1183

Прибыль предприятия

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Экономический эффект от деятельности предприятия. Прибыль предприятия, полученная от любых видов деятельности. Налогооблагаемая прибыль. Фонд материального стимулирования. Фонд поддержки объектов социально-культурного назначения.

Русский

2013-01-06

48.5 KB

5 чел.

Прибыль предприятия.

Прибыль как основная экономическая категория выполняет следующие функции:

 1.  Прибыль характеризует экономический эффект от деятельности предприятия. На величину прибыли, динамику ее развития влияют как внешние, так и внутренние факторы. На внешние факторы предприятие не может влиять, например: конъюнктура рынка, налоговая система. На внутренние факторы предприятия может влиять с целью его эффективной работы (уровень конкурентоспособности продукции, уровень хозяйствования на предприятии, уровень цен на реализуемую продукцию). Все эти факторы влияют на прибыль через α-показателивыручку и себестоимость продукции. Т.о. чтобы определить финансовый результат от деятельности предприятия, надо из выручки вычесть себестоимость продукции.
 2.  Стимулирующая. Суть ее в том, что прибыль не только отражает финансовый результат, но и является основным источником собственных средств предприятия. Этих средств должно быть достаточно для динамичного развития предприятия, для выполнения научно-технических и социальных задач, для материального стимулирования работников предприятия
 3.  Прибыль является источником формирования бюджетов различных уровней (федерального, республиканского, местного)

Основными видами прибыли являются:

 1.  Валовая прибыль – вся прибыль предприятия, полученная от любых видов деятельности. Она включает в себя:
 2.  прибыль от реализации продукции основной деятельности
 3.  прибыль от прочей реализации
 4.  прибыль от реализации ненужного имущества
 5.  прибыль (убыток) от внереализационных операций.
 6.  Налогооблагаемая прибыль
 7.  Чистая прибыль. Это разница между валовой прибылью и основными налогами: налоги на облагаемую прибыль, налогом на добавленную стоимость, акцизным налогом, налогом на имущество.

Чистая прибыль предприятия остается в распоряжении предприятия и распределяется согласно финансового плана по формированию фондов накопления и потребления.

 •  Резервный фонд, который обеспечивает непрерывность производственного процесса и служит резервом пополнения собственных оборотных средств в результате непредвиденных пр-ных ситуаций (отказ оборудования, перерасход материальных ресурсов)
 •  Фонд развития производства, источником образования которого кроме прибыли являются амортизационные отчисления. Средства этого фонда направляются на новое строительство, перевооружение производства, реконструкция производства.
 •  Фонд материального стимулирования работников предприятия (фонд материального поощрения)
 •  Фонд поддержки объектов социально-культурного назначения (если они есть на балансе данного предприятия)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80931. Звязок методики навчання історії з іншими науками 35.76 KB
  Методичні дослідження вивчаючи процес навчання історії мають спиратися на родинні науки насамперед на історію педагогіку і психологію. Пізнавальна діяльність учнів та її результати не можуть бути повноцінними якщо навчання історії не буде відповідати сучасному рівню історичної науки її методології. Навчання історії стане науково обґрунтованим і результативним лише за умови якщо вся його структура зміст і методика будуть відповідати цим обєктивним етапам та закономірностям пізнання.
80932. Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні 33.28 KB
  Головна мета шкільної історичної освіти може бути визначена як створення та становлення особистості учня як субєкта історичного розвитку та суспільних відносин громадянинапатріота. Завданнями сучасної шкільної історичної освіти є забезпечення умов для: набуття школярами ключових та предметних компетентностей; виховання повноправного громадянина патріота України який здатен вільно орієнтуватися в суспільному житті та усвідомлювати свою роль та відповідальність перед суспільством та державою формування в учнів самосвідомості та власної...
80933. Структура та методичне забезпечення підручника «Всесвітньої історії» (10-11кл.) 37.68 KB
  Бесіда – діалогічний метод навчання за допомогою якого вчитель із поставленими питаннямь спонукає учнів відтворювати раніше набуті знання робити самостійні висновкиузагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу. Бесіда є одним із активних методів навчання. Бесіда дозволяє залучити до діяльності на уроці дітей незалежно від їхнього рівня підготовки та індивідуальних можливостей що сприяє досягненню високих результатів у навчально – виховному процесі. Така бесіда зазвичай проводиться на початку вивчення теми чи розділу.
80934. Аналіз програми з історії України для 5 кл. Мета ,завдання та зміст 29.92 KB
  Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу ґрунтується на таких засадах:...
80935. Кабінет історії в школі, його значення 34.32 KB
  Важливе значення має вигляд меблів якими обладнаний кабінет. Важливе значення має також оформлення передньої стінки яку складають державна символіка України розкладна проста чи магнітна дошка екран шафи з тумбами стаціонарний стелаж чи рухома підставка для книг.
80936. Аналіз програми з історії України для 6-9 кл. Мета ,завдання та зміст 35.39 KB
  Мета завдання та зміст. Програма з історії спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі Суспільствознавство Державного стандарту базової середньої освіти конкретизує зміст історичного компоненту галузі та вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів з історії. Основними компонентами змісту окремих курсів за цією програмою є: зміст історичного навчального матеріалу перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів на який учитель орієнтується під час вивчення конкретних тем відповідних курсів. До кожної теми надано...
80937. Види історичних документів, особливості їх вивчення 35.44 KB
  До історичних джерел належить все створене людиною, у тому числі результати його взаємодії з навколишнім середовищем, а також предмети матеріальної культури, звичаї, обряди, памятки писемності. У широкому сенсі слова памятники писемності в методиці називають документами
80938. Аналіз програми з історії України для 10-11 класів мета завдання та зміст курсу Нової історії України 35.68 KB
  Мета курсу за вибором Досліджуємо історію України для профільних класів суспільногуманітарного напряму поглиблення системи знань учнів про історію України XX століття яке забезпечується набуттям старшокласниками власного інтелектуального досвіду вивчення історичного матеріалу розвитком навчальнопізнавальних умінь та ключових предметних компетенцій. Реалізація курсу за вибором Досліджуємо історію України здійснена у контексті профілізації старшої школи допоможе виконати наступні завдання: поглибити цілісні уявлення старшокласників...