11612

Оформление математических формул в документах MS Word’2000/2003

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 7 Тема: Оформление математических формул в документах MS Word’2000/2003. Цель работы: Освоить основные приемы создания и форматирования математических формул в текстовых документах MS Word’2000/2003. Содержание работы: Освоение...

Русский

2013-04-10

99 KB

41 чел.

PAGE  2

Лабораторная  работа № 7

Тема: Оформление математических формул в документах MS Word’2000/2003.

Цель работы: Освоить основные приемы создания и форматирования математических формул в текстовых документах MS Word’2000/2003.

Содержание работы:

 1.  Освоение установки различных видов выравнивания для различных частей строки в MS Word’2000/2003.
 2.  Ввод и оформление математических формул в текстовом документе средствами Word’2000/2003.

Технология выполнение работы:

Задание №1:

 1.  Откройте новый документ MS Word’2000/2003.
  1.  Установите для нового документа: параметры страницы левое -3 см, правое – 1.5, верхнее и нижнее – 2 см.
   1.  Установите размер шрифта 14, выравнивание по центру. Введите предложение: «Ввод и оформление математических формул в текстовом документе».
    1.  Перейдите на новую строку, установить выравнивание по ширине.
    2.  Задайте форматы табуляторов, то есть установите отступы, используя табуляцию: 3 см, выравнивание по левому краю, без заполнителя и 14 см, выравнивание по правому краю, без заполнителя. Для этого:
    •  выполнить команду меню Формат/Табуляция,
    •  в открывшемся окне «Табуляция» в поле Позиции табуляции: ввести 3 см, в поле Выравнивание установить по левому краю, нажать кнопку установить,
    •  перейти снова в поле Позиции табуляции: ввести 14 см, в поле Выравнивание установить по правому краю, нажать кнопку установить и ОК.
    1.  Обратите внимание на Линейку. Она должна принять следующий вид как на рисунке 1.
    2.  Сохраните документ в личной папке под именем «Формула».

Рисунок 1. Документ после выполнения заданий.

Задание №2:

 1.  Перейдите в первое поле. Для этого нажмите на клавишу Tab.
 2.  Введите формулу: . Для ввода формулы, нужно сначала разделить ее на элементы и затем вводить по одному элементу. Данную формулу необходимо вводить в следующей  последовательности:

Элемент формулы

Описание:

Z=

Вводиться с клавиатуры Z=

Кубический корень вводиться с помощью шаблона радикалов  кнопки на Панели инструментов «Редактора формул». Для открытия панели «Редактора формул» необходимо выполнить команду:

Вставка/Объект/Microsoft Eqution 3.0

Скобки, означающие, что показатель степени относиться ко всей дроби, вводиться с помощь кнопки .

Вводиться дробь с помощью шаблона дробей, кнопки , где в числители  вводиться 1, в знаменателе квадратный корень .

В подкоренное выражение вводиться двучлен, включающий две отдельные ячейки верхнего уровня.

Дробь возводиться в степень, с помощью шаблона верхнего индекса .

Выход из режима ввода формулы.

 1.  Перейдите во второе поле, нажав Tab, и ввести номер формулы (см. рисунок1).
 2.  Сохраните изменения.
 3.  Введите изменения в формулу, в соответствии с рис.1.
 4.  Сохраните изменения.
 5.  Введите под номером (3) одну из следующих формул:

 1.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41256. Загальні положення об’ємного титриметричного аналізу. Сутність методу нейтралізації 121.5 KB
  Криві титрування кислот і основ. Вибір індикаторів кислотноосновного титрування. В останньому випадку титрування можливе тому що в результаті гідролізу у розчині є вільна кислота або основа. 2 наведенні інтервали переходу та відповідні кольори для деяких найбільш вживаних в аналізі індикаторів Таблиця 2 індикатор Інтервал переходу рТ Кольори Тимолсиній 13 2 червонийжовтий Метилоранжевий 35 4 червонийжовтий Метилчервоний 46 5 червонийжовтий Лакмус 68 7 червоний синій Фенолфталеїн 810 9 безбарвнийчервоний Тимолфталеїн 911 10...
41257. Приклади практичних визначень методом нейтралізації 331 KB
  Визначення кальцинованої харчової та каустичної соди та їх сумішей. Визначення карбонатної твердості води. Титриметричне визначення кислотності рідких вуглеводневих палив. Це пов'язано з тим що така кислота летка і визначення її концентрації за густиною є неточним.
41258. Криві титрування та індикатори редоксометрії 102 KB
  Криві титрування та індикатори редоксометрії. План Криві титрування. Індикатори редоксометрії Криві титрування.
41259. Встановлення нормальності перманганату калію за вихідними речовинами 83.5 KB
  З рівняння видно що окиснювальний потенціал сильно залежить від рН розчину. В іншому випадку можливий перебіг побічних процесів наприклад: Для підкислення розчину застосовуеться звичайно сірчана кмслота оскільки HCl відновлюється перманганатом а азотна кислота сама здатна виступати як окисник що зрозуміло у кількісному аналізі неприпустимо. Приготування робочого розчину Як видно з рівняння реакції еквівалентна маса KMnO4 дорівнює Ми ділемо молярну масу на 5 у даному випадку тому що молярні маси еквівалентів в окисновідновних реакціях...
41260. Приготування та встановлення нормальності робочих розчинів йодометрії 92.5 KB
  Загальна характеристика методу Методи які базуються на виділенні або поглинанні йоду називаються йодометрією і займають особливе місце серед інших методів редоксометрії. Сильні відновники SnCl2 N3SO3 та інші визначають прямим титруванням робочим розчином йоду подібно перманганатометрії дихроматометрії тощо. До розчину окисника додають спочатку надлишок йодиду калію при цьому виділяється еквівалентна кількість йоду який відтиттровують тіосульфатом натрію. Деякою перепоною для широкого впровадження йодометрії при масових аналізах є...
41261. Комплексна функція електричного кола і частотні характеристики лінійних електричних кіл 247 KB
  Аналіз ланцюгів синусоїдального струму показує що амплітуди і початкові фази струмів у гілках і напруг на елементах ланцюга в загальному випадку залежать не тільки від схеми і параметрів її елементів не тільки від амплітуди і початкової фази коливань джерел що діють у ланцюзі але і від частоти цих коливань. Іншими словами характеристики процесів у ланцюгах істотно залежать від частоти. Визначаючи реакції одного і того ж ланцюга на гармонійні впливи з однаковими амплітудною і початковою фазою але різною частотою і порівнюючи них легко...
41262. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ 255.5 KB
  Розрізняють два режими роботи ланцюга: сталий стаціонарний і несталий перехідний нестаціонарний. Несталим режимом або перехідним процесом у електричного ланцюга називають элекромагнитный процес що виникає у ланцюзі при переході від одного сталого режиму до іншого. Цей процес виникає в електричних ланцюгах при підключенні до них або відключенні від них джерел елект...
41263. Перехідні процеси в нерозгалужених колах першого порядку 190 KB
  Перехідні процеси у нерозгалужених ланцюгах першого порядку с джерелом постійної напруги Перехідні процеси в ланцюгах першого порядку з джерелом постійної напруги можуть виникнути як при підключенні джерела до ланцюга так і при стрибкоподібній зміні її чи схеми параметрів її елементів. Методику аналізу перехідних процесів що виникають у нерозгалуженому ланцюзі першого порядку при підключенні до неї джерела постійної напруги при нульових початкових умовах розглянемо на прикладі ланцюга r мал. На підставі другого закону...
41264. Аналіз проходження сигналів через лінійні електричні кола методом інтегралу Дюамеля 116.5 KB
  При малій тривалості Δτ реакція ланцюга на кожен імпульс fвх kt відповідно до формули 18.3 визначається за допомогою її імпульсної характеристики як добуток: fвых kt= tτSиk = tτ fвх τΔτ.8 Реакцію ланцюга на вплив fвх t відповідно до принципу накладення: знайдемо як суму реакцій fвых kt n τ=nΔt fвых t= Σ fвых kt= Σ fвхτtτΔτ.9 k=0 τ=0...