11505

ПОВЕРКА МИЛЛИВОЛЬТМЕТРОВ

Лабораторная работа

Физика

Поверка милливольтметра Поверку милливольтметров производят путём сравнения их показаний с показаниями образцового потенциометра. Поверка милливольтметра заключается во внешнем осмотре прибора в определении погрешности и вариации показаний по милливольтовой и г

Русский

2013-04-08

21.94 KB

39 чел.

Поверка милливольтметра

Поверку милливольтметров производят путём сравнения их показаний с показаниями образцового потенциометра.

Поверка милливольтметра заключается во внешнем осмотре прибора, в определении погрешности и вариации показаний по милливольтовой и градусной шкалам прибора, в измерении сопротивления прибора.

В качестве образцового прибора применяют потенциометр класса 0,02 или 0,05 с верхним пределом измерения не ниже 70 мВ

Описание установки

На рис.2 приведена принципиальная схема установки для поверки милливольтметров. Напряжение в пределах шкалы поверяемого прибора создаётся источником регулируемого напряжения 5. К ИРН подключают параллельно потенциометр и по указанию преподавателя один из поверяемых милливольтметров.

Рис. 2. Принципиальная схема установки для поверки милливольтметров: 1, 2, 3 – поверяемые милливольтметры; П1, П2, П3 – переключатели; 5 – источник регулируемого напряжения; 6 – образцовый магазин сопротивлений; 7 – переносной потенциометр.

Форма 1

Протокол

поверки милливольтметра типа Ш4500, Nо  53, класса 1.5 , НСХ ХА,

с пределами измерений от --- мВ до --- мВ, от 0 оС до 1100 оС. Сопротивление внешней цепи 15 Ом. Сопротивление прибора (указанное на шкале) 250 Ом. Проверка производилась потенциометром типа Р4833, класса 0.05, No 0.5.105 при температуре окружающей среды --- оС

Форма 2

Поверка  градусной  шкалы

Показа-ния поверяе-мого

прибора оС

Т.э.д.с.

по НСХ, мВ

Показания

потенцио-метра,

мВ

Абсолютные

погрешностимВ

Приведённые погрешности,%

Вариации

показаний,

мВ

Допус-каемая

пог-реш-

ность,

мВ

пря-

мой

ход

обра-тный

ход

пря-

мой

ход

обра-

тный

ход

пря-

мой

ход

обра-

тный

ход

200

8.134

8.8

8.2

0.66

0.06

1.46

0.13

1.33

0.675

300

12.207

13.5

11.9

1.293

0.307

2.87

0.68

2.19

0.675

400

16.595

17.4

15.6

0.805

0.995

1.78

2.2

0.42

0.675

500

20.610

21.6

19.8

0.99

0.81

2.2

1.8

0.4

0.675

600

24.902

26.3

24.5

1.398

0.402

3.1

0.89

2.21

0.675

Форма 3

Измерение сопротивления милливольтметра

Сопротивление на магазине сопротивлений

Rн, Ом

Показания потенциометра, мВ

Сопротивление милливольтметра Rг, Ом

Uн при положении П3-3

Uг при положении П3-1

200

15.4

16.1

209.09

250

15.93

16.6

260.51

300

23

29.6

386.08

Среднее значение сопротивления милливольтметра Rг, Ом

285.22

Вывод: По данным внешнего осмотра и результатам испытаний можно сказать, что     прибор готов к применению.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73754. Етапи проведення геоекологічного, гідрогеологічного та інженерно – геологічного картування 36 KB
  Етапи картування зйомочних робіт. Етапи картування зйомочних робіт. Основною задачею тематичних загонів – це ув`язка зйомочних робіт загонів партії та експедиції. У підготовчій період створюються партії виконується проектування робіт та підготовка матеріальної та технічної бази для виконання запроектованих робіт.
73755. Особливості зйомки у різних геолого-географічних умовах 24.5 KB
  Методика польових робіт. Техніка польових робіт. Тип геологічної зйомки і напрямок досліджень визначається геологічною обстановкою і фізикогеографічними умовами району робіт. Полевій метод являється основним і самим відповідальним у циклі геолого – зйомочних робіт.
73756. Охорона навколишнього середовища і вимоги до виконання правил екологічного захисту місцевості, на якій проводились геологозйомочні роботи 38 KB
  Картування гідрогеологічних і інженерногеологічних процесів та явищ. Інженерногеологічні основи рекультивації геологічного середовища. Основними компонентами геологічного середовища формуючи умови будівництва і інженерногосподарського освоєння території являються гірничі породи підземні або ґрунтові води і геодинамічні процеси. Додатковими компонентами прямо або косвенно впливаючи на умови будівництва та експлуятяції споруд які необхідно включати при інженерногеологічних пошуків являються атмосфера гідросфера почви та рослинність.
73757. Камеральна обробка матеріалів 35.5 KB
  Завершальна обробка зібраного матеріалу. Завершальна обробка зібраного матеріалу. Завершальна обробка зібраного матеріалу складається з наступного: Проведення ретельних визначень зібраних залишків фауни та флори обов`язково виконується спеціалістами палеонтологами та петрографічних визначень зразків порід на основі цього уточнюється стратиграфічний склад порід і їх розповсюдження в районі...
73758. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві та облікового процесу 158 KB
  Вибір підприємством форми організації бухгалтерського обліку. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку. Мета вивчення Після вивчення теми 3 студент повинен знати: сутність і значення організації бухгалтерського обліку на підприємстві; форми організації бухгалтерського обліку; порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням різних форм; порядок розробки робочого плану рахунків.
73759. Основные направления трансформации системы регулирования социально-трудовых отношений в современных условиях 82.5 KB
  Имеется ввиду расширение социального диалога за рамки собственно социальнотрудовых отношений. Однако численность профсоюзов далеко не единственный показатель их силы и возможностей участия в регулировании социальнотрудовых отношений. За предыдущие годы профсоюзам удалось стать реальным институтом рынка труда и использовать для участия в регулировании социальнотрудовых отношений самые различные институты и механизмы: благодаря наличию механизмов распространения условий коллективных договоров и соглашений заключаемых профсоюзами с...
73760. Загальні засади організації бухгалтерської служби 122 KB
  Функції облікових працівників; види розподілу праці між обліковими працівниками у межах бухгалтерської служби; кваліфікаційні та етичні вимоги які висуваються до бухгалтерів на сучасному етапі.
73761. Основные черты социального партнерства в Российской Федерации 45.5 KB
  Для пореформенной России характерна также сегментированность социальнотрудовых отношений и неоднородность качества трудовой жизни по отраслям и секторам экономики чему способствовало нарастание отраслевых диспропорций в оплате труда. Сформированные в стране механизмы регулирования социальнотрудовых отношений как законодательные так и коллективнодоговорные недостаточно эффективны. В целом регулирование социальнотрудовых отношений развивается в рамках советской парадигмы экономического развития которую принято называть экстенсивной...
73762. Социально-педагогическое сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на примере лечебно-реабилитационного научного центра детской гематологии, онкологии, иммунологии) 523 KB
  Несмотря на то, что в настоящее время на решение проблемы сопровождения детей в трудной жизненной ситуации направлены усилия многих специалистов, использующих широкий комплекс методов - медицинских, социально-педагогических и психологических, они часто оказываются недостаточно эффективными.