11457

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ХОЛИНСОДЕРЖАЩИХ ФОСФОЛИПИДОВ В СМЕСИ ЛИПИДОВ

Лабораторная работа

Химия и фармакология

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 Определение наличия холинсодержащих фосфолипидов в смеси липидов ПРИНЦИП МЕТОДА. Холинсодержащие фосфолипиды имеющие четвертичный атом азота проявляют свойства сильных органических оснований поэтому способны связывать красители бром...

Русский

2013-04-08

30 KB

3 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

1) Определение наличия холинсодержащих фосфолипидов
в смеси липидов

ПРИНЦИП МЕТОДА. Холинсодержащие фосфолипиды, имеющие четвертичный атом азота, проявляют свойства сильных органических оснований, поэтому способны связывать красители (бромтимоловый синий, бромфеноловый синий), обладающие отрицательным зарядом за счет сульфогруппы. Образовавшийся гидрофобный комплекс экстрагируется органическими растворителями. Другие фосфолипиды (фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин, кардиолипиды), у которых нет четвертичного атома азота, с этими красителями не соединяются.

Реактивы: 1) 0,1% раствор бромтимолового синего с рН=8; 2) хлороформ.

Объект исследования: 0,2 % раствор смеси липидов, плазма крови

Ход работы: К 1 мл 0,2 % раствора смеси липидов приливают 1 мл 0,1 % раствора бромтимолового синего с рН=8, 2 мл хлороформа и перемешивают переворачиванием пробирки, не допуская образования пены, на протяжении 30 секунд. Оставляют пробирку на несколько минут для расслаивания.

В присутствии холинсодержащих фосфолипидов верхний хлороформный слой окрашивается в желтый цвет.

2) Определение наличия гидропероксидов жирных кислот 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Гидропероксиды полиненасыщенных жирных кислот способны в кислой среде окислять Fe+2 до Fe+3, которое образует с роданид-ионом комплекс красного цвета.

Реактивы: 1) 2 М раствор НСI; 2) 0,5 % раствор соли Мора; 3) 0,1 М раствор роданида аммония.

Объект исследования: 0,2 % раствор смеси липидов, плазма крови, растительное масло

Ход работы. К 0,5 мл биоматериала добавляют по 0,5 мл 2 М раствора НСI, 0,5 % раствора соли Мора и 0,1 М раствора роданида аммония. При наличии гидропероксидов полиненасыщенных жирных кислот раствор окрашивается в красный цвет.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33063. Джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавньої Індії 59.26 KB
  Джерела провідні ідеї та напрями філософії Стародавньої Індії Зародки філософського мислення Індії сягають у глибоку давнину середина І тис. Канонічним духовним джерелом Стародавньої Індії є Веди із їх назвою споріднено наше слово відати знати записані на листях пальми приблизно за 1. Таким чином вже у найдавніших духовних джерелах Стародавньої Індії йдеться про фундаментальні моральні ідеї про певне осмислення становища людини у світі про різні шляхи звільнення від кармінних законів долі найкращим з яких є шлях дійового...
33064. Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю 57.41 KB
  Давньокитайська філософія порівняно з давньоіндійською виглядає стрункішою, деталізованішою (аж до нумерології та побудови вичерпних систем комбінаторики подвійних символічних елементів світобудови) та більше зануреною у глибину суперечливого, парадоксального мислення.
33065. Натурфілософія 13.62 KB
  ntur природа філософія природи умоглядне тлумачення природи що розглядається в її цілісності що спирається на абстрактні поняття що виробляються в ході виникнення і розвитку філософії. фюсис природа або фюсиологами а перші філософські трактати як правило були присвячені дослідженню природи її пристрої трактати Про природу були написані і Фалесом і Гераклитом і Анаксимандром і Анаксименом і Парменидом. філософія ще не існувала окремо від пізнання природи а знання про природу окремо від філософії. У центрі уваги усієї...
33066. Філософія Сократа 15.29 KB
  Платон. Платон 427347 рр. Учень Сократа Платон у 397 р. Платон долає проблему що зафіксована Сократом завдяки створенню гіпотези про існування специфічних предметів відмінних від речей навколишнього світу.
33067. Філософія Середньовіччя, її особливості 19.96 KB
  Фома Аквінський спрямовує свої зусилля на розмежування суті того у що віримо і що знаємо. Фома описує Бога як першопричину і конечну мету сущого як “чисту форму†“чисту актуальність†або буття. Фома називає таке буття субстанцією. У своїх працях Фома розділяє догмати віри на такі що осягаються розумом Бог існує Бог єдиний душа людини безсмертна і такі що розумом не можуть бути осягнені творення світу трійця першородний гріх тощо.
33068. Основні напрями в середньовічній філософії /номіналізм та реалізм/ 15.02 KB
  Однією з особливостей середньовічної філософії є боротьба між реалістами та номіналістами. Слід зазначити, що реалізм у його середньовічному розумінні не має нічого спільного з сучасним значенням цього терміна. Реалізм - це вчення, згідно з яким об'єктивна реальність
33069. Гуманізм 14.01 KB
  Гуманізм епохи Відродження – це сукупність навчань що представляють людини мислячої що вміє не тільки плисти за течією але і здатного пручатися і діяти самостійно. Саме гуманізм епохи Відродження проголосив інші принципи формування особистості. Гуманізм епохи Відродження прочинив цю завісу.
33070. Філософія Нового часу 17.08 KB
  Як і більшість мислителів Нового часу він вважав що завдання філософії створити новий метод наукового пізнання переосмислити завдання науки. Він вказував що правильно знати це знати опосередковано причинами і закликав застосовувати такі нові методи пізнання як індукція дедукція експеримент. Такий метод на думку Бекона мало придатний до пізнання. Усяке пізнання і усякий винахід повинні спиратися на досвід тобто повинні рухатися від вивчення поодиноких фактів до загальних положень.
33071. Рене Декарт 13.65 KB
  У теорії пізнання він розвиває раціоналізм тобто вчення згідно з яким розум думка визнаються найвищою цінністю. Метод наукового пізнання який Декарт розглядає в своїх працях Міркування про метод Правила для керівництва розумом називається аналітичним. Цей метод вимагає ясності і чіткості пізнання розчленування об'єкту на складові частини і вивчення їх руху думки від простого до складного. У теорії пізнання Спіноза розвиває раціоналізм.