13273

Исследование трёхфазного синхронного двигателя

Лабораторная работа

Физика

Исследование трёхфазного синхронного двигателя Цель работы: ознакомление с методом пуска работой и характеристиками синхронного двигателя. Определение его устойчивого режима работы по угловой характеристике. Опыты проводим по схеме: ...

Русский

2013-05-11

240.5 KB

2 чел.

Исследование трёхфазного синхронного двигателя

Цель работы: ознакомление с методом пуска, работой и характеристиками синхронного двигателя. Определение его устойчивого режима работы по угловой характеристике.

Опыты проводим по схеме:

 

1. Снятие V–образных характеристик синхронного двигателя.

1.1 На холостом ходу при Ia=0 (разомкнут В5)

UC=const ;   n=nн=const

Результаты эксперимента записываем в таблицу С–4–1а

Таблица С–4–1а

IA

IB

IC

PA

PB

PC

If

1,8

2

1,35

90

20

10

7

125

1,45

0,875

85

20

8

6

0,81

0,84

0,48

75

21

8

5

121

0,66

0,83

55

43

6

4

1,725

1,325

1,5

60

50

10

3

2,4

2,15

2,175

55

58

25

2

3,1

2,9

2,45

50

60

40

1

1.2 При моменте нагрузки М2=0,5Мн

UC=const ;   n=nн=const ; Ia=0,5Iaн

Результаты эксперимента записываем в таблицу С–4–1б

Таблица С–4–1б

IA

IB

IC

PA

PB

PC

If

2,4

2,35

1,8

165

85

90

7

1,6

1,55

1,05

150

90

75

6

1,3

1,125

0,75

145

100

70

5

1,35

1

0,9

137,5

108

70

4

1,875

1,5

1,55

130

120

80

3

2,35

2,05

2,1

125

120

90

2

1.3 Обработка результатов экспериментов.

По результатам экспериментальных данных табл. С–4–1а, б рассчитываем I, P, cos().  Расчётные формулы:

    

Данные расчёта записываем в таблицу С–4–3.

Таблица С–4–3

Опыт

I, А

P, Вт

cos()

Ia=0

1,717

120

0,183

1,192

113

0,249

0,71

104

0,384

0,878

104

0,311

1,517

120

0,208

2,242

138

0,162

2,817

150

0,14

Ia=0,5Iaн

2,183

340

0,409

1,4

315

0,59

1,058

315

0,781

1,217

315,5

0,681

1,642

330

0,528

2,3

335

0,382

По данным таблицы С–4–3 строим в одних координатных осях V–образные характеристики и графики  cos().

2. Снятие рабочих и угловых характеристик синхронного двигателя.

2.1 Результаты эксперимента записываем в таблицу С–4–2.

U=const ; If=I=const

Таблица С–4–2

IA

IB

IC

PA

PB

PC

UГ

IГ

2,65

2,4

2

265

185

195

165

2,5

3

2,65

2,4

325

245

260

160

2,5

3,65

3,15

3,1

425

350

370

155

5

4,1

3,5

3,7

480

420

440

150

6

4,6

4,4

4,2

560

480

510

148

7

2.2 По результатам экспериментальных данных табл. С–4–2 рассчитываем I, P, cos(),h, P2 и результаты вычислений записываем в таблицу С–4–4.

Расчётные формулы:

  

    

Таблица С–4–4

P2, Вт

I, A

P, Bт

cos()

M2, Нм

h

497

2,35

645

0,72

4,75

0,771

567

2,683

830

0,812

5,424

0,84

698

3,3

1145

0,911

6,67

0,88

797

3,767

1340

0,934

7,613

0,895

903

4,267

1550

0,953

8,624

0,91

По полученным данным табл. С–4–4 строим рабочие характеристики.

Эти данные дают возможность рассчитать угловую характеристику.

Для построения угловой характеристики необходимо определить значение угла нагрузки Q для каждого значения тока. Для этого строится векторная диаграмма и вспомогательные данные записываются в таблицу С–4–5.

Таблица С–4–5

I

jXСНI

Q

2,35

j2,82

43,95

22

2,683

j3,22

35,71

29

3,3

j3,96

24,36

38

3,767

j4,52

20,93

44

4,267

j5,12

17,64

53

Упрощенная векторная диаграмма строится следующим образом:

 

И окончательно получаем угловую характеристику:

Выводы: в работе построили V-образные характеристики и графики зависимости cos()=f(If) из этих графиков видно, что центры тяжести (максимумы или минимумы) этих характеристик, для фиксированной нагрузки, лежат на одной прямой, а при увеличении нагрузки они сдвигаются вправо по оси токов возбуждения.  Из построения угловой и рабочих характеристик видно что зависимость между и Q обратная, а между М2 и Q прямая, что можно использовать для регулирования реактивной мощности. Из векторной диаграммы видно что вектор тока опережает вектор напряжения, что говорит о том что двигатель является перевозбуждённым и ток создаёт ёмкостную составляющую Isin(), следовательно, перевозбуждённый двигатель потребляет из сети опережающий ток и отдаёт в сеть реактивную мощность.


 нагрузка

А   W    V

генератор

С6

С5

С4

С1

С2

С3

И2

И1

 ИП1

 A5

  С2

 С1

 A4

 ИП2

МПТ1

  Я1

 Я2

А6

V4

5

С

В

А

А

В

С


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72039. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї 202 KB
  Трансформаційні процеси у сучасному суспільстві висувають нові вимоги до системи освіти загалом та фізичного виховання дітей зокрема. Економічні й політичні реформи в Україні здійснюються на тлі загострення проблеми захворюваності дітей яка зросла за багатьма показниками: лише третина сучасних...
72040. КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ ЯК СУБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В КРИМУ 163 KB
  В останні два десятиліття проблема повернення та облаштування кримських татар питання політикоправового статусу кримсько-татарського народу виступають найважливішими чинниками етнополітичної ситуації на півострові визначаючи діяльність кримсько-татарського національного...
72041. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 865.5 KB
  У державних та міжнародних документах з проблем вищої освіти наголошується на необхідності формування нової генерації педагогічних кадрів, підготовленої до якісного забезпечення освітніх потреб особистості, розвитку її інтелектуального та культурного потенціалу.
72042. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДСІЧЕННЯ КОНВЕРТЕРНОГО ШЛАКУ ЕЛЕМЕНТАМИ ПОПЛАВКОВОГО ТИПУ ПРИ ВИПУСКУ СТАЛІ 3.67 MB
  Мінімізація кількості кінцевого шлаку що потрапляє в розливний ківш під час випуску металу з кисневого конвертера є важливим технологічним завданням від успішного вирішення якого значною мірою залежать ефективність подальшої позапічної обробки сталі і виробничі витрати зумовлені...
72043. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ САМООРГАНІЗОВАНИХ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 2.15 MB
  У фізиці можна виділити феромагнетики спінове скло двовимірну електронну плазму у турбулентному режимі системи з аномальною дифузією Леві гранульовані системи тверді тіла піддані йонному бомбардуванню гравітаційні системи сонячні нейтрино чорні діри елементарні частинки які зіштовхуються...
72044. МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ ДИСБАКТЕРІОЗ У КОТІВ: ДІАГНОСТИКА ТА РОЗРОБКА ЗАСОБУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 302.5 KB
  Кишкові дисбактеріози дрібних свійських тварин зокрема котів досить розповсюджені однак на цей час відсутні науково обґрунтовані дані щодо змін видового складу та кількісного співвідношення мікрофлори шлунковокишкового тракту при розвитку захворювання крім того при запровадженні...
72045. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗНОСОСТІЙКИХ НИЗЬКОХРОМИСТИХ ЧАВУНІВ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 377 KB
  Важливе місце в переробці сировинних і будівельних матеріалів належить операціям дроблення, подрібнювання та розмелу, що споживають більше половини всіх енергетичних і матеріальних витрат переробних підприємств у гірничо-металургійній, сировинній, будівельній і енергетичній галузях промисловості України.
72046. ДОІНДОЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУБСТРАТ У ЛЕКСИЦІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ, ГЕРМАНСЬКИХ І РОМАНСЬКИХ МОВ 195 KB
  Актуальність дисертаційної роботи продиктовано сучасною тенденцією компаративістики до вивчення мовних явищ у тісному зв’язку з історією та культурою народу загалом та необхідністю комплексного дослідження міжетнічних і міжкультурних контактів, на тлі яких зростає інтерес до етногенетичних процесів...
72047. ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМУНАЛЬНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 920 KB
  Головною метою діяльності комунальних фармацевтичних підприємств КФП є виконання соціальної функції щодо максимально повного і ефективного забезпечення населення регіону доступними за ціною та якісними лікарськими засобами ЛЗ і виробами медичного призначення ВМП.