12465

Технические каналы утечки речевой конфиденциальной информации

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель: закрепление знаний о технических каналах утечки речевой конфиденциальной информации и выработка практических навыков работы с контрольноизмерительной аппаратурой регистрирующей акустические и виброакустические колебания в различных средах их распространения...

Русский

2013-04-27

96.12 KB

10 чел.

Цель: закрепление знаний о технических каналах утечки речевой конфиденциальной информации и выработка практических навыков работы с контрольно-измерительной аппаратурой, регистрирующей акустические и виброакустические колебания в различных средах их распространения.

Задача: проведение инструментально-расчетной оценки защищенности помещения от утечки речевой конфиденциальной информации по акустическому и виброакустическому каналам.

Состав средств измерений и дополнительного оборудования.

Для проведения измерений уровней акустических (вибрационных) сигналов в помещении и контрольных точках используются типовые средства измерений и вспомогательное оборудование, из которых собираются формирователь акустического тест-сигнала и измерители акустических (вибрационных) сигналов и шумов.

В формирователь акустического тест-сигнала входят:

  1.  Генератор сигналов или генератор шумов;
  2.  Усилитель мощности;
  3.  Акустический излучатель — громкоговоритель или звуковая колонка.

В измеритель акустического сигнала и шума входят:

  1.  Измерительный микрофон;
  2.  Микрофонный усилитель;
  3.  Измеритель шума и вибраций (шумомер).

В измеритель вибрационного сигнала и шума входят:

  1.  Измерительный вибродатчик (акселерометр);
  2.  Предусилитель вибродатчика;
  3.  Измеритель шума и вибраций (шумомер).

Ход работы.

Разместим аппаратуру формирования тестового акустического сигнала и измерительный комплекс в кабинете согласно Рис. 1.

Рисунок 1- Схема размещения аппаратуры

После правильного размещения аппаратуры, при выключенном АИ в КТ измерим уровень акустического шума, используя при этом микрофон, акселерометр и шумомер (Lin, Uni). После этого при этих же условиях измерим суммарный уровень акустического (вибрационного) сигнала и шума (L(c+ni), U(c+ui)). Имея измеренные данные, рассчитаем уровень акустического (вибрационного) сигнала в контрольной точке по указанным формулам (Lc2 = L(c+ui)-Liu, Uc2 = U(c+ih)-Udi).

Измерим уровень тест-сигнала в помещении (Lcl, Ucl) и определим коэффициент звукоизоляции (Z = Lcl-Lc2, Z = Ucl-Uc2).

Запишем все результаты измерений, и расчетов в Таблицу 1 и Таблицу 2, для проведении я последующего сравнительного анализа полученных октавных коэффициентов звукоизоляции (виброизоляции) с нормативными значениями.

Рисунок 2 – Акустика

Рисунок 3 – Виброакустика

Вывод: В данной лабораторной работе мы закрепили знания об утечке речевой информации по акустическому и виброакустическому каналу и получили практические навыки работы с контрольно-измерительной аппаратурой.

Проведя измерения мы сделали вывод о том что значение октавного коэффициента звукоизоляции и виброизоляции соответствует нормам только на некоторых октавных полосах. На акустическом канале это 1000, 4000 и 8000 Гц, а на виброакустическом канале 1000 и 8000 Гц, при учете того что измеряемое помещение не оборудовано системой звуко- и виброизоляцией и нормативное значение октавного коэффициента звуко- и виброизоляции равно 46.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65643. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРОГРЕСУВАННЯ ЛЕГЕНЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ ГНІЙНО-ДЕСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНІВ І ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ТА ЇХНЯ КОРЕКЦІЯ 224 KB
  Особливі надії на вирішення проблеми гнійних форм ХНЗЛ повязують з підвищенням ефективності антибактеріальної терапії із своєчасним і раціональним використанням ендоскопічної діагностики і терапії хірургічного лікування реабілітації хворих у післяопераційному періоді...
65644. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ 361 KB
  Сприятливі ґрунтовокліматичні умови в Україні створюють необхідні передумови та значний економічний потенціал для організації ефективного виробництва овочів відкритого ґрунту. Незважаючи на те що площі їхніх посівів збільшуються ефективність...
65645. ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ ФРАНЦА ШРЕКЕРА: ПРОБЛЕМИ ЦІЛІСНОСТІ СТИЛЮ 174.5 KB
  Творчість видатного австрійського композитора диригента педагога Франца Шрекера 1878-1934 є однією з малодосліджених сторінок у вітчизняному музикознавстві. І хоча ці найяскравіші твори Шрекера впродовж 10х років ХХ століття здобули успіх майже на всіх провідних оперних сценах Західної Європи...
65646. ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 199.5 KB
  Постійне збільшення обсягу знань до якого необхідно вивести майбутнього фахівця за роки навчання у вищому навчальному закладі ВНЗ підвищення вимог до його професійної і спеціальної підготовки не може не викликати гостру потребу всебічного та глибокого дослідження системи формування в студентів...
65647. Державне управління системою охорони здоров’я на регіональному рівні 469.5 KB
  Горького завідувач кафедри організації вищої освіти управління охороною здоровя і епідеміології ФІПО; доктор наук з державного управління доцент Карамишев Дмитро Васильович Національний фармацевтичний університет завідувач кафедри менеджменту і адміністрування...
65648. Мова творів В. Пелевіна в психолінгвістичному і лінгвокультурному аспектах 189.5 KB
  Останніми роками в русистиці спостерігається тенденція до досліджень художнього тексту методами не лише лінгвістичних а й соціальних культурологія психологія соціологія наук. Інтерес мовознавців до художнього тексту легко пояснити враховуючи антропоцентричну спрямованість гуманітарних розробок...
65649. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ХВОРИХ НА ГЕМОФІЛІЮ З КОМБІНОВАНИМИ КОНТРАКТУРАМИ КОЛІННОГО СУГЛОБА 152 KB
  За відсутності їх вчасного та адекватного лікування майже у 9095 хворих на гемофілію розвиваються комбіновані ураження опорно-рухового апарату ОРА що супроводжується тяжкою інвалідизацією та погіршенням якості життя збільшує економічні витрати суспільства на лікувальні реабілітаційні та соціальні заходи Суховій М.
65650. ТЕМА ОЦІНКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ОБУМОВЛЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 2.72 MB
  Огляд робіт присвячених дослідженню процесів розвитку професійних або професійно обумовлених захворювань показує що до теперішнього часу в достатній мірі сформовані основні наукові уявлення про фактори ризику які обумовлені шкідливими умовами...
65651. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРИ ІНФЕКЦІЙНОМУ МОНОНУКЛЕОЗІ У ДІТЕЙ 194.5 KB
  Все вищезазначене стало підґрунтям для дослідження особливостей імунної реактивності та портальної гемодинаміки при різних варіантах ураження печінки у хворих на ІМ. Це дозволить, на наш погляд, з нових позицій уточнити та поглибити знання патогенезу захворювання, розширити можливості...