11454

УЧАСТИЕ АФК В ОТКРЫТИИ СЛЕДОВ КРОВИ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТРУМЕНТАРИИ В РЕАКЦИИ С АЗОПИРАМОМ

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Участие АФК в Открытии следов крови на стоматологическом инструментарии в реакции с азопирамом ПРИНЦИП МЕТОДА. При взаимодействии азопирама с гемоглобином в присутствии пероксида водорода как окислителя образуются цветные продукты с хара

Русский

2016-09-07

32 KB

0 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

1) Участие АФК в Открытии следов крови на стоматологическом инструментарии в реакции с азопирамом

ПРИНЦИП МЕТОДА. При взаимодействии азопирама с гемоглобином в присутствии пероксида водорода как окислителя образуются цветные продукты с характерным фиолетовым окрашиванием.

Реактивы: 1) раствор азопирама (10% раствор амидопирина и 0,10-0,15% раствор хлорид фениламмония в 96% этаноле); 2) 3% раствор пероксида водорода; 3) рабочий раствор (готовится смешиванием равных объемов раствора азопирама и 3% раствора Н2О2).

Объект исследования: стоматологические инструменты со следами крови

Ход работы. Рабочим раствором обрабатывают исследуемые инструменты: протирают их тампоном, смоченным в рабочем растворе, или наносят несколько капель рабочего раствора на исследуемый объект с помощью пипетки. В шприц наливают 3-4 капли рабочего раствора, несколько раз двигают поршнем для смачивания реактивом внутренней поверхности и оставляют на 0,5-1,0 минуту. Затем содержимое шприца через иглу выливают на марлевую салфетку. При наличии следов крови немедленно, не позднее 1 минуты после контакта с загрязненной кровью частью инструмента, появляется фиолетовое окрашивание, быстро переходящее в розово-сиреневое.

В норме на стоматологическом инструментарии, подготовленном к стерилизации, не должно обнаруживаться следов биологического материала (крови).

Клинико-диагностическое значение

Использование загрязненного кровью медицинского инструментария может привести к развитию таких заболеваний как вирусный гепатит, СПИД и других патологий, вирусы и возбудители которых находятся в крови.

Результат теста сравнить с итогами проведения бензидиновой пробы на кровь.

2) бензидиновая проба – Специфическая реакция
на гем гемоглобина

Принцип: При добавлении к разбавленной крови растворов бензидина и Н2О2 происходит окисление бензидина с образованием окрашенных продуктов. Бензидин окисляется в дифенохинондимин синего цвета, который через некоторое время переходит в красный. Гемоглобин выступает катализатором реакции.

Реактивы: 1) 0,2% спиртовый раствор бензидина; 2) 3% раствор Н2О2.

Объект исследования: разведенная кровь, стоматологический инструментарий со следами крови.  

Ход работы. К 5 каплям разведенной крови прибавляют 2 капли 0,2% спиртового раствора бензидина и 2 капли 3% Н2О2. Жидкость в пробирке приобретает синюю окраску, которая вскоре переходит в красную.

Клинико-диагностическое значение

Проба применяется: в судебно-медицинской практике для доказательства наличия кровяных пятен, в клинике для обнаружения малых количеств крови в биологических объектах (желудочном соке, кале и т.д.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68266. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ 154 KB
  Захист виборчих прав свобод і законних інтересів забезпечується наявністю регламентованої адміністративної та судової процесуальної форми. Судовий порядок вирішення виборчих спорів забезпечує незалежність та неупередженість прийняття рішень гарантує їх обєктивність.
68267. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) 130 KB
  Актуальність дослідження свята як культурної форми зумовлена тим що воно завжди несе в собі позитивну емоційночуттєву компоненту що сприяє створенню справжньої конструктивної діалогічності як основи реалізації принципів толерантності та добросусідства.
68268. МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ 161.5 KB
  Роль ЧР у світовій політиці і глобальній економіці є великою але при цьому складається загрозлива ситуація вакууму безпеки що актуалізує вивчення підходів дослідників різних країн до проблем безпеки в Причорномор’ї; пріоритетів зовнішньої політики України...
68269. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування 281.5 KB
  Влада як соціальний феномен завжди привертала і буде привертати увагу дослідників різних галузей соціогуманітарних наук. Особливо це проявляється у переломні епохи соціально-політичного розвитку, коли змінюються політичні режими або реальною стає загроза дестабілізації механізму...
68270. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ 324.5 KB
  Особливого значення вказана діяльність набуває під час притягнення осіб, які вчинили порушення митних правил (далі – ПМП), до адміністративної відповідальності, адже саме в компетенцію посадових осіб митних органів входить виявлення та припинення вказаних правопорушень...
68271. ІМПРЕСИВНА ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ В ПРОЕКТУВАННІ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ 6.55 MB
  Мета дослідження: створення імпресивної графоаналітичної моделі в проектуванні об’єктів дизайну з використанням теорії психофізики сприйняття. Під імпресивною моделлю розуміють таку модель, згідно з якою об'єкти дизайну проектувалися із врахуванням математичних...
68272. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 289 KB
  Ефективність діяльності підприємств ресторанного господарства в ринковій економіці особливо в умовах жорсткої конкуренції безпосередньо залежить від активізації інноваційної діяльності підприємств та реалізації їх ефективної інноваційної політики. Різноманітність інновацій і заходів їх реалізації...
68273. СУБСТАНТИВНІ КОМПОЗИТИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРОЦЕСУАЛЬНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ 190.5 KB
  Мета дослідження полягає в системному описі формальної та ономасіологічної структури іменниківкомпозитів зі значенням процесуальності в російській мові. Для досягнення зазначеної мети необхідним є вирішення наступних завдань: визначити можливі структурні типи композитопобудови іменників...
68274. ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 186 KB
  Ринок цінних паперів будучи важливим і специфічним елементом фінансового ринку здійснює вагомий вплив на економічний розвиток країни. На цьому ринку держава органи місцевого самоврядування субєкти господарювання мають можливість акумулювати фінансові ресурси за допомогою цінних...