1368

Разработка программы на языке высокого уровня

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Разработать программу на языке высокого уровня и блок-схему для вычисления арифметического выражения при заданных значениях исходных данных. Составить блок-схему алгоритма и программу для вычис-ления значения функции U, зависящей от нескольких аргументов, значения которых выбираются произвольно и задаются по вводу.

Русский

2013-01-06

130.5 KB

20 чел.

Министерство образования и науки РФ

Подольский институт (филиал)

Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Московский государственный открытый университет»

Кафедра «Информационные технологии»

Курсовая работа

по дисциплине «Теория и технология программирования»

Выполнил:

студент группы 6-21

Карпова А.Г.

Шифр: 609436

Проверил

преподаватель:

Челяпина О.И.

Подольск, 2010

Задание №1.

Этапы программирования

Выполнение

1) Постановка задачи

Разработать программу на языке высокого уровня и блок-схему для  вычисления арифметического выражения при заданных значениях исходных данных.

2) Математическое описание

3) Разработка блок-схемы

                            

4) Написание программы

Program pr1;

Var a, b, x, S, Q: real;

Begin

readln;

a:=16.6;

b:=3.4;

x:=0.61;

S:= exp(3*ln(x))*(1-cos(2*exp(2*ln(x+b)))/1+cos(2*exp(2*ln(x+b))))+a/sqrt(x+b);

Q:=(b*exp(2*(ln(x)))-a)/(exp(a*x)-1);

writeln ('Q=', Q);

writeln ('S=', S);

End.

5) Вывод результата

Q=-0.000613806205496508

S=8.51662541268611

Задание №2.

Этапы программирования

Выполнение

1) Постановка задачи

Составить блок-схему алгоритма и программу для вычисления значения функции U, зависящей от нескольких аргументов, значения которых выбираются произвольно и задаются по вводу.

2) Математическое описание

U= max(a,b)

y≠0; cos(x)≠cos(y)

3) Разработка блок-схемы

См. на след. стр.

4) Написание программы

Program pr2;

Var a, b, x, y, U: real;

Begin

writeln ('x=');

readln (x);

writeln ('y=');

readln (y);

If (y<>0) and (cos(y)<>cos(x))  then begin

a:=ln(abs(cos(x)-cos(y)))+(exp(2*ln(x)))/(2*y);

b:=exp(exp(2*ln (x))+exp(2*ln(y)))+sin(abs(4*x-2));

writeln (‘a=’,x);

Writeln(‘b=’,b);

end;

If a>b then u:=a ;

If b>a then u:=b else writeln(‘a=b’);

writeln (‘u(‘max)=’, u);

end.

5)Вывод результата

При x=2.5; y=3.5; a=2.5

b=108254988.739589

U=108254988.739589

Задание №3 (а).

Этапы программирования

Выполнение

1) Постановка задачи

Разработать программу на языке высокого уровня и структограмму для вычисления значения функции. Осуществить ввод значений вводимых исходных данных и результат вычисления значения функции, сопровождая вывод наименованиями переменных.

2) Математическое описание

   

a = 2.5

3) Разработка структограммы

Описание переменных: a, b, x, w

a:=2.5;

Ввод: x

Да

x>a

Нет

w:=exp(3*ln(x))*sqrt(x-a);

Да

x=a

Нет

w:=x*sin(a*x);

Да

x<a

Нет

w:=exp(-a*x)*cos(a*x);

Вывод:x,y

4) Написание программы

program pr31;

var a, b, x,w: real;

begin

a:=2.5;

writeln ('x=');

readln (x);

if x>a then w:=exp(3*ln(x))*sqrt(x-a);

if x=a then w:=x*sin(a*x);

if x<a then w:=exp(-a*x)*cos(a*x);

writeln('x:=',x);

writeln ('w=', w);

end.

5)Вывод результата

x:=2

w=0.00191130077129597

x:=2.5

w=-0.082948041368892

x:=3

w=19.0918830920368


Задание №3
(б).

Этапы программирования

Выполнение

1) Постановка задачи

Модифицировать программу для многократного вычисления значений функции при изменении аргумента в указанном диапазоне и с заданным шагом. Организовать вывод значений аргумента и функции в виде таблицы.

2) Математическое описание

   a=2.5

3) Разработка структограммы

Описание переменных: a, b, x, w

a:=2.5; x:=1;

Да

x>a

Нет

w:=exp(3*ln(x))*sqrt(x-a);

Да

x=a

Нет

w:=x*sin(a*x);

Да

x<a

Нет

w:=exp(-a*x)*cos(a*x);

x:=x+0.5;

x>5

4) Написание программы

program pr32;

var a, b, x,w: real;

begin

readln;

a:=2.5;

x:=1;

Repeat

if x>a then w:=exp(3*ln(x))*sqrt(x-a);

if x=a then w:=x*sin(a*x);

if x<a then w:=exp(-a*x)*cos(a*x);

writeln('x:=',x);

writeln ('w=', w);

x:=x+0.5;

until x>5;

end.

5)Вывод результата

x:=1

w=-0.0657618725797153

x:=1.5

w=-0.019297706425682

x:=2

w=0.00191130077129597

x:=2.5

w=-0.082948041368892

x:=3

w=19.0918830920368

x:=3.5

w=42.875

x:=4

w=78.3836717690616

x:=4.5

w=128.870210871248

x:=5

w=197.642353760524


Задание №4
.

Этапы программирования

Выполнение

1) Постановка задачи

Разработать программу на языке Pascal и структограмму для вычисления первых n-членов степенного ряда.

2) Математическое описание

3) Разработка структограммы

Описание переменных: n,I,x,y

Ввод: x,n

Y:=1;

For i:=1 to n do

y:=y+(exp(i*ln(x)))/(i+1);

Вывод: y

4) Написание программы

program pr4;

var n,I: integer;

Var x,y: real;

Begin

Writeln('x=',x);

readln(x);

Writeln('n=',n);

readln(n);

y:=1;

For i:=1 to n do begin

y:=y+(exp(i*ln(x)))/(i+1);

end;

Writeln('y=',y);

End.

5)Вывод результата

x=2

n=5

y=18.0666666666667

Задание №5.

Этапы программирования

Выполнение

1) Постановка задачи

Разработать программу на языке Pascal с использованием подпрограммы.

2) Математическое описание

3) Написание программы

Program pr5;
Var m: integer;
Var a, z, r: :real;
Function step(n:integer;x:real):real;
Var i: integer;
p:real;
Begin
p:=1;
For i:=1 to n do
p:=p*x;
step:=p;
end;
Begin
Readln (a,m);
z:=step(5,a);
z:=z+step(3,1/a);
if m=0 then R:=1 else if m>0 then
R:=step(m,a) else R:=step(abs(m),1/a);
z:=z/(2*r);
writeln(z);
end.

4)Вывод результата

Задание №6.

Этапы программирования

Выполнение

1) Постановка задачи

Разработать программу для распечатки слова в обратном порядке.

2) Написание программы

program pr6;

var a: string;

var i, k: integer;

begin

readln;

a:=’karpova’;

k:=length(a);

for i:=k downto 1 do

write (a[i]);

writeln;

end.

3)Вывод результата

«avoprak»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41109. Антична Давньогрецька цивілізація 176 KB
  Найбільші із грецьких островів Крит до південносходу від Пелопоннесу й Євбея відділена від Середньої Греції вузькою протокою. Самі значні з островів у західного узбережжя Греції Керкіра Левкада Кефалленія й Закінф.Історія Прадавньої Греції розпадається на пять періодів: ахейський XXXII ст. ахейці що витиснули іонійців і еолійців із частини освоєних ними територій північносхідна Фессалія Пелопоннес що й опанували основною частиною Балканської Греції.
41110. Антична Давньоримська цивілізація 159 KB
  Старода́вній Рим лат. Rom ntiqu також Древній Рим старожитній античний Рим одна з провідних цивілізацій Давнього світу та античності отримала свою назву від головного міста Рима лат. Центр Риму сформувався в межах болотистої рівнини обмеженої Капітолієм Палатином і Квіріналом. Офіційною мовою давньоримської держави була латина релігія протягом більшої частини існування була політеїстична неофіційним гербом імперії був золотий орел лат.
41111. Енергетичні об’єкти міст. (ТЕС) ,(АЄС). Основні стратегії по енергозбереженню 739.5 KB
  Крім забруднення атмосфери викиди енергетики інтенсивно забруднюють атмосферну вологу і опади за рахунок розчину в них окислів сірки і азоту; поверхню грунти рослинність за рахунок випадання на них пилу забрудненого дощу та снігу; поверхню вод за рахунок осідання на водні обєкти шкідливих речовин та змиву їх у річки і водойми дощовими струмками. Наслідком такого забруднення земної поверхні є закислення сільськогосподарських земель та накопичення у грунтах важких металів з вугільного попелу що пригнічує розвиток лісових біоценозів...
41113. Номенклатура та класифікація речового майна 84.5 KB
  Загальні положення з речового забезпечення схема та порядок забезпечення військ речовим майномâ Основні положення щодо забезпечення речовим майном військовослужбовців ЗС Україниâ
41114. ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН 8.02 MB
  Початку електромашинобудуванню поклало відкриття М. Фарадем закона електромагнітної індукції (1832-1833рр.). Більш ніж за півтора століття був пройдений шлях від простих моделей та пристроїв до сучасних конструкцій трансформаторів, двигунів та генераторів загального і спеціального призначення.
41116. Теплообмен при фазовых превращениях 848.5 KB
  Основные физические закономерности процесса конденсации. При конденсации пара происходит выделение тепла фазового перехода. Для возникновения процесса конденсации на поверхности твердого тела необходимо выполнение такого условия: температура поверхности стенки должна быть меньше температуры насыщения при данном давлении
41117. Идентификация технологических объектов и процессов 440.5 KB
  Модели в процессах познания и управления. Такие модели выступают в виде некоторого преобразователя рис. Эти модели отражают специфические взаимосвязи причин и следствий объектов при определенных допущениях.