1116

Применение варистора

Доклад

Физика

Вольт-амперная характеристика варистора. Допустимая рассеиваемая мощность. Нелинейное полупроводниковое сопротивление. Множество хаотически расположенных p-n переходов.

Русский

2013-01-06

36.5 KB

13 чел.

Применение варистора

Это нелинейное полупроводниковое сопротивление, свойства которого обеспечиваются p-n переходами. Изготавливается такие приборы из порошка карбида кремния.  Порошок спекается, каждое зерно кремния это p-n переход. Таким образом в образовавшемся образце сформировано множества хаотически расположенных p-n переходов. Далее проявляются свойства каждого.

          

                                     Рис Варистор

При подаче напряжения любой полярности  будет постепенно увеличиваться ток по следующим причинам.

- Сначала будут открываться те переходы, которые ориентированны в прямом направлении вдоль вектора напряженности электрического поля Евнеш. Далее откроются те, которые расположены под углом к вектору поля. По мере роста напряжения увеличивается число открытых переходов и стало быть ток.

- Увеличение тока приводит к нагреву структуры, что увеличивает ее проводимость.

-  Переходы ориентированные в обратном направлении вступают в стадию электрического пробоя и их число постепенно увеличивается.

Все это факторы формируют вольт-амперную характеристику варистора, которая показана на рис.


Рис Вольт – амперная характеристика варистора

Параметры варистора следующие.

  1.  Допустимая рассеиваемая мощность.
    1.  Пороговое напряжение.
    2.  Часто ВАХ аппроксимируют зависимостью I=AUexp(kU); здесь параметром выступает k- коэффициент нелинейности.

Область применения варисторов – защита линий связи  и аппаратуры от перенапряжений. Электромагнитные поля от железной дороги (контактная сеть, ЛЭП ) создают в линиях связи напряжения способные вывести аппаратуру из строя. Варистор снижает это напряжение до допустимой величины. Включают его по схеме приведенной на рис

Рис. Применение варистора


p  n          n  

p  n          n  

 p          n  

Карбид кремния

n  p          n  

E внеш

 I

                           

                                   Uраб

            50-150В


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25188. М.Шелер. Положення людини в космосі 30.5 KB
  Положення людини в космосі М. Причини: відсутність єдиної ідеї людини спеціальні науки психологія соціологія біологія і ін. зосереджуючись на окремих проявах людської життєдіяльності скоріше приховують сутність людини ніж розкривають. Двозначність поняття людини: 1.
25189. Сутність матеріалістичного розуміння історії 28 KB
  зору його внутрішньої структури; з т. зору процесу в якому задіяний: його історичних складових і звязків; з т. зору закономірностей його розвитку переходу одного його історичного стану в інший.
25190. Р.Рорті про походження ы засади теорії пізнання (Філософія і дзеркало природи) 37.5 KB
  Оба эти допущения по Рорти вовсе не являются неизбежными для философии; при этом первое из них берет своё начало ещё в античности прежде всего в платонизме а второе представляет собой специфический продукт философии Нового времени начиная с Декарта. Соответственно отказ от этого допущения позволяет Рорти деконструировать образ Зеркала Природы а это в свою очередь ведет к опровержению исходного взгляда на философию как на гарант добывания человеком объективной истины о себе и мире. Эпистемология теория познания с точки...
25191. Громадянське суспільство і держава 25.5 KB
  В основі ідеї громадянського суспільства лежить проблема відносин людини з політичною владою суспільства з державою. Вона є похідною від громадянського суспільства і її призначення полягає в тому щоб слугувати йому. Від ступеня розвиненості громадянського суспільства залежить ступінь демократизму держави. Етатизм навпаки всіляко перебільшує роль держави в житті суспільства.
25192. Філософське вчення Г. Сковороди 27.5 KB
  Сковорода 1722 1794 був всебічно освіченою для свого часу людиною досконало знав стародавні та нові європейські мови старогрецьку філософію і літературу. Сковорода стверджував що природа є безкінечна кількість світів . Сковорода пов'язував цю думку з концепцією двох натур двох природ лат. Сковорода намагався подолати дуалізм вчення про дві натури та знайти єдине начало.
25193. Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля (Шеллінг, Шопенгауер, Фейєрбах, Кіркегор) 29.5 KB
  Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля Шеллінг Шопенгауер Фейєрбах Кіркегор. Фейєрбах: учень Гегеля незадоволений абстрактністю спекулятивної системи діалектикою чужістю системи конкретному людському індивідові. з гегелевською ідеєю абсолютного духа відстороненої сили Кіркегор: субєктивна екзистенціальна діалектика Кіркегора виростає як протиставлення системі Гегеля де людина підвладна анонімному принципу історичного розвитку втрачає свою індивідуальність. Критикував Гегеля також за...
25194. Гадамер про герменевтичний досвід і природу філософської істини 24.5 KB
  Мета філософської герменевтики порятунок цілісного досвіду сприйняття світу. Більшість людських проблем повязані з збідненням досвіду ФГ. Вчить дотримуватися набутого досвіду. Герменевтичний досвід не може не залежити від наших упереджень попереднього досвіду.
25195. Знання як особлива форма освоєння світу 27.5 KB
  Пізнання це такий процес що спрямований на отримання знання. Пізнання має багато модусів оскільки людина відноситься до світу у різних площинах і пізнає його у різних ракурсах. Тому можна виділяти наукове пізнання етичне релігійне філософське мистецьке та інші. Пізнанням є таке відношення до світу в якому людина змінює себе за допомогою світу.
25196. Пізнання як особлива форма освоєння світу 25 KB
  Пізнання як особлива форма освоєння світу Якщо дуже просто то пізнання це процес взаємодії субєкта та обєкта що своїм результатом має знання. Існують різні способи пізнання а отже й різні види знання. Поряд із різноманітністю видів знань існує величезна кількість поглядів на саму природу пізнання. Говорять про абстрактне і конкретне пізнання повне і неповне наукове і філософське тощо.