13181

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 Функціонування МП КР580ВМ80 (i8080)

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 Функціонування МП КР580ВМ80 i8080 1. МЕТА РОБОТИ. Дослідження структури принципу роботи мікропроцесора та виконання окремих команд і простих програм з використанням різних методів адресації в програмах. 2. КОРОТКI ТЕОРЕТИЧНI ВIД...

Украинкский

2013-05-10

2.11 MB

23 чел.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Функціонування МП КР580ВМ80 (i8080)

1. МЕТА РОБОТИ.

    Дослідження структури ,  принципу  роботи  мікропроцесора  та виконання окремих  команд і  простих  програм  з  використанням різних методів адресації в програмах.

2. КОРОТКI ТЕОРЕТИЧНI ВIДОМОСТI.

2.1. СТРУКТУРА МIКРОПРОЦЕСОРА.

    Основним пристроєм  всiх інформаційних систем е центральний процесор (ЦП), функції якого виконують мікропроцесори. МIКРОПРОЦЕСОР виконує такi основні функції:

    - витяг, декодування та виконання команд у вказанiй послiдовностi;

    - передача даних з пам’яті та в пам'ять, а також з пристроїв вводу-виводу   

           (ПВВ) та в ПВВ;

  •  організація загальної синхронізації та сигналів керування для всієї мікропроцесорної системи.

Малюнок 1. Структурна схема мікропроцесора


МІКРОПРОЦЕСОР КР580ВМ80  містить:

- двонаправлену 8-розрядну ШИНУ ДАНИХ (ШД);

         - однонаправлену 16-розрядну АДРЕСНУ ШИНУ (ША), яка забезпечує    

  адресний простір пам'яті в 2^16=64 Кбайт;

- 8-розрядний АРИФМЕТИКО-ЛОГIЧНИЙ ПРИСТРІЙ (АЛП) МП;

    -БЛОК РЕГIСТРIВ, що містить:

-  16-розрядний РЕГІСТР АДРЕСИ КОМАНДИ (IP) (він же лічильник

              команд РС-Program Counter);

-  16-розрядний РЕГІСТР ВКАЗIВНИКА СТЕКУ (SP - Steсk Pointer);

-  16-розрядний РЕГІСТР ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ (WZ);

-  16-розрядну схему IНКРЕМЕНТА/ДЕКРЕМЕНТА;

-   шість 8-розрядних РЕГІСТРІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (В, С,

              D, E, H та L), які можуть використовуватись і як три 16- розрядні

              регістри (BC, DE, HL);

   - ДЕШИФРАТОР БЛОКУ РЕГІСТРІВ  (ДБР);

   - ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ та СИНХРОНІЗАЦІЇ (ПКС);

   - РЕГІСТР КОМАНД (РК);

   - АКУМУЛЯТОР (А);

   - РЕГІСТР ОЗНАК (РО);

   - БУФЕР ДАНИХ (БД);

   - БУФЕР АДРЕСИ (БА);

   - СХЕМУ КЕРУВАННЯ ОБМІНОМ (СКО).

    Функціональне призначення   виводів   МП  КР580ВМ80А  подане  в табл. 1, а його графічне позначення - на мал.2.

Таблиця 1.

Номер

Позначення

Найменування

Назва

Тип

Стан

19

SYNС

Синхронізація

Ознака початку ма- шинного циклу

Вихід

1

17

DBIN

Прийом даних

Ознака зчитування iнформацiї

-"-

1

18

WR

Запис

Ознака запису iнформацiї

-"-

О

23

READY

Готовнiсть

Сигнал готовностi зовнiшнього пристрою до обмiну інформа цією

Вхiд

1

24

WAIT

Очiкування

Ознака переходу в стан очiкування го- товностi зовнiшнього пристрою

Вихiд

1

14

INT

Запит на переривання

Сигнал про необхiд- нiсть обмiну по пе- рериванню

Вхiд

1

16

INTE

Дозвiл переривання

Сигнал про готов- нiсть до обмiну по перериванню

Вихiд

1

13

HOLD

Запит на захоплення

Сигнал про необхiд- нiсть обмiну за ме- тодом прямого досту- пу до пам'ятi

Вхiд

1

21

HLDA

Пiдтвердження захоплення

Ознака переходу до обмiну за методом прямого доступу до пам'ятi

Вихiд

1

12

RESET

Скидання

Початкове встанов- лення мiкропроцесора

Вхiд

1

3-1О

DO-D7

Данi

Двонаправлена вось- мирозрядна шина да- них

Вхiд

Х

1,25-27 29-4О

АО-А15

Адреси

Однонаправлена шiстнадцятирозрядна адресна шина

Вихiд

Х

Малюнок 2. Умовне позначення МП КР580ВМ80

Призначення основних блоків:

    АЛП -      виконує      всі     арифметичні     операції (додавання, зсув/перестановка,     порівняння,     iнкремент,     декремент, заперечення),   логічні  (I,  АБО,  виключне  АБО)   та операції  зсуву.  Результати  більшості  операцій  заносяться  в  акумулятор;

    АКУМУЛЯТОР -   8-розрядний   регістр,   де   зберігається  більшість результатів виконання команд;

    РЕГІСТР КОМАНД - 8-розрядний  регістр,  що  містить  перший байт команди;

    ДЕШИФРАТОР КОМАНД - декодує вміст регістра команд, визначає мікропрограму для виконання необхідної команди;

    ЛІЧИЛЬНИК КОМАНД - е різновидністю 16-розрядноi  пам'яті і містить 16-розрядну адресу виконуваної команди. Вмiст лiчильника автоматично збільшується на одиницю (адреса  наступної  команди) пiсля    завантаження   кожного   байту   команди.   Може   бути iнкрементований  або   скинутий    пристроєм    керування    та синхронізації (ПКС).

    ПРИСТРIЙ КЕРУВАННЯ та  СИНХРОНІЗАЦІЇ  -  отримує   сигнали

дешифратора  команд  для визначення природи виконуваної команди. Отримує також сигнали вiд  регiстра  стану  у  випадку  умовного переходу.  Передає  сигнали  керування і синхронізації  у  всі пристрої системи,  А також виробляє сигнали керування зовнішніми пристроями (ОЗП, ПЗП, ПВВ і т.п.).

    ВКАЗIВНИК СТЕКУ -  мiстить  адресу  комiрки,  яка  визначає вершину  стеку.  Ємність  вказiвника  стека  16 бiт.  Вмiст його зменшується перед записом  коду  в  стек  і збільшується  пiсля зчитування.

    РЕГIСТР ОЗНАК - мiстить iндикатори (флаги):

     - знаку S, встановлюється в "1", коли результат операції вiд’ємний;

     - нуля Z, якщо результат операції рівний О (встановлюється  в "1");

  •  парності P, встановлюється в "1", якщо результат містить парне число           

    одиниць;

     - переносу CY, рівний "1" при наявності переносу (при додаванні) чи займу

      (при відніманні) зі старшого розряду;

  •  додаткового переносу AC ("1") при наявності переносу з третього розряду в четвертий (при додаваннi) або займу (при вiднiманнi) з четвертого в третiй.

    Флаги регiстра ознак створюють  байт  керуючого  слова,  що

керує  виконанням  програми.  Флаги  скидаються  при вiдсутностi перерахованих станiв.

    РЕГIСТРИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ - регiстри B,  C, D, E, H і

L використовуються для зберiгання даних.  Регiстри H і L  можуть

використовуватись також як адресний регiстр.

    РЕГIСТРИ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРIГАННЯ -  (W,  Z)  призначенi  для

прийому  та  тимчасового  зберiгання  другого та третього байтiв команд переходiв,  що передаються з внутрішньої магiстралi даних в лiчильник команд.

2.3.ОРГАНIЗАЦIЯ СТЕКУ.

    Пам'ять завжди  можна  подати  у  виглядi  стовбця  комiрок пам'ятi, номери яких зростають зверху вниз. Вибираються адреси в порядку зростання (зверху вниз). Стек (область ОЗП) органiзований таким чином:

    - заповнення стеку відбувається знизу вверх;

    - вибираеться стек в зворотньому напрямку (див. мал.4);

    Вказiвник стеку (SP)  зберігає  адресу  останньої  зайнятої комiрки ("вершини")  стека.  Команди,  що  використовують стек, переносять два байти (наприклад,  вмiст  пари  регiстрiв  H,  L) таким чином, що вмiст старшого регiстра H (high) розміщується за адресою АS-1 (AS- початковий код адреси,  що мiститься в  SP  до моменту  пересилання), а  молодшого  L  (low)  -  за адресою AS-2 (мал. 4).

    Пiд час  вибiрки  двох байтiв спочатку вибирається молодший байт (AS-2), а потiм  за  адресою  на  одиницю  бiльшу  (AS-1) старший.  Вмiст  SP  при  цьому  збільшується  на два.  В момент переривання  основної  програми  в  стек завантажується   вміст лічильника  команд, а в лічильник команд завантажується адреса першої   команди   підпрограми.   Після   закінчення    програми переривання  в  лічильник  команд повертається із стека значення

наступної  до  переривання  команди  основної  програми  (адреса повертання).

2.4. СЛОВО СТАНУ МП

    На першому  такті  Т1  кожного циклу МП видає на шину даних (магiстраль даних) так зване слово стану - код,  що  ідентифікує вид  виконуваного  циклу та інформує мiкропроцесорну систему про режим роботи МП. Слово стану зберігається на ШД тільки на протязі одного   такту,   тому   для   його   зберiгання  на  час  циклу використовують додатково спецiальний регiстр  слова  стану  РСт. Інформація в РСт записується за сигналом SYNC на початку кожного циклу .

    В табл.2  приведенi  слова  стану для всiх десяти циклiв МП К58ОВМ8О.

Таблиця 2

Цикли

Назва циклу

Значення розряду стану слова

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

М1

Вибiрка команди

1

0

1

0

0

0

1

0

М2

Зчитування з пам'ятi

1

0

0

0

0

0

1

0

М3

Запис в пам'ять

0

0

0

0

0

0

0

0

М4

Зчитування з стека

1

0

0

0

0

1

1

0

М5

Запис в стек

0

0

0

0

0

1

0

0

М6

Ввiд з зовнiшнього пристрою

0

1

0

0

0

0

1

0

М7

Вивiд в зовнiшнiй пристрiй

0

0

0

1

0

0

0

0

М8

Переривання

0

0

1

0

0

0

1

1

М9

Зупинка

1

0

0

0

0

0

0

0

М10

Переривання в зупинцi

0

0

1

0

1

0

1

1

     

В табл.3 поданi характеристики кожного розряду слова стану.

                                                     Таблиця 3

Позначення

Розряд

Характеристика

D7

Дозвiл звертання до пам'ятi. D7 = 1 вказує, що шина даних буде використана для зчитування даних з пам'ятi.

D6

Дозвiл звертання до iнтерфейсних та периферiйних пристроїв.   D6 = 1 вказує, що на адресну шину видана адреса порта або блока, данi з якої повиннi поступити на шину даних.

D5

Iндикацiя знаходження МП в першому циклi команди (цикл вибiрки команди) (D5 = 1).

D4

Дозвiл виводу. При D4 = 1 iнформацiя на ШД готова до виводу в порти iнтерфейсу.

D3

Iндикацiя знаходження МП в станi HALT (D3 = 1).

D2

Вказiвник стеку. При D2 = 1 - дозволяється звертатись (записувати чи зчитувати) до стековоi областi ОЗП.

D1

Вказiвник режиму обмiну даними. При  D1 = О - вивiд даних з МП; D1 = 1 - ввiд даних в МП.

D0

Обслуговування переривання. DО = 1. Разом iз сигналом переривання ініціює перехiд до пiдпрограми обслуговування.

Розряди D7,  D6,  D4,  DО  використовують  для   формування сигналiв  шини  керування (рис.6).  D3,  D2,  D1 - для індикації режимiв роботи МП.

Позначення до мал. 5:

    ОП - обслуговування пам'ятi .  ОП = DBIN*DО.  Формується  в першому  циклi  переривання.  При  ОП  =  О  на ШД видається код команди, що визначає початкову адресу пiдпрограми обслуговування переривання.

    ЗП - запис в пам'ять.  ЗП = WR*D4.  При ЗП = О дозволяється запис даних в ОЗП.

    ЧП - зчитування з  пам'ятi.  ЧП  =  DBIN*D7.  При  ЧП  =  О дозволяє видачу даних з ОЗП на ШД МП.

    ЧВ - зчитування з елементiв МП-системи  за  командою  вводу IN.  ЧВ  =  DBIN*D6.  При  ЧВ  =  О елемент МП-системи,  до якої звертається МП за  певною  адресою,  дозволяе  видачу  пристроєм вводу-виводу даних на ШД.

    ЗВ - запис в елементи МП-системи  за  командою  OUT.  ЗВ  = WR*D4.  При  ЗВ  =  О  дозволяється  запис даних з ШД в буферний регiстр елементiв МП-системи.

2.5. ФУНКЦІОНУВАННЯ МП

    При виконаннi  операцiй  МП   працює   як   мiкропрограмний автомат,  що  пiд  дiєю тактових сигналiв F1 та F2 переходить iз одного  внутрiшнього  стану  в  iнший,  виконуючи  ту  чи   iншу мiкрооперацiю.

    Внутрiшнi стани  МП  називаються  тактами  (Т).  Тривалiсть такту  рiвна перiоду тактової частоти I визначається як iнтервал часу мiж двома iмпульсами F1.

    Процес однократного   звертання  МП  через  шину  даних  до елементу МП-системи та обробка одного  байта  даних  називається циклом  (М).  В  МП КР58ОВМ8О кiлькiсть циклiв може досягати 1О. Кожна команда виконується за  1-5  циклiв,  А  кожен  цикл  може

складатися  з 3...5 тактiв Т.

      ТАКТ 1.

    Iмпульси F1 задають тривалiсть такту.  По передньому фронту iмпульса F2 на лiнiї SYNC встановлюється "1".

    З деякою  затримкою  вiдносно  фронту  iмпульса F2 на лiнiї шини  адреси  видається  код  адреси  пристрою,  з   яким   буде проводитись  обмiн,  А на шинi даних - код слова стану (табл.2), який  визначає  тип  пристрою,  з  яким  вiдбуватиметься   обмiн iнформацiї  (ОЗП,  вводу-виводу,  стек  та iн.) та напрям обмiну (зчитування чи запис).

    Код адреси  на ША виставляється лiчильником команд РС через регiстр адреси РА та буфер адреси БА .

ТАКТ 2.

   З такту  Т1  МП  переходить  в  такт  Т2,  в якому вмiст РС автоматично збiльшується на одиницю.  Разом з тим вмiст регiстра адреси залишається незмiнним до такта Т4.

    З затримкою  вiдносно   переднього   фронту   iмпульса   F2 активiзується лiнiя DBIN (прийом iнформацiї, з'являеться "1"), на лiнiї SYNC виставляється рiвень "0" I з  шини  даних  знiмається код слова стану.  Одночасно перевiряється стан лiнiї READY. Якщо на цiй лiнii з'являється "0",  який виставляється пристроєм,  що визначився  в тактi Т1 вмiстом слова стану,то наступним тактом є такт очiкування Тw (То).

ТАКТ Тw.

    Цей такт   необхiдний   для   того,   щоб   на  шинi  даних встановились вибранi данi (часто час вибiрки  ОЗП  чи  ПЗП  може бути бiльший одного чи двох тактiв,  А тому данi не зможуть бути виданi на ШД в кiнцi такту Т2).

    В тактi  Тw з затримкою вiдносно переднього фронту iмпульса F1 I при наявностi "0" на лiнiї READY активiзується  лiнiя  WAIT (з'являється  "1").  Стан  iнших  лiнiй  шини керування та ША на перiод Тw залишаються без змiн.  Тw продовжується  до  тих  пiр, доки пристроєм,  з яким взаємодіяв МП ,  не виставиться "1" на лiнiї READY.

       ТАКТ 3.

    Починається пiсля  встановлення  READY=1  переднiм  фронтом тактового iмпульса F1. З незначною затримкою вiдносно переднього фронту F1 знiмається "1" з лiнiї WAIT та вiдбувається зчитування даних.      З затримкою  вiдносно  переднього  фронту F2 встановлюється "0" на лiнiї DBIN.  Вiд цього моменту пристрiй,  що  обмiнюється даними  з  МП, скидає  сигнали  з  ШД,  яка має бути звiльнена до середини такту Т4.  У випадку однакової швидкодiї МП I  пристрою обмiну даними, Тw може бути вiдсутнiй, тобто Т3 може йти вiдразу за Т2.

    Стан лiнiй  READY  та WAIT на протязi наступних тактiв циклу залишаються незмiнними (READY=1, WAIT=0).

       ТАКТИ Т4, Т5.

    Здійснюється перетворення  операндiв  в  мiкропроцесорi,  стан лiнiй шини керування не змінюється.  На лiнiї WR на протязi всього циклу присутня "1".

    Аналогiчно органiзований     ЦИКЛ     ЗАПИСУ    IНФОРМАЦII. Вiдмiннiсть в  тому,  що  на  лiнiї  WR  з  невеликою  заиримкою вiдносно переднього фронту F1 такту,  наступного пiсля Т2 (Тw чи Т3) видається рiвень логiчного 0. Знiмається цей сигнал також по передньому фронту iмпульса F1 в тактi Т4.

 

2.6. РОБОТА МП В РЕЖИМI ПЕРЕРИВАННЯ

    Зовнiшнi пристрої  можуть  запросити  переривання   подачею сигналу INT=1 на вiдповiдний вхiд МП.  Цей сигнал може з'явитись в будь-який момент, але фiксується у внутрiшньому тригерi запиту переривання МП :

    - при переходi до наступної команди;

    - якщо   переривання   не   заборонене   програмним  шляхом

(INTE=1),   тобто   внутрiшнiй   тригер   дозволу    переривання встановлюється в стан 1 командою ЕI основної програми.

    При виконаннi цих умов МП переходить в цикл М8, який вiдрiзняється   вiд  циклу  вибiрки  М1  тим,  що  вмiст  програмного лiчильника РС не змiнюється.

     АДРЕСА ПРОГРАМИ ПЕРЕРИВАННЯ готується:

   - зовнiшнiм пристроєм, котрий дав запит на переривання;

   - спецiальним периферiйним блоком прiоритетного переривання

     (контролером переривання).

    В тактi Т3 по ШД зовнiшнiй пристрiй передае  в  МП  команду RST,  що  мiстить АДРЕСУ програми переривання та заносить адресу перерваної програми в стек. Одночасно, на адресну шину подається вмiст вказiвника стеку SP.

    В наступному    циклi    починається    обробка    програми переривання,  пiд час якої внутрiшнiй тригер дозволу переривання встановлений в "0".

    Нехай  iнтерфейс вводу-виводу мiстить 8 бiт паралельних даних, готових для передачi в МП.  У цому  випадку  порядок  роботи  МП такий (мал.6):

    1. Iнтерфейс видає сигнал вимоги переривання до МП (INT).

    2. МП  завершує  виконання поточної команди (адреса пам'ятi 2006).

    3. Вмiст  лiчильника  команд  (адреса 2007),  А також вмiст

регiстрiв МП,  завантажується в стек за адресою  SP,  звiдки  iх вмiст  пiзнiше  може  бути  вибраний I розмiщений в регiстрах та лiчильнику команд МП.  Вмiст SP при цьому зменшується  на  число команд, розмiщених у стеку.

    4. В  лiчильник  команд  завантажується   адреса   програми

обробки переривання,  яка виставляється побайтно на ШД пристроєм вводу-виводу.

    5. МП  звертається за адресою,  що з'являється в лiчильнику команд,  до  пам'ятi  (адреса   20DE)   і   починає   виконувати пiдпрограму  обслуговування  переривання,  яка  в даному випадку забезпечує виконання команди вводу.  За адресою 20DE знаходиться кiнець   пiдпрограми   обслуговування  переривання,  пiсля  чого команда RET повертає МП до основної програми.

   6. Перед  поверненням  в основну програму данi регiстрiв та лiчильника  команд,  якi  розмiщувались   в   стеку,   програмно повертаються в МП.

    7. Лiчильник команд РС відсилає МП  в  пам'ять  за  адресою 2007 і  виконання основної програми продовжується.

3. ОПИС ЛАБОРАТОРНОI УСТАНОВКИ

Мiкропроцесорна лабораторiя “Мiкролаб КР580ИК80” є одноплатною мiкропроцесорною системою з шинною структурою. Всi органи керування мiкролабораторiї, крiм клавiшi СЕТЬ, розташованi на платi. Мiкролабораторiя має на переднiй панелi 25 клавiш, чотири iндикатори адресного рeeстру , чотири iндикатори рeгiстра даних , перемикач режиму роботи АВТ/ШАГ , три тумблери для вводу iнформацiї i вiсiм свiтлодiодiв, зв’язаних з МП через порт вводу – виводу, регулятор гучностi звукiв , котрi генеруються процесором. Позначення та призначення клавiш:

СБРО – скидання системи та звертання до монiтора в будь–який момент часу;

АД – прирiст адреси, що висвiчується на iндикаторi адресного рeгiстра (IАР), на 1 та iндикацiя даних з пам’яті, вiдповiдаючих новiй адресi, на двох правих iндикаторах рeгiстра даних (IРД);

УСТ.АД – встановлення адреси, iндикованої на IРД в IАР. Данi з комiрки пам’ятi за адресою, вiдповiдною до IАР, висвiчуються в двох крайнiх позицiях IРД, попереднi їм двi цифри зсуваються на двi позицiї влiво;

ВОЗВР. – при виконаннi програми в кроковому режимi забезпечується повернення до виконання програми пiсля перегляду вмiсту комiрок пам’ятi;

ПУСК – виконання програми, починаючи з адреси, iндикованої на IАР;

ЗП – запис даних, що висвiчуються на двох правих iндикаторах рeгiстра даних, за адресою, вказаною на IАР, i прирiст адреси на 1;

АД– – зменшення адреси на IАР на 1 i зчитування даних з пам’ятi за но–вою адресою на два правих iндикатори IРД;

ВЫВОД – виведення даних з пам’ятi на зовнiшнiй магнiтофон (не використовується);

ВВОД – введення даних з зовнiшнього магнiтофона в пам’ять системи (не використовується);

0–9, А–F – ввiд даних в шiстнадцятковому кодi.

Iндикатори рeгiстра адреси забезпечують iндикацiю адреси комiрки пам’ятi, вмiст якоi висвiчується на двох правих iндикаторах IРД.

При виконаннi команди в кроковому режимi на IАР висвiчується адреса наступної виконуваної команди, на двох лiвих iндикаторах IРД висвiчується вмiст рeгiстра А, а на двох правих – вмiст рeгiстра флагiв. При виконаннi програми в автоматичному режимi вмiст IАР та IРД не визначений. Перемикання режимiв виконання програми здiйснюється тумблером .

Тумблери забезпечують введення даних в 2–4 розряди рeгiстра А при виконаннi команди введення IN, свiтлодiоди  – iндикацiю вмiсту рeгiстра А при виконаннi команди вводу.


4. ЗАВДАННЯ

       

        4.1. Виконується   на   самостiйнiй   пiдготовцi   перед    виконанням лабораторної роботи.         

         4.1.1. Скласти  програму  для виконання за прикладом 1 таких тотожностей:

           1.  Y=X1+X2-4 ;

           2.  Y=X2-X1+13;

           3.  Y=X2+2X1-2;

           4.  Y=2X2-X1-5.

    Значення чисел   Х1,Х2   поданi   в  табл.4  для  вказаного викладачем варiанту (числа - десятковi).

         4.1.2. Скласти   програму   контролю   вмiсту  комiрок пам'ятi  ОЗП  за  Прикладом  2.  Числа  Х1,  Х2  для   вказаного викладачем варiанту поданi в табл.5 .

        4.2. Виконується в лабораторiї.

         

         4.2.1. Приклади програм для МП-системи, побудованої на базi МП-комплекту КР580.

          ПРИКЛАД 1.

    Вирахувати Y=X2-2X1+14.   Результат   записати   в  комiрку пам'ятi за адресою 8050.  Число Х1 зберiгається в комiрцi  8051, число Х2 - в комiрцi 8052.

    Необхiдно пам'ятати,  що при записi адреси в машинному кодi молодший байт вводиться другим байтом, а старший - третiм байтом команди.

          Наприклад:

 

Асемблер

Машинний код

LDA       80         52

3A          52        80

1 байт  2 байт  3 байт

1 байт  2 байт  3 байт

де   52 - молодший байт адреси,

      80 - старший байт адреси.

          ПРОГРАМА.

Адреса

Машинний код

Асемблер

Коментар

8000

3А 52 80

LDA 8052

Завантаження в А числа Х2 з комiрки 8052

8003

21 50 80

LXI H

Завантаження в регiстри Н, L адреси 8051

8006

96

SUB M

Вiднiмання вiд вмiсту А вмiсту комiрки пам'ятi, адреса якоi зберiгається в регiстрах Н, L.

8007

96

SUB M

Те ж саме

8008

С6 ОЕ

ADI OE

Додавання до вмiсту А константи 14 (10)=Е (16)

800А

32  50  80

STA 8050

Завантаження вмiсту А в комiрку 8050

800D

76

HLT

Зупинка

                                                      Таблиця 4.

Числа

Варіанти

1

2

3

4

Х1

20;26

32;43

54;75

87;99

Х2

7;9

15;25

32;41

50;56

          ПРИКЛАД 2.

    Скласти розгалужену  програму   контролю   вмiсту   комiрок пам'ятi ОЗП за адресами Адр1 = 8040, Адр2 = 8041.

    Якщо число Х1,  яке зберiгається  за  адресою  Адр1,  менше числа  Х2  (адреса Адр2),  в АКУМУЛЯТОР завантажити 0,  в iншому випадку - 1.

Програма контролю.

Адреса

Машинний код

Асемблер

Коментар

8000

3А 40 80

LDA 8040

Завантаження в А числа Х1 з комiрки 8040

8003

21 41 80

LXI H,8041

Завантаження в регiстри Н, L адреси 8041

8006

BE

СМРМ

Порiвняння вмiсту А з вмiстом комiрки пам'ятi, адреса якої зберiгається в регiстрах H, L

8007

DA OF 80

JC  LAB

Якщо вмiст А менше вмiсту комiрки пам'ятi за адресою Адр2, то перехiд до виконання команди MVI A,0 з мiткою LAB, iнакше виконується наступна команда

800A

3Е 01

MVI A,1

Завантаження в А "1"

800C

С3 11 80

JMP END

Перехiд до команди HLT

800F

3Е 00

LAB MVI A,0

Завантаження в А "0"

8011

76

END HLT

Зупинка

Виконати для Х1, Х2.

                                                 Таблиця 5.

Числа

Варіанти

1

2

3

4

Х1

3;25

10;34

27;49

54;135

Х2

8;15

27;30

35;40

67;98

5. ОПРАЦЮВАННЯ ДОСЛIДНИХ ДАНИХ

        5.1. Записати   вмiст   акумулятора   пiсля   виконання тотожностей за прикладом 1 для  двох  значень  чисел  Х1  та  Х2 (табл. 4).

        5.2. Записати  значення  флагiв  CY  ,  S   та   Z   за результатами виконання нерiвностi в програмi контролю (табл.  5) для двох значень чисел Х1 та Х2 (використовуючи  кроковий  режим роботи мiкролабораторiї).

6. КОНТРОЛЬНI ЗАПИТАННЯ

        6.1. Структура  мiкропроцесора  КР580ВМ80.  Функцiї  та  призначення   основних блокiв.

        6.2. Регiстри ознак МП. Склад та призначення.

        6.3. Способи адресацii МП.

        6.4. Органiзацiя стекової пам'ятi.

        6.5. Що таке слово стану МП. Регiстр слова стану.

        6.6. Органiзацiя функцiонування МП. Такти та цикли в роботi МП.

        6.7. Органiзацiя керуючих сигналiв МП: ОП, ЗВ, ЗП, ЧВ, ЧП, їх призначення.

        6.8. Робота МП в режимi зчитування (за часовими дiаграмами).

        6.9. Робота МП в режимi запису даних.

        6.10. Робота МП в режимi переривання.

7. ЛIТЕРАТУРА

    1. Р.  Токхайм.  Микропроцессоры.  Курс  и   упражнения.-М: Энергоатомиздат, 1988.

    2. В.И.Васильев,   Ю.М.Гусев,   В.Н.Миронов.    Электронные промышленные  устройства.-М.: Высш.шк.,1988.

    3. В.С.Медведев, Г.А.Орлов, Ю.И.Рассадкин и др. Управляющие и  вычислительные устройства роботизированных комплексов на базе микро-ЭВМ.-М.: Высш.шк.,1990.

    4. В.И.Зубчук,   В.П.Сигорский,  А.Н.Шкуро.  Справочник  по цифровой схемотехнике.-К.:Техника,1990.

PAGE  1


AS

AS-2

AS-4

P

SP

SP

стек

стек

стек

(Н)

(L)

(L)

(Н)

(B)

(C)

Малюнок 4. Організація стекової памяті

OП

ЗВ

ЗП

ЧВ

ЧП

&

D

0

.

.

7

DBIN

SYNS

WR

CPU

D0

.

.

.

7

WR

RG

D0D1D2

D3

D4

D5

D6

D7

1

&

&

&

&

&

&

F2

Малюнок 5. Організація шини керування

Основна програма

INT

MП

2005…

2006…

2007…

20D0…

підпрограма

обслуговування переривання

20DE RET

30D0…

30FF

стек

EMBED CorelDraw.Graphic.7  

EMBED CorelDraw.Graphic.7  

EMBED CorelDraw.Graphic.7  

EMBED CorelDraw.Graphic.7  

EMBED CorelDraw.Graphic.7  

EMBED CorelDraw.Graphic.7  

Малюнок 6. Організація переривання в МП


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85910. Электропривод вентиляционных установок 113 KB
  Цель работы: Исследовать электроприводные характеристики вентилятора и способы регулирования его производительности. Ознакомиться с электрической схемой регулируемого электропривода вентилятора. Снять зависимости мощности момента производительности напора вентилятора от частоты...
85911. Проектирование автоматизированной системы «Производитель мебели BUSO» 1.31 MB
  Создание базы сырья и материалов Наибольшую долю материальных ресурсов предприятия составляют основные материалы. Для разрешения основных проблем в рамках создания базы сырья и материалов существуют многообразные методы принятия решения в особенности: BC анализ первоначальный анализ...
85912. Исследование и разработка системы управления финансовой деятельностью предприятия 1.28 MB
  Целью работы является исследование методов прогнозирования и планирования, а также подготовка управленческого решения в области оптимального планирования производства, основанного на проведении оперативного анализа ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности предприятия.
85913. Моделирование и разработка компьютерной системы планирование деятельности транспортного предприятия 710.5 KB
  Входные данные: Перевозки грузов автомобильным транспортом. годовое планирование перевозок грузов. Квартальное планирование перевозок грузов. Освещены вопросы перевозок грузов автомобильным транспортом рассмотрен процесс годового и квартального планирования перевозок.
85914. Анализ электробезопастности при эксплуатации электрической печи сопротивления 615 KB
  Для современной порошковой металлургии в целом характерно значительное расширение объемов производства обще машиностроительных материалов на основе железа, меди, алюминия, титана. Высокие темпы роста обусловлены, прежде всего, ресурсо- и энергосберегающим характером технологии порошковой металлургии.
85915. Информационно-аналитическая система производственно-экономической деятельности предприятия 3.4 MB
  В данной работе дана общая характеристика ГОАО ТП Уголь ДП ГХК Краснодонуголь как объекта управления; приведены теоретические основы анализа производственно-экономической деятельности автотранспортного предприятия описано информационное обеспечение предприятия и разработано программное обеспечение...
85916. Автоматизация учета хозяйственной деятельности предприятия 350.5 KB
  В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования довольно много. Вместе с тем объем финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, у любого предприятия ограничен. Именно поэтому особую актуальность приобретает задача учета расхода денежных средств на инвестируемом предприятии.
85918. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 689 KB
  В дипломном проекте, выполненном на базе ОКП «Луганской областной топливно-энергетической компании», обоснована актуальность темы функционирования специального порядка расчетов за энергоносители и жилищно-коммунальные услуги в Луганской области.