12154

СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ. Система «Быстрый отчет» (Quick Report)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ 6.1 Система Быстрый отчет Quick Report Для создания отчетов в Delphi включена система QuickReport все компоненты которой размещены на странице QReport палитры компонентов. Быстрый отчет использует генератор отчетов состоящий из множества полос. Полоса band э

Русский

2013-04-24

96.18 KB

46 чел.

СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ

6.1 Система «Быстрый отчет» (Quick Report)

Для создания отчетов в Delphi включена система QuickReport, все компоненты которой размещены на странице QReport палитры компонентов.

Быстрый отчет использует генератор отчетов, состоящий из множества полос. Полоса (band) –это область отчета или раздел, содержащий некоторую информацию различных типов: текст, изображения, графики, диаграммы и т.п. Полоса является контейнером для других компонентов, каждый из которых предназначается для отображения данных различных типов.

Если полоса и размещенные на ней компоненты связаны с базой данных, то содержание этой полосы печатается столько раз, сколько соответствующих записей имеется в таблице. 

6.2 Компонент QuickRep

Основным компонентом, на котором строится весь отчет, является компонент QuickRep. Этот компонент является визуальным и после соединения с базой данных может использоваться в качестве контейнера полос. Данный компонент имеет ряд свойств:

Свойство

Назначение

PrinterSetting

Число копий отчета и диапазон печатаемых страниц

Page

Параметры страницы: размер, поля, ориентация

Options

Печать колонтитулов первой и последней страниц отчета

Units

Единицы измерения размеров страницы

Zoom

Масштаб печати

DataSet

Набор данных, к которому подключается отчет 

Bands

Свойства полосы отчета: наличие полосы заголовка отчета, полосы детализации, колонтитулов и заголовка таблицы (все логические).

Компонент QuickRep имеет два основных метода: Preview - предварительный просмотр, и Print –печать. Режим Preview контекстного меню данного компонента  позволяет осуществлять просмотр и печать отчета на стадии его проектирования.

Содержимое полос, размещаемых в компоненте QuickRep, определяется компонентами, расположенными на странице QReport.

6.3 Компоненты страницы QReport

На данной странице размещены компоненты нескольких типов:

6.3.1 Компоненты управления отчетом 

QRSysData

Системные дата и время

QRCompositeReport

Компоновка составных отчетов

QRPreview

Предварительный просмотр отчета

 

6.3.2 Компоненты дополнительных полос отчета 

QRBand

Универсальная полоса любого типа

QRSubDetail

Полоса детализации

QRGroup

Группировка данных и полос

QRChildBand

Дочерние полосы, содержащие другие компоненты и полосы

QRStringsBand

Дополнительные тексты

6.3.3 Компоненты-аналоги обычных компонентов 

QRLabel

Label

QRMemo

Memo

QRRichText

RichEdit

QRShape

Shape

QRImage

Image

QRChart

Chart

Основной особенностью данных компонентов является их способность печататься в тех полосах отчета, в которых они размещены. Эти компоненты имеют два свойства, отсутствующие в обычных компонентах: Frame (рамка) и Size (размер и местоположение при печати). Некоторые компоненты имеют свойство AlignToBand, определяющее тип выравнивания компонента в полосе.

6.3.4 Компоненты, связанные с данными базы данных 

QRDBText

Текст из базы данных

QRDBRichText

Многострочный текст RTF базы данных

QRDBImage

Изображение из базы данных

Каждый компонент данного типа имеет два свойства: DataSet, устанавливающее связь с набором данных, и DataField, определяющее поле, данные из которого будут отображаться компонентом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22671. Досліди Франка і Герца по визначенню потенціалів іонізації 536 KB
  Докази квантування рівнів енергії електронів в атомі були отримані в дослідах Франка і Герца 1913. Порція енергії 49 еВ передається атому ртуті а енергія електрона зменшується на ту ж величину. При подальшому збільшенні потенціалу U зона зіткнень електронів з атомами ртуті зсувалась до катода К і електрони вже встигали набрати достатньо енергії після зіткнення для подолання UЗ ділянка CD. Знаючи початкову і кінцеву енергію електрона тобто його енергію до і після непружнього співудару можна вирахувати положення збуджених рівнів...
22672. Методи реєстрації і спектрометрії ядерних випромінювань 196.5 KB
  Під ядерним випромінюванням розуміють частинки що утворюються в наслідок ядерних перетворень. Частинки випромінення поділяють на 3 групи: 1. Заряджені частинкиер альфачастинки осколки ділення. Нейтральні частинкинейтрони.
22673. Нелінійна поляризованість. Явище генерації гармонік 50.5 KB
  Теорія лінійної поляризованості всановлює залежність показника заломлення від частоти. Нелінійна квадратична поляризованість вміщує різні комбінаційні частоти початкових електромагнітних хвиль. Отже породжені єю вторинні хвилі мають тіж самі різні комбінаційні частоти і росповсюджуються з різними швидкостями в відповідності до закону дисперсії. Інтерференція може відбуватися лише між хвилями однакової частоти випроміненими в різних точках середовища.
22674. Хвильові властивості частинок. Хвилі де Бройля 46 KB
  Експериментально доведено, що частинки такі як електрон нейтрон і т.д. проявляють хвильові властивості. Ефект Рамзауера (коли електрони налітають на шар атомів і спостерігалось зменшення ефективного перерізу розсіяння при малій шв.) був першим, хоч і не зразу усвідомленим експериментальним фактом, в якому проявлялись хвильові властивості
22675. Рівняння Шредінгера. Інтерпретація хвильової функції 65.5 KB
  В квантовій механіці рівняння Шредінгера відіграє ту ж роль що і рівняння руху Ньютона в класичній механіці і рівняння Максвела в електродинаміці.Розглянемо тримірне хвильове рівняння і застосуємо його до хвиль де Броля. Найбільш важливим частковим випадком рішення хвильового рівняння є рішення виду: 2. Оскільки [потенціальна енергія ] рівняння 3 набуває вигляду стаціонарне рівняння Шреденгера оскільки вважалося що а значить і не залежать від часу.
22676. Співвідношення невизначеності Гейзенберга та приклади його проявів 63.5 KB
  Дві фізичні величини не можуть мати одночасно певні значення в жодному стані якщо їх оператори не комутують. В довільному стані фізичні величини відповідні цим операторам мають середнє значення визначені інтегралами: . З цієї формули випливає що якщо в деякому стані імпульс має певне значення =0 то координата х в цьому стані невизначена зовсім і навпаки. Згідно отриманій нерівності мікрочастинка не може знаходитись у стані строгого спокою який характеризується значеннями .
22677. Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору 67 KB
  Сукупність спектральних ліній спектральні серії. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються частота їх зростає.
22678. Хвильові функції. Системи тотожних частинок. Принцип Паули 65.5 KB
  Системи тотожних частинок. Вони тотожні є симетрія: при перестановці місцями частинок не змінюється. Нехай оператор перестановки частинок: ; Т. Для N частинок N парних перестановок; оператор перестановок .
22679. Розподіл Фермі-Дірака і Бозе-Ейнштейна 132 KB
  Бозони частинки з цілим або або нульовим спіном можуть знаходитись в межах даної системи в однаковому стані і в обмеженій кількості. Тоді енергія системи ; число част в му стані. що знаходяться в стані. Нехай номер енергетичного рівня; кратність його виродження число станів на му рівні що мають одне значення енергії тоді ; позначимосереднє число частинок в одному стані.