12465

Технические каналы утечки речевой конфиденциальной информации

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель: закрепление знаний о технических каналах утечки речевой конфиденциальной информации и выработка практических навыков работы с контрольноизмерительной аппаратурой регистрирующей акустические и виброакустические колебания в различных средах их распространения...

Русский

2013-04-27

96.12 KB

11 чел.

Цель: закрепление знаний о технических каналах утечки речевой конфиденциальной информации и выработка практических навыков работы с контрольно-измерительной аппаратурой, регистрирующей акустические и виброакустические колебания в различных средах их распространения.

Задача: проведение инструментально-расчетной оценки защищенности помещения от утечки речевой конфиденциальной информации по акустическому и виброакустическому каналам.

Состав средств измерений и дополнительного оборудования.

Для проведения измерений уровней акустических (вибрационных) сигналов в помещении и контрольных точках используются типовые средства измерений и вспомогательное оборудование, из которых собираются формирователь акустического тест-сигнала и измерители акустических (вибрационных) сигналов и шумов.

В формирователь акустического тест-сигнала входят:

  1.  Генератор сигналов или генератор шумов;
  2.  Усилитель мощности;
  3.  Акустический излучатель — громкоговоритель или звуковая колонка.

В измеритель акустического сигнала и шума входят:

  1.  Измерительный микрофон;
  2.  Микрофонный усилитель;
  3.  Измеритель шума и вибраций (шумомер).

В измеритель вибрационного сигнала и шума входят:

  1.  Измерительный вибродатчик (акселерометр);
  2.  Предусилитель вибродатчика;
  3.  Измеритель шума и вибраций (шумомер).

Ход работы.

Разместим аппаратуру формирования тестового акустического сигнала и измерительный комплекс в кабинете согласно Рис. 1.

Рисунок 1- Схема размещения аппаратуры

После правильного размещения аппаратуры, при выключенном АИ в КТ измерим уровень акустического шума, используя при этом микрофон, акселерометр и шумомер (Lin, Uni). После этого при этих же условиях измерим суммарный уровень акустического (вибрационного) сигнала и шума (L(c+ni), U(c+ui)). Имея измеренные данные, рассчитаем уровень акустического (вибрационного) сигнала в контрольной точке по указанным формулам (Lc2 = L(c+ui)-Liu, Uc2 = U(c+ih)-Udi).

Измерим уровень тест-сигнала в помещении (Lcl, Ucl) и определим коэффициент звукоизоляции (Z = Lcl-Lc2, Z = Ucl-Uc2).

Запишем все результаты измерений, и расчетов в Таблицу 1 и Таблицу 2, для проведении я последующего сравнительного анализа полученных октавных коэффициентов звукоизоляции (виброизоляции) с нормативными значениями.

Рисунок 2 – Акустика

Рисунок 3 – Виброакустика

Вывод: В данной лабораторной работе мы закрепили знания об утечке речевой информации по акустическому и виброакустическому каналу и получили практические навыки работы с контрольно-измерительной аппаратурой.

Проведя измерения мы сделали вывод о том что значение октавного коэффициента звукоизоляции и виброизоляции соответствует нормам только на некоторых октавных полосах. На акустическом канале это 1000, 4000 и 8000 Гц, а на виброакустическом канале 1000 и 8000 Гц, при учете того что измеряемое помещение не оборудовано системой звуко- и виброизоляцией и нормативное значение октавного коэффициента звуко- и виброизоляции равно 46.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68200. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 305 KB
  Інтеграція України до європейського економічного й інформаційного простору, поява нових сфер економічної діяльності тісно інтегрованих із інформаційними технологіями, що постійно оновлюються, зумовлюють необхідність у підвищенні якості економічної освіти та супроводжуються зростанням...
68201. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 523.5 KB
  Реалізація соціального замовлення суспільства на формування у майбутніх інженерівпедагогів умінь аналізувати прогнозувати та обирати раціональні шляхи й засоби навчання вимагає таких методологічних підходів які б забезпечували оновлення концепцій професійної педагогічної підготовки...
68202. ЗАДАЧІ З РУХОМИМИ МЕЖАМИ ДЛЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ СИСТЕМ КВАЗІЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 1.29 MB
  Багато математичних моделей природознавства містять задачі з нелокальними нерозділеними або інтегральними крайовими умовами. Крайові задачі з нелокальними умовами для систем гіперболічних рівнянь досліджували...
68203. ЗАСТАВА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ 283 KB
  У загальній структурі кредитних вкладень банків тільки 29 займає стандартна заборгованість при якій обслуговування боргу позичальником відповідає умовам кредитної угоди вказує на доцільність вивчення причин чому не спрацював механізм застави і банки не змогли відшкодувати належним чином...
68204. ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДАНЬ І. ФЕДОРОВА ТА П. МСТИСЛАВЦЯ: ФІЛІГРАНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 152.5 KB
  З цією метою здійснено історикокнигознавче дослідження водяних знаків їхніх спільних та окремих видань насамперед великоформатних для введення у науковий обіг відомостей історії друкування видань почерговості публікації їх частин історії закупівлі паперу виявлення невідомих раніше варіантів...
68205. ВИКОРИСТАННЯ ІМПОРТНОЇ СИРОВИНИ В ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ: ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНІ АСПЕКТИ 272.5 KB
  Для сучасних світових тенденцій економічного розвитку характерне зростання ролі зовнішньоекономічної діяльності. В процесі її здійснення виникають певні проблеми, зумовлені невідповідністю принципів вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку вимогам митного та податкового законодавства...
68206. ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 247 KB
  Майбутні економісти потребують не тільки широкої загальної освіти а й розвинених лідерських якостей оскільки ця професія повязана з роботою у команді прийняттям рішень на основі аналізу ситуації умінням нести відповідальність за наслідки рішень ефективною організацією роботи не лише однієї...
68207. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 1.1 MB
  Забруднювачі з ґрунту безпосередньо впливають на хімічний склад суміжних середовищ у тому числі й води підземних джерел. Оскільки ґрунтові води не захищені водотривкими породами а їх живлення відбувається в результаті фільтрації атмосферних опадів через інколи незначний 152 м завтовшки...
68208. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ ЯГІДНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНОЇ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 975.5 KB
  Слід підкреслити що останнім часом все більшого розповсюдження у ресторанному господарстві набуває креативна кухня яка характеризується додаванням до страв з мяса риби птиці дичини солодких соусів з плодів та ягід асортимент яких обмежується вишневим чорносмородиновим сливовим соусами...