1320

Курсова робота. Навчально-методичні поради для студентів історичного факультету всіх форм навчання

Книга

Другое

Підготовчий етап роботи на курсовим проектом. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Список використаних джерел і літератури. Типові помилки в написанні та оформленні курсової роботи.

Украинкский

2013-01-06

336.83 KB

96 чел.

Міністерство освіти та науки України 
Криворізький державний педагогічний університет 
Історичний факультет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вєтохіна В.О. 
 
 
 
КУРСОВА РОБОТА 
 
Навчально-методичні поради  
для студентів історичного факультету  
всіх форм навчання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кривий Ріг 
2009 

УДК  93(07) 
 ББК  63.3 
 
 
 
Вєтохіна В.О. 
Курсова робота
: навчально-методичні поради для студен-
тів історичного факультету всіх форм навчання. – 2-е вид., випр. 
і доп. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – 40 с. 
 
 
 
Навчально-методичні поради розкривають основні вимоги 
до структури, змісту й обсягу курсової роботи, подають рекоме-
ндації для організації її виконання, оформлення і захисту. 
Для  студентів  денного  і  заочного  відділення  історичного 
факультету КДПУ. 
 
 
 
 
Автор:    Вєтохіна  В.О.,  кандидат  історичних  наук,  доцент  ка-
федри  всесвітньої  історії  історичного  факультету 
КДПУ. 
 
 
 
РецензентПеченіна  Н.А.,  кандидат  історичних  наук,  доцент 
кафедри  історії  України  історичного  факультету 
КДПУ 
 
 
Рекомендовано  кафедрою  всесвітньої  історії  історичного 
факультету КДПУ (протокол № 4 від 18.11.09 р.). 
 
 
 
© Вєтохіна В.О., 2009. 

ЗМІСТ 
Стор
 
Курсова робота: загальна характеристика.....................................      4 
1. Підготовчий етап роботи на курсовим проектом ......................      6 
 1.1. Вибір теми ..................................................................................      6 
 1.2. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації ...........      8 
 
2. Структура курсової роботи............................................................    11 
 2.1. Титульний лист...........................................................................    11 
 2.2. Зміст ............................................................................................    12 
 2.3. Перелік умовних скорочень ......................................................    12 
 2.4. Вступ ...........................................................................................    12 
 2.5. Основна частина курсової роботи ............................................    16 
 2.6. Висновки .....................................................................................    19 
 2.7. Список використаних джерел і літератури ..............................    19 
 2.8. Додатки .......................................................................................    20 
 
3. Правила оформлення курсової роботи ........................................    20 
 
Захист курсової роботи .......................................................................    23 
 
Типові помилки в написанні та оформленні курсової роботи ....    25 
 
Додатки..................................................................................................    26 
 
Список літератури...............................................................................    40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
КУРСОВА РОБОТА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Написання  курсових  робіт  –  важлива  частина  спеціалізації 
студентів по одній із кафедр історичного факультету, яка розпочи-
нається згідно з навчальним планом, затвердженим Міністерством 
освіти і науки України, з ІІ курсу навчання у вищому навчальному 
закладі й поглиблюється на ІІІ-ІV курсах із залученням методичних 
прийомів викладання історії у загальноосвітній школі.  
Курсова робота студента ІІ-го курсу – це невеликий дослід-
ницький  твір  навчального  характеру,  який  виконується  з  певного 
курсу вітчизняної чи всесвітньої історії або з окремих їх розділів і 
відіграє значну роль у професійній підготовці майбутнього спеціа-
ліста. 
Мета курсової роботи – закріплення, поглиблення і  узагаль-
нення знань, одержаних студентом під час навчання та їх застосу-
вання  при  розв’язанні  конкретної  фахової  проблеми  чи  певного 
питання. 
Завдання автора курсового твору – навчитися вилучати з іс-
торичних  джерел  і  наукової  літератури  необхідну  інформацію  за 
темою дослідження і логічно викладати її у відповідності до плану 
роботи. 
Під  час  написання  курсової  роботи  студенту  необхідно  ви-
явити наступні уміння і навички
- обґрунтовано вибирати актуальну в науковому і практично-
му значенні тему; 
- формулювати мету і завдання дослідження; 
- складати план роботи; 
- виявляти і аналізувати джерела і літературу з обраної теми; 
- узагальнювати  матеріал  з  предмету  дослідження,  робити 
висновки; 
- оформляти  результати  курсової  роботи  відповідно  до  дію-
чих норм і вимог. 
Студенту  надається  право  вибирати  тему  курсової  роботи  з 
числа  визначених  випускними  кафедрами  історичного  факультету 
КДПУ або запропонувати свою тему з обґрунтуванням її розробки. 
Тематика  курсових  робіт  відповідає  завданням  навчальної 
дисципліни і тісно пов’язана з практичними потребами фаху. Вона 
щорічно корегується з урахуванням набутого на кафедрах досвіду, 
побажань  спеціалістів  і  студентів;  затверджується  на  засіданнях 
кафедр. 


 
Незалежно від обраної теми, структура курсової роботи має 
бути такою: 
  • титульний аркуш; 
  • зміст; 
  • перелік умовних скорочень (в разі необхідності); 
  • вступ; 
  • основна частина (текст); 
  • список джерел і літератури; 
  • додатки (в разі необхідності). 
Текст  курсової  роботи  можна  використати  для  наступного 
написання  та  оформлення  доповіді,  реферату,  статті,  майбутньої 
кваліфікаційної роботи (з відповідним доопрацюванням). 
Алгоритм  (правила)  написання  курсового  дослідження  має 
наступну послідовність
 
Виявлення
З
Вибір
, відбір, 
’ясування об’єкта, 
 теми, озна-
складання
предмета
йомлення
 робочої 
, визна-
 з нею, її 
→ 


картотеки
 чення
 
обґрунтування
 літерату-
 мети та за-
 
ри з теми 
вдань дослідження 
 
 
 
 
 
 
Вивчення та конс-
Складання попере-
Викладення
пектування
 тексту 
 літера-
днього

 плану робо- → роботи

тури
 
 
 згідно з її 
 
 з теми дослі-
ти, узгодження його 
структурою
дження
 
 
з керівником 
 
 
 
 
 
 
Написання
Оформлення
Формулювання
 вступу, 
 спис-
 ви-
огляду
ку
сновків
 літератури 
 використаних 
 та рекомен- → 
→ 

джерел
 
дацій
(історіографії) з 
 і літерату-
 
теми дослідження 
ри, додатків 
 
 
 
 
 
 
Подання чорнового 
Усунення заува-
Чистове
варіанта
 оформ-
 роботи 
жень, врахування 
лення
науковому
 курсової ро-
 керівни-
рекомендацій

 нау-
→ боти
кові
 
 
, підготовка її 
 
, написання від-
кового керівника, 
до
гуку
 публічного за-
 науковим кері-
остаточне редагу-
хисту
вником
 
 
вання тексту 
 
Керівництво
  курсовими  роботами  здійснюється  кваліфіко-
ваними  викладачами  кафедр.  Організація  і  контроль  за  процесом 
їх підготовки і захисту покладаються на завідувачів кафедрами. 
Виконання  курсової  роботи  організується  відповідно  до 
графіка, затвердженого кафедрами та деканатом. 


 
Процес  роботи  над  курсовим  дослідженням  поділяється  на 
три основні етапи
  • підготовчий; 
  • етап роботи над текстом (змістом); 
  • заключний етап. 
 
 
1. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП РОБОТИ  
НАД КУРСОВИМ ПРОЕКТОМ 
 
1.1. Вибір теми 
 
Вибір теми, її осмислення та обґрунтування – важливий етап 
дослідження,  від  якого  залежить  подальший  успіх,  доцільність  і 
результативність усієї роботи. 
З переліку тем, запропонованих кафедрами, необхідно вибра-
ти ту, яка найповніше відповідає навчальним інтересам та схильно-
стям студента, з перевагою тієї теми, при розробці якої можна ви-
явити максимум особистої творчості та ініціативи. 
Суттєву  допомогу  при  виборі  теми  може  надати  робота  в 
спецсемінарі, науковому гуртку, проблемній групі, участь у конку-
рсі на кращу студентську наукову роботу тощо. 
Можливе написання курсової роботи й на тему, запропонова-
ну  самим  студентом  з  обґрунтуванням  її  розробки.  Останнє 
пов’язане,  як  правило,  з  певними  пізнавальними  процедурами  – 
питаннями  і  відповідями  (що,  коли,  де,  чому,  як,  навіщо)  і  може 
виглядати, наприклад, так: 
-  визначається  що  і  чому  цікавить  у  обширній  навчально-
науковій літературі (припустимо, "Великі реформи 60-70-х рр. ХІХ 
ст. в Російській імперії"); 
-  уточнюється  інтерес  до  одного  із  напрямів  реформ  (скажі-
мо,  зміни  в  російській  армії  та  флоті  як  важливий  показник  рівня 
розвитку держави і суспільства); 
-  конкретизується  навіщо  були  здійснені  військові  реформи 
(викликалися необхідністю модернізації управління збройними си-
лами, підвищення якості підготовки офіцерського і вищого коман-
дного складу армії і флоту тощо); 
-  ставиться  питання  як  вплинули  військові  перетворення  на 
боєздатність сухопутних частин (зокрема, піхоти); 


 
- формулюється варіант теми: "Вплив військових реформ 60-
70-х рр.  ХІХ  ст.  на  боєздатність  піхотних  підрозділів  російської 
армії"; 
- постають питання коли і де мали проявитися перші резуль-
тати реформ (події російсько-турецької війни 1877-1878 рр., зобра-
жені, наприклад, у фільмі "Турецький гамбіт"); 
-  вносяться  уточнення  до  остаточного  формулювання  теми 
("Боєздатність піхотних підрозділів російської армії в російсько-
турецькій війні 1877-1878 рр.
"). 
Тема визначена, проте це не виключає можливості її подаль-
шого  коректування.  Може  статися  так,  що  виявлений  і  зібраний 
матеріал дозволяє висвітлити  бойові  дії  окремої  дивізії  або  полку, 
помітити різні показники боєздатності певних частин і з’єднань. Це 
означає, що для узагальнюючих висновків необхідно буде опрацю-
вати значний масив документів і об’єктивно розширити тему ледве 
не до дисертаційного дослідження. Щоб такого не сталося, бажано 
звузити попередньо сформульовану тему до рамок курсової робо-
ти, наприклад, так: "Боєздатність піхотних підрозділів російської 
армії  в  російсько-турецькій  війні  1877-1878  рр.  (за  матеріалами 
Енської дивізії)
". 
Обираючи або формулюючи тему курсової роботи необхідно 
пам’ятати, що вона повинна: 
- бути актуальною; 
-  відповідати  науковим  інтересам,  нахилам  і  можливостям 
студента; 
- бути не дуже широкою (це призведе до поверховості в ана-
лізі конкретних фактів) і не дуже вузькою (це позбавить можливос-
ті зробити висновки і узагальнення); 
-  забезпечуватися  достатньою  для  розкриття  теми  кількістю 
джерел і літератури; 
-  мати  чітке  і  лаконічне  формулювання  без  використання 
ускладненої та маловідомої термінології в назвах розділів і підроз-
ділів. Наприклад, "Дохристиянські вірування слов’ян", "Війни Кар-
ла  Великого",  "Утворення  Російської  централізованої  держави", 
"Імператор  Франції  –  Наполеон  Бонапарт",  "Розвиток  сільського 
господарства  Катеринославської  губернії  у  пореформений  період 
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)", інш. 
Вибір теми і зустріч з науковим керівником повинні відбути-
ся не пізніше жовтня поточного навчального року


 
1.2. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації 
 
Після затвердження теми курсової роботи необхідно присту-
пити до підбору наявних джерел і літератури, пам’ятаючи, що чим 
повніше  буде  зібрана  потрібна  література  (документи,  мемуари, 
монографії, журнальні і газетні публікації тощо), тим глибше і до-
кладніше може бути розкрита тема курсової роботи. 
Починати пошукову роботу необхідно зі складання переліку 
(картотеки)  джерел  і  літератури,  для  чого  рекомендується  зверну-
тися до систематичного (предметного) і алфавітного каталогів біб-
ліотек
а
 і читальних залів КДПУ (пр. Гагаріна, 54 ), міськвиконкому 
(вул. Димитрова), № 11 Саксаганського району (пр. Гагаріна), інш. 
Систематичний каталог складається з карток, які мають усі 
необхідні  відомості  про  видання:  П.І.Б.  автора,  назву  публікації, 
місце  та  рік  видання,  кількість  сторінок.  Усі  картки  каталогу  сис-
тематизовані відповідно до змісту в 10-ти основних розділах за га-
лузями знань. У розділі 9 – "Історія" – картки згруповані за різними 
періодами  вітчизняної  і  всесвітньої  історії,  а  також  різними  про-
блемами: Стародавня, Середньовічна, Нова і новітня історія; "Київ-
ська Русь", "Епоха Відродження", "Історія Росії", "Буржуазні рево-
люції  ХVII-XVIII  ст."  тощо.  Знайдіть  потрібний  вам  підрозділ  та 
випишіть літературу, яка відноситься до теми курсової роботи. 
Алфавітний  каталог  містить  картки  з  назвами  робіт,  які 
розставлені  за  прізвищами  авторів  у  алфавітному  порядку.  Для 
з’ясування  питань,  пов’язаних  з  пошуком  літератури,  рекомендує-
мо звертатися за консультацією до бібліографа наукової бібліотеки. 
Існує  багато  бібліографічних  довідників  та  покажчиків,  які 
також  надають  серйозну  допомогу  при  підборі  літератури  та  дже-
рел: "Літопис книг", "Літопис газетних статей", "Літопис журналь-
них  статей",  "Нові  видання  України",  "Періодичні  та  подовжувані 
видання" тощо. 
Поряд з інформативними виданнями органів служби науково-
технічної  інформації  (НТІ)  для  інформаційного  пошуку  слід  вико-
ристовувати  автоматизовані  інформаційно-пошукові  системи, 
бази і банки даних, Інтернет.
 Дані пошуку можуть бути викорис-
тані  безпосередньо,  однак  частіше вони служать  сходинкою  (клю-
чем)  до  виявлення  первинних  джерел  інформації,  якими  є  наукові 
праці (монографії, збірники) та інші необхідні для курсової роботи 
видання. 
 


 
Проте  варто  пам’ятати,  що  Інтернет  –  це  лише  засіб,  спро-
можний  пришвидшити  або  ускладнити  пошук  і  обробку  інформації. 
Його сильна і одночасно слабка сторона – загальна доступність і не-
підконтрольність розповсюдження інформації. У всесвітньому  "паву-
тинні"  можливо  віднайти  будь-які  відомості.  Проте  свобода  доступу 
до ресурсів не забезпечує абсолютної їх достовірності. І, якщо студен-
тові бракує впевненості в надійності інформації, якщо він сумніваєть-
ся в тому, що даний документ розміщений без порушення авторських 
прав, варто відмовитися від послуг подібного сайту і віддати перевагу 
друкованому джерелу. 
Необхідно  виявити  основні  періодичні  видання  (фахові  жур-
нали: "Український історичний журнал", "Київська старовина", "Воп-
росы истории", "Новая и новейшая история", інш.) з вибраної пробле-
матики.  Відбираючи  основні  матеріали,  необхідно  звернутися  до  по-
кажчиків статей, опублікованих протягом календарного року і розмі-
щених у кінці останнього номера журналу за кожний рік видання. 
Доповнити перелік уже підібраної літератури може прикниж-
кова бібліографія, перелік літератури, який друкується  у кінці мо-
нографії,  статті,  на  які  посилаються  автори  в  примітках.  Нарешті, 
не можна відмовлятися від рецензій на ту літературу, якою корис-
туєтесь для написання курсової роботи. Рецензії, як правило, вияв-
ляють  новизну,  значимість  рецензованої  роботи  і  містять  оцінки, 
знайомство з якими необхідне студенту. 
Підбір літератури та джерел – процес творчий, який потре-
бує  уваги,  тому  що  необхідний  матеріал  може  міститися  в  таких 
розділах  каталогів  або  довідників,  які  прямо  до  обраної  проблеми 
не відносяться. Так, теми, пов’язані з історією культури та суспіль-
ної думки, вимагають перегляду літератури не тільки в історично-
му розділі, а і в розділах з літературознавства, філософії тощо. 
Студіюючи наукові праці, необхідно роботи витяги (виписки) 
окремих положень, характеристик подій або історичних діячів, фа-
ктологічних  даних.  Всі  витяги  групуються  за  розділами  чи  параг-
рафами і, як правило, занотовуються на окремих аркушах чи фай-
лах  в  комп’ютері  з  посиланням  на  ті  джерела,  звідки  вони  взяті. 
При написанні курсової роботи це дасть можливість зробити точне 
посилання  на  використаний  матеріал  і  сприятиме  його  системати-
зації, оскільки під час підготовчого періоду виписок накопичується 
дуже багато. У виписках необхідно фіксувати прізвище та ініціали 
автора наукового дослідження (бажано також визначити місце пра-
ці вченого, його статус), назву книги або статті, рік і місце видання, 
 

10 
 
сторінки,  з  яких  взятий  матеріал;  якщо витяги  робляться  з  журна-
льної або з газетної статті, необхідно вказувати рік і номер журна-
лу, число і місяць виходу друком газети та відповідні сторінки. 
Опрацьовуючи наукову літературу, студент дає самостійну оці-
нку досягненням попередніх дослідників, які розробляли чи торкалися 
окремих аспектів обраної теми, здійснює історіографічний огляд і на 
цій основі визначає завдання свого дослідження. Вивчати слід не тіль-
ки  вузькоспеціальні  праці,  але  й  ті,  що  дають  загальне  уявлення  про 
епоху, події, діячів, створюють загальноісторичний фон. Варто ще раз 
наголосити, що метою роботи є вивчення та аналіз тих питань, які до 
останнього часу не знайшли повного висвітлення чи були лише поста-
влені або означені у наукових працях попередників. 
На цьому етапі остаточно продумується план курсової роботи, 
назви глав, їх обсяг і зміст. Від чіткості формулювань плану, пропо-
рційного співвідношення частин багато в чому залежить якість май-
бутньої роботи. У курсових роботах недоліками плану, які найбільш 
часто зустрічаються, є відсутність логічності і послідовності складо-
вих частин, їх взаємозалежності, а також виділення питань, які часто 
не мають прямого відношення до розглядуваної проблеми. 
При  складанні  плану  можна  користуватися  декількома  ком-
позиційними  рішеннями.  Так,  хронологічний  принцип  досліджен-
ня передбачає такий план, у міру розкриття якого проблема розгля-
дається в суворій хронологічній послідовності, від етану до етапу. 
Інший  варіант  складання  плану  відповідає  аналітичному 
принципу дослідження. Він передбачає роздроблення проблеми на 
такі  причинно-наслідкові  взаємозалежні  частини  та  елементи,  які 
розкривають  конкретну  проблему,  не  дотримуючись  суворої  хро-
нологічної  послідовності.  Бажано  остаточний  варіант  плану  обго-
ворити та узгодити з викладачем. 
Додатково  розкривати  в  плані  зміст  термінів  "вступ"  і  "ви-
сновки" не треба. Так, студенти інколи пишуть: "Вступ. Історіогра-
фічний  огляд.  Джерела",  або  ж  "Висновки.  Історичне  значення". 
Перелічені  пункти  є  обов’язковими  складовими  частинами  вступу 
та висновків, тому спеціальна фіксація їх у плані не потребується. 
Отже, остаточний варіант плану роботи складений і узгодже-
ний з керівником, зібрані матеріали вивчені і систематизовані. Піс-
ля  цього  можна  приступати  до  написання чернеткового варіанта 
курсової  роботи. При  складанні  чернетки  рекомендується  закінчу-
вати  повністю  кожну  частину  роботи  до  переходу  до  наступних 
частин. Чистове оформлення курсової роботи можна починати при 
наявності всього закінченого чернеткового тексту. Не треба оформ- 
 

11 
 
ляти  курсову  роботу  начисто  "по  частинах",  поки  всі  розділи  не 
написані  і  остаточно  не  продумані.  Порушення  цього  принципу 
часто призводить до повторів, втрати логічного зв’язку і послідов-
ності поміж главами і параграфами, до відступу від правил оформ-
лення  довідкового  апарату.  Вступ  краще  відшліфувати  в  остаточ-
ному варіанті тоді, коли буде закінчена вся робота. У цьому випад-
ку можна більш чітко сформулювати постановку проблеми, мету і 
задачі дослідження. 
Після того як чернетковий варіант роботи складений і проду-
маний в усіх деталях, можна приступати до написання остаточного 
варіанта курсової роботи. 
 
 
2. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 
(Робота над змістом) 
 
Текст  курсової  роботи  повинен  мати  чітко  визначену  струк-
туру, основними елементами якої в порядку їх розміщення є такі: 
  • титульний аркуш; 
  • зміст; 
  • перелік умовних скорочень (за необхідності); 
  • вступ; 
  • основна частина; 
  • висновки; 
  • список джерел і літератури; 
  • додатки (за необхідності). 
 
Вимоги до змісту структурних частин курсової роботи 
 
2.1. Титульний аркуш 
 
Титульний аркуш – перша сторінка курсової роботи, який мі-
стить: 
-  повну  назву  міністерства,  навчального  закладу,  факультету 
та кафедри, де була виконана робота; 
- назву курсової роботи; 
- прізвище, ім’я, по-батькові її автора, курс і групу, де він на-
вчається; 
- науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові 
наукового керівника; 
- місце і рік виконання курсової роботи. 
Зразок оформлення титульного аркушу представлено в Дода-
тку А. 

12 
 
2.2. Зміст 
 
Зміст  –  це  перелік  наведених  у  курсовій  роботі  заголовків  і 
номерів початкових сторінок усіх структурних частин твору (розді-
лів,  підрозділів,  параграфів).  Заголовки  у  змісті  мають  точно  по-
вторювати  заголовки  у  тексті.  Скорочувати  заголовки  у  змісті  або 
давати їх у іншій редакції, ніж заголовки у тексті, не дозволяється. 
До змісту, як правило, необхідно включати всі заголовки ру-
копису, за винятком підзаголовків, розташованих упідбір з текстом. 
Позначення  ступенів  прийнятої  рубрикації  ("розділ",  "підрозділ", 
"параграф" та їхні порядкові номери) пишуться в один рядок з від-
повідними заголовками і відділяються від них крапкою.  
Всі заголовки у змісті починаються з прописної літери. Крапка 
в кінці заголовка у змісті не ставиться. Останнє слово кожного заго-
ловка з’єднують крапками з відповідним номером сторінки у право-
му стовпчику змісту. Зразок оформлення змісту – в Додатку Б
 
2.3. Перелік умовних скорочень 
 
Перелік  умовних  скорочень  подають  перед  вступом,  якщо  в 
роботі вжито специфічну термінологію, а також використано мало-
відомі скорочення, символи, позначки тощо. 
Перелік скорочень повинен бути поданий у вигляді окремого 
списку.  Його  необхідно  друкувати  (писати)  двома  колонками,  в 
яких ліворуч за абеткою наводять скорочення, а праворуч – їх дета-
льну  розшифровку.  Зразок  оформлення  переліку  умовних  скоро-
чень подано в Додатку В
 
2.4. Вступ 
 
Вступ розкриває сутність, значимість і стан вивченості обра-
ної  наукової  проблеми,  підстави  і  вихідні  дані  для  її  розробки.  У 
вступі повинно бути кілька обов’язкових елементів, які автор ро-
боти має стисло подати в рекомендованій нижче послідовності: 
• показати актуальність теми; 
• сформулювати мету і завдання курсової роботи; 
• визначити об’єкт і предмет дослідження; 
• проаналізувати використані джерела
• подати історіографічний огляд вітчизняної і зарубіжної лі-
тератури з обраної теми; 

13 
 
• обґрунтувати вибір хронологічних меж теми; 
• позначити географічний регіон дослідження; 
• подати стислі відомості про структуру роботи. 
Вступ  має  бути  чітким  і  лаконічним.  Його  обсяг  повинен 
становити від 3-х до 5-ти сторінок машинописного тексту. 
 
 
2.4.1. Актуальність теми 
Актуальність  теми  визначається  сучасними  суспільним  про-
цесами,  що  потребують  ретроспективного  погляду  в  минуле  або 
диктується  проблемами  послідовного  і  спадкоємного  розвитку  са-
мої  історичної  науки,  тих  питань,  котрі  виникають  у  вивченні  як 
нових, так і попередніх проблем.  
 
 
2.4.2. Мета і завдання курсової роботи 
Мета
, як правило, має загальний характер і часто повторює 
назву теми дослідження або співпадає з його проблемою. Завдання 
ж (три-чотири) повинні бути чіткимиконкретними, що, як пра-
вило,  збігаються  з  пунктами  плану  роботи.  Наприклад:  установи-
ти...,  дослідити...,  розглянути...,  виявити...,  узагальнити...,  сис-
тематизувати..., розробити..., показати...
тощо. 
 
 
2.4.3. Об’єкт і предмет дослідження 
Під об’єктом дослідження, як правило, розуміють конкретне 
історичне явище або подію, обране для вивчення, а під предметом 
–  сукупність  найбільш  характерних  властивостей  і  рис,  які  дозво-
ляють розкрити сутність об’єкту. 
Об’єкт  і  предмет  дослідження  співвідносяться  між  собою  як 
загальне  і  часткове.  В  об’єкті  виділяється  та  його  частина,  яка  є 
предметом дослідження. Саме  на  нього  і  спрямована  основна  увага 
автора  роботи,  саме  предмет  дослідження  визначає  тему  курсового 
твору, яка зазначена на титульному аркуші як її назва. Отже, у обра-
ній для прикладу темі "Боєздатність піхотних підрозділів російської 
армії  в  російсько-турецькій  війні  1877-1878 рр.  (за  матеріалами  Ен-
ської  дивізії)"  об’єктом  дослідження  виступає  боєздатність  російсь-
ких піхотних підрозділів в роки російсько-турецької  війни; предме-
том – конкретна піхотна дивізія. 
 

14 
 
2.4.4. Аналіз використаних джерел 
Аналізувати джерела треба за ступенем їх значущості для об-
раної теми. При характеристиці використаних в роботі джерел не-
обхідно висвітлити: коли, ким і з якою метою було складено дже-
рело;  хронологічні  межі  наданого  матеріалу;  призначення  і  харак-
тер  документа;  структуру,  особливості,  ступінь  достовірності  да-
них, які є в документі; доступність і активність впровадження ана-
лізованого документа до наукового оберту. 
Письмові  джерела  історичних  досліджень  поділяють  за  ви-
дом, формою і змістом на дві великі групи: 
• документальні; 
• розповідні. 
Документальні джерела становлять публікації документів з 
усіх  розділів  вітчизняної  і  всесвітньої  історії,  акти  державного  за-
конодавства,  документи  адміністративних  органів,  дипломатичні, 
парламентські,  партійні,  статистико-економічні  матеріали  тощо. 
Вказані  документи  можуть  бути  опубліковані  у  навчальних  хрес-
томатіях
 (Хрестоматія з історії України для студентів вузів / Укл. 
Б.І. Білик, Л.В. Дячук, Я.С. Калакура та ін. – К.: ІСДО, 1993. – 376 
с.), у вигляді тематичних збірок (Сборник документов по истории 
нового времени. Буржуазные революции XVII-XVIII вв. / Под ред. 
В.Г. Сироткина. – М.: Высш. шк., 1990. – 302 с.), а також й окремо 
(Берлинская  (Постдамская)  конференция  руководителей  трех  со-
юзных держав – СССР, США и Великобритания (17 июля – 2 авгу-
ста 1945 г.): Сборник документов. – М.: Политиздат, 1980. – 602 с.). 
Розповідні джерела хоча й не носять документального хара-
ктеру,  проте  мають  велике  значення  для  всебічного  дослідження 
теми. До них відносяться: мемуари, записки очевидців, листи, що-
денники;  історико-географічні  описи;  літературно-публіцистична 
спадщина  політичних  і  державних  діячів,  істориків,  учених  та  ін. 
Використовуючи  розповідні  матеріали,  не  треба  забувати  про 
суб’єктивну  оцінку  авторів  і  зіставляти  їх  (якщо  є  можливість)  з 
документальними свідоцтвами. 
 
2.4.5. Історіографічний огляд вивченої літератури 
Історіографічний  огляд  вивченої  літератури  -  найважливіший 
елемент вступу курсової роботи, в якому з’ясовується ступінь вивче-
ності
 (і невивченості) обраної теми (чи проблеми). Він не повинен яв-
ляти собою простий перелік прочитаної літератури і переказ її змісту. 
У цьому обов’язковому структурному елементі вступу студент пови- 
 

15 
 
нен показати своє вміння аналізувати і самостійно оцінювати стан 
історіографії  питання,  набуте  протягом  роботи  над  курсовим  проек-
том. Тобто студент повинен у вступі в історіографічному огляді: 
•  дати  загальну  оцінку  вивченої  літератури,  позначивши,  яке 
значення  вона  має  для  висвітлення  теми  в  цілому  або  її  окремих 
частин; 
• показати, наскільки повно проблема, що досліджується, ви-
світлена  в  літературі,  що  їй  присвячена  безпосередньо,  а  де  вона 
тільки згадується; 
• відмітити результати, досягнуті вітчизняною та зарубіжною 
історичною наукою в дослідженні питання; 
•  показати  різні  підходи,  якщо  такі  є,  напрямки  (можливо 
школи) в трактуванні того чи іншого аспекту проблеми; 
• виділити спірні питання, які є в історіографії проблеми, під-
дати (по можливості) критиці застарілі погляди; 
•  зазначити,  які  питання  і  чому  недостатньо  досліджені  і  по-
требують подальшої розробки. 
Історіографічний  огляд  складається  або  за  хронологічним 
принципом, починаючи з аналізу більш ранніх робіт, або за пробле-
мним принципом
, починаючи з більш важливих проблем і відповідно 
групуючи  для  цього  літературу.  Користуються  і  проблемно-
хронологічним підходом
. Групувати літературу можна таким чином: 
• однотипові праці; 
• праці одного автора; 
• праці, присвячені одному аспекту роботи. 
Однак,  запропонований  варіант  не  виключає  й  інші  (напри-
клад,  аналіз  літератури  від  загального  до  конкретного:  навчально-
наукові праці, в яких міститься матеріал з обраної теми – моногра-
фічна література – наукова періодика до питань плану роботи – пу-
бліцистика). 
Оцінка історичних творів повинна носити не описовий харак-
тер, а являти собою критичний (у міру можливості другокурсника) 
аналіз основних положень, досягнень і недоліків вивченої літерату-
ри.  Характеризувати  монографії,  збірки  або  найважливіші  статті 
необхідно не абстрактно, "взагалі", а конкретно, виокремивши пев-
не питання або проблему. 
Прийнято  спочатку  характеризувати  праці  вітчизняних  істо-
риків у міру їх значущості для теми, а потім уже зарубіжних. 
У вступі бажано аналізувати вузлові, головні питання, прин-
ципові  позиції  і  концепції  авторів,  а  різні  погляди  щодо  окремих 
(несуттєвих) питань, які є в історичній науці, характеризувати і ви-
словлювати своє ставлення до них слід у главах (розділах). 

16 
 
Як правило, у тексті називають тільки авторів праць, а повну 
назву  твору  і  всі  вихідні  дані  його  подають  у  загальному  списку 
літератури в кінці курсової роботи (в тексті її вказується у квадрат-
них дужках порядковий номер праці у списку, а в разі необхідності 
сторінки, на яких міститься підтвердження проаналізованої думки. 
Наприклад: [21] або [21, с. 149]). 
При написанні історіографічного огляду корисно ознайомити-
ся з існуючими рецензіями на твори, які є предметом огляду. 
 
2.4.6. Вибір  хронологічних  меж  і  географічного  регіону  
дослідження 
Точне  і  чітке  визначення  початкової  та  кінцевої  дат  дослі-
джуваного періоду, вказівка на взаємозв’язок їх з певними історич-
ними подіями свідчить про те, наскільки добре студент орієнтуєть-
ся  в  проблемі  в  цілому  і  як  свідомо  він  підійшов  до  вибору  теми 
курсового дослідження. 
Уточнення  хронологічних  меж  і  географічного  регіону  спо-
нукає студента ширше поглянути на проблему, допомагає запобігти 
таких помилок, як "позачасовість" викладення матеріалу, невипра-
вдана розтягнутість періоду дослідження тощо. 
 
 
2.5. Основна частина курсової роботи 
 
Задача  цієї  частини  курсового  дослідження  полягає  в  тому, 
щоб теоретично осмислити і систематизувати велику масу фак-
тичного  матеріалу,  почерпнутого  з  джерел  у  підготовчий  період 
роботи.  У  главах  необхідно,  спираючись  на  принцип  історизму 
(показ  подій  у  просторі  і  часі),  глибоко  розібратися  в  причинно-
наслідкових зв’язках досліджуваного питання, показати вміння ар-
гументовано і переконливо відстоювати свою думку, підкріплюючи 
її даними джерел. 
Незважаючи на те, що в основному змісті обов’язково прису-
тній фактичний матеріал, цінність курсової роботи визначається не  
 
кількістю  зібраних  фактів,  а  вмінням  їх  узагальнити,  встановити 
поміж ними зв’язки, дати їм наукове пояснення. Факти повинні бу-
ти перевіреними і тільки з першоджерел. Треба віддавати перевагу 
основним,  найбільш  важливим  фактам,  які  є  доказом  теоретичних 
міркувань, і не перевантажують роботу дрібними деталями, надли-
шковими подробицями, другорядними повідомленнями. У цьому й 
повинно  проявитися  вміння  студента  відібрати  з  маси  фактичного 
матеріалу найбільш важливе, суттєве, необхідне. 

17 
 
Якщо є значний за обсягом, але цікавий, необхідний матеріал 
(перекладений,  статистичний,  ілюстративний  тощо),  який  бажано 
було б використати в роботі, то це краще зробити в додатку. 
Важливою  умовою  для  написання  гарної  навчально-
дослідницької  роботи  є  послідовність  викладення  матеріалу  в 
главах. Порушення цього принципу призводить до повтору одних і 
тих же положень, нелогічності у викладі думки, відсутності цільно-
сті в роботі. 
Викладення  матеріалу  в  главах  можна  побудувати  або  за 
хронологічним  принципом,  або  за  проблемним,  у  залежності  від 
плану.  Можливе  й  їх  поєднання.  Хронологічний  принцип  перед-
бачає розглядання теми в строгій хронологічній послідовності, від 
етапу до етапу. Проблемний – розкриття теми в її взаємозалежних 
проблемах, не дотримуючись строгої хронологічної послідовності. 
Важливо,  щоб  викладення  матеріалу  було  доказовим  і  не  носило 
поверхового, описового характеру. 
Дуже  часто  при  викладенні  матеріалу  з’являється  необхід-
ність навести цитату, тобто дослівний витяг з якого-небудь твору 
або  дослівно  передати  чиї-небудь  слова.  Найчастіше  цитуються 
джерела,  окремі  думки  з  праць  вітчизняних  і  зарубіжних  авторів. 
По цитатам і виноскам навіть при поверховому ознайомленні з ро-
ботою видно, як і в якому обсязі використані в курсовій джерела, з 
якою  літературою  працював  студент.  Практика  показує,  що  деякі 
студенти не зовсім чітко уявляють собі можливості цитування. Ци-
тувати треба
 лише найнеобхідніше, найважливіше. Не варто пере-
вантажувати  роботу  великою  кількістю  цитат.  Деякі  студенти  для 
посилення  "науковості"  курсової  роботи  наводять  невиправдано 
багато цитат, не замислюючись над тим, чи завжди вони потрібні в 
такій кількості. 
Зазвичай  цитують  для  підтвердження  висловленого  теорети-
чного положення або якщо хочуть опертися на чию-небудь автори-
тетну  думку.  Якщо ж  збираються  критикувати  роботу  певного  ав-
тора,  то  його  позицію  цитують  повністю,  щоб  не  викривити  і  не 
сфальсифікувати  матеріал,  який  критикується.  У  таких  випадках 
однієї  фрази,  "вирваної"  з  потрібного  тексту,  буває  недостатньо  і 
бажано процитувати всю думку або те чи інше положення опонен-
та.  При  цьому  необхідно  пам’ятати,  що  наведені  цитати  повинні 
бути  абсолютно  точними  і  посилання  на  авторів  обов’язковими, 
інакше – це плагіат (привласнення чужого авторства). 

18 
 
Інколи  можна  обійтися  без  прямого  цитування.  Так,  немає 
необхідності  дослівно  і  повністю  наводити  весь  текст,  з  якого  ви-
користаний факт або цифровий матеріал. Достатньо передати свої-
ми словами зміст розглядуваних подій, зробивши при цьому поси-
лання на джерело. Так само можна учинити, висловлюючи концеп-
цію  або  основну  думку  того  чи  іншого  автора.  У  цьому  випадку 
лапки не ставляться, але посилання робиться обов’язково. 
Довгі цитати, які студент з певних міркувань все ж бажав би 
навести  в  курсовій  роботі,  можна  скоротити,  не  викривляючи  при 
цьому їх змісту і дотримуючись правил скорочення (зберегти лапки 
та інш.). 
Пропонуємо ще декілька порад відносно цитування: 
•  небажане  використання  двох  або  більшої  кількості  цитат 
поспіль; 
• нема потреби підтверджувати цитатами очевидні і безпере-
чні істини; 
•  небажано  наводити  цитати  у  висновках,  які  є  результатом 
самостійних міркувань студента; 
• не варто захоплюватися дуже довгим цитуванням. 
При написанні курсової роботи нерідко виникають труднощі 
з вибором мовних структур, оволодіння якими за певних старань є 
справою  часу.  Мовно-стильові  особливості  роботи  залежать  від 
володіння автором лексикою і різноманітними виражальними засо-
бами у визначенні наукових завдань, послідовності викладу, ступе-
ні  вірогідності  повідомлення,  послідовності  у  часі,  зіставленні, 
протиставленні тощо (Додаток Є), при цитуванні та переказі вико-
ристаних  джерел  (Додаток  Ж).  Безперечно,  наведеними  мовними 
моделями  не  обмежується  виражальна  палітра  курсового  дослі-
дження.  Кожен  автор  може  суттєво  розширити  й  урізноманітнити 
мовний спектр своєї роботи. Головне, щоб мовні засоби адекватно 
виражали  думку  і  відповідали  найхарактернішим  особливостям 
наукового стилю. 
Кількість  глав  (розділів)  у  курсовій  роботі  не  регламенту-
ється, це залежить від теми, але звичайно їх дві-три. При необхід-
ності глави (розділи) поділяють на підрозділи та параграфи (в кур-
совій роботі достатньо підрозділів). Кожна глава висвітлює велике 
самостійне питання, складові частини якого представлені в підроз-
ділах. Якщо є необхідність розглянути в роботі питання, які вихо-
дять за хронологічні межі теми, то краще це зробити не в самостій-
ній  главі  (розділі),  а  в  параграфі.  Зазвичай,  це  перший  параграф, 
той, що наче "вводить" в тему. 

19 
 
У кінці глав повинні бути короткі висновки. Вони не тільки 
узагальнюють  викладений  в  цій  главі  матеріал,  а  й  підводять  до 
розкриття  проблеми  в  наступній  главі,  тобто  забезпечують  логіч-
ний зв’язок поміж главами, "переходи" від однієї частини до іншої. 
 
2.6. Висновки 
 
Логічним  завершенням  курсової  роботи  є  висновки,  головна 
мета яких – підсумки проведеної роботи. Це – третя частина курсової 
роботи. Звичайно вона невелика за обсягом (2-3 сторінки), але дуже 
ємка й глибока за змістом. Висновки – це підсумок виконаної робо-
ти, до якого прийшов студент у процесі дослідження обраної теми. 
У структурному відношенні висновки можна подати в трьох 
частинах, які в тексті, зазвичай, не фіксуються. 
У першій частині дуже коротко, не використовуючи джерела 
і не цитуючи інших авторів, треба сформулювати загальні висновки 
по  всій  роботі.  Ці  висновки  не  повинні  повторювати  текстуально 
те, що викладалось у висновках глав і параграфах, а носити харак-
тер узагальнення. 
У другій частині висновки конкретизуються в залежності від 
тих  задач,  які  ставив  перед  собою  студент  у  вступі.  Вони  повинні 
являти  собою  немов  би  чіткі  "відповіді"  на  кожну  поставлену  у 
вступі задачу. Їх можна виділити в тексті порядковими номерами 1, 
2, 3..., як це зроблено у вступі. 
У третій частині бажано пов’язати досліджену тему з сучасніс-
тю,  підкреслити  її  найбільш  важливі  аспекти,  які  отримали  подаль-
ший розвиток і підтвердження в сучасних умовах (тобто підтвердити 
актуальність обраної теми, яка була визначена у вступі курсової ро-
боти), зазначити проблеми, що залишилися нерозв’язаними. 
 
2.7. Список використаних джерел і літератури 
 
Перелік  використаних  документів  і  наукової  літератури  пода-
ють  у  вигляді  списку  (Додаток  Г)  і  розміщуються  після  Висновків. 
Список літератури в науковій роботі – це реєстр використаних джерел 
за  темою  дослідження  у  якнайширшому  значенні.  У  список  варто 
включати  ті  матеріали,  які  студент  читав,  переглядав,  аналізував.  Не 
варто  обмежуватись  лише  цитованою  літературою.  Бажано  виявляти 
джерела  якомога  повніше,  пам’ятаючи,  що  бібліографія  в  курсовій 
роботі  –  це  підсумок  у  вивченні  проблеми  і  передумова  подальших 
наукових досліджень. Згідно з вимогами Державного стандарту Укра-
їни рекомендується використовувати наступну систематизацію та кла- 
 

20 
 
сифікацію  використаної  літератури:  у  кожній  роботі,  незважаючи  на 
специфіку і притаманний лише для неї перелік використаних докуме-
нтів  та  літератури,  список  передбачає,  як  правило,  наявність  трьох 
груп  матеріалів:  документів,  спеціальних  історичних  досліджень  (і 
довідкової літератури), періодики. Вони подаються за алфавітним по-
рядком  прізвищ  перших  авторів  або  заголовків  документів  чи  книг, 
статей, враховуючи хронологічну послідовність. Кожний бібліографі-
чний опис треба починати з нового рядка, спочатку видання українсь-
кою й російською мовами, потім – іноземною. 
 
2.8. Додатки 
 
Додатки подаються у роботі в разі необхідності. До них доці-
льно  включати  допоміжний  матеріал,  необхідний  для  повноти 
сприйняття  роботи,  наприклад,  повний  текст  деяких  важливих  до-
кументів,  таблиці  допоміжних  цифрових  даних,  схеми,  графіки, 
ілюстрації тощо. На кожну наведену автором таблицю, ілюстрацію 
має  бути  зроблене  посилання  в  тексті  роботи,  їх  матеріали  мають 
бути проаналізовані, а не просто подані наприкінці роботи для збі-
льшення її обсягу. 
 
 
3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Загальні вимоги: 
-  обсяг  
роботи  має  становити  25-40  машинописних  сторінок 
комп’ютерного  набору  з  використанням  шрифтів  (рекомендується 
"Times  New  Roman  Cyr")  текстового  редактора  Word  розміру  14 
пунктів полуторним міжрядковим інтервалом; 
- текст курсової роботи друкується державною мовою у від-
повідності  до  сучасних  правил  граматики  та  синтаксису  з  одного 
боку білого аркуша паперу формату А4 (210х297 мм) до 30 рядків 
на сторінці, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 3 см, праве – 1 
см, верхнє і нижнє – 2 см; 
- у деяких виключних випадках може бути представлений ру-
кописний варіант роботи, написаний акуратним, чітким і розбірли-
вим почерком; 
- на одній сторінці, для зручності сприйняття, має бути 3-4 аб-
заци, а текст старанно вичитаним і перевіреним на грамотність; 
-  заголовки  структурних  частин  роботи  (ЗМІСТ,  ВСТУП, 
РОЗДІЛ,  ВИСНОВКИ,  СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ  І  
 

21 
 
ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ), назви розділів друкуються великими 
літерами симетрично до тексту (по центру сторінки); 
-  заголовки  підрозділів  друкуються  маленькими  літерами 
(крім першої великої) з абзацного відступу; крапку в кінці заголов-
ку  не  ставлять;  якщо  заголовок  складається  з  двох  або  більше  ре-
чень, їх розділяють крапкою; 
- заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім 
першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту, 
в кінці якого ставиться крапка; 
- відстань між заголовком (за винятком заголовка підпункту) 
та текстом становить 2 інтервали;  
-  кожну  велику  структурну  частину  роботи  –  вступ,  розділи, 
висновки, список використаних джерел і літератури, додатки – тре-
ба починати з нової сторінки. 
Нумерація. До загального обсягу курсової роботи не зарахо-
вуються список використаних джерел і літератури, додатки, ілюст-
рації,  але  сторінки,  на  яких  вони  містяться,  обов’язково  наскрізно 
нумеруються. Нумерація сторінок розділів, підрозділів, параграфів, 
таблиць здійснюється арабськими цифрами. 
Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який не нуме-
рується. Нумерацію розпочинають з наступної сторінки (ЗМІСТ) з 
цифри  2.  Номер  виставляють  у  правому  верхньому  куту  сторінки 
на перетині ліній правого і верхнього поля тексту роботи. 
Номер  розділу  ставлять  після  слова  РОЗДІЛ  (без  знаку  №). 
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається  із  номера  розділу  та  порядкового  номера  підрозділу, 
які розділяються крапкою. Наприклад: 
 
 
РОЗДІЛ 1 
 
 

РЕФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ  
в 1860-1870-ті роки 
 
 

1.1. Причини, цілі й завдання військових реформ 
 

 
 

22 
 
Таблиці, схеми, ілюстрації можна подавати як в основному 
тексті курсової роботи, так і в Додатках. Їх нумерацію здійснюють 
наступним чином: в основному тексті нумерують послідовно у ме-
жах  розділу,  наприклад, Табл.  1.1.  (перша  таблиця  першого  розді-
лу); якщо в тексті роботи вміщено не більше п’яти таблиць (схем), 
то  їх  нумерують  наскрізно,  незалежно  від  розділу,  в  якому  вони 
містяться.  У  цьому  випадку  номер  позначається  однією  цифрою. 
Номер  таблиці  та  її  назва (без лапок)  подається вгорі,  безпосеред-
ньо над текстом таблиці. Крапку в кінці назви не ставлять. 
Таблиці можуть містити текстовий і числовий матеріал, який 
обов’язково слід проаналізувати в основному тексті роботи. Розмі-
щують  таблиці  у  такий  спосіб,  аби  її  дані  можна  було  читати  без 
повороту  сторінки.  Таблиці,  що  виходять  за  межі  одного  аркушу, 
варто виносити у Додатки. 
Таблиці варто складати у тому випадку, якщо в них планується 
розмістити значний обсяг даних, які важко подати в основному тексті 
роботи. Заради кількох показників таблицю створювати непотрібно.  
Кожна  наведена  таблиця,  схема,  ілюстрація  має  обов’язково 
супроводжуватись посиланням на джерело інформації. 
Посилання. При написанні курсової роботи необхідно давати 
посилання  на  джерела,  матеріали,  якими  користувався  автор.  Вони 
дають змогу відшукати документи, перевірити достовірність поданої 
інформації, розкривають інформацію про використаний документ. 
Розрізняють такі види посилань як цитати, зноски, бібліографі-
чні  (список  використаних  джерел  і  літератури).  Посилатися  слід  на 
останні  видання  публікацій  документів,  хрестоматій,  монографій.  На 
більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в 
них є наявний матеріал, що не включено до останнього видання. Деякі 
приклади оформлення бібліографічних посилань, відповідно до чин-
них нині вимог, наведено у Додатку Д. 
Поширеним варіантом оформлення посилань на джерела та лі-
тературу в тексті курсової  роботи є зазначення їх в тексті порядко-
вим номером за загальним переліком бібліографічних посилань, ви-
ділених двома квадратними дужками. Через кому необхідно вказати 
номер  сторінки(ок)  друкованого  джерела,  на  які  дано  посилання. 
Наприклад: [5, с. 47] або [5, с. 47-51] – посилання в тексті роботи на 
друковане джерело, де цифра "5" – порядковий номер у списку дже-
рел і літератури, маленька буква "с." – сторінка, цифра "47" – нуме-
рація  сторінки;  [61.  Оп.  60.  Спр. 19. Арк.  31]  –  посилання  в  тексті 
роботи на архівне джерело, де цифра "61" – номер фонду, до якого 
відноситься одиниця зберігання, "Оп. 60" – номер опису, "Спр. 19" – 
номер справи, "Арк. 31" – номер аркушу справи. 

23 
 
Звертаємо увагу на те, що в тексті цитування чи переказ ви-
користаного джерела (документів, наукової літератури, періодики) 
здійснюється  українською  мовою,  а  сам  бібліографічний  опис  – 
мовою оригіналу, тобто тією мовою, якою вони написані або вид-
руковані. 
У  зносках вказують  лише  ті  сторінки,  на  які  зроблене  поси-
лання, а не загальну кількість сторінок у виданні. 
Посилаючись  на  електронні  ресурси  (Додаток  Д,  Е),  слід 
обов’язково  вказувати  назву  сайту,  з  якого  береться  інформація,  та 
його електронну адресу. У тому випадку, коли назва є занадто довгою, 
можна  зазначити  тільки  перші  п’ять  позицій.  Наприклад:  Гутнов 
А.Х.  Россия  и  Центральный  Кавказ  в  XVI-XVII  вв.  [Электронный 
ресурс] / А.Х. Гутнов // Дарьял. – 2005. - № 4. – Режим доступа до 
журн.: http://www.darial-online.ru/2005_4/ gutnov.shtml. 
Інтернет-посилання  на  класичні  твори,  наприклад,  "Історія 
України-Русі"  М.С. Грушевського,  "Історія  запорізьких  козаків" 
Д.І. Яворницького,  "История  России  с  древнейших  времен" 
С.М. Соловйова, "Апология истории" М. Блока та ін. джерела з віт-
чизняної та всесвітньої історії, які раніше були опубліковані і є на-
явними в університетській і міських бібліотеках, не дозволяються. 
 
 
ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Після  того,  як  окремі  розділи  або  робота  в  цілому  написані, 
вони  передаються  науковому  керівнику.  Останній  переглядає  їх  і 
висловлює  свої  зауваження,  які  мають  бути  враховані  та  виправ-
ленні студентом перед тим, як робота передається на кафедру для 
публічного  захисту.  Остаточний  варіант  курсової  роботи  (надру-
кований та переплетений) 
із власним підписом і поточною датою 
студент  передає  на  кафедру  науковому  керівникові.  Він,  у  свою 
чергу, якщо немає суттєвих зауважень, які би не дозволили оцінити 
роботу  задовільно,  пише  відгук,  де  рекомендує  виконаний  курсо-
вий  проект  до  захисту.  Однією  з  умов  рекомендації  є  завчасне 
подання  курсової  роботи  на  кафедру,
  але  не  менше,  ніж  за  10 
днів  до  захисту.  Таке  подання  підтверджується  підписом  завідую-
чого кафедрою. Студенти мусять пам’ятати, що несвоєчасне подан-
ня роботи на кафедру без поважних причин може мати негативні 
наслідки аж до відмови зарахувати роботу як залік.
 

24 
 
Захист  курсових  робіт  проводиться  на  відкритому  зібранні 
студентів і викладачів (викладача) факультету за графіком, встано-
вленим відповідними  кафедрами  і,  як правило,  складається  з кіль-
кох етапів: 

вступне слово студента; 

відповіді на поставлені присутніми в аудиторії слухачами 
запитання стосовно представленої курсової роботи; 

оголошення відгуку на роботу наукового керівника; 

відповіді  студента  на  зауваження,  висловлені  науковим 
керівником. 
У вступному слові (не більше, ніж 10 хвилин) студент стис-
ло  викладає  наступні  положення:  актуальність  теми  дослідження, 
мета і завдання, об’єкт, предмет курсової роботи. Слід показати, що 
вдалося встановити, виявити, довести. Особливо важливо зазначи-
ти,  що  нового  вніс  автор  у  вивчення  теми  курсового  проекту,  які 
джерела  і  літературу  (вітчизняну,  іноземну)  використав,  яких нау-
кових висновків дійшов. 
Присутні на захисті ставлять студенту запитання, на які йому 
необхідно  дати  чітку  і  змістовну  відповідь  відразу  або  наприкінці 
захисту.  Необхідно  пам’ятати,  що  оцінка,  яка  виставляється,  за-
лежить  від  того,  на  якому  рівні  написана  курсова  робота,  як  вона 
захищається,  а  також  від того,  якою  мірою  автор  володіє матеріа-
лом і наскільки вільно він ним оперує. Результати і захист курсової 
роботи  оцінюються  на  "відмінно",  "добре",  "задовільно",  оцінка 
"незадовільно" не ставиться – науковий керівник зобов’язує студе-
нта  довести  якість  роботи  хоча  б  до  ступеня  "задовільно".  Оцінка 
виставляється  у  відомість  і  залікову  книжку  в  графу  "Заліки".  За-
хищені роботи здаються на зберігання в архів кафедр факультету. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


25 
 
ТИПОВІ ПОМИЛКИ В НАПИСАННІ  
ТА ОФОРМЛЕННІ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
1.  Зміст  роботи  не  відповідає  плану  курсової  роботи  або  не 
розкриває тему повністю чи в її основній частині. 
2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну 
проблемну ситуацію, стан об’єкта. 
3.  Мета  дослідження  не  пов’язана  з  проблемою,  сформульо-
вана абстрактно  і  не відбиває  специфіки об’єкта  і  предмета  дослі-
дження. 
4. Автор не виявив самостійності, робота являє собою компі-
ляцію або плагіат. 
5. Не  зроблено  глибокого  і  всебічного  аналізу  історичних 
джерел,  нової  спеціальної  літератури  (останні  5-10  років)  з  теми 
курсової роботи. 
6. Аналітичний  огляд  вітчизняних  і  зарубіжних  публікацій  з 
теми роботи має форму анотованого списку і не відбиває рівня до-
сліджуваності проблеми. 
7. Висновки не відповідають поставленим завданням. 
8. У  роботі  немає  посилань  на  першоджерела  або  вказані  не 
ті, з яких запозичено матеріал. 
9. Бібліографічний  опис  наведено  довільно,  без  додержання 
вимог державного стандарту. 
10. Як  ілюстративний  матеріал  використано  таблиці,  діагра-
ми,  схеми,  запозичені  не  з  першоджерел,  а  з  підручника,  навчаль-
ного посібника, монографії або наукової статті. 
11.  Обсяг  та  оформлення  роботи  не  відповідають  вимогам, 
вона виконана неохайно, з помилками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
Додаток А 
 
Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 
 
Міністерство освіти і науки України 
Криворізький державний педагогічний університет 
Історичний факультет 
Кафедра всесвітньої історії 
 
 
 
 
 
 

РЕФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ 
в 60-70-ті рр. ХІХ ст. і ЕНСЬКА ДИВІЗІЯ 
 
 
 
 
 

Курсова робота 
студента 2 курсу 
групи ІП-08 
Іванова Петра Івановича 
 
Науковий керівник: 
кандидат історичних наук 
доцент Кузьмін О.В. 

 
 
 
 
 
 

Кривий Ріг – 2009 

27 
 
Додаток Б 
 
Зразок оформлення змісту курсової роботи 
 
 

ЗМІСТ 
 
Вступ ......................................................................................... 3 
Розділ 1. Реформування  російської  армії  в  60-70-ті рр. 
ХІХ ст. ...................................................................... 8 
1.1. Причини, цілі й завдання військових реформ....... 8 
1.2. Реорганізація  системи  управління,  освіти  і    
бойової підготовки................................................... 15 
Розділ 2. Військові  реформи  1860-1870-х  рр.  і  Енська 
дивізія........................................................................ 23 
2.1. Командування і офіцерський склад ....................... 23 
2.2. Переозброєння  та  навчання  унтер-офіцерів  і 
солдат........................................................................ 30 
Розділ 3. Енська дивізія в роки російсько-турецької вій-
ни 1877-1878 рр. Підсумки й уроки ....................... 35 
3.1. Підготовка і ведення воєнних дій .......................... 35 
3.2. Бойові якості солдат і офіцерів Енської дивізії .... 40 
3.3. Підсумки  й  уроки  російсько-турецької  війни 
1877-1878 рр.  ........................................................... 45 
Висновки .................................................................................. 50 
Список джерел і літератури.................................................. 52 
Додатки..................................................................................... 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
Додаток В 
 
Зразок оформлення переліку умовних скорочень  
у курсовій роботі 
 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 
акад. – академік  
арш. – аршин 
вид-во – видавництво  
гл. – глава  
губ. – губернія 
ДАДО – Державний архів Дніпропетровської області 
дес. – десятина 
див. – дивись  
дис. – дисертація  
екз. – екземпляр  
зб. – збірник  
іл. – ілюстрація  
ін-т – інститут  
інш. – інше  
коп. – копійка 
крб. – карбованець 
МВС – Міністерство внутрішніх справ 
млн. – мільйон  
ПСРЛ – полное собрание русских летописей 
р. (рр.) – рік (роки) 
рис. – рисунок  
с. – сторінка  
ст. – століття  
т. – том  
т.п. – тому подібне 
чол. – чоловік  
 
 
 
 

29 
 
Додаток Г 
 
Зразок оформлення списку використаних джерел 
 
ДЖЕРЕЛА 
 
Архівні матеріали 
 
1. Центральний  державний  історичний  архів  України,  м.  Київ  (ЦДІАК  Украї-
ни).  Ф.  849.  Личный  фонд  профессора  Иконникова  В.С.  Oп.  1.  1864-1919. 
Спр. 26. Конспекты лекций по русской истории. - Арк. 3-10. 
2. Державний  архів  Одеської  області  Ф.  45.  Императорский  Новороссийский 
университет. - Oп. 1. - Спр. 12121. Слабченко Михаил Алексеевич. – Арк. 1. 
3. Центральний  державний  архів  давніх  актів.  (Москва).  Ф.  19.  Государствен-
ный архив. - Розряд XIX. 1775-1776 гг. - Д. 319. Статистические данные о 
купечестве. – Л. 1-33. 
 
Публікації документів 
 
4. К  чести  России.  Из  частной  переписки  1812  года  /  [Сост..  авт.  предисл.  и 
примеч. М. Бойцов]. - М.: Современник. 1988. - 239 с. 
5. Киевский университет. Документы и материалы. 1834-1984: [Сб., посвящен-
ный  150-летию  Киевского  ун-та]  /  [М.У.  Белый  (ред.).  В.А. Замлинский 
(сост.)]. – К.: Издательство при Киевском гос. ун-те издательского объеди-
нения «Вища школа», 1984. – 192 с. 
6. Население России за 100 лет (1847-1997): Стат. сб. / Гос. ком. Рос. Федера-
ции  по  статистике  (Госкомстат  России).  -  М.,  Госкомстат  России,  1998.  – 
222 с. 
7. Сборник  договоров  России  с  другими  государствами.  1856-1917.  /  [Сост. 
И.В. Козьменко]. - М.: Госполитиздат, 1952. – 464 с. 
 
Мемуари 
 
8. Витте  С.Ю.  Воспоминания:  в  3  т.  /  [Вступ,  ст.  А.В.  Игнатьева;  Коммент. 
А.В.  Игнатьева,  А.Г.  Голикова].  -  М.,  Таллин:  АО  "Скиф  Алекс",  1994.  - 
(Русская историческая библиотека). – Т. 1: 1849-1894: Детство; Царствова-
ния Александра II и Александра III. - 1994. – 524 с. 
9. Панкратов  В.С.  С  царем  в  Тобольске:  Из  воспоминаний.  Убийство  царской 
семьи  и  её  свиты:  Офиц.  документы.  /  В.С.  Панкратов.  -  Л.:  Предприятие 
«Сказ», 1990. – 61 с. 
 
 
ЛІТЕРАТУРА 
(за абеткою, див. Додаток Д) 
 
 
 


30 
 
Додаток Д 
 
Зразки бібліографічного опису різних видів наукової літератури 
(відповідно до бюлетеня ВАК України. – 2008. - № 3) 
 
Вид літерату-
Приклад оформлення бібліографічного опису в списку 
рного джерела 
використаних джерел 
Нечкина М.В. Декабристы / Милица Васильевна Не-
чкина.  –  М.:  Издательство  "Наука",  1982.  –  183  с.  - 
(Серия «Страница истории нашей Родины»). 
Книга
Лінч  Дж.  Середньовічна  церква.  Коротка  історія  / 
 одного  Джозеф
автора
  Г.  Лінч;  [пер.  з  англ.  В.  Шовкуна].  –  К.:  Ос-
 
нови, 1994. – 492 с. 
Bruce Lincoln W. In the  Vanguard of Reform:  Russia’s 
Enlightened Bureaucrats? 1825-1861. – De Kalb: North-
ern Illinois University Press, 1990. – 245 p. 
Харишин  М.  Російське  самодержавство  та  Київська 
митрополича кафедра, або як Українська православна 
церква позбулася автокефалії / Харишин М., Мордві-
нцев В. - К.: Братство УАПЦ "Світло для світу", 1999. 
– 333 с.  
Книга двох, 
Киняпина  Н.С.  Кавказ  и  Средняя  Азия  во  внешней 
трьох, чотирьох  политике  России.  XVIII  в.  –  80-е  годы  XIX  в.  /  Н.С. 
авторів 
Киняпина,  М.М.  Блиев,  В.В.  Дегоев.  –  М.:  Изд-во 
МГУ, 1984. – 328 с.  
Мировая  художественная  культура.  XX  век.  Кино, 
театр, музыка / [Баженова Л.М., Некрасова Л.М., Ку-
рчан  Н.Н.,  Рубинштейн  И.Б.].  -  СПб.:  Питер.  2008.  - 
432 с. - (Серия «Мировая художественная культура»). 
Історія  України:  навчальний  посібник  /  [В.Ф.  Верс-
Книга п’ятьох і  тюк,  О.В.  Гарань,  О.І.  Гуржій  та  ін.];  під  ред. 
більше авторів  В.А. Смолія. - [3-те вид., доп. й перероб.]. – К.: Аль-
тернативи, 2002. – 472 с. 
История  России  XIX  -  начала  XX  в.  Учебник  для 
исторических факультетов университетов / [Под ред. 
Без автора / 
В.А.  Федорова].  –  М.:  Издательство  Зерцало,  2000.  - 
колектив авто- 752 с.  
рів 
Культурология.  XX  век:  Антология  /  [Перевод  / 
Сост. С.ЯЛевит]. – М.: Юристъ, 1995. – 703 с. - (Ли-
ки культуры). 
Багатотомні
Нечкина  М.В.  Движение  декабристов:  в  2  т.  / 
 
М
видання
.В. Нечкина.  –  М.:  Наука,  1955.  –  Т.  1.  –  1955.  – 
 
488 с. 

31 
 
История  внешней  политики  России  (конец  XV  в.  – 
Багатотомні
1917 г.): в 5 т. / [отв. ред. А.Н. Сахаров]. – М.: Между-
 
народные
видання
  отношения,  1999.  -  (РАН.  Ин-т  российской 
 
истории).  –  Т.  1.  Конец  XV-XVIІ  вв.  (От  свержения 
ордынского ига до Северной войны). – 1999. – 448 с. 
Наукові записки: зб. праць молодих вчених та аспіран-
Збірки науко-
тів. Т. 11 / Нац.  Акад.  наук  України, Ін-т  укр. археог-
вих праць 
рафії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; ред. 
кол.: Сохань П. (відп. ред.) [та ін.] – К., 2005. – 455 с. 
Верстюк  В.Ф.  Українське  питання  в  Російській  ім-
перії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Верс-
тюк
Розділ
 В.Ф. Україна і Росія в  історичній ретроспективі: 
 або під- Українські
розділ
  проекти  в  Російській  імперії  /  В.Ф.  Верс-
 з книги  тюк, В.М. Горобець, О.П. Толочко; НАНУ. Ін-т істо-
рії України; Редкол. В.А. Смолій та ін. – К.: Наукова 
думка, 2004. – С. 351-411. 
Общество и государство феодальной России: Сб. ста-
тей,  посвящ.  70-летию  акад.  Л.В.  Черепнина  /  [АН 
СССР,  Отд-ние  истории,  Ин-т  истории  СССР;  Отв. 
ред. д-р ист. наук В.Т. Пашуто]. – М.: Наука, 1975. - 
Предисловие. – С. 1-8. 
[Дегоев В.] Россия и Кавказ XVIII - первой половины 
XIX  вв.:  взгляд  с  Запада  /  [В.  Дегоев]  //  Дегоев  В.В. 
Большая  игра  на  Кавказе:  история  и  современность: 
Фрагменти 
Статьи, очерки, эссе / Владимир Владимирович Дего-
книг, які мають  ев; Московский государственный институт междуна-
заголовок 
родных  отношений  (Университет)  МИД  Российской 
федерации. - [2-е изд., расш. и дополн.]. – М.: Русская 
панорама, 2003. – 512 с. - (Кавказский роковой круг). 
Верба І.В. Сташевський Євген Дмитрович / І.В. Вер-
ба,  Л.В.  Губицький,  Ю.В.  Цимбал  //  Історичний  фа-
культет Київського національного університету імені 
Тараса  Шевченка:  минуле  й  сьогодення  (1834-
2004 pp.)  /  [Під  ред.  проф.  Г.Д.  Казьмирчука].  –  К.: 
Прайм-М, 2004. – С. 296. 
Некрасов Г.А. Учреждение коллегий в России и шве-
дское законодательство / Г.А. Некрасов // Общество и 
Стаття в збір-
государство  феодальной  России:  Сб.  статей,  посвящ. 
нику 
70-летию акад. Л.В. Черепнина / [АН СССР, Отд-ние 
истории, Ин-т истории СССР: Отв. ред. д-р ист. наук 
В.Т. Пашуто]. – М.: Наука, 1975. – С. 334-343. 

32 
 
Крепости Киева // Киев: Энциклопедический справо-
чник  /  [Под  ред.  А.В.  Кудрицкого].  -  2-е  изд.  -  К.: 
Главная редакция УСЭ, 1986. – С. 329-330.  
Стаття в збір-
Ціпко  А.  Ідея  університету  в  українській  культурі: 
нику 
перенесення  й особливості  засвоєння /  Андрій Ціпко 
//  Українознавство-2009.  Календар-щорічник  /  [Упо-
рядн.  В.  Піскун,  А.  Ціпко,  О.  Щербатюк].  -  К:  ВПЦ 
Київський університет, 2008. – С. 59-63. 
Білоус  Н.  Київські  війти  XVI  -  першої  половини 
XVII ст. / Наталя Білоус // Київська старовина. - 2002. 
Стаття в жур-
- № 3. - С. 32-51.  
налі 
Brooks  Nathan  M.  Alexander  Butlerov  and  the  Profes-
sionalization of Science in Russia / Nathan M. Brooks // 
The Russian Review. - 1998. - Vol. 57, №1. - P. 10-24. 
Козицький М. Правда і кривда гетьмана Скоропадсь-
Стаття в газеті  кого  /  Микола  Козицький  //  Старокиївські  вісті.  – 
2003. – 15 травня. – С. 7. 
Дзюба  О.  Києво-Могилянська  академія  і  Київський 
магістрат: [тези] / О. Дзюба // Самоврядування в Киє-
ві: історія та сучасність. Матеріали міжнародної кон-
Тези доповідей  ференції,  присвяченої  500-річчю  надання  Києву  маг-
дебурзького права (26-27 листопада 1999 р., м. Київ) / 
Київська міська рада, Фонд ім. Фрідріха Еберта. – К., 
2000. – С. 162-166. 
Білан  Г.І.  Обновленський  рух  в  Україні  20-30-х  pp. 
Дисертації 
XX ст.: дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Білан Ганна 
Іванівна. – К., 2005. – 275 с. 
Волкова И.В. "Новый период" истории России в тру-
дах С.М. Соловьёва. (Из истории общественной мыс-
ли середины  XIX в.): автореф. дис. на соискание  на-
уч.  степени  канд.  ист.  наук:  спец.  07.00.02 "Отечест-
Автореферат  венная история" / И.В. Волкова. – М., 1984. – 20 с. 
дисертації 
Баженова  Г.Ю.  Міжнародні  зв’язки  істориків  Росії 
(друга половина XIX - початок XX ст.): автореф. дис. 
на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  іст.  наук:  спец. 
07.00.02  "Всесвітня  історія"  /  Г.Ю.  Баженова.  –  К., 
2008. – 20 с. 
Масленіков  В.  Стародавня  історія  України  в  легенді 
Словники, до- про  братів-засновників  Києва  та  в  інших  легендах  і 
відники 
джерелах:  Історичний  етимологічний  словник  / 
В. Масленіков. - 2-е. вид. - К., 2004. – 92 с.  

33 
 
Ислам: Энциклопедический словарь / АН СССР, Ин-т 
востоковедения; [Г.В. Милославский и др.]. - М.: На-
ука, 1991. - 311, [4] с.  
Словник  іншомовних  слів:  23  000  слів  та  терміноло-
гічних
Словники
 сполучень / [уклад. Л.О. Пустовіт та ін.]. - К.: 
, до-
Довіра
відники
, 2000. – 1018 с. - (Б-ка держ. службовця. Держ. 
 
мова і діловодство).  
Історична  наука:  термінологічний  і  понятійний  дові-
дник:  Навч.  посібник  для  студентів  вищих  навчаль-
них  закладів  /  [КНУТШ;  Ред.  кол.:  В.М.  Литвин  та 
ін.]. – К.: Вища школа, 2002. – 432 с. 
Отечественная история с древнейших времен до кон-
ца  XVIII  века:  Атлас.  1998/1999  /  [Сост.  и  подгот.  к 
изд.  ПКО  "Картография"  Роскартографии  в  1997  г.; 
Отв
Атласи
.  ред.:  В.Н.  Поляков  и  др.].  –  М.:  ФСГК,  1998.  – 
 
16 с.  
Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории Кавка-
за (1774-2004) / Артур Цуциев. – М.: "Европа", 2006. 
– 128 с. 
Сборник документов по истории СССР для семинар-
ских  и  практических  занятий:  (Период  империализ-
ма): [учеб. пособие для втузов по специальности "Ис-
тория
Збірники
"]  /  [Сост.  Астафьев  И.И.,  Вдовин  В.А.,  Киня-
 доку- пина
ментів
 Н.С.  и  др.,  Отв.  ред.  Федосов  И.А.].  –  М.:  Выс-
 
шая школа, 1977. – 338 с.  
Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу: Тематич-
на хрестоматія / [навч. посібник] / В.А. Рубель. – К.: 
Либідь, 2000. – 624 с. 
Российская  Федерация.  Конститутция  (1993).  Кон-
ституция  Российской  Федерации  [Текст]:  Офиц. 
текст:  [Принята  всенар.  голосованием  12  дек.  1993 
г.]. - СПб.: Изд. дом Громова, 2001. - 46, [1] с.  
О  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Феде-
Законодавчі 
рального  Собрания  Российской  Федерации:  Федер. 
акти 
закон. – М.: Ось-89, 1999. – 159 с. – (Актуальный за-
кон).  
Закон України про вибори народних депутатів Украї-
ни / Верховна Рада України. – Офіц. видан. – К.: Пар-
ламентське  видавництво,  2004.  –  120  с.  –  (Закони 
України). 
 

34 
 
Книга  в  Україні:  друга  половина  XIX  -  початок 
XX ст.  (1861-1917):  Бібліографічний  покажчик  / 
Бібліографічні [Уклад.: Петров С.П., Петров С.С]. – К., 1996. – 222 с. 
 
покажчики
Івченко  О.С.  Публікації  джерел  з  історії  Києва:  Рет-
 
роспективний  науково-допоміжний  бібліографічний 
покажчик  /  О.С.  Івченко.  –  К.,  1982.  –  92  с.  –  (До 
1500-річчя м. Києва. Вип. 1). 
[Рецензія]  /  В.  Швагрун  //  Історія  та  історіографія  в 
Європі. – 2003. – № 1-2. – С. 236-241. - Рец. на: Соці-
ум. Альманах соціальної історії / [Гол. ред. В.А. Смо-
лій]. – Вип. 1. – К.: Ін-т історії України НАН України, 
2002. – 253 с.  
Рецензії
Васильєва І. Глосарій сучасної освіти / Ірина Василь-
 
єва // Вища школа: науково-практичне видання / Мі-
ністерство  освіти  і  науки  України.  –  2008.  –  №3.  – 
С. 108-109.  –  Рец.  на  кн.:  Глоссарий  современного 
образования  /  [Нар.  Укр.  Акад.,  под  общ.  ред. 
Е.Ю. Усик;  Сост.  Астахова  В.И.  и  др.].  –  X.:  Изд-во 
НУА, 2007. – 524 с. 
Когут  З.  Истоки  парадигмы  единства:  Украина  и 
создание  русской  национальной  истории  (1620-е  - 
1860-е гг.) // Электрон, журн. "Аb Imperio". – 2001. – 
№ 1-2. – Режим доступа к  журн.: http://abimperio.net/ 
cgi-bin/aishow.pl?state=index_rus&idlang=2  
История
Електронні
  России:  Электронный  учебник  по  дисцип-
  
лине
ресурси
: "Отечественная история" / [Баева Е.П., Дьячен-
 
ко Е.В.,  Кузьмина  О.В.  и  др.]  –  Режим  доступа: 
http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=16  
Термины и понятия по истории России VI-XVII веков 
[Электронный  ресурс]  //  История  России  с  древней-
ших  времён  до  наших  дней.  –  Режим  доступа: 
http://rushistory.stsland.ru/Termins.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
Додаток Е 
 
Електронні інформаційні ресурси мережі Інтернет з історії 
 
Наукова бібліотека ім. М.О. Максимовича 
http://www.library.univ.kiev.ua 
 
Інститут Історії України Національної Академії Наук України. 
"Український історичний журнал" 
http://www.history.org.ua 
 
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 
http://www.nbuv.gov.ua 
 
Державна Публічна Історична Бібліотека Росії 
http://www.shpl.ru 
 
Російська національна бібліотека ім. М.Є. Салтикова-Щєдріна 
http://www.nlr.ru 
 
Каталог ресурсів з історії 
http://sesna.tripod.com/history 
 
Електронний журнал "Мир истории". 
http://www.historia.ru 
Російський електронний журнал існує х 1999 р. На сайті можна знайти 
посилання на російські та зарубіжні Інтернет-ресурси з історії й архів 
журналу з 1999 по 2005 рр. 
 
"Международный исторический журнал" 
http://history.machaon.ru 
Електронний  журнал  створено  в  1998  р.  за  підтримки  Інститута  "Від-
крите суспільство" (Фонд Сороса), Росія. Серед рубрик журналу, крім 
традиційних, є розділи, присвячені грантам, конкурсам, конференціям, 
науковим  проектам,  оглядам  підручників  та  наукових  видань  з  росій-
ської та слов’янської історії. 
 
Російський Біографічний Словник (за Брокгаузом і Ефроном) 
http://www.rulex.ru 
 
"Всемирная история в лицах" (нариси про правління Івана ІV, Петра І). 
http://rulers.narod.ru 
 
Генеалогія, символіка правлячих дворів Європи 
http://alexorgco.narod.ru 

36 
 
Історія війн Росії ХІХ-ХХ ст. 
http://www.kulichki.com/grandwar 
 
Історія козацтва 
http://www.kozakia.ru 
 
Козацтво ХV-ХХІ ст. 
http://www.cossackdom.com/indexr.html 
 
Encyclopedia Britannica 
http://www.britannica.com/ 
 
The Slavonic and European Review 
http://www.lib.cam.ac.uk/MHRA/SEER/Contents/ 
 
Modern Humanities Research Association 
http://www.mhra.org.uk 
 
Ukrainian  Research  Institute  (Harvard):  Bibliografy  of  English-Language 
Publications, 1991-1999 
http://www.huri.harvard.edu 
 
International Institute of Social History 
http://www.iisg.nl/ 
 
 
 
Додаток Є 
 
Засоби текстового зв'язку в науковій праці 
 
Визначення на- Вивчити...  
укових завдань  Визначити... 
Виокремити... 
Висвітлити нові підходи дослідників до історії... 
Виявити, систематизувати, класифікувати і охара-
ктеризувати основні групи історіографічних джерел 
з історії...
 
Відобразити... 
Відтворити картину формування та розгортання..
Впровадити до наукового обігу... 
Дослідити... 
З’ясувати... 

37 
 
Визначення на- Обґрунтувати... 
укових завдань  Окреслити недосліджені. недостатньо вивчені або 
сфальсифіковані аспекти проблеми, 
Осягнути вагомість й значення дослідних результа-
тів та визначити їх залежність від конкретно-
історичних умов,
 
Охарактеризувати... 
Реконструювати... 
Показати... 
Проаналізувати... 
Провести аналіз основних засад... 
Прослідкувати... 
Простежити... 
Розглянути... 
Розкрити основний зміст... 
Розширити загально-історичні умови щодо... 
Сформулювати актуальні наукові проблеми подаль-
шого вивчення...
 
Узагальнити історіографічні уроки і обґрунтувати 
перспективи дослідження теми,
 
Уточнити... 
Послідовність  По-перше, по-друге, по-третє... 
викладу 
З одного боку, з іншого боку...  
Насамперед...  
Передусім...
 
Спочатку... 
Тепер... 
Далі... 
Водночас... 
Після того як... 
Нарешті... 
На закінчення... 
Ступінь вірогі- Очевидно... 
дності повідом- Безумовно...  
лення 
Без сумніву...  
Безперечно...  
Напевне...  
Певно...  
Певна річ...  
Звичайно...  
(Як) Відомо...  
Мабуть... 


38 
 
Послідовність у  Спочатку, потім, тепер...  
часі 
Насамперед...  
Перш ніж...  
Одночасно...  
Наприкінці... 

Причина і на-
Якщо ..., то... 
слідок, умова і  Оскільки... 
наслідок 
Тому... 
(А) Відтак... 
Таким чином... 
Внаслідок... 
Завдяки тому, що ... 
У зв’язку з тим, що... 
Через те, що... 
В результаті... 
Отже...  
Зважаючи на те, що...  
З огляду на те, що...
 
З огляду на викладене вище... 
Це спричиняється тим, що... 
Це залежить від того, що... 
Зіставлення, 
Так само, як і... 
протиставлення  Як..., так і... 
Проте... 
Навпаки...
 
У той самий час... 
Однак... 
Втім... 
Доповнення, 
Водночас...  
уточнення 
Зокрема...  
Крім того...  
Щоправда...  
Наприклад...  
Як-от...  
Разом з тим...  
Точніше...  
Зауважимо... 

Перехід до но- Розгляньмо...  
вої думки 
Перейдемо до...  
Ще одне: 

 

39 
 
Визначення ре- Простежено...(зв’язок з (літ))... 
зультатів 
У порівняльному ключі зроблено класифікацію мето-
дологічних підходів, застосовуваних до вчення...
 
Доведено... 
Окреслено понятійний апарат... 
Сформульовано авторське трактування понять... 
Обґрунтовано (поняття)... 
Запропоновано періодизацію... 
Викладено авторське бачення... 
Узагальнення,  Отже... 
висновок 
Таким чином... 
Узагальнюючи сказане... 
3розглянутого можна зробити такі висновки... 
Зважаючи на викладене вище... 
Звідси... 
Підсумовуючи... 
 
 
 
Додаток Ж 
 
Мовні засоби, які використовуються  
при цитуванні та переказі використаних джерел 
 
Цитування 
Переказ 
М.М. Карамзін писав / пише: "..." 
М.М. Карамзін вважав, що ... 
Як  пише  /  писав  П.А. Зайончковсь-
П.А. Зайончковський гадав, що ... 
кий: "..." 
 
Як твердив ще Є.В. Тарле: "..." 
Є.В. Тарле стверджував, що ... 
Як підкреслює М.В. Нечкіна: "..." 
М.В. Нечкіна вказує на ... 
Згідно з С.М. Соловйовим: "..." 
С.М.  Соловйов  виділяє  /  зазначає  / 
За словами Ю.Ф. Самаріна: "..." 
гадає  /  підкреслює  /  пропонує  / реко-
В.А. Золотарьов гадає: "..." 
мендує  /  розрізняє  /  стверджує  /  вва-
 
жає, що ... 
Згідно  з  уявленнями  М.П. Погодіна:  За М.П. Погодіним, ... 
"..." 
 
На думку Б.Д. Грекова: "..." 
За словами Б.Д. Грекова, ... 
Як 
(справедливо) 
зазначив  На думку С.Д. Сказкіна, ... 
С.Д. Сказкін: "..." 
 
Д.С.  Ліхачов  зазначав  з  цього  при-
З точки зору Д.С. Ліхачова, ... 
воду: "..." 
 
А.А.  Шахматов  так  характеризує  ...  Згідно  з  А.А.  Шахматовим  /  концеп-
"..." 
цією авторів ... 

40 
 
Цитування 
Переказ 
"..., – зазначає М.Д. Приселков, – ..." 
Якщо йти за М.Д. Приселковим, то ... 
"..., – читаємо у М.С. Грушевського, – 
М.С. Грушевський  вбачає  головну 
..." 
причину в ... 
"..., – резюмує С.Ю. Вітте, – ..." 
О.П. Оглоблин дійшов висновку, що ... 
Як  не  згадати  слова  Д. Бантиш-
Д.  Бантиш-Каменський  зазначав  / 
Каменського: "..." 
зазначає з цього приводу, що ... 
Можна  навести  такі  слова  відомого  У цій статті автор доходить висновку, 
історика: "..." 
що ... 
Причину такої ситуації М.І. Костома-
М.І.  Костомаров  у  своїй  книзі  "..." 
ров бачить у тому, що: "..." 
зазначає, що ... 
О. Лазоревський,  проте,  відстоює  Автор наголошує на ... 
іншу точку зору, згідно з якою: "..." 
 
 
 
 
 
 
 
 
Список використаної літератури 
 
1. Бут  У.К.,  Коломб  Г.Дж.,  Уильямс Д.М.  Исследование:  Шест-
надцать уроков для начинающих авторов. – М., 2004. 
2. Зверев  В.В.  Дипломная  работа  по  истории:  учебно-
методическое пособие / В.В. Зверев. – М.: Экзамен, 2006. 
3. Основні вимоги до змісту та оформленню випускних кваліфі-
каційних робіт. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009.  
4. Спіцин  Є.С.  Методика  організації  науково-дослідної  роботи 
студентів у вищому закладі освіти. – К., 2003. 
5. Філіпенко  А.С.  Основи  наукових  досліджень.  Конспект  лек-
цій: Посібник. – К.: Академвидав, 2004.  
6. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика нау-
ково-дослідницької діяльності: Підручник. – К.: Знання, 2004.  
 
 
 
 
 
 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53003. ФИЗКУЛЬТУРА В МИРЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 286.5 KB
  Играть можно как внутри класса разбивая его на команды так и между классами. В игре участвуют две команды. Выполнив правильно задание команды набирают баллы которые фиксируются на магнитной доске табло. После завершения игры подводятся итоги и команды награждаются.
53004. Фізкультхвилинки і рухливі ігри на уроках та в позаурочній діяльності молодших школярів 41 KB
  Я називаю предмет який є в нашому класі а ви показуєте на нього рукою коли я скажу розплющити очі ви побачите чи правильно показали Гра Гойдалки Стати прямо ноги нарізно руки в поясі. Гра Косар Встати зза парт випростатися ноги нарізно руки перед собою. Виконувати у середньому темпі 56 разів Гра Потягти канат Стати прямо руки нарізно підняти руки вгору вдихнути повітря робити такі рухи ніби тримаєшся за канат і тягнеш його трохи згинаючи коліна видихати повітря до рахунку 78. А як спить...
53006. Фізкультурні паузи як психофізіологічні аспекти уроку іноземної мови 29 KB
  Комплексність уроку іноземної мови, а також характер функцій видів мовленнєвої діяльності - бути метою або засобом навчання - створюють сприятливі умови для врахування зазначених вище даних у межах кожної навчальної задачі, що планується.
53007. ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ НА УРОКАХ 113 KB
  Упражнения способствующие развитию мышц пальцев руки предплечья. Действия на счет 1 Действия на счет 2 Действия на счет 3 Действия на счет 4 Основная стойка руки вниз Руки к плечам Руки вверх Руки к плечам И. Руки в стороны Руки вверх Руки в стороны И. Руки в стороны Руки к плечам Руки в стороны И.
53008. ВИНИКНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ 63 KB
  Австралійцям широко були відомі різноманітні ігри та розваги. У первісних народів Америки індіанців ескімосів та ін були відомі ігри з киданням мяча в ціль. Первісні племена Африки широко застосовували у вихованні дітей підлітків та юнаків фехтування на палицях боротьбу ігри з бігом і стрибками стрільбу з лука вправи з розгойдуванням на ліанах з подальшими стрибками. Самою ранньою формою фізичного виховання були колективні ігри.
53010. Акробатика. Игры - эстафеты 48.5 KB
  Строевые упражнения Повороты Налево Направо Кругом Расчет на 13 Ходьба на носках руки на поясе; на пятках руки за головой; на внешней стороне стопы руки на поясе на внутренней стороне стопы руки на поясе в полном присесте руки на коленях Бег в среднем темпе; приставными шагами правым ⁄ левым боком бег со сменой направления Ходьба с восстановлением дыхания. Руки на поясе. руки к плечам. стойка ноги врозь руки на поясе 1.