12307

ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Другое

Социология, социальная работа и статистика

ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ Пәндердің оқу әдістемелік кешенінің мазмұны 1. Пәннің типтік оқу бағдарламасы егер пән таңдау компоненті бойынша болса онда пәннің оқу бағдарламасы 2. Студенттер үшін пәннің оқу бағдарламасы syllabus Пәннің сипаттамасы а...

Казахский

2013-04-25

1.15 MB

110 чел.

ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Пәндердің оқу- әдістемелік кешенінің

мазмұны

1. Пәннің типтік оқу бағдарламасы   (егер пән таңдау компоненті бойынша болса, онда пәннің оқу бағдарламасы)

2. Студенттер үшін пәннің оқу бағдарламасы  (syllabus)

Пәннің сипаттамасы, автор туралы мәлімет, пәннің постреквизиттері, пререквизиттері

Пәнді оқытудағы әдістемелік нұсқауларымен берілген дәрістердің тақырыптық жоспары

Пәнді оқытудағы әдістемелік нұсқауларымен берілген семинар (семинар (практикалық) сабақтардың жоспары) тақырыптық жоспары

Пәнді оқытудағы  әдістемелік нұсқауларымен берілген СОӨЖ  тапсырмаларын тапсыру және орындау графигі

Пәнді оқытудағы  әдістемелік нұсқауларымен берілген СӨЖ  тапсырмаларын тапсыру және орындау графигі

     Әдебиеттер тізімі

Глоссарий

     Білімдер бағалау жалпы шкаласы

3.  Пәннің оқу-әдістемелік картамен қамтамасыз етілуі

4. Дәріс комплексі (дәріс тезистері, иллюстративтік және таратпа материал, әдебиеттер тізімі)

5. Пән бойынша сабақ түрлерін өткізудегі әдістемелік нұсқаулар

6. Студенттердің өзіндік жұмыс үшін материалдар: үй тапсырмасының тексттерін теру, өзін өзі бақылау материалдары, рефераттар және т.б.     

7. Студенттердің оқу жетістіктерін бағалау және бақылау материалдары (жазбаша, тест сұрақтары, өздік дайындалу үшін сұрақтар тізімі, емтихан сұрақтары және т.б)

8. Оқытудың техникалық құралдары, демонстрациялық материалдардың тізімі (плакатар, слайдтар және т.б., бағдарламалық и және мультимедиялық қамтылуы


Курстың оқытушысы:

Даулбаева Жаннат Ибрагимовна, аға оқытушы.

Ғылыми талаптар: саясаттану теориясы, тарихы мен қазіргі жағдай; саяси жүйелерді салыстырмалы талдаулар.

Ғылыми мектеп: аспирантура, философия ғылымынан кандидаттық диссертация 09.00.13 – дінтану, философиялық антропология, мәдениет философиясы. Гуманитарлық және жаратылыстану кафедрасының окытушысы. 413а. каб.

Семинар сабақтары, СОӨЖ : Даулбаева Жаннат Ибрагимовна. Білімі: Әл–Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік Ұлттық университеті. Гуманитарлық және жаратылыстану пәндері кафедрасы, 413а. каб. Ғылыми ізденістері: дін теориясы, тарихы мен қазіргі жағдай, саяси жүйелерді салыстырмалы талдаулар.

 Пәнің пререквизиттер. Саясаттану пәнің толығырақ түсіну үшін осындай пәндерді білу қажет:

Философия, әлеуметтік және гуманитарлық пәндердің категориялық аппаратын анықтаушы ғылым методологиясы ретінде;

Дүниежүзілік тарих - өркениеттің даму жүйесі мен негізі ретінде;

Социология негіздері қоғамның саяси өміріндегі субъективтік – объективтік қатынастарды анық айқындауды қамтамасыз етеді;

Психология негіздері саяси процестің мінез-құлық аспектілерін терең ашуға көмектеседі.

Дінтану теориясының саяси процестердің рухани тұжырымдамаларының негізделуіне тигізетін әсерлерін жүйелеуге жол ашады.

Постреквизиттер: Саясаттануды оқып болғаннан кейін келесі пәндерді терең оқуға мұмкіндік береді: “Халықаралық қатынастар тарихы”, “Дипломатия тарихы”, “Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты” және т.б.

Саясаттану пәнінің мақсаты – студенттерге саяси институттардың, құбылыстардың, қазіргі қоғам дамуындағы саяси мәселелердің мәнін түсінуге көмектесу. Соның барысында олардың саяси санасын қалыптастыру, адамзат дамуының баламалы даму жолдары бар екендігін түсіндіру, демократиялық саяси мәдениеттің құндылықтары мен ережелерін бойларына сіңіру.

Саясаттану  - саясат туралы, оның институционалдық мемлекеттік көрінісі, саяси процестердің “технологиясы” туралы интегралдық ғылым. Саясаттың басты мақсаты - бұл адам, қоғам және мемлекет арасындағы үйлесімділікті іздеу. Әсіресе саясаттың рөлі мен маңызы қоғамның негізгі құндылықтары мен идеалдарының өзгеріске ұшыраған, өтпелі тарихи кезендерінде ерекше мәнге ие болады. Қазіргі қоғамның саяси шындығын шынайы түрде ашу – саясаттанудың басты мағынасы болып табылады.

Пәнді оқыту міндеттері.

Саясаттану курсы студенттерге билік, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет, саясат, саяси жуйе түрлері, саяси режимдер, саяси мәдениет, қазіргі қоғамның саяси мәселелерін түсінуге көмектесуі тиіс.

Саясаттанудың бір бөлімі – саяси ойлар студенттерге саясатты әлеуметтік-философиялық және идеялық-теориялық негіздерін, сондай-ақ саясаттың белгілі бір тарихы кезендердегі жүйелі саяси парадигмаларын анықтау мүмкіндігін береді.

Саясаттануды оқып студент кең көлемде білімді ғана емес сонымен бірге ғылыми талдау әдестерін үйреніп, қоғам мен мемлекеттің болашақтағы саяси дамуын болжай алатын, қазіргі саяси құбылыстарға шығармашылық талдау-зерттеу жасай білетіндей болуы керек.


Пәннiң мазмұны

Дәрiс сабақтарының тақырыптық жоспары

Тақырып, сабақ саны және сағаттары

Мақсаттары мен

міндеттері

Негізгі мәселелер

Әдістемелік нұсқаулары

1

Саясаттану пәні, объектісі, әдіс-тәсілдері. Саясат қоғамдық өмір жүйесінде. Саясаттың өнегелік, адамзаттық мәні.

1 сағат.

Саясаттанудың пәні, оның пайда болуымен дамуын анықтау. Саясаттанудың методологиялық негіздерін және міндеттерін зерттеу. Саясаттанудың болашақ мамандық қызметіндегі алатын орнын анықтау.

Саясаттанудың объектісі мен пәні.  

Саясат туралы қөз қарастың қалыптасуы.

Саясатты зерттеудің жан-жақты амалдарын білу. Саясаттанудың әлеуметтік-гуманитарлық білімдер жүйесіндегі орны.  Саясаттанудың негізгі парадигмалары. Негізгі жалпығылымдық және саясаттанудың ерекше әдістері. Саяси зерттеудің ғылыми әдісі мен әдістемесі, ұғымдарының қатынасы. Саясаттанудың негізгі функциялары: прагматикалық, гносеологиялық, түсіндірушілік, жасаушылық, аксиологиялық, тәжірибелік және т.б.

Саясат субъектілері. Салыстырмалы саясат. Саясаттың гуманитарлы, демократиялық мәні және өнегелік құндылықтары.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

2

Саяси ой дамуының негізгі кезеңдері. Қазақстан саяси ойларының тарихы

2 сағат.

Саяси қөзқарастардың дамуы туралы жалпы пікірін қалыптастыру. Ежелгі Шығыс және Ежелгі Грек жеріндегі саяси қөзқарастарды зерттеу. Қазақ жеріндегі саяси қөзқарастардың дамуын және ерекшеліктерін анықтау.

    Саяси қөзқарастар туралы жалпы пікірді қалыптастыру. Ежелгі дүниедегі саяси ойлары. Ежелгі грек кезеңі діни мифологиялық көзқарастардан ұғымдық  талдау және юридикакалық зеттеуге дейін. Еуропалық ағартушылық дәуірдегі саяси идеялар. (Томас Гоббс, Дж.Локк, Шарль Луи Монтескье, Жан Жак Руссо.) ХХғасырдағы шетелдік саяси ой-пікірлері. Қазақ жеріндегі саяси көзқарастардың қалыптасуы мен дамуы. Жүсіп Баласағұн, Қорқыт ата, Қожа Ахмет Яссауидің көзқарастары. Қазақ ағартушыларының саяси көзқарастары Ыбырай Алтынсарин, Абай.

Аристотель. Политика. Афинская политика. – М., 1997.

Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. – М., 2000.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

3

Саяси элита және саяси көшбасшылық

1 сағат

Қазіргі қоғамдағы элитаның маңызын анықтау. Саяси жетекшіліктің мақсаттары мен міндеттерін ашу.

Саяси элита түсінігі, түрлері. Саяси элиталардың қалыптасуы мен жіктелуі. Гильдия жүйесі. Антрепренарлық жүйе.  Саяси жетекшілік туралы ұғымы. Саяси жетекшіліктің қызметтері.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

5

Қазақстан Президенттінің халқына жыл сайынғы жолдауы аясындағы үдемелі жаңару кезеңіндегі ҚР-ның егеменді мемлекетінің саясаты 1 сағат

Жылдамдатылған бейімделу кезіндегі Қазақстан саясатының негізгі бағыттарын анықтау. ҚР-ның ішкі саясатының негізгі бағыттарын анықтау. Жаңару жолдарын, типтерін, критерийлерін анықтау. Қазақстан Президентінің жодауын анықтау.

Жылдамдатылған бейімделу кезеңіндегі егеменді Қазақстанның саясаты туралы жалпы көзқарас қалыптастыру.

ҚР-ның Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы 28 қаңтар, 2011. ҚР-ның индустриалды-инновациялық саясат. Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі. А., 2001ж.

Назарбаев Н.Ә. Қазақстан 2030: Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артауы. 1997 ж.

Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-Ресей қатынастары баяндамалар, сөйленген сөздер. А., 1998 ж.

Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл – 2003 ж.

6

 

Билік саяси феномен ретінде: тарихи қалыптасуы, мәні, көз бастамалары, қоры.

1 сағат

Саяси биліктің қоғамдық қатынастар жүйесіндегі рөлін зерттеу. Биліктің генезисін, мәнін, тұжырымдамаларын зерттеу.

Саяси билікті тұтас құбылыс ретінде түсінуі. Саяси биліктің мүмкіндіктерін анықтау. Саяси билік жүйесін, оның мазмұны мен функцияларын, негізгі элементтерін, жектеуін анықтау. Саяси үстемдіктің табиғатын, классификациялардын зерттеу. Биліктің телеологиялық, бихевиористік, құрылымдық, инструменталистік анықтамасы. Билік құрылымындағы психологиялық, гносеологиялық ұйымдастыру және саяси аспектілері. Билік принциптері. Биліктің заңдылық деңгейі: ашықтығы (легализация) және заңдылығы (легитимация). Тарихи ретроспективадағы билңктің эволюциялық типтері. Билік қазіргі әлемдік даму контексінде.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

7

Саяси жүйе. Саяси режим және оның түрлері.

1 сағат

Саяси жүйелер түрлері туралы жалпы көзқарастар қалыптастыру. Саяси режимдер мәнін түсіну, олардың тарихи жолында пайда болуын анықтау.

Саяси жүйе ұғымы қоғам мен биліктің өзара әрекеті ретінде. Г.Алмонд пен К.Дойчтың саяси жүйе теориялары.

Саяси жүйелердің міндеттері мен жіктелеуін түсіну.

Саяси тәртіпті   билікті жүзеге асыру әдісі ретінде түсіну. Демократия, авторитаризм, тоталитаризм - саяси жүйелердің белгілерін зерттеу.

М.Вебердің, Г.Аптердің Г.Алмондың жүйені топтастырудың критерийлері. Дәстүрлі және қазіргі саяси жүйелер. Саси жүйе институттары: мемлекет, саяси партиялар, үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдар.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

8

Қазіргі заман демократия моделдері мен теориялары

1 сағат

Демократияның көптүрлігің түсіну және оның Қазақстан елінде маңыздылығы мен қажеттілігін анықтау.

Демократия аралуанылығы туралы жалпы көзқарасты қалыптастыру, демократия принциптерінің жүзеге асыруының күрделілігін анықтау. Демократизация критерийлерінің ұқсастығы мен айырмашылығы. Қазіргі замандағы демократия құндылықтары. Демократия мемлекеттік құрылыс формасы ретінде. Демократияның тарихи формалары: антикалық, классикалық және қазіргі. Коллективистік және плюралистік демократия. Қазіргі кездегі демократия туралы концепцияларды (классикалық либерализм, коллективистік, плюралистік) анықтау.Демократия ұғымын, мәнің, негізгі сипаттарын. Тікелей және өкілетті демократия. Демократияның кемшіліктері мен құндылығы. Саяси жүйені жаңалау мәселелері. Саяси модернизация ұғымы. Дәстүрлі саяси мәдениет және оның негізгі проблемалары. Қазақстан қоғамын саяси жаңару проблемалары.                      

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1992.

9

Сайлау жүйелері

1 сағат

Сайлау жүйелері туралы көзқарастарды қалыптастыру. Сайлау құқық сипаттамаларын беру, сайлау түрлерін көрсету.   

Сайлау жүйелері: тарихи қалыптасуы. Сайлау процесстің ерекшеліктері, түрлері. Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесінің ерекшелігі.

Жамбылов Д.А. Тәуелсіздік және саяси сана. – А., 1999.

Жамбылов Д.А. Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыс. – М., 2005.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

10

Ел басқару түрлері мен мемлекеттік құрылым.

2 сағат

Ел басқару түрлерін анықтау, мемлекеттік құрылым түрлерін анықтау. Мемлекеттердің унитарлы, федеративті құрылымының жақсы және осал жақтары.

Ел басқару түрі мен саяси режим арасындағы сәйкестілікті анықтау. Республика типтері. Монархия типтері.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1992.

11

Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам.

1 сағат

Азаматтық қоғам мен құқтық мемлекет құрудың маңызын анықтау. Құқтық мемлекеттің негізгі принципттері мен мәнін анықтау. Қазақстанда құқықтық мемлекеттің және азаматтық қоғамның қалыптасу ерекшеліктерін зерттеу.

Мемлекет қоғамның саяси жүйесінің өзегі ретінде. Мемлекеттің пайда болуы және оның мәні. Мемлекеттің белгілері, оның функциялары, міндеттері мен мақсаттары., типтері. Азаматтық қоғам  ұғымы. Азаматтық қоғам ұғымының кең және тар мағынасы. Құқықтық мемлекет ұғымы және оның ерекшелігі. Азаматтық қоғамның және құқықтық мемлекетің дамуының қажет екендігін түсіну.мемлекет және азаматтық қоғам арасындағы өзара байланыс түрлері.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

12

Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар.

1 сағат

Саяси партиялардың, қоғамдық-саяси қозғалыстардың саяси өміріндегі алатын орның анықтау. Қазақстанның партиялық жүйесі.

Саяси партия анықтамаларын, түрлерін, саяси биліктегі алатын орны. Партиялардың типологиясы.

Партиялық жүйелердің мәнің және түрлері. Қоғамдық-саяси үйымдар мен қозғалыстардың қоғамдық өміріндегі алатын орны.

Қазақстандағы көппартиялық жүйесінің қалыптасу ерекшеліктері. Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар арасындағы қарым-қатынастары.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

13

Саяси мәдениет, саяси идеология. Қазақстан Республикасының ұлттық идеясы.

2 сағат

Саяси сана. Саяси мәдениеттің даму кезеңдерін, факторларын, мәнін оқып, түсіну.

Саяси сана түсінігі. Саяси сананың түрлерін анықтау. Саяси әлеуметтенудің мәні мен маңызы. Саяси тәртіп пен қатысудың сараптамсы. Саяси сана, саяси идеология ұғымдардың және олардың деңгейлерін анықтау. Қазіргі кездегі негізгі идеологиялық бағыттары. Саяси мәдениетің ұғымын, мәнін, құрылымын зерттеу. Саяси әлеуметтанудің факторларын, мәнін, кезендері. Саяси қылықтардың және саяси белсенділіктің мәнің және негізгі анықтайтын факторлары.

Жамбылов Д.А. Тәуелсіздік және саяси сана. – А., 1999.

Жамбылов Д.А. Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыс. – М., 2005.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

14

Саясаттағы дағдарыстық және қақтығыстық жағдайлар, олардың алдын алу және шешу жолдары

1 сағат

Саяси шиеленістердің шын мәнін анықтау. Шиеленіс түрлерін көрсету. Шиеленістен шығу жолдарын білу.

Шиеленістердің әлеуметтік мәні. Шиеленіс түрлері. Саяси шиеленіс.  Этносаяси шиеленістер субъектілері. Дағжарысты және қақтығысты алдын ала болжау және шешу жолдары.

Жамбылов Д.А. Тәуелсіздік және саяси сана. – А., 1999.

Жамбылов Д.А. Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыс. – М., 2005.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

15

Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар

1 сағат

Геосаясат ұғымы. Әлемдік күш орталығын анықтау. Әлемдік саясат ұғымы. Халықаралық қатынастар жұйесі.

Әлемдік саясат ұғымы. Жаңа геосаясат конфигурациясы. Халықаралық қатынастар жүйесі. Халықаралық саяси институттар.

Жамбылов Д.А. Тәуелсіздік және саяси сана. – А., 1999.

Жамбылов Д.А. Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыс. – М., 2005.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

16

Қазіргі заман әлемдік саяси процессінің ерекшелігі.

Әлемнің геосаяси құрылымындағы Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік қызығушылықтары.

1 сағат

Қазіргі заман әлемдік саяси процесінің мәселелерін, жолдарын, бағыттарын анықтау. Ар алауан әлемнің дамуындағы Қазақстанның орны мен атқаратын қызметі.

Әлемдік саяси процесс бағытатарының дамуын анықтау, геосаясат ұғымын анықтау. Қазіргі заман глобалды мәселелерді шешу жолдарын көрсету. Халықаралық қатынастардағы Қазақстанның орны. Қазақстанның үлттық-мемлекеттік қызметі. Қазақстанның сыртқы саясатының мәселелері.

Жамбылов Д.А. Тәуелсіздік және саяси сана. – А., 1999.

Жамбылов Д.А. Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыс. – М., 2005.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

17

Егеменді Қазақстанның әлемде және Орта Азия аумағында қауіпсіздік және бейбітшілік қамтамасыз етуіндегі сыртқы саясатының негізгі әрекеттері мен бағыттары

1 сағат

Қазақстанның сыртқы саясатының негізгі бағыттарының бастамаларын анықтау.

Қазақстанның сыртқы саясаты. Халықаралық ұйымдарындағы Қазақстанның орны.

Жамбылов Д.А. Тәуелсіздік және саяси сана. – А., 1999.

Жамбылов Д.А. Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыс. – М., 2005.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Барлығы: 20 сағат

Семинар сабақтарының тақырыптық жоспары

Сабақтың тақырыптары мен қойылатын негізгі сұрақтар, сағат саны.

Семинарды

өткізу

формасы

Қолданылатын әдебиеттер

1.

Саясаттану ғылымының объекті, пәні, әдіс-тәсілдері. 1 сағат

1.Саясаттану пәні әдістері мен функциялары

2.Саясаттанудың объектісі мен пәні.

3. Саяси ғылымдардың және практиканың байланысы.

4. Саясаттанудың негізгі парадигмалары.

4..Кестені жазбаша түрде толтыру (саясаттанудың барлығы 8 бөлімі).

Саясаттанудың бөлімдері

Нені оқытады

1.Саяси философия

Билік қатынасындағы құндылық аспектілерін зерттейді және т.б

2.Саяси әлеуметтану т.б.

 

1. Ауызша сұрау. 2.Кестені жазбаша тапсыру.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. Ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

Политология в вопросах и ответах. Под ред. Волкова Ю.Г. М., 1999 г.

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997 г.

2.

Саяси ғылымдардың негізгі кезеңдері мен қалыптасуы.

2 сағат

1. Ежелгі грек және Рим ойшылдарының саяси идеялары. Платонның, Аристотельдың саяси еңбектері, әйгілі қағидалары мен негізгі идеялары.

2. Орта заман ойшылдарының саяси ой-пікірлерінің ерекшеліктері – А.Августин, Ф.Аквинский еңбектеріндегі христиан дінінің саяси теориясы.

3. Қайта Өрлеу дәуірінің көрнекті өкілі – Никколо Макиавелли еңбектеріндегі саяси ғылымға қосқан жаңалығы.

4. Жаңа заман саяси ой. Томас Гоббс, Шарль Луи Монтескье, Жан Жак Руссо идеялары.

5. Т.Джефферсон, Т.Пейн еңбектері арқылы пайда болған АҚШ Тәуелсіздік декларациясының негізгі қағидалары.

6. Утопиялық социализм. Сен-Симон, Оуэн, Фурье шығармалары.

7. Марксисттік саяси идеялар.

8. Қазақ даласындағы саяси ой-пікірлер. Ежелгі түрік ойшылдарының Аль-Фараби, Жүсіп Баласағұни, Қорқыт ата т.б. саяси көзқарастары.

9. Ұлы қазақ ойшылдары: Ш.Уалиханов, Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин еңбектері мен ойлары.

10. ХХ ғасыр Қазақстандағы саяси ой - Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов және басқалары.

11. Қазіргі заманның саяси ілімнің дамуы – Г.Моска, В.Парето, Макс Вебер және басқалары.

1.Ауызша сұрау. Таңдаған  ойшылға жеке слайд жасау, оның өмірдерегін, еңбектерін, әйгілі қағидаларын келтіру.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. Ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

Политология в вопросах и ответах. Под ред. Волкова Ю.Г. М., 1999 г.

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997 г.

3.

Саяси элита және саяси жетекшілік.

 1.  «Элита» ұғымы. Парето, Михэльс, Моска саяси элита теориялары.
 2.  Саяси жетекшілік типтері және типологиясы. М.Вебер, М.Херманн бойынша саяси жетекшілік классификациясы.

1. Ауызша сұрау. 2.Кестені жазбаша тапсыру.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

Политология в вопросах и ответах. Под ред. Волкова Ю.Г. М., 1999 г.

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997 г.

Политология. Словарь-справочник. Под ред. Василика. М., 2000 г.

4.

Саяси билік және оны жүзеге асыру механиздері

1 сағат

1. Биліктің маңызы мен мазмұны. Биліктің құрылымы.

2. Биліктің легитимділігі. М.Вебер бойынша лигитимділіктің түрлері.

2. Билік анықтамасының негізгі парадигмалары. Кестені толтырыңыз:

Билік концепциялары

Билік мазмұны

Мысалдар

Марксистік

Бір топтың екінші топқа экономикалық билігі

Кеңес одағы

Телеологиялық

Реляциялық

Биологиялық

Психологиялық

Рационалдық

Иррационалдық

Бихевиористік

Құрылымды-функционалдық

1. Ауызша сұрау. 2.Кестені жазбаша тапсыру.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

Политология в вопросах и ответах. Под ред. Волкова Ю.Г. М., 1999 г.

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997 г.

Политология. Словарь-справочник. Под ред. Василика. М., 2000 г.

5.

Қоғамның саяси жүйесі. Саяси режим, түрлері. 1 сағат

 1.  Саяси жүйе ұғымы, құрылымы, типологиясы.
 2.  Д.Истон және Г.Алмондтың саяси жүйесі.
 3.  Саяси тәртіптер. Кестені толтырыңыз:

Саяси режим

Негізгі

Белгілері

Ұқсас тықтары

Айырмашылықтары

Жағымды жақтары

Жағымсыз жақтары

1. Ауызша сұрау. 2.Кестені жазбаша тапсыру.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

Политология в вопросах и ответах. Под ред. Волкова Ю.Г. М., 1999 г.

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997 г.

Политология. Словарь-справочник. Под ред. Василика. М., 2000 г.

6.

Саяси демократияландыру және саяси жаңару.

1 сағат

 1.  Демократияның негізгі даму кезеңдері, анықтамасы, мазмұны.
 2.  Демократияның классикалық теориялары. Тікелей, өкілетті, плюралисттік демократия.
 3.  Саяси жаңару немесе модернизация түсінігі.
 4.  Демократияның қазіргі заманғы теориялары. Р. Дальдың полиархия теориялары.мКестені толтырыңыз:

Демократияның теориялары

Негізгі ережелері

Экономикалық негізі

Әлеуметтік негізі

Саяси негізі

Позитивті жақтары

Негативті жақтары

1. Либералдық

2. Плюралистикалық

3. Плебисцитарлық

4. Партисипаторлық

5. Элитарлық

6. Р.Дальдің полиархия концепциясы

7. Делегативтік

8. Қоғамдастық

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. Ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

Политология в вопросах и ответах. Под ред. Волкова Ю.Г. М., 1999 г.

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997 г.

Политология. Словарь-справочник. Под ред. Василика. М., 2000 г.

7.

Азаматық қоғам және азаматтық мемлекет.

 1.  Мемлекет пайда болу концепциялары.
 2.  Азаматтық қоғам: белгілері және мәндеттері.
 3.  Құқықтық мемелкет: белгілері және міндеттері.

Ауызша сұрау

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

Политология в вопросах и ответах. Под ред. Волкова Ю.Г. М., 1999 г.

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997 г.

Политология. Словарь-справочник. Под ред. Василика. М., 2000 г.

8.

Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар. 1 сағат

 1.  Саяси партияның анықтамасы. Партиялық жүйелердің маңызы мен түрлері.
 2.  Қоғамдық-саяси қозғалыстардың мәні мен рөлі.
 3.  Кестені толтырыңыз:

Партия түрлері

Негізгі сипаттары

Партияларды мысалға келтіру (Қазақстанның және басқа да мемлекеттердің тарихи дамуын алуға болады)

Қоғам дамуына қосқан үлесі мен маңызы

Көпшілік

Кадрлық

Патронаждық

идеологиялық

Сословиелік

Таптық

Консервативтік

Реформистикалық

Революциялық

Жеке мүшелікпен

Ұжымдық мүшелікпен

Харизматикалық

Дәстүрлік

Рационалдық

Бәсекелес

Монополиялық

1.Ауызша сұрау. 2.Кесте толтыру

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

Политология в вопросах и ответах. Под ред. Волкова Ю.Г. М., 1999 г.

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997 г.

Политология. Словарь-справочник. Под ред. Василика. М., 2000 г.

9.

Саяси мәдениет және саяси идеология. Қазақстан Республикасының ұлттық идеясы.

 1.  Саяси идеология.
 2.  Саяси мәдениет. Алмонд, Верба типологиялары.
 3.  Ұлттық идея.

9.

Қазіргі заманның жаһандық проблемалары. 1 сағат

1.Жаһандық проблемалардың негізгі түрлері.. Жалпы сипаттамысы.

2.Демография мәселесі.

3. Кестені толтыру:

Мемлекет

Тұрғындардың саны

% населения от мирового населения

Халықтың тығыздығы

Уровень доходов на душу населения

Білім алу деңгейі

АҚШ

Жапония

Ресей

Қытай

Үндістан

Норвегия

Нигерия

Мексика

Қазақстан

1.Ауызша сұрау

2.Жазбаша кесте толтыру.

Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.

Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.

Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.

Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.

Политология. Курс лекций. Под. ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.

Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.

Политология в вопросах и ответах. Под ред. Волкова Ю.Г. М., 1999 г.

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997

10.

Егеменді Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік құзығушылықтары және сыртқы саяси проблемалары

1 сағат

1. Геосаясат. Геосаясаттың негізгі мәселелері.

2. Әлемнің геосаяси құрылымы.

1. Қазақстан егемендігінің қалыптасуы мен дамуы.

2. Ұлттық идеяны құрастыру мәселесі.

3. Плюралистік демократияны қалыптастырудың жолдары.

Ауызша сұрау

Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі. А., 2001ж.

Назарбаев Н.Ә. Қазақстан 2030: Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артауы. 1997 ж.

Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-Ресей қатынастары баяндамалар, сөйленген сөздер. А., 1998 ж.

Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл – 2003 ж.

Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. 1999 ж.

Хан Г.Б. Қазақстан Республикасының сыртқа саясаты. 2003 ж.

Әбенов Б.Б. Саясаттану негіздері. А. 2002 ж.

Барлығы: 10 сағат


СОӨЖ тапсырмаларын өткізу кестесінің жоспары

СӨЖ тапсыру графигi мен мазмұны

Тақырыптың атауы

Тақырыптың мазмұны мен мәні

Әдістемелік нұсқаулықтар

СОӨЖ өткізу үлгісі

Апта-сы, саға-ты

1

Саясаттану ғылым ретінде

1. Саясат жөніндегі әртүрлі дәлелдемелермен анықмаларға жазбаша  тұжырымдама келтіру.

2. Саяси ғылымының пайда болуы.

3. Саясаттану пәнінің басқа ғылымдармен байланысы.

2.Кестені толтырыңыз:

Саясаттың деңгейі

Саясат

субъектісі

Саясаттың мазмұны

Қолданылатын құралдар

1.Төменгі

2.Локальды

3.Ұлттық

4.Халықаралық

  Мәні: Саясаткер терминінің анықтамасының нақты тұжырымын анықтау.

Кестені толтыру барысында төменгі деңгейден отбасылық немесе ұжымдық қатынасты түсіну.

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2,3

1.Ауызша сұрау

2.Кестені толтыру.

1 апта, 2 сағат

2

Саяси ойлардың негізгі даму кезеңдері

1. Құлдық дәуірдегі саяси ой-пікірлер. Платон және Аристотельдің еңбектері. Цицеронның әйгілі еңбектері мен қағидалары.

2. Фома Аквинскийдың саяси пікірлерінің ерекшеліктері.

1.  Н. Макиавеллидің саяси қөзқарастарын конспектілеу. (Василик М., Хрестоматия (125-135б.), немесе (Мухаев Р. Хрестоматия (90-100 б.).

2.  

“Мораль мен саясаттың саяси ой тарихында ара қатынасы” атты тақырыпқа дискуссия ұйымдастыру

(бір топ студенттер саясаттағы моралдің бірлігі тақырыбына  материал дайындаса, келесі топ -  қазіргі қоғамдағы саяси келіспейтін тұстары жөнінде).

 54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 18, 19, 20

1.Конспектілерді тексеру

2.Дискуссия

2 апта, 2 сағат

3

Қазақстан территориясындағы саяси ойлардың дамуы

Қазақ ойшылдарының – Ыбырай, Шоқан, Абайдың негізгі еңбектерін атап, қазақ саясатын дамытуға қосқан ерекшеліктерін анықтау. Шоқанның еңбектеріндегі дін туралы ойы. Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтурсынов, Мустафа Шоқай және т.б. саясаттағы қызметін көрсету.

Дөңгелек үстел.

Студенттерді екі топқа бөліп: «Қазақ жерінде өмір сүрген саяси қайраткерлердің идеялары мен тәжірибиелері» атты тақырыпқа дөңгелек үстел ұйымдастыру.  (Мысалы,  Қасым–хан, Тәуекел-хан, Тимур, Шыңғысхан, Төле-би және т.б.).

 

«Көне заманнан бүгінге дейінгі Қазақстанның әлеуметтік-саяси ойларының антологиясы»;

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2,3, 18, 19, 20

Ұсынылатын  қосымша әдебиеттер тізімінің № 10, 11, 12,13, 14, 40  

Дөңгелек үстел

3 апта, 2 сағат

4

Саяси билік және оны жүзеге асыру механизмдері

1. Билік түрлеріне сипаттама беру, мысал келтіру: Аристократия, плутократия, теократия, демократия және т.б.

2. Кестені толтырыңыз:

Биліктің түрі

Биліктің негізі

Функционалдық кезеңдері

Аристократия

Наличие сословных привилегий…

Мемлекеттің пайда болумен байланысты

 

(аристократия, бюрократия, райтократия, партократия, медиакратия, геронтократия, технократия, плутократия, демократия, теократия, автократия)

Хрестоматиялармен сөздіктерді қолдану.

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 18, 19, 20.

Берілген тапсырмаларды жазбаша тапсыру. Ауызша сұрау.

4 апта, 2 сағат

5

Қазіргі таңдағы саяси жүйе

1.Мемлекеттің құрылыс түрлері. Конфедерация.

2. Унитарлы және федеративті мемлекет.

2. Кестені толтырыңыз.

Белгілері

Федерация

Конфедерация

1.негізгі шешімдер кімдер арқылы қабылданады

2. территория

3. степень самостоятельности әкім.-территор. бірлік

4. конституция

5. азаматтық

6. сыртқы саясат субъектісі

3. Кестені толтырыңыз:

Мем-тің түрлері

Мемлекет

унитарлы

Қазақстан, …

федеративті

конфедеративті

4. «Әртүрлі формадағы мемлекет құрылымының оң және теріс жақтары» атты тақырыпқа дискуссия өткізу.

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 18, 19, 20

Кестені тапсыру.

Дискуссия өткізу.

5 апта 2 сағат

6

Қазіргі таңдағы саяси жүйе

1. Мемлекетті басқарудың түрлері. Монархия.

2. Республика – президенттік және парламенттік.

2. Кестені толтырыңыз.

Басқару үлгілері

Президенттің атқару функциясы және қалай сайланады

Атқарушы биліктің функциясы, оларды кім бекітеді

Заң шығарушы биліктің функциясы және оларды қалай сайлайды

Президенттік республика

Парламенттік республика

Аралас республика

Қазақстан

Кестені толтыру барысында  «Қазақстан» бөлімін толтыру кезінде ҚР Конституциясын қолдануға болады.

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 18, 19, 20

54 беттегі ұсынылатын қосымша әдебиеттер тізімінің № 37, 38, 39, 40

Ауызша сұрау.

6 апта 2 сағат

7

Демократия: теория және саяси тәжірибие

Төменде көрсетілген авторлардың біреуінің еңбегіне конспект жазу. Р. Мухаева:

Даль Роберт Алан (стр.932-949),

Сартори Джованни (стр.963-979); немесе

М. Василиктің хрестоматиясына:

Сартори (стр.386-400),

Р.Даль (стр400-416), А.Токвилль «Демократия в Америке».

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 18, 19, 20

54 беттегі ұсынылатын қосымша әдебиеттер тізімінің № 10, 11, 14, 23.

Конспектіні жазу барысында авторлардың тұжырымдамалары мен дәлелдемелеріне түсініктеме беру.

Тақырыпты талқылау және  конспектіні өткізу

7 апта 2 сағат

8

Демократия: теория және саяси тәжірибие

Дискуссия.

Демократия – адамзаттың болашағы немесе батыстық өркениеттің көрінісі.

Студенттер екі топқа бөлініп. Бір топ «Демократия – адамзаттың болашағы» позициясын ұстанса, келесі топ – «Демократия – батыс өркениетінің бастауы» позициясын жақтайды.

Василиктің басшылығымен шығарылған  саясаттану жөніндегі еңбекті (стр. 116-117) қолдануға болады.

Дискуссия өткізу

8 апта

2 сағат

9

Саяси  партиялар. Қоғамдық-саяси қозғалыстар.

Дөңгелек үстел.

«Қазақстандағы саяси партиялар: тарихы мен тәжірибиесі».

Студенттер топтасып, бірігіп Қазақстандық бір партияның саяси бағдарламасын таңдап осы партияның бағдарламасын ашық түрде қорғайды. (топ 3 партияны ғана таңдай алады)

Партиялардың саяси бағдарламаларын ғаламтордан табуға болады.

Тақырыпты қорғау барысында слайд-шоуды қолдануға болады.

Дөңгелек үстел

9 апта 2 сағат

10

Сайлау жүйесі

1. Сайлаулар және сайлау жүйесі: түрлері, функциялары.

2.  Қазақстандағы сайлау жүйесінің негізгі ережелері бойынша материал дайындау.

Топ екі топшаға бөлініп, сабақ екі топ арасында сұрақ және жауап түрінде өткізіледі.

Дайындық барысында ҚР  Конституциясын және ҚР-ның сайлау жөніндегі заңын қолдану ұсынылады.

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 14, 18, 19, 20

Топтық ойын

10 апта 2 сағат

11

Саяси идеология

1. Қазіргі қоғамның негізгі саяси идеологиялары.

Дөңгелек үстел өткізу.

Студенттер бірнеше топқа бөлініп,  идеологиялардың бір түрін таңдап алулары керек. Диспут жасау.

Диспут барысында келесідей мәселелер қарастырылады:

 1.  Тандап алынған идеологияның әлеуметтік базасы, тарихы.
 2.  Таңдалған идеологияның өкілдері мен әйгілі қағидалары.
 3.  Ұлттық мәлелелердің шешілуі.
 4.  Идеологияның экономикалық негізі.
 5.  Саяси  идеалдар мен үлгілері.
 6.  Жетістіктері және нәтижелері, жалпы тарихи жолдағы қосқан үлесі.

Әрбір саяси идеологияның оң және теріс жақтарын талқылау.  Тарихты жаңғыртқан идеологияларды және  символдарды, саяси көшбасшыларды, қол жеткізген жетістіктерді көрсетіп слайд жасау.

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 4, 8, 11, 18, 19, 20

Дөңгелек үстел

11 апта 2 сағат

12

Саяси мәдениет

Студенттер топтарға бөлініп төменде көрсетілген саяси мәдениеттің біріне материалдар дайындау: мұсылман саяси мәдениеті, православиялық саяси мәдениет, батыстың саяси мәдениеті,

конфуциялық-буддалық саяси мәдениет және т.б.

Дайындық барысында келесідей сұрақтарға көп көңіл аудару қажет: діни негіздеме, моральды-өнегелілік негіздеме, мәдениетті экономикалық тұғысынан ынталандыру,  негативті аспектілері, жетістіктері және нәтижелері.

Әрбір саяси мәдениетке оң және теріс жақтарына назар аудару.

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 18, 19, 20

Дөңгелек үстел

12 апта

2 сағат

13

Саяси шиеленістер, олардың түрлері және оларды шешу тәсілдері

1. Кестені толтыру.

Шиеленіс факторлары

Тарихтан саяси шиеленістерді мысалға келтіру

Биологиялық

Психологиялық

Демографиялық

Географиялық

Әлеуметтік-экономикалық

2. Полиэтникалық мемлекеттегі этникалық шиеленістерді шешу бағдарламасын құрыңыз.

3. «Шиеленістің пайдасы және тәртіптің шегі» атты тақырыпқа дискуссия дайындау.

Екінші дүние жүзілік соғыстың себептеріне түсініктеме беру.

1986 жылғы желтоқсан оқиғасының себептерін анықтау.  Шешенстандағы шиеленістер және т.б.

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 13, 14, 17, 18, 19, 20

Ауызша сұрау.

Дискуссия.

13 апта

2 сағат

14

Саяси модернизация

 1.  Саяси даму және модернизация. Дәстүрлі қоғам және индустриалды қоғам: салыстырмалы талдау жасау.
 2.  Саяси бейімделудің кезеңдері.
 3.  Саяси жүйенің бейімделу жолдары.
 4.  Батыс демократиясының үлгісі немесе Шығыс үлгісі? Диспут ретінде ой қозғау.

Төменде берілген авторлардың бірінің еңбегіне конспект жазу.

М. Василик Хрестоматиясынан:

1. Д.Растоу (стр.656-672)

2. А.Пшеворский А. (стр.672-692)

3. С.Хантингтон (стр. 692 – 704);

Бжезинского «Великая шахматная доска»  Конспектіні жазу барысында авторлардың ой-тұжырымдамаларын өз түсініктеріңізбен қорытындылап жазыңыз.

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20

Конспектіні талдау, диспут жүргізу.

14 апта

2 сағат

15

Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде

 1.  Жаңа геосаяси жағдайдағы Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік қызығулары. Қазақстанның сыртқы саясатының ерекшеліктері,жасалған ұсыныстары.
 2.  Әрбір студент төменде берілген тақырыптың біріне жазбаша түрде хабарлама дайындау керек:

«Әлемнің геосаяси аспект бейнесіндегі қазақстан-қытай қатынастарының дамуы: экономика, мәдениет»;

«Қазақстан-ресей қатынастарының дамуы: экономика, мәдениет»;

«ШЫҰ: болашағы мен мәселелері», «Қазақстан-америка қатынастары: экономика, мәдениет»; «Қазақстандағы оралмандар мәселесі»

Проведение круглого стола на тему: «Қазақстанның халықаралық геосаяси қатынастардағы орны мен рөлі».

Дөңгелек үстел

15 апта

2 сағат

Барлығы: 30 сағат

Тақырыптың атауы

Тақырып бойынша тапсырманың мазмұны

СӨЖ-ді орындау барысында әдістемелік нұсқаулар

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

(апта)

1

Саяси ойлардың негізгі даму кезеңдері

Тандауға тапсырманың екі түрі ұсынылады:

1. Тақырып бойынша әрбір студент жазбаша 20 тест дайындау . Тест құрастыру кезінде ұсынылады:

1. Платон, Аристотель, Гоббс, Локк және т.б. еңбектерімен танысу; Тесттерде ойшылардың өмірбаяны туралы мәліметтер болмауы керек.

2. Келесі сөздердің анықтамасын жазу: саяси утопия, неофит, теократия, қоғамдық келісімдік теориясы, секуляризация, охлократия, тирания, деспотия, демократия, полития.

2. Берілген тақырыптар бойынша эссе жазу: «Конфуцидың саяси өнерiнiң ережелерi», «Локк пен Гоббстың саяси көзқарастардың салыстырмалы анализі», «Платон мен Аристотельдің саяси көзқарастардың салыстырмалы анализі», «Билік тармақтарының бөліну тарихының дамуы: Аристотельден қазіргі заманға дейін», «Макиавеллидың көзқарастарын қазіргі заманға сай деп ойлайсыз ба», «Әл-Фарабидің саяси мұрасы».

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 18, 19, 20

54 беттегі ұсынылатын  қосымша әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 18, 19, 20

Жазбаша түрде тест тапсыру

2,3 апта

2

Салыстырмалы саясаттану. Қоғамдық өмірдің жүйесіндегі саясат.

Келесі терминдерге тақырып бойынша глоссарий жасау: саясат, саясат субъектісі, саясат объектісі, парадигма, саяси қызмет, ішкі саясат, сыртқы саясат, теңдік, бостандық, саяси этика, саяси имидж, мемлекет, ел, саяси институт, интервенция, гуманитарлық интервенция, жаппай мәдениет, жаһандану, әділдік, әлеуметтік әділдік, суверенитет, футурология, реномэ, анархизм. Глоссарий құру кезінде ұғымдардың өте маңызды белгілеріне көңіл бөлу

Силлабустың глоссарийіна негіздену, 54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3,20

Жазбаша түрде глоссарий тапсыру

3 апта

3

Билік саяси феномен ретінде

Келесі терминдерге тақырып бойынша глоссарий жасау: этатизм, экспансия, тирания, деспотия, билік тармақтарын бөлу, билікті жүктеу теориясы, диктатура, гегемония, геноцид, мәртебе, анархизм, билік, символикалық билік, заңдылығы, билік тиімділігі; дәстүрлі қоғам, харизматикалық ашықтық, рационалды ашықтық (Вебер классификациясы), идеологиялық ашықтық, құрылымдық ашықтық, дербес ашықтық (Д.Истон классификациясы); демократиялық заңдылығы, идеологиялық заңдылығы, технократиялық заңдылығы, онтологиялық заңдылығы (Ж.Шабо классификациясы) Глоссарий құру кезінде ұғымдардың өте маңызды белгілеріне көңіл бөлу

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 18, 19, 20

Жазбаша түрде глоссарий тапсыру

4,5 апта

4

Қоғамның саяси жүйесі

ҚР Конституциясына сәйкес үш билік тармақ арасындағы жүйенің тепе-теңдік және тежемелік схемасын құру

Келесі ұғымдардың анықтамасын беру: экспроприация, эмансипация, метрополия, экстремизм, партиялардағы «солшылдар», ұлттық суверенитет.

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 18, 19, 20

Жазбаша түрде схеманы тапсыру, үғымдардың анықтамаларын жазып ауызша тапсыру.

6 апта

5

Демократияландыру және саяси жаңару

ҚР Конституциясын қолдана отырып, мемлекетіміздің азаматтарымыздың құқықтары туралы кестені толтыру.

Азаматтық құқық

Саяси құқық

әлеуметтік экономикалық құқық

1…

2…

3…и т.д.

1…

2…

3…и т.д.

1…

2…

3…и т.д.

Құқық түрлерінің айырмашылығын оқулықтан алдын ала талдау

Жазбаша түрде кестені тапсыру

7,8 апта

6

Саяси процесс және саяси қызмет

Келесі терминдерге тақырып бойынша глоссарий жасау: консерватизм, коммунизм, идеология, национализм, расизм, эгалитаризм, әлеуметтік демократия, анархизм, либерализм, фашизм, шовинизм, геноцид, сионизм, антисемитизм, пацифизм, кворум, вотум, мондиализм, патриотизм, социал-дарвинизм, феминизм, сепаратизм, Үшінші әлем, бесінші баған, мәдени ассимиляция, «Маршалл жоспары», орта-азия республикалар, Таяу Шығыс, талибтардың қозғалысы, консенсус, ымыраласу, мәліме, дау, саяси шиеленістер субъектілері, диссидент.

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 18, 19, 20

Жазбаша түрде глоссарий тапсыру, ауызша айтып беру.

9,

10 апта

7

Политтехнологииялар

Берілген тақырыптар бойынша эссе жазу: «БАҚ саяси маркетингтің аспабы ретінде, «теледемократия деген не», «жұртшылық пікірге БАҚ тенденция әсері» , «Саяси процесстің театрализациялауы». Эссе жазу кезінде казіргі саяси қайраткерлердің саяси тәжірибесіне сүйену.

Келесі терминдердің анықтамалын беру: саяси плюрализм, импичмент, инагурация, пакт, нота, альянс.

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 18, 19, 20 45 беттегі ұсынылатын қосымша әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 18, 19, 20

Жазбаша түрде тапсыру

12 апта

8

Саяси болжау

Берілген тақырып бойынша проект жасау:

«ЕЭС: проблемы и перспективы», «Казахстан как лидер среднеазиатских государств», «США: стремление к лидерству», «Россия как новый геополитический лидер (историко-политический аспект)», «Особенности политико-экономического развития стран Мусульманского полумесяца», «Китай как региональный лидер: особенности политики, экономики», «Модель узбекской демократии».

Шетел авторлары мен Қазақстандық саяси қайраткерлердің еңбектерін қолдану

54 беттегі ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімінің № 1, 2, 3, 18, 19, 20

Жазбаша түрде тапсыру

14 апта

9

Дүниежүзілік саясат және халықаралық қатынас

Халықаралық ұйымдар бойынша кестені толтыру:

Ұйымның атауы

Ұйфмдасқан жылы

Негізгі бағыттары

Мүшелері (мемлекеттер, саны)

Сатысы: халықаралық, аймақтық

ООН, ОБСЕ, НАТО, МВФ, ШОС, ЕврАзЭс, ДКБ, ОИК, МАГАТЭ, ЕС и т.д.

Кестені толтыру барысында халықаралық қатынастар тарихынан нақты деректерді пайдалану.

Кестені толтырп, тапсыру.

15 апта

Барлығы: 30 сағат


Қолданатың әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

 1.  Хан И.Г. Саясаттану – Алматы, 2003 ж.
 2.  Қуандыков. Саясаттану негіздері. Алматы, 1998 ж.
 3.  Жамбылов Д.А. Саясаттану негіздері. Алматы, 2000 ж.
 4.  Василик М.А. Политология. М., 2000 ж.
 5.  Политология. Курс лекций. Под. ред. Мустафина Т.Т. Алматы, 1993 ж.
 6.  Панарин А.С. Философия политики. М., 1996 ж.
 7.  Политология в вопросах и ответах. Под ред. Волкова Ю.Г. М., 1999 г.
 8.  Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997 г.
 9.  Политология. Словарь-справочник. Под ред. Василика. М., 2000 г.
 10.  Политология. Практикум по курсу. Под ред. Василика. М., 2000 г.
 11.  Анықтамаға сөздігі: Қоғамдық саяси терминдер мен атаулардың қазақ тілінде. А., 1992 ж.
 12.  Елбасы: эселер, ой-толғамдар, өлең-жырлар, сұхбаттар. А., 1996 ж.
 13.  Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі. А., 2001ж.
 14.  Назарбаев Н.Ә. Қазақстан 2030: Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артауы. 1997 ж.
 15.  Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-Ресей қатынастары баяндамалар, сөйленген сөздер. А., 1998 ж.
 16.  Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл – 2003 ж.
 17.  Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. 1999 ж.
 18.  Хан Г.Б. Қазақстан Республикасының сыртқа саясаты. 2003 ж.
 19.  Әбенов Б.Б. Саясаттану негіздері. А. 2002 ж.
 20.  Жамбылов Д.А. Саясаттану сөздігі. А. 1997 ж.
 21.  Булатова А.Н., Исмагамбетова З.Н. Политология, 1998 г.
 22.  Фарукшин М.Х. Введение в политологию. 1992 г.
 23.  Демидов А.И. и др. Политология в вопросах и ответах. М., 1998 ж.
 24.  Казахстанская политологическая энциклопедия. 1998 г.

Қосымша әдебиет тізімі

Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. Политические исследования 1992 г. № 4

Арон Р. Демократия и тотолитаризм. М., 1992 г.

Бердяев Н. Философия неравенства. Берлин 1923 г.

Политология: Хрестоматия. Сост. М.А. Василик.

Нартов Н.А. Геополитика. М., 1999 г.

Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. М., 2004 г.

Василенко И. Политическая глобалистика. М., 2006 г.

Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология Методы исследования. М., 1997 г.

Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины. Полис. 1997 г. № 6.

Антология мировой политической мысли: В. 5 т., М., 1997 г.

История политических и правовых учений. Под ред. Нерсесянца В.С., М., 2000 г.

Аристотель. Политика. Афинская политика. М., 1997 г.

Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. М. 2000 г.

Де Токвиль А. Демократия в Америке. М., 2007 г.

Канетти Э. Масса и власть. М., 1997 г.

Тоффлер. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге 21 века. М., 1991 г.

Халипов В.Ф. Власть: Кратологический словарь. М., 1997 г.

Ашин Г.К., Понеделков А.В., Игнатов В.Т. Старостин. Политология. М., 1999 г.

Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь ко всеобъемлещему анализу. М., 1992г.

Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996 г.

Каменская А.С., Родионов А.Н. Политические системы современности. М., 1994 г.

Цыганков А.П. Современные политические режимы: Структура, типология, динамика. М., 1995 г.

Даль Р.О демократии. М., 2004 г.

Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. М., 1997 г.

Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. М., 2000 г.

Международные акты о правах человека: Сб. Документов. Составитель Карташкин В.А., Лукашева Е.А., М. 2000 г.

Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. М., 2005 г.

Егорова-Гантман Е. Плешаков К. Политическая реклама. М. 1999 г.

Грачев Г., Мельник И. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. М., 1999 г.

Почепцов Г.Г. Информационные войны, М. 1999 г.

Гончаров Д. В. Теория политического участия. М., 1997 г.

Политическая культура: теория и национальные модели. М., 1994 г.

Дмитриев А.В. Конфликтология., М., 2005 г.

Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. М., 1999 г.

Еупазия ғасырлар тоғысында: Атты халықаралық симпозиум материалдары. Астана., 2002 ж.

Жоқшылық сыр шертеді. А., 2001 ж.

Становление Института Президенства в РК., А., 2006 ж.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясатты., А., 2006 ж.

“Отан” Отчизна: Партиясы. Гора Н. Ж.б.т.

Жамбылов Д.А. Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыс. 2005 ж.

Жамбылов Д.А. Тәуелсіздік және саяси сана. 1999 ж.

Портрет США: Народ, география.

Джунусова Ж.Б., Булуктаев. Введение в политологию. 1998 г.

Дьяченко С.А. РК: Особенности политической модернизации. 1999 г.

Мурадян А.А. Двуликий янус. Введение в политологию. 1994 г.

Панарин А.С. Политология. 1998 г.

Политология в схемах. Под ред. Платонова. 2007 г.

Политология (Проблемы теории). 2006 г.

Нысанбаев А.Н. Политология. 2005 г.

Политология: Хрестоматия. 1999 г. Сост. Василик М.А.

Практикум по политологии. Под ред. Василик М.А. 2000 г.

Основные элементы демократии. Сост.Готтинг Д. 1993 г.

Политическая система КНР. 1990 г.

Жаңа әдебиет тізімі

Василенко И.А. Политология. 2006 г.

Кривогуз И.М. Политология. 2005 г.

Курс политологии. 2003 г. М. Инфра.

Панарин А.С.Политология. 2004 г.

Политология для юристов. Под ред. Матузова. 2007 г.

Политология: Словарь-справочник. Василик М.А. 2000 г.

Пушкарева Г.В. Политология: Краткий курс. 2005 г.

Современная политическая теория. Сост. Хэлд. 2041г.

Политическая элита Казахстана. А. 2005 г.

Гражданское общество: Истоки и современность. Под ред. Кальной. 2007 г.

Глоссарий

Абсентизм - халықтың саяси өмірге немқұрайды, селкос қарауы, азаматтық міндетті атқарудан бас тартуы

Абсолютизм – жоғары өкімет билігі шексіз жеке-дара бір адамның қолында тұрған мемлекеттік басқарудың түрі.

Автаркия – елдің экономикасын басқа елдердің экономикасынан оқшауландыруға бағытталған ұлттық мақсат.

Автономия – бір мемлекеттің шенберінде өзін-өзі басқаруға құқық берілген саяси – ұлттық құрылым

Альянс – ортақ мақсаттарға жету үшін келісім – шарт  негізінде жасаған ұйымдардың одағы, берлестігі.

Апартеид – нәсілдік жағынан бөлу, қорлау саясаты. Ол сайлау құқығынанайыру, бірдей еңбекке төмен ақы төлеу, көшіп-қонуды шектеу және т.с.с. көрініс береді.

Бипатридтер – бір мезгілде екі немесе одан да көп мемлекеттердің азаматы болып есептелуі.

Вето – тыйым салу

Вотум - өкіметке және оның кейбір мүшелеріне сенім білдіру немесе сенім білдірмеу мақсатындасайлау арқылы қабылданған шешім.

Геноцид - адамдарды шығу тегіне, бір ұлттың, діннің өкілі болуына байланысты әдейі қыру немесе қудалау

Геосаясат -  сыртқы саясатты географиялық факторларға  байланысты жүргізетін саясат.

Декларация – үкіметтің, саяси партияның, халықаралық ұйымның атынан қандай болмасын негізгі қағидаларды, мақсат- мүдделерді жариялайтын мәлімдеме.

Деморкация – екі елдің жерін анық бөліп тұратын шекара.

Депортация – жеке адамдарды, халықтарды еріксіз, күшпен жер аудару.

Диверсификация – мәселенің әр түрлі, жан-жақты қаралуы, дамуы, саяси қызметтің көп түрлілігі.

Дискриминация  - нәсіліне, ұлтына, дініне немесе саяси қозқарастарына және т.т. байланысты адамдарды құқығынан айыру және шектеу.

Диссидент – үстемдік етуші, билеуші идеологиямен келіспеген адам.

Еуропарламент – еуропалық бірлестіктің 12 елін қамтитын мемлкетаралық саяси мекеме. Оған кіретіндер Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, ұлыбритания, Франция. Ол 5 жылда бір рет осы елдер халықтарының тура дауыс беруі арқылы сайланады.

Идеология – белгілі бір әлеуметтік топтар, таптар, партиялар және т.б. мақсаттары мен мүдделерін бейнелейтін, үстемдік етіп отырған қоғамдық қатынастарды орнықтыруға немесе оларды өзгертуге қызмет ететің тұжырымдамалардың, пікірлердің, идеалдардың жүйесі.

Инагурация – мемлекет басшысының өз қызметіне салтанатты түрде кірісуі

Кворум – құрылтайшы органның жұмысын бастау немесе шешім қабылдау үшін оған қатысушылардың қажетті саны. Ондай саны жетіспей қабылданған мәжіліс шешімі заңсыз болып саналады.

Кооптация –  белгілі бір сайланбалы органға қосымша жаңа мүшелерді сайлаушылардың дауыс беруінсіз осы органның шешімімен кіргізу.

Лобби – белгілі бір заң жобаларына, қабылданатың шешімдерге ықпал ету мақсатында әрекет ететін ерекше саяси ұыйм

Люмпен – қоғамның азғындалған бөлігінің жалпылама аты.

Маргиналдар – белгілі бір себептерге байланысты қоғамның негізгі әлеуметтік тобына, табына кірмей қалған аралық жағдайдағы адамдар.

Мәміле – дау-жанжалға қатысушы жақтардың өзара кешірімділік білдіріп, ымыраға келуі.

Меморандум – дипломатиялық хат жазысудың бір түрі. Ол жүргізілетін келіссөз мәселелерінің заңдылық жақтарын дамытады, негіздейді.

Менталитет – адамның, топтың, таптың, халықтың дүниетанымы, өмірге, саясатқа, билікке қатынасы.

Мораторий – ішкі және сыртқы міндеттемелерді орындауды уақытша тоқтату, үзіліс жариялау

Муниципалитет – кейбір елдерде өзін-өзі басқаратын аумақтық қоғамдастық, жергілікті өзін-өзі басқару органы.

Нәсіл – шығу тегіне және әр түрлі тұқым қуалайтын ерекшеліктеріне байланысты бірлескен адамдар тобы. Негізгі нәсілдерге негроидтар, монголоидтар және европеидтар жатады.

Нота – бір мемлекеттің екінші мемлекетке ресми дипломатиялық хаты.

Оккупация – бір елдің жерін екінші мемлекеттің әскер күшімен уақытша басып алуы.

Охлократия – қоғамдық өмір жағдайына қанағаттанбай мемлекеттік мекемелерді басып алып, ойран салған, демократияны теріс түсінген тобыр билігі.

Пакт – халықаралық келісім.

Парафирование – халықаралық келісімге уәкілдердің алдын ала қол қоюы немесе оның  жеке баптарын мақұлдау арқылы келісімнің тексіне көрсетуі.

Пауперизм – біраз халықтың қайыршылауына, жаппай – жарлы-жақыбайлық.

Пацифизм – соғыстың қандай түріне болмасын қарсы тұрып, бейбітшілікті жақтайтын ағым, қозғалыс.

Плебисцит – ерекше маңызды мәселе туралы барлық халықтын пікірін сұрау, анықтау.

Прерогатива – белгілі бір мекеменің немесе лауазымды адамның жеке – дара құқығы.

Пролонгация – белгілі бір саяси келісім – шарттың мерзімін созу.

Протекторат – күшті мемлекеттің әлсіз мемлекетті формальды түрде қамқорлыққа алуы.

Ратификация – мемлекеттер арасындағы жасалған шартты жоғарғы өкімет орындарының бекітуі.

Реабилитация – жазықсыз айыпталған адамды ақтап, жақсы атын қалпына келтіру.

Регент – монархиялық елдерде монархтың жасы толмағандығына, ұзақ науқасқа шалдығуы немесе орнында болмауына байланысты мемлекеттік уақытша бақаруға тағайындалған адам.

Репатриация – соғыс кезінде тұтқындалған адамдардың, босқындырдың, саяси және т.с.с. себептермен басқа жерге қоныс аударғандардың өз еліне қайта оралуы.

Саммит -  сыртқы саяси келісімдер жүргізіп, шешімдерге келу үшін мемлекеттердің жоғарғы басшыларының кездесуі.

Сегрегация – халықты нәсілі бойынша еріксіз топтпрға бөлушілік

Сионизм – еврейлердің ұлттшылдық идеологиясының бір түрі.

Стагнация – саясатта, экономикада, мәдениеттегі тоқырау.

Терроризм – саяси себептермен жеке адамдарды, көпшілікті қорқыту, жазалау мақсаттарындағы қылмыстық әрекет.

Толеранттық – басқалардың пікіріне, сеніміне, тәртібіне шыдамдылық көрсету, саясатта алуан пікірлікті, оппозицяның кең мағынасында жұмыс істеуіне мүмкіндік беруді, олардың ой – пікірлеріне түсіністікпен қарауды білдіреді.

Триумвират – саяси және әскери үш қайраткерден тұратын одақ.

Ұлтшылдық – ұлттық жекешелікке, артықшылыққа, басқа үлттарға сенбеушілікке және бір ұлтты екінші ұлтқа қарсы қоюға бағытталған саясат, идеология, психология.

Хартия – жекелеген мемлекеттік немесе халықаралық жарғылар. Хунта – Испания, Италия,  және Латын Америкасы елдеріндегі қоғамдық – саяси ұымдардың, бірлестіктердің аты; үкімет басына заңсыз келген және өктемдік әдіс – тәлілдермен басқарушы топ.

Шовинизм – ұлттық ерекшеліктерді дәріптейтін, бір ұлттың мүддесін басқа халықтардың мақсатына қарсы қоятын, ұлтаралық өшпенділікті қоздыратын, ұлтшылдықтың шектен шыққан түрі.

Экстремизм – саяси және басқа максаттарға жету үшін заңсыз, күштеу, зорлау тәсілдерін пайдаланатын әрекет.

Электорат – халықаралық ұымдарға, мемлекет басқару органдарына, жеке қызметкерді сайлау кезінде дауыс беруге құқығы бар  адамдар тобы.

Эмиссар – саяси немесе мемлекеттік ұйым тарапынан құпия тапсырмамен жіберілітін адам.

Этатизм – елдің экономикалық және саяси өміріне, қоғамның барлық саласына мемлекеттің белсенді араласуын қалайтын тұжырымдама.


Білімдер бағалау жалпы шкаласы

0

0-49

Қанағаттындырылмаған

                     

Пайызды мазмұныңда натижелі баға анықталады:

                      Р1   +    Р2

Н %     =     ---------------   × 0,6   +  Е × 0,4 

                2

сонда:

Р1   -   1 рейтинг бағасының пайызды мазмұны

Р2   -   2 рейтинг бағасының пайызды мазмұны

Е  -     емтихан бағасының пайызды

Нәтиже баға пайызды мазмұныңда Н%  санды эквивалентік Н с нәтиже бағаға корсетілген кесте бойынша айналады.                    

          


Аттестациялық әріптік баға

Баллдардың сана эквиваленті

Оқу пәннің меңгеру дәрежесінің %-ды мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша

Баға

А

4,0

95-100

өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

қанағатты

С

2,0

65-69

С-

1,67

60,64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

Пәннің оқу-әдістемелік картасы

Саясаттану

2011-2012 оқу жылы

КМП-29ст,КЮСП-101,102,КФССП-101-54ст.

КСК-101,102,КТД-101,КЮ-101,102-120ст.

КПХ,КСР,КС-101-30ст.

Кітаппен қамтамасыз етілуі

Авторы

Атауы

Шығ.жылы.

Экз.

Қосымша әдебиеттер. Сөздіктер. Ғылыми әдебиет.

Абрамян Е.А.

Долго ли осталось нам жить? Судьба цивилизации.

2006

Абдулазизов М.

Стоик российской политики. Науч. издание.

2006

2

Азамат болмысы(Ә. Бәкір-70 жыл)

158б.

Аст.

2010

1

Алимпиев  П.С. и др.

Бизнес и власть в современной России(Аспекты взаимоотношений экономократии и политикократии): монография

309с.

М.

2009

1

Антология мировой политич. мысли. В5т. Т.1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция/ Г.Ю. Семигин

832с.

М.

1997

2

Антология мировой политич. мысли. В5т. Т.2 .Заруб.политич. мысль ХХ в./Г.Ю. Семигин

830с.

М.

1997

3

Антология мировой политич. мысли. В5т.Т.3.Политич. мысль в России.Х-первая половина XIXв./Г.Ю. Семигин

798с.

М.

1997

3

Антология мировой политич. мысли. В5т Т.4.Политич мысль в России. Вторая половина 19-20в./Г.Ю. Семигин

829с.

М.

1997

4

Антология мировой политич. мысли. В5т.Т.5.Политические документы/Г.Ю. Семигин

765с.

М.

1997

4

Антология соц-полит мысли Казахстана с древ вр до н.э. Т.1.

2002

2

Антропология власти. Хрестом. По полит. Антропологии/ В.В.Бочаров. в 2-х т. Том.1

2006

3

Антропология власти. Хрестом. По полит. Антропологии в 2-х т./ В.В. Бочаров. Том 2.

2007

3

Амреев Б.

Аравийские монархии и их место во внешнеполит. Приоритетах Казахстана.

2004

2

Англо-русский дипломатический словарь/ В.С. Шахназарова и др.

848с.

М.

1995

4

Андреев А.И.

Тибет в политике царской, советской и постсоветской России. Науч. изд.

2006

3

Арыстанбекова А.Х.

Объединенные нации и Казахстан

2002

2

Арыстанбекова А.

Казахстан в ООН: история и перспектива: монография

2004

1

Асанбаев М.Б.

Парсы шығанағындағы араб монархияларының саяси процестері. Монография

2006

1

Атишев А.А.

Политическая мысль Казахстана второй половины 19-начала 20 в.: монография

161с.

Алм.

1979

1

Атымтаева К.

Идея национально-государственного самоопределения Казахстана в

Аузан А.

Переучреждение гос-ва: общественный договор

2006

1

Ахметбекұлы А.

Касем де, шешен де өзі, көре алғанға.

2005

1

Ахметгалиев Б.

10 лет: Казахстан и интеграция: научное издание

2001

1

Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы. Т.1.1991ж:хроника, оқиғалар, айғақтар

328б.

Аст.

2008

1

Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы. Т.2.1992ж:хроника, оқиғалар, айғақтар

272б.

Аст.

2009

1

Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы. Т.1.1992ж:хроника, оқиғалар, айғақтар

304б.

Аст.

2009

1

Әуелғазина Т.Қ.

ХХ ғасырдың 1-ші ширегіндегі қазақ зиялыларының қоғамдық-саяси қызметі/ Автореферат

1998

1

Бабакумаров Е.Ж.

Социально-политические основы образования многопартийной системы в РК на современном этапе (1985-1993 годы)/ Автореферат

1994

1

Бакаев Л.К.

Национальная безопасность РК (в контексте истории и современности)

160с

Аст.

2000

1

Басенко Н. А.

Политология . Краткий словарь

2001

5

Бачинин В.А.

Политология: энциклопедический словарь

288с.

Спб.

2005

1

Бәкір Ә.Қ.

Депутат әлемі.

2004

1

Бәкір Ә.Қ.

Ел сенімі

150б.

Аст.

1999

1

Бәкір Ә.Қ.

ҚР кәсіби Парламентінің қалыптасуы:саясаттанулық талдау: монография

346б.

Аст.

2009

3

Бәкір Ә.Қ.

Тәуелсіздік тағдыры

356б.

Аст.

2009

4

Безопасность в Европе: новые вызовы и проблемы: сб. Трудов

2004

1

Биекенов М.А.

Модернизация полит. Процесса казахстанского общества. Монография.

2006

2

Бижанов А.Х.

Демократические основы модернизации казахстанского общества( политологический анализ)/ Автореферат

1997

1

Бикмухаметов А.Э.

Коррупция и антикоррупционная политика: Словарь-справочник

2008

2

Бляхер Л.Е.

Нестабильные социальные состояния. (науч.)

2005

1

Борисова Е.А.

Казахстан: Президент  и внешняя политика. Науч. Изд.

2005

1

Борунков А.Ф.

Дипломатический протокол в России

240с.

М.

2000

1

Брайсон В.

Политическая теория феминизма

2001

2

Бурабаев М.С.

Общественная мысль Казахстана в 1917-1940гг.: монография

256с.

Алм.

1991

1

Бурнашов И.Л.

Тэтчеризм и проблемы среднего образования в Англии (1979-1990гг.)/Автореферат

1994

1

Бурханов К.Н.

Эволюция социально-политической системы Казахстана в ХХ веке/Автореферат

1997

1

Бухараев Р.

Татарстан: «Мы можем!». Президент Минтимер Шаймиев и созидательность здравого смысла

2007

1

Бухарин Н.И.

Избранные произведения

499с.

М.

1988

1

Введение в политологию: словарь-справочник/В.П. Пугачев

264с.

М.

1996

9

Вдовин В.Н.

Раннегреческая тирания в Афинах как форма политической власти/Автореферат

20с.

Алм.

1996

1

Ветеранам покой только снится...

318с.

Алм.

2002

2

Взаимоотношения Турции и Центральной Азии в контексте расширяющейся Европы. Мат –лы межд. Конф.

2006

1

Видова О.

Н. Назарбаев: портрет человека и политика

320с.

Алм.

1998

5

Внешняя политика России 19 и начала 20 века/А.Л. Нарочницкий

832с.

М.

1982

1

Выборы –2007 – новый этап в развитии полит. Системы РК

2007

2

Выступление Главы государства на внеочередном VII съезде партии «Отан».

2004

1

Габдуллина К.Г.

Казахстан и современный мир

2001

1

Галумов Э.А.

Имидж против  имиджа. Науч.

2005

1

Геополитика: Антология (науч.)

2006

1

Георгий Димитров: Биографический очерк

1973

1

Голик Ю.В. и др.

Коррупция как механизм социальной деградации: монография

2005

1

Голикова Н.Б.

Политические процессы при Петре 1

1957

1

Горбачев М.С. и др.

Грани глобализации: трудные вопросы современного развития. (научн.)

2003

2

Горев А.В.

Махатма Ганди

320с.

М.

1984

1

Государственный протокол РК. / Ж.К.Туймебаев.

2004

3

Государственный протокол РК/Б.К. Байбек и др.

422с.

Аст.

2010

10

Гражданские инициативы и будущее России/М.И. Либоракиной

152с

М.

1997

1

Гражданское общ-во : истоки и современность/ И.И.Кальной

2006

1

Грызлов Б.В.

Восемь российских парламентов. Науч. Изд.

2006

2

Гудби Д и др.

Стратегия стабильного мира. Навстречу Евроатлантическому сообществу безопасности.

2003

1

15 лет на защите прав и законных интересов людей труда в условиях перехода к рыночным отношениям 1992-2007гг.

183с

М.

2007

1

ХХІ век: Мировая элита о Н.А.Назарбаеве

2005

1

ХХІ век: Политики, духовные лидеры

2005

1

Депутат в роли лица, формирующего политику самоуправления. Пособия 2.

1995

3

Депутат в роли лица, принимающего решения. Пособия 3.

1995

3

Депутат в роли “коммуникатора”. Пособие 4

1995

3

Депутат в роли содействующего. Пособие 5

1995

3

Депутат в роли создателя возможностей. Пособие 6

1995

3

Депутат в роли лица, ведущего переговоры. Пособие 7

1995

3

Депутат в роли представителя власти. Пособие 10.

1995

3

Депутат в роли создателя организации. Пособие 11

1995

3

Депутат в роли лидера. Пособие 12

1995

3

10 лет независимости Казахстана и студенческая молодежь: сб. научных работ/Т.С. Садыков (СД)

Алм.

2001

1

Динамика развития интеграционных процессов в государствах СНГ и перспективы формирования единого экономического пространства/М.С. Ашимбаев

198с.

Алм.

2004

1

Дипломатический словарь. Т.1/А.Я. Вышинский, С.А. Лозовский

856с

М.

1948

2

Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии.

2005

2

Доктрина национального единства Казахстана: проект

25с

Аст.

2009

3

Дымов О.

Мы, народ Казахстана...

2004

1

Дэн Сяопин

Основные вопросы современного Китая

1988

1

ЕҚЫҰ және аймақтық қауіпсіздік шнеңберіндегі демократияландыру үрдістері: конференция материалдары/ Б.К. Султанов

120с

Алм.

2009

2

Елбасы: эсселер, ой-толғамдар, өлең-жырлар, сұхбаттар/ Ж.Дәуренбекұлы, Ж. Елшібек

544б

Алм.

1996

4

Елбасы жолдады-елі қолдады. Т.1

312б.

Аст.

2008

1

Елді демократияландыру мен тұрақты дамытудың маңызды институты ретінде Қазақстандық парламентаризм перспективалары. Перспективы Казакстанского парламентаризма как важнейшего института демократизации и устойчивого развития страны. Мат-лы конференции.

2005

2

Елемесова Ж.С.

Церемониал, протокол, этикет

294с.

Алм.

2005

1

Ельцин Б.

Исповедь на заданную тему.

1990

1

Елубаев Б.Ы.

Государственная служба как особая форма политической деятельности/Автореферат

24с.

Алм.

1998

1

Ертысбаев Е.

Казахстан и Назарбаев: логика перемен

576с.

Алм.

2001

50

Есім Ғ.

Бостандықтың бағасы

23

Алм.

2003

1

Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық кеңесі: қорытынды акт. Жаңа Еурпаға арналған Париж хартиясы

208б

Алм.

2009

4

Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. Қазақстан Республикасының президентінің Қазахстан халқына жолдауы.

2007

5

Жарылгапов Ш.М., Жорабекова З.Ж.

Проблемы формирования экономической культуры в эпоху индустриального общества в Казахстане ( Конспект лекций Н.А. Назарбаева от 26 мая 2006г. В ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в г. Астане)

2006

2

Женева-центр многосторонней дипломатии

2005

1

Жиренчин К.А.

Политическое развитие Казахстана в 19-начале 20 веков: монография

352с.

Алм.

1996

8

Жиырма ғасыр: әлем саясаткерлері Н.Ә.Назарбаев туралы

2005

1

Жолдасбеков М.

Ел тағдыры –ер тағдыры

1997

2

Жолдасбеков М.

Казахстан в 21 веке: проблемы Евразийства и образов-я: Науч.

2004

2

Жолдасбекұлы М.

Елтұтқа

2001

4

Жотабаев Н.Р.

О демократии и парламентаризме: научное изд.

322с.

Алм.

2000

48

Жумалы Р.

Геополитика  Центральной Азии

515с.

Алм.

2006

39

Журавель В.

Терроризм, экстремизм, сепаратизм. Статьи.

2005

3

Зайниева Л.

Молодежь Казахстана в условиях демократизации общественных и экономических отношений

272с.

Аст.

2004

1

Затонский В.А.

Эффективная государственность

2006

1

Иванич Ю.

Наркотики и терроризм. Паутина зла

464с.

М.

2005

1

История политических учений. Т.2/К.А. Мокичев

375с.

М.

1972

1

К председательству Казахстан в ОБСЕ: сб. документов и материалов/Б.К. Султанов

340с.

Алм.

2009

2

Казахи в России: биографический сборник в 2-х томах. Т.2.

2007

1

Казахстан –2030

2004

2

Казахстан сегодня: монография/Б.К. Султанов

416с.

Алм.

2009

2

Казахстан в современном мире: реалии и перспективы

2008

2

Казахстан и ОБСЕ: монография/ Б.К. Султанов

288с.

Алм.

2009

2

Казахстанско-российское взаимодействие в XXI веке и вызовы глобализации. (каз.-русск.-англ.). Междун. Научно-практ. Конференция

2004

1

Казахстанско-Российские отношения: состояние и перспективы: мат. Конф.(22 сентября 2008г.)/Б.К. Султанов

160с.

Алм.

2009

2

Каипова Б.М.

Проблема информац. Свободы: цензура и творчество. Науч. изд.

2003

1

Кара-Мурза С.Г.

Советсткая цивилизация от Великой Победы до наших дней.

2005

1

Касымбеков М.Б.

Первый: Очерки о Президенте РК

304с.

Аст.

2008

5

Касымбеков М.Б.

Первый Президент РК Н. Назарбаев. Хроника деятельности 1.06.1993-30.06.1997

400с.

Алм.

1997

3

Касымбеков М.Б.

Первый Президент РК Н. Назарбаев. Хроника деятельности 01.01.2000-31.12.2001

488с.

АСт.

2002

1

Касымбеков М.Б.

Первый Президент РК Н. Назарбаев. Хроника деятельности 01.01.2002-31.12.2003

632с.

Аст.

2004

6

Касымбеков М.Б.

Первый Президент РК Н. Назарбаев. Хроника деятельности 01.01.2007-31.12.2007

2008

5

Касымбеков М.Б.

Первый Президент РК Н. Назарбаев. Хроника деятельности 01.01.2007-31.12.2007 ( СД-диск)

2008

5

Каутский K.

Путь к властям: Политические очерки о врастании к революции

2006

1

Койбаев Б.Г.

Международные организации: информация и безопасность на Ближнем Востоке. Науч. Изд.

2006

3

Кокошин А.А.

О стратегическом планировании в политике: Монография

2007

1

Краткий политический словарь/Л.А. Оников, Н.В. Шишлин

367с.

М.

1983

1

Краткий политический словарь/Л.А. Оников, Н.В. Шишлин

478с.

М.

1988

1

Кругман П.

Великая ложь: сбиваясь с пути на рубеже нового века.

2004

1

Кузык Б.Н. и др.

Китай-Россия 2050: стратегия соразвития. Науч.

2006

1

Кыдыралина Ж.У.

Межэтнические и межконфессиональные отношения в РК: теория и практика регулирования.

2004

1

Қазақстан-2030

112б.

Алм.

2007

1

Қазақстан: бірлік пен әр алуандық жолында: конференция материалдары/А.Ә. Айталы (каз.,рус)

456б.

Аст.

2009

5

Қазақстан дкмократиялық партиясының жарғысы

20б.

Аст.

2004

1

Қазақстан 21 ғасырға қадам басты: фотоальбом/В. Жандәулетов, О. Таланова

208с

Аст.

2001

1

Қазақстан жастарының қазіргі кезеңдегі қоғамдағы ролі:конф. Материалдары (каз.,рус.)

176б.

Алм.

2003

10

Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында

2006

15

Қазақстан-Ресей қатынастары. Кұжаттар мен материалдар жинағы. Казахстанско-российские отношения.

2008

2

Қазақстан-Корей ынтымақтастығы: жағдайы мен келешегі: конференция материалдары (29.04.2009) каз., рус

168с.

Алм.

2009

2

Қазақстан Республикасы қазіргі әлемде: Алматы аймақтық жоғары оқу орындары студенттерінің ғылыми конференция мақалалары, 27мамыр (каз., рус)

226б.

Алм.

2005

1

Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты/ ҚР Президентінің жолдауы

2008

2

Қазақстандағы мыңжылдық алдындағы даму мақсаттары/ Шолу

2005

2

Қазақстандағы мыңжылдық алдындағы даму мақсаттары

2005

1

Қазақстанның демократиялық партиясының бағдарламасы

16б.

Аст.

2004

1

Қазақстанның ел бірлігі доктринасы: талқылауға арналған жоба

24б.

Аст.

2009

3

ҚР-ның 2010 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары(каз.,рус.)

542с.

Аст.

2002

1

ҚР-ның парламенті. 10 жыл/ Әбіқаев Н. И др.

2005

1

ҚР-ның Президенті Нұрсұлтан Назарбаев

207б.

Анкаора

1995

5

ҚР-ның Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы “Қазақстаң әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясы”

2006

1

ҚР-ның Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы: Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан

2007

30

ҚР-ның Президенті Н. Назарбаевтың 2009 жылғы 6 наурыздағы « Дағдарыс арқылы жаңару мен дамуға» атты Қазақстан халқына жолдауының негізгі ережелерін түсіндіру бойынша әдістемелік құрал (каз., рус.)

164б.

Алм.

2009

39

Қазақстанның ұлттық идеясы және БАҚ: келешек приоритеті: конференция материалдары

306б.

Алм.

2008

1

Құрманбайұлы Ш.

Қоғамдық-саяси лексика: ағылшынша-орысша-қазақша сөздік-анықтамалық (каз.,рус.)

256б.

Аст.

2009

20

“ Лад” в Казахстане. Ч. 1/ Сборник документов и материалов о деятельности Республиканского славянского движения “Лад” за 10 лет

2003

1

“ Лад” в Казахстане. Ч. 2/ Сборник документов и материалов о деятельности Республиканского славянского движения “Лад” за 10 лет

2003

1

Ланцов С.А.

Террор и террористы. Словарь.

2004

3

Лаумулин М.Т.

Центральная Азия в зарубежной политологии и мировой геополитике. Т.1. Центральнгая Азия и казахстан в современной политологии

704с.

Алм.

2005

9

Лаумулин М.Т.

Центральная Азия в зарубежной политологии и мировой геополитике. Т.3. Геополитика и международные отношения ( вторая половина ХХ-начало ХХ1 вв.)

280с.

Алм.

2009

2

Лаумулин М.Т.

Центральная Азия в зарубежной политологии и мировой геополитике. Т.5. Центральная Азия в 21 столетии

440с.

Алм.

2009

1

Лексин В.Н.

Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития

368с.

М.

2000

1

Лоза Г.Г.

Трансформации политических партий России на постсоветском пространстве

255с.

М.

2009

1

Локк Джон

Басқару туралы екі трактат

280б.

Алм.

2004

4

Макаренко В.П.

Главные идеологи современности

2000

1

Мансуров Т.А.

Казахстан и Россия: суверенизация, интерграция, опыт стратегического партнерства. Монография.

1997

1

Марат Оспанов. ЖЗЛ

2002

1

Мацупа Л.В.

Маслихаты. Институционализация: десять лет становления и развития./ Габдуллиной К.Г.

2004

2

Машан М.С.

Полит. Система Казахстана: трансформация, адаптация, целедостижение.

2000

1

Медведев Рой

Андропов. ЖЗЛ

2006

1

Медведев Рой

Окружение Сталина. ЖЗЛ.

2006

1

Международные отношения: теория-практика-поиск:мат. конф.

458с.

Алм.

1999

1

Международный терроризм: борьба за геополитическое господство. Монография.

528с.

М.

2005

4

Мекебаева М.А.

Изменение социально-ролевых функций женщин в РК и их влияние на политическое поведение

30с.

Алм.

2000

1

Мельник В.А.

Современный словарь по политологии

2004

2

Милль Дж.С

Рассуждения о представительном правлении

2006

3

Мировая политика: проблемы теоретич. Идентификации и современного развития. Ежегодник 2005. Сб.

2006

1

Мировое комплексное регионоведение и международные отношения. Ч.4. Т.1. Магистерская программа «Исследования регионов стран Азии и Африки»

356с.

М.

2005

1

Молчанов В.К.

Возмездие должно свершиться (нацистские военные преступники и их покровители)

1981

1

Монархи, министры, дипломаты XIX- нач. ХХ века. Сб. статей/ К.Б.Виноградова. Науч. Изд.

2006

3

Мужской взгляд на продвижение гендерной политики в Казахстане: программа и материалы конференц.

46с.

Аст.

2008

1

Мультикультурное общество в Каз-не: модели, проблемы, перспективы (мат. конф. 29 мая,2002г.)

189с.

Алм.

2002

1

Мурзалин Ж.

От традиции к современности. Модернизация политических институтов Казахстана. Монография.

2000

1

Мюллер Джон.

Капитализм, демократия и удобная бакалейная лавка Ральфа.

2006

1

Назарбаев Б.Ә.

Аға

136б.

Алм.

2001

97

Назарбаев Н.

Ғасырлар тоғысында

2003

3

Назарбаев Н.Ә.

Дағдарыс арқылы жаңару мен дамуға: ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы

56б.

Алм.

2009

49

Назарбаев Н.

Евразийский Союз: идеи, практика, перспектива. 1994-1997

1997

1

Назарбаев Н.

Елмен сырласу: сөздер,сұхбаттар. Т.1

280б.

Аст.

2008

1

Назарбаев Н.

Елмен сырласу: сөздер,сұхбаттар. Т.2

256б.

Аст.

2009

1

Назарбаев Н.

Елмен сырласу: сөздер,сұхбаттар. Т.3

336б.

Аст.

2009

1

Назарбаев Н.

Елмен сырласу: сөздер,сұхбаттар. Т.4

328б.

Аст.

2009

1

Назарбаев Н.

Елмен сырласу: сөздер,сұхбаттар. Т.5

288б.

Аст.

2009

1

Назарбаев Н.

Елмен сырласу: сөздер,сұхбаттар. Т.6

216б.

Аст.

2009

1

Назарбаев Н.

На пороге ХХI века

2003

3

Назарбаева Д.Н.

Демократизация политических систем Содружества Независимых Государств

304с.

Алм.

1997

3

Научный коммунизм: словарь/ А.М. Румянцев

399с.

М.

1975

2

Нарикбаев М.

Казахстан: годы реформ. Диалоги и размышления

544с.

Аст.

2010

6

Нарикбаев М.

Наш путь справедливости

140с.

Аст.

2010

1

Нарикбаев М.С.

Созидая нацию, объединять, а не разъединять

20с.

Аст.

2009

1

Нарикбаев М.С.

Ұлт мәселесінде шамадан тыс қызуқандылықтан гөрі, байыпты қадамнан ұтарымыз көп=Созидая нацию, объединять, а не разъединять

23с.

Аст.

2010

2

Нәрікбаев М.

Біздің әділет жолымыз

60б.

Аст.

2010

1

Нәрікбаев М.

Тұғыры берік туған ел

200б.

Аст.

2000

176

Николсон Г.

Искусство дипломатиии: лекции по истории дипломатического метода

201с.

Аст.

2005

14

НПО города Алматы: Сборник статей

2005

1

Нурсултан Назарбаев: без правых и левых/ А. Житнухин (СД)

М.

1991

1

Нуртазина Р.А.

Глобализация и образования в Казахстане.

2004

1

Нуртазина Р.А.

Образовательная политика и социализация казахстанского общества.

2004

1

Нусупов Ч.Т.

Нац. Идеология, гос-во и гражданское общество.

2001

1

Нұрсұлтан Назарбаев: Қазақстанның тұңғыш президенті/ Фотоальбом

1997

10

Нысанбаев Ә.

Қазақстан. Демократия. Рухани жаңару (каз.,рус.)

416б.

Алм.

1999

5

Омаров Ш.

Политические процессы в молодежной среде/ автореферат

23с.

Алм.

1997

1

ООН. Операции по поддержанию мира. Решение новых задач.

2005

1

Опыт демократических реформ на евразийском пространстве: сравнительные модели и практические механизмы. Межд. Научная конференция. (каз.-русск.)

2006

3

Орталық Азия: аймақтық өзараәрекеттесудің жағдайы мен келешегі: конференция материалдары

2008

2

Основные элементы демократии.

1993

6

Основы противодействия терроризму/ Я.Д.Вишняков и др.

2006

1

Отвечая на вызовы в меняющемся мире. Ежегодный доклад о работе организации.

2006

1

Оценка распространенности- косвенные методы оценки масштабов проблемы наркотиков ( Глобальная программа по оценке масштабов злоупотребления наркотиками)

2003

1

“Паблик полиси” как учебная и научная дисциплина. Сост. Тулегулов А.К.

2003

1

Памяти жертв политических репрессий. Мат-лы конференций.

2004

1

Панов А.И. и др.

Взаимосвязь экономики и политики в современной России: монография

298с

М.

2008

1

Парламент РК. 10 лет/ Абыкаева Н.  И др.

2005

1

Плечом к плечу в одном строю. К 20-летию Организации ветеранов РК

448с

Аст.

2007

2

Победить террор. Защитить свободу.

2001

3

Политика США в сфере борьбы с наркотиками№

1998

1

Политическая мысль в России. Словарь персоналий.

2001

1

Политологический словарь. Ч.1/В.А. Варывдин

208с.

М.

1994

8

Политологический словарь. Ч.2/В.А. Варывдин

224с.

М.

1994

8

Политология: словарь-справочник/М.А. Василик, М.С. Вершинин

328с.

М.

2000

3

Политология: справочник студента/В.П. Пугачев

576с.

М.

1999

1

Политология: Энциклопедический словарь/ Ю.И. Аверьянов

431с.

М.

1993

5

Послание лидера нации народу. Т.2

304с.

Аст.

2008

1

Послание Президента РК Н. Назарбаева «Через кризис к обновлению и развитию»: материалы круглого стола, 18 марта 2009г./ Б.К. Султанов (каз.,рус)

164б

Алм.

2009

2

Президентские выборы в Казахстане: факты, анализ, комментарий.

2006

5

Президенттің бір жылы 2006- Один год Президента

750с.

Аст.

2007

5

Президенттің бір жылы 2007- Один год Президента

2008

1

Прорыв к свободе: О перестройке 20 лет спустя. Критический анализ.

2005

1

Путеводитель по НПО Казахстана

481с.

Алм.

2006

3

Реализация молод.политики в РК: проблемы и пути решения / Сб.материалов

2005

2

Региональная безопасность: геполитич. И геоэконом. Аспекты./Монография. А.В.Возженикова.

2006

2

Рогау А.А. и др.

Власть, коррупция и честность. Науч. Изд.

2005

2

Россия в современной политике: курс лекций/ В.А.Никонова

2005

1

Россия-Германия-2050: стратегия инновационного развития и партнерства. Науч. Докл.

2007

1

Роуз-Аккерман С.

Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы: научное издание

2003

1

Русско-английский дипломатический словарь/ К.В. Журавченко

734с.

М.

1995

3

Сааданбеков Ж.

Нурсултан Назарбаев. Законы лидерства: Научно-популярное изд.

608с.

Аст.

2005

40

Сааданбеков Ж.

Авторитаризм и демократия на Востоке

392с.

Аст.

2003

98

Сагадиев Н.Д.

Политика и идеология как факторы экономического реформирования в Республике Казахстан/ Автореферат

1995

1

Саидов А.

Межпарламентское организация мира Справочник

2004

1

Сапанов С.Ж.

Қазақстандағы саяси сананың қалыптасуы мен даму мәселелері/Автореферат

22б.

Алм.

1995

1

Сапега В.М.

Классовая борьба Государство и капитал

2005

1

Сапмева А.О.

Демократические выборы как политическая ценность переходного общества ( теоретико-методологический аспект)/ Автореферат

1997

1

Сарсенбаев А.

Становление демократической системы средств массовой информации РК/Автореферат

22с.

Алм.

1997

1

Сартаев Р.С.

Формирование многопартийности в контектсе политической трансформации казахстанского общества/ Автореферат

25с.

Алм.

1996

1

Саясаттану: Оксфорд қысқаша сөздік/Иэн Меклейн

424б.

Алм.

2001

25

Саяси және экономикалық өзгерістер тәжірибесі: қазақстандық үлгі: дөңгелек үстел материалдары

2008

2

“Саяси реформалаудың Қазақстандық жолы” – дөңгелек үстел.

2008

2

Светлой дорогой дружбы и братства:Сборник материалов о праздновании 250-летия добровольного присоединения Казахстана к России

1982

1

Свиридов А. И др.

Современный Казахстан: 20 лет общественной мысли

2006

2

Сейдін Н.Б.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы: қалып тасуы, мәселелері және айқындалу барысу. Монография.

2006

1

Сейлеханов Е.Т.

Политическая система Республики Казахстан: опыт развития и перспективы: монография

296с.

Алм.

2009

2

Система местного самоуправления Дании.

2006

2

Системная история международных отношений в 2-х томах Том 1

2006

1

Современные демократические преобразования в РК. Мон.

2008

2

Современный терроризм: взгляд из Центральной Азии: монография/ А.Г. Косиченко и др

213с.

Алм.

2002

1

Сотрудничество и безопасность в Центр. Азии: состояние и перспективы.

2008

2

Сотрудничество и безопасность в Центр. Азии в условиях полит. И социально-эконом. Трансформаций. V Ежегодная Алматинская конференция. 5 июня.

2007

2

Сотрудничество между  Германией и Казахстаном в области культуры и экономики.

2006

2

Сотрудничество стран Центральной Азии и США по обеспечению безопасноти в регионе: мат. конф.

152с.

Алм.

2005

1

Спенсер Г.

Личность и государство. (Доп.)

2007

1

Сталин И.В.

Краткая биография.

1949

1

Сталин И.В.

Сочинения. Том 3. 1917 год март-октябрь

1946

1

Сталин И.В.

Сочинения. Том 5. 1921-1923 гг.

1947

1

Сталин И.В.

Сочинения. Том 6. 1924 г.

1947

1

Сталин И.В.

Сочинения. Том 7. 1925г.

1947

1

Сталин И.В.

Сочинения. Том 9. Декабрь 1926- июль 1928 гг.

1948

1

Сталин И.В.

Сочинения. Том 10. 1927. август-декабрь

1949

1

Сталин И.В.

Сочинения. Том  11. 1928- март 1929 гг.

1949

1

Сталин И.В.

Сочинения. Том  12.  апрель 1929- июнь 1930 гг.

1949

1

Суверенная  демократия в конституционно-правовом измерении. Сб. статей и материалов.

2007

1

Сыроежкин К.Л.

Китай: военная безопасность: монография

268с

Алм.

2008

2

Тәуелсіз Қазақстандағы парламентаризм: жай-күйі мен проблемалары. Парламентаризм в независимом Казахстане: состояние и проблемы. Мат-лы конференции.

2002

2

Тәуелсіздік шежіресі. Т.1

424б.

Аст.

2008

1

Тәуелсіздік шежіресі. Т.2

240б.

Аст.

2009

1

Тәуелсіздік шежіресі. Т.3

200б.

Аст.

2009

1

Телемтаев М.М.

«Саф Сана»- национальная идея казахстанского народа.

1999

1

Терроризм. Правовые аспекты противодействия/. И.Л.Трунова. науч. Изд.

2007

1

Террористическая сеть.

2001

3

Тесленко А.Н.

Молодежная политика в РК: Социально-педагог. Аспект.

2003

1

Тимошенко В.И.

Предвыборные платформы и программы избирательных объединений и блоков как политическая ценность

196с.

М.

2001

1

Токаев К.

ООН: Полвека служения миру

192с.

Алм.

1995

5

Токаев К.К.

Под стягом независимости: очерки о внешней политике Казахстана

736с.

Алм.

1997

19

Токаев К.К.

Свет и тень.

2007

2

Токаев К.

Дипломатия РК

552с.

Аст.

2001

282

Тоқаев Қ.

ҚР-ның дипломатиясы

568б.

Алм.

2002

96

Турсынов С.

Казахстан: рывок в будущее: на пути демократического развития.

2005

2

Тұяқбаев Т.Р.

Германиядағы саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың мемлекет саясатын белгілеудегі рөлі/Автореферат

27б.

Алм.

1997

1

Тянь Жун Фэн

XX ғасырдың 90-жылдарындағы Қазақстан-Қытай ынтымақтастығының кейбір мәселелері/Автореферат

26б.

Алм.

1998

1

Ударцев С.Ф.

М.С. Нарикбаев: государственный и общественный деятель эпохи становления независимого Казахстана

134с

Аст.

2010

2

Успенский В.

Тайный советник вождя. I, II.

1992

2

Устав Демократической партии Казахстана

16с.

Аст.

2004

2

Утешев Н.С. и др.

Один год молодежной политики: сценарии лидеров.

2006

1

Ұлтаралық және дінаралық келісімнің тәжірибесі: ЕҚЫҰ үшін ұсыныстар (25 ақпан 2009ж.): конференция материалдары/ Б.К. Султанов

160с.

Алм.

2009

2

Федоров В.Н.

ООН, другие международные организации и их роль в XXI веке. Науч. Изд.

2007

1

Фельтхэм Р.Д.

Настольная книга дипломата

304с.

Мн.

2002

1

Фененко А.В.

Понятие ядерной стабильности в современной политической теории. Монография.

2006

1

Фридман Т.

Плоский мир: Краткая история XXI в.

2006

1

Хан Г.Б., Суворов Л.С.

Азиатско-Тихоокеанский регион в мировой экономике и политике: Монография

468с.

Алм.

2006

51

Хан Г.Б. и др.

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты

512б.

Алм.

2003

71

Чжан Вон Чан

Трансформация политической системы обществ переходного типа: мировой опыт и Казахстан/Автореферат

24с.

Алм.

1998

1

Чжен Кун Фу

Геополитика Казахстана: между прошлым и будущим

416с.

Алм.

1999

5

Что такое демократия

31с

Vienna

1991

2

Цели ООН в области развития на пороге тысячелетия в Казахстане.

2002

1

Цели развития на пороге тысячелетия в Казахстане/ Обзор

2005

1

Центральная Азия-Китай: состояние и перспективы сотрудничества: материалы конференции/Б.К. Султанов

304с.

Алм.

2009

2

Шаймерденов Е.

Елтаным науч

2005

2

Ширяев Б.А.

Внешняя политика США. Принципы 

Шойкин Г.

Политическое поведение казахстанской молодежи

176с.

Алм.

2006

1

ШЫҰ және Орталық Азиядағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық мәселелері: конференция материалдары

2008

2

“ШЫҰ қауіпсіздіктің жаңа түсінігінің ізденісінде”.  Материалы конференции.

2008

2

Ыдырысов Ә.Б.

Бағдарымыз - өркениет өрісі

2000

1

Ысмағұлов Ж.

Бәйкен Әшімов. Ғұмырнамалық хиқаят

320б.

Аст.

2002

1

Эволюция политической системы Казахстана. Т.1/А. Нысанбаев и др.

352с.

Алм.

2001

11

Эволюция политической системы Казахстана. Т.2/А. Нысанбаев и др

544с.

Алм.

2001

11

Элита Казахстана: справочник/ Е.М. Арынов и др.

459с.

Алм.

1997

12

Энциклопедия межд. Организаций. В 3-хт. Т.1

524с.

Спб.

2003

1

Энциклопедия межд. Организаций. В 3-хт. Т.2

476с.

Спб.

2006

1

Эпоха Сталина: События и люди. Энциклопедия./В.Суходеев.

2004

1

Beach D.

The dynamics of European integration. Why and when EU institutions matter

2005

1

Budge I.

Parties and Democracy

1990

1

Elgie R.

Political Leadership in Liberal Democracies

1995

1

Elster J.

Constitutionalism and democracy: Studies in Rationality and social change

1988

1

Eurasia: conflict areas and the role of media

28p

Almaty

2003

1

Flora P.

State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe: The Theory of Stein Rokkan

1990

1

Hollis W.

Democratic consolidation in Eastery Europe. The Influence of the Communist Legacy in Hungary, the Czech Republic, and Romania

1999

1

Hude-Price A.

The international politics of  East Central Europe

100p.

New York

2000

3

Hude-Price A. и др.

The international politics of  East Central Europe. Political parties and party systems

2000

17

Hunter R.J.

From Autarchy to Market: Polish economics and politics 1945-1995

1998

1

Millennium development goals in Kazakhstan: overview

2005

1

Motyl A., Schnetzer A.

Nations in Tranzit 2004

2004

1

New challenges and new geopolitics in Central Asia. Sertember 11

2003

1

Transformacja spoleczenstwa i wladzy w postradzieckiej Azji Centralnej

302

Pultusk

2008

1

Tworzecki H.

Parties and politics in Post -1989 Poland

2000

1

U.S. Drug Policy. Reducing Demand Couter-Drug Activities national drug control strategy

1998

1

Ware A.

Citizens, parties and the state a reappraisal

1987

1

Ware A.

Political parties and party systems

1996

1

Учебник. Учебные пособия.

Аклаев А.Р.

Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент. Учеб. пособие.

2005

1

Алексеева Т.А.

Современные политические теории. Учебник.

2000

1

Анисимов О.С.

Введение в политологию(Критериальное обеспечение построения демократического общества)

96с.

М.

1991

1

Антипьев А.Г.

Введение в политиологию: учеб. пособие

2005

1

Ахременко А.С.

Политический анализ и прогнозирование. Учеб. пособие

2006

1

Барлыбаев Х.А.

Глобализация: за или против устойчивого развития?

2006

1

Барышева А.Д. и др.

Шпаргалка по политологии: ответы на экзаменационные билеты

64с.

М.

2006

1

Белов Г.А.

Политология. Курс лекций: учеб. пособие

304с.

М.

1996

10

Биекенов М.А.

Национальная и международная безопасность: реалии и вызовы: учеб. пособие(СД)

Аст.

2008

1

Борисов Л.П.

Политология:учеб. пособие

160с.

М.

1998

2

Булатова А.Н., Исмагамбетова З.Н.

Политология: учеб. пособие

151с.

Алм.

1998

1

Булатова А.Н., Исмагамбетова З.Н.

Политология: учеб. пособие

194с.

Алм.

2000

52

Булатова А.Н., Исмагамбетова З.Н.

Политология: учеб. пособие

194с.

Алм.

2002

1

Василенко И.А.

Политология

2004

10

Василенко И.А.

Политология. Уч-к

2006

10

Внешняя политика Казахстана: Сборник статей/Н.Ж. Даненов и др.

1995

1

Введение в политологию. / Джунусова Ж:Х.

1998

28

Горелов А.А.

Политология. Уч-к.

2006

1

Горелов А.А.

Политология в вопросах и ответах: учеб. пособие

256с.

М.

2006

1

Глобальное управление/ А.И.Соловьева. учеб. пособие.

2007

1+

Григорьев В.Г..

Курс лекций по политологии

163с.

Алм.

1997

15

Гражданское общество / И.И. Кальнай

2002

1

Демидов А.И.

Политология: учеб. пособие

271с.

М.

1995

3

Демидов А.И. и др.

Политология в вопросах и ответах

168с.

М.

1998

15

Демидов А.И. и др.

Политология в вопросах и ответах

168с.

М.

1999

1

Джунусова Ж.Х.

Введение в политологию: учеб. пособие

224с.

Алм.

1998

30

Джунусова Ж.Х.

Политология: курс лекций

138с.

Алм.

1998

1

Дипломатическая служба РК: Учеб. Пособие/ К.К. Токаев

544с.

Алм.

2004

92

Дробышевский В.С.

Политология: учеб. пособие

124с.

М.

1999

2

Европейские страны СНГ: место в “Большой Европе”./ В.Грабовски

2005

1

Жамбылов Д.

Саясаттану негіздері: оқу құралы

240б.

Алм.

1998

11

Жамбылов Д.

Саясаттану негіздері: оқу құралы

240б.

Алм.

2000

89

Жамбылов Д.

Саясаттану: Оқулық

288б.

Алм.

2003

31

Жамбылов Д.

Саясаттану: оқулық

280б.

Алм.

2005

31

Жамбылов Д.

Саясаттану: Оқулық

280б.

Алм.

2007

1

Засловский С.Е.

Основы теории политических партий. Учеб. пособие.

2007

1

Зеркин Д.П.

Основы политологии: курс лекций

544с.

Р/н-Д

1996

2

Зеркин Д.П.

Основы политологии: курс лекций

544с.

Р/н-Д

1997

1

Игнатов В.Г.

Технологии избирательных кампаний: Учеб. Пособие

2004

1

Ильин В.В.

Политология: учебник

544с.

М.

2000

3

Ирхин Ю.В.

Введение в политологию

1995

1

Ирхин Ю.В.

Политология: учеб. пособие

463с.

М.

1996

1

Ирхин Ю.В. и др.

Политология: учебник

511с.

М.

2000

3

Ирхин Ю.В. и др.

Политология

2001

10

История политических учений. Вып.1: учеб. пособие/ О.В. Мартышин

132с.

М.

1994

76

История политических учений. Вып.1: учеб. пособие/ О.В. Мартышин

132с.

М.

1996

8

История политических учений. Вып.2: учеб. пособие/ О.В. Мартышин

368с.

М.

1996

13

История политических учений/ Мартынина О.В.

2002

10

Каверин Б.И.

Политология:учеб. пособие

335с.

М.

2004

1

Касымбеков М.Б.

Институт президентсва

2003

1

Кенжебаев С. И др.

Саясаттану негіздері

1999

50

Козырев Г.И.

Политология. 100 вопросов-100 ответов

207с.

М.

2005

1

Кокарева К.А.

Россия в Азии: проблемы взаимодействия

2006

1

Колосов В.А.

Геополитика и политич. География

2002

10

Колосов В.А.

Геополитика и политич. География

2005

3

Корсакова Н.

Французская дипломатия и кубинский кризис

2006

1

Кривогуз И.М.

Политология: учебник

288с.

М.

2001

11

Қуандық Е.С.

Саясаттану негіздері: оқу құралы

192б.

Аст.

2000

100

Куандык Е.С.

Саясаттану негіздері: оқу құралы

224б.

Алм.

2005

148

Кудинов О.А.

Политология: краткий курс

96с.

М.

2005

1

Курс политологии / Грязновой А.Г.

2003

2

Курс лекций по политологии/ Григорьев В.К.

1997

4

Лебедева М.М.

Мировая политика

2003

1

Лебедева М.М.

Мировая политика. Учебник.

2006

1

Лутовинов В.И.

Военно-полит. Процессы в мире и в России: Учеб. пособ.

2006

5

Максименко Н.В.

Западная политическая наука: история и современность: учеб. пособие

54с.

Алм.

1996

1

Малахов В.С.

Государство в условиях глобализации. Учеб. пособие.

2007

1

МАльцев В.А.

Основы политологии: учебник

480с.

М.

1998

22

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб. пособие/П.А. Цыганков

320с.

М.

2007

9

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб. пособие/П.А. Цыганков

320с.

М.

2009

1

Международные отношения на Дальнем Востоке (1870-1945гг.)

1951

1

Международные отношения на Дальнем Востоке. Кн.1 ( с конца 16в. До 1917г.)/А.Л. Нарочницкий

1973

1

Мельник В.А.

Политология: учебник

495с.

Мн.

1997

1

Мировая политика и международные отношения: Учеб. Пособие/ С.А. Ланцов, В.А. Ачкасова

2008

26

Мораль в политике. Хрестоматия / Б.Г.Капустина

2004

1

Мосейкин Ю.Н.

Экономическая политика государства

2006

1

Мукашев Р.Т.

Политология

1997

1

Мухаев Р.Т.

Политология: учебник для средней школы

192с.

М.

1996

1

Мухаев Р.Т.

Политология: учебник

368с.

М.

1997

3

Национальная идея оссии / Б.А. Аникина

2002

5

Ожиганов Э.Н.

Стратегический анализ политики: теоретические основания и методы. Учеб. пособие.

2006

1

Основы демократии: Учеб. пособие/Бейсенова А.У.

288с.

Алм.

2002

232

Основы политической науки. Ч.1: учеб. пособие/В.П. Пугачев

224с.

М.

1994

5

Основы политической науки. Ч.2: учеб. пособие/В.П. Пугачев

224с.

М.

1994

7

Основы политологии/ В.А. Мальцев

1998

21

Основы политологии: курс лекций/Н.К. Капесов

207с.

Алм.

1995

230

Панарин А.С.

Политология: учебник

448с.

М.

 2000

4

Панарин А.С.

Политология

2004

11

Панарин А.С.

Философия политики: учеб. пособие

424с.

М.

1996

11

Политика в современной России: курс лекций/ В.Никонова

2005

1

Политология /А.Н. Булатова

1998

4

Политология / М.А.Василика

1999

1

Политология: учебник./М.А. Василика

2007

10

Политология: учебник./М.А. Василика

588с.

М.

2008

1

Политология. Хрестоматия / М.А.Василик

1999

1

Практикум по курсу «Политология» / М.А.Василик

2000

5

Политология. Словарь-справочник/ М.А.Василик

2001

10

Политология / В.С. Дробышевский

1999

40

Политология: учеб. пособие/Д.С. Клементьев

224с.

М.

1997

2

Политология/. В.С Комаровского

2006

10

Политология: курс лекций / М.Н.Марченко

255с.

М.

1993

6

Политология: курс лекций / М.Н.Марченко

384с.

М.

1997

3

Политология: курс лекций / М.Н.Марченко

608с.

М.

1999

1

Политология /Н.И. Матузов, А.В. Малько

774с.

М.

1999

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Политология для юристов/ М.А. Матузова

2002

10

Политология: курс лекций/Г.Т.Мустафина

302с.

Алм.

1994

2

Политология: Учебник / А.Н.Нысанбаева

367с.

Алм.

1998

71

Политология: конспект лекций/А.А. Оганесян

144с.

М.

1999

1

Политология /В.Д. Перевалова

1999

39

Политология: учеб. пособие/Г.В. Полунина

277с.

М.

1996

2

Политология / А.С.Понарин

1997

10

Политология: курс лекций/ А.А. Радугин

224с.

М.

1997

11

Политология: курс лекций/ А.А. Радугин

224с.

М.

1999

2

Политология: учеб. пособие/Э.В. Тадевосяна

272с.

М.

1999

1

Политология / И.Г.Хан

2000

157

Политология. УП

1999

10

Политология. УП

1998

3

Политология в схемах. Пособие к экзаменам

2000

20

Политические институты на рубеже тысячелетий Науч.

2005

1

Пугачев В.П.

Введение в политологию: учеб. пособие

320с.

М.

1995

34

Пугачев В.П.

Введение в политологию: учебник

447с.

М.

1997

9

Пугачев В.П.

Введение в политологию: учебник

447с.

М.

2000

1

Рахманова Г.Б.

Проблемы национальной безопасности в стратегии «Казахстан-2030»: учеб. пособие

156с.

Алм.

2000

212

Рахметов Қ.Ж. ж/е т.б.

Саясаттану: оқу құралы

176б.

Алм.

2005

1

Российская политика: курс лекций/ В.Никонова

2006

1

Сааданбеков Ж.

Авторитаризм и демокр. На Востоке

2003

50

Садохин А.П.

Политология: конспект лекций

208с.

М.

2007

1

Саиров Е.Б.

Избирательные технологии: теория и практика.

2004

2

Саясаттану негіздері / Қуандык

2000

20

Саясаттану пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен/Е.С. Қуандық

152б.

Алм.

2005