1406

Комплексные стенды для оценки тягово-скоростных и тормозных свойств автомобиля

Научная статья

Логистика и транспорт

Тормозные и тягово-скоростные свойства автомобиля оказывают комплексное влияние на безопасность, производительность транспортного процесса, топливную экономичность автомобиля и экологию окружающей среды. Необходимость объективного и качественного контроля этих свойств при эксплуатации автомобиля очевидна.

Русский

2013-01-06

53.81 KB

31 чел.

КОМПЛЕКСНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯГОВО-СКОРОСТНЫХ 
И ТОРМОЗНЫХ СВОЙСТВ АВТОМОБИЛЯ 
Чантурия А.Я., Науменко Б.С. (СевКавГТУ, г. Ставрополь) 
 
  Тормозные  и  тягово-скоростные  свойства  автомобиля  оказывают 
комплексное  влияние  на  безопасность,  производительность  транспортного 
процесса,  топливную  экономичность  автомобиля  и  экологию  окружающей 
среды. Необходимость объективного и качественного контроля этих свойств 
при эксплуатации автомобиля очевидна. 
  Известно 
применение  современных  систем  инструментального 
контроля  зарубежного  и  отечественного  производства.  Принципиальное 
отличие этих систем от применявшихся ранее заключается в том, что в них 
используется  высокопроизводительные  методы  обработки  информации 
получаемой  от  датчика  стенда  с  беговыми  барабанами  и  представление 
результатов в наглядной форме. 
  Наибольшую  сложность  при  испытаниях  вызывает  оценка  силовых 
параметров. Применяемые на известных отечественных стендах с беговыми 
барабанами датчики сил и моментов не отвечают современным требованиям 
к  точности,  к  частотным  характеристикам,  сложны  по  конструкции,  а 
следовательно и недостаточно надежны. 
  В  современной  теории  автоматического  управления  разработаны 
эффективные методы идентификации и оценивания, позволяющие выделить 
требуемые  информационные  параметры  в  сложных  динамических  системах 
даже в том случае, когда они не доступны для непосредственного измерения.  
 
 
 
 
Научный потенциал студенчества - будущему России / Материалы Всероссийской 
научной студенческой конференции. Ставрополь: СевКавГТУ, 2006. 212 с. 
© Северо-Кавказский государственный технический университет. 
 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15233. Ғұрыптық фольклор лексикасы: идиоэтникалық 251.5 KB
  Қазақ тіл білімінде әсіресе соңғы жылдары көбірек көңіл бөліне бастаған антропоцентристік бағыттағы зерттеулердің нәтижесі этностың байырғы тұрмыс-тіршілігінің, қазіргі болмысы мен өткендегі өмір сүру тәжірибесінің, күнкөріс мәдениетінің, өзіндік ежелгі заттық және рухани құндылықтарының түрлі тілдік көріністері тек лексика мен фразеологияда ғана емес, ономасиологияда да
15234. Дискурс 46 KB
  Дискурс Дискурс ұғымы XX ғасырдың 70жылдарынан бастап философияда кеңінен қолданыла бастады. Тұңғыш болып дискурс ұғымын Ю. Хабермас өзінің Коммуникативтік компетенция теориясына дайындық атты еңбегінде қолданған болатын. Содан бері бұл термин батыстық философи...
15235. І.Есенберлиннің Көшпенділер романындағы жылқы атауларының этнолингвистикалық мәні 324 KB
  Еліміз егемендік алып, тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие болуына байланысты қоғамда тарихи сана мен ұлттық таным көкжиегі кеңейе бастады. Осыған байланысты ұлттық рухани-мәдени мұраның тарихи маңызын саралап, қайта бағалау мүмкіндігі туып отыр
15236. Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты 69 KB
  Етістіктің лексикаграмматикалық сипаты Етістік қазақ тіліндегі сөз таптарының ішіндегі ең күр делілерінің бірі. Оның күрделілігі лексикасемантикалық сипатынан грамматикалық формалары мен категорияларының көптігінен синтаксистік қізметінен айқын көрінеді. Е...
15237. Әбілғазы баһадүр ханның «Түркі шежіресіндегі» араб-парсы сөздерінің қолданылу ерекшелігі 277 KB
  Әбілғазы шығармасының тіл ғылымы үшін, оның ішінде түркітану ғылымы үшін маңызы зор екендігін Г.С.Саблуков өзінің аудармасының кіріспесінде былайша көрсетеді: «Исправно изданный Родословной был бы при скудости литературы на восточно-джагатайском наречии
15238. Әлем тілдерінің топтастырылуы 171.5 KB
  Әлем тілдерінің топтастырылуы Мазмұны 1. Тілдердің генеологиялық туыстық классификациясы. 2. Тілдердің типологиялық классификациясы. 5.1. Тілдердің генеологиялық туыстық классификациясы. Тілдердің генеологиялық ту...
15239. Әлемнің тілдік көрінісінің тіл мәдениетіндегі бейнесі 73.88 KB
  ӘЛЕМНІҢ ТІЛДІК КӨРІНІСІНІҢ ТІЛ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ БЕЙНЕСІ О.Сапашев ШҚМУ Түркітану оқытуғылымизерттеу орталығының директоры филология ғылымдарының кандидаты Тілдің табиғилығы мен оның даму мәдениеті қадым заманнан бері көтеріліп келе жатқан мәселе бұл ұлт...
15240. Әңгімелеу мәтінінің тілдік-стилистикалық сипаты 283.5 KB
  Мәтін лингвистикасында зерттеуді аса қажет ететін маңызды мәселелердің бірі – әңгімелеу мәтінінің тілдік және стилистикалық ерекшелігін таныту. Әңгімелеу – тұтасым, байласым және мағыналық аяқталғандық, ақпарат беру категорияларына ие композициялық-сөйлеу формаларының бірі
15241. ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СКОРОСТИ ПОТОКА НА ВХОДЕ В АКТИВНУЮ ЗОНУ РЕАКТОРА ВВЭР-1000, В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ПЕТЛЯХ 1.23 MB
  Лабораторная работа №1 ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СКОРОСТИ ПОТОКА НА ВХОДЕ В АКТИВНУЮ ЗОНУ РЕАКТОРА ВВЭР1000 В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ПЕТЛЯХ Объект исследования: течение теплоносителя в кольцевом опускном тракте в части напорно...