11158

Основні аспекти Закону України Про акціонерні товариства

Лекция

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Основні аспекти Закону України Про акціонерні товариства 22 жовтня 2008 Президент України підписав Закон Про акціонерні товариства далі Закон про АТ. Закон про АТ був опублікований в офіційному виданні 29 жовтня 2008 року і набрав чинності через 6 місяців з дати його

Украинкский

2013-04-05

73.5 KB

5 чел.

Основні аспекти Закону України «Про акціонерні товариства»

22 жовтня 2008 Президент України підписав Закон «Про акціонерні товариства» (далі - «Закон про АТ»). Закон про АТ був опублікований в офіційному виданні 29 жовтня 2008 року і набрав чинності через 6 місяців з дати його офіційного опублікування (тобто з 29 квітня 2009 р.), за винятком положення про виключно бездокументарній формі функціонування акцій, яке набирає чинності через 2 роки.

Закон про АТ в перехідних положеннях встановлює, що всі акціонерні товариства (АТ), які були створені до набрання чинності цим Законом, зобов'язані привести свої статути та внутрішні положення у відповідність до його вимог не пізніше ніж через 2 роки з дати вступу Закону в силу. У разі якщо такі дії не були проведені в зазначений термін, будь-який акціонер такого АТ має право після закінчення зазначеного строку звернутися до суду з вимогою привести статут та внутрішні положення АТ (у разі наявності таких) у відповідність до Закону про АТ.

Також, якщо після вступу в дію Закону про АТ, загальними зборами акціонерів будь-якого АТ прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу, деномінацію акцій та емісію цінних паперів, таке АТ зобов'язане привести свою діяльність у відповідність до вимог Закону та внести відповідні зміни до статуту. Якщо такі зміни не будуть затверджені зборами акціонерів, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - «Комісія») надається право відмовити у державній реєстрації випуску акцій такого АТ через невнесення необхідних змін до статуту АТ.

Сфера застосування Закону (відповідно до ст. 1 ЗУ «Про АТ»)

1. Цей  Закон   визначає   порядок   створення,   діяльності, припинення,  виділу  акціонерних  товариств,  їх  правовий статус, права та обов'язки акціонерів.

2. Діяльність державних акціонерних  товариств  та  державних холдингових  компаній,  єдиним  засновником  та  акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів,  регулюється  цим Законом,  з  урахуванням  особливостей,  передбачених спеціальними законами.

Особливості правового   статусу,    створення,    діяльності, припинення,  виділу акціонерних товариств, що провадять діяльність на  ринках  фінансових  послуг,  а  також  державних   акціонерних товариств визначаються законами.

3. Особливості  створення  акціонерних  товариств  у  процесі приватизації та корпоратизації, їх правового статусу та діяльності у  період  до  виконання  плану  приватизації  (розміщення  акцій) визначаються законодавством про приватизацію та корпоратизацію.

Управління акціонерними товариствами,  у статутних  капіталах яких  є  корпоративні  права  держави  або територіальної громади, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законом.

4. Створення, припинення акціонерного товариства, одержання  у власність або в управління акцій  та  набуття  іншим  чином  права контролю над товариством здійснюється з дотриманням  законодавства про захист економічної конкуренції.

Наведемо короткий огляд основних аспектів Закону України «Про акціонерні товариства».

Публічні та приватні акціонерні товариства

Закон про АТ не поділяє АТ на два види - закриті і відкриті АТ, а передбачає створення АТ двох типів - публічні чи приватні. Кількість акціонерів приватного АТ не може перевищувати 100 акціонерів.

Публічне АТ зобов'язане пройти процедуру лістингу і залишатися в реєстрі хоча б одній фондовій біржі. Дана вимога не застосовується до приватного АТ, чиї акції не можуть купуватися / продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на фондовій біржі аукціону.

Публічне АТ може здійснювати як публічне, так і приватне розміщення акцій. У свою чергу, приватному АТ дозволено проводити тільки приватне розміщення акцій. У разі якщо остання приймає рішення про публічне розміщення своїх акцій, то до статуту такого приватного АТ повинні бути внесені відповідні зміни щодо застосування такого АТ. Зміна типу АТ з приватного на публічне не буде перетворенням юридичної особи.

АТ незалежно від типу може бути засноване однією особою. Разом з тим, встановлено пряму заборону на заснування АТ однією особою у разі, якщо такий засновник має у своєму складі одна особа або декілька юридичних осіб, учасником яких є одна і та ж особа.

Статут АТ

Статут є основним документом, який регулює всі аспекти діяльності АТ. Стаття 13 Закону містить перелік відомостей, які повинні бути відображені в статуті АТ. Проте слід зазначити, що багато норм Закону є відсильними за своєю структурою і допускають врегулювання окремих питань щодо діяльності АТ в статуті на розсуд акціонерів. Таким чином, якщо раніше більшість статутів українських АТ повністю дублювали положення Закону України «Про господарські товариства», який майже не передбачав опцій, то тепер законодавець, навпаки, допускає регулювання окремих питань діяльності АТ у спосіб, який оберуть акціонери АТ (в межах, встановлених Законом). Отже, ми наводимо перелік деяких важливих, на наш погляд, питань, на які треба звернути увагу під час підготовки статуту АТ.

Акції та переважні права акціонерів

Форма випуску акцій. Всі акції АТ (незалежно від типу АТ) є іменними. Акції можуть існувати тільки в бездокументарній (електронній) формі (дана вимога набуває чинності через два роки після офіційного опублікування Закону про АТ).

Привілейовані акції. Встановлено можливість випуску привілейованих акцій різних класів, а також необхідність врегулювання в статуті АТ питань про розмір і черговості виплати дивідендів за такими акціями, ліквідаційної вартості привілейованих акцій, випадків конвертації привілейованих акцій з одного класу до іншого, а також у прості акції або інші цінні папери такого АТ.

Переважне право. Закон не встановлює переважного права для акціонерів публічного АТ. Переважне право акціонерів приватного АТ, а також самого АТ, на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами такого приватного АТ, не є обов'язковим за новим Законом і може встановлюватися статутом приватного АТ. У разі якщо таке право встановлено, слід керуватися порядком його реалізації, який встановлений у Законі про АТ.

Розміщення акцій

Перше розміщення. Незалежно від типу АТ, перше розміщення акцій АТ може здійснюватися тільки серед заздалегідь визначеного кола осіб, тобто шляхом закритого (приватного) розміщення.

Повна оплата акцій АТ. Нововведенням Закону про АТ є вимога повної оплати засновниками номінальної вартості акцій, придбаних ними в процесі установи АТ, до проведення установчих зборів АТ і затвердження результатів такого закритого (приватного) розміщення.

Ціна акцій. Ціна акцій, що розміщуються АТ, не може бути нижче ринкової вартості акцій, визначеною згідно з вимогами Закону про АТ, крім випадків (i) першого розміщення, і розміщення в результаті злиття, приєднання, поділу, виділення АТ. Така ж вимога застосовується для випадків продажу акцій, які були викуплені АТ.

Статутний капітал акціонерного товариства

Статутний капітал. Вимоги до розміру статутного капіталу АТ залишилися колишніми - 1250 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на момент реєстрації АО. Закон про АТ не містить відмінностей у вимогах до розміру статутного капіталу публічного і приватного АТ.

Зменшення статутного капіталу АТ. Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону, статутний капітал АТ може зменшуватися в порядку,  встановленому  Державною  комісією  з  цінних паперів та фондового ринку,  шляхом зменшення номінальної вартості акцій  або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

Права та обов’язки акціонерів (Договір між акціонерами)

Статутом АТ може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, згідно з яким на акціонерів можуть накладатися додаткові обов'язки і передбачатися відповідальність за їх невиконання.

Закон не розвиває це положення й детально не регулює питання укладання таких договорів та співвідношення їх з статутом АТ та чинним законодавством України.

Положення про органи управління

Відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 33 Закону до компетенції загальних зборів АТ належить затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) АТ, а також внесення змін до них. Положення про органи управління не є новим інструментом регулювання діяльності АТ. Потрібно лише зазначити, що затвердження відповідних положень АТ не є обов’язковим. Однак у разі прийняття положень АТ їх подальша зміна віднесена до компетенції загальних зборів (так само як і зміна статуту) і з погляду часу, потрібного на затвердження таких змін порівняно зі зміною статуту АТ, не має суттєвих переваг.

Загальні збори акціонерів

Порядок скликання зборів акціонерів. Встановлений більш короткий термін для скликання загальних зборів акціонерів - 30 календарних днів. Вимога про обов'язкове оприлюднення інформації про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі передбачено тільки для АТ з кількістю акціонерів понад 1000 (акціонерів - власників простих акцій). Публічне АТ також зобов'язана повідомити фондові біржі, на яких воно пройшло процедуру лістингу.

Кворум. Відповідно до нового Закону, кворум на загальних зборах акціонерів досягнутий, коли для участі в зборах зареєструвалися акціонери, які володіють не менше 60% голосуючих акцій (Закон України «Про господарські товариства» передбачав кворум у розмірі 60% плюс 1 акція).

Місце Проведення Зборів. Збори акціонерів АТ повинно проводитися в Україну в межах населеного пункту за місцезнаходженням АТ.

Порядок прийняття рішень на зборах акціонерів. За загальним правилом, рішення на зборах акціонерів АТ приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у зборах, за винятком певних питань, для прийняття яких необхідно більше ніж ¾ голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Для приватних АТ Законом передбачена можливість змінити порядок прийняття рішень на зборах акціонерів з окремих питань. У статуті приватного АТ може бути передбачено більшу кількість голосів акціонерів, необхідну для прийняття рішень, у порівнянні з мінімальною кількістю голосів, передбачених

Законом про АТ для таких питань. Тільки відносно деяких питань зміна порогів для прийняття рішення не допускається (дострокове припинення повноважень посадових осіб органів товариства, звернення з позовом до посадових осіб товариства щодо компенсації шкоди, заподіяної суспільству, і звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону про АТ при укладанні істотною угоди).

Перерви в зборах акціонерів. Закону про АТ передбачена можливість перерв у ході проведення зборів акціонерів. Така перерва може бути оголошена до наступного дня. Загальна кількість перерв у ході зібрання - не більше трьох. У Законі відсутня вимога проводити повторну реєстрацію акціонерів після закінчення перерви.

Наглядова Рада

Склад Наглядової Ради. Відповідно до нового Закону, створення Наглядової Ради є обов'язковим для всіх АТ з кількістю акціонерів (власників простих акцій) 10 і більше.

Законом про АТ встановлено мінімальну кількість членів Наглядової Ради в залежності від кількості акціонерів АТ. Так, для АТ з кількістю акціонерів (власників простих акцій) від 100 до 1 000 до складу Наглядової Ради має входити не менше 5 осіб, у разі 1 000 і більше акціонерів - не менше 7 осіб, і у випадку 10 000 і більше акціонерів - не менше 9 осіб.

У Законі про АТ відсутня вимога про те, що члени Наглядової Ради обираються з числа акціонерів АТ, як було передбачено раніше. Разом з тим, за рішенням зборів акціонерів, може бути встановлена залежність членства у Наглядовій Раді приватного АТ від кількості акцій, що належать акціонеру. Члени Наглядової Ради публічного АТ обираються лише шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження Наглядової Ради. До виключної компетенції Наглядової Ради віднесені повноваження щодо обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу АТ, а також щодо відсторонення голови виконавчого органу від виконання службових обов'язків та обрання особи, яка буде тимчасово виконувати його обов'язки. Також, на відміну від раніше застосовуваних вимог законодавства, обрання (заміна) реєстратора власників іменних цінних паперів та депозитарію, а також затвердження договору з зазначеними особами віднесено до виключної компетенції Наглядової Ради. Рішення з питань, які є виключною компетенцією Наглядової Ради, можуть прийматися зборами акціонерів АТ, крім випадків, прямо встановлених Законом про АТ.

Захист прав міноритарних акціонерів

Включення питань до порядку денного зборів на вимогу міноритарного акціонера. Акціонер або акціонери, які сукупно володіють 5% і більше простих акцій АТ, можуть скористатися правом вимагати включення додаткових питань до порядку денного зборів акціонерів.

Повідомлення про придбання істотного пакету акцій АТ. Особа, яка планує придбати акції АТ, які з урахуванням акцій, що належать афілійованим особам такої особи, становлять 10% простих акцій і більше, зобов'язане повідомити АТ про такий намір протягом 30-ти днів до планованої дати придбання. Набувач повинен надати таку інформацію в Комісію і кожної фондової біржі, на якій АТ пройшло процедуру лістингу, а також опублікувати в одному з офіційних друкованих органів.

Наслідки придбання контрольного пакета акцій АТ. У разі зміни контролю над АТ, а саме, у разі придбання особою або декількома пов'язаними особами акцій АТ у розмірі 50% і більше, така особа зобов'язана запропонувати всім акціонерам, які залишилися АТ - власникам простих акцій продати свої акції (за виключенням випадків придбання зазначеного контрольного пакета в процесі приватизації).

Обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів. Акціонер має право вимагати викупу належних йому акцій у разі, якщо такий акціонер голосував проти таких питань, що розглядаються загальними зборами акціонерів:

(1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення АТ, зміна типу АТ з публічного на приватне;

(2) заключення товариством істотною угоди;  

(3) зміна розміру статутного капіталу АТ.

Істотна угода. Законом введено поняття «суттєвої угоди». Операція буде вважатися «істотною», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом угоди, становить 10% і більше вартості активів АТ згідно з даними річної фінансової звітності АТ. У разі, якщо вартість операції знаходиться в межах 10% - 25%, то рішення про укладення такої угоди може бути прийнято Спостережною Радою АТ. У разі перевищення 25% вартості активів АТ, рішення про операцію може бути ухвалене тільки загальними зборами акціонерів АТ (у разі 25-50% рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах; у випадку більш 50% - ¾ від загальної кількості голосів акціонерів АТ).

Угода, щодо укладення якої існує зацікавленість. Законом також запроваджено поняття «операції, щодо укладення якої існує зацікавленість» і встановлені характеристики особи, яка може вважатися особою, яка має інтерес щодо певної угоди з АТ. Якщо угода потрапляє під критерії угоди, щодо укладення якої існує зацікавленість, необхідно попереднє узгодження на укладання такої угоди від органів АТ відповідно до встановленої процедури. Основним критерієм для такої угоди є потенційне порушення інтересів АТ. У разі недотримання встановленої процедури узгодження, особа, зацікавлена в укладанні такої угоди, несе відповідальність за шкоду, заподіяну АТ. Крім цього, зазначена угода може бути оспорюваної в разі, якщо особа, що уклала угоду, знала або повинна була знати про недотримання процедури узгодження.

Ринкова вартість. Ціна придбання акцій у мінори тарних акціонерів як у випадку придбання контрольного пакета акцій, так і в разі викупу акцій товариством на вимогу акціонера не може бути менше ніж ринкова вартість, визначена згідно з правилами, встановленими в Законі про АТ.

Виплата дивідендів

Відповідно до нового Закону, дивіденди АТ (незалежно від типу АТ) можуть бути виплачені тільки в грошовій формі. Також Законом про АТ визначені випадки, коли АТ не має права приймати рішення та / або виплачувати дивіденди на прості та привілейовані акції АТ.

Корпоративне управління

Під час розробки положень статуту АТ, які присвячені корпоративному управлінню, особливу увагу слід звернути на склад органів управління АТ і порядок прийняття ними рішень. Потрібно пам’ятати, що Закон дозволяє досить гнучко регулювати систему органів управління залежно від кількості акціонерів АТ. Зокрема, від кількості акціонерів можуть залежати тип АТ, порядок прийняття рішень загальними зборами акціонерів, необхідність створення та склад наглядової ради і ревізійної комісії АТ.

Також, згідно з ч. 5 ст. 42 Закону, у статуті приватного АТ дозволяється встановлювати кваліфіковану більшість голосів (більш як три чверті голосів акціонерів від їхньої загальної кількості) для прийняття рішень з певних питань, залежно від бажання акціонерів. Однак така можливість не поширюється на деякі питання, а саме: на дострокове припинення повноважень посадових осіб органів АТ, звернення з позовом до посадових осіб органів АТ з приводу відшкодування збитків, завданих АТ, та звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону при вчиненні значного правочину.

Висновки

Підсумовуючи викладене, можна з упевненістю сказати, що після набрання чинності Законом підготовка статуту АТ (зокрема, АТ приватного типу) та положень АТ вимагатиме більш творчого підходу від юристів. Вміння правильно використати нюанси щодо багатьох аспектів існування та діяльності АТ, а також структури його управління, які передбачені Законом, дозволить максимально врахувати потреби конкретного АТ та очікування його акціонерів, забезпечивши його безконфліктне існування та розвиток.


Список використаних джерел

  1.  Єфименко А. Корпоративне управління за Законом України «Про акціонерні товариства» (здобутки та помилки) / А. Єфименко // Юридичний радник. – 2009. - №4. – С. 4-14.
  2.  Закон України «Про акціонерні товариства» вiд вiд 17.09.2008  № 514-VI / Верховна Рада України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  3.  Закон «Про акціонерні товариства»: юридичний аспект // Цінні папери України. – 16 квітня 2009. – №15 (557). –С. 8-9.
  4.  Кисиль В. Информацыонное письмо. Принятие Закона Украины «Об акционерных обществах» [Електронний ресурс] / В. Кисиль, Д. Лысенко, А. Бабич // ЮФ «Василь Кисиль и Партнёры». – Режим доступу: www.kisilandpartners.com
  5.  Сокуренко К. Окремі аспекти запропонованих змін до Закону про акціонерні товариства / К. Сокуренко, Ю. Чирський // Правовий тиждень. – 9 листопада 2010. – №45.  – С.11.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81476. Образование хиломикронов и транспорт жиров. Роль апопротеинов в составе хиломикронов. Липопротеинлипаза 106.5 KB
  Липиды в водной среде а значит и в крови нерастворимы поэтому для транспорта липидов кровью в организме образуются комплексы липидов с белками липопротеины. ЛП хорошо растворимы в крови не коалесцируют так как имеют небольшой размер и отрицательный заряд на поверхности. В лимфе и крови с ЛПВП на ХМ переносятся апопротеины Е апоЕ и СП апоСП; ХМ превращаются в зрелые . ХМ имеют довольно большой размер поэтому после приёма жирной пищи они придают плазме крови опалесцирующий похожий на молоко вид.
81477. Биосинтез жиров в печени из углеводов. Структура и состав транспортных липопротеинов крови 153.12 KB
  В жировой ткани для синтеза жиров используются в основном жирные кислоты освободившиеся при гидролизе жиров ХМ и ЛПОНП. Молекулы жиров в адипоцитах объединяются в крупные жировые капли не содержащие воды и поэтому являются наиболее компактной формой хранения топливных молекул. В гладком ЭР гепатоцитов жирные кислоты активируются и сразу же используются для синтеза жиров взаимодействуя с глицерол3фосфатом.
81478. Депонирование и мобилизация жиров в жировой ткани. Регуляция синтеза и мобилизации жиров. Роль инсулина, глюкагона и адреналина 107.09 KB
  Регуляция синтеза и мобилизации жиров. Какой процесс будет преобладать в организме синтез жиров липогенез или их распад липолиз зависит от поступления пищи и физической активности. Регуляция синтеза жиров.
81479. Основные фосфолипиды и гликолипиды тканей человека (глицерофосфолипиды, сфингофосфолипиды, гликоглицеролипиды, гликосфиголипиды). Представление о биосинтезе и катаболизме этих соединений 264.19 KB
  Функции гликосфинголипидов можно суммировать следующим образом: Взаимодействие между: клетками; клетками и межклеточным матриксом; клетками и микробами. Церамид служит предшественником в синтезе большой группы сфинголипидов: сфингомиелинов не содержащих углеводов и гликосфинголипидов. В распаде сфингомиелинов участвуют 2 фермента сфингомиелиназа отщепляющая фосфорилхолин и церамидаза продуктами действия которой являются сфингозин и жирная кислота Катаболизм гликосфинголипидов. Катаболизм гликосфинголипидов начинается с перемещения их...
81480. Нарушение обмена нейтрального жира (ожирение), фосфолипидов и гликолипидов. Сфинголипидозы 124.68 KB
  Сфинголипиды метаболизм: заболевания сфинголипидозы таблица Заболевание Фермент недостаточностькоторого обусловливает заболевание Накапливающийся :липид : Клинические симптомы Фукозидоз альфаФукозидаза CerGlcGlNcCl:Fuc НИзоантиген Слабоумие спастическое состояние мышц утолщение кожи Генерализованный ганглиозидоз GM1бетаГалактозидаза CerGlcGlNeucGlNc:Gl Ганглиозид GM1 Умственная отсталость увеличениепечени деформация скелета Болезнь ТеяСакса Гексозаминидаза А CerGlcGlNeuc:GlNc Ганглиозид GM2 Умственная отсталость...
81481. Строение и биологические функции эйкозаноидов. Биосинтез простагландинов и лейкотриенов 107.74 KB
  Биосинтез простагландинов и лейкотриенов. Структура номенклатура и биосинтез простагландинов и тромбоксанов Хотя субстраты для синтеза эйкозаноидов имеют довольно простую структуру полистовые жирные кислоты из них образуется большая и разнообразная группа веществ. Структура и номенклатура простагландинов и тромбоксанов Простагландины обозначают символами например PG А где PG обозначает слово простагландин а буква А обозначает заместитель в пятичленном кольце в молекуле эйкозаноида. Каждая из указанных групп простагландинов состоит из 3...
81482. Холестерин как предшественник ряда других стероидов. Представление о биосинтезе холестерина. Написать ход реакций до образования мевалоновой кислоты. Роль гидроксиметилглутарил-КоА-редуктазы 165.9 KB
  В печени синтезируется более 50 холестерола в тонком кишечнике 15 20 остальной холестерол синтезируется в коже коре надпочечников половых железах. В сутки в организме синтезируется около 1 г холестерола; с пищей поступает 300500 мг Холестерол выполняет много функций: входит в состав всех мембран клеток и влияет на их свойства служит исходным субстратом в синтезе жёлчных кислот и стероидных гормонов. Предшественники в метаболическом пути синтеза холестерола превращаются также в убихинон компонент дыхательной цепи и долихол...
81483. Синтез желчных кислот из холестерина. Конъюгация желчных кислот, первичные и вторичные желчные кислоты. Выведение желчных кислот и холестерина из организма 104.99 KB
  Конъюгация желчных кислот первичные и вторичные желчные кислоты. Выведение желчных кислот и холестерина из организма. Жёлчные кислоты синтезируются в печени из холестерола.
81484. ЛПНП и ЛПВП - транспортные, формы холестерина в крови, роль в обмене холестерина. Гиперхолестеринемия. Биохимические основы развития атеросклероза 110.43 KB
  Содержание холестерола и его эфиров в ЛППП достигает 45; часть этих липопротеинов захватывается клетками печени через рецепторы ЛПНП которые взаимодействуют и с апоЕ и с апоВ100. Транспорт холестерола в составе ЛПНП. Рецепторы ЛПНП. На ЛППП оставшиеся в крови продолжает действовать ЛПлипаза и они превращаются в ЛПНП содержащие до 55 холестерола и его эфиров.