13521

Поисковые системы и каталоги

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Поисковые системы и каталоги Объем хранящейся в Интернете информации чрезвычайно велик. На серверах сети хранится более 2 миллиардов Webстраниц. Пользователи разыскивают в Интернете не только текстовые документы новости но и фото аудио видеоматериалы товары услу...

Русский

2013-05-11

23 KB

0 чел.

Поисковые системы и каталоги

Объем хранящейся в Интернете информации чрезвычайно велик. На серверах сети хранится более 2 миллиардов Web-страниц. Пользователи разыскивают в Интернете не только текстовые документы, новости, но и фото-, аудио-, видеоматериалы, товары, услуги, вакантные места работы и т.п. Поиск информации в сети можно вести с помощью поисковых систем (ПС) и каталогов. Мощные поисковые системы и каталоги являются сложными техническими комплексами, содержащими десятки быстродействующих компьютеров, обслуживание которых ведут сотни специалистов. Вначале рассмотрим принцип действия ПС, а затем - каталогов.

Поисковые системы иначе называют: поисковыми средствами, поисковыми машинами, автоматическими индексами. Эквивалентными иностранными терминами являются: английский - Search Engines, немецкий - Suchmaschinen, французский - Le systeme de prospection. На жаргоне сети ПС иногда называют "искалками", поисковиками. Работа ПС основывается на формировании запроса, по которому происходит отбор нужных документов из распределенной базы данных, хранящейся на серверах в Интернете. Запрос формируется с помощью ключевых слов (одного или нескольких). Результаты поиска выдаются пользователю в виде списка адресов (гиперссылок) и краткой аннотации к ним.

Ключевое слово - это лексическая единица, являющаяся существительным, прилагательным, глаголом, числительным, наречием или местоимением естественного языка, которая в наибольшей степени отражает содержание всего искомого документа. При формировании запроса могут использоваться не только отдельные ключевые слова, но и словосочетания, состоящие из нескольких ключевых слов.

Качаясь, звезды мигали лучами

На темных зыбях Средиземного моря,

А мы любовались с тобою огнями,

Что мчались под нами, с небесными споря.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22640. Міжмолекулярна взаємодія та її прояви 49.5 KB
  Міжмолекулярна взаємодія та її прояви. Міжмолекулярна взаємодія – це взаємодія електричнонейтральних молекул або атомів. Взаємодія молекул визначається потенціалом взаємодії для сферично симетричних молекул. На великих відстанях визначальною є слабка взаємодія.
22641. Р-ня стану реальних газів 97 KB
  Рня ВандерВаальса де а – константа взаємодії b – поправка на об’єм. Для реальних газів застосовується наближення : Газ досить розріджений використовуємо тільки парну взаємодію; Молекули рухаються згідно з законом класичної механіки; Зіткнення між молекулами пружне; Сили взаємодії – центральні діють між центрами молекул тому використовуємо сферично симетричний потенціал. радіуса взаємодії де одна молекула відчуває іншу. область взаємодії.
22642. Явища переносу в газах, рідинах і твердих тілах 44.5 KB
  Явища переносу в газах рідинах і твердих тілах Якщо виникає grad якоїсь величини G енергія імпульс конц. заряд то виникає потік JG направлений на зменшення цього grad. Оскільки температура газу вирівнюється повільно теплопровідність газу мала gradT  0. Дифузія – вирівнювання концентрації домішки переміщення молекул домішки в напрямку меншої концентрації відбувається перенесенням маси домішаного газу  = const gradn = const.
22643. Фазові переходи першого і другого роду 51.5 KB
  Фазові переходи першого і другого роду. Фазовий перехід першого роду фазовий перехід при якому питомий об’єм та питома ентропія змінюється стрибкоподібно. Отже коли стрибком змінюється перші похідні функцій фазові переходи першого роду а якщо залишаються неперервними а другі похідні змінюються стрибком то такі фазові переходи називаються переходами другого роду. Звідси випливає що фазовий перехід другого роду супроводжується стрибком наступних величин : питомої теплоємності ; ізобаричного коефіцієнту теплового розширення ;...
22644. Рівняння Максвелла як узагальнення експериментальних фактів 77 KB
  при наявності і руху зарядів і змінного електричного поля. Струм провідності 0 пов’язаний з рухом зарядів а струм зміщення – із зміною напруженості електричного поля. Вивчення магнітного поля магнітів та струмів показало що силові лінії магн. поля: ; потік вектора напруженості ел.
22645. Магнітні властивості речовини. Пара-, діа- , феромагнетики 304 KB
  Якщо намагнічування припиняється і при забиранні заліза від магніту то воно називається тимчасовим намагніченням. Ця величина називається вектором намагнічення . Якщо довести намагнічення до насичення точка 1 на мал. 2 і потім зменшувати напруженість магнітного поля то намагнічення випливає не первісної кривої 01 а змінюється відповідно до кривої 1 2.
22646. Поширення електромагнітної хвиль в металевих середовищах. Скін ефект 94.5 KB
  Тоді в 1 покладемо : розв’язок 5 шукаємо у вигляді: 6 звідки підставивши 6 в 5 отримаємо: звідси дисперсійне рня: 8 де n – показаник заломлення показник затухання. Розглянемо квазістаціонарний випадок тобто коли і тоді для провідника маємо наступні рівняння Максвела: звідси: 12 Застосувавши до 2го з системи рівнянь 12 оператор rot маємо : де оператор Лапласа. для монохроматичних коливань тоді 13 . Шукаємо розв’язок у вигляді: тоді отримаємо: 14 тобто комплексне тоді з 14 ...
22647. Електропровідність газів, рідин і твердих тіл 51 KB
  Електропровідність газів рідин і твердих тіл. Провідність визначається наявністю рухомих зарядів. Відрізняють електронну провідність в тв. тілі вакуумі і йонну провідність рідини гази.
22648. Предмет, структура і функції етики як науки 90 KB
  Поняття «етика» походить з давньогрецького «ethos», що спочатку позначало спільне місце мешкання. У епоху давньогрецької архаїки це слово набуло значення звичаю, характеру, темпераменту, образу думок. Рання грецька філософія надала поняттю «етика» термінологічний сенс, позначивши ним «природу», «натуру», «сталий характер»