13673

Неравенство - такой же хороший закон природы, как и всякий другой

Эссе

Социология, социальная работа и статистика

Неравенство такой же хороший закон природы как и всякий другой. И.Шерр Все формы общности людей можно разделить на естественноисторические этноисторические и социально исторические. Естественно исторические формы общности людей это раса поколение пол и т.д...

Русский

2013-05-13

14.56 KB

3 чел.

«Неравенство - такой же хороший закон природы, как и всякий другой».

(И.Шерр)

Все формы общности людей можно разделить на естественно-исторические, этноисторические и социально - исторические. Естественно - исторические формы общности людей - это раса, поколение, пол и т.д. К этноисторическим общностям относятся племя, народность, нация. Социально- историческими формами общности людей являются классы, сословия, касты и т. д. Шерр сравнивает неравенство с законом природы. Что же может быть общего у неравенства с природой? Чаще всего выделяют два типа неравенства: природное и социальное. Природным является различие в возрасте, поле, внешности и т. д. Социальное неравенство или социальная стратификация выражается в том, что люди имеют неодинаковый доступ к богатству, власти, привилегиям. Я должна согласиться с мнением Шерра. Одни люди очень умны, другие отличаются добротой. Повара хорошо готовят еду, строители - строят дома. Одни люди обладают организаторскими способностями, другие хорошо умеют учить. Т. е. мы неравны - по способностям, отношению к власти, богатству и т. д.

31

Но это закон. Человеческое общество можно сравнить с лесом, где каждое дерево играет свою роль в сложившейся биосистеме. Высокие ели дают прохладу мху, под березами хорошо растут грибы. Если каждый человек займет свое место в обществе, будет хорошо всем. А неравенство будет заставлять его совершенствоваться. Как в природе выживает сильнейший по закону естественного отбора, так и человек, находясь в неравном положении с другим, будет стремиться его преодолеть. Можно привести множество примеров из истории, подтверждающих данное положение. Именно борьба за свои права, за равенство привели к ряду революций: Французкой (ее девиз был: «За свободу, равенство и братство»), Октябрьской 1917 года. Последняя отменила титулы и привилегии дворян. Неравенство заставило женщин пойти на борьбу за равные возможности с мужчинами. Результат - эмансипация, равное избирательное право, равная оплата труда вне зависимости от пола.

Подведем итог. Я считаю, что мои доводы достаточно вески. Неравенство является стимулом для развития общества, его движения вперед. Но невозможно вообще преодолеть неравенство, надо только сделать так, чтобы распределение благ было справедливым, соответствующим тому, что делает человек для общества.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64805. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ КОНОПЕЛЬ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ, НОРМ ВИСІВУ ТА ДОБРИВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 244.5 KB
  З метою налагодження виробництва коноплепродукції необхідно розробити основні технологічні прийоми які забезпечують формування високого врожаю конопель з властивостями придатними для виробництва целюлозовмісних матеріалів.
64806. МЕТОДИ СИНТЕЗУ ТА АНАЛІЗ ВИСОКОТОЧНИХ СИСТЕМ ПОЗИЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНИМИ БАГАТОМАСОВИМИ ОБ’ЄКТАМИ 11.17 MB
  Постійне підвищення вимог до кількості та якості продукції що випускається призводить до необхідності підвищення точності та швидкодії керування різноманітними обєктами транспорт оброблювальні верстати системи прицілювання стрілецької зброї у тому числі й на рухомій основі...
64808. Описово-статистичні джерела дослідження землеволодіння та землекористування в Північному Приазов’ї (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) 185.5 KB
  Аналіз описовостатичних джерел передбачає врахування регіональних особливостей динаміки землеволодіння та землекористування що зумовлено як різноманіттям шляхів заселення так і особливостями етнічного складу поселян.
64809. СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 277.5 KB
  Визначальна роль і значення для державотворення та правотворення в Україні конституційних цінностей і пріоритетів принципів верховенства права демократизму конституційної законності визнання людини найвищою соціальною цінністю як основних орієнтирів що зумовлюють сутність...
64810. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТАБЛЕТОК З ПЛІВКОВИМИ ПОЛІМЕРНИМИ ПОКРИТТЯМИ 635 KB
  При огляді літературних даних і відгуків споживачів препаратів в формі таблеток непокритих і покритих оболонками, в Україні відзначені випадки недоброякісних таблеток з різними видами браку продукції, особливо в таблетках, упакованих в первинну паперову упаковку...
64811. УДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУМІВ В СТІНКАХ ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЇХ ІЗОЛЯЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ 280.5 KB
  Існуючі методи і засоби оперативного контролю стану ізоляційного покриття які базуються на безконтактному визначенні струмів у стінках підземних трубопроводів і оцінці характеру зміни цих струмів вздовж траси не завжди...
64812. Заохочувальні адміністративні процедури 143.5 KB
  Актуальність визначення сутності заохочення як методу діяльності органів державного управління обумовлена потребою підвищення ефективності управлінського впливу на суспільні відносини які весь час змінюються і потребують адекватного правового регулювання.
64813. Наукові основи моделювання процесів різання з використанням числових методів 762.5 KB
  Теорія різання спираючись головним чином на глибокі експериментальні дослідження досягла значних успіхів не тільки у розумінні процесів та явищ що відбуваються під час стружкоутворення на контактних поверхнях різального інструмента та в обробленій поверхні...