11910

ФИЗИЧЕСКИЙ МАЯТНИК Введение Описание установки

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа № 5 ФИЗИЧЕСКИЙ МАЯТНИК Введение Описание установки Рис. 1 Физический маятник представляет собой твердое тело в нашем случае стержень 12 с отверстиями который монтируется на блоке 11 закрепленном на стойке 10 модуля ЛКМ3 так чтобы ось блока не пр...

Русский

2013-04-14

38.39 KB

4 чел.

Лабораторная работа № 5 ФИЗИЧЕСКИЙ МАЯТНИК Введение Описание установки

Рис. 1

Физический маятник представляет собой твердое тело, в нашем случае -стержень 12, с отверстиями, который монтируется на блоке 11, закрепленном на стойке 10 модуля ЛКМ-3 так, чтобы ось блока не проходила через центр масс (рис. 1). В этом случае стержень может совершать колебания в поле силы тяжести. На оси стержень закрепляют пластиковым фиксатором 13.

Задание 1

Измерение ускорения свободного падения

1. Подготовьте измерительную систему ИСМ-1 к работе: подключите датчик угла поворота блока к разъему 1 на задней стенке прибора, переключатель 1 поставьте в положение "К1", переключатель 4 - в положение ":2", переключатель 5 - в положение "цикл", переключатель 8 - в положение "+" или "-" , переключатель 9 - в среднее положение. Включите питание модуля.

2. Закрепите стержень на оси блока за крайнее отверстие (примите это положение маятника за начальное х = 0) так, чтобы прорезь в блоке находилась с правой стороны. Приведите маятник в колебательное движение с амплитудой 5° - 10°. Считывайте с измерителя периода колебаний время одного полного периода Т. Данные занесите в табл. 1.

3. Переместите маятник на одно отверстие (х = 20 мм) и проведите измерения периода колебаний для всех отверстий стержня.

4. Постройте график зависимости периода колебаний физического маятника от координаты точки подвеса.

Таблица 1

х (см)

0

32

T (с)

Рис. 2

5. На графике найдите расстояние между точками маятника х1 и x2 соответствующими одинаковому периоду колебаний (x2 - x1 = Lnp) в трех -пяти местах графика, как показано на рис. 2. Заполните табл. 2.

Таблица 2

Т (с)

x1

x2

Lпр(м)

g (м/с2)

6. Рассчитайте ускорение свободного падения по формуле (1)

                                                   (1)

7. Рассчитайте абсолютную и относительную погрешность измерений g. Запишите результат в стандартном виде

g = (< g > ±  g) (м/с2); = ...  ; при а = 0,95.

Задание 2

Исследование ангармонических колебаний

1. Закрепите стержень на оси за второе отверстие (х = 2 см). Поставьте переключатель 5 в положение "однокр". Нажмите кнопку 7 "готов". Отведите маятник на угол 10° и плавно отпустите его. Считайте показания измерителя периода колебаний Т. Данные занесите в табл. 3.

Таблица 3

А (град)

10°

20°

90°

Т (с)

2. Повторите измерения периода колебаний изменяя амплитуду колебаний А в пределах от 10° до 90° с шагом в 10° - 20°.

3. Постройте график зависимости периода T от амплитуды колебаний А.

Контрольные вопросы

1. Колебания груза на пружинке. Вывод уравнения гармонических колебаний. Параметры колебательного движения: смещение из положения равновесия, скорость и ускорение частицы. Энергия колеблющейся частицы.

2. Вывод уравнения колебаний математического и физического маятников. Период и частота колебаний, приведенная длина физического маятника.

3. Оборотный физический маятник. Использование маятников для определения ускорения свободного падения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31726. Педагогічне спілкування 28 KB
  Педагогічне спілкування Прагнення до людського спілкування виступає своєрідним внутрішнім стимулом рушієм діяльності особистості. Педагогічне спілкування це система органічної соціальнопсихологічної дії учителявихователя і вихованця в усіх сферах діяльності що має певні педагогічні функції спрямоване на створення оптимальних соціальнопсихологічних умов активної та результативної життєдіяльності особистості. Оптимальним треба вважати таке спілкування педагога з вихованцями у процесі навчальновиховної роботи яке створює найбільш...
31727. Методи педагогічної психології 29 KB
  Недоліки цього методу: пасивність спостерігача фіксація тільки зовнішніх проявів певних дій і вчинків складність кількісної обробки одержаних даних. Позитивні сторони методу – в його масовості швидкості одержання інформації легкої обробки даних можливості застосування математичних методів обробки даних і порівняльного аналізу декількох обстежень. Недоліки методу – важко розраховувати на повні правильні точні відповіді неможливість втручання в сам процес анкетування немає гарантій недобросовісного заповнення анкет тощо. Позитивні...
31728. Історія розвитку педагогічної психології 28 KB
  Історія розвитку педагогічної психології Становлення багатьох галузей наукового знання являє собою гетерогенний і гетерохронний і більше того розірваний у часі процес. поклала початок розвитку педагогічної теорії і цілеспрямованої організації шкільного навчання. Ця праця можна розглядати і як першу передумову тривалого суперечливого становлення педагогічної психології протягом більш ніж 250 років бо тільки в кінці 19 в. Весь шлях становлення і розвитку педагогічної науки може бути представлений трьома великими періодами етапами: Перший...
31729. Суспільна роль вчителя, його значення в перебудові суспільства 28.5 KB
  Діяльність педагога – вид соціально культурної діяльності спрямованої на передачу накопичених людством культури і досвіду від старших поколінь молодшим створення умов для їх всебічного гармонійного розвитку та підготовку до виконання певних соціальних ролей у суспільстві. Основою педагогічної діяльності є спільна діяльність людей у процесі якої кожен суб’єкт засвоює загальнолюдський досвід історично сформовані суспільні педагогічні комунікативні моральні та інші цінності знання і способи дій; формує себе як особистість. Метою...
31730. Вимоги педагогічної діяльності до особистості вчителя 27.5 KB
  Вимоги педагогічної діяльності до особистості вчителя Які ж особистісні якості необхідні для успішної педагогічної діяльності Ще Я. Перша така особливість – це педагогічні здібності тобто наявність внутрішнього натхнення до цієї діяльності. За відсутності цієї чутливості він неспроможний досягти в цій діяльності значних успіхів. Здібності до педагогічної діяльності можна виявити шляхом визначення темпів опанування педагогом професійних педагогічних знань глибини оволодіння основними прийомами та способами педагогічної діяльності.
31731. Педагогічні здібності вчителя та їх розвиток 28.5 KB
  Педагогічні здібності - це індивідуальні стійкі властивості особистості, що складаються в специфічної чутливості до об'єкта, засобів, умов педагогічної праці і створенню продуктивних моделей формування шуканих якостей в особистості воспитуемого.
31732. Психологічні передумови взаємин вчителя з учнями та колегами 30 KB
  Психологічні передумови взаємин вчителя з учнями та колегами Професіональне педагогічне спілкування комунікативна взаємодія педагога з учнями батьками колегами спрямована на встановлення сприятливого психологічного клімату психологічну оптимізацію діяльності і стосунків. Непрофесіональне педагогічне спілкування навпаки породжує страх невпевненість спричинює зниження працездатності порушення динаміки мовлення і внаслідок цього появу стереотипних висловлювань у школярів оскільки у них зменшується бажання думати і діяти самостійно....
31733. CASE-технологии 62.5 KB
  02 CSEтехнологии 1. Основные понятия и классификация CSEтехнологий Потребность контролировать процесс разработки ИС прогнозировать и гарантировать стоимость разработки сроки и качество результатов привела в конце 70х гг. Термин CSE означает Computer ided System Softwre Engineering. Под CSE средством понимается программное средство поддерживающее процессы жизненного цикла ИС включая анализ требований к системе проектирование прикладного ПО и баз данных генерацию кода тестирование документирование обеспечение качества...
31734. CASE-средства, практическое внедрение CASE-средств 150.5 KB
  Технология внедрения CSEсредств Процесс внедрения CSEсредств включает следующие этапы: определение потребностей в CSEсредствах; оценка и выбор CSEсредств; выполнение пилотного проекта; практическое внедрение CSEсредств. Несмотря на все потенциальные возможности CSEсредств существует множество примеров их неудачного внедрения в результате чего эти средства становятся полочным ПО shelfwre. В связи с этим необходимо отметить следующее: CSEсредства не обязательно дают немедленный эффект; он может быть получен только спустя...