13301

Линейный корректор

Домашняя работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Линейный корректор Ослабленный и искаженный в процессе прохождения по кабельной линии цифровой сигнал через симметрирующий трансформатор Тр1 поступает на вход линейного корректора ЛК осуществляющего коррекцию формы принимаемых импульсов и их усиление. Амплитудноча...

Русский

2013-05-11

36.29 KB

2 чел.

Линейный корректор

Ослабленный и искаженный в процессе прохождения по кабельной линии цифровой сигнал через симметрирующий трансформатор Тр1 поступает на вход линейного корректора ЛК, осуществляющего коррекцию формы принимаемых импульсов и их усиление. Амплитудно-частотная характеристика линейного корректора выбрана исходя из требования максимизации отношения сигнал/помеха на его входе.

В состав линейного корректора входит  корректирующий усилитель КУ,  который устраняет  амплитудно- частотные искажения, корректируя форму импульсов при максимальном затухании кабельной линии (обеспечивает более крутые фронты, что облегчает процесс принятия решения решающим устройством) и выходной каскад усиления ВКУ,  образующего два выхода на которых сигналы отличаются друг от друга на 180О.

Выделитель тактовой частоты

Формирует стробируюшие импульсы с частотой fт,  которые определяют промежуток времени между моментами принятия решений РУ, встанавливая, тем самым, временные интервалы между импульсами цифрового потока.

Решающее устройство

На вход решающего устройства (РУ) подаются скорректированные импульса от ЛК и стробирующие импульсы от ВТЧ.

В момент прихода стробирующего импульса РУ сравнивает значение скорректированного сигнала с пороговым  напряжением  равным половине амплитуды импульса.

Если в момент прихода строба от ВТЧ значение сигнала от ЛК  больше или равно пороговому значению SПОР, то на выходе РУ появляется импульс SРУ.

Формирователь выходных импульсов

ФВИ, который может быть реализован как ждущий блокинг-генератор /10/ при появлении импульса на выходе  РУ формирует импульс стандартной формы и амплитуды, и длительности соответствующей тактовой частоте и описан формулой

Устройство объединения

ФВИ1 и ФВИ2 подключены  к линии через устройство объединение УО таким образом,  что импульсы от различных ФВИ имеют разную полярность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25063. Мистецтво 42.5 KB
  Розвиток мистецтва як елемента духовної культури обумовлюється як загальними закономірностями буття людини й людства так і естетичнохудожніми закономірностями естетичнохудожніми поглядами ідеалами й традиціями. Таким чином критерієм мистецтва є здатність викликати відгук у інших людей. Твори мистецтва почали створювати ще в доісторичні часи проте деякі автори схильні вважати мистецтвом тільки професійну діяльність людей мистецтва в сучасних країнах Заходу. Література про власне концепції мистецтва надзвичайно обширна.
25064. Спілкування як комунікація. 37 KB
  Суб'єктами спілкування можуть бути як індивід так і група. Ціль спілкування це те ради чого у людини виникає даний вид активності. Цілі спілкування є засобом задоволення багатьох різноманітних потреб: соціальних культурних пізнавальних творчих естетичних потреб інтелектуального зростання етичного розвитку і ряду інших.
25065. Що таке моральність 39.5 KB
  Вони насамперед виражені в поняттях добра і зла. Відповідність людських дій і вчинків категоріям добра і зла становить основу моральних відносин у суспільстві. Систему усвідомлених норм традицій правил поведінки почуттів та уявлень що віддзеркалюютіп:я через розуміння добра і зла які є наслідком усього суспільноісторичного досвіду людства ми й називаємо моральною культурою суспільства. Вона витворюється непомітно але завжди реалізується самим людським життям мірою в ньому добра і зла.
25066. Наука як феноменом культури 39.5 KB
  Поняття наука і культура не тотожні. Поняття культура значно ширше адже наука не враховує всіх сфер матеріальної і духовної культури наприклад таких як мистецтво моральні теорії і погляди. Наука є феноменом культури.
25067. Различие между Востоком и Западом 36 KB
  О чертах отличающих культуры Запада и Востока друг от друга можно говорить лишь с большей или меньшей долей условности. Вовторых восточная культура неоднородна в гораздо большей степени чем западная; она охватывает три разных культурных мира китайский индобуддийский арабомусульманский в которых доминируют различные религии тогда как культура Запада объединяется одной религией христианством. Причины обусловившие особенности культур Запада и Востока связаны с разницей климатических исторических и социальноэкономических...
25068. Реформація в освіті 46.5 KB
  Одним з основних завдань реформування освіти незалежна держава визначила відродження і подальшу розбудову національної системи освіти її орієнтацію на задоволення потреб народу України національнокультурних та національноосвітніх прав і запитів усіх громадян незалежно від їх етнічної приналежності. Концептуальні засади реформи освіти в Україні були визначені державною національною програмою Освіта Україна ХХІ століття спрямованою на досягнення якісно нового стану навчання і виховання українських громадян що відповідатиме сучасному...
25069. Елітарна культура 33 KB
  Для масової культури характерним є загальнодоступність легкість сприйняття спрощеність розважальність.
25070. Основные культурологические школы 43.5 KB
  Малиновский; Ее главная черта стремление подчеркнуть биологическую обусловленность культуры значительно преувеличивая ее.Парсонс; Она объединяет тех ученых которые ищут истоки и объяснение культуры не в истории и самопроизвольном божественном развитии человеческого духа не в психике и не в биологической предыстории человечества а в его общественной природе и организации. Веселовский объясняла сходство материальной и духовной культуры. Основные культурологические концепции: Философия Гегеля как теория культуры...