11171

Сутність розкриття інформації в акціонерному товаристві

Лекция

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Сутність розкриття інформації в акціонерному товаристві. Сутність розкриття інформації акціонерними товариствами полягає у забезпеченні доступу зацікавлених осіб у тому числі акціонерів до повної достовірної інформації про виробничогосподарську діяльність підпр...

Украинкский

2013-04-05

70.5 KB

3 чел.

Сутність розкриття інформації в акціонерному товаристві.

Сутність розкриття інформації акціонерними товариствами полягає у забезпеченні доступу зацікавлених осіб, у тому числі акціонерів, до повної, достовірної інформації про виробничо-господарську діяльність підприємства.

Розкриття інформації на ринку цінних паперів було впроваджено в США на початку 20 ст. для стабілізації ринку цінних паперів. Досвід країн з розвиненими й активними ринками цінних паперів показує, що розкриття інформації може бути потужним інструментом впливу на діяльність підприємств і захист прав інвесторів.

Успішний розвиток будь-якого бізнесу неможливо без доступу до інвестиційного капіталу. Тут важливо зрозуміти, що інвестори не стануть вкладати значні кошти в компанію, що не має ефективної системи управління та контролю за її діяльністю. Інвестори стали особливо наполегливі в своєму прагненні одержувати повну інформацію про стан справ у компаніях. Інвестори, і насамперед закордонні, порушують питання скільки-небудь серйозного збільшення інвестицій в українські компанії залежно від істотного поліпшення стану корпоративного управління.

При цьому інвестори вимагають участі в реальному контролі над процесом управління, щоб забезпечити ефективне використання активів для реалізації своїх інтересів. Вони хочуть бачити в компаніях, в які вони вже вклали або готові вкласти свої кошти, систему корпоративного управління, що забезпечує достатній рівень інформаційної прозорості, ясності в процесі прийняття корпоративних рішень і тим самим дає їм додаткові гарантії.

Один з принципів корпоративного управління проголошує, що система корпоративного управління повинна забезпечувати своєчасне й точне розкриття інформації з усіх істотних питань діяльності акціонерного товариства, включаючи фінансовий стан, результати діяльності, розподіл власності й управління підприємством.

З іншого боку, зайва відкритість інформації може завдати шкоди акціонерному товариству, вступити в протиріччя з інтересами власників, управлінців та працівників, розкрити конфіденційну інформацію й комерційну таємницю. У зв'язку з цим досягнення балансу між прозорістю та захищеністю інформації стає діючим механізмом управління корпорацією в ринкових умовах.

Основними принципами розкриття інформації про товариство є:

- регулярність надання;

- оперативність;

-доступність для акціонерів та інших зацікавлених осіб;

- надійність інформації;

- повнота.

Слід зауважити, що розкриття інформації за діючим законодавством відноситься як до відкритих, так і до закритих акціонерних товариств.

Система розкриття інформації

Система розкриття інформації, передбачена чинним законодавством України на ринку цінних паперів, передбачає забезпечення реалізації прав інвесторів в області своєчасного одержання достовірної й повної інформації про емітент і передбачає розкриття інформації в певних напрямках. Про що підприємствам необхідно інформувати інвесторів:

- про стратегію та завдання підприємства;

- про тактику діяльності керівництва (роз'ясняти, чим керувався менеджмент при прийнятті тих чи інших рішень);

- про фінансову політику, про фінансові результати діяльності;

- про очікувані розміри прибутку;

- про всі значні події, наприклад, про зміни в структурі капіталу

підприємства, про зміни у виробничій діяльності, про стан ринку і його тенденції.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про господарські товариства" визначила умови й порядок надання регулярної та особливої інформації акціонерними товариствами та емітентами інших цінних паперів. Зокрема, рішенням ДКЦП та ФР від 19.12.2006 р. №1591 із змінами та доповненнями було затверджене

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів ”, яким визначена структура, перелік, форма, строки й порядок надання регулярної, квартальної інформації акціонерними товариствами й підприємствами - емітентами облігацій та особливої інформації. Це положення визначає вимоги до звіту, що складається з таких розділів:

- основні відомості про емітента;

- інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв);

- інформацію про чисельність працівників та оплату їх праці;

- інформацію про посадових осіб емітента;

- інформацію про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента;

- інформацію про загальні збори акціонерів;

- інформацію про дивіденди;

- інформацію про юридичних осіб, послугами яких користується емітент;

- відомості про цінні папери емітента. До цього розділу включається інформація про внутрішні й зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента (біржовий ринок, організаційно оформлені позабіржові ринки цінних паперів), а також інформація про подані заяви або про наміри щодо подачі заяв для допуску на біржу (організовані ринки). Якщо відомі дати, з яких цінні папери будуть включені в лістинг і брати участь у торгах, то вони вказуються;

- опис бізнесу. У цьому розділі в довільній формі відображається така інформація за звітний рік:

- стисла історія підприємства, важливі етапи його розвитку;

- інформація про організаційну структуру емітента, про дочірні підприємства, філії, представництва з вказівкою найменування та місцезнаходження, ролі й перспектив розвитку, про зміни в організаційній структурі;

- опис вибраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку й оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);

- інформація про основні види продукції або послуг, які виробляє або надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг; залежність від сезонних коливань; про основні ринки збуту й основних клієнтів; про канали збуту й методи продаж, які використовує емітент; про джерела сировини, їхньої доступності й динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, у якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів; інформація про конкуренції в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента в порівнянні з продукцією (послугами) конкурентів;

- інформація про істотні проблеми, що впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;

- інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства;

- опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи ліквідності за оцінками фахівців емітента;

- інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду, про очікувані прибутки від їх виконання;

- прогнози й плани, щонайменше на рік, про діяльність емітента (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); опис політики емітента щодо досліджень і розробок з сумою видатків на дослідження й розробки за звітний рік;

- інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану й результатів діяльності емітента;

- інформацію про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента, де вказується, крім іншого, також інформація про основні кошти, які перебувають у власності або користуванні емітента (із вказівкою строків і умов користування основними коштами (по основних групах), ступінь їхнього зношування, ступінь використання, якими обумовлені істотні зміни у вартості основних коштів, а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента). Крім того, додають такі документи: "Баланс", "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал", примітки до цих звітів; "Звіт про випуск, реалізацію й обіг цінних паперів".;

- інформацію про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів;

- відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;

- інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних товариств);

- річну фінансову звітність;

- аудиторський висновок;

- копію протоколу загальних зборів емітента, що проводились у звітному році.

Розкриття річної інформації емітентами цінних паперів, здійснюється шляхом:

- розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦП та ФР у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

- опублікування в офіційних друкованих виданнях ДКЦП та ФР – у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

- подання її до ДКЦП та ФР не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

За ненадання, несвоєчасне надання або надання свідомо недостовірної інформації емітент несе відповідальність відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Особливою є така інформація, що дає подання про всі зміни у фінансово-господарській і управлінський діяльності емітента цінних паперів, які відбулися й впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу по них.

Чинним законодавством до особливої інформації про емітента цінних паперів належать відомості про:

- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

- прийняття рішення про викуп власних акцій;

- факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

- одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

- зміну складу посадових осіб емітента;

- зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

- рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

- рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

- порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

- рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

Згідно з діючим законодавством розкриття особливої інформації про емітента здійснюється шляхом шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії.

Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:

- у стрічці новин - протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, після дня вчинення дії;

- в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих днів з дати вчинення дії;

- подання до Комісії - протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії.

У стрічці новин та друкованому виданні емітент розкриває особливу інформацію в описовій формі. Текст Повідомлення за змістом та обсягом має відповідати вимогам, що встановлені до відповідного виду особливої інформації.

Якщо емітентом була опублікована недостовірна особлива інформація, він зобов'язаний негайно сповістити про це ДКЦП та ФР і протягом двох робочих днів вжити заходи щодо виправлення відомостей, тобто надати для опублікування достовірну особливу інформацію.

За ненадання, несвоєчасне надання або надання свідомо недостовірної особливої інформації емітент несе відповідальність відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Надання товариством інформації своїм акціонерам

Відповідно до діючого законодавства України існує кілька способів надання акціонерним товариством інформації своїм акціонерам:

- публікація в офіційних виданнях. Згідно із Законом України « Про цінні папери й фондову біржу» акціонерне товариство зобов'язане не менше одного разу на рік інформувати громадськість про свій фінансово-господарський стан;

- інформувати своїх акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів. Згідно із Законом України « Про господарські товариства» акціонерне товариство повинне персонально повідомляти своїх акціонерів про проведення зборів, дату, місце проведення, порядок денний та деякі інші відомості;

- безпосереднє надання інформації за запитом акціонера. Згідно з чинним законодавством акціонер має право на одержання інформації про діяльність акціонерного товариства на вимогу акціонера.

Йому повинні надавати для ознайомлення копії річних балансів, звітів про діяльність емітента, протоколи загальних зборів акціонерів, документи, пов'язані з порядком денним зборів та деякі інші матеріали.

За режимом доступу інформація про діяльність акціонерного товариства ділиться на дві групи:

- відкрита інформація, в якій даються відомості для відкритого поширення серед необмеженого кола осіб;

- інформація з обмеженим доступом. Така інформація ділиться на таємну й конфіденційну.

Відповідно до законодавства України конфіденційну інформацію становлять відомості, що перебувають у володінні, користуванні або розпорядженні конкретної особи. Поширюється така інформація за бажанням конкретної особи або за встановленими правилами й при дотриманні певних умов.

Таємна інформація – це відомості, які становлять державну або іншу, передбачену законом, таємницю, а їхнє розголошення завдає шкоди конкретній особі, суспільству або державі. Стосовно діяльності акціонерного товариства деякі відомості про його виробничо - господарську діяльність можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

До комерційної таємниці товариства відноситься:

- інформація про виробництво, технологію, управління, фінанси та інші сфери діяльності товариства;

- інформація, розголошення якої може завдати шкоди інтересам товариства.

До такої інформації можна також віднести інформацію про платоспроможність підприємства, участь його керівництва в інших об'єднаннях, про сплату податків і т.п.

З метою законодавчого регулювання питання розкриття інформації Верховною Радою України прийнятий ряд законодавчих актів. Так, Закон України « Про інформацію» встановлює відповідальність зарозголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю, і порядок охорони таких відомостей. Цим Законом установлюється адміністративна відповідальність за розголошення такої інформації.

Крім того, акціонерним товариствам дане право за розголошення комерційної таємниці й конфіденційної інформації залучати посадових осіб до відповідальності, передбаченої внутрішніми нормативними документами.

Акціонерне товариство може встановлювати у своїх внутрішніх нормативних документах регламент одержання, поширення, використання й збереження інформації

Чинним законодавством встановлено кримінальну й адміністративну відповідальність за розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33574. Социальное государство. Управление социальной сферой 34.5 KB
  Социальное государство. Изменение роли государства: инструмент политической власти ночной сторож институт макроэкономического регулирования социальное государство эффективное умное государство. Ночной сторож Выражение государство ночной сторож о функциях государства соответствует итальянскому выражению государствокарабинер и должно обозначать государство чьи функции ограничиваются охраной общественного порядка и гарантированием соблюдения законов. Противоположностью такому государству должны служить этическое...
33575. Государственное регулирование экономики, Уровень и качество жизни населения и национальная безопасность 114 KB
  Национальная безопасность Российской Федерации это гарантированная конституционными законодательными и практическими мерами защищенность и обеспеченность ее национальных интересов. Компетенция Счетной палаты РФ Формирование и принципы работы Счетной...
33576. Субъект Федерации: особенности государственного устройства и органы государственного управления 39 KB
  ассиметричность равные по конституции РФ субъекты имеют разные госправовые статусы В наст время 83 субъекта РФ .из них 21 республика 6краев 49 областей 2 города федерального значения 1 автономная область 10 автономных округовмуниципальные образования Полномочные представители Президента в федеральных округах призваны обеспечить реализацию принципов федерализма Полномочия субъекта РФ согласно Конституции РФ 1993 года: В совместном ведении РФ и субъекта РФ: 1 обеспечение соответствия конституции и законов субъектов РФконституции и...
33577. Формирование современной государственной политики и ее реализация 88.5 KB
  Интересы России в международных отношенияхКаково отношение России к политической и правовой позиции США в международных отношениях Совпадают ли интересы России с интересами западных стран в том числе США Чисто гипотетически политика России по отношению к Западу в той же сфере МЭО могла бы находиться в диапазоне между двумя крайними “точкамиâ€:1 полностью принять стратегию Запада и присоединиться к ней; сознательно “пристроить†экономику России к экономике западных государств сначала в качестве сырьевого придатка рынка сбыта а...
33578. Взаимодействие государственного управления и местного самоуправления 107 KB
  Взаимодействие государственного управления и местного самоуправления. Для этого муниципальными сообществами создаются органы местного самоуправления. Являясь неотъемлемой частью общего механизма управления государством МСУ имеет отличительные особенности от органов государственной власти а именно: является властью подзаконной действующей в рамках законодательства принимаемого органами государственной власти; возникает лишь в том случае когда определены предметы его ведения; должно иметь достаточные...
33579. Система государственной службы Российской федерации 40.5 KB
  Система государственной службы Российской федерации. Уровни и виды государственной службы. Федеральный уровень государственный службы: государственная гражданская служба; военная служба; правоохранительная служба Региональный уровень государственной службы субъектов РФ Федеральные законы О системе государственной службе РФ 2003 г. О государственной гражданской службе РФ 2004 г.
33580. Государственная кадровая политика 53.5 KB
  Социальная база государственной кадровой политики России: специалисты различных отраслей народного хозяйства науки культуры административноуправленческие кадры и тд. Соотношение понятий государственная кадровая политика кадровая политика и кадровая работа: государственная кадровая политика политика органов государственной власти РФ воздействующая на все трудоспособный население России; кадровая политика это политика которую проводит руководитель любого государственного или муниципального органа; общественной СМИ или...
33581. Административная реформа в Российской Федерации 46.5 KB
  Административная реформа – процесс совершенствования механизма государственного управления и общественных отношений в сфере государственного управления; действия государственной власти направленные на качественное и количественное преобразование государственной службы а также отношений между различными органами. Первый вариант – начать реформу с определения избыточных госфункций а после этого приступить к реформированию структуры органов власти. Второй вариант – наоборот сначала реформировать структуру органов власти а затем уже снижать...
33582. Законодательная власть в системе государственного управления 23.1 KB
  Федеральное Собрание Российской Федерации. Полномочия и предметы ведения Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Федеральное Собрание парламент Российской Федерации является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Федеральное Собрание состоит из двух палат Совета Федерации и Государственной Думы.