12452

Техніко-технологічна база ТОВ “Флеш”

Дипломная

Производство и промышленные технологии

Поглиблене опрацювання теоретично-методологічних засад щодо оцінки техніко-технологічного рівня підприємства і виробничої потужності; розгляд сучасних напрямків розвитку техніко-технологічної бази промислових підприємств та методології оцінки ефективності техніко-технологічних нововведень; надання стислої характеристики об»єкту дослідження та діагностика його виробничо-господарської діяльності і фінансового стану...

Украинкский

2014-12-05

485 KB

22 чел.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти техніко-технологічного розвитку підприємства

1.1. Сутнісна характеристика і основні складові техніко-технологічної бази підприємства

1.2. Методи оцінки техніко-технологічного рівня підприємства і виробничої потужності

1.3. Принципи і напрямки розвитку техніко-технологічної бази підприємства.

1.4. Методологія оцінки ефективності техніко-технологічних нововведень.

Розділ 2. Аналіз техніко-технологічної бази і виробничої потужності підприємства ТОВ “Флеш”.

2.1. Стисла характеристика об’єкту дослідження та економічна діагностика виробничо-господарської діяльності.

2.2. Оцінка фінансового стану ТОВ “Флеш”.

2.3. Аналіз техніко-технологічного рівня виробництва.

2.4. Оцінка ефективності використання виробничої потужності.

2.5. Факторний аналіз техніко-технологічного рівня.

Розділ 3. Обґрунтування напрямків техніко-технологічного розвитку виробництва ТОВ “Флеш”.

3.1. Впровадження нової технології обробки дерев’яних комплектуючих.

3.2. Вдосконалення техніко-технологічного рівня на базі підвищення ефективності затрат праці.

3.3. Розрахунок ефективності впровадження техніко-технологічних нововведень.

Висновки.

Література.

Розділ 2. Розрахункова частина до реконструкції міні-пекарні потужністю  

               11 т/добу.

2.1. Розрахунок об’єму товарної продукції

2.2. Розрахунок балансу робочого часу

2.3. Розрахунок спискового складу робітників

2.4. Розрахунок річного фонду зарплати

2.5. Розрахунок вартості технологічного устаткування

2.6. Розрахунок затрат на устаткування

2.7. Розрахунок вартості ОВФ (основних виробничих фондів) 

2.8. Розрахунок кількості і вартості електроенергії на  технологічні цілі

2.9. Розрахунок кількості і вартості сировини для виробництва хліба         «Домашнього»

2.10.  Розрахунок кількості і вартості сировини для виробництва рогаликів з кмином і сіллю.

2.11. Розрахунок калькуляції собівартості продукції для хліба  

        «Домашнього»

2.12. Розрахунок калькуляції собівартості продукції для рогаликів з кмином і сіллю.

        Розрахунок прибутку

        Розрахунок рентабельності

        Розрахунок оптової та роздрібної ціни на продукцію

Розділ 3. Розрахункова частина після реконструкції міні-пекарні потужністю

               13 т/добу.

3.1.  Розрахунок вартості технологічного устаткування

3.2. Розрахунок затрат на устаткування

3.3. Розрахунок об’єму товарної продукції

3.4.  Розрахунок балансу робочого часу

3.5. Розрахунок спискового складу робітників

3.6. Розрахунок річного фонду зарплати

3.7. Розрахунок кількості і вартості електроенергії на  технологічні цілі

3.8. Розрахунок калькуляції собівартості продукції для хліба  «Домашнього»

3.9.  Розрахунок кількості і вартості сировини для виробництва рогаликів з кмином і сіллю

3.10. Розрахунок калькуляції собівартості продукції для хліба  

        «Домашнього»

3.11. Розрахунок калькуляції собівартості продукції для рогаликів з кмином і сіллю

        Розрахунок прибутку

        Розрахунок рентабельності

        Розрахунок оптової та роздрібної ціни на продукцію

         Розрахунок капітальних вкладень і терміну окупності.

3.12. Зведена таблиця основних техніко-економічних показників

Висновок

Список використаної літератури.

Вступ

Економіка України розвивається за законами ринку. Ринок – це сфера, в якій проявляються взаємовідносини між виробниками і споживачами товарів, це найвища стадія розвитку товарно-грошових відносин. Функціонування ринку веде до становлення ринкової економіки, характерною рисою якої виступає конкуренція. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.

Будучи основною ланкою народногосподарського комплексу, підприємство концентрує в собі всі ресурси виробництва. Тут розгортаються головні економічні процеси, створюється і примножується народне багатство, формується національний доход суспільства, забезпечується рішення економічних і соціальних задач, складаються виробничі і соціальні відносини. Можливості випуску продукції (надання послуг) за обсягом та якістю вирішальною мірою залежать від рівня розвитку техніко-технологічної бази підприємства.

Актуальність теми полягає в необхідності постійного оновлення і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства з метою підтримання якості і конкурентоспроможності продукції на належному рівні.

Метою курсової роботи є оцінка стану та обґрунтування заходів щодо підвищення технічного рівня підприємства і вдосконалення технології виробництва продукції.

Основними завданнями роботи є:

- поглиблене опрацювання теоретично-методологічних засад щодо оцінки техніко-технологічного рівня підприємства і виробничої потужності;

- розгляд сучасних напрямків розвитку техніко-технологічної бази промислових підприємств та методології оцінки ефективності техніко-технологічних нововведень;

- надання стислої характеристики об»єкту дослідження та діагностика його виробничо-господарської діяльності і фінансового стану;

- аналіз техніко-технологічного рівня виробництва і оцінка ефективності використання виробничої потужності підприємства та основних чинників, які обумовлюють їх;

- обґрунтування заходів щодо техніко-технологічного розвитку підприємства ТОВ «Флеш»;

- оцінка доцільності і ефективності реалізації запропонованих заходів.

Предметом дослідження є закономірності управління техніко-технологічною базою підприємства.

Об»єктом дослідження є техніко-технологічна база ТОВ “Флеш”.

Теоретичну основу дослідження питання управляння виробничим потенціалом підприємства склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, закони України, фінансова звітність підприємства ТОВ “Флеш”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, індексний, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.


Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти техніко-технологічного розвитку підприємства

1.1. Сутнісна характеристика і основні складові техніко-технологічної бази підприємства

У сучасному суспільстві абсолютна більшість продуктів є результатом виробничої діяльності. Виробництво — важлива сфера бізнесової діяльності, основне джерело отримання благ, які необхідні для життя людини та забезпечення її зростаючих потреб. Там, де люди створюють якийсь продукт, існує виробництво.

         Для здійснення господарської діяльності підприємство повинне мати техніко-технологічну базу (ТТБ), що представляє собою сукупність матеріально-речових цінностей – частина основних виробничих фондів (техніка) та технології виробничих процесів

         Техніко-технологічна база підприємства виробничої сфери — системна сукупність найбільш активних елементів виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюваний за допомогою машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому

 Аналіз вищевикладених точок зору приводить до висновку, що техніко-технологічна база є сукупність ресурсів, наданих у розпорядження підприємства для здійснення господарської діяльності. Кількісні і якісні параметри цих ресурсів, а також їхня інтеграція визначають виробничу здатність підприємства до виробництва того чи іншого виду продукції.                                  

Техніко-технологічна база підприємства виробничої сфери визначає технологічний спосіб одержання продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюваний за допомогою машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому.


1.2. Методи оцінки техніко-технологічного рівня підприємства і виробничої потужності

Оцінку техніко-технологічного рівня різногалузевих підприємств проводять періодично (один раз на кілька років) у процесі аналізу та узагальнення певної системи показників, які відбивають ступінь технічної оснащеності праці персоналу, рівень прогресивності застосовуваної технології, технічний рівень виробничого устаткування, рівень механізації та автоматизації основного й допоміжного виробництва

Способи ефективнішого використання виробничих потужностей такі самі, як і використання основних фондів підприємства. Варто лише наголосити, що для докорінного поліпшення рівня використання наявних потужностей для переважної більшості підприємств потрібно якомога швидше подолати спад виробництва, стабілізувати й поступово нарощувати обсяги виробництва конкурентоспроможної продукції, яка користується попитом на вітчизняному та світовому ринках.


1.3. Принципи і напрямки розвитку техніко-технологічної бази підприємства

На сучасному етапі трансформації суспільного виробництва об»єктивно існують певні тенденції поступального розвитку техніко-технологічної бази підприємств виробничої сфери. Визначальними з них є

1) підвищення наукомісткості засобів праці, рівня фундаментальності втілюваних у них знань;

2) зростання масштабів і розширення спектра застосування сучасного мікроелектронного устаткування;

3) перетворення засобів праці на технічну цілісність більш високого порядку;

4) трансформація техніко-технологічних засобів у все більш універсальні системи;

5) поглиблення інтеграції окремих елементів ТТБ та організаційно-управлінських компонентів виробництва;

6) підвищення ступеня автоматизації техніки й технічних систем, поступовий перехід до гнучкої автоматизації виробництва, зумовленої його кількісним урізноманітненням і зменшенням серійності.

          Скорочення щоденних простоїв обладнання за рахунок конкретних оргтехзаходів приводить до збільшення середньої кількості відпрацьованих днів кожною його одиницею за рік. Цей приріст необхідно помножити на можливу кількість одиниць обладнання і фактичне средньоденне вироблення одиниці:

 ВПд = Кф*(Дф-Дпл)*Ксмпл*Ппл*ЧВпл,

           За рахунок підвищення коефіцієнта змінності внаслідок кращої організації виробництва, необхідно можливий приріст останнього помножити на можливу кількість днів роботи всього парку обладнання і на фактичне змінне вироблення:

           ВПксм = Кф*Дф*(Ксмф-Ксмпл)*Ппл*ЧВпл

          За рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв збільшується середня тривалість зміни, а отже і випуск продукції. Для визначення величини цього резерву слід можливий приріст середньої тривалості зміни помножити на фактичний рівень середньогодинного вироблення обладнання і на можливу кількість відпрацьованих змін всім його парком:

          ВПп = Кф*Дф*Ксмф*(Пф-Ппл)*ЧВпл

          За рахунок підвищення середньогодинного вироблення обладнання необхідно спочатку виявити можливості зростання останнього за рахунок його модернізації, більш інтенсивного використання, впровадження заходів НТП і т.д. Потім виявлений резерв підвищення середньогодинного вироблення треба помножити на можливу кількість годин роботи обладнання:

          ВПчв = Кф*Дф*Ксмф*Пф*(ЧВф-ЧВпл)

Розділ 2. Аналіз техніко-технологічної бази і виробничої потужності підприємства ТОВ “Флеш”

2.1. Стисла характеристика об’єкту дослідження та економічна діагностика виробничо-господарської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю “Флеш” засноване в січні 1997 року є юридичною особою, має самостійний баланс, має рахунки в банках, необхідні печатки, штемпелі та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити юридичної особи. Адреса ТОВ “Флеш” м. Київ вул. Мельникова, 53/55. Основним видом діяльності є виробництво меблів із деревини; посередницькі послуги під час купівлі-продажу меблів.

 Разом з позитивними ознаками фінансового стану підприємства є і ознаки його погіршення. Так відбулося зменшення ліквідності підприємства за рахунок зменшення ліквідних активів підприємства. Загальний коефіцієнт покриття зменшився на 0,67 та знаходиться в межах допустимих норм. Коефіцієнт швидкої ліквідності зменшився на 0,34 та знаходиться за межами допустимих норм. Коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився в 2002 році порівняно з 2001 на 0,15 та знаходиться в межах допустимих норм. Також погіршилася ділова активність підприємства. Зменшилася продуктивність праці на 1,58 тис. грн. за рахунок того, що виручка від реалізації продукції зросла в меншій мірі ніж зросла кількість працівників.


2.3. Аналіз техніко-технологічного рівня виробництва

            Техніко-технологічна база ТОВ “Флеш” складається з технічної та технологічної складових. Технічна складова складається з основних засобів таких груп, як машини й обладнання: пилки прямого і косого різання, круглопильні верстати з кареткою, форматні круглопильні верстати, круглопильні верстати зі столом, фуговально-рейсмусові верстати, фрезерні верстати, стрічкопильні верстати, пристрої для відсмоктування стружки, токарні верстати та інше та інструменти, прилади, інвентар: дрилі, дрилі ударної дії, перфоратори, електричні шуруповерти, електролобзики, дискові пилки, ланцюгові пилки, фрезерні машини, рубанки, ексцентрикові шліфмашини, стрічкові шліфмашини, кутові шліфмашини.

Техніко-технологічна база ТОВ “Флеш” це активні основні засоби, що використовуються для випуску продукції власного виробництва. Активні основні засоби займають основну питому вагу в загальній сумі основного капіталу підприємства. Від їх якості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежить кінцеві результати діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового становища.

Як бачимо, вартість технологічної складової ТТБ в 2002 році зросла порівняно з 2001 на 20 тис. грн. за рахунок таких факторів:

 •  обсягу використовуваних технологій на 5 тис. грн.;
 •  структури технологій на 8,5 тис. грн.;
 •  зміни питомих вартостей окремих технологій на 6,5 тис. грн.


Розділ 3. Обґрунтування напрямків техніко-технологічного розвитку виробництва ТОВ “Флеш”

3.1. Впровадження нової технології обробки дерев’яних комплектуючих

      Впровадження нової технології на ТОВ “Флеш” має передбачати вдосконалення процесу обробки деревини та древесностружечних плит при виготовленні меблів. Це одночасно впровадження нової для даного підприємства технології на основі на основі вдосконалення технічної бази.

        В ТОВ “Флеш” в даний час для обробки поверхонь дерев’яних комплектуючих використовується лакування. В даний час лакування проводиться з використанням ручного інструменту. З введенням в дію технологічного обладнання для лакування підвищиться якість виконаних робіт, що значно вплине на конкурентоспроможність продукції ТОВ “Флеш”.

В 2003 році питома вага активної частини основних фондів зросте з 85,27% до 87,41%. Фондовіддача виробничих фондів в 2003 році зросте за рахунок впровадження техніко-технологічних нововведень з 0,286 до 0,291. Фондовіддача активної частини виробничих фондів в 2003 році зросте за рахунок впровадження техніко-технологічних нововведень з 0,335 до 0,336.

В 2003 році за рахунок отримання прибутку в сумі 260 тис. грн. рентабельність реалізації продукції зросте до 0,26 (на 13% порівняно з минулим роком). Це дасть змогу підвищити фондорентабельність ТТБ до рівня 0,087 з 0,044 в 2002 році.

Висновки

За результатами виконаної роботи можна зробити наступні теоретичні та практичні висновки.

В теоретично-методологічному аспекті. Техніко-технологічна база підприємства виробничої сфери — системна сукупність найбільш активних елементів виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюваний за допомогою машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому.

Техніко-технологічна база підприємства містить дві складові: технологічну та технічну.

Оцінку техніко-технологічного рівня підприємств проводять періодично (один раз на кілька років) у процесі аналізу та узагальнення певної системи показників, які відбивають ступінь технічної оснащеності праці персоналу, рівень прогресивності застосовуваної технології, технічний рівень виробничого устаткування, рівень механізації та автоматизації основного й допоміжного виробництва.

Технічний рівень виробництва на підприємстві аналізується в наступних аспектах:

а) забезпеченості підприємства засобами праці;

б) якості застосовуваної техніки, технології виробництва і продукції, що випускаються;

в) впровадження й освоєння прогресивної техніки і технології.

Фундаментальною базою технічного розвитку будь-якого підприємства стають усі пріоритетні напрямки науково-технічного прогресу. Технічний розвиток відображає процес формування та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, що має бути постійно зорієнтованим на кінцеві результати його виробничо-господарської, комерційної чи іншої діяльності.

Єдиним узагальнюючим показником економічної ефективності будь-якої групи техніко-технологічних нововведень служить економічний ефект, що характеризує абсолютну величину перевищення вартісної оцінки очікуваних (фактичних) результатів над сумарними витратами ресурсів за певний розрахунковий період. Залежно від кола вирішуваних завдань величину економічного ефекту можна і треба обчислювати в одній із двох форм — народногосподарській (загальний ефект за умов використання нововведень) і внутрішньогосподарський (ефект, одержуваний окремо розробником, виробником і споживачем технічних нововведень).

В аналітичному аспекті. Підприємство ТОВ «Флеш» виготовляє високоякісні меблі. Основна продукція – гостинні, дитячі та молодіжні кімнати, кабінети, кухні, м’які меблі, прихожі та спальні.

Техніко-технологічна база ТОВ “Флеш” це активні основні засоби, що використовуються для випуску продукції власного виробництва. Активні основні засоби займають основну питому вагу в загальній сумі основного капіталу підприємства. Від їх якості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежить кінцеві результати діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового становища.

Первісна вартість технічної бази в 2002 році зросла на 1862 тис. грн., тобто на 288,68% порівняно з 2001 роком. На протязі 2002 року знос зріс на 115тис. грн. (на 46,94%). Технічна база на ТОВ “Флеш” в 2002 році зазнала значного оновлення. Залишкова вартість основних засобів, що відносяться до ТТБ зросла на протязі 2002 року на 1747 тис. грн. Якісний стан ТТБ ТОВ “Флеш” покращився, про це свідчить збільшення коефіцієнту придатності основних засобів з 62,02% до 85,64 % та відповідно знизився коефіцієнт зносу (на 23,62%).

За 2002 р. вартість технічної складової ТТБ зросла на протязі 2002 року на 1882 тис. грн., тобто на 288,68 %. Велику частку в структурі ТТБ ТОВ “Флеш” займають машини й устаткування. На кінець періоду частка машин та устаткування в загальній вартості технічної складової ТТБ складає 94,77 %.

Первісна вартість технологічної складової ТТБ в 2002 році зросла на 20 тис. грн., тобто на 6,06% порівняно з 2001 роком. На протязі 2002 року знос зріс на 10тис. грн. (на 33,33%). Технологічна база на ТОВ “Флеш” в 2002 році зазнала не значного оновлення. Залишкова вартість технологічної складової ТТБ зросла на протязі 2002 року на 10 тис. грн. Якісний стан технологічної складової ТТБ ТОВ “Флеш” погіршився, про це свідчить збільшення коефіцієнту зносу з 9,09% до 11,43 % та відповідно знизився коефіцієнт придатності (на 2,34%).

Зростання чисельності робітників з 35 до 48 не значно вплинуло на збільшення обсягу випуску продукції оскільки фондо- і технічна озброєність праці зросли, а це говорить про те, що створені необхідні умови для зростання обсягу виробництва продукції. При випуску продукції за 2001 р. — 600 тис. грн., продуктивність праці на одного робітника становила 17,14 тис. грн. За 2002 р. випуск зріс до 840 тис. грн., отже і продуктивність праці на одного робітника піднялася на 0,36 до 17,50 тис. грн. Це позитивним чином позначилося на діяльності ТОВ “Флеш”.

Фондоозброєність праці зросла з 25,71 до 61,25 тис. грн., тобто на 138,19% порівняно з минулим роком. Технічна озброєність праці зросла з 18,43 до 52,23 тис. грн., тобто на 183,41 % порівняно з минулим роком.

Фондовіддача основних виробничих фондів на ТОВ “Флеш” знизилася з 0,667 до 0,286, що пояснюється наступними причинами: введення в дію нового обладнання відбулося в кінці року, при цьому випуск продукції не встиг сильно зрости. Але можна планувати, що в 2003 році фондовіддача виробничих фондів зросте. Це також стосується активної частини виробничих фондів.

В 2001 році підприємство отримувало збитки від випуску продукції власного виробництва. В 2002 році за рахунок отримання позитивного фінансового результату від операційної діяльності в сумі 110 тис. грн. За рахунок цього рентабельність реалізації продукції зросла до 0,13 (на 581,48% порівняно з минулим роком), що при зменшенні фондовіддачі основних виробничих фондів на 0,381 дало змогу підвищити фондорентабельність до рівня 0,037.

Виробнича потужність ТОВ “Флеш” на кінець 2001 року при дійсному фонді роботи обладнання 29,11 тис. год. та нормі витрат часу на виробництво одиниці продукції 7,2 год. складала 4043 од. В 2002 році зросла кількість обладнання з 11 до 78 одиниць. При цьому дійсний фонд роботи обладнання склав 228,61 тис. год. та норма витрат часу на виробництво одиниці продукції 6,8 год. (за рахунок підвищення технології виробництва). Виробнича потужність ТОВ “Флеш” на кінець 2002 року складала 33619 од.

Найважливішою функцією управління підприємством ТОВ “Флеш” є планування його діяльності. В 2003 році ТОВ “Флеш” для розвитку ТТБ планує взяти кредит в сумі 500 тис. грн. в одному з банків м. Києва. Найбільш доцільно ТОВ “Флеш” брати кредит в АКБ “Форум”.

Впровадження нових технологій на ТОВ “Флеш” має передбачати вдосконалення процесу обробки деревини виготовленні меблів.

За рахунок збільшення виручки від реалізації продукції на 160 тис. грн. та скорочення робочого часу за рахунок поліпшення організації праці, підвищення рівня ТТБ на 3871,2 годин планується збільшити середньогодинний виробіток працюючого на 8,97 грн.

Провели оцінку ефективності інвестиційного проекту. Оскільки NVP = 36020 грн. > 0, РІ = 1,0722 > 1, то проект є прибутковим. Оскільки IRR = 0.13 > 0,10, то проект варто реалізовувати.

За рахунок провадження техніко-технологічних нововведень на ТОВ “Флеш” збільшиться технічна озброєність на 10,42 тис. грн., збільшиться продуктивність праці на 3,3 тис. грн. та зменшиться фондоємність на 0,493.

В 2003 році коефіцієнт ефективності 0,3. Це означає що за перший рік після впровадження нововведень окупиться 3/10 частина від вкладень.

В 2003 році питома вага активної частини основних фондів зросте з 85,27% до 87,41%. Фондовіддача виробничих фондів в 2003 році зросте за рахунок впровадження техніко-технологічних нововведень з 0,286 до 0,291. Фондовіддача активної частини виробничих фондів в 2003 році зросте за рахунок впровадження техніко-технологічних нововведень з 0,335 до 0,336.

В 2003 році за рахунок отримання прибутку в сумі 260 тис. грн. рентабельність реалізації продукції зросте до 0,26 (на 13% порівняно з минулим роком). Це дасть змогу підвищити фондорентабельність ТТБ до рівня 0,087 з 0,044 в 2002 році.


Література:

1. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

2. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.29-30.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.31-33.

7. Авдеенко В.И. Котлов В.А. Производственный потенциал промышленного предприятия .-М.: Экономика, 1995.-208 с.

8. Анчишкин А.И. Прогнозирование роста экономики. – К.: Экономика, 1998. – 98 с.

9. Архипов В.М. Проектирование производственного потенциала объединений (теоретические аспекты).-Л.: Изд. ЛГУ,1994.-С.75-89.

10. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 248 с.

11. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. — М.: М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.

12.Бойчик Н. Економіка підприємства. Навч.посібник. — К.: Атіка,2001-298с.

13.Гаєвська Л. Економіка, підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпінь.: Акад.ДПС, 2001-145с.

14. Головнин С. Д. Оценка результатов хозяйственной деятельности. – М., 1990. – 172 с.

15. Донец Ю.Ю. Эффективность использования производственного потенциала. Киев.: Знание, 1998. — 123 с.

16. Ермолович Л.Л. Анализ эффективности промышленного производства. -М.: Финансы и статистика, 1995. – 345с.

17. Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 382с.

18.Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

19.Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

20. Журко В. Ф. Оперативный экономический анализ в управлении производством. – Киев, 1994. – 215 с.

21.Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: Инфра-М, 2000-358с.

22. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

23.Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

24. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.

25. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.

26. Крассовский В.П. Экономический потенциал: резервы и отдача. -М.: Экономика,1996 – 348 с.

27. Ластовецький В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання: оцінка, аналіз, фактори, резерви. – Чернівці., 1995

28. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

29. Мазаракі А.А., Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 364 с.

30. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, С. 312.

31. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

32. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.Инфра-М, 2000. – 248с.

33. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

34. Производственный потенциал промышленности./Под ред. Н.И.Иванова.-Киев, 1995 – 478 с.

Розділ 2

                                                                                                                  

Таблиця № 1. Розрахунок об’єму товарної продукції

Асортимент

Добова потужність, т

Кількість робочих днів

Маса виробу, кг

Оптова ціна за 1 т , грн.

Об’єм товарної продукції, грн.

1

2

3

4

5

6

Хліб «Молочний»

8

224

0,8

6950

12454400

Ріжки «Здобні»

3

224

0,06

7000

4704000

Всього

21392000

         Річна потужність розраховується шляхом множення добової потужності на режим роботи підприємства:

Рп  = Дп ∙ кд,    тон.

         

Рп (хліба)         =  8  ∙  224   =  1792  т

Рп  (ріжок) =  3  ∙  224   =   672   т

           Об’єм товарної продукції розраховуємо шляхом множення річної потужності на оптову ціні за 1 тону продукції:

ТП = Рп  ∙ Оц,    грн.

ТП (хліба)       = 1792  ∙ 6950 =  12454400 грн.

ТП (ріжок) = 672   ∙ 7000  =   4704000 грн.

Разом: 12454400+ 4704000 = 21392000  грн.

Таблиця № 2 Розрахунок балансу робочого часу

Назва фондів робочого часу

Дні

%

Календарний фонд

365

-

Вихідні дні і дні свят

112

-

Номінальний фонд робочого часу

253

100

Невиходи по причинах в тому числі:

29

11,42

-чергові відпустки

10

-неявки з дозволу адміністрації

2

-декретні відпустки

9

-хвороба

4

-виконання державних обов’язків

2

-навчання

2

Ефективний фонд робочого часу

224

88,58

Таблиця № 3 Розрахунок спискового складу робітників

Назви професій робітників виробничої бригади

Тарифний розряд

Всього робітників, чол.

Планові невиходи, % (11,42%)

Списковий

склад робітників, чол.

1

2

3

4

5

Технолог

V

1

Майстер

ІV

2

Пекар

ІV

3

Тістоміс

ІІІ

2

Формувальник

ІІІ

2

Складальник

ІІ

2

Всього

12

1

13

                                        

                                           12  ∙   11,42

Планові невиходи :    ----------------------    = 1,142 ≈   1  чол.

                                                100

Таблиця № 4  Розрахунок річного фонду зарплати

Асортимент

Річна потужність, т

Відрядна розцінка за 1т. грн.

Тарифний фонд ЗП, грн.

Доплати в % (60-80)

Основна ЗП, грн..

Додаткова ЗП, грн.

Річний фонд ЗП, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

Хліб «Молочного»

1792

60

107520

64512

172032

13762,56

185794,56

Ріжки

«Здобні»

672

60

40320

24192

64512

5160,96

69672,96

Разом

255467,52

Т.ф. = Рп ∙ Відрядну розцінку

Т.ф. (хліба)      = 1792  ∙ 60 = 107520 грн.

Т.ф. (ріжок) = 672  ∙ 60 = 40320 грн.

Доп.(хліба)      = 107520  ∙ 60/ 100 = 64512    грн.

Доп.(ріжок) = 40320  ∙ 60/ 100 = 24192 грн.

ЗП осн. (хліба)        = 105720 + 64512 = 172032   грн.

ЗП осн. (ріжок) = 40320 + 24192 = 64512 грн.

ЗП дод. (хліба)        = 172032 ∙ 8/100 = 13762,56 грн.

ЗП дод. (ріжок) =  64512  ∙ 8/100 =  5160,96 грн.

РФ (хліба)        = 172032 + 13762,56 = 185794,56 грн.

РФ (ріжок) =   64512 +   5160,96 = 69672,96 грн.

Разом = 185794,56+ 69672,96= 255467,52 грн.

 

      

 Від річного фонду зарплати розраховуємо наступні відрахування:

       - на соціальне страхування (36%):

                                          185794,56 ∙ 36

Хліб «Молочного»    = ------------------------ =   66886,04  грн.

                                                    100

                                       69672,96  ∙ 36

Ріжок «Здобних»      = ------------------------ =  25082,27  грн.

                                         100

 •  у фонд зайнятості (2%):

                                            185794,56  ∙ 2

Хліб «Молочного»        = ---------------------- =   3715,89   грн.

                                                      100

                                       69672,96 ∙ 2

Ріжок «Здобних»   = ---------------------- = 1393,46 грн.

                                              100

Від основної заробітної плати розраховуємо:

 •  витрати на підготовку та освоєння виробництва (10%):

                                            172032 ∙ 10

Хліб «Молочного»        = -------------------- =  17203,2грн.

                                                     100

                                             64512 ∙ 10

Ріжок «Здобних»         = --------------------- =  6451,2  грн.

                                                     100

 •  витрати на утримання та експлуатацію устаткування (20%):

                                          172032  ∙ 20

Хліб «Молочного»        = -------------------- =  34406,4   грн.

                                                     100

                                     64512  ∙ 20

Ріжок «Здобних» = --------------------- =  12902,4 грн.

                                          100

 •  цехові витрати (30%):

 

                                            172032  ∙ 30

Хліб «Молочного»        = -------------------- =  51609,6грн.

                                                     100

                                         64512  ∙ 30

Ріжок «Здобних»      = --------------------- =  19353,6 грн.

                                                100

Середньорічну заробітну плату (ЗПср.р.) визначають за формулою:

                                                              Фр.

                                           ЗП ср. р. = ----------- , грн.

                                                              ч сп

де Фр. – річний фонд заробітної плати, грн.

   ч сп – середньосписковий склад працівників, чол.

                                                              225467,52

                                           ЗП ср. р. = ---------------------- =    19651,35 грн.

                                                                    13

Середньомісячну заробітну плату визначають за формулою:

                                                          ЗПср.р.

                                       ЗП ср. м. = ----------- , грн.

                                                           12

де ЗПср.р. – середньорічна зарплата, грн.

          12 – кількість місяців в році, міс.

                                                              19651,35

                                        ЗП ср. м. = ----------------------  = 1637,61 грн.

                                                                   12  

Таблиця № 5 Розрахунок вартості технологічного устаткування

№ п/п

Назва, тип, марка

Ціна, грн.  

Кількість одиниць, шт.

Вартість, грн.

1

2

3

4

5

1

Піч ФТЛ-2

12100

1

12100

5

Тістомісильна машина А2-ХТЗ-Б

10037

2

20074

2

Діжа Т1-ХТ2Д

4300

2

8600

4

Тістоподільник «Восход»

8170

2

16340

7

Просіювач «Піонер»

12999

1

12999

8

Тістоокруглювач  ХТО

10000

1

10000

6

Вистійна шафа  СЕШ-1

15700

1

15700

8

Вагонетки ХКЛ-180

250

10

2050

9

Діжеперекидач

7835

2

15670

10

Міксери

2107

3

6312

                    Всього

 119854

Таблиця № 6 Розрахунок затрат на устаткування

Види затрат

Відсотки

Сума, грн.

1

2

3

1. Технологічне устаткування          (з попередньої таблиці).

119854

2. Інше невраховане.

10 – 15

(від усього)

11985,4

3. Транспортні витрати.

4 – 5

29963,5

4. Трубопроводи  і насоси.

12

9987,83

5. Затрати на запчастини.

3

39951,3

6. Монтаж.

20 – 25

5992,7

7. КВП.

5 – 6

23970,8

8. Ізоляція і спец роботи.

8 - 12

14981,75

Разом

256687,28

Інше невраховане            =  119854 ∙ 10/100 = 11985,4  грн.

Транспортні витрати       = 119854  ∙   4 /100= 29963,5  грн.

Трубопроводи  і насоси  = 119854 ∙ 12/100 = 9987,83  грн.

Затрати на запчастини    =  119854 ∙   3/100 =  39951,3  грн.

Монтаж                            = 119854 ∙  20/100 =  5992,7 грн.

КВП                                  = 119854  ∙   5/100 =  23970,8 грн.

Ізоляція і спец роботи     =  119854 ∙ 8/100 = 14981,75грн.

Разом =    119854    +  29963,5 + 39951,3 + 9987,83 + 5992,7 + 23970,8 + 14981,75 = 256687,28

Таблиця № 7 Розрахунок вартості ОВФ (основних виробничих фондів)

В т. ч.

Всього, грн.

Вартість будівлі

(по даних підприємства)

Устаткування (включаючи затрати на нього)

1

2

3

129000

256687,28

385687,28

Розрахунок вартості  основних виробничих фондів:

Фс.р. = Вб + Ву

Фс.р. = 129000 + 256687,28 = 385687,28  грн.

Розрахунок показників використання основних виробничих фондів

                                                                ТП

                                                      Фв = ------- , грн.

                                                                 Фср  

де ТП – об’єм товарної продукції, грн.;

    Фср – середньорічна вартість основних фондів підприємства, грн.

                                                 385687,28

                                        Фв = -----------------  =   15,42 грн.

                                                  385687,28  

Фондомісткість є оберненим показником до фондовіддачі:

                                                                  Фср

                                                      Фм = ---------  , грн.

                                                                  ТП

                                                     385687,28

                                          Фм = ----------------- =    0,06  грн.

                                                     5949400

Фондоозброєність розраховуємо за формулою:

                                                                 Фср

                                                      Фв = --------- , грн.

                                                                 К чол.

де К чол. – середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу.

               

                                                     385687,28

                                          Фв = ----------------- =  29668,25  грн.

                                                            13     

        

Амортизація – це перенесення вартості основних фондів на вартість новоствореної продукції протягом терміну їх корисного використання (експлуатації).

Розрахунок амортизаційних відрахувань

                                                              Фср ∙ На

                                                      А = ------------ , грн.

                                                                  100

де – На – норма амортизації, % (для хлібопекарських  підприємств На = 15%).

                                                     385687,28 ∙ 15       

                                          А = ----------------------  =  57853,09  грн.

                                                              100

Таблиця № 8 Розрахунок кількості і вартості електроенергії на  

                                                    технологічні цілі

Назва продукції

Річна потужність, т

Норма витрат на 1т, кВт/год.

Кількість на рік, кВт/год.

Ціна

за 1 кВт/год.

Річна вартість, грн.

1

2

3

4

5

6

Хліб «Молочний»

1792

60

107520

1,20

129024

Ріжки

«Здобні»

672

60

40320

1,20

48384

Кількість на рік електроенергії для хліба = 1792  ∙  60 = 107520   кВт/год.

Кількість на рік електроенергії для ріжок= 672  ∙  60 =   40320   кВт/год.

 

Річна вартість електроенергії для хліба = 107520  ∙  1,20 = 129024   грн.

Річна вартість електроенергії для рогаликів = 40320  ∙ 1,20 = 48384  грн.

Таблиця № 9 Розрахунок кількості і вартості сировини для виробництва

хліба «Молочного»

Річна потужність – 1792 т

Плановий вихід – 138,3 %

Назва сировини

Норма витрат на 100 кг борошна

Кількість сировини на річну потужність, т

Ціна за 1 кг, грн.

Річна вартість сировини, грн.

1

2

3

4

5

Основна сировина:

Борошно вищого

гатунку, кг

100

1295,734

4,50

5830803

Разом:

100

5830803

Накладні втрати, %

3

174924,09

Всього:

6005727,09

Додаткова сировина:

Дріжджі, кг

2,0

25,91

9,00

233190

Сіль, кг

1,5

19,44

4,50

87480

Цукор-пісок, кг

2,0

25,91

7,00

233190

Молоко незбиране, кг

7,0

90,70

6,00

544200

Маргарин столовий

3,0

38,87

8,00

310960

Всього:

1409020

Норми витрат на 100 кг борошна береться з рецептури.

Кількість сировини розраховують по формулі:

                                                               Рп

                                                     Кб = ------ 100%

                                                               Пв

                            1792

К борошна =    --------------- ∙ 100   = 1295,734 т

                             138,3

Річна вартість борошна: 1295,734 ∙ 4,50 ∙ 1000 = 5830803грн.

Накладні витрати:              5830803  ∙ 3

                                         -------------------- = 174924,09 грн.

                                                    100

Всього основної сировини: 583080  +  174924,09 = 6005727,09 грн.

Кількість додаткової сировини розраховують за формулою:

                                                          Кб.  ∙ Нв

                                            Кд. с.= ----------------

                                                             100

                              1295,734∙ 2,0

К дріжджів -          ----------------------- = 25,91  т

                                        100

                               1295,734   ∙ 1,5

К солі        -          ----------------------- = 19,44 т

                                       100

                            1295,734  ∙ 2,0

К цукру-піску -    ------------------------- =  25,91 т

                                      100

                             1295,734 ∙ 7,00

 К молока        -    ------------------------- = 90,70 т

   незбираного                    100

                             1295,734 ∙ 3,00

К маргарину       -    ------------------------- = 38.87 т

     столового                      100

Річна вартість

                  дріжджів:          25,91∙ 9,00 ∙ 1000 =  233190 грн.

                  солі         :          19.44∙ 4.50 ∙ 1000 =  87480 грн.

                  цукру-піску:      25,91   ∙ 7,00  ∙ 1000 =  233190 грн.

                  молока :              90,70 ∙ 6,00 ∙ 1000 = 544200 грн.

                  незбираного

                   маргарину     38,87 ∙ 8,00 ∙ 1000 = 310960 грн.

                   столового

Всього додаткової сировини:  233190+87480+233190+544200+310960 = 1409020 грн.

Таблиця № 10 Розрахунок кількості і вартості сировини для виробництва

Ріжок «Здобних»

Річна потужність – 672 т

Плановий вихід – 128 %

Назва сировини

Норма витрат на 100 кг борошна

Кількість сировини на річну потужність, т

Ціна за 1 кг, грн.

Річна вартість сировини, грн.

1

2

3

4

5

Основна сировина:

Борошно 1-го гатунку, кг

100

525

4,00

2100000

Разом:

100

2100000

Накладні втрати, %

3

63000

Всього:

2163000

Додаткова сировина:

Дріжджі, кг

4,0

21

9,00

189000

Сіль, кг

2,0

10,5

4,50

47250

Цукор, кг

3,0

15,75

7,00

110250

Маргарин, кг

18,0

94,5

8,00

756000

Всього:

11025000

                            672

К борошна =    --------------- ∙ 100= 525 т

                            128

Річна вартість борошна: 525 ∙ 4,00 ∙ 1000 = 2100000 грн.

Накладні витрати:                2100000  ∙ 3

                                         ------------------------- = 63000    грн.

                                                     100

Всього основної сировини:  2100000  + 63000  = 2163000 грн.

Кількість сировини на річну потужність:

                                  525  ∙ 4,0

К дріжджів -          -------------------------- = 21 т

                                       100

                                

                                    525  ∙ 2,0

К солі        -          -------------------------- =  10,5т

                                        100

                                   525   ∙ 3,0

К цукру        -         -------------------------- =  15,75т

                                         100

                                    525  ∙ 18,0

К маргарину   -      -------------------------- =  94,5  т

                                         100

                                 

Річна вартість

                  Дріжджів   :     21 ∙ 9,00 ∙ 1000 = 189000 грн.

                  солі            :     10,5 ∙ 4.50 ∙ 1000 = 47250 грн.

                  цукру         :     15,75 ∙ 7.0   ∙ 1000 = 110250 грн.

                  маргарину:      94,5 ∙  8,0 ∙ 1000 = 756000 грн.

Всього додаткової сировини:  

189000 + 47250 + 110250 + 756000 = 11025000

                                                 

Таблиця № 11  Розрахунок калькуляції собівартості продукції

для хліба  «Молочного»

                                                                                                        Рп = 1792 т

Статті витрат

Витрати

На річну виробітку, грн.

На 1 т., грн.

1. Основна сировина з накладними витратами.

6005727,09

2. Додаткова сировина.

1409020

3. Електроенергія на технологічні цілі.

129024

4. Основна зарплата робітників виробничої бригади.

172032

5. Додаткова зарплата робітників виробничої бригади.

13762,56

6. Відрахування на соціальне страхування (36%).

66886,04

7. Відрахування у фонд зайнятості (2%).

3715,89

8. Витрати на підготовку і освоєння виробництва (10%).

17203,2

9. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування (20%).

34406,4

10. Цехові витрати (30%).

51609,6

11. Виробнича собівартість .

7903386,7

12. Позавиробничі витрати. (3%)

2634462,26

13. Повна собівартість.

10537848,96

5880,49

Виробнича собівартість являє собою суму всіх затрат пов’язаних із виробництвом продукції. В даному разі це сума з 1-ї по 10-ту статтю.

Виробнича собівартість :        6005727,09 + 1409020 + 129024 + 172032 +13762,56 + 66886,04 + 3715,89 + 17203,2 + 34406,4 + 51609,6 = 7903386,7

Позавиробничі витрати – це витрати, які не зв’язані із виробництвом продукції, а саме це затрати на збут і рекламу продукції, вони становлять 3-5% від виробничої собівартості.

                                              7903386,7 ∙ 3

Позавиробничі витрати:  ---------------------------    =  2634462,26 грн.

                                                          100

Повна собівартість – це сума виробничої собівартості в поза виробничих витрат.

7903386,7 + 2634462,26  = 10537848,96   грн.

Сб =10537848,96 : 1792  = 5880,49  грн.

Прибуток розраховують за формулою:

П = ТП – Сб

П –12454400 -   10537848,96 = 1916551,04 грн.

Рентабельність продукції розраховують за формулою:

                                          П

                               Р = --------- х 100

                                          Сб

                                          1916551,04

                               Р = ---------------------------- х 100 = 18,18%

                                      10537848,96

Таблиця № 12 Розрахунок калькуляції собівартості продукції

                                      Ріжок «Здобних»

                                                                                                     Рп = 672 т

Статті витрат

Витрати

На річну виробітку, грн.

На 1 т., грн.

1. Основна сировина з накладними витратами.

2163000

2. Додаткова сировина.

1102500

3. Електроенергія на технологічні цілі.

48384

4. Основна зарплата робітників виробничої бригади.

64512

5. Додаткова зарплата робітників виробничої бригади.

5160,96

6. Відрахування на соціальне страхування (36%).

25082,27

7. Відрахування у фонд зайнятості (2%).

1393,46

8. Витрати на підготовку і освоєння виробництва (10%).

6451,2

9. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування (20%).

12902,4

10. Цехові витрати (30%).

19353,6

11. Виробнича собівартість (3%)

3448739,89

12. Позавиробничі витрати.

1149579,96

13. Повна собівартість.

4598319,95

6842,73

Виробнича собівартість:

2163000 + 110250 + 48384 + 64512 + 5160,96 + 25082,27 + 1393,46 + 6451,2 + 12902,4 + 19353,6 = 3448739,89 грн.

                                            3448739,89 ∙ 3

Позавиробничі витрати:  ---------------------------   =   1149579,96 грн.

                                                       100

Повна собівартість:

                 3448739,89 +  1149579,96 = 4598319,85 грн.

Сб =4598319,85 : 672 = 6842,73 грн.

Прибуток розраховується за формулою:

П = ТП – Сб ,

де ТП – обсяг продукції за оптовими цінами без ПДВ, грн. ;

      Сб – повна собівартість продукції, грн.

Для ріжок    П =4704000 –4598319,85= 105680,15 грн.

Рентабельність розраховується за формулою:

                                                           П

                                                 Р = -------  ∙ 100

                                                           Сб. 

де П – прибуток від реалізації продукції , грн.;

   Сб.– повна собівартість продукції, грн.

                                 105680,15

Для ріжок    Р = -------------------- ∙ 100 =     2,29 %

                                4598319,85

Розрахунок оптової та роздрібної ціни на продукцію

        Оптова ціна  підприємства – це ціна, що використовується у розрахунках між виробниками продукції із підприємствами споживачами продукції або із збутовими організаціями і оптовими торговельними базами.

Оц = Сб + Пр , грн.

де Сб – повна собівартість за одиницю продукції, грн.

    Пр – величина прибутку в ціні, грн.

      Прибуток у ціні визначається за нормативом собівартості. Величина цього нормативу встановлюється підприємством виходячи з міркувань прибуткової продукції.

                                                               П

                                                   Пр  = ------, грн.

                                                                Рn

                            1916551,04

Пр (для хліба) = -------------------- = 1069,50 грн.

                                  1792

                                 105680,15

Пр  (для ріжок)    = ----------------- =  157,26 грн.  

                                       672

О ц (для хліба)    = 1069,50 +  5880,49  = 6950   грн.  

О ц (для ріжок) = 157,26 + 6842,13 =  7000  грн.

                                  О ц  ∙ 20%

О ц з ПДВ    =  О ц + ---------------- ,      грн.

                                      100

                                                            6950  ∙ 20%

О ц з ПДВ (для хліба)        =  6950 + -------------------- = 8340  грн.

                                                                  100

                                                         7000 ∙ 20%

О ц з ПДВ (для ріжок)   =  7000 + -------------------- = 8400  грн.

                                                                 100

                      О ц  ∙ 10%

Н торг    =   ---------------- ,      грн.

                         100

                                      6950  ∙ 10%

Н торг (для хліба)     =   ------------------ = 695  грн.

                                            100

                                       7000  ∙ 10%

Н торг (для ріжок)   =   ----------------- = 700  грн.

                                                100

Ц р   =   О ц з ПДВ  +   Н торг  

 

Ц р (для хліба)     =   8340  +  695 = 9035  грн.  

 

Ц р (для ріжок)   =  8400  +  700 = 9100  грн.    

Оскільки маса хліба «Домашнього» становить 0,4 кг, тоді:

           9035   ∙ 0,8

Ц р = ----------------- = 7,23 грн.

                  1000

Оскільки маса рогалика з кмином і сіллю становить 0,1 кг, тоді:

            9100 ∙ 0,06

Ц р = ----------------- = 0,55  грн.

                  1000

Розділ 3

Для покращення продуктивності підприємства я придбала нове обладнання:

- діжа;

- тістомісильну машину А2-ХТН;

-  вагонетки ХКЛ-80

Таблиця № 1 Розрахунок вартості технологічного устаткування

№ п/п

Назва, тип, марка

Ціна, грн.  

Кількість одиниць, шт.

Вартість, грн.

1

2

3

4

5

1

діжа

4000

2

8000

2

тістомісильну машину А2-ХТН

5500

2

11000

3

вагонетки ХКЛ-80

200

15

3000

Всього

18000

Таблиця № 2  Розрахунок затрат на устаткування

Види затрат

Відсотки

Сума, грн.

1

2

3

1. Технологічне устаткування          (з попередньої таблиці).

18000

3. Транспортні витрати.

4 – 5

4500

6. Монтаж.

20 – 25

900

Разом

23400

Транспортні витрати       = 18000  ∙   4 /100 = 4500  грн.

Монтаж                             = 18000  ∙   20 /100 =  900  грн.

Разом =  18000 + 4500 + 900 =  23400 грн.

 

                                                                                                             

Таблиця 3. Розрахунок об’єму товарної продукції

Асортимент

Річна виробнича потужність, т

Оптова ціна за 1 т , грн

Об’єм товарної продукції, грн.

1

2

3

4

Хліб «Молочний»

2016

7100

14313600

Ріжки

«Здобні»

1120

7300

8176000

Всього

22489600

         Річна потужність розраховується шляхом множення добової потужності на режим роботи підприємства:

Рп  = Дп ∙ кд,    тон.

         

Рп (хліба)       =  9  ∙  224   =  2016   т

Рп  (ріжок) =  5  ∙  224   = 1120   т

           Об’єм товарної продукції розраховуємо шляхом множення річної потужності на оптову ціні за 1 тону продукції:

ТП = Рп  ∙ Оц,    грн.

ТП (хліба)       = 2016  ∙ 7100 =  14313600 грн.

ТП (ріжок) = 1120  ∙ 7300  = 8176000 грн.

Разом:  14313600 + 817600  = 224896000  грн.

Таблиця № 4  Розрахунок балансу робочого часу

Назва фондів робочого часу

Дні

%

Календарний фонд

365

-

Вихідні дні і дні свят

112

-

Номінальний фонд робочого часу

253

100

Невиходи по причинах в тому числі:

29

11,42

-чергові відпустки

10

-неявки з дозволу адміністрації

2

-декретні відпустки

9

-хвороба

4

-виконання державних обов’язків

2

-навчання

2

Ефективний фонд робочого часу

224

88,58

Таблиця № 5 Розрахунок спискового складу робітників

Назви професій робітників виробничої бригади

Тарифний розряд

Всього робітників, чол.

Планові невиходи, % (11,42%)

Списковий

склад робітників, чол.

1

2

3

4

5

Технолог

V

1

Майстер

ІV

2

Формувальник

ІІІ

2

Складальник

ІІ

2

Пекар

ІV

3

Тістоміс

ІІІ

1

                     Всього                   

11

1

12

                                       12  ∙   11,42

Планові невиходи :    ----------------------    = 0,9136 ≈   1  чол.

                                                100

Таблиця № 6 Розрахунок річного фонду зарплати

Асортимент

Річна потужність, т

Відрядна розцінка за 1т. грн.

Тарифний фонд ЗП, грн.

Доплати в % (60-80)

Основна ЗП, грн..

Додаткова ЗП, грн.

Річний фонд ЗП, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

Хліб «Молочний»

2016

60

120960

72576

193536

15482,88

209018,88

Ріжки «Здобні»

1120

60

67200

40320

107520

8601,6

116121,6

Разом

325140,48

Т.ф. = Рп ∙ Відрядну розцінку

Т.ф. (хліба)  = 2016  ∙ 60 = 120960 грн.

Т.ф. (ріжок) = 1120   ∙ 60 = 67200 грн.

Доп.(хліба)   = 120960  ∙ 60/ 100 = 72576 грн.

Доп.(ріжок)  = 67200  ∙ 60/ 100 = 40320 грн.

ЗП осн. (хліба)  = 120960 + 72576 = 193536 грн.

ЗП осн. (ріжок) = 67200 + 40320 = 107520 грн.

ЗП дод. (хліба)  = 193536  ∙ 8/100 = 15482,88 грн.

ЗП дод. (ріжок) = 107520  ∙ 8/100 = 8601,6 грн.

РФ (хліба)  = 193536 + 15482,88   = 209018,88 грн.

РФ (ріжок) = 107529 + 8601,6  = 116121,6 грн.

Разом = 209018,88 + 116121,6 = 325140,48 грн.

          Від річного фонду зарплати розраховуємо наступні відрахування:

       - на соціальне страхування (36%):

                                           209018,88 ∙ 36

Хліб «Млочного»    = ------------------------ =   75246,79  грн.

                                                    100

                                 116121,6  ∙ 36

Ріжки  «Здобні» = ------------------------ =  24385,536  грн.

                                       100

 •  у фонд зайнятості (2%):

                                              209018,88  ∙ 2

Хліб «Молочний»            = --------------------- =  4180,37    грн.

                                                    100

                                       116121,6  ∙ 2

Ріжки «Здобні»           = --------------------- = 2322,42  грн.

                                               100

Від основної заробітної плати розраховуємо:

 •  витрати на підготовку та освоєння виробництва (10%):

                                           193536  ∙ 10

Хліб «Молочний»            = --------------------- =  19353,6   грн.

                                                     100

                                          107520  ∙ 10

Ріжки «Здобні»           = --------------------- =  10752  грн.

                                                    100

 •  витрати на утримання та експлуатацію устаткування (20%):

                                        193536 ∙ 20

Хліб «Молочний»        = ------------------- =  38707,2   грн.

                                                    100

                                     107520 ∙ 20

Ріжки «Здобні»        = ------------------- =    21504 грн.

                                             100

 •  цехові витрати (30%):

   

                                          193536 ∙ 30

Хліб «Молочний»        = -------------------- =   58060.8   грн.

                                                    100

                                       107520 ∙ 30

Ріжки «Здобні»          = ------------------- =  32256  грн.

                                              100

Середньорічну заробітну плату (ЗПср.р.) визначають за формулою:

                                                               Фр.

                                           ЗП ср. р. = ----------- , грн.

                                                     ч сп

де Фр. – річний фонд заробітної плати, грн.

   ч сп – середньосписковий склад працівників, чол.

                                                             325140,42

                                           ЗП ср. р. = ---------------- =    27095,03  грн.

                                                                  12

Середньомісячну заробітну плату визначають за формулою:

                                                          ЗПср.р.

                                       ЗП ср. м. = ----------- , грн.

                                                           12

де ЗПср.р. – середньорічна зарплата, грн.

 12 – кількість місяців в році, міс.

                                                            27095,03                    

                                        ЗП ср. м. = ----------------------  = 2257,92   грн.

                                                                12  

Таблиця № 7   Розрахунок кількості і вартості електроенергії на    

                                                      технологічні цілі

Назва продукції

Річна потужність, т

Норма витрат на 1т, кВт/год.

Кількість на рік, кВт/год.

Ціна

за 1 кВт/год.

Річна вартість, грн.

1

2

3

4

5

6

Хліб «Молочний»

2016

60

120960

1,20

145152

Ріжки «Здобні»

1120

60

67200

1,20

80640

Кількість на рік електроенергії для хліба = 2016  ∙  60 = 120960  кВт/год.

Кількість на рік електроенергії для рогалик а = 1120  ∙  60 =   67200   кВт/год.

 

Річна вартість електроенергії для хліба = 120960  ∙  1,20 = 145152   грн.

Річна вартість електроенергії для рогалика = 67200  ∙  1,20 = 80640  грн.

Таблиця № 8  Розрахунок кількості і вартості сировини для виробництва

хліба «Молочного»

Річна потужність – 2688 т

Плановий вихід – 133 %

Назва сировини

Норма витрат на 100 кг борошна

Кількість сировини на річну потужність, т

Ціна за 1 кг, грн.

Річна вартість сировини, грн.

1

2

3

4

5

Основна сировина:

Борошно вищого

гатунку, кг

100

1457,7

4,50

6559650

Разом:

100

6559650

Накладні втрати, %

3

196789,5

Всього:

6756439,5

Додаткова сировина:

Дріжджі, кг

2,0

29,15

9,00

262350

Сіль, кг

1,5

21,86

4,50

98370

Цукор-пісок, кг

2,0

29,15

7,00

204050

Молоко незбиране, кг

7,0

102,04

6,00

612240

Маргарин столовий

3,0

43,73

8,00

349840

Всього:

1526850

Норми витрат на 100 кг борошна береться з рецептури.

Кількість сировини розраховують по формулі:

                                                                 Рп

                                                     Кб = -------- 100%

                                                                 Пв

                             2016

К борошна =    --------------- ∙ 100= 1457,7  т

                            138,3

Річна вартість борошна: 1457,7 ∙ 4,50 ∙ 1000 = 6559650  грн.

Накладні витрати:           6559650  ∙ 3

                                         -------------------- = 196789,5  грн.

                                                 100

Всього основної сировини:  6559650  +  196789,5  = 6756439,5 грн.

Кількість додаткової сировини розраховують за формулою:

                                                         

                                                         Кб.  ∙ Нв

                                             Кд. с.= ----------------

                                                             100

                                     1457,7 ∙ 2,0

К дріжджів             -    ------------------------- = 29,15  т

                                             100

                                      1457,7 ∙ 1,5

К солі                -     ------------------------- = 21,86 т

                                             100

                                      1457,7  ∙ 2,0

К цукру-піску        -    ------------------------- = 29,15  т

                                             100

                                      1457,7 ∙ 7,0

 К молока             -     ------------------------- = 102,04 т

     незбираного                         100

                             1457,7 ∙ 3,00

К маргарину       -    ------------------------- = 43,73 т

     столового                      100

Річна вартість

                  дріжджів           :  29,15 ∙ 9,00 ∙ 1000 = 262350 грн.

                  солі                    :  21,86 ∙ 4.50 ∙ 1000 =98370 грн.

                  цукру-піску       :  29,15 ∙ 7,0   ∙ 1000 = 204050 грн.

                  молока               :  102,04 ∙ 6,0 ∙ 1000 = 612240 грн.

                  незбираного

                 

                  маргарину          : 43,73   ∙ 8,0 ∙ 1000 = 349840 грн.

Всього додаткової сировини:  262350 + 98370 + 204050 + 349840 + 612240 =                                             1526850 грн.

Таблиця № 9  Розрахунок кількості і вартості сировини для виробництва

Ріжки «Здобні»

Річна потужність – 1120 т

Плановий вихід – 128,1 %

Назва сировини

Норма витрат на 100 кг борошна

Кількість сировини на річну потужність, т

Ціна за 1 кг, грн.

Річна вартість сировини, грн.

1

2

3

4

5

Основна сировина:

Борошно в/г, кг

100

875

4,00

3500000

Разом:

100

3500000

Накладні втрати, %

3

    105000

Всього:

3605000

Додаткова сировина:

Дріжджі, кг

4,0

35

9,00

315000

Сіль, кг

2,0

17,5

4,50

78750

Цукор , кг

3,0

23,55

7,00

164850

Маргарин, кг

18,0

141,3

8,0

1130400

Всього:

1689000

                             1120

К борошна =    --------------- ∙ 100= 875 т

                            128

Річна вартість борошна: 875 ∙ 4,00 ∙ 1000 = 3500000  грн.

Накладні витрати:             3500000  ∙ 3

                                         ---------------------- = 105000  грн.

                                                    100

Всього основної сировини:  3500000  + 105000  = 3605000 грн.

Кількість сировини на річну потужність:

                                  875 ∙ 4

К дріжджів -          ----------------------- = 35 т

                                        100

                                    875 ∙ 2

К солі        -          ---------------------- =  17,5 т

                                        100

                                  875 ∙ 3,0

К цукру        -        ---------------------- =  23,55 т

                                        100

                                    875 ∙ 18,0

К маргарину   -       ---------------------- = 141,3 т

                                        100

                                 

Річна вартість

                  Дріжджів    :  35 ∙ 9,00 ∙ 1000 = 315000 грн.

                  солі             :   17,5 ∙ 4.50 ∙ 1000 = 78750 грн.

                  цукру         :    23,55  ∙ 7,0   ∙ 1000 = 164850грн.

                  маргарину :   141,3 ∙ 8,0 ∙ 1000 = 1130400 грн.

               

Всього додаткової сировини:  

31500 + 78750 + 164850 + 1130400 = 1698000грн.

                                                 

Таблиця № 10 Розрахунок калькуляції собівартості продукції

                                              для хліба  «Молочного»

                                                                                                        Рп = 2688 т

Статті витрат

Витрати

На річну виробітку, грн.

На 1 т. грн.

1. Основна сировина з накладними витратами.

6756439,5

3097,74

2. Додаткова сировина.

1526850

694,36

3. Електроенергія на технологічні цілі.

145152

72

4. Основна зарплата робітників виробничої бригади.

193536

48

5. Додаткова зарплата робітників виробничої бригади.

15482,88

3,84

6. Відрахування на соціальне страхування (36%).

75246,79

18,66

7. Відрахування у фонд зайнятості (2%).

4180,37

1,03

8. Витрати на підготовку і освоєння виробництва (10%).

19353,6

4,8

9. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування (20%).

38707.2

9,6

10. Цехові витрати (30%).

58060,8

14,4

11. Виробнича собівартість .

8833009,14

3964,44

12. Позавиробничі витрати. (3%)

2944336,38

118,93

13. Повна собівартість.

11777345,52

5841,93

Виробнича собівартість являє собою суму всіх затрат пов’язаних із виробництвом продукції. В даному разі це сума з 1-ї по 10-ту статтю.

Виробнича собівартість :  

6756439,5 + 1526850 + 145152 + 193536 + 15482,88 + 75246,79 + 4180,37 + 19353,6 + 38707,2 + 58060,8 = 8833009,14грн.

Позавиробничі витрати – це витрати, які не зв’язані із виробництвом продукції, а саме це затрати на збут і рекламу продукції, вони становлять 3-5% від виробничої собівартості.

                                             8833009,14   ∙ 3

Позавиробничі витрати:  ---------------------------    =  2944336,38грн.

                                                       100

Повна собівартість – це сума виробничої собівартості в поза виробничих витрат.

8833009,14  +   2944336,38  = 11777345,52  грн.

Сб =11777345,52 :   2016  = 5841,93 грн.

Прибуток розраховують за формулою:

П = ТП – Сб

П –14313600 – 11777345,52 = 2536254,48грн.

Рентабельність продукції розраховують за формулою:

                                          П

                               Р = --------- х 100

                                          Сб

                                          2536254,48

                                Р = ----------------- х 100 = 21,53 %

                                         11777345,52

 

Таблиця № 11 Розрахунок калькуляції собівартості продукції

для ріжок «Здобних»

                                                                                                     Рп = 1120 т

Статті витрат

Витрати

На річну виробітку, грн.

На 1 т., грн.

1. Основна сировина з накладними витратами.

3605000

3216,23

2. Додаткова сировина.

1689000

2250,19

3. Електроенергія на технологічні цілі.

80640

72

4. Основна зарплата робітників виробничої бригади.

107520

56

5. Додаткова зарплата робітників виробничої бригади.

8601,6

4,48

6. Відрахування на соціальне страхування (36%).

41803,56

21,77

7. Відрахування у фонд зайнятості (2%).

2322,42

1,20

8. Витрати на підготовку і освоєння виробництва (10%).

10725

5,6

9. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування (20%).

21504

11,2

10. Цехові витрати (30%).

23256

16,8

11. Виробнича собівартість.

5518759,58

5655,49

12. Позавиробничі витрати (3%).

1839586,53

169,66

13. Повна собівартість.

7358346,11

6569,95

Виробнича собівартість :  

3605000 + 168900 + 80640 + 107520 + 8601,6 + 41803,56 + 2322,42 + 10752 + 21504 + 32256 = 5518759,58 грн.

                                             5518759,58  ∙ 3

Позавиробничі витрати:  ---------------------------    =  1839586,53 грн.

                                                       100

Повна               = 5518759,58 +  19839586,53   = 7358346,11грн.

собівартість

Сб =:   7358346,11 : 1120  = 6569,95  грн.

 

П =  8176000 -  7358346,11= 817653,89 грн.

                                                       

                      817653,89

              Р = ---------------------------- х 100 = 11,11 %

                          7358346,11

                                                 

Розрахунок оптової та роздрібної ціни на продукцію

        Оптова ціна  підприємства – це ціна, що використовується у розрахунках між виробниками продукції із підприємствами споживачами продукції або із збутовими організаціями і оптовими торговельними базами.

Оц = Сб + Пр , грн.

де Сб – повна собівартість за одиницю продукції, грн.

    Пр – величина прибутку в ціні, грн.

      Прибуток у ціні визначається за нормативом собівартості. Величина цього нормативу встановлюється підприємством виходячи з міркувань прибуткової продукції.

                                                               П

                                                   Пр  = ------, грн.

                                                                Рn

                            2536254,48

Пр (для хліба) = ----------------  = 1258,06   грн.  

                               2016

                                   817653,89

Пр  (для ріжок)    = ------------------ =  730,05  грн.  

                                         1120

О ц (для хліба)    = 1258,06 +  5841,93  = 7100 грн.  

О ц (для ріжок) = 730,05 + 6569,95  = 7300  грн.

                                  О ц  ∙ 20%

О ц з ПДВ    =  О ц + ---------------- ,      грн.

                                       100

                                                          7100  ∙ 20%

О ц з ПДВ (для хліба)        =  7100 + ------------------ = 8520  грн.

                                                                100

                                                              7300 ∙ 20%

О ц з ПДВ (для ріжок)        =  7300 + ---------------- = 8760  грн.

                                                                     100

                      О ц  ∙ 10%

Н торг    =   ---------------- ,      грн.

                         100

                                      7100  ∙ 10%

Н торг (для хліба)     =   ---------------- = 710  грн.

                                            100

                                        7300  ∙ 10%

Н торг (для ріжок)   =   ---------------- = 730 грн.

                                             100

Ц р   =   О ц з ПДВ  +   Н торг  

 

Ц р (для хліба)     =   7100   +  710 = 9230  грн.  

 

Ц р (для ріжок)     =   7300  +   730 = 9490  грн.    

Оскільки маса хліба «Домашнього» становить 0,4 кг, тоді:

            9230 ∙ 0,8

Ц р = ----------------- = 7,38 грн.

                  1000

Оскільки маса рогалика з кмином і сіллю становить 0,1 кг, тоді:

            9490 ∙ 0,06

Ц р = ----------------- = 0,57 грн.

                  1000

Розрахунок капітальних вкладень і терміну окупності.

Термін окупності капітальних вкладень розраховується за формулою:

                                                                 Кв

                                               То = -------------------

                                                                 (  Сб1-Сб2 ) ∙ Вп

де, Кв – капітальні вкладення, грн.;

     Сб1 – собівартість до реконструкції, грн.;

     Сб2 – собівартість після реконструкції, грн.;

      Вп – випуск продукції, т.

Сб1 =  6569,95  + 5841,53  =  12723,22      грн.

Сб2 = 5880,49 + 6842,73  =  12411,88  грн.

                                 18000                                  

То = ----------------------------------------------- = 5  роки

           (12723,22 – 12411,88) ∙  11        

Таблиця № 12 Зведена таблиця основних техніко-економічних показників

Показники

Одиниці вимірювання

До

реконструкції

Після

реконструкції

1

Капітальні вкладення

грн.

-

35600

2

Випуск продукції

т/зміну

11

14

3

Товарна продукція

грн.

21392000

22489600

4

Чисельність робітників

чол.

13

12

5

Фонд заробітної плати

грн.

255467,52

325140,48

6

Середньомісячна зарплата

грн.

1637,61

2257,95

7

Собівартість продукції

грн.

976362,24

12411,88

8

Прибуток

грн.

2022231,19

3353908,37

9

Рентабельність

%

20,47

32,64

10

Термін окупності капітальних вкладень

роки

-

5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24588. Контроль якості роботи аудиторів 29 KB
  Контроль якості роботи аудиторів Аудиторська фірма зобов'язана дотримуватися політики і процедур контролю якості аудиторських послуг які гарантують що всі аудиторські перевірки проводяться у відповідності з Національними стандартами аудиту та Законом України Про аудиторську діяльність . Зміст строки й обсяг аудиторських процедур та політики аудиторської фірми щодо контролю якості залежать від таких чинників як розміри і характер діяльності аудиторської фірми її дислокація рівень організації перевірки і відповідних суджень про...
24589. Поняття аудиторської діяльності та її правове забезпечення 32 KB
  Основними нормативними документами що визначають головні засади аудиторської діяльності є Закон України Про аудиторську діяльність Національні стандарти аудиту та Кодекс професійної етики аудиторів України. Згідно з Законом України Про аудиторську діяльність до аудиторської діяльності належить організаційне і методичне забезпечення аудиту практичне виконання аудиторських перевірок аудиту та надання інших аудиторських послуг. За національним законодавством На жаль національне законодавство обмежує рамки аудиту аудитом фінансової...
24590. Суб’єкти аудиторської діяльності 37.5 KB
  Субєкти аудиторської діяльності Аудиторська діяльність це один із видів підприємницької діяльності суб'єктами якої можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Для здійснення аудиторської діяльності одноособово аудитор повинен маючи чинний сертифікат аудитора зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської районної ради або районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцем проживання даного суб'єкта та в Аудиторській палаті України як суб'єкт аудиторської діяльності. Порядок...
24593. Аудит доходів та фінансових результатів 32 KB
  Перевірка звіту про фінансові результати У процесі підтвердження достовірності інформації звіту з фінансових результатів який здійснюється аудитором під час аудиту фінансової звітності можуть виникнути три ситуації коли: ♦ інформація зафіксована у звіті відображає реальний результат від фінансовогосподарської діяльності; ♦ інформація у звіті викривлена ненавмисне тобто через помилки обліку неправильне тлумачення законів неправильну інтерпретацію господарських фактів і з інших причин; ♦ інформація у звіті викривлена через неправильне...
24594. Мета і завдання аудиту доходів і результатів діяльності 33 KB
  Тому всі об'єкти підприємницької діяльності прагнуть одержати якнайкращі результати за цими показниками. Аудитору необхідно пам'ятати що у Звіті про фінансові результати доходи відображають за видами діяльності. У ринкових умовах господарювання результати діяльності суб'єктів підприємницької діяльності є інформацією яка цікавить широке коло користувачів фінансових звітів.
24595. Аудит витрат діяльності 38.5 KB
  До таких витрат за ПсБО № 16 відносять: ♦ адміністративні витрати; ♦ витрати на збут; ♦ інші операційні витрати. До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські витрати спрямовані на обслуговування та управління підприємством: ♦ загальні корпоративні витрати організаційні витрати витрати на проведення річних зборів представницькі витрати тощо; ♦ витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; ♦ витрати на утримання основних засобів інших матеріальних...
24596. Аудит витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції 31.5 KB
  Одним з основних показників роботи будьякого підприємства є випуск продукції та її собівартість. Вивченні організаційнотехнологічних особливостей клієнта Перед початком перевірки в першу чергу аудитор повинен ознайомитися з організаційними і технологічними особливостями виробництва видами продукції що випускається ресурсами що використовуються підприємством. Під організаційними особливостями необхідно розуміти етапи проходження технологічного процесу від одержання сировини та матеріалів зі складу до здавання на склад готової продукції...