11164

Стан корпоративного управління в Україні

Лекция

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Стан корпоративного управління в Україні Історія функціонування корпорацій в Україні складає понад 15 років. Вони набули широкого розповсюдження в усіх галузях вітчизняної економіки проте однією з головних рис економічних реформ що відбуваються

Украинкский

2013-04-05

69.5 KB

7 чел.

PAGE  7

Стан корпоративного управління в Україні

Історія функціонування корпорацій в Україні складає понад 15 років. Вони набули широкого розповсюдження в усіх галузях вітчизняної економіки, проте однією з головних рис економічних реформ, що відбуваються в Україні, є розвиток акціонерної форми власності, у зв’язку з чим набувають певної актуальності питання теорії та практики корпоративного управління.

Особливість корпоративної форми управління, що полягає у відокремленні власності на капітал від можливості ним безпосередньо управляти, призводить до необхідності узгодження інтересів учасників корпоративного управління та може бути як недоліком, так і перевагою, залежно від стану системи корпоративного управління.

На 1.10.2008 р. в нашій державі функціонувало 31323 акціонерних товариств (всіх типів), що на 670 менше, ніж на початок року і на 3811 менше порівняно з 2002 р., коли їх кількість була найбільшою. Проте зростає кількість інших господарських товариств. Зокрема, кількість ТОВ зросла на 8,37% порівняно з початком 2008 р., на 4,89% зросла кількість товариств з додатковою відповідальністю, і на 1% зросла кількість корпорацій.

Сьогодні намічається стійка тенденція зростання фондового ринку України. Статистичні дані свідчать, що за період 2003-2007 рр. Загальний обсяг випусків цінних паперів, зареєстрованих Комісією, становить 337,69 млрд. грн. Комісією з випуску цінних паперів зареєстровано за 2003-2007 рр. випуски цінних паперів на суму 133,25 млрд. грн., у тому числі:

· акцій – 50,0 млрд. грн.;

· облігацій підприємств – 44,48 млрд. грн.;

· облігацій місцевих позик – 156,3 млн. грн.;

· опціонів – 34,38 млн. грн.;

· інвестиційних сертифікатів КУА пайовими інвестиційними фондами – 31,12 млрд. грн.;

· акцій корпоративними інвестиційними фондами – 5,48 млрд. грн.;

· сертифікатів фонду операцій з нерухомістю – 1,93 млрд. грн.;

· звичайних іпотечних облігацій – 50,0 млн. грн.

Аналіз формування та діяльності вітчизняних корпорацій показує, що на цьому етапі ефективність функціонування цієї пріоритетної для України форми господарювання є недостатньою. Система корпоративних відносин функціонує так, що дрібні акціонери, які становлять основну частину всієї їх кількості, не беруть реальної участі в управлінні корпораціями. Відповідно їхні інтереси ігноруються в процесі діяльності АТ і при розподілі отриманих доходів. Основне протиріччя полягає в розбіжності інтересів менеджерів корпорації та акціонерів, особливо власників дрібних пакетів акцій. У силу недосконалості законодавства в сфері корпоративного управління, де багато аспектів корпоративних відносин не охоплені правовим полем, а також шляхом прямих порушень утискаються інтереси та права акціонерів. Це стосується основних корпоративних прав: на управління корпорацією; на дивіденди (частку прибутку); на частку активів при ліквідації АТ; на доступ до інформації. Забезпечення прав акціонерів безпосередньо впливає на ефективність діяльності корпорацій, оскільки сприяє залученню значно дешевших порівняно з кредитними інвестиційних ресурсів, стимулює до активної участі в корпоративному процесі всіх його учасників, мотивує працівників, регулює корпоративні відносини загалом. Проблема захисту прав акціонерів є актуальною не лише для України, а і для багатьох країн світу (навіть економічно розвинутих), де здійснюються відповідні дослідження та розробки по її подоланню.

В сучасних розвинених країнах переважна маса промислової продукції виробляється на акціонерних підприємствах. В Україні потенційні резерви цієї форми ефективного ведення й управління господарством використовуються не повною мірою.

Сучасний стан корпоративного сектору України характеризується сукупною зовнішньою заборгованістю близько 85 млрд. дол., з них 38 млрд. дол. складає заборгованість комерційних банків, а 47 млрд. дол.– заборгованість корпоративних підприємств.

Приховані можливості й переваги акціонерних товариств кореняться у корпоративності і можуть бути реалізовані при розробці ефективного корпоративного управління на основі врахування рівня розвитку економіки країни, вітчизняного і зарубіжного досвіду акціонування та управління корпораціями, забезпечення взаємної спрямованості інтересів усіх учасників акціонерного процесу на досягнення високої прибутковості суб'єктів господарювання, зростання чи зменшення рівня добробуту громадян.

В економічній літературі корпоративне управління розглядається насамперед як управління корпоративними правами їх власників.

Основні корпоративні права акціонерів в системі сучасного корпоративного управління – це:

− право на отримання частини прибутку корпорації у вигляді дивіденду;

− право на отримання частки майна при ліквідації підприємства;

− право на участь в управлінні компанією шляхом голосування на загальних зборах акціонерів;

− право на отримання інформації про діяльність корпорації.

Не викликає сумніву, що захист прав акціонерів, особливо дрібних, є одним з найважливіших елементів системи корпоративного управління і безпосередньо впливає на ефективність функціонування акціонерних товариств.

Аналіз ситуації щодо реалізації права акціонерів, зокрема дрібних, на отримання дивідендів, показує, що в Україні практично не купують акцій з метою отримання дивідендів, бо дивіденди корпорації не виплачують. Акції купуються, щоб одержати прибуток на різниці їх курсів. Чому так склалося? Справа в тому, що в законодавстві передбачені випадки, коли дивіденди за акціями не виплачуються, але нічого не сказано про обов’язок корпорації виплатити частину прибутку акціонерам, якщо цей прибуток є в наявності. Тобто механізм реалізації права акціонерів на отримання дивідендів в Законі відсутній. Також недостатньо опрацьоване питання щодо розмежування положень та норм дивідендної політики: які належать до компетенції винятково загальних зборів, а які мають бути зафіксовані у Статуті корпорації. Річ у тім, що при вирішенні питань виплати дивідендів на загальних зборах (як це сьогодні передбачено законодавством) цілком можуть бути знехтувані інтереси дрібних акціонерів з боку власників крупних пакетів акцій або простої більшості.

Ставка оподаткування дивідендів фізичних осіб в Україні становить 13%, відповідна норма для іноземних інвесторів – 30%. Аналізуючи досвід зарубіжних країн (США, Великобританії, Ізраїлю, Польщі, Мексики, Аргентини, Венесуели, Індії та ін.), можна констатувати, що як у високорозвинених, так і в країнах, що розвиваються, розроблені і діють гнучкі системи пільгового оподаткування дивідендів з метою залучення інвестицій в цінні папери корпорацій. Узагальнюючи напрацювання цих країн, можна визначити деякі методи стимулювання інвестицій шляхом зміни податкової політики:

− часткове або повне звільнення від податку на дивіденди іноземних інвесторів, якщо ці кошти не витікають за кордон, а реінвестуються в нові цінні папери в Україні;

− значне зменшення ставки податку для осіб, які володіють певною часткою акцій тривалий час;

− звільнення від сплати податку з дивідендів, які скеровуються на виконання інноваційних проектів;

− введення прогресивного податку на дивіденди (з можливим неоподаткуванням дрібних інвесторів);

− застосування низької податкової ставки для інвесторів, які спрямовують свої кошти у наукоємні та інші важливі галузі;

− різне оподаткування за довгостроковими та короткостроковими інвестиціями;

− звільнення від оподаткування прибутку, отриманого під час продажу цінних паперів та ін.

Зрозуміло, що на сучасному етапі розвитку корпоративного управління в Україні лише серйозні зміни податкового законодавства та чітка регламентація порядку нарахування і виплати дивідендів призведуть до притоку інвестицій в економіку як з боку населення, так і з боку іноземних інвесторів.

Значні перешкоди стоять на шляху реалізації права акціонерів на частку майна при ліквідації АТ. Законом встановлено, що при банкрутстві компанії виплати за простими акціями, які підлягають викупу, а також розподіл майна між акціонерами-власниками простих акцій відбувається відповідно у сьому та восьму черги. Усі попередні черги – це задоволення потреб щодо податків, вимог кредиторів, виплати заробітної плати власником привілейованих акцій. Якщо врахувати, що розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги, то стає зрозумілим, що можливості отримати певну частку майна корпорації фактично немає.

Найбільше судових процесів у сфері корпоративного управління – це оскарження рішень, прийнятих на загальних зборах акціонерів. Тобто, часто порушується одне з головних прав учасників корпоративних відносин – право на управління товариством. Так, зафіксовані непоодинокі випадки несвоєчасного надання інформації або взагалі її відсутності про скликання чергових чи позачергових зборів акціонерів. Часто трапляються порушення при реєстрації учасників, прийняття рішень за відсутності кворуму, порушення тривалості проведення зборів та ін.

Загалом законодавством передбачено право акціонерів на отримання інформації про діяльність корпорації. До основних складових такої інформації належать: засновницькі документи, принципи (Кодекс) корпоративного управління, протоколи загальних зборів, протоколи засідань виконавчих та контролюючих органів АТ (наглядової ради, правління, ревізійної комісії) та їхні накази, річна фінансова звітність, документи бухгалтерського обліку (з певними обмеженнями), інформація про емісію акцій та інших цінних паперів, перелік афілійованих осіб товариства та кількість акцій, якою вони володіють. Крім того, кожне ВАТ зобов’язане мати свою інтернет-сторінку. Порівняно з попереднім законодавством стосовно вирішення цих питань відбувся певний прогрес. Так, окреслено коло осіб, до яких слід звертатись за наданням інформації, та визначено відповідні строки її отримання. Водночас не передбачено жодної відповідальності посадових осіб за ненадання інформації, потрібної акціонеру. Невідомо, де і як можна оскаржити порушення цього корпоративного права. Позитивним моментом є розроблення віднедавна кодексів корпоративного управління багатьма вітчизняними компаніями, де положенням щодо розкриття інформації приділено значну увагу. Загалом можна констатувати, що порівняно із європейською, англо-американською та японською системами корпоративного управління в Україні не забезпечено достатньої прозорості діяльності АТ.

Таким чином можна виділити найбільш характерні риси національної моделі корпоративного управління (табл.. 1).

Таблиця 1

Найбільш характерні риси національної моделі корпоративного управління

Особливості національної моделі корпоративного управління

 •  розпорошеність акціонерного капіталу

 •  неефективне державне регулювання

 •  слабкий фондовий ринок

 •  орієнтація моделі на банки та фінансово-промислові групи

 •  трирівнева структура управління

 •  непрозорість структури власності та корпоративного управління

 •  перманентний процес перерозподілу власності та корпоративного управління

 •  орієнтація власників на короткострокову прибутковість, а не на нарощування акціонерного капіталу та вартості компаній

 •  інформаційна закритість та не прозорість діяльності корпоративних структур

 •  низький рівень зовнішнього корпоративного контролю зі сторони банків, аудиторів, фондового ринку

 •  формальне використання принципів та інструментів корпоративного управління у практичній діяльності підприємств

Таким чином, ситуація, що склалася з корпоративним управлінням в Україні, його законодавчим регулюванням та реальним додержанням задекларованих принципів, потребує реалізації конкретних заходів на рівні окремих підприємств корпоративного типу. Зокрема, на діяльність акціонерних товариств негативно впливає нестача професійних керівників усіх рівнів управління, особливо найвищої ланки; недостатнє використання нових методів управління підприємствами, що спостерігається практично в усіх підсистемах управління підприємством. Усе це призводить до того, що економічний результат діяльності корпоративних підприємств виявляється недостатнім для задоволення мінімально необхідних потреб учасників корпорації. Це спричиняє постійні конфлікти з акціонерами, працівниками, контрагентами підприємства, регулюючими органами, що тільки посилює негативний стан справ у корпоративному підприємстві.


Список використаних джерел:

 1.  Корпоративне управління в Україні: особливості, проблеми та стратегічні перспективи. / Назарчук Т.В. // Вісник Хмельницького національного університету – 2010 - № 3 Т.3
 2.  Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року N 514-VI.
 3.  Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит., матеріали п’ятого Пленуму Спілки економістів України та міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2006. – 175 с.
 4.  Небава М.І. Теорія корпоративного управління:вузлові питання. Навчальний посібник. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. – 295 с.
 5.   Сучасний стан корпоративного управління в Україні / Н.М. Давиденко // Научно-технический сборник - №89 – 2009 р.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23749. Делимость суммы и разности 49 KB
  Если одно из двух чисел делится на некоторое число а другое не делится на это число то их сумма и разность не делятся на это число Формулировка свойства С 2 вывешивается на доску. 5620 не делится на 8 так как число 56 делится на 8 а число 20 не делится на 8 записываю во второй столбик; 160 16 80 делится на 8 так как каждое из чисел делится на 8 записываю в первый столбик; 3200 72 ´ 9 делится на 8 так как число 3200 делится на 8 и произведение 72 и 9 тоже делится на 8 записываю в первый столбик. Как определила что...
23750. Делители и кратные 59 KB
  Основные цели: формировать способность нового понятия на примере введения понятий делителя числа НОД чисел; формировать способность построения нового алгоритма на примере нахождения делителей чисел общих делителей НОД; тренировать способность нахождения парных делителей общих делителей разными способами НОД разными способами. 1 № 385 аб Чем является числа 60 16 и т. Какая разница между числами являющимися делителями в первой группе примеров и во второй Возникает затруднение при ответе на поставленный вопрос. Как...
23751. Рефлексия 56 KB
  первое число делится на 29. каждое число делится на 5: первое оканчивается 5 а второе оканчивается 0. сумма цифр делится на 3 12 значит и всё число делится на 3. оно чётное и сумма цифр делится на 9 27.
23753. Задачи для самопроверки (подготовка к контрольной работе) 61 KB
  3 Вычислительные ошибки. Назовите номера заданий в которых вы допустили ошибки. Какие ошибки допущены Разговор проводится по каждому заданию в котором допущена ошибка. Учитель последовательно выясняет у кого из детей на какой алгоритм были допущены ошибки и эти алгоритмы проговариваются во внешней речи.
23754. Набольший общий делитель 34.5 KB
  Основные цели: вывести алгоритм нахождения НОД чисел на основе их разложения на простые множители сформировать способность к использованию выведенного алгоритма для решения задач; повторить и закрепить решение неравенств задач на одновременное движение действия со смешанными числами. Что даёт нам умение раскладывать числа на простые множители Ещё один метод нахождения делителей числа. А что зная делители числа мы находили Общие делители НОД. Как называются все числа кратные 2 Четные числа.
23755. Программный SIP телефон (Soft-Phone) 1.26 MB
  Управление осуществляется мышью, команды необходимо расставить в порядке прохождения сверху вниз; изменение направления прохождения команд осуществляется щелчком мыши. Инициирует вызов абонент слева (Bart). Завершает вызов абонент справа (Moe). Проверка правильности производится нажатием на кнопку Соединить
23756. Наибольший общий делитель 69.5 KB
  Основная цель: тренировать способность к нахождению НОД на основе разложения чисел на простые множители способность к рефлексии собственной деятельности; повторить и закрепить решение уравнений решение задач методом уравнений графическое изображение множеств с помощью диаграммы Венна. Какой темой мы занимались на предыдущих уроках Нахождение НОД чисел методом разложения чисел на простые множители. Чему равен НОД взаимно простых чисел НОД взаимно простых чисел равен 1. Найдите: а НОД а b; б НОД b с; в НОД а с.
23757. Открытие нового знания 49.5 KB
  Можно ли утверждать что числа a b и c кратны числу 14 a = b = c = Числа a и b кратны числу 14 т. в разложении этих чисел есть множители числа 14 а число с нет т. в нём не содержится разложения числа 14. Найдите частное от деления числа a на число 14 числа b на число 14.