11159

Підготовка до проведення зборів акціонерів

Лекция

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Підготовка до проведення зборів акціонерів Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік за рішенням або правління з обов'язковим узгодженням порядку денного з Спостережною радою або самої Спостережної ради. Рішення про проведення зборів повинне врахо

Украинкский

2013-04-05

113 KB

5 чел.

Підготовка до проведення зборів акціонерів

Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік за рішенням або правління з обов'язковим узгодженням порядку денного з Спостережною радою, або самої Спостережної ради. Рішення про проведення зборів повинне враховувати, що дата проведення зборів має бути встановлена не менше ніж за 3-4 місяці до запланованої дати. Під час проведення засідання, крім дати, встановлюється час проведення зборів, місце проведення, визначається порядок денний, призначається особа або особи, відповідальні за підготовку та проведення зборів (організаційний комітет), призначаються члени реєстраційної (мандатної комісії ), а також члени лічильної комісії. На засіданні також вирішується питання про призначення голови зборів й секретаря.

Основною функцією реєстраційної комісії є реєстрація акціонерів та їхніх представників на зборах акціонерів, перевірка їхніх повноважень і визначення наявності або відсутність кворуму.

Основною функцією лічильної комісії є підрахунок голосів при голосуванні питань порядку денного.

До складу комісій можуть входити члени правління, інші працівники товариства, а також особи, які не  перебувають в трудових відносинах з товариством (звичайно, це фахівці, залучені  на договірних засадах). Персональний склад комісій узгоджується  і затверджується Спостережною радою.

При визначенні порядку денного треба точно формулювати кожне питання, пропоноване на розгляд загальним зборам акціонерів.

Проведення зборів повинне бути в місці знаходження підприємства, за винятком випадку, якщо всі 100% акцій належать іноземним акціонерам.

Дата проведення зборів призначається як мінімум за 2 місяці. Цей строк обумовлений тим, що за законом за 45 днів до дати проведення зборів необхідно зробити повідомлення всіх акціонерів про майбутні збори.  У повідомленні зобов'язані бути вказані:

 •  місце, дата, час проведення зборів;
 •  порядок денний;
 •  у разі зміни статутного капіталу додатково в повідомленні вказуються мотиви таких змін , величину та інші відомості.

Повідомлення про майбутні збори повинне бути опубліковане в двох друкованих офіційних виданнях.

Не пізніше як за 30 днів до дати проведення зборів кожний акціонер має можливість запропонувати включити додаткове питання до порядку денного. Рішення  про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більше ніж 10% голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. При цьому рішення про зміну на порядку денному повинні бути доведені до відома акціонерів не пізніше 10 днів до дати проведення зборів у порядку, передбаченому статутом підприємства.

До дати проведення зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомиться з проектами документів, пов'язаних з порядком денним зборів.

На  загальних зборах акціонерів мають право брати участь всі акціонери або їхні представники. Представники акціонерів беруть участь у зборах на підставі доручення. Доручення акціонерів - юридичних осіб засвідчують  печаткою та підписом керівника юридичної особи. Доручення акціонерів - фізичних осіб можуть бути засвідчені нотаріально, печаткою виконавчого органа товариства або реєстратором.

Голосування на зборах акціонерів може бути відкритим( шляхом підняття мандатів) і закритим ( за допомогою бюлетенів для голосування).

Додаткові вимоги до проведення загальних зборів акціонерів

Положення про додаткові вимоги до порядку підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів (далі - Положення), затверджене постановою Федеральної комісії з ринку цінних паперів (далі - ФКЦП) 31 травня 2002 р. № 17/пс піднімає дуже актуальне питання - про процедуру проведення загальних зборів акціонерів. Оскільки наближається кінець року, а за ним - чергові річні збори акціонерів, вивчити нові правила і акціонерам, і самим акціонерним товариствам не завадить.

Повноваження і порядок проведення загальних зборів акціонерів докладно врегульовані главою 7 (ст. 47-63) Федерального закону від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства "з подальшими змінами і доповненнями (далі -- Закон про АТ). У Законі про АТ встановлюються: компетенція загальних зборів акціонерів (ст. 48), порядок прийняття рішень (ст. 49, 50, 59, 60), список осіб, що мають право на участь у загальних зборах (ст. 51, 57), порядок інформування про проведення загальних зборів (ст. 52) та порядок його підготовки (ст. 54), порядок внесення пропозицій до порядку денного (ст. 53), правила про проведення позачергових зборів (ст. 55), порядок утворення лічильної комісії (ст. 56), кворум загальних зборів (ст. 58) і правила підрахунку голосів при голосуванні (ст. 61), а також обов'язкові звітні документи (ст. 62, 63).

Закон про АТ в п. 2 ст. 47 наділяє ФКЦП правом встановлювати додаткові «вимоги до порядку підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів ». Далі в абзаці 2 п. 3 ст. 52 говориться: «Перелік додаткової інформації (матеріалів), обов'язкової для надання особам, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, при підготовці до проведення загальних зборів акціонерів, може бути встановлений федеральним органом виконавчої влади з ринку цінних паперів ». От, по суті, і всі згадки Закону про АТ про повноваження ФКЦП, що стосуються проведення загальних зборів.

Реальна сфера повноважень ФКЦП окреслюється ст. 47 Закону про АТ, в якій йдеться про порядок вчинення певних дій. Тому дуже важливо, як ми буде трактувати слово «порядок». Точно і однозначно визначити будь-яке поняття - велика проблема. Проте, вивчивши нормативний матеріал, можна зробити висновок, що «Порядок» зазвичай тлумачать у вузькому сенсі, як процедуру, сукупність стадій, спосіб. Взяти, наприклад, порядок стягнення податків і порядок оскарження актів податкових органів (стосовно Податкового кодексу), порядок ведення колективних переговорів і порядок стягнення шкоди (по Трудовому кодексу), порядок визначення термінів покарання при складанні покарань (за Кримінальним кодексом) і безліч подібних словосполучень - скрізь до змісту викладеного порядку можна умовно поставити запитання «як?». Тобто, спрощено, порядок - це як щось робиться.

Застосувавши вироблене тлумачення до Положення, можна зробити однозначний висновок про те, що ФКЦП в ряді випадків вийшла за рамки своєї компетенції, а саме, встановила нові права і обов'язки. Тим часом, така можливість має бути передбачена прямо, що і зроблено, наприклад, у розглянутому вище п. 3 ст. 52 Закону про АТ. Розглянемо ж конкретні приклади, паралельно підтверджуючи зроблений висновок і коментуючи нововведення.

У п. 2.11 Положення дано список осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. По суті, до процедури проведення зборів це відношення не має. Встановлення даного пункту явно виходить за межі компетенції ФКЦП. Більше того, він мало не дослівно повторює правила ст. 32 Закону про АТ, тому включення його до Положення здається безглуздим.

П. 2.12 також говорить про те, що повинно бути (у ньому розглядається зміст бюлетеня для голосування). Позитивним нововведенням, тим не менш, є обов'язковість змісту поля для проставлення числа голосів, відданих за відповідного кандидата.

У повідомленні про проведення загальних зборів повинно бути вказано час початку реєстрації осіб, беруть участь у зборах (п. 3.1), але і це відноситься до питання «що?» (згадуючи даний вище тлумачення). Для підтвердження того, що подібне неприпустимо, згадаємо п. 3 ст. 52 Закону про АТ; це те ж «що?», А не «як?», - І законодавець спеціально виділяє відповідне повноваження, тому що, ще раз повторимося, воно не входить в поняття «порядок».

Аналогічно слід оцінити п. 3.6 і 3.7 Положення. Позитивна сторона їх у тому, що вони встановлюють обов'язкове зміст річного звіту. Це важливо для акціонерів. Названі пункти передбачають як цілком банальні і загальні відомості (стан суспільства в галузі, пріоритетні напрямки діяльності та тощо), так і конкретні, які відіграють чималу роль у житті акціонера (перелік великих угод, відомості про виконавчих органах товариства тощо). За Законом ж про АТ зміст річного звіту визначає саме суспільство, що, безумовно, може урізати права акціонерів. Добре, якщо такий зміст передбачено статуту, у противному випадку йому на зміну прийдуть тимчасові рішення виконавчих органів товариства.

П. 4.3 НЕ просто виходить за рамки компетенції ФКЦП, а й суперечить закону, в якому говориться, що реєстратору-держателю реєстру може бути доручено виконання функцій лічильної комісії (абз. 2 п. 1 ст. 56 Закону про АТ), а не встановлюється обов'язок реєстратора, що веде реєстр АТ, виконувати функції та лічильної комісії.

П. 4.4 (в якому сказано, що у випадку, якщо в суспільстві з числом власників голосуючих акцій не більше ста рахункова комісія не створена, її функції здійснює уповноважена суспільством особа/особи, у тому числі реєстратор товариства) і 4.17 (який встановлює, що у випадку, якщо в бюлетені для голосування з питання обрання членів ради директорів - за винятком кумулятивного голосування -- «За» залишено у більшого числа кандидатів, ніж число осіб, які можуть бути обрані, бюлетень в цій частині визнається недійсним) у певній мірою обмежують самостійність суспільства (тому що Законом про АТ акціонерному товариству тут надана свобода рішення) і знову ж таки прийняті з порушенням компетенції ФКЦП. Причому п. 4.17 взагалі не належить ні до порядку підготовки, ні до порядку скликання, ні до порядку проведення загальних зборів, а має справу з підрахунком голосів (до якого резонно можна віднести положення про визнання бюлетеня недійсним).

П. 5.1 (зміст протоколу загальних зборів) слід розглядати аналогічно п. 3.6 і 3.7 (див. вище). Особливу увагу потрібно звернути на те, що в п. 2 ст. 63 Закону про АТ перераховуються необхідні відомості, але тут немає формулювання «і інші, передбачені статутом »:

У протоколі загальних зборів акціонерів зазначаються:

місце і час проведення загальних зборів акціонерів;

загальне кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій суспільства;

кількість голосів, якими володіють акціонери, які беруть участь у зборах;

голова (президія) та секретар зборів, порядок денний зборів.

У протоколі загальних зборів акціонерів товариства повинні міститися основні положення виступів, питання, поставлені на голосування, та підсумки голосування по них, рішення, прийняті зборами.

Чи означає це, що більше до протоколу загальних зборів нічого включатися не може? Питання спірне. Однак нас зараз цікавлять змістовні положення п. 5.1. Так, він додає відомостями до необхідних: вигляд і форму загальних зборів, час реєстрації і проведення зборів, поштову адресу, за якою прямували заповнені бюлетені для голосування, дату складання протоколу. На першій погляд, подібна інформація не потрібна, насправді ж у спірних випадках вона може зіграти вирішальну роль. До протоколу також повинні долучатися документи, прийняті рішенням загальних зборів (п. 5.2 Положення) - теж важлива позиція.

У Законі про АТ взагалі не регламентується зміст протоколу лічильної комісії про підсумки голосування та звіту про підсумки голосування, що заповнює - з порушенням компетенції - Положення в п. 5.3, 5.5, 5.7, 5.8. Проте дані пункти мають важливе практичне значення, тому що в значній мірі можуть убезпечити ведення протоколів (те ж відноситься і до протоколу загальних зборів) в плані їх об'єктивності та відповідності реальності.

П. 5.3 передбачає в протоколі лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах вказівка на місце і час проведення зборів, його вигляд і форму, на час початку та закінчення реєстрації і самих зборів, чітку регламентацію числа голосів з різних підстав.

Згідно з п. 5.5 Положення, у звіті про підсумки голосування зазначаються: місце і час проведення загальних зборів, його вигляд і форма, порядок денний і, що суттєво, формулювання рішень, прийнятих по кожному з питань, імена членів лічильної комісії, голови і секретаря і т.д.

пунктом 5.7 і 5.8 передбачають включення додаткових відомостей (документування числа голосів з різних підстав) до протоколу загальних зборів, до протоколу лічильної комісії та до звіту про підсумки голосування у випадку, якщо до порядку денного включено питання про схвалення операції, в здійсненні якої є зацікавленість, або питання про внесення до статуту змін, що обмежують права власників привілейованих акцій.

З вищесказаного видно, що Положення, хоча періодично і виходить за рамки Частина з них ми розглянули. Тепер звернемо увагу на цілком законні, що укладаються до компетенції ФКЦП пункти.

Так, п. 2.1 Положення вказує на способи внесення пропозицій до порядку денного (поштова зв'язок, вручення під розпис), передбачаючи, що важливо, і «інші способи », наприклад, електронну пошту - один з найбільш зручних у сучасному світі. У п. 2.4 і 2.6 йдеться про визначення дати внесення такої пропозиції (наприклад, якщо це рекомендований лист, то дата вручення), відсутність на цей рахунок конкретних правил, безумовно, породжувало б суперечки і різночитання.

ФКЦП в п. 3.3, 3.4, 3.5 значно розширила список додаткової інформації, обов'язкової для надання особам, які мають право на участь у загальних зборах. Так, при обрання членів ради директорів це наявність або відсутність письмового згоди кандидатів (п. 3.3); при голосуванні, яке може спричинити виникнення права вимоги викупу товариством акцій - звіт незалежного оцінювача про ринкову вартість акцій, розрахунок вартості чистих активів товариства, протокол засідання ради директорів, на якому прийнято рішення про визначення ціни викупу акцій з зазначенням останньої (п. 3.4); при реорганізації -- обгрунтування умов та порядку реорганізації, річні звіти та річна бухгалтерська звітність усіх організацій, що беруть участь у реорганізації, за три завершених фінансові роки і квартальна бухгалтерська звітність всіх організацій, що беруть участь у реорганізації, за останній завершений квартал (п. 3.5). ФКЦП також визначила, що суспільство зобов'язане надавати зазначені матеріали протягом 5 днів з дати надходження вимоги (п. 3.8). В результаті акціонери отримали додаткові важелі впливу на органи АТ.

У п. 4.9 закріплено важливе положення про те, що реєстрація осіб, які мають право на участь у загальних зборах, не зареєструвалися до відкриття зборів, закінчується не раніше завершення обговорення останнього питання порядку денного, по якого є кворум. П. 4.10 та 4.12 дають досить широку свободу голосування, що дозволяє голосувати з питань порядку денного аж до підрахунку голосів.

Якщо на позачергових зборах відсутні особи, головуючі на загальних зборах, то збори не скасовується і не переноситься, а головує особа, ініціювати позачергові збори (п. 4.14). Знову ж таки, цей пункт має велике практичне значення і захищає інтереси простих акціонерів.

Таким чином, Положення в цілому позитивно. Воно розширює і підтверджує права окремих акціонерів, робить останніх більш активними і правомочними, наближає їх до виконавчим органам суспільства, наділяючи певними важелями контролю; Положення конкретизує певні процедури. Більшість що містяться в ньому правил реально затребувана практикою. Зволікання з їх прийняттям (введення їх шляхом зміни Закону про АТ) сприяло б збереженню маси неприємних, конфліктних ситуацій як на побутовому рівні в самому АТ, так вже і при розгляді в суді. Законодавчі органи, в порівнянні з виконавчими, не в змозі діяти так само оперативно. Тому в певних випадках, всупереч логіці, можливо, слід або, принаймні, хочеться допустити широке тлумачення понять, зокрема «порядку», в інтересах окремих акціонерів. Адже навіть всередині одного закону тотожні поняття іноді тлумачать по-різному.

Вадим Колосов, творець неофіційного сайту юрфаку СПбДУ 

Як показує практика, точне дотримання вимог законодавства щодо порядку скликання, проведення та документального оформлення загальних зборів акціонерів - є гарантією того, що в майбутньому рішення загальних зборів не буде визнано в судовому порядку недійсним. В зв'язку з цим ТОВ "Трансферт" пропонує наступні послуги по підготовці та проведенню загальних зборів акціонерів (в тому числі і в умовах корпоративних конфліктів):

 •   підготовка тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, публікація тексту повідомлення у друкованих засобах масової інформації, здійснення розсилки повідомлення зареєстрованим особам;
 •   підготовка макетів мандатів, бюлетенів, протоколів мандатної та лічильної комісії;
 •   розробка сценарію проведення загальних зборів, підготовка текстів виступів та опрацювання питань, які можуть виникнути під час проведення загальних зборів;
 •   проведення реєстрації акціонерів та підрахунок голосів за допомогою технічних засобів (сканер ручний "Pulsar", ноутбук "Toshiba Satellite", ноутбук "Fujitsu Lifebook 770 Tx", принтер "Samsung ML 1250", DI-724P+ - Інтернет - шлюз з вбудованим 4-х портовим комутатором) та спеціалізованого програмного продукту;
 •   проведення загальних зборів акціонерів (Голова, секретар);
 •   складання протоколу загальних зборів акціонерів.

Доцільність використання технічних засобів:

 •  конфіденційність інформації стосовно даних системи реєстру;
 •  оперативність доступу та контролю інформації;
 •  швидкість обробки даних та формування вихідних документів;.
 •  повністю відсутність ризику по операційним помилкам;
 •  гарантія забезпечення точності результатів підрахунків;
 •  оперативне відновлення та надання інформації за запитом Акціонерного Товариства стосовно реєстрації та результатів персональних голосувань по усім питанням порядку денного зборів;
 •  підвищення іміджу Акціонерного Товариства по відношенню до акціонерів та інших зацікавлених осіб;
 •  підвищення довіри акціонерів до Акціонерного Товариства, яке будує відносини з солідним партнером (Реєстратором).


Графік заходів для підготовки Загальних зборів акціонерів

ТЕРМІН

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАХОДУ

ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЕЦЬ

64 дні до Зборів

Попереднє погодження з Спостережною радою:

 •  порядку денного Загальних зборів акціонерів;
 •  персонального складу мандатної та лічильної комісій.

Голова Правління

Голова Правління

63 дні до Зборів

(за 3 дні до засідання)

Повідомлення членів Правління про засідання Правління із зазначенням часу, місця та порядку денного. До порядку денного мають включатися питання про:

 •  скликання Зборів;
 •  призначення оргкомітету щодо скликання Зборів;
 •  призначення мандатної комісії;
 •  призначення лічильної комісії;
 •  затвердження кошторису витрат на проведення Зборів;
 •  дату складання переліку акціонерів тощо.

Голова Правління

Секретар Правління

60 днів до Зборів

Проведення засідання Правління:

 1.  Прийняття рішення про скликання Загальних зборів.
 2.  Затвердження порядку денного Загальних зборів. Під час складання порядку денного необхідно точно сформулювати кожне питання, що пропонується на розгляд Загальних зборів. Не можна включати до порядку денного блок питань з найменуванням “різне”, оскільки це обмежує право акціонера на попереднє ознайомлення з усіма документами, що пов’язані з порядком денним.
 3.  Затвердження кошторису витрат на проведення Загальних зборів.
 4.  Призначення оргкомітету щодо підготовки Зборів для виконання організаційно-господарських функцій.
 5.   Призначення мандатної комісії. Основною функцією мандатної комісії є реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули на Збори, перевірка їх повноважень та визначення наявності чи відсутності кворуму.
 6.  Призначення лічильної комісії. Основною функцією лічильної комісії є організація процедури голосування та підрахунок голосів на Загальних зборах.
 7.  Визначення дати складання переліку акціонерів.

Голова Правління

Голова Правління

59 днів до Зборів

Оформлення відносин з членами оргкомітету. З членами оргкомітету укладаються угоди цивільно-правового характеру та відбираються розписки про нерозголошення конфіденційної інформації.

Правління

Уповноважена особа Правління

57 днів до Зборів

 1.  Проведення навчання членів оргкомітету.
 2.  Проведення першого засідання оргкомітету.
 3.  Оформлення відносин з членами лічильної комісії.

Правління

Уповноважена особа Правління

56 днів до Зборів

Початок процесу підготовки документів, що стосуються порядку денного. До таких документів належать проекти рішень Загальних зборів, Положень, що регулюють діяльність Товариства тощо.

Правління

Оргкомітет з питань підготовки Зборів

55 днів до Зборів

1. Проведення навчання членів лічильної комісії

2. Проведення першого засідання лічильної комісії.

3. Оформлення відносин з членами мандатної комісії

Уповноважена особа Правління

Уповноважена особа Правління

53 дні до Зборів

Інформування реєстратора (у разі наявності такого) про прийняття рішення щодо скликання Зборів та необхідність надання переліку акціонерів для повідомлення їх про Збори.

Правління

 

Секретар Правління

50 днів до Зборів

Складання переліку акціонерів. Такий перелік готується для того, щоб повідомити акціонерів про скликання Зборів. Він містить закріплену на певну дату інформацію, необхідну для персонального повідомлення акціонера, а саме: прізвище, ім’я та по батькові (назву) та місце проживання (юридичну адресу) акціонера.

Реєстратор або Правління (якщо реєстр ведеться емітентом)

48 днів до Зборів

Виготовлення необхідної кількості документів та бланків. На цьому етапі до таких документів належать повідомлення щодо проведення Зборів, проекти бюлетенів та карток для голосування тощо.

Правління

Оргкомітет з питань підготовки Зборів

Не пізніше, ніж за 45 днів до Зборів

Повідомлення акціонерів про дату, місце та час проведення Зборів, а також про порядок денний Зборів шляхом розміщення відповідного повідомлення в друкованому органі (в місцевій пресі, а також в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради, Кабінету Міністрів або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України). У повідомленні рекомендується зазначити місце, де можна ознайомитися з документами, що стосуються  порядку денного. Товариство зобов’язане забезпечити акціонерам можливість ознайомитися з документами, що стосуються порядку денного, до Загальних зборів.

Правління

Секретар Правління

Не пізніше, ніж за 45 днів до Зборів

Персональне повідомлення акціонерів - власників іменних акцій.

Правління

Секретар Правління

45-30 днів до зборів

1. Проведення навчання членів мандатної комісії.

2. Проведення першого засідання мандатної комісії.

Уповноважена особа Правління

Уповноважена особа Правління

Не пізніше, ніж за 30 днів до Зборів

Внесення акціонерами пропозицій щодо порядку денного. Пропозиції збираються та систематизуються оргкомітетом з питань підготовки Загальних зборів та надаються Правлінню.

Акціонери або групи  акціонерів

Правління

18 днів до Зборів

Повідомлення членів Правління про позачергове засідання Правління із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного засідання.

Голова Правління

Секретар Правління

15 днів до Зборів

Проведення засідання Правління. На зазначеному засіданні аналізується інформація, що була надана оргкомітетом. Розглядаються пропозиції акціонерів та вимоги акціонерів, що володіють у сукупності більш, ніж 10% голосів. Після обговорення затверджується остаточна редакція порядку денного.

Голова Правління

Не пізніше, ніж за 10 днів  до Зборів

Інформування акціонерів про зміни, що сталися у порядку денному. Спосіб інформування, як правило, передбачається у Статуті Товариства. Це може бути повідомлення в друкованому органі або повідомлення шляхом розсилки відповідних  листів.

Правління

Оргкомітет з  питань підготовки Зборів

9 днів до Зборів

Проведення координаційного засідання членів мандатної, лічильної комісій та оргкомітету.

Уповноважена особа Правління

Уповноважена особа Правління

5 днів до Зборів

Виготовлення необхідної кількості документів та бланків. На цьому етапі до таких документів належать бюлетені для голосування, документи, що стосуються порядку денного Загальних зборів.

Правління

Оргкомітет з  питань підготовки Зборів

3 дні до Зборів

Підготовка приміщення для проведення Зборів.

Правління

Оргкомітет з питань підготовки Зборів

В день проведення Зборів

Складання реєстру акціонерів. На цьому етапі реєстр акціонерів складається для проведення реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на Загальні збори. Він підписується головою та секретарем Загальних зборів. 

Правління

Реєстратор або Правління

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25354. Регуляция работы сердца 41.5 KB
  Закон сердечного ритма чем больше приток крови тем больше сила и частота сердечных сокращений. Хеморецепторы возбуждаются в результате сдвигов химического состава плазмы крови при увеличении в ней рСО2 или снижения рО2. Гуморальная регуляция деятельности сердца осуществляется путем воздействия на него химических веществ находящихся в крови. 0051 ДВИЖЕНИЕ КРОВИ ПО СОСУДАМ ГЕМОДИНАМИКА Движение крови по сосудам обусловлено градиентом давления в артериях и венах.
25355. Регуляция движения крови в сосудах 83.5 KB
  Если же перерезать мозг между продолговатым и спинным максимальное давление крови в сонной артерии понижается с нормальных 100 120 до 60 70 мм рт. Спинномозговые центры способны через некоторое время после выключения сосудосуживающего центра продолговатого мозга немного повысить давление крови снизившееся вследствие расширения артерий и артериол. При введении через канюлю в изолированный каротидный синус крови под давлением можно наблюдать падение артериального давления в сосудах тела.
25356. Регуляция движения крови по сосудам 24.5 KB
  Нервы регулирующие тонус сосудов называются сосудодвигательным и состоят из двух частей сосудосуживающих и сосудорасширяющих Симпатические нервные волокна выходящие в составе передних корешков спинного мозга оказывают суживающее действие на сосуды кожи органов брюшной полости почек легких и мозговых оболочек но расширяют сосуды сердца. Сосудорасширяющие влияния оказываются парасимпатическими волокнами которые выходят из спинного мозга в составе задних корешков. Кроме того существуют высшие сосудодвигательные центры расположенные в...
25357. Лимфа и лимфообращение 43 KB
  В отличие от кровеносных сосудов которым происходит как приток крови к тканям тела так и ее отток от них сосуды служат лишь для оттока лимфы т. Состав и свойства лимфы Лимфа собираемая из лимфатических протоков во время или после приема нежирной пищи представляет собой бесцветную почти прозрачную жидкость отличающуюся от плазмы крови примерно вдвое большим содержанием белков. Реакция лимфы щелочная. Это обусловлено тем что лимфоциты образуются в лимфатических узлах и из них с током лимфы уносятся в кровь.
25358. ФИЗИОЛОГИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ. ЛЕГОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ. ЛЕГОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 41.5 KB
  При вдохе объем легких увеличивается давление в них становится ниже атмосферного и воздух поступает в дыхательные пути. Во время выдоха объем грудной полости уменьшается воздух в легких сжимается давление в них становится выше атмосферного и воздух выходит наружу. Количество воздуха находящегося в легких после максимального вдоха составляет общую емкость легких величина которой у взрослого человека равна 46 л. В общей емкости легких принято выделять четыре составляющих ее компонента: дыхательный объем резервный объем вдоха и выдоха и...
25359. Особенности дыхания при мышечной работе 36.5 KB
  Увеличению транспорта кислорода при работе способствует также выбрасывание эритроцитов из кровяных депо и обеднение крови водой вследствие потения что ведет к некоторому сгущению крови и повышению концентрации гемоглобина а следовательно и к увеличению кислородной емкости крови. Из каждого литра крови протекающей по большому кругу клетки организма утилизируют в покое 60 80 мл кислорода а во время работы до 120 мл кислородная емкость 1 л крови равна около 200 мл 02. Повышенное поступление кислорода в ткани при мышечной работе...
25360. Значение пищеварения 33 KB
  Все функции органов пищеварения подчинены сложным нервным и гуморальным механизмам регуляции.Основы современной физиологии пищеварения разработаны преимущественно И. Павлова функции органов пищеварения находящихся в глубине тела и недоступных непосредственному наблюдению изучались в основном в острых опытах при которых производилось вскрытие живого животного и вследствие наносимой травмы нарушалось нормальное состояние организма.
25361. Пищеварение в полости рта 59.5 KB
  Расслабление кардиальной мускулатуры наблюдается также при резких сокращениях желудка брюшных мышц и диафрагмы во время рвоты. Здесь же происходят химические изменения некоторых питательных веществ под влиянием сока выделяемого железами желудка. Железы желудка расположены в слизистой оболочке его дна тела и привратника. В фундальной части желудка железы состоят главных добавочных и обкладочных клеток.
25362. ПИЩЕВАРЕНИЕ В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ 32.5 KB
  Количество их огромно от 50 до 200 млн на 1 мм2 поверхности кишки что увеличивает внутреннюю поверхность тонкого кишечника в 300500 раз. Моторная деятельность тонкого кишечника обеспечивает перемешивание химуса с пищеварительными секретами и продвижение его по кишке благодаря сокращению круговой и продольной мускулатуры. При сокращении продольных волокон гладкой мускулатуры кишечника происходит укорочение участка кишки при расслаблении его удлинение. Такая периодичность обусловлена автоматией гладкой мускулатуры кишечника способностью...