11733

Клиентская часть: размещение не визуальных компонентов соединения с базой данных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №5 Клиентская часть: размещение не визуальных компонентов соединения с базой данных. Цель: закрепить практические умения и навыки управления не визуальными компонентами отображения соединения с базой данных. Закрепление навыков работы в среде п...

Русский

2013-04-10

17.34 KB

4 чел.

Лабораторная работа №5

Клиентская часть: размещение не визуальных компонентов соединения с базой данных.

Цель: закрепить практические умения и навыки управления не визуальными компонентами отображения соединения с базой данных.

Закрепление навыков работы в среде программирования Delphi.

  Выполнил: Скворцов И.А.

  Группа: 091-ПО

Преподаватель: Афанасьева Г.Ю.

      Дата:15.02.2013

Ход работы:

Создание сервера СОМ:

FileNewOther (ФайлСоздатьДругое), на вкладке ActiveX выбирал  ActiveX Library (Библиотека объектовActiveX).

Библиотека представляет собой сервер СОМ, хранящий набор объектов. В библиотеку добавим объект СОМ:

FileNewOther (ФайлСоздатьДругое), на вкладке ActiveX выбрал  COM Object. В поле ClassName ввел имя объекта «TestObj». Нажал ОК. В появившейся Библиотеке типов (Type Library) выделил строку «ITestObj» (интерфейс объекта TestObj) и создал новый МЕТОД интерфейса. В новом поле ввел название метода «GetSum». В правой части редактора перешел на вкладку Parameters (Параметры функции) и в поле «Return Type» (Тип возвращаемого значения) выбрал «integer».       Создал выходные параметры метода «а1» и «а2». В поле Type  (Тип входящих значений ) ввел «integer». Щёлкнул по кнопке «Refresh Implementation». Перешел в модуль Unit1, где хранится описание объекта «TestObj».В тело метода GetSum  добавил строку-обработчик входных параметров «а1», «а2»: «Result:=a1+a2;». Серверный объект СОМ создан. Теперь его следует зарегистрировать в Windows. RunRegister ActiveX Server. Сохранил проект в «Мои документы» в папке «COM object». FileSave All.

Создание клиента СОМ.

FileNewApplication. Сохранил сразу новый проект в «Мои документы» в папке «Client». FileSave All.

На форме разместил два компонента TEdit  и одну кнопку TButton. При нажатии на кнопку программа клиент установит связь с сервером, отправит 2 переменные и получит значение их суммы.

Для соединения c сервером СОМ у программы клиента должно быть описание самого объекта и его интерфейсов (Project2_TLB.pas). Скопировал файл  Project2_TLB.pas из папки «COM object» в папку «Client».Теперь необходимо прописать этот файл в проекте клиента. На вкладке «Project2» в разделе «uses» добавил строку: Project2_TLB in 'Project2_TLB.pas'; Теперь клиент знает о наличии соответствующего интерфейса. Чтобы программа могла использовать СОМ сервер на вкладке «Unit1» в списке подключаемых модулей указал модуль Project2_TLB. Опишем в разделе public 2 переменные «Bik1» и «Bik2». Написал обработчик щелчка по кнопке:

Bik1:=CoTestObj.Create;

Bik1.QueryInterface(ITestObj,bik2);

Showmessage(inttostr(bik2.getsum(strtoint(form1.edit1.Text),

Strtoint(form1.Edit2.Text))));

Сохранил проект ещё раз: FileSave All и скомпилировал программу (F9).

Удаление сервера СОМ

Открыл проект СОМ сервера  в «Мои документы» в папке «COM object». FileOpen Project.

Удалил его из списка зарегистрированных СОМ объектов. RunUnregister ActiveX Server.

Вывод: закрепили практические умения и навыки управления не визуальными компонентами отображения соединения с базой данных.

Закрепили навыки работы в среде программирования Delphi.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4681. Мотивація, контроль та оцінка діяльності педагогів в шкільному менеджменті 605 KB
  Мотивація, контроль та оцінка діяльності педагогів у шкільному менеджменті Одним із важливих психологічних елементів управлінського процесу є мотивація, тобто спонукання керівником себе та інших до досягнення особистих цілей і цілей організації...
4682. Етика та етичні категорії 831.5 KB
  Походження і зміст термінів етика, мораль, моральність 1. Походження термінів 2. Зміст термінів 1. Термін етика походить від давньогрецького слова етос - дім, гніздо. Пізніше воно стало означати характер явища, його природу. Ари...
4683. Історія становлення філософії науки 38.05 KB
  Історія становлення філософії науки. Філософія і наука − два раціональні теоретичні способи освоєння дійсності. І це їх об’єднує. Однак форми освоєння дійсності у філософії та науці різні...
4684. Філософія та релігія. Курс лекцій 882.5 KB
  Філософія та релігія Розкриває зміст світоглядної проблематики та специфіку філософського і релігійного підходів до неї, становлення та основні етапи розвитку філософії у зв’язку з розвитком релігії в країнах європейської культури, особливості ...
4685. Філософія. Світоглядні та філософські істини. Конспект лекцй 897.5 KB
  Тема І. Предмет філософії та її формування План Філософія та світогляд. Історичні типи світогляду. Структурні елементи системи філософського знання. Філософські ідеї Давнього Сходу. Філософія Давньої Греції. Питання...
4686. Місцеві фінанси 54 KB
  Місцеві фінанси Суть місцевих фінансів, їх роль в економічному і соціальному розвитку територій. Місцеві бюджети, їх зміст і роль. Доходи і видатки місцевих бюджетів. Регіональні позабюджетні фонди. 1. Суть місцевих фінансів, їх роль у економі...
4687. Державні цільові фонди 54.5 KB
  Державні цільові фонди Необхідність державних цільових фондів та правові основи їх утворення. Пенсійний фонд України, його функції, формування та використання. Фонд соціального страхування України, його функції, формування та викор...
4688. Загальна фізика. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика 3.84 MB
  Вступ Фізика є основною наукою про природу. Вона вивчає найбільш загальні властивості і форми руху матерії. Одним із видів руху є механічний рух, під яким розуміють зміну положення тіла в просторі з часом. Механіка Галілея-Ньютона вивчає рух макроск...
4689. Физиология микроорганизмов. Химический состав микробов 530 KB
  Физиология микроорганизмов Микроорганизмам, как и всем живым существам, присущи процессы питания, дыхания, роста и размножения. Однако эти процессы у микробов характеризуются своеобразием и рядом особенностей. Микробы занимают особое место среди дру...