11558

Научиться создавать и применять функции и процедуры, освоить методы передачи параметров

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Процедуры и функции Цель работы: Научиться создавать и применять функции и процедуры освоить методы передачи параметров. 1Текст задания Задание: Для условий лабораторной работы № 3 Условные операторы Задание А и Задание Б выполнить следующие требования: 1 Зада...

Русский

2013-04-08

40 KB

3 чел.

Процедуры и функции

Цель работы: Научиться создавать и применять функции и процедуры, освоить методы передачи параметров.

1)Текст задания

Задание:

Для условий лабораторной работы № 3 "Условные операторы" (Задание А и Задание Б) выполнить следующие требования:

1) Задание А оформить как процедуру VB, в которую передается для расчета значение аргумента функции.

2) Задание Б оформить как функцию VB, которая возвращает значение y = f(x) и в которую передается для расчета значение аргумента (x).

3) Создать глобальную переменную, в которую записывать результаты работы процедуры на основе Задания А (требование 1) и функции на основе Задания Б (требование 2).

4) Поместить процедуру (требование 1), функцию (требование 2) и глобальную переменную (требование 3) в отдельный модуль VB

5) В отдельном модуле VB (еще одном) создать процедуру, в которой выполняется вызов процедуры на основе задания А (требование 1), функции на основе Задания Б (требование 2) и глобальной переменной с результатами работы (требование 3)     

2) Алгоритм решения задания.

Процедура А


Процедура Б

 

Процедура вызова A, B, rez

3) Листинг (текст) программы.

1- Модуль:

Option Explicit

Public rez As String

Public Sub Zadanie_A(x As Double)

Dim y As Double

If (x > 0) Then

y = Log(x)

rez = "Задание А: В x = " & x & " y = " & y

Else

rez = "Задание А: В x = " & x & " функции нет"

End If

End Sub

Public Function Zadanie_B(x As Double) As Double

Dim y As Double

Select Case x

Case Is < -1

y = 1

Case Is <= 0

y = -2 * x + 1

Case Else

y = -1

End Select

rez = rez & Chr(13) & "Задание Б: В х = " & x & " y = " & y

Zadanie_B = y

End Function

2-Модуль

Option Explicit

Sub glavnaja()

Zadanie_A 1.2

MsgBox Zadanie_B(0.1)

MsgBox rez

End Sub

4)Результат работы.

 

Вывод: Мы научились создавать и применять функции и процедуры, освоили методы передачи параметров.


Начало

Конец

x

> 0

rez=y

Нет

Да

rez="В x функция не определена"

Начало

x

y = 1

y = -2 * x + 1

y = -1

х< -1

х<= 0

x  >0

Конец

Zadanie_B=y

rez=rez & y

Zadanie_B

x

Конец

rez

Начало

Zadanie_B(0,1)

Zadanie_A(1,2)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69316. ЧИСЕЛЬНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ЖОРСТКИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЄВИХ ЗАДАЧ 1.14 MB
  При побудові і дослідженні математичних моделей об’єктів для підвищення їх точності й адекватності необхідно враховувати велику кількість факторів і явищ, що неминуче приводить до явища жорсткості і описуючих його жорстких рівнянь.
69317. ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ЙОГО ЕТАПИ 308 KB
  В результаті розміри і складність математичних моделей істотно зростають а їх розвязок в аналітичному вигляді стає неможливим. розвязок системи лінійних в загальному випадку лінеаризованих рівнянь; 2. розвязок нелінійних алгебраїчних рівнянь...
69318. Розв’язування СЛАР на основі LU-розладу матриці 542 KB
  До цієї задачі належать задачі обчислення визначників і обчислення елементів оберненої матриці. Іноді обчислення визначників і елементів оберненої матриці називають другою і третьою основними задачами лінійної алгебри. 2 заснований на використанні оберненої матриці...
69319. Аналіз похибок розв’язування СЛАР 336 KB
  Аналіз похибок через число обумовленості матриці Нехай обчислене значення x помилка розвязку ε = b відхил або невязка розвязку системи рівнянь x = b. Невязка може бути малим а помилка розвязку великою. 52 cond = 1 число обумовленості матриці що дорівнює максимально...
69320. Ітераційні методи розв’язування СЛАР 307.5 KB
  Метод простої ітерації умови збіжності Для розріджених великих систем рівнянь досить добрі результати можна отримати як це було показано в попередньому параграфі застосуванням методу визначальних величин.
69321. Властивості власних значень і власних векторів матриці 115 KB
  Метод характеристичного рівняння матриці Коли на деякий вектор х діє матриця А то в загальному випадку отримується новий вектор у = Ах який відрізняється від вектора х як своїм модулем розміром так і орієнтацією в багатовимірному просторі.
69322. Степеневий метод обчислення власних значень 149.5 KB
  Для оцінки окремих власних значень матриці можна використовувати теорему Гершгоріна яка стверджує що матриця А порядку nxn має n власних значень кожне з яких лежить в межах круга: 4. Якщо λ власне значення матриці то завжди можна вибрати відповідний йому...
69323. Власні значення симетричних матриць 174 KB
  Остаточно маємо формули алгоритму Ланцош довільний нормований вектор; При цьому вважається, що Якщо то було випадково взято ортогональним одному з власних векторів. Тоді Т розпадається на дві тридіагональної матриці; характеристичний поліном – на добуток двох поліномів...
69324. LR-та QR-алгоритми обчислення власних значень 325.5 KB
  Цей метод базується на перетворенні подібності матриці А таким чином щоб власні значення матриці отриманої внаслідок перетворення знаходилися простіше чим для початкової матриці. Найбільш просто обчислювати власні значення трикутної матриці для якої...