13890

Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права

Эссе

Обществознание

Кто пользуется своим правом тот не нарушает ничьего права. Принцип римского права. Закон опирается на право. Он помогает определить его смысл и границы ответственности за правонарушение. Право будучи системой общеобязательных правил поведения санкциониров...

Русский

2013-05-19

14.56 KB

44 чел.

« Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права».

Принцип римского права.

Закон опирается на право. Он помогает определить его смысл и границы ответственности за правонарушение.

Право, будучи системой общеобязательных правил поведения, санкционированных государством и выраженных  в определённых нормах, является основой современного общества. Отличительными признаками права являются: общеобязательность, санкционированность, нормативность, систематичность, изменчивость и многократность применения. В систему права входят отрасли и институты права. Основными функциями права являются регулятивная и охранительная. Защита прав и свобод человека, поддержание стабильности общества являются основной сферой деятельности закона. Противоправным виновным волевым деянием дееспособного лица, которое наносит вред личности, обществу, государству называют правонарушение. Принято выделять два вида правонарушений: проступок и преступление. За совершённое правонарушение наступает юридическая ответственность.  В данном случае закон является определённым гарантом, благодаря которому сохраняется общественный порядок и поддерживается справедливость. Закон является видом нормативно-правового акта, основного источника права. Человек, обладающий правовой культурой, обладает явными преимуществами в условиях современного мира, так как он знает свои права и свободы, умеет ими пользоваться и защищать. Верховенство закона является основным признаком правового государства. Человек, обладающий правовой культурой не способен нарушить права и свободы других людей. Он понимает, что свобода не может быть безграничной.

Российская Федерация является демократическим государством, в котором гарантированы права и свободы граждан. В Конституции РФ Россия провозглашена правовым государством, так как мы к этому стремимся. Построение правового государства во многом будет зависеть от развитого правового сознания  граждан, от их готовности соблюдать законы.

Я являюсь законопослушным гражданином своей страны. Я считаю, если каждый будет соблюдать законы, и заботиться о том, чтобы не нарушать права другого человека, мы сможем приблизиться и к правовому государству и к гражданскому обществу.

Наличие правовой культуры является важным показателем справедливого государства.

Коробейникова Анна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47960. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 966.5 KB
  Предмет теорії держави і права. Методологія теорії держави і права. Функції теорії держави і права.
47961. Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу 308.5 KB
  Розвиток станків форми машин завжди був пов’язаний із стилевим напрямком архітектури відповідно епохи. Зручність і краса форми – важливі критерії композиції різного обладнання та предметів побуту призначених для забезпечення матеріальних та побутових благ і потреб людини. Яка вивчає закономірності утворення форми принципи і методи художнього конструювання направлені на створення оптимальної форми виробів. До головних якісних характеристик архітектоніки належать такі ознаки: q рівень вдосконаленості внутрішнього змісту об’єкта; q ...
47962. Масообмінні процеси 1.96 MB
  Використання таких технологічних методів як повторний стиск пари дозволяє значно зекономити енергію. Трьохкорпусний випарний апарат з прямотечійним рухом пари і розчину 1 Явище перенесення тепла в рідинах газах або сипких середовищах потоками самої речовинине важливо вимушено чи мимоволі. В кожному корпусі кількість утвореної пари менша від кількості сконденсованої пари внаслідок збільшення прихованої теплоти пароутворення при зниженні тиску і температури. Труднощі пов'язані із транспортуванням в'язких розчинів можна вирішити шляхом...
47963. Оздоровча фізична культура 602 KB
  Стан та перспективи розвитку фізкультурнооздоровчої діяльності в Україні Здоров'я населення його фізична підготовленість є предметом уваги Верховної Ради та уряду України. Головними недоліками її функціонування є: недостатній обсяг рухової активності низька якість навчального процесу в навчальновиховній сфері; руйнація управління фізкультурнооздоровчою роботою з населенням яке раніше здійснювалося через систему взаємодії органів житловокомунального господарства та органів управління фізичною культурою в соціальнопобутовій сфері;...
47964. Організації. Об’єктивні причини виникнення та існування організацій 445.5 KB
  Метр польської і світової соціології Ян Щепанський у своїй праці Елементарні поняття соціології 1970 починає розгляд існуючих дефініцій організації з метафори. Спробуємо від метафори перейти до більш точного визначення змісту поняття соціальної організації. Соціологізувати визначення змісту поняття організації спробував Я. Щепанський ілюструє прикладами з організації життя групи студентів.
47965. Трудове право. Конспект лекцій 1.3 MB
  Переведення працівників. Зміна істотних умов праці. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника ст. Розірвання трудового договору у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці у тому числі ліквідації реорганізації банкрутства або перепрофілювання підприємства установи організації скорочення чисельності або штату працівників ст.
47966. Цивільне процесуалне право 1000.5 KB
  Цивільне процесуальне право як галузь права – це сукупність правових норм що регулюють діяльність суду загальної юрисдикції осіб які беруть участь у справі та інших учасників цивільного процесу щодо здійснення правосуддя у цивільноправових спорах щодо справ наказного окремого провадження а також такі що виникають у зв’язку із цією діяльністю суспільні відносини щодо розгляду та вирішення зазначених категорій справ1. Цивільний процес – це сукупність процесуальних дій суду інших осіб які беруть участь у справі а також інших...
47967. Українська мова (за професійним спрямуванням) 544.5 KB
  Усі слова що вживаються в якійсь мові становлять її лексику від грецьк. Слова можуть називати предмети явища ознаки дії і стан тощо. Співвіднесеність слова з певним поняттям явищем дійсності називається лексичним значенням слова. Наприклад слово росинка є назвою поняття “крапля води†слово пресумний означає â€œдуже сумний†лексичне значення слова роз’яснювати словник визначає як “робити щонебудь ясним зрозумілим; пояснюватиâ€.