11734

Клиентская часть: размещение визуальных компонентов отображения таблиц

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 6 Клиентская часть: размещение визуальных компонентов отображения таблиц Цель: закрепить практические умения и навыки управления визуальными компонентами отображения таблиц организации запроса. Закрепление навыков работы в среде программир...

Русский

2013-04-10

16.53 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 6

Клиентская часть: размещение визуальных компонентов отображения таблиц

Цель: закрепить практические умения и навыки управления визуальными компонентами отображения таблиц, организации запроса.

Закрепление навыков работы в среде программирования Delphi.

  Выполнил: Скворцов И.А.

  Группа: 091-ПО

Преподаватель: Афанасьева Г.Ю.

      Дата:15.02.2013

Ход работы:

Поместил на форму следующие компоненты:

  1.  ADODataSet
  2.  DataSource
  3.  ADOTable
  4.  DBGrid
  5.  DBNavigator

Компонент

Свойство

Значение

ADODataSet1

Connection

ADOConnection1

ADOTable1

Connection

ADOConnection1

DataSource11

DataSet

ADOTable1

DBGrid1

DataSource

DataSource1

DBNavigator1

DataSource

DataSource1

Поместил на форму компоненты: два компонента ComboBox, Memo, 2 компонента Button, OpenDialog.

Листинг программы:

procedure TForm1.BOpenSQLClick(Sender: TObject);

begin

adodataset1.Close;

adotable1.Close;

datasource1.DataSet:=adodataset1;

adoDataSet1.CommandText:=Memo1.Text;

try

adodataset1.Active:=true;

except on e: Exception do

begin

Messagedlg('Неправильный синтаксис SQL-команды', mtError, [mbOK], 0);

adodataset1.Close;

end; end; end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

if opendialog1.Execute then begin

adoconnection1.ConnectionString:='FILE NAME='+opendialog1.FileName;

adoconnection1.Provider:=opendialog1.FileName;

adoconnection1.Open;

end; end;

procedure TForm1.BCloseClick(Sender: TObject);

begin

if (adodataset1.State=dsedit) or (adodataset1.State=dsinsert) then adodataset1.Post;

if (adotable1.State=dsedit) or (adotable1.State=dsinsert) then adotable1.Post;

adoconnection1.Connected:=false;

close;

end;

procedure TForm1.ComboBox1DropDown(Sender: TObject);

begin

  adoconnection1.Open;

adoconnection1.GetTableNames(combobox1.Items);

end;

procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);

begin

adoconnection1.GetFieldNames(combobox1.Text, combobox2.items);

adodataset1.Close;

adotable1.Close;

datasource1.DataSet:=adotable1;

adotable1.TableName:=combobox1.Text;

try

adotable1.Open;

except on e: Exception do

begin

Messagedlg('Проверьте соединение', mtError, [mbOK], 0);

adotable1.Close;

end; end;

combobox1.Text:='';

combobox2.Text:='';

end;

procedure TForm1.N11Click(Sender: TObject);

begin

ShellExecute(Form1.Handle, nil, 'Путь к файлу связи.udl', nil, nil, sw_shownormal);

end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

if (adoDAtaSet1.State=dsedit) or (adoDAtaSet1.State=dsinsert) then adoDAtaSet1.Post;

if (adotable1.State=dsedit) or (adotable1.State=dsinsert) then adotable1.Post;

adoconnection1.Close;

end;

procedure TForm1.ComboBox2Change(Sender: TObject);

begin

adodataset1.Close;

adotable1.Close;

datasource1.DataSet:=adodataset1;

adoDataSet1.CommandText:='Select '+combobox2.Text+' From '+combobox1.Text;

try

adodataset1.Active:=true;

except on e: Exception do

begin

Messagedlg('Проверьте соединение', mtError, [mbOK], 0);

adodataset1.Close;

end;end;

combobox2.Text:='';

end; end.

Вывод: закрепили практические умения и навыки управления визуальными компонентами отображения таблиц, организации запроса.

Закрепили навыки работы в среде программирования Delphi. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41007. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ 162 KB
  Історія виникнення і розвитку системи управління охороною праці в організації СУОП. Політика в галузі охорони праці. Функціональні обов’язки з охорони праці керівників посадових осіб і фахівців підприємства галузі.
41008. Організація навчально-виховного процесу в педагогічних закладах 96 KB
  Ознайомити студентів з специфікою організації навчальновиховного процесу в педагогічних закладах; системою контролю та оцінювання умінь та навичок студентів особливостями організації та проведення педагогічної практики. Система контролю та оцінювання знань умінь і навичок студентів. Педагогічна практика студентів. Методичні рекомендації з питань організації та проведення педагогічної практики студентів перед випуском і випускних курсів педагогічних інститутів.
41009. Поняття про педагогічні конфлікти: специфіка, функції 154.5 KB
  Природа педагогічного конфлікту має суттєві відмінності порівняно з іншими видами конфліктів зумовлені тим що в конфліктну взаємодію включені дитина і дорослий а не просто дві рівноцінні дорослі людини що мають певний досвід розум волю саморегуляцію і інші якості набуті в ході життя В. Тому велика кількість літератури з питань конфліктів не завжди сприяє педагогічному успіху у вирішенні проблеми педагогічного конфлікту. Більше того необхідність вивчення педагогічних конфліктів диктується гостротою соціальнопсихологічних ситуацій в...
41010. ЕТЮД НА ПОДІЮ, ЯКУ ВИРАЖЕНО «ЛАНЦЮГОМ ПСИХОФІЗИЧНИХ ДІЙ» НА ОСНОВІ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ 235.5 KB
  Якщо у вправі студенти освоюють той або інший навик узятий ізольовано як такий то етюд – це завжди якась історія відрізок життя в основі якого лежить подія. В таких етюдах особливо важливим є момент сприйняття факту: детальна розшифровка миті життя що передбачає рух думки внутрішній монолог внутрішню боротьбу мотивів розробку психофізичної реакції на подію темпоритму існування. В кінці життя Костянтин Сергійович Станіславський стверджував що надзадача і наскрізна дія – головне в мистецтві. Необхідно виробити в собі звичку постійно...
41011. Походження і головні етапи розвитку культури 37 KB
  Виникнення мистецтва.Основні види мистецтва.Походження мистецтва.Види і функції мистецтва.Виготовлення знарядь праці передбачає ускладнення центральної нервової системи, передовсім головного мозку,здатність до точніших рухів,але не розвиток м’язів
41012. Медичні та соціальні проблеми вживання психоактивних речовин 74.5 KB
  Крім цього у хворих які зловживають психоактивніми речовинами набагато частіше розвиваються ураження шлунковокишкового тракту панкреатити гастрити пептичні виразки шлунка й ін. Одним з визначальних завдань наркології є лікування хворих на алкоголізм наркоманію та токсикоманію. Оскільки зловживання алкоголем у хворих на алкоголізм є безпосереднім проявом патологічного потягу до алкоголю його клінічні форми теж належать до істотних характеристик захворювання. Висока смертність хворих на наркоманії токсикоманію обумовлена...
41013. Психологічні особливості проходження інтервю та самопрезентаціявості проходження інтервю та самопрезентація 81.5 KB
  Інтервю з роботодавцями – це важливий етап при влаштуванні на роботу. Інтервю є найбільш широко використовуваним методом відбору. До інтервю зазвичай допускається 20-30% від загального числа кандидатів, що залишилися після попередніх етапів відбору.
41014. РАННЄ ХРИСТИЯНСТВО 43.5 KB
  Ісус Христос засновник християнства. Ісус Христос: свідоцтва про життя. Засновником нової релігії виступив Ісус Христос. Христос згадується у Таціта Светонія Плінія Молодшого а також у іудейського історика Иосифа Флавія.
41015. СЕМАНТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 80 KB
  Пропозиция – это модель называемого предложением объективного содержания воплощение некоего положения дел в действительности в отвлечении от всех субъективных смыслов и от той проекции которую придаёт ему та или иная формальная организация. Пропозиция отражает структуру события ситуации. Таким образом каждая пропозиция являясь моделью ситуации имеет свою структуру вершиной которой выступает предикат. Пропозиция имеет в языке разные формы воплощения.