1183

Прибыль предприятия

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Экономический эффект от деятельности предприятия. Прибыль предприятия, полученная от любых видов деятельности. Налогооблагаемая прибыль. Фонд материального стимулирования. Фонд поддержки объектов социально-культурного назначения.

Русский

2013-01-06

48.5 KB

5 чел.

Прибыль предприятия.

Прибыль как основная экономическая категория выполняет следующие функции:

 1.  Прибыль характеризует экономический эффект от деятельности предприятия. На величину прибыли, динамику ее развития влияют как внешние, так и внутренние факторы. На внешние факторы предприятие не может влиять, например: конъюнктура рынка, налоговая система. На внутренние факторы предприятия может влиять с целью его эффективной работы (уровень конкурентоспособности продукции, уровень хозяйствования на предприятии, уровень цен на реализуемую продукцию). Все эти факторы влияют на прибыль через α-показателивыручку и себестоимость продукции. Т.о. чтобы определить финансовый результат от деятельности предприятия, надо из выручки вычесть себестоимость продукции.
 2.  Стимулирующая. Суть ее в том, что прибыль не только отражает финансовый результат, но и является основным источником собственных средств предприятия. Этих средств должно быть достаточно для динамичного развития предприятия, для выполнения научно-технических и социальных задач, для материального стимулирования работников предприятия
 3.  Прибыль является источником формирования бюджетов различных уровней (федерального, республиканского, местного)

Основными видами прибыли являются:

 1.  Валовая прибыль – вся прибыль предприятия, полученная от любых видов деятельности. Она включает в себя:
 2.  прибыль от реализации продукции основной деятельности
 3.  прибыль от прочей реализации
 4.  прибыль от реализации ненужного имущества
 5.  прибыль (убыток) от внереализационных операций.
 6.  Налогооблагаемая прибыль
 7.  Чистая прибыль. Это разница между валовой прибылью и основными налогами: налоги на облагаемую прибыль, налогом на добавленную стоимость, акцизным налогом, налогом на имущество.

Чистая прибыль предприятия остается в распоряжении предприятия и распределяется согласно финансового плана по формированию фондов накопления и потребления.

 •  Резервный фонд, который обеспечивает непрерывность производственного процесса и служит резервом пополнения собственных оборотных средств в результате непредвиденных пр-ных ситуаций (отказ оборудования, перерасход материальных ресурсов)
 •  Фонд развития производства, источником образования которого кроме прибыли являются амортизационные отчисления. Средства этого фонда направляются на новое строительство, перевооружение производства, реконструкция производства.
 •  Фонд материального стимулирования работников предприятия (фонд материального поощрения)
 •  Фонд поддержки объектов социально-культурного назначения (если они есть на балансе данного предприятия)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14981. Қаратау басындағы Қатынқамал үңгірі 93.5 KB
  ҚАРАТАУ БАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНҚАМАЛ ҮҢГІРІ А.С. Тасенова Б.Е. Ерескенова №4 С.Сейфуллин атындағы орта мектебі Қызылорда қ. Қоғамның тарихи дамуы кезеңдерінде көптеген елді мекендермен қалалар өзінің бұрынғы маңызын жоғалтып кейде мүлдем құры...
14982. Қасиетті Түркі жері - Түркістан 51 KB
  ҚАСИЕТТІ ТҮРКІ ЖЕРІ ТҮРКІСТАН Қ.А. Шолпанқұлова. А.Р. Жүнісбекова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. ҮІІІ-ХҮІІ ғасырлар аралығында жазылған шығыс жазба деректерінің мәліметтерінде Түркістан атауы бірнеше мәнде қолданылады. Т
14983. ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ КЕСЕНЕСІ 113.5 KB
  ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ КЕСЕНЕСІ Сәулеттік ерекшелігі мен әлеуметтік қызметі күрделі Қожа Ахмет Ясауи кесенесіндегі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарының өзіндік сыры мол. Сондықтан да кесенедегі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарына арнайы тоқталудың маңы
14984. Меркі – түркілердің ежелгі мекені 126 KB
  Меркі түркілердің ежелгі мекені Нұрсұлтан Назарбаев: Тарихы мол Меркі өңірі еліміздің киелі өлкесі. Сол өңірдің тарихын атақты ұл қыздарының еңбегі мен ерлігін келер ұрпаққа үлгі етіп көрсету өте бір маңызды еңбек деп санаймын. Меркі тарихы терең табиғ...
14985. Сығанақ алғашқы қазақ мемлекеті – Ақ Орданың астанасы 53.5 KB
  З. Қинаятұлы. Сығанақ алғашқы қазақ мемлекеті Ақ Орданың астанасы Бүгінгі күнге дейін Көшпенділер отырықшы өркениет жасамаған сондықтан олар мемлекеттілік деңгейіне көтеріле алмаған деп қарайтын сыңыржақ пікірдің сеңі бұзылмай отыр. Әттегенай дейтін бір жағ
14986. Тараз – ежелгi ислам мәдениетi орталығы 90.5 KB
  Тараз ежелгi ислам мәдениетi орталығы Қазақстан тарихы терең мәдениеті бай мемлекет. Егемендікке қол жеткізгелі бері халқымыздың еңсесі көтеріліп дініміз бен рухани мәдениетіміздің жарық салалары өркендеп келеді. Қазақ тілінің мәртебесі де өз топырағында күн өтк...
14987. ТАРАЗ - ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТIНIҢ АЛТЫН БЕСIГI 37 KB
  ТАРАЗ ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТIНIҢ АЛТЫН БЕСIГI Кәнкиев Ә.Ш. Жүншеев Р.Е. Тараз қ. М.Х.Дулати атындағы ТарМУ Ежелгi Тараз Ұлы Жiбек жолын жалғап жататын турақты дипломатикалық және саудасаттык қарымқатынас жасалатың күре тамыры iспеттес. Бұл байланыс көпiрiнiң маңызы дүние
14988. Тараздың көне моншалары 37.5 KB
  Тараздың көне моншалары. Көне деректерге сүйенетін болсақ Тараз қаласы Талас өңіріндегі саяси мәдениеттің ірі орталығы болған республикадағы ежелгі қалалардың бірі. Онда көптеген елдің көпестері мемлекетаралық іспен шұғылданған елшілер әртүрлі діни ағымды тарат
14989. Түркістан аймағындағы Сығанақ қаласының тарихы 35.5 KB
  ТҮРКІСТАН АЙМАҒЫНДАҒЫ СЫҒАНАҚ ҚАЛАСЫНЫҢ ТАРИХЫ Сыр бойындағы ірі қалалардың бірі Сығанақ болды. Ол қазіргі Қызылорда облысының Жаңақорған ауданындағы қала еді. Бұл қала туралы алғаш рет Х ғасырдағы жазба деректерде айтылған. XI ғ. Ғұлама ғалым түркі тілінің маманы Ма