12465

Технические каналы утечки речевой конфиденциальной информации

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель: закрепление знаний о технических каналах утечки речевой конфиденциальной информации и выработка практических навыков работы с контрольноизмерительной аппаратурой регистрирующей акустические и виброакустические колебания в различных средах их распространения...

Русский

2013-04-27

96.12 KB

10 чел.

Цель: закрепление знаний о технических каналах утечки речевой конфиденциальной информации и выработка практических навыков работы с контрольно-измерительной аппаратурой, регистрирующей акустические и виброакустические колебания в различных средах их распространения.

Задача: проведение инструментально-расчетной оценки защищенности помещения от утечки речевой конфиденциальной информации по акустическому и виброакустическому каналам.

Состав средств измерений и дополнительного оборудования.

Для проведения измерений уровней акустических (вибрационных) сигналов в помещении и контрольных точках используются типовые средства измерений и вспомогательное оборудование, из которых собираются формирователь акустического тест-сигнала и измерители акустических (вибрационных) сигналов и шумов.

В формирователь акустического тест-сигнала входят:

  1.  Генератор сигналов или генератор шумов;
  2.  Усилитель мощности;
  3.  Акустический излучатель — громкоговоритель или звуковая колонка.

В измеритель акустического сигнала и шума входят:

  1.  Измерительный микрофон;
  2.  Микрофонный усилитель;
  3.  Измеритель шума и вибраций (шумомер).

В измеритель вибрационного сигнала и шума входят:

  1.  Измерительный вибродатчик (акселерометр);
  2.  Предусилитель вибродатчика;
  3.  Измеритель шума и вибраций (шумомер).

Ход работы.

Разместим аппаратуру формирования тестового акустического сигнала и измерительный комплекс в кабинете согласно Рис. 1.

Рисунок 1- Схема размещения аппаратуры

После правильного размещения аппаратуры, при выключенном АИ в КТ измерим уровень акустического шума, используя при этом микрофон, акселерометр и шумомер (Lin, Uni). После этого при этих же условиях измерим суммарный уровень акустического (вибрационного) сигнала и шума (L(c+ni), U(c+ui)). Имея измеренные данные, рассчитаем уровень акустического (вибрационного) сигнала в контрольной точке по указанным формулам (Lc2 = L(c+ui)-Liu, Uc2 = U(c+ih)-Udi).

Измерим уровень тест-сигнала в помещении (Lcl, Ucl) и определим коэффициент звукоизоляции (Z = Lcl-Lc2, Z = Ucl-Uc2).

Запишем все результаты измерений, и расчетов в Таблицу 1 и Таблицу 2, для проведении я последующего сравнительного анализа полученных октавных коэффициентов звукоизоляции (виброизоляции) с нормативными значениями.

Рисунок 2 – Акустика

Рисунок 3 – Виброакустика

Вывод: В данной лабораторной работе мы закрепили знания об утечке речевой информации по акустическому и виброакустическому каналу и получили практические навыки работы с контрольно-измерительной аппаратурой.

Проведя измерения мы сделали вывод о том что значение октавного коэффициента звукоизоляции и виброизоляции соответствует нормам только на некоторых октавных полосах. На акустическом канале это 1000, 4000 и 8000 Гц, а на виброакустическом канале 1000 и 8000 Гц, при учете того что измеряемое помещение не оборудовано системой звуко- и виброизоляцией и нормативное значение октавного коэффициента звуко- и виброизоляции равно 46.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64796. АЛГОРИТМИ АРХІВАЦІЇ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ШТЕРНА-БРОКО 18.8 MB
  Для зберігання великих обсягів інформації для прискорення передачі файлів по мережі а також при не значних об’ємах носіїв даних використовуються алгоритми попереднього стиснення з подальшою можливістю відновлення і обробки.
64797. Імунологічні і гормональні дисфункції у хворих з хронічними механічними травмами слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в комплексному лікуванні 285.5 KB
  Це диктує необхідність вивчення характеру дисфункції локальної імунної системи у хворих на хронічну механічну травму СОПР що дозволить предметніше з’ясувати порушення місцевого імунологічного бар’єру. Тому представляється актуальним визначення характеру змін статевих гормонів...
64798. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИН НА ШЕЛЬФІ 376 KB
  Одним з істотних аспектів проблеми безаварійного судноводіння є забезпечення необхідного рівня точності вимірювання глибин при плаванні судна в стислих умовах. Оскільки заходи направлені на зниження аварійності судноводіння є актуальним і перспективним...
64799. ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕКЦІЙНОГО ВАГОНУ-ПЛАТФОРМИ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ 3.64 MB
  Мета даної роботи поліпшення технічних характеристик секційного вагонуплатформи за рахунок удосконалення конструкції з урахуванням зниження металоємності. Для досягнення поставленої мети необхідно: провести огляд існуючих конструкцій спеціалізованих вагонівплатформ...
64800. ДЕРЖАВНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 240 KB
  Основою державного контролю економічної концентрації є такі принципи як єдність економічного простору вільне переміщення товарів послуг і фінансових засобів підтримка конкуренції недопущення економічної діяльності спрямованої на монополізацію і несумлінну конкуренцію.
64801. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 364 KB
  Актуальність визначення напрямів ефективного ресурсозбереження для України обумовлена об’єктивними причинами що пов’язані із вирішенням загальної проблеми забезпечення сталого економічного розвитку держави.
64802. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 559.5 KB
  Метою роботи є підвищення стабільності транспортування тари на лініях розливу та підвищення продуктивності шляхом переходу на двопотокове позиціювання з розробкою удосконаленого пристрою з подільником потоку та обґрунтування динамічних та кінематичних характеристик...
64803. Підвищення ефективності компенсації зовнішнього магнітного поля трифазного розподільного пристрою методом симетрування конструкції 191.5 KB
  Для забезпечення вимог електромагнітної сумісності використовують різноманітні методи зниження зовнішнього магнітного поля розподільного пристрою у тому числі автоматичну компенсацію. Автоматична компенсація зовнішнього магнітного поля здійснюється за допомогою систем автоматичної компенсації.
64804. Дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів 232.5 KB
  За Болонською декларацією, навчання у системі вищої аграрної освіти має відбуватись за умов індивідуалізації навчання студентів з використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій та консультативній функції викладача, спрямованості навчально-виховного процесу на особистість кожного студента.