13662

Алкоголизм и преступление -это два явления общественной жизни, находящиеся в тесной связи друг с другом

Эссе

Социология, социальная работа и статистика

Алкоголизм и преступление это два явления общественной жизни находящиеся в тесной связи друг с другомИ. МержевскийПоведение людей в обществе определяется прежде всего тем на какие ценности они равняются каких ценностей они придерживаются. Для стабильности и единс

Русский

2013-05-13

14.11 KB

22 чел.

«Алкоголизм и преступление -это два явления общественной жизни, находящиеся в тесной связи друг с другом»
(И. Мержевский)


Поведение людей в обществе определяется прежде всего тем, на какие ценности они равняются, каких ценностей они придерживаются. Для стабильности и единства общества необходимо, чтобы люди соблюдали социальные нормы. Это правила поведения, ожидания и стандарты, которые регулируют поведение людей, общественную жизнь. Но в жизни всегда есть отклонения, т.е. поведение, которое не соответствует социальным нормам, ожиданиям.
Отклоняющееся поведение бывает как позитивного характера (героизм, самопожертвование), так и негативного. Алкоголизм и преступление есть формы отклоняющегося поведения. Алкоголизм возникает вследствие систематического употребления спиртных напитков. Преступление - это посягающее на правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным кодексом. Более того, эти две формы часто тесно переплетаются друг с другом, одна влечет за собой другую. Если открыть газету «Жизнь» и почитать рубрику «Сводка МВД», то обязательно встретим заметку о том, что нигде неработающий алкоголик гражданин X. в пьяной драке убил своего собутыльника. Так он стал преступником. А сколько примеров, когда ради денег на выпивку человек идет на кражу и разбой. В подтверждении этому имеется и официальная статистика: одна треть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Все это рушит жизнь других ни в чем неповинных людей.
Поэтому хочется призвать всех, чтобы как можно реже и меньше употребляли алкоголь, т. к. это наносит вред как самому человеку, так и всему обществу. Все формы отклоняющегося поведения начинаются с интереса, затем появляется зависимость. Прав И. Мержевский, и мы должны с ним только согласиться.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17356. Економічна конкуренція. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції 59.5 KB
  Економічна конкуренція. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції. Ринок монополістичної конкуренції. Модель олігополістичного ринку. Ринок як складне полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Його складовими є ринки: товарів капіталу фінансо...
17357. Національні моделі ринкової економіки 93 KB
  PAGE 7 Національні моделі ринкової економіки Необхідно відзначити що вплив на рівень цін шляхом концентрації попиту в руках держави це ринковий метод регулювання ринку несумісний з методами адміністративного розподілу товарів і пов'язаний з ц
17358. Антимолнопольне регулювання підприємницької діядльності 88.5 KB
  Антимолнопольне регулювання підприємницької діядльності Актуальність антимонопольного законодавства сьогодні є безперечним оскільки про порушення його постійно проводяться справи при чому деякі з яких набувають неабиякого розмаху. Діяльність органів покли...
17359. Сутність ринку і його головні елементи 103 KB
  1. Сутність ринку і його головні елементи. Субєкти ринкового господарювання. Принципи функціонування ринку. Функції ринку: позитив негатив. Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціо
17360. ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ 143.5 KB
  ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ Зазначимо що інноваційна підприємницька діяльність у формі інноваційного бізнесу в країнах Заходу дає понад 50 найважливіших нововведень. ВСТУП. Основною причиною високої ефективності малого бізнесу в цій сфері є специфіка п
17361. Ціни і ціноутворення та підприємництво, венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці 130.5 KB
  Ціни і ціноутворення та підприємництво венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці Визначення ціни в межах ринкового підходу: Ціна це форма вираження цінності благ що мають прояв в процесі їх обміну. Тут виділяємо два акценти: 1підкреслюється безпосередній
17362. Фірма як основна структурна одиниця бізнес-діяльності 123.5 KB
  Фірма як основна структурна одиниця бізнесдіяльності. Фірми являють собою складне економічне утворення. Так Фірми з одного боку це особливий інститут сучасної економічної системи в якому домінує контрактне право. А Фірми з другого боку це основна...
17363. Малий і середній бізнес та його місце в Україні 55.5 KB
  Малий і середній бізнес та його місце в Україні. Світовий досвід і практика господарювання показують що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих середніх і малих підприємств їх оптимальне співвідношення. Найбільш динам
17364. ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 114 KB
  ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА Вступ Інновація кінцевий результат впровадження нововведення з метою зміни об'єкта управління і отримання економічного соціального екологічного науковотехнічного або іншого виду ефекту. До того ж необхідно зазначити: Людей які задумують ...