11741

Работа с транзакциями. Кэширование изменений при работе с транзакциями

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №1415 Работа с транзакциями. Кэширование изменений при работе с транзакциями. Цель: формирование практических умений и навыков работы с операторами TransactSQL объединенных транзакцией; создания транзакций; сохранения изменений; выполнение операций

Русский

2013-04-10

15.39 KB

15 чел.

Лабораторная работа №14,15

Работа с транзакциями.

Кэширование изменений при работе с транзакциями.

Цель: формирование практических умений и навыков работы с операторами Transact-SQL объединенных транзакцией; создания транзакций; сохранения изменений; выполнение операций транзакции; организации отката в случае ошибки; установки точки сохранения.

Закрепить практические умения и навыки работы с операторами манипулирования данными (DML). Выполнил: Мишуков И.С.

Группа: 104-ПО

Приняла: Афанасьева Г.Ю.

Ход работы:

Задание 1: Проверить число активных транзакций;

 1.  Select @@TRANCOUNT AS tranLevel

         (0 активных транзакций, открытие первой транзакции)

 1.  Begin TRAN

SELECT @@TRANCOUNT AS tranLevel

(1 активная транзакция, открытие второй транзакции)

 1.  Begin TRAN

SELECT @@TRANCOUNT AS tranLevel

(2 активные транзакции, закрытие второй транзакции)

 1.  COMMIT TRAN

SELECT @@TRANCOUNT AS tranLevel

(1 активная транзакция, откат первой транзакции)

 1.  Rollback TRAN

SELECT @@TRANCOUNT AS tranLevel

(0 активных транзакций)

Задание 2: создать 4 транзакции:

 1.  Транзакция завершается предложением фиксации:

BEGIN TRAN

Insert INTO [справочная] (код, продавец)

Values (5‘Юдин’)

Insert INTO [справочная ] (код, продавец)

Values (6Бугага’)

Commit TRAN

 1.  Транзакция завершается предложением отката:

    BEGIN TRAN

Delete from [справочная]

Where продавец =’Юдин

Delete from [справочная]

Where продавец=’Бугага

Rollback

 1.  Транзакция завершается удачным завершением работы программы:

BEGIN TRAN

Delete from [справочная]

Where продавец =’Юдин

Delete from [справочная]

Where продавец=’Бугага

Commit TRAN

 1.  Транзакция завершается неуспешно (ошибка):

BEGIN TRAN

Insert INTO [справочная] (код, продавец)

Values (5‘Юдин’)

Insert INTO [справочная ] (код, продавец)

Values (6‘Бугага’)

Delete from [справочная]

Where код = 100 // (не существует продавца с кодом 100)

Commit TRAN

Задание 3: Разработать транзакцию из операторов insert, update, delete.

 1.  Begin tran my

Insert INTO [справочная](код, продавец)

Values (6, ‘Бугага’)

Save Tran Templ1

Delete from [справочная]

Where код=3

Save TRAN Templ2

Update [справочная]

Setпродавец =’Бугага

Where код=6

Save Tran Templ3

Commit Tran my

 1.  Begin tran my

Delete from [справочная]

Where продавец=’Петров

Save tran Templ1

Delete from [справочная]

Where продавец=’Бугага

Save Tran Templ2

Rollback tran Templ2

Вывод:  В ходе выполнения лабораторной работы сформировали практические умения и навыки работы с операторами Transact-SQL объединенных транзакцией; создания транзакций; сохранения изменений; выполнение операций транзакции; организации отката в случае ошибки; установки точки сохранения.

Закрепили практические умения и навыки работы с операторами манипулирования данными (DML).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83498. Порядок виконання в Україні рішень Європейського судуд з прав людини 34.98 KB
  Порядок виконання в Україні рішень Європейського суду з прав людини визначається Законом України від 23 лютого 2006 р. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. 7 цього Закону протягом трьох днів з моменту набуття рішенням Суду статусу остаточного Орган представництва України у Європейському суді з прав людини: надсилає стислий виклад рішення стягувачеві Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини всім державним органам посадовим особам та іншим субєктам прямо причетним до справи за якою...
83499. Поняття та джерела міжнародних договорів 32.22 KB
  Право міжнародних договорів це система правових норм що регламентують порядок укладання дії та припинення міжнародних договорів. Основу джерел галузі складають: Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. яка розглядає різноманітні питання права міжнародних договорів і є основним джерелом галузі.
83500. Поняття та види міжнародних договорів 35.05 KB
  В залежності від кількості учасників міжнародні договори поділяються на двосторонні та багатосторонні. За ступенем відкритості договори можуть бути відкритими та закритими. Закритими є договори участь в яких залежить від згоди їх учасників. За обєктом міжнародні договори можуть поділятися на політичні економічні науковотехнічні і т.
83501. Стадії укладання міжнародного договору 39.55 KB
  Можна виділити наступні стадії укладання міжнародного договору: прийняття тексту встановлення автентичності тексту вираження згоди на обовязковість. Для участі у будьякій з стадій укладення договору представник держави повинен мати повноваження. Повноваження оформлюються документом що видається компетентним органом держави і за допомогою якого одна чи кілька осіб призначаються представляти цю державу з метою ведення переговорів прийняття тексту договору або встановлення його автентичності вираження згоди держави на обовязковість ДЛЯ...
83502. Застереження до міжнародного договору 36.01 KB
  Застереження це одностороння заява в будьякому формулюванні і під будьякою назвою зроблена державою при підписанні ратифікації прийнятті чи затвердженні договору або приєднанні до нього за допомогою якої вона бажає виключити або змінити юридичну дію певних положень договору в їхньому застосуванні до цієї держави ст. Застереження не повинно суперечити цілям і принципам договору змінювати його головний зміст. Воно не може бути зроблене якщо такого роду застереження заборонені договором або якщо договір допускає лише певний вид...
83503. Депозитарій міжнародного договору. Реєстрація договорів 33.67 KB
  Депозитарій зберігач оригіналу багатостороннього договору і всіх документів що до нього відносяться. Депозитарієм договору може бути одна або кілька держав міжнародна організація або головна посадова особа організації. функції депозитарію серед іншого полягають у: зберіганні автентичного тексту договору і переданих депозитарієві повноважень; підготовці засвідчених копій з автентичного тексту; одержанні підписів під договором та одержанні і зберіганні документів оповіщень і повідомлень які його стосуються; інформуванні учасників і...
83504. Форма, найменування, структура міжнародного договору 36.79 KB
  Коли автентичність тексту договору було встановлено двома або кількома мовами його текст кожною мовою має однакову силу якщо договором не передбачено або учасники не домовились що в разі розходження між цими текстами переважну силу матиме якийсь один певний текст. Міжнародний договір може мати різні найменування використання яких визначається практикою і не впливає на юридичну природу договору. Такими частинами є: найменування або титул; преамбула вказує мотиви укладення договору його цілі та принципи; основна частина статті договору...
83505. Тлумачення міжнародного договору 36.3 KB
  Під тлумаченням договору розуміють зясування сенсу та змісту його положень а також справжнього наміру сторін договору. У міжнародній практиці застосовуються два види тлумачення: офіційне та неофіційне. Тлумачення договору державами або міжнародними органами вважається офіційним тлумаченням. У офіційному тлумаченні виділяють автентичне тлумачення яке здійснюється державами що є учасницями договору і має силу положень самого міжнародного договору.
83506. Набрання міжнародним договором чинності. Дія міжнародного договору 36.58 KB
  Дія міжнародного договору. При відсутності такого положення або домовленості договір набирає чинності як тільки буде виражено згоду всіх учасників переговорів на обовязковість для них договору. Учасник договору не може посилатись на положення свого внутрішнього права як на виправдання для невиконання ним договору. Однак за взаємною згодою сторони можуть поширити дію договору на події і факти що існували до набирання ним чинності.