1174

Предприятие – основное звено экономики

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Коммерческие и некоммерческие предприятия. Полная совместная субсидиарная имущественная ответственность всех участников предприятия.

Русский

2013-01-06

27.5 KB

67 чел.

Предприятие – основное звено экономики

Все предприятия делятся на 2 группы:

- коммерческие предприятия, основной задачей которых является получение прибыли – это государственные, частные, муниципальные и унитарные предприятия.

- некоммерческие предприятия – основной задачей является выполнение закрепленных за ними функций. Это фонды, общественные и религиозные организации, учреждения просвещения.

Гос. Предприятия принадлежат государству и функционируют на основании положения о гос. Предприятиях и на его основе разрабатывают свой устав.

Муниципальные пред-я являются собственностью местных органов самоуправления, свою работу организуют на основании положения, утвержденного местным органом управления.

Унитарные (неделимые) пред-я являются собственностью либо гос-ва, либо муниципалитета. Свою работу организуют на основании оперативного управления, закрепленными за ними производственными фондами. Унитарное пред-я несут имущественную ответственность только в пределах закрепленных за ними производственных фондов предприятия.

Частные предприятия в основе их лежит 2 определения: ограниченная и неограниченная ответственность.

Ограниченная ответственность – это ответственность участников данного предприятия по его обязательствам только в пределах вложенных ими средств.

Неограниченная ответственность – обозначает полную совместную субсидиарную имущественную ответственность всех участников предприятия по обязательствам данного предприятия.

Независимо от формы собственности, сферы деятельности, масштабов производства, предприятие, как юридическое лицо, характеризуется следующими признаками:

  1.  Организационное единство, т.е. коллектив предприятия со своей производственной структурой и структурой управления предприятия.
  2.  Выступление в различного рода хозяйственных сделках от своего имени.
  3.  Обособленное имущество, которое предприятие приобретает при необходимости, списывает при ненадобности, учитывает, рационально использует и платит налоги за имущество.
  4.  Имущественная ответственность – оборотные и основные фонды.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80926. Поняття наочного навчання. Класифікація наочності 31.77 KB
  На основі безпосереднього сприйняття предметів чи за допомогою зображень наочності у процесі навчання в учнів формуються образні уявлення і поняття про історичне минуле. Педагогічний словник визначає наочність як один із принципів навчання заснований на показі конкретних предметів процесів явищ. Під засобами навчання розуміють предмети прилади чи їх сукупність яка необхідна для здійснення чогонебудь.
80927. Дайте оцінку сучасним засобам навчання на уроках історії 35.54 KB
  Очевидно що одним із засобів розвитку особистості учня в цьому напрямі а також активізації пізнавальної мотивації учня на уроках історії є учбоводослідницька діяльність яка має включати в себе постановку творчих дослідницьких завдань і наукове поетапне їх вирішення. Формування дослідницьких вмінь на уроках історії можливо в процесі поєднання інтерактивних аудіовізуальних і мультимедійних технологій. Використання аудіовізуальних засобів на уроках історії практикується досить давно але раніше якість фотоаудіовідеоматеріалів їх нестача...
80929. Проблема диференційного підходу до учнів у навчанні історії 36.5 KB
  У методиці навчання історії ще немає повноцінних досліджень і рекомендацій з індивідуалізації роботи з учнями але визначені загальні підходи до діагностики їх пізнавальних здібностей і можливостей. Він писав: До слабких недостатньо підготовлених відносяться учні які при поверхневому знанні історії не виявляють помітного інтересу до її вивчення і майже зовсім не володіють адекватними прийомами й уміннями самостійної роботи з навчальним історичним матеріалом. вважаються учні що мають цілком задовільні знання з історії.
80931. Звязок методики навчання історії з іншими науками 35.76 KB
  Методичні дослідження вивчаючи процес навчання історії мають спиратися на родинні науки насамперед на історію педагогіку і психологію. Пізнавальна діяльність учнів та її результати не можуть бути повноцінними якщо навчання історії не буде відповідати сучасному рівню історичної науки її методології. Навчання історії стане науково обґрунтованим і результативним лише за умови якщо вся його структура зміст і методика будуть відповідати цим обєктивним етапам та закономірностям пізнання.
80932. Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні 33.28 KB
  Головна мета шкільної історичної освіти може бути визначена як створення та становлення особистості учня як субєкта історичного розвитку та суспільних відносин громадянинапатріота. Завданнями сучасної шкільної історичної освіти є забезпечення умов для: набуття школярами ключових та предметних компетентностей; виховання повноправного громадянина патріота України який здатен вільно орієнтуватися в суспільному житті та усвідомлювати свою роль та відповідальність перед суспільством та державою формування в учнів самосвідомості та власної...
80933. Структура та методичне забезпечення підручника «Всесвітньої історії» (10-11кл.) 37.68 KB
  Бесіда діалогічний метод навчання за допомогою якого вчитель із поставленими питаннямь спонукає учнів відтворювати раніше набуті знання робити самостійні висновкиузагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу. Бесіда є одним із активних методів навчання. Бесіда дозволяє залучити до діяльності на уроці дітей незалежно від їхнього рівня підготовки та індивідуальних можливостей що сприяє досягненню високих результатів у навчально виховному процесі. Така бесіда зазвичай проводиться на початку вивчення теми чи розділу.
80934. Аналіз програми з історії України для 5 кл. Мета ,завдання та зміст 29.92 KB
  Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу ґрунтується на таких засадах:...