11627

Определение относительной теплоемкости газа

Лабораторная работа

Физика

ОТЧЁТ по лабораторной работе № 4 Определение относительной теплоемкости газа. Цель работы: определить теплоемкость воздуха при постоянном объеме и температуре. Схема установки и расчётная формула: 4

Русский

2013-04-10

49 KB

7 чел.

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 4

Определение относительной теплоемкости газа.

Цель работы:  определить теплоемкость воздуха при постоянном объеме и температуре.

Схема установки и расчётная формула:

                     4

                                                                 1

                                                                                2

                                                                                               3

 

Рис. 1   Схема установки для определения отношения теплоёмкостей газа:

1 сосуд; 2 кран; 3 насос; 4 манометр.

Отношение теплоёмкостей газа вычисляется по расчётной формуле:

                                                                         

где: γ - отношение теплоёмкостей газа;

h1 – начальная разность уровней в манометре;                                    

h2 – разность уровней в манометре после охлаждения жидкости.

Выполнение работы:

№опыта

h1(см)

h2(см)

γ

1

15,9

2,8

1,21

2

15

2,4

1,19

3

15,2

3,2

1,26

4

7,4

1,6

1,27

5

16,5

2,9

1,21

6

9,6

2,2

1,29

7

13

2,1

1,19

8

14,2

2,6

1,22

9

14,4

2,8

1,24

10

17,4

4

1,29

<γ> = ∑γ 1/n ,

где:

<γ> - среднее арифметическое значение;

 n – количество опытов;

 γ - отношение теплоёмкостей газа.

<γ>=1,24

Абсолютная ошибка измерения определяется по формуле:

∆γ = σ  ,

где:

σ – средняя квадратичная;

– коэффициент Стьюдента.

Относительная ошибка измерения определяется по формуле:

σ ≈ 0,0122

Пусть α=0,90    n=10    тогда tα=1,83

γ=tα·δ

γ ≈ 0,02

Относительная ошибка измерения определяется по формуле:

%

%    

        

Окончательный результат запишется:

< γ > = 1,24± 0,02

Считая составляющие воздуха идеальными газами, найдем для них γ по формул:  γ=(i+2)/i

1) Аргон – одноатомный газ i=3, тогда γ=(3+2)/3 ≈ 1,67

2) Кислород, азот – двухатомные газы i=5, тогда γ=(5+2)/5 ≈ 1,4

3) Углекислый газ – трехатомный газ i=6, тогда γ=(6+2)/6 ≈ 1,33


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47765. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1.9 MB
  Данное учебное пособие по дисциплине «Организация и технология рекламной деятельности» предназначено для обучения студентов СПО третьего курса повышенного уровня обучения
47766. Курс лекцій. Історія української культури 3.28 MB
  Вивчення цього предмету повязане з необхідністю гуманізації університетської освіти поєднаних глибоких професійних звань з опануванням багатої історії культури України та людства в цілому Історія української культури†належить до обов’язкових до вивчення в вищому навчальному закладі дисциплін. Зокрема акцентується увага на формуванні української народності та нації на етнічному складі населення сучасної України. Етнічний склад населення України
47767. Ситуаційний і диспозиційний підходи у психології особистості 259.5 KB
  Кожна людина у силу свої індивідуальних властивостей особливостей онтогенезу соціалізації стає самостійним суб’єктом діяльності сфера активності якого соціально обумовлена. Коли йдеться про передбачуваність поведінки то маються на увазі не окремі поведінкові реакції і не вся діяльність в цілому а вчинки і система вчинків суб’єктом яких є особистість як соціальна індивідуальність. Це система структурована за ступенем узагальненості – від зв’язків особистостісуб’єкта до всієї дійсності до зв’язків з її окремими сторонами і...
47768. Загальна характеристика царства Тварин 3.62 MB
  Амеба не має постійної форми тіла що пояснюється здатністю плазми скорочуватись та відсутністю оболонки. Цисти зовні мають різноманітні випини можуть чіплятися наприклад до тіла водоплавних птахів що сприяє поширенню виду. Ектоплазма утворює пелікулу під якою містяться дуже тонкі скоротливі волоконця – міонеми розміщені у напрямку поздовжньої осі тіла. Відрізняються кулястою формою тіла тонкими довгими псевдоніжками що розходяться від клітини радіально а також наявністю черепашки з карбонату кальцію та органічних речовин або...
47769. Житлове право. Курс лекцій 1.5 MB
  У вузькому значенні житлове право традиційно розглядається як частина цивільного права яка врегульовує правові відносини які виникають в процесі користування жилими приміщеннями. Так наприклад для відносин користування жилими приміщеннями характерним є цивільноправовий метод регулювання рівність сторін їх майнова самостійність; для відносин розподілу надання житла управління житловим фондом інших відносин організаційного та управлінського характеру – метод адміністративноправового регулювання метод владипідпорядкованості. Таким...
47770. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ. ОПОРНИЙ КОНСТПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.3 MB
  Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості . Методологічні засади інвестиційного аналізу Інвестиції у виробництво та у ринки збуту створюючи умови для підвищення якості продукції мінімізації витрат збільшення обсягів продажу забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства. Цілі що їх за інвестування ставить перед собою підприємство відповідають стратегічним для великих проектів і тактичним для малих проектів цілям підприємства на ринку. До таких цілей можна...
47771. Курс лекцій. Порядок розгляду господарських спорів у міжнародних судах 829 KB
  Зуєва – кандидат юридичних наук доцент кафедри цивільноправових дисциплін Академії митної служби України. 120 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 149 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Докорінні зміни що сталися у політичному й економічному житті незалежної України призвели до формування принципово нової порівняно з радянським періодом системи зовнішньоекономічних зв’язків. Конституція України: Закон України від 28.
47772. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні 429.5 KB
  Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні Місцеве самоврядування – це комплексне багатоаспектне явище яке ще не має досить точного і єдиного наукового визначення. Спільним для різних концепцій є розгляд місцевого самоврядування в якості основоположної засади конституційного ладу тобто в ролі одного з визначальних принципів організації та здійснення влади в суспільстві й державі який полягає у встановленні децентралізованої системи управління фінансово і організаційно відокремленої від державних органів. Конституційний принцип...
47773. ТРУДОВЕ ПРАВО. КУРС ЛЕКЦІЙ 975.5 KB
  У лекціях коротко і доступно викладено основні положення трудового права з використанням нормативноправових актів станом на 01 березня 2011 року. Загальна частина трудового права. Особлива частина трудового права. Джерелами трудового права є Кодекс законів про працю України закони та підзаконні акти України а також міжнародні акти ратифіковані Верховною Радою України.