13876

Все мы находимся за чертой бедности, только по разные ее стороны

Эссе

Обществознание

Социология. Все мы находимся за чертой бедности только по разные ее стороны. М.Генин. Социальное неравенство естественное состояние любого цивилизованного общества. Социальное неравенство условия при которых люди не имеют равного доступа к социальным благам. С...

Русский

2013-05-19

26.5 KB

58 чел.

Социология. « Все мы находимся за чертой бедности, только по разные ее стороны». М.Генин.

Социальное неравенство – естественное состояние любого цивилизованного общества.

Социальное неравенство – условия, при которых люди не имеют равного доступа к социальным благам. Социальное неравенство возникло в период разложения первобытнообщинного общества. Основными факторами, определяющими положение человека в современном мире,  являются: уровень доходов, обладание властью, уровень образования и престиж. Уровень неравенства показывают различные модели социальной стратификации. Стабильность западной модели, например, определяется большим уровнем среднего слоя общества. Поляризация общества – один из основных показателей необходимости проведения важных реформ в жизни страны для сохранения стабильности государства. К плюсам социального неравенства можно отнести предоставление возможности для определенных слоев населения к изменению своего положения в лучшую сторону, стимулирование конкуренции. Минусами социального неравенства являются: порождение праздных людей и обострение социальной напряженности общества. В данном высказывании автор поднимает проблему социального неравенства и поляризации общества. Я согласен с автором. Во-первых, социальное неравенство изначально определяется разными физическими и умственными возможностями индивида, и поэтому является естественным. Во- вторых, социальная  структура общества и уровень социального неравенства не являются постоянной величиной и человек вправе изменить свой социальный статус в лучшую сторону. В-третьих, идея общества равных возможностей, впервые появившаяся в трудах социалистов-утопистов и затем развитая последователями К.Маркса, изначально является утопической по своей сути.

В России проблема социального неравенства стоит достаточно остро. Наша страна относится к смешанной модели стратификации, которая подразумевает достаточно высокий уровень бедности. В Конституции РФ Россия провозглашена социальным государством, и наше правительство в настоящее время предпринимает ряд активных мер по улучшению жизни необеспеченных слоев населения.

Моя семья относится к среднему слою общества. Но если сравнивать социальное положение моих бабушек и дедушек с моими родителями, то оно значительно улучшилось. Я считаю неравенство естественным состоянием человеческого общества.

Социальное неравенство определяется многими факторами, несет в себе положительные и отрицательные моменты и является показателем степени стабильности общества.

Егор Кляцкин, 11 А.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48404. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії 1.04 MB
  Тут зосереджувалася основна маса доходів у бюджеті централізувалося більше 50 валового внутрішнього продукту і до 75 національного доходу а без асигнувань з бюджету практично неможливим було функціонування значної частини підприємств установ соціальнокультурної сфери будівництво житла існування житловокомунального Господарства тощо. Значення державного бюджету обумовлено не лише обсягом коштів зосереджених у ньому а й найбільш розвиненою системою взаємозвязків з усіма іншими ланками та сферами. до Європейської хартії про місцеве...
48405. СТАТЬ І СЕКСУАЛЬНІСТЬ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІНИЙ ПОГЛЯД 584 KB
  Статева соціалізація особистості оволодіння підростаючим поколінням нормами поведінки з представниками протилежної статі підготовка молоді до інтимних стосунків створення сімї та виховання дітей залишалась у тіні. Відсутність системи статевої просвіти серед дітей та юнацтва нестача висококваліфікованих педагогів з питань сексології психології статі брак наукової та науковопопулярної літератури з питань статі шлюбу та сімї негативно позначаються на засвоєнні учнями норм поведінки та самовизначенні особистості у складних питаннях...
48406. Функціонування Internet: організація, структура, методи 335.69 KB
  Еталонна модель ISOOSI Сучасні мережі побудовані за багаторівневим принципом. Для роботи мереж необхідна множина різноманітних протоколів: наприклад таких що керують фізичним зв'язком встановленням зв'язку по мережі доступом до різноманітних ресурсів і т. Він відповідає за правильну передачу даних пакетів на ділянках між безпосередньо пов'язаними елементами мережі. Цей рівень користується можливостями наданими йому рівнем 2 для забезпечення зв'язку двох будьяких точок у мережі.
48407. Теоретичні та методологічні засади комунікації і комунікаційних процесів 467.76 KB
  Теоретичні та методологічні засади комунікації і комунікаційних процесів Теорія комунікації як наукова дисципліна Основні визначення теорії комунікації. Предмет теорії комунікації. Закони теорії комунікації.
48408. Міжнародна економіка 30.64 KB
  Тема Агенти відкритої економіки беруть участь в міжнародному обміні товарів і послуг переміщенні грошей капіталу і робочої сили між країнами. Мезорівень охоплює економічні звязки між регіонами галузями міжгалузевими комплексами окремих країн. Світовий ринок це сфера стійких товарногрошових відносин між країнами які базуються на міжнародному поділі праці та інших факторів виробництва. Світове господарство це сукупність взаємодіючих національних економік всіх країн світу повязаних між собою мобільними факторами виробництва.
48409. Основи мотиваційних процесів 42.13 KB
  Маніпулювання – приховане спонукання іншої людини, прийняття рішень, до переживання певних станів, і виконання необхідних для ініціатора цілей. Стимулювання – предявлення зовнішнього фактору, з метою посилення і прийняття мисленнєвих, емоційних і поведінкових реакцій.
48410. Психологія особистості 191.5 KB
  Індивід (від лат. individuum – неподільне) – це одиничний представник людського роду, носій сукупності морфологічних, фізіологічних та психічних ознак, що відрізняють його від представників інших видів живих створінь. Індивідом є кожна людина. Індивідні властивості притаманні їй від народження (за винятком випадків вродженої патології). В процесі онтогенічного розвитку індивід стає особистістю, індивідуальністю, свідомим суб’єктом своєї поведінки та діяльності.
48411. Себестоимость продукции 173.32 KB
  Себестоимость продукции Виды продукции предприятия позиции номенклатуры. Показатели деятельности предприятия: позиции номенклатуры 1 2 n; объём выпуска продукции в натуральном виде Ni натуральное выражение; V 100 60 2008 2012 1995 1991 Т годы Товарная продукция ТП денежное выражение выпущенной продукции по всем позициям номенклатуры за год. Производственная мощность это максимально возможный выпуск продукции в натуральном выражении за год при определённых организационно-технических условиях производства.
48412. Політична економія 1.34 MB
  Політична економія вивчає такі суспільні відносини і закони які належать до базових у житті суспільства оскільки вони є складовою суспільного виробництва економіки. Сутність економічної категорії визначається такими критеріями: відображає не природні властивості речей і предметів а характерну властивість певної системи елементу ланки економічних відносин людей; має обєктивний характер оскільки відбиває обєктивну дійсність; має історичний характер оскільки значна частина категорій політичної економії на певному етапі розвитку...