

Етап 3. Виявлення загального обсягу (переліку) проектних об’єктів комплексної розробки рекламних виробів відповідно до теми проекту, їх класифікація, аналіз з урахуванням всіх композиційно-графічних засобів створення (див. підрозділ 1.4).

Етап 4. Робоче ескізування полягає у викладенні проектного задуму у графічному або комп’ютерному варіанті. Цей етап вимагає уточнення загальної концепції пошукового вирішення, опрацювання різноманітних варіантів і пропозицій,  розробки варіантів накреслення логотипу, фірмового знаку тощо.

Асоціативно-знакова система ідентифікації розробки повинна впливати на всі елементи комплексу рекламних матеріалів. Необхідно створити різні варіанти креслення знаків та логотипів. При успішному вирішенні поставленого завдання буде легше працювати над виконанням інших елементів дипломного завдання.

Основні вимоги до знаку, логотипу:

 •   змістовність
 •   адекватність
 •   функціональність
 •   простота
 •   звучність та легкість вимови
 •   індивідуальність (оригінальність)
 •   інтернаціональність
 •   життєздатність
 •   охороноспроможність

Робочий ескіз містить всі складові проекту, в тому числі розробки з суміжних мистецьких дисциплін. Він має всебічно розкрити творчий задум студента, продемонструвати кваліфікаційний рівень підготовки. Пошукові варіанти, чернетки додаються до додатків пояснювальної записки.

Усі розроблені матеріали та носії необхідно ретельно закомпонувати у відповідному масштабі на планшетах із єдиним композиційно-колористичним рішенням.

Процес ескізного проектування можна було б означити як «аналіз – синтез – оцінка». Студент аналізує умови завдання в контексті обраної ним творчої концепції; аналізує попередню пробну ідею, що дозволяє розкласти загальну концепцію на спектр її складових.

Студент використовує різні засоби творчого пошуку: композиційні сітки побудови, які поступово наповнюються конкретним змістом і перетворюються у гармонійні композиції на площині паперу.

Самооцінка або оцінка керівника, отримана у результаті порівняння варіантів, дає можливість зробити висновки про відносну ефективність рішення і визначати наступні кроки. Обговорення, консультації, аналіз відіграють роль «фільтра», який відсікає неприпустимі рішення або недосконалі варіанти.

Кожний новий аспект ескізної розробки має збагачувати і конкретизувати складові проекту як єдиного цілого – фірмового або корпоративного стилю. За час виконання варіативного пошуку здійснюється збір додаткової інформації, корегування концепції. Робочий ескіз з усіма його складовими – це підсумок творчого пошуку і програмування подальших дій по вдосконаленню та упорядкуванню рішень.

Робочі ескізи подаються на розгляд кафедри у вигляді основних графічних матеріалів (деякі у масштабі).

Етап 5. Крім графічних матеріалів необхідно виконати робочі макети.
У макеті всебічно виявляються всі переваги і недоліки розробленого е
скізу. Завдяки прийому макетування студент отримає виважену оцінку виконаної роботи і можливість виправити помилки і акцентувати вдалі аспекти вирішення дизайн-пропозиції.

 Етап 6. Виконання графічних побудов на планшетах у кінцевому вигляді. Це дуже важливий етап роботи, на якому є можливість доопрацювати ескізний матеріал і здійснити додатковий пошук адекватних графічних прийомів, що мають презентувати проект у закінченому вигляді.

Виконання графічних робіт має бути спрямоване на розкриття творчого задуму. На цій стадії розробки бажано продемонструвати загальні професійні якості: розуміння теми (стилю) обраного напрямку графічного опрацювання, досконале володіння різними графічними прийомами. Особливого значення на цій стдії набувають володіння навиками роботи у редакторах  комп’ютерної графіки, використання кольору тощо.

 

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА-ВИПУСНИКА

Підготовчий етап роботи дипломної роботи починається з вибору теми, її осмислення та обґрунтування. З переліку тем, які пропонує кафедра, студент обирає ту, яка найбільш відповідає його інтересам або пропонує свою для затвердження.

При визначенні теми дипломної роботи, з’ясуванні об’єкту, предмету та мети дослідження необхідно встановити системні логічні зв’язки між ними.

 Об’єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії та практики науки, яка слугує джерелом необхідної інформації.

 Предмет дослідження – це тільки ті існуючі зв’язки, які підлягають безпосередньому вивченню у даній роботі, є головними, визначаючими для конкретного дослідження. Визначаючи об’єкт, необхідно знайти відповідь на питання: що розглядається? Разом з тим предмет визначає аспект вивчення, дає уявлення про зміст об’єкту дослідження, про те, які нові відношення, властивості, аспекти та функції об’єкту розкриваються. Іншими словами, об’єктом виступає те, на прикладі чого досліджується обрана тема дипломної роботи, а предметом – те, що у цьому об’єкті має наукове пояснення. Під час пошуку літературних джерел необхідно з’ясувати стан вивчення обраної теми сучасною наукою, щоб конкретніше та точніше визначити спрямування та основні розділи свого дослідження.

 Методи роботи з джерелами. Для найбільш ефективного, швидкого шляху отримання необхідного результату при роботі над текстами, необхідно на окремих аркушах написати у верхній частині листа по одному пункту зі змісту майбутньої роботи. По мірі прочитання джерела записувати на листах особисті думки, які відповідають змісту перелічених розділів та підрозділів, а також точні цитати, які підтверджують положення, що розглядаються у розділі чи підрозділі дипломної роботи. 

 Читаючи видання, необхідно уважно слідкувати за ходом авторської думки, вміти відрізнити головні положення від обґрунтування думки та ілюстративного матеріалу. Часто статті з наукових збірників складні для сприйняття, тому необхідно їх читати кілька разів, намагаючись виділити головну ідею та аргументи. Чим ширшим та різноманітнішим буде коло джерел, якими студент користується, тим суттєвішою буде теоретична та практична значущість його дослідження. Теоретичні положення, самостійні висновки та рекомендації – це обов’язкова умова кваліфікаційної (дипломної) роботи студента-випусника.

Достовірність цитат з спеціальної наукової літератури, статистичних даних, анкетних або розрахункових матеріалів, узагальнення результатів практики характеризує кругозір студента-випусника.

Правильна та логічна структура дипломної роботи, як правило, є запорукою успішного розкриття теми. Процес уточнення структури непростий та може проходити на протязі всієї роботи над дослідженням. Попередній план роботи необхідно обов’язково узгоджувати з науковомим керівником.

Проаналізований та систематизований матеріал викладається у відповідності зі змістом у вигляді окремих розділів та підрозділів. Кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ – окрему частину цього питання.

Тема повинна бути розкрита без “пропусків” у логічних ланцюгах. Тому, починаючи працювати над розділом, необхідно відмітити його головну ідею, а також тези кожного підрозділу (підпункту). Тези необхідно підтверджувати фактами та думками різних авторів, результатами анкетування та експериментування, аналізом конкретного практичного досліду.

 Закінчивши читання джерел, студент отримає вже готовий текст записки. Залишається тільки уважно прочитати та виправити записи, об’єднавши ідеї, щоб думки плавно перетікали і з’явилася певна логіка викладання. Ця робота допоможе написати розділи «ВСТУП» та «ВИСНОВКИ».

На заключному етапі передбачається написання студентом, крім розділів «ВСТУПУ» та «ВИСНОВКИ», ще оформлення розділів «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» та «ДОДАТКИ», а також редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту.

Розділ «ВСТУП» доцільно писати після того, як буде написана основна частина дипломної роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми, її практична значущість, визначаються об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилося; розкривається структура роботи, її основний зміст. Частиною вступу є огляд літератури по темі дослідження, в який включають найбільш цінні, актуальні роботи. Закінчити огляд необхідно коротким висновком про рівень висвітлювання у літературі основних аспектів теми дипломної роботи.

Логічним завершенням дипломної роботи є розділ «ВИСНОВКИ». Головна їх мета – підсумки проведеної роботи. Висновки краще робити у вигляді окремих лаконічних речень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. У висновках необхідно вказати не тільки те позитивне, що вдалося знайти у результаті вивчення теми, але й недоліки та проблеми практичного характеру, а також конкретні рекомендації відносно їх усунення.

Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» відображає об’єм використаних джерел та ступінь вивчення досліджуваної теми, Цей розділ – професійне обличчям автора роботи, свідоцтво рівня оволодіння навичками роботи з науковою літературою. Список повинен містити бібліографічний опис джерел, які використані студентом під час роботи над темою. Складаючи його, необхідно дотримуватися вимог державного стандарту.

Закінчуючи написання дипломної роботи, необхідно систематизувати ілюстративний матеріал. Ілюстрації можна розміщувати у тексті, але якщо вони великі або розкривають тему лише посередньо – їх бажано оформлювати у вигляді додатків.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї,Й, О, Ч, Ь, наприклад: «Додаток А», «Додаток Б» тощо, а під ними в дужках маленькими літерами розмістити напис – «обов’язковий», а для інформаційного – «рекомендований» або «довідковий».

Наприклад:  Додаток А    або   Додаток Б.

   (довідковий)     (обов’язковий)

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, які розміщені на одному листі додатку, слід нумерувати, наприклад, так:

 Рис. А. 4. (пояснення – четвертий рисунок, додатку А.) + назва.

Іл. Б. 1. 3 (пояснення – третя ілюстрація першого розділу, додатку Б) + назва.

Посилання на ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) у тексті слід розміщувати у кінці речення таким чином, наприклад – (Рис. А. 4.), (Іл. Б. 1. 3).

Нумерація листів додатків продовжує загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи.

У дипломних роботах необхідно намагатися дотримуватися прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень та символів.

Не рекомендується вживати висловлення-штампи, вести викладання від першої особи, у ліричній формі; необхідно уникати у тексті частих повторів слів (тавтології) або словосполучень.

До формулювання розділів та підрозділів дипломної роботи висуваються такі основні вимоги: стислість, чіткість та синтаксична розманітність у побудові речення з наявністю простоти викладання думки, послідовного та точного відображення внутрішньої логіки змісту роботи.

5. СТРУКТУРА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Пояснювальна записка повинна мати тверду обкладинку та бути виготовленою за всіма необхідними правилами. Структура пояснювальної записки така:

 1.  ТИТУЛЬНЫЙ АРКУШ
 2.  ЗАЯВА
 3.  РЕФЕРАТ (1 сторінка, вкладається у конверт)
 4.  ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ з наступним змістом:
  •  тема дипломної роботи;
   •  наказ про затвердження теми роботи;
   •  термін виконання дипломної роботи, допуск до захисту;
   •  строк подання до захисту;
   •  цільова постанова та вихідні дані до розробки;
   •  перелік графічного матеріалу;
   •  графік консультацій з проектування;
   •  календарний план виконання дипломної роботи;
   •  дата видачі та отримання завдання;
   •  керівник дипломної роботи;
 5.  ВІДГУК КЕРІВНИКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 6.  ЗМІСТ
 7.  ВСТУП (актуальність теми, елементи новизни, апробація результатів роботи).
 8.  ОСНОВНА (дослідження професійних літературних джерел та соціально-економічне обґрунтуванню розробки, аналіз проектних аналогів, проектна концепція, яка включає у себе постановку завдання та мету, проектну ідею та проектні графічні пропозиції, опис остаточного вирішення проектної розробки; висновки до кожного з розділів основної частини).
 9.  ВИСНОВКИ (відповідно до поставлених завдань, мети роботи, рекомендацій стосовно практичного впровадження та застосування результатів роботи).
 10.   СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 11.   ДОДАТКИ.
 12.   РЕЦЕНЗІЯ (зовнішня, вкладається у конверт).
 13.   CD-диск з електронними версіями графічних макетів та пояснювальною запискою (вкладається у конверт).

5.1. Основні вимоги до складових пояснювальної записки

Пояснювальна записка подається у обсязі приблизно 60 сторінок друкованого тексту, гарнітура «Times New Roman», 14 кеглем з міжлінійковим інтервалом 1,5 літери.

Структура пояснювальної записки (викласти та зшити у наступному порядку):

1. ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ (Додаток А) – містить назву інституту, назву кафедри, шифр спеціальності, тему випускної кваліфікаційної роботи, за якою готується розробка спеціаліста, прізвище, ім’я, по-батькові автора проекту та керівника дипломної роботи. Титульний аркуш повинен бути підписаний завідувачем кафедри, керівником дипломної роботи та членами комісії до моменту захисту.

2. ЗАЯВА (Додаток Б), яка містить тему дипломної роботи-проекту, погоджену з науковим керівником, підпис керівника переддипломної практики та завідувача денної або заочної форми навчання, а також дозвіл завідувача кафедри.

3. РЕФЕРАТ  одна сторінка тексту, де коротко викладено актуальність теми, об’єкт дослідження, мета дослідження, завдання, методи дослідження.

4. ЗАВДАННЯ (Додаток В) проектної розробки кваліфікаційної роботи (видається керівником проекту й затверджується завідувачем кафедри),
в якому наводиться прізвище автора чи список авторів проекту, якщо він вик
онаний авторською групою з двох або більше студентів.

 5. ВІДГУК (Додаток Д) про дипломний проект студента, де зазначено тему, обсяг виконаної роботи, оцінку керівника щодо виконаної роботи. Відгук складає та підписує керівник дипломного проекту.

 6. Сторінка «ЗМІСТ» пояснювальної упереджує текстову частину пояснювальної записки. Вона містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають номер та заголовок). Робота повинна мати наскрізну нумерацію сторінок, яка починається зі сторінки «ВСТУП». Попередні аркуші такі, як ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ, ЗАЯВА, РЕФЕРАТ, ЗАВДАННЯ, ВІДГУК, ЗМІСТ – не нумеруються.

7. Розділ «ВСТУП» (змістове наповнення див. підрозділ 4.2).

8. Розділ «ОСНОВНА ЧАСТИНА» (змістове наповнення див. підрозділ 4.2). Пояснювальна записка друкується на папері формату А4, шрифт «Times New Roman», кегль 14 з інтервалом – 1,5 літери; поля сторінки: верхнє – 2 см, праве – 1, 5 см, нижнє та ліве – 2,5 см.

9. Розділ «ВИСНОВКИ» (змістове наповнення див. підрозділ 4.2).

10. Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» (змістове наповнення дивись підрозділ 4.2).

 11. «ДОДАТКИ» (змістове наповнення дивись підрозділ 4.2).

12. РЕЦЕНЗІЯ (додаток 5) містить тему дипломної роботи, перелік усіх складових графічної частини та пояснювальної записки. Рецензія подається у друкованому вигляді, завіряється підписом рецензента та печаткою установи, де він працює. Рецензія заслуховується ДЕК.

5.2 Змістове наповнення розділів та підрозділів

пояснювальної записки

Пояснювальна записка складається з наступних розділів, які можуть бути скорочені чи доповнені, відповідно до теми та змісту кваліфікаційної роботи: 

Розділ «ВСТУП» повинен розкривати сутність і стан існуючої проблеми, заявленої у назві роботи, мету проекту, його значущість для вирішення проблеми, підстави і вихідні дані для розробки проектної пропозиції, послідовність вирішення завдання згідно теми проекту. Вступ починається з опису актуальності обраної теми.

До дипломних робіт висуваються певні вимоги:

– актуальність теми – відповідність її до сучасного стану певної галузі науки та перспектив розвитку обраної сфери;

– вивчення та критичний аналіз монографічних та періодичних видань за темою;

– вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану, а також передового досвіду роботи у відповідній галузі;

– чітка характеристика предмету, мети та дослідницьких прийомів;

опис та аналіз проведених автором досліджень;

– узагальнення результатів, їх обґрунтування;

– висновки та практичні рекомендації.

Об’єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії та практики науки, яка служить джерелом необхідної інформації.

Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв’язки, які необхідні даному вивченню у даній роботі, є головними для конкретного дослідження. Можна уточнити різницю між об’єктом та предметом дослідження: об’єктом виступає те, на прикладі чого досліджується обрана тема дипломної роботи, а предметом – те, що у цьому об’єкті має наукове пояснення.

Розділ «ОСНОВНА ЧАСТИНА» – опис об’єктів розробки (типологічні характеристики об’єкту, стан та перспектива галузі, позиція на ринку, наявність конкуренції, ступінь впізнавання та відношення до неї цільової аудиторії) – все це повинно стосуватися вихідного товару або послуги.
У даному розділі передбачається огляд аналогів та прототипів (повинен бути присутній порівняльний аналіз та класифікація аналогів, а не лише їх перелік).

 Професійний аналіз передпроектної ситуації виконується з урахуванням особливості використання, насиченості ринку аналогічними виробами чи об’єктами, сучасних тенденцій формотворення (пакування), кольорографічного вирішення, функціональної спрямованості, конструктивно-технологічних рішень, здійснюється класифікація об’єктів дизайн-розробки.

Крім цього, у розділі необхідно врахувати та розкрити:

– формулювання та обґрунтування проблем, притаманних об’єктам майбутньої розробки у контексті покращення їх дизайнерських та ергономічних показиків;

– дослідження концептуальних підходів та методів створення рекламних видань та матеріалів;

– обґрунтування загальних вимог до об’єктів розробки з урахуванням попереднього аналізу та орієнтацією на створення об’єкту, що відповідає естетичним вимогам, безпеці користування.

У розділі передбачаються ілюстрації, що розкривають його найважливіші положення. Вони вкладаються у розділ «ДОДАТКИ» пояснювальної записки і відповідній послідовності. При формуванні проектної концепції та дизайн-пропозиції щодо об’єктів проектування необхідно обґрунтувати складові проектної концепції розробки об’єктів відповідно до теми завдання. Проектна концепція повинна включати наступні аспекти: створення графічно-логічного образу, композиційно-пластичної побудови, вибір гарнітури шрифту, аналіз стилістичного поєднання образу і шрифту, а також всіх складових комплексної розробки, колористичне рішення, формотворення та технологічність виконання.

У цьому розділі подається дизайн-пропозиція щодо варіантів дизайнерського рішення визначених моделей типологічного ряду об’єктів комплексної розробки. Для цього використовують методи графічного моделювання та пошукового об’ємного моделювання (макети). Розділ супроводжується необхідними ілюстраціями.

Розділ «ВИСНОВКИ» узагальнює проектне рішення і є підсумком дипломної роботи, в якому у стислому вигляді необхідно показати новизну авторських рішень на тлі відомих. Вказуються можливі перспективи і шляхи розвитку даного напряму роботи.

Розділ «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» вміщує у себе перелік використаних при виконанні роботи друкованих та електронних джерел викладених автором у алфавітному порядку відповідно до стандартів бібліографічного опису (див. підрозділ 4.5).

Розділ «ДОДАТКИ» містить допоміжні матеріали, необхіднім для розкриття проекту. Тут наводяться ілюстрації аналогів та прототипів,  етапні пошукові, клаузурні та ескізні начерки до кваліфікаційного проекту. Усі ілюстративні матеріали повинені мати підписи – текстове пояснення того,  що на них зображено. У змісті склад додатків не перелічується.

 1.   Оформлення аркуша «ЗМІСТ» до пояснювальної записки

Слова «розділ» та «підрозділ» у змісті не пишуться. Розділи «ВСТУП» та «ДОДАТКИ» не нумеруються. Всі інші розділи нумеруються арабськими цифрами (1,2,3). Підрозділи нумеруються арабськими цифрами у середині розділу відповідно цифрі розділу (наприклад, перший розділ – 1.1, 1.2, другий – 2.1, 2.2 і т.д.). Після цифри ставиться крапка та пишеться відповідна назва розділу. Крапка у кінці заголовку розділу та підрозділу не ставиться. 

Нумерація сторінок пояснювальної записки починається з першої сторінки розділу «ВСТУП» і має номер – 4 стор. Всі попередні аркуші, що підшиваються до пояснювальної записки не нумеруються.

 Зразок оформлення змісту пояснювальної записки (зверніть увагу на назви загальних розділів, шрифту, кеглів та варіантів написання – вони є усталеними):

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………4

1. ОСНОВНА ЧАСТИНА

     1.1. Дизайн-аналіз аналогів та прототипів.............................................

     1.2. Обґрунтування концепції розробки.................................................

     1.3. Дизайн – вирішення об’єктів комплексного проекту……………

2. ВИСНОВКИ………………………………………………………………

3. ОХОРОНА ПРАЦІ……………………………………………………….

4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………...

ДОДАТКИ

5.4. Оформлення текстової частини пояснювальної записки

Пояснювальна записка друкується на папері формату А4, шрифт «Times New Roman», кегль 14 з інтервалом – 1,5 літери; поля сторінки: верхнє – 2 см, праве – 1, 5 см, нижнє та ліве – 2,5 см.

Кожен абзац повинен починатися абзацним відступом. Відступ абзазу – 12,5 мм від лівого краю тексту. Кожний абзац повинен містити закінчену думку та складатися, як правило, з 3-5 речень. Надто великий абзац ускладнює сприйняття змісту та є підтвердженням невміння чітко висловлювати думку.

При друкуванні роботи необхідно встановити заборону «висячих рядків» та «висячих тире», тобто не слід переносити на нову сторінку або залишати на попередній сторінці однин рядок абзацу, а також ставити тире на початку нового рядка.

Кожний розділ необхідно починати з нової сторінки, а підрозділи слідують один за одним без винесення нового підрозділу на нову сторінку. Не починайте новий підрозділ внизу сторінки, якщо після заголовку підрозділу на ній залишається лише три-чотири рядки основного тексту. У цьому випадку підрозділ  необхідно починати з нової сторінки.

Кожний підрозділ повинен відступати від попереднього тексту на 15 мм. Відстань між заголовками розділів та наступними підрозділами повинна складати 10 мм. Заголовки розділів «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ЗМІСТ» та «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» повинні бути надруковані прописними літерами та розташовані посередині рядка. Назви підрозділів друкуються з прописної літери, наступні літери – рядкові. Назви підрозділів можуть починатися з лівого боку сторінки або розташовані посередині рядка.

Заголовки розділів можна виділяти напівжирним шрифтом. Не дозволяється підкреслювати заголовки. Не допускається перенесення слів у заголовках розділів та підрозділів. У кінці назви розділу чи підрозділу крапка не ставиться.

 1.   Оформлення списку використаної літератури

 

Список використаних джерел формується з першоджерел, які були опрацьовані автором проекту – фахових видань, журнальних статей, нормативних документів тощо. Відомості про джерела, що включені до списку, наводяться згідно з вимогами нормативних документів у сфері інформації та видавничої справи. 

Посилання на документи і джерела в тексті наводять у квадратних дужках, де проставляють номер, під яким цей документ чи джерело приведене у списку використаної літератури, а після коми – номер сторінки, на яку робиться посилання. Наприклад, [7, стор. 10], де 7 – номер джерела у списку, 10 – номер сторінки. Бібліографічні описи видань здійснюються мовою оригіналу.

Потрібна інформація про бібліографічне описання першоджерел наведена також в таких нормативних документах:

ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления»;

ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила".

З 1 липня 2007 року в Україні набув чинності ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Він є базовим для системи стандартів, правил та методичних посібників зі складання бібліографічного опису. 

Приклади написання елементів розділу «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»:

Книги.

Однотомні видання

Один автор

Дмитренко I. А. Екологiчне право України [Текст] : пiдручник для вищих навч. закладiв / Iван Адамович Дмитренко. – 2-е вид., перероб. та доп. – М. : Юрiнком Iнтер, 2001. – 351 с.

Два автори

 Высоцкий А. Ф. Черноморско-Азовский бассейн: правовые вопросы использования пространств и ресурсов [Текст ] / А. Ф. Высоцкий, В. П. Цемко. – К. : Наук. думка, 1991. – 252 с.

Три автори

 Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации [Текст] / Акофф Р. Л., Магидсон Д.,  Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. —ХІЛІ, 265 с.

Без автора

Голод 1933 року в Україні [Текст] : свідчення про винищування Москвою українського селянства / упоряд. Ю. С. Семенко. – 2-е вид., доп. – Дніпропетровськ ; Мюнхен, 1993. – 223 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу [Текст] : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (11—13 жовт. 2000 р., Харків) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X., 2000. — 167 с.

Словники

Борейко В. Е. Словарь по гуманитарной экологии [Текст] / Владимир Евгеньевич Борейко и Николай Владимирович Морохин ; Киев. эколого-культурный центр . – К. : Киев. эколого-культурный центр, 2001. – 94 с. – (Природоохранная пропаганда).

Каталоги

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області [Текст] : каталог-довідник / авт.-упоряд. М. Зобків [та ін.]. Львів : Новий час, 2003. 160 с.

Стандарти

 Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (І5О 7000:2004, ЮТ) [Текст] : ДСТУ ІЗО 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України).

6. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ

ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)

 1.  Випускна кваліфікаційна робота (проект) повинна відповідати високим художнім, технічним та соціально – культурним вимогам сучасного розвитку вітчизняного та міжнародного дизайну, нести інноваційні розробки та враховувати сучасні інженерні технології.
 2.  Випускна кваліфікаційна робота повинна мати загальний підпис всього презентаційного графічного ряду: назва проекту, прізвище та ініціали автора роботи, прізвище та ініціали наукового керівника, прізвище та ініціали консультанта, назва кафедри.
 3.  Після розгляду кафедрою та допуском до захисту проект передається на рецензування.
 4.  Публічний захист випускної кваліфікаційної роботи (проекту) проводиться публічно перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК), призначеної наказом ректора Інституту. Тривалість захисту не повина перевищувати 30 хвилин. Для розкриття змісту роботи на доповідь студенту надається не більше 10 хвилин.
 5.  Згідно з цим, щонайменше напередодні виступу мають бути підготовлені його тези в обсязі не більше 2 сторінок друкованого тексту.
 6.  Для висвітлення ідеї проекту випускник повинен у стислій формі дати пояснення стосовно проекту: охарактеризувати вихідні дані, доповісти, які задачі були поставлені у завданні, зупинитися на елементах новизни розробки.
 7.  Після відповідей випускника на запитання та зауваження, висловлених членами ДЕК під час захисту, а також зауважень рецензента, голова ДЕК дає загальну характеристику дипломного проекту й підводить підсумок захисту. Оцінка визначається експертним методом й виставляється як середня між оцінками членів ДЕК та оцінкою рецензента (за п’ятибальною системою).

8. Після завершення захисту, визначення оцінки, секретар ДЕК передає дипломні роботи згідно акту завідувачу випускної кафедри, який передає їх до архіву навчального закладу.

9. Документами постійного зберігання є протоколи та стенограми засідань ДЕК, підписані Головою Державної екзаменаційної комісії, секретарем комісії та членами ДЕК, а також залікові книжки випускників, на підставі яких готується та видається диплом.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1.  Аронов В. Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна [Текст]. М., ВНИИТЭ, 1991.
 2.  Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст]. – М.: «Прогресс», 1974.
 3.  Бородаев Д. В. Веб-сайт как объект графического дизайна. Монография [Текст].– Харьков: Септима ЛТД, 2006. – 288 с.
 4.  Буковецкая О. А. Дизайн текста, шрифт, эффекты, цвет. [Текст]. – М.: 2000.
 5.  Виленкин Н. Я. Комбинаторика [Текст].-М.: Наука, 1969.
 6.  Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования [Текст]: Учебник. – Киев, 1988.
 7.  Волошко В. М. Принципы решения знаковых изображений [Текст].– М.: МАРХИ, 1987.
 8.  Воронов Н. В. Что такое дизайн? [Текст]– М.: Знание, 1969.
 9.  Гультяев А. К. Проектирование и дизайн пользовательского

Интерфейса [Текст] – Санкт– Петербург, 2000.

11.Иконников А. В. Эстетические ценности предметно-пространственной среды. [Текст] – М.: Стройиздат, 1990.

 1.  Карп А. Эстетика искусства шрифта. [Текст] – М.,1979.
 2.  Кирсанов Д. Веб-дизайн. [Текст] – С. – Пб.,1999.
 3.  Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа. [Текст] –М.: Вильямс, 2006.– 736с.: ил.– ISBN32.973.26-018.2.75 (в опр.).
 4.  Козловский Ю. Е. Производственная культура й зстетика. [Текст] – М.: «Недра», 1970.
 5.  Костенко Т. В. "Основи композиції", [Текст] Х.: 2003.– ISBN 966-8106-03-2.
 6.  Куленко М. Я. Графічний дизайн. [Текст] Навч. посібник. – К.: КНУБА, 2003.
 7.  Куленко М. Я. Графіка шрифту. [Текст] Навч. посібник. – К.: КНУБА, 2004.
 8.  Легенький Ю. Г. Дизайн: культурологія та естетика. [Текст] – К., 2000.
 9.  Мальцев И. Ф. Выставки, стенды, конструкции: Варианты оформлення населенных пунктов. [Текст] – М.: Плакат, 1983.
 10.  Менталов В. В. Образ, знак, условность. [Текст]– М.: Высшая школа, 1980.
 11.  Михайлов С. М. История дизайна.[Текст]: Учебник. – М., 2000.
 12.  Павловская Е. Дизайн рекламы: поколение NEXT. [Текст] – СПб.: Питер, 2003. – 320с.: ил.– ISBN 966-94723-552-8 (в опр.).
 13.  Победин В. Знаки в графическом дизайне [Текст] – Х., 2004.– ISBN 966-679-042-4 (в опр.). 
 14.  Рязанов С. А. Дизайн и психология в рекламе [Текст]: Учеб. пособие. Саратов, 1998.
 15.  Савін В. Типографіка [Текст] Навч. посібник. – К.: Вересень, 2003.
 16.  Сьомкін В. В.Образна і морфологічна трансформація в дизайні [Текст] ІППР. – К.: 2003.
 17.  Семкин В.В. Система дизайн-эргономического обеспечения создания конкурентной тары и упаковки в Украине [Текст] И ППР.К.: 2001.
 18.  Сендидж Ч. Реклама: теорія та практика [Текст] пер. з англ.:– М.: Сирин, за участю МТ-ПРЕСС, 2001.-620с.
 19.  Сьомкін В. В. Дизайн і реклама [Текст] ІППР. – К.: 2003.
 20.  Різник М.Письмо і шрифт [Текст] – Київ, 1991.
 21.  Хмельовський О. Вступ у дизайн [Текст]– Луцьк. – 2002.
 22.  Чармэсон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет миллионы [Текст]-СПб.: Питер, 1999.
 23.  Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий [Текст] – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 240 с.
 24.  Бове К., Арренс У. Современная реклама [Текст] – М.: Довгань, 1955.
 25.  Михайленко В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього оформлення) [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /В.Є. Михайленко, М.І. Яковлев. – К.: Каравела, 2004.– ISBN 966-8019-23-7 (в опр.)
 26.  Беляева А.А. Эстетика. [Текст] / А.А. Беляева, Л.В.Новикова, В.И. Толстых. М.: Политиздат,1989.
 27.  Росситер Дж. Р. Реклама та рух товарів [Текст] / Дж. Р. Росситер, Л. Перси : пер. з англ./ Под ред. Л.А. Волковой – Спб.:Питер, 2000.-

656 с.

 1.  Шредер В.П. Картон. Тара і упаковка [Текст] / В.П. Шредер, К.С. Йованавич. Київ. ІАЦ Упаковка, 1999.
 2.  Уєллс У. Реклама [Текст] / У. Уєллс, Дж Берет, С. Мориата. : принципи та практика. – Спб.: Питер, 2001.-736 с. – (серія «теорія та практика менеджменту»).

 ДОДАТОК А

Міністерство освіти і науки України

МИСТЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ

ХУДОЖНЬОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

імені Сальвадора Далі

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

СПЕЦІАЛІСТА

На тему:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________

(П.І.Б. студента повністю)

________________________________

студента(ки) групи_______________

_________________форми навчання

Спеціалізації «Дизайн реклами та комп’ютерної графіки»

Науковий керівник_______________

________________________________

(П.І.Б.)

«____»______________ 200___ р.

«Допускається до захисту»

Зав. кафедри  дизайну

________ _________________

             (підпис)                   (П.І.Б.)

«____»____________ 200__р.

Голова методичної комісії графічного дизайну та архітектурного середовища

________ _________________

    (підпис)                 (П.І.Б.)

«____»_____________ 200__р.

Оцінка з урахуванням

усного захисту

__________________________

Члени комісії:

__________________________

__________________________

__________________________

Київ 200__ р.

 ДОДАТОК Б

«Завідувачу кафедри дизайну

_______________________________________

(ПІБ)

_______________________________________

(п.і.б. студента повністю)

_______________________________________

_______________________________________

студента (ки) _____ курсу, групи___________

________________________ форми навчання

Напряму 7.020210 «Дизайн»

Спеціалізації «Дизайн реклами та комп’ютерної графіки»

Освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Заява

Прошу дозволити виконання дипломного проекту спеціаліста на тему:

«_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________»

     «_____»_____________200__р.    ____________________________

         підпис студента

Погоджено:

Науковий керівник:  Керівник переддипломної  Зав._________ відділення:

_________________  практики:    ______________________

(________________)  _____________________  (_____________________)

«___»______ 200__р . (_____________________)  «___»____________200__р.

                «___»__________200__р.

 ДОДАТОК В

Міністерство освіти і науки України

МИСТЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ

ХУДОЖНЬОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

імені Сальвадора Далі

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри дизайну__________________  «______»_______________________200__ р.

                                                        ЗАВДАННЯ                             

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СПЕЦІАЛІСТА

Студента(ки)_______________________________________________________________

Напряму:  7.020210  «Дизайн»

Спеціалізації: «Дизайн реклами та комп’ютерної графіки»

Форма навчання: ________________________________________________________________

1. Тема дипломного проекту:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Наказ  від «___»_____________200___р., №____

3.Дата видачі завдання:                                                        «____» ___________200___р.

 Строк подання дипломного проекту на перед захист: «____»____________200___р.

 Строк подання дипломного проекту на захист:            «____»____________200___р.   

4. Цільова настанова та вихідні дані до проекту:

    -    втілити свої задуми на базі знань, які були набуті на протязі всього терміну навчання

    -    здійснити критичний аналіз теми на основі літературних джерел (підручників,

          довідників, тощо);

    -    опрацювати оглядовий матеріал у мережі Інтернет, що відповідає напрямку та обраній

          темі дипломного проекту.

5. Зміст теоретичної частини дипломного проекту:

          Вступ

          Розділи та підрозділи, які розкривають теорію питання дипломного проекту та досвід

          практичної роботи

          Висновки

          Список використаної літератури

          Додатки

6. Перелік питань, що підлягають розробці:

     -    обґрунтування загальної концепції рішення дипломного проекту;

     -    огляд літературних джерел з теми дослідження;

     -    викладання теоретичного матеріалу методом наукового пошуку;

     -    доведення логічності обраної техніки виконання елементів проекту, композиції,

           кольору, шрифту, тощо.

7. Перелік графічного матеріалу:

В залежності від завдання і обсягу дипломного проекту залежить кількість демонстраційних планшетів і макетів (мінімальна кількість – 6 шт. розміром 60 х 90 см.).

Графічна частина проекту виконується в різних техніках графіки, живопису, комп’ютерної графіки, макетах тощо.

Зворотня сторона ДОДАТКУ В

8. Консультанти з проекту:

                ПІБ консультантів

            Розділи дипломного проекту

 1

                                2

                                      3

1

2

3

4

9. Календарний план виконання дипломного проекту:

                     Назва частин проекту

  %

Дата виконання проекту

Згідно з планом

    фактично

 1

                                               2

   3

            4

           5

1.

Видача завдання на дипломний проект.

Об’єм. Строки. Вимоги.

2.

Збір інформації з теми дипломного проекту.

5%

3.

Ідея вирішення об’єкту.

5%

4.

Консультації по темі проекту.

5.

Фор-ескізи (логотип, знак, емблема, ділова документація, розробка деталей об’єкту, упаковка вхідна група тощо).

15%

6.

Виконання ілюстративно-демонстраційного матеріалу. Вибір техніки і об’єму виконання.

35%

7.

Написання  та оформлення пояснювальної записки.

25%

8.

Остаточне корегування дипломної роботи.

15%

9.

Рецензування дипломного проекту.

10.

Попередній захист.

100%

11.

Захист дипломного проекту.

Дата видачі завдання    «_____» _________________ 200__ р.

Керівник дипломного проекту ___________________________________( ______________ )

Завдання прийняв до виконання _________________________________( ______________ )

ДОДАТОК Д

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну

імені Сальвадора Далі

ВІДГУК

Про дипломний проект студента (ки)_______________________________________

_______________________________________________________________________

На тему:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Згідно з завданням необхідно було виконати_________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Об’єм виконаної роботи___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ставлення до виконаної роботи______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика виконаної роботи____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дипломний проект студента (ки)___________________________________________

 (прізвище, ім’я, по-батькові повністю)

_______________________________________________________________________

заслуговує на оцінку _____________________

Керівник дипломного проекту_______________________ ________________

(прізвище, ім’я, по-батькові) (підпис)

«____»___________200__ р.

 

ДОДАТОК Ж

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломний проект студента (ки) ____________________________________

(прізвище, їм я, по батькові)

Дипломний проект на тему_________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

виконано в об’ємі:

а) графічна частина на ____________________ планшетах

 (кількість)

б) пояснювальна частина на _______________сторінках

 (кількість)

Рецензент__________________________________________________________ _______________

 (прізвище, ім’я, по-батькові) (підпис)

Посада, науковий ступінь, вчене звання_______________________________________

_________________________________________________________________________________ М.П.

«_______»_______________200 р.