12597

Електротехніка і основи електроніки. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

Конспект

Информатика, кибернетика и программирование

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ Для студентів неелектричних спеціальностей заочної форми навчання Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни Електротехніка і основи елек

Украинкский

2013-05-02

539.5 KB

51 чел.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ

Для студентів неелектричних спеціальностей заочної форми навчання

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Електротехніка і основи електроніки» для студентів неелектричних спеціальностей заочної форми навчання. /Уклад.: Кучеренко М. Є., Скринник О. М., Зіменков Д. К. –К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. – 31 с.

ПЕРЕДМОВА

Електротехніка та електроніка належить до області природознавчих наук, опанування якими вимагає нерозривного поєднання теоретичних знань, практичних навичок розрахунку електричних та електронних кіл і їх експериментальних досліджень.

Метою дисципліни “Електротехніка та основи електроніки” є теоретична і практична підготовка інженерів теплоенергетиків в галузі електротехніки та електроніки, щоб вони могли вірно вибирати електротехнічні та електронні пристрої, вміти їх експлуатувати та разом з електроенергетиками сумісно складати технічні завдання на розробку електричних та електронних частин теплоенергетичного устаткування.

Метою цих методичних вказівок є методична допомога до виконання контрольних робіт, які повинні сприяти кращому засвоєнню теоретичного матеріалу дисципліни.

Завдання до виконання контрольних робіт поєднують основні розділи дисципліни: електричні кола, електричні машини та основи електроніки. 

Приведені приклади розв’язання контрольних задач виконані з підтримкою комп’ютерних технологій і відповідають методиці їх розв’язання в традиційній формі.

Використаний в роботі спеціалізований пакет математичних розрахунків Mathcad створений як потужний калькулятор. З його допомогою можна виконувати складні розрахунки при виконанні контрольних робіт, а надалі і різноманітних задач інженерної практики. Перевагою пакету Mathcad перед подібними є простота в використанні, запис складних математичних виразів в звичному вигляді, можливість створення високоякісних звітів (з таблицями, графіками, текстом).

Розрахунки в поданих прикладах розв’язання задач виконані з урахуванням одиниць виміру які, хоч і не обов’язкові в виразах Mathcad, можуть допомогти виявляти помилки і покращити вигляд результату обчислень.

Побудова векторних діаграм виконана в середовищі продукту Microsoft Office Visio, який має широкі можливості і зручність створювати всілякі графічні ілюстрації.

Вихідні дані до кожної із чотирьох задач завдання розміщені в двох таблицях і налічують 100 двозначних варіантів, М-N. Дані першої таблиці відповідають першій цифрі варіанту M, другої таблиці – другій цифрі варіанту N (вихідні дані в нижче приведених прикладах розв’язання задач 1, 2 і 3 відповідають варіанту 1–1).

Об’єм завдання до контрольної роботи для студентів різних спеціальностей регламентується відповідними робочими програмами в рамках самостійної роботи і можуть бути скорочені або доповнені.


Приклад
и розвязання задач

Задача 1. Розрахунки виконаємо в середовищі Mathcad. Спочатку введемо признак змінній, що керує нумерацією елементів при формуванні масивів, ORIGIN=1 та вихідні данні до виконання завдання.

1. Визначення струмів в гілках електричного кола за методом контурних струмів. 

Для визначення струмів у гілках за методом контурних струмів спочатку обчислимо контурні струми. Такими вважають струми, що діють в ycіx гілках незалежних контурів. Умовно-додатні напрямки їх вибираємо однаковими: всі за - , або проти обертання годинникової стрілки, нумеруємо їх, як показано на рис. 1. Далі складають канонічну систему алгебраїчних рівнянь, кількість яких дорівнює кількості незалежних контурів (контурних струмів). Наприклад, для першого контуру зі струмом Ік1 рівняння матиме вигляд:, де:

r11 – коефіцієнт, що дорівнює сумі опорів в гілках, які утворюють перший (індекси 11) контур. В нашому випадку перший контур утворюють перша, четверта та друга гілки, тому r11=R1+R4+R2;

r12 – коефіцієнт, рівний опорові гілки, яка належить водночас першому і другому контурам (індекси 12). Стосовно схеми рис. 1 такою гілкою є четверта, тому:  r12=R4;

r13=R2, оскільки друга гілка є спільною для першого і третього контурів;

Ек1 – вільний член рівняння, чисельно рівний алгебраїчній сумі ЕРС гілок першого контуру. Для складання цієї суми обходять контур в напрямі дії контурного струму. Для першого контуру схеми, що розглядається: Ек112.

Аналогічним чином записують друге та третє рівняння. Звернемо увагу, що перший індекс в рівнянні це номер контуру і також номер строчки, а другий – номер стовпчика системи рівнянь.

В результаті розв’язку системи рівнянь знайдемо невідомі – контурні струми. Від’ємні значення вказують на протилежний напрям цих контурних струмів умовно-позитивному напряму, прийнятому на початку розрахунку. Тепер легко можна обчислити і струми в гілках. У всіх зовнішніх гілках вони дорівнюють тим контурним струмам, які діють в них. В спільних гілках – різниці контурних струмів суміжних контурів.

Нижче приводиться приклад розрахунку кола, схема якого на рис. 1.

Знак "–" при відповідних струмах в гілках означає їх зворотній напрямок тому напрямку, що був довільно прийнятий (на рис. 1 дійсний напрямок струмів в таких гілках показаний стрілками поруч з провідником пунктиром).

2. Побудова потенціальної діаграми контура з двома ЕРС.

Побудуємо таку діаграму для контуру: R5, E2, R2, Е1, R1 ,R6, R5. Для цього потенціал будь-якої точки контуру, наприклад, 4 приймаємо за нульовий, а потенціали інших визначаємо відповідно до нього. Попередньо задамося напрямком обходу контуру. Якщо струм в гілці збігається з напрямком обходу контуру, то потенціал наступної точки контуру зменшується на величину спаду напруги на опорові, який розділяє ці точки. Якщо ж між точками знаходиться джерело ЕРС, то потенціал наступної точки збільшиться на її величину коли напрям дії ЕРС збігається з напрямом обходу.

Розрахунок потенціалів точок вибраного контуру показаний дальші:

Потенціальна діаграма, що побудована середовищі Mathcad, показана на рис. 2.

3.Спрощення електричного кола до двох контурів за допомогою перетворення з’єднання трикутникомв еквівалентнузірку.

За допомогою еквівалентних співвідношень визначаємо опори з’єднання еквівалентної зірки за відомими опорами з’єднання трикутником, рис. 3.

Визначимо еквівалентні опори з’єднаних послідовно між собою опорів R1 і R46, R2 і R54 та R3 і R65, рис. 3.

Після цього спрощене вихідне електричне коло набуває вигляду, рис. 4.

4. Визначення струмів в гілках спрощеного електричного кола за методами рівнянь Кірхгофа, вузлової напруги та накладання дій ЕРС.

4.1 За методом законів Кірхгофа складаються m -1 рівнянь за першим законом Кірхгофа і n -(m -1) за другим (m - кількість вузлів, а n - кількість гілок в електричному колі).

Формування системи рівнянь та їх розв’язок виконаємо в середовищі Mathcad.

Тут ІК- шуканий вектор струмів, а RR - додаткова постійна необхідна для формування матриці опорів АА, RR=1 Ω.

4.2 Розрахунковий метод вузлової напруги є окремим випадком методу вузлових наруг для електричних схем з двома вузлами. Якщо потенціал вузла 2 прийняти за нульовий (φ2=0), то визначивши значення потенціалу вузла 1 (φ11), струми в гілках обчислимо за законом Ома.

4.3 Метод накладання ґрунтується на принципі накладання, згідно з яким струм у гілці складного кола вважають одержаним від накладання часткових струмів, що виникають у гілці від незалежної дії кожного джерела окремо, тобто їх алгебраїчної суми. Відповідно до цього складне коло з кількома джерелами енергії розглядають як сукупність простих кіл, які містять лише одне джерело.

В нашому випадку за умови Е1≠0, і Е2=0, маємо просте електричне коло, рис. 5, а, а за умови Е1=0, і Е2≠0, рис. 5, б. Визначення часткових струмів виконується без складання системи алгебраїчних рівнянь, а безпосередньо за законом Ома.

Спочатку визначимо часткові струми в гілках електричного кола, рис. 5, а.

Аналогічно визначимо часткові струми в гілках електричного кола, рис. 5, б.

Значення струмів в гілках за дією обох ЕРС визначимо алгебраїчною сумою часткових струмів.

5. Визначення струму в 5ій гілці вихідного електричного кола методом еквівалентного генератора, рис. 6.

Метод еквівалентного генератора використовується для визначення струму в одній із гілок лінійного електричного кола. Базується на теоремі про еквівалентний генератор або активний двополюсник.

Згідно з теоремою, струм у гілці з опором R5 , що ввімкнена до затискачів 1-2, залишиться незмінним, якщо решту кола замінити еквівалентним генератором з ЕРС Еekb i внутрішнім опором Rekb .

Еekb обчислюється як напруга U12р.х.х. на затискачах 1-2 при вимкненій гілці в якій визначається струм (режим холостого ходу – R5 = ), Еekb= U12р.х.х.; величина Rekb розраховується як еквівалентний опір двополюсника відносно затискачів 1-2 у тому ж режимі холостого ходу за умови, що джерела в ньому відсутні.

Спочатку спростимо схему електричного кола, що на рис. 6. Визначимо еквівалентні опори з’єднаних послідовно опори R2 і R4 та R3 і R6,. Спрощена схема електричного кола набуває вигляду, рис. 7.

Струми, потрібні для визначення Еekb, обчислимо за методом вузлової напруги, як найбільш раціональним у даному випадку методом розрахунку складних кіл.

Визначаємо Еekb, як напругу U12р.х.х. за напрямком годинникової стрілки, рис. 6.

Знаходимо еквівалентний опір відносно затискачів 1-2, рис. 8,а. Для цього спочатку з’єднання трикутником R1 ,R2 і R4 замінимо еквівалентною зіркою.

За законом Ома, відповідно до схеми еквівалентного генератора, рис. 8,б визначаємо струм I5:

Задача 2. В відповідності з умовою завдання в середовище Mathcad вводимо вихідні дані до задачі та запишемо в комплексній формі опори гілок заданої схеми ( рис. 9).

1. Визначення діючих значень струмів в гілках кола, спаду напруги в лінії, ерс джерела та коефіцієнта потужності споживачів.

Оскільки початкова фаза (ψвс) напруги Ubc на споживачах не вказана в умові задачі, то приймемо, що ψвс=0. Тоді Ubc=Ubc і відповідні розрахунки виконаємо в такій послідовності:

Комплекси струми в паралельних гілках заданої схеми за законом Ома:

За першим законом Кірхгофа струм в лінії.

Спад напруги в лінії та за другим законом Кірхгофа ЕРС джерела:

Кут зсуву початкових фаз між напругою Ubc  на споживачах і струмом ІЛ в лінії  та його косинус (коефіцієнт потужності):

2. Сумісна топографічна векторна діаграма напруг та векторна діаграма струмів.

Топографічна векторна діаграма це графічна ілюстрація системи рівнянь, складених за законами Кірхгофа, що описують досліджуване електричне коло. Для заданого ця система має вигляд: Іл=І1+І2, E= Ubc+Uл і Ubc=Ux2+Ur2. Щоб побудувати діаграму потрібно знати чисельні значення всіх складових рівнянь. В приведеній системі не визначені комплекси напруг Ux2 та Ur2, тому визначимо їх:

Побудова векторної діаграми виконана в середовищі Microsoft Visio, рис. 10.

3. Миттєві значення струмів і напруг споживачів та ЕРС джерела.

,

,

,

,

.

4. Величина компенсаційної ємності, приєднання якої паралельно до споживачів, забезпечить їх заданий коефіцієнт потужності.

На спрощеній векторній діаграмі, що на рис. 11, показані вектори напруги на споживачах Ubc, активна Ia і реактивна IL складові струму у нерозгалуженій частині кола Іл. та кут зсуву початкових фаз φ напруги Ubc і струму IL, косинус якого є коефіцієнтом потужності споживачів до приєднання компенсуючої ємності. Тут також показані вектори струму компенсуючої ємності Ic, струму у нерозгалуженій частині кола Ілk та кут зсуву початкових фаз φk після приєднання компенсуючої ємності.

Визначимо повну комплексну провідність ділянки споживачів електричного кола до приєднання компенсаційної ємності, кут зсуву фаз φк після приєднання компенсаційної ємності, та значення компенсаційної ємності:

Далі визначаємо діючі значення струмів в ємності Ic і в нерозгалуженій частині кола, спад напруги в лінії та ЕРС після приєднання компенсуючої ємності і будуємо сумісну топографічну векторну діаграму напруг та векторну діаграму струмів (рис. 13), що відповідає електричному колу з компенсуючою ємністю, рис. 12.

     

Обчислюємо спад напруги в лінії та ЕРС після приєднання компенсуючої ємності і будуємо сумісну топографічну векторну діаграму напруг та векторну діаграму струмів (рис. 13), що відповідає електричному колу з компенсуючою ємністю, рис. 12.

Задача 3. Розрахунки виконуємо за комплексним методом. Введемо ознаку комплексної одиниці та вихідні данні.

Запишемо фазні і лінійні напруги в комплексній формі, вважаючи початкову фазу фази А, .

1. Визначення струмів в лініях, що з’єднують споживачів з трифазною мережею.

Визначаємо струми в лініях, що з’єднують групи електричних ламп розжарювання та струм у нульовому проводі. Для цього спочатку за кількістю та потужністю ламп розжарювання визначаємо активні опори в кожній фазі.

Далі за номінальною потужністю АД та його коефіцієнтом корисної дії визначаємо потужність, яку споживає двигун із мережі, діюче значення струму в кожній його фазі та кут зсуву між ним і лінійною напругою мережі (фазною для АД).

За визначеним модулем фазного струму двигуна запишемо фазні струми в комплексній формі.

За фазними струмами двигуна визначаємо струми в лінійних проводах, що з’єднують АД з трифазною мережею.

За струмами в проводах, що з’єднують групи ламп та АД визначимо струми в проводах, що з’єднують усіх споживачів.

2. Баланс потужностей.

Визначимо споживану активну потужність із мережі і порівняємо її з установленою потужністю споживачів.

3. Побудова сумісної топографічної векторної діаграми напруг та векторної діаграми струмів.

Топографічна векторна діаграма напруг та векторна діаграма струмів виконана за допомогою продукту Microsoft Visio, рис. 14.

4. Визначення напруг на лампах розжарювання та струмів в лініях, що з’єднують їх з трифазною мережею у випадку обриву нейтрального проводу.

Спочатку за методом вузлової напруги визначимо напругу між нейтральними точками джерела (точка N) і споживачами (нехай це буде точка n), а потім напругу на споживачах.

Відповідно до закону Ома визначаємо фазні струми споживачів з електричними лампами і будуємо топографічну векторну діаграму напруг і векторну діаграму струмів для цієї частини електричного кола, рис. 15.

5. Побудова механічної характеристики асинхронного двигуна.

За паспортними даними двигуна обчислимо кутову швидкість обертання його ротора, номінальний і максимальний обертальні моменти та номінальне ковзання:

;  

де  –  за умовою;  .

Вираз залежності обертального моменту від ковзання (формула Клоса):  зведемо до квадратного рівняння відносно критичного ковзання  і визначимо його величину за відомими значеннями максимального та номінального обертальних моментів, а також номінального ковзання:

.

Оскільки критичне ковзання не може бути меншим номінального, то приймемо sкр=sкр1=0,137.

Для побудови механічної характеристики n=f(M) визначимо частоту обертання та обертальний момент відповідно до значень ковзання s, якими задаємося в діапазоні від 0 до 1з кроком 0,1. Кожному з цих значень ковзання відповідатиме частота обертів ротора    і обертальний момент .

Побудована механічна характеристика АД виконана в середовищі Mathcad і подана на рис. 17. Для цього було сформовано масив частот обертання (Ntt) та масив обертальних моментів двигуна (Mtt), рис. 16.

Стійка ділянка характеристики двигуна подана безперервною потовщувальною лінією.


Додатки

Основні параметри асинхронних двигунів

Тип АД

РН,

кВт

nН,

об/хвил.

ηН,

%

cosφН

1

А2-61-2

17

2900

88

0.88

2.2

2

A2-62-2

22

2900

89

0.88

2.2

3

A2-62-4

17

1450

89.5

0.88

2

4

A2-71-4

22

1455

90

0.88

2

5

A2-72-4

30

1455

90.5

0.88

2

6

A2-71-6

17

965

89

0.87

1.8

7

A2-72-6

22

965

89.5

0.87

1.8

8

A2-81-6

30

970

90

0.88

1.8

9

A2-81-8

22

725

89

0.82

1.7

10

A2-82-8

30

725

90

0.84

1.7

Сімейства вхідних і вихідних статичних характеристик біполярних транзисторів

    

   

Умовні зображення елементів схем за ДСТУ

Примітка:

Опори резисторів відповідно до діючих стандартів з допустимим відхиленням ±5% (Оми, десятки Ом, сотні Ом, кілооми, десятки кілоом, сотні кілоом, мегоми): 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.

Конденсатори типу К50-6 відповідно до номінальних напруг 10, 15 та 25 В і діючих стандартів (мкФ): 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000.


вказівки до виконання та оформлення роботи

Контрольні роботи потрібно розглядати як одну із форм вивчення дисципліни “Електротехніка та основи електроніки”, тому розв’язання задач слід виконувати після засвоєння теоретичного матеріалу відповідного розділу. Також потрібно дотримуватись наступної послідовності дій та вимог щодо виконання та оформлення контрольної роботи.

1. Накреслити електричну схему і записати до неї вихідні дані.

2. З’ясувати можливості спрощення схеми, визначити кількість гілок, вузлів і незалежних контурів (комірок).

3. Позначити в схемі вузли, задані і прийняті напрямки ЕРС, напруг і струмів з однаковими індексами щодо елементів даної гілки (стрілки з позначенням струмів в вітках проставляються на провіднику).

4. Скласти план розв’язання задачі, усвідомивши методику її розв’язання;

5. Пересвідчитись в вірності одержаних результатів будь–яким методом, наприклад розрахувати задачу іншим способом, скласти баланс потужностей чи виконати експериментальні дослідження в середовищі Electronics Workbench.

6. Оформлення пояснювальної записки до контрольної роботи виконати в окремих зошитах чи аркушах формату А4 із зазначеними на титульній сторінці найменуваннями факультету, кафедри, учбової групи, а також прізвища і ініціалів виконавця та керівника роботи.

7. Розрахунки задач супроводжувати пояснювальним текстом, тобто потрібно вказувати закони на основі яких складені рівняння, коментувати суть дій та одержані результати.

8. Числові розрахунки записувати наступним чином: шукану величину виразити формулою, потім підставити відомі значення величин і записати результат розрахунку з одиницями виміру (проміжні розрахунки, якщо вони порівняно незначні, можна опустити).

9. Текст, формули та числові викладки вписувати чітко і охайно.

10. Всі комплексні величини підкреслювати рискою знизу: I, U, E, Z, Y;

11. Схеми креслити за допомогою креслярських інструментів відповідно до ДСТУ (див. додаток).

12. Векторні діаграми будувати в масштабі, який позначати: mu=   В/мм,  mi=    A/мм;

13. Позначення та одиниці виміру фізичних величин повинні відповідати ДСТУ.

14. За умови використання комп’ютерних технологій пояснювальна записка до контрольної роботи може включати фрагменти робочого документу відповідно до інтерфейсу програмного продукту. В таких випадках оформлення роботи може не відповідати переліченим вимогам.

В кінці контрольної роботи привести список використаної літератури, поставити дату виконання роботи і особистий підпис.

ЛІТЕРАТУРА

1. Электротехника: Программир. учеб. пособие для неэлектротехнич. спец. вузов. / Герасимов В. Г., Зайдель Х. Э., Коген-Далин В. В. и др.; Под ред.В. Г. Герасимова. −М.: Высш. шк., 1983.− 480 с., ил.

2. Кучеренко М.Є., Щерба А.А. Комп’ютерні технології в електротехніці та електроніці. – Київ: Політехніка, 2003.

3. Щерба А.А. Грудська В.П. Спінул Л.Ю. Розрахунок лінійних кіл постійного струму. . – Київ: Політехніка, 2004.

4. Зіменков Д. К., Кисленко С. Н., Кучеренко М. Є., Матвієнко С. М., Поворознюк Н.І., Скринник О.М.  За редакцією Щерби А. А. К96. Комп’ютерні технології в електротехніці та електроніці: навч.−метод. посіб. (частина друга) −К.: ІВЦ Видавництво << Політехніка >>. 2004.−62.

5. Електротехніка та електроніка. Теоретичні відомості, розрахунки та дослідження за підтримкою комп’ютерних технологій. Навчальний посібник /А. А. Щерба, В. М. Рябенький, М. Є. Кучеренко, К. К. Побєдаш,В. І. Чибеліс та ін./ -К.: << Корнійчук >>, 2007.-488 с. : іл.

6. Основы промышленной электроники: Учеб. для неэлектротехн. спец. вузов / В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, А.Е. Краснопольский, В.В. Сухоруков; Под ред. В. Г. Герасимова. − 3-е изд., перераб. и доп. −М.: Высш. шк., 1986.− 336 с., ил.

7. Стахів П.Г., Коруд В. І., Гамола О. Є.  Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування. Підручник для студентів неелектротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Львів: <<Новий Світ-2000>>; << Магнолія плюс >>. -2003.  -208 c.

8. Сборник задач по электротехники /Под ред. В. Г. Герасимова. – М.: Высшая школа, 1986.

9. Электротехника: Методические указания и контрольные задания для студентов заочников неэлектротехнических спец. инженерно–технических вузов /Волынский Б. А. – М.: Высш. Школа, 1987.– 119 с.: ил.

10. Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в Mathcad. Учебный курс. − Питер, 2003. − 448 с.: ил.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

26760. Управленческая процедура и ее виды 26.5 KB
  Под процедурой понимается набор действий операций с помощью кот. Управленческая процедура документально зафиксированная последовательность выполнения элементов управленческого процесса определяющая состав очередность содержание составляющих его операций. Понятие процедура отражает порядок подготовки рассмотрения обсуждения выполнения ряда последовательных и параллельных операций в процессе управления предписание о порядке выполнения какойлибо работы в аппарате управления. Понятие технология управления тесно связано с процессом...
26761. Понятие и классификация основных (конституционных) прав человека 96 KB
  Основной закон государства - Конституция, в первой своей главе «Основы конституционного строя» декларирует положение о том, что «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства
26762. Система государственной службы 28.5 KB
  Государственная служба Российской Федерации далее государственная служба профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации далее граждане по обеспечению исполнения полномочий: Российской Федерации; федеральных органов государственной власти иных федеральных государственных органов далее федеральные государственные органы; субъектов Российской Федерации; органов государственной власти субъектов Российской Федерации иных государственных органов субъектов Российской Федерации далее государственные органы...
26763. Глубокие трансформационные процессы, переход России на путь демократического развития 34.5 KB
  Решение этих задач было невозможно без формирования гражданского общества призванного формировать социальнополитическую активность личности и уравновесить государственное влияние различными формами самоорганизации и самоуправления. Эта идея органично вписывалась в процессы становления глобального информационного общества поскольку в значительной степени базировалась на ключевых особенностях информационной цивилизации. Абсолютно недостаточным следует признать и информационное взаимодействие власти и общества. Они могли бы стать одним из...
26765. Гражданское общество 38 KB
  Вновь подтверждена онтологическая закономерность гражданского общества обозначенная еще древними греками. Воля каждого гражданина должна быть подчинена безоговорочно воле общей воле всего гражданского общества которую в свою очередь выражает государство и государь. Таким образом можно говорить о взаимодействии государства гражданского общества и граждан. Иначе о каком устойчивом развитии сообщества можно вести речь Автор первого специального исследования Опыт истории гражданского общества Адам Фергюсон в 1767 году писал: Внутренний...
26766. Философия права и гражданское общество 37 KB
  Они переводят теоретические дискуссии о сущности гражданского общества в разговор о существующей социальной реальности в которой нельзя не заметить что реальное содержание понятий государство и общество не совпадают. Некоторые исследователи считают что он не просто разграничил понятия а противопоставил государство и гражданское общество друг другу. В своей работе Философия права он рассматривал гражданское общество как особый этап всемирной истории. А под этой историей он понимал развитие абсолютного нравственного духа...
26767. Гражданское общество в начале ХХ века 29.5 KB
  Изменения в мире которые происходят под влиянием индустриальной модернизации оказывают влияния и на развитие идеи гражданского общества. Социологический анализ общества представлен концепцией формальной рациональности М.Тенниса и формальной теорией общества Г. Их следует рассматривать в литературе этой проблематики поскольку они дают весьма определенные характеристики современных им общественных устройств и позволяют делать выводы о новых проблемах формирования гражданского общества.
26768. Основатели российского государства 45.5 KB
  3 Нет сведений о сделках с землей на северовостоке России до первой половины XIV века и очень немного таких сведений во второй половине этого века. Государь был обладателем всей России и частная собственность вытекала из государственной писал историк далекого прошлого Александр Лакиер. Можно сказать что новгородская республика была единственной в истории России моделью гражданского общества почти со всеми его сущностными признаками которые мы наблюдали в западных странах и она также демонстрировала пример процветания и устойчивого...