11540

Разработка оконных приложений, использующих автономные модули

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №8 Разработка оконных приложений использующих автономные модули Условие Задача 3.4. Составьте подпрограмму исходными данными которой являются числовые массивы C и или D из n элементов. Основной её результат – также массив получающий некотор

Русский

2013-04-08

91.98 KB

1 чел.

Лабораторная работа №8

«Разработка оконных приложений, использующих автономные модули»

Условие

Задача 3.4.

Составьте подпрограмму, исходными данными которой являются числовые массивы C и (или) D из n элементов. Основной её результат – также массив, получающий некоторое множество элементов. Их количество (оно может быть равно нулю) – ещё один результат. Требуемые результаты подпрограммы и прочие данные указаны в вариантах.

Множество элементов массива C, следующих за первым нулевым элементом массива C (пустое множество, если в C нулей нет); число нулей в массиве C.

Состав данных для программы

Имя

Смысл

Тип

Структура

Исходные данные

n

Число столбцов матрицы

Целый

Простая переменная

С

Заданный массив

Вещественный

Одномерный массив

Выходные данные

D

Множество элементов массива C, следующих за первым нулевым элементом массива C

Вещественный

Одномерный массив

Промежуточные данные

j

Счетчик столбцов

Целый

Простая переменная

Состав данных для подпрограммы nul

Имя

Смысл

Тип

Структура

Входные параметры

n

Число столбцов матрицы

Целый

Простая переменная

С

Заданный массив

Вещественный

Одномерный массив

Выходные параметры

k

Число нулей в массиве C

Целый

Простая переменная

Промежуточные данные

j

Счетчик столбцов

Целый

Простая переменная

Состав данных для подпрограммы mnog

Имя

Смысл

Тип

Структура

Входные параметры

n

Число столбцов матрицы

Целый

Простая переменная

С

Заданный массив

Вещественный

Одномерный массив

Выходные параметры

D

Множество элементов массива C, следующих за первым нулевым элементом массива C

Вещественный

Одномерный массив

Промежуточные данные

j

Счетчик столбцов

Целый

Простая переменная

g

Счетчик цикла

Целый

Простая переменная

Форма ввода

Блок-схема программы

начало

   

ввод  n,   Cj    nj=1

Вывод nul(c,n)

 

Mnog(c,d,n)

Вывод    Djnj=1

конец

Блок-схема для подпрограммы mnog

Передача C,D,n

j:=0; g:=0

  j<=n-1

C[j-1]=0

h:=j

i:=h

  h<=n-1

D[g]:=c[i]

 

        G:=g+1

        H:=h+1

       Выход из цикла

Передача D[j]

передача n, Ci nj=1

Блок-схема подпрограммы nul 

 k:=0

J:=0

        j<=n-1

     C[j]=0

 

k:=k+1

j:=j+1

nul:=k

Программный код автономного модуля

unit Unit2;

interface

function nul(var c:array of real; n:integer):integer;

procedure mnog(var c,d:array of real; var n,g:integer);

implementation

function nul;

 var j,k:integer;

begin

 for j:=0 to n-1 do

   if c[j]=0 then

     k:=k+1;

 nul:=k;

end;

procedure mnog;

 var j,i,h:integer;

begin

g:=0;

 For j:=0 To n-1 do

   if c[j-1]=0 then

    begin

     h:=j;

     For i:=h to (n-1) do

       begin

         d[g]:=c[i];

         g:=g+1;

       end;

     break;

    end;

end;

end.

Программный код основных обработчиков.

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var c,d:array of real; i,j,g:integer; a:real;

begin

setlength(c,n);

setlength(d,n);

for j:=0 to n-1 do

 if stringgrid1.Cells[j,1]='' then

   c[j]:=0

 else

   c[j]:=strtofloat(stringgrid1.Cells[j,1]);

mnog(c,d,n,g);

stringgrid2.ColCount:=g;

for j:=0 to g-1 do

 StringGrid2.Cells[j,0]:=IntToStr(j+1);

for j:=0 to g-1 do

 stringgrid2.cells[j,1]:=floattostr(d[j]);

edit2.text:=inttostr(nul(c,n));

end;

Тесты

1)Входные данные:

Выходные данные: 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83479. Способи придбання території 37.79 KB
  Способи придбання державної території поділяються на первини і похідні. Сьогодні до первинних способів придбання державної території відноситься прирощення території який полягає у встановленні державою суверенітету над утворюваними новими ділянками суші поява яких повязана як з природними процесами наприклад землетрусом так і з діяльністю людини спрямованою на збільшення території держави наприклад намивання нових ділянок території в морі. Похідні способи полягають у переході території однієї держав до складу території іншої як на...
83480. Державні кордони 38.17 KB
  Міжнародне право зобовязує утримуватися від будьяких посягань на кордони інших держав від будьяких вимог або дій спрямованих на захоплення частини або всієї території будьякої держави. Кордони можуть змінюватися відповідно до міжнародного права мирним шляхом. Відомі також випадки коли традиційні кордони визнаються без договірного оформлення спираючись на норми звичаєвого права.
83481. Міжнародні річки 38.03 KB
  Міжнародні річки річки що протікають по території декількох держав або розділяють території декількох держав. Розрізняють власне міжнародні річки судноплавні річки що мають вихід до моря і використовуються для цілей інтенсивного торгового судноплавства; трансграничні багатонаціональні річки ті що протікають по території декількох держав і що не мають виходу до моря вони або несудноплавні або судноплавство по них носить місцевий характер; та прикордонні річки що розділяють території держав. Більш того прибережні держави спільно...
83482. Правовий режим Антарктики. Система договору про Антарктику 37.85 KB
  З метою визначення міжнародноправового режиму Антарктики 1 грудня 1959 р. Для сприяння реалізації цілей і принципів Договору створен; Консультативна рада що надає свої рекомендації національним урядам та готує проекти конвенцій щодо ресурсів Антарктики. Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики 1980 р.
83483. Режим Антарктики. Секторальний принцип розподілу арктичних просторів 38.21 KB
  Природні ресурси військовостратегічна безпека міжнародні сполучення ось причини уваги яка приділяється режиму Арктики. Правовий режим Арктики встановлюється міжнародним правом а також законами приарктичних держав. Простори Арктики історично поділені між Росією Канадою США Данією та Норвегією на п\'ять секторів.
83484. Концепція загальної спадщини людства 38.35 KB
  З часом вона стала концепцією загальної спадщини людства поширивши захист на інтереси не тільки нинішнього але і майбутніх поколінь. У позитивне міжнародне право концепція загальної спадщини була введена Договором про принципи діяльності держав по дослідженню і Використанню космічного простору включаючи Місяць і інші небесні тіла 1967 р. Вони отримали право на участь у встановленні режиму загальної спадщини і в його використанні за ними закріплене праві виходу до моря через територію прибережних держав.
83485. Населення та громадянство в міжнародному праві 38.91 KB
  Населення будьякої держави складається з наступних категорій: громадян даної держави іноземних громадян осіб без громадянства. Виділяють наступні способи набуття громадянства: філіація; натуралізація укорінення; поновлення в громадянстві реінтеграція; дарування громадянства; оптація; трансферт. Філіація або набуття громадянства за народженням базується на двох принципах: права крові jus snguinis та права ґрунту jus soli. Різновидом натуралізації є спрощений порядок набуття громадянства певними категоріями осіб.
83486. Громадянство і підданство 33.42 KB
  У доктрині міжнародного права і національного законодавства деяких держав замість терміна громадянство використовується термін підданство причому в якості цілком рівнозначних. Підданство відрізняється від громадянства насамперед тим що воно: поперше є інститутом монархічної держави і означає політикоправовий зв\'язок підданого з монархом; подруге такий правовий зв\'язок характеризується не взаємним і рівнообов\'язковим як при громадянстві а одностороннім характером: підданий виконує перед монархом тільки обов\'язки а монарх щодо...
83487. Придбання і втрата громадянства 37.17 KB
  Виділяють наступні способи набуття громадянства: філіація; натуралізація укорінення; поновлення в громадянстві реінтеграція; дарування громадянства; оптація; трансферт. Філіація або набуття громадянства за народженням базується на двох принципах: права крові jus snguinis та права ґрунту jus soli. Різновидом натуралізації є спрощений порядок набуття громадянства певними категоріями осіб.