14351

Навчальна мотивація студента

Реферат

Психология и эзотерика

Навчальна мотивація студента Зміст Введення 1. Теоретичні аспекти характеристики мотиваційної сфери студентів 1.1 Теоретична сутність поняття мотивація 1.2 Специфіка навчальної мотивації студента 2. Організація та результати проведеного дослідження 2.1 ...

Русский

2013-06-03

43.57 KB

17 чел.

 

Навчальна мотивація студента

Зміст
Введення
1. Теоретичні аспекти характеристики
мотиваційної сфери студентів
1.1 Теоретична сутність
поняття «мотивація»
1.2 Специфіка навчальної
мотивації студента
2.
Організація та результати проведеного дослідження
2.1 Методологічний розділ
2.2 Основні методики дослідження
2.3 Результати виробленого кабінетного дослідження
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Освіта - це одна з основ прогресу людства. Освіта збагачує культуру, сприяє взаєморозумінню на глобальному рівні, зміцнює основи демократичного суспільства і повагу до законності.
Розвиток глобального інноваційного суспільства залежить від мобільності та інтеграції людей, знань і технологій в усіх державах [1, с. 30].
Широкі перспективи і можливості розвитку суспільства, на наш погляд, в першу чергу, пов'язані
саме з отриманням вищої освіти. Причому не просто за рахунок кількісного збільшення контингенту навчається населення.
Актуальність вивчення даної теми безпосередньо, на наш погляд, пов'язана з тією обставиною, що
студенти соціологічних факультетів сучасних вузів мають досить слабкі уявлення про свою майбутню професію, є в наявності такі явище, як розбіжність їхніх очікувань з реальним змістом навчального процесу, вимагають, з одного боку - більш активної профорієнтаційної роботи з майбутніми студентами, формування привабливого іміджу соціологічного факультету в очах абітурієнтів та їх батьків, а з іншого - більш чіткого позиціонування факультету за структурою спеціальностей як в рамках Університету, так і в масштабі міста і регіону.
Ця проблема також важлива і для майбутніх роботодавців, так як на сучасному ринку праці затребуваність «свого» студента як майбутнього фахівця досить велика.
У свою чергу, особливості подальшого професійного поведінки майбутнього соціолога напряму будуть залежати від
того, що є найбільш цінним для суб'єкта у вибраному ним дослідженні, які потреби задовольняє особистість у діяльності, і який зміст вона в неї вкладає.
Якщо в системі цінностей превалюють
матеріально забезпечене життя, престиж, безпека, володіння владними повноваженнями і т.п., то вибір як дослідження, так і професії буде обумовлений можливістю реалізації поведінки, що гарантує наближення суб'єкта до значимих для нього цінностей. Таким чином, здійснення професійної поведінки в майбутньому безпосередньо пов'язано з мотиваційним змістом вибору, визначальним суб'єктивне ставлення до діяльності.
Ідеальна модель відповідності між особистістю і працею повинна містити повний збіг об'єктивного змісту діяльності та її особистісного сенсу [3, с. 30].
Слідуючи цій логіці, адекватний вибір певного дослідження буде визначатися наявністю внутрішньої мотивації професійної діяльності в якості ведучої, оскільки остання представлена
​​оптимальним ступенем відповідності провідного мотиву переваги професії об'єктивному її змісту. Таким чином, ми маємо підстави розглядати внутрішню мотивацію в якості еталонної моделі вибору дослідження як частини професійної мотивації.
У разі переважання зовнішньої мотивації, коли обрана діяльність не
відповідає індивідуальним особливостям Особистості, її мотивів і цінностей, людина не сприймає професійну діяльність як особисту необхідність, внаслідок чого, регуляція професійної активності буде здійснюватися за допомогою яких зовнішніх по відношенню до професійної сфери стимулів, або надмірних енерговитрат для підтримки відповідного професійного статусу.
Таким чином, одним з найважливіших способів звільнення особистості від негативного впливу професійно-психологічного невідповідності в майбутньому є формування адекватної можливостям людини життєвої перспективи, яку неможливо здійснити без реальної оцінки власних можливостей, цінностей, потреб і адекватного їм вибору професії.
Проблемі мотивації навчальної діяльності присвячені роботи Л.І. Божович, А.К. Маркової, А.А. Реана, О.С. Гребенюк, В.Г. Асєєва, П.М. Якобсона.
Вчені відзначають необхідність виявлення умов, пов'язаних з формуванням позитивного ставлення до вибору соціологічного дослідження, з розвитком мотивації, які забезпечують саморозвиток, самовиховання особистості студента.
У перерахованих вище дослідженнях розроблено понятійний апарат з проблеми мотивації, запропоновані різні класифікації мотивів навчальної діяльності, особливості розвитку мотивації в різних вікових періодах, особливості організації освітнього процесу для створення оптимальних умов для прояву навчальних мотивів. У той же час у більшості робіт розглядається
розвиток мотивації школярів, проблема мотивації навчальної діяльності студентів залишається мало розробленою.
Вироблення умов мотивації в
процесі вибору дослідження присвячені роботи наступних вчених: Сукіязов А.Г., Крамаров С.О., Карякін Ю.В., Захарова І.Г., Панюкова С.В., Фаустова Е.М., Вакулюк У ., Ширшов Є.В., які розглядали роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку системи освіти, педагогічні можливості окремих програмних продуктів, однак проблема розвитку мотивації навчальної діяльності в роботах перерахованих вище авторів також розглядається лише опосередковано і не виділяється в самостійну.
Предмет дослідження - педагогічні умови, що сприяють розвитку мотивації навчальної діяльності студентів.
Об'єкт дослідження:
-
Студенти 1 курсу - 15 чоловік
- Студенти 2 курсу - 15 чоловік.
Метою дослідження є необхідність характеристики ролі мотивації в процесі вибору теми дослідження.
Досягнення даної передбачає вирішення наступних завдань:
1. Охарактеризувати теоретичні аспекти характеристики поняття «мотивація».
2. Проаналізувати хід та основні результати дослідження.

1. Теоретичні аспекти характеристики мотиваційної сфери студентів
1.1 Теоретична сутність поняття «мотивація»
Мотивація є однією, з фундаментальних проблем, як вітчизняної, так і зарубіжної психології.
Розробка проблеми мотивації в сучасній психології пов'язана насамперед із аналізом джерел активації людини, спонукальних сил його діяльності, поведінки, з пошуком
відповіді на питання, що спонукає людину до діяльності, який мотив, «заради чого» він її здійснює.
Професійна мотивація виступає як внутрішній рушійний чинник розвитку професіоналізму і особистості, так як тільки на основі її високого рівня формування, можливий ефективний розвиток професійної освіченості та культури особистості [6, с. 30].
У зв'язку з цим,
студент будь-якого ВУЗу, отримавши ту чи іншу спеціальність, включається до здійснення діяльності соціолога - професіонала, тобто діяльність, але на сьогодні не багато Вузи дають належну підготовку, необхідну для професійно повноцінного здійснення цієї управлінської діяльності [6, с. 30].
Психолого-акмеологічна стратегія сучасної системи вищої, як і післявузівської професійної освіти, полягає в тому, щоб забезпечити: посилення професійної мотивації і професійної діяльності майбутнього фахівця, стимулювання творчого потенціалу, розвиток інтелектуальних, емоційних, вольових і духовних якостей, диференціацію «Я - концепції» , поглиблене осмислення і переосмислення їм вітчизняного та зарубіжного досвіду, його творче
перетворення та адаптацію до нових умов.
Таким чином, для виявлення і дослідження психолого-акмеологічної умов та факторів формування професійної мотивації необхідно враховувати ряд умов і чинників різного
характеру.
Зміст формування професійної мотивації особистості студента у ВУЗі може бути визначено за трьома основними напрямками:
Формування потреб і мотивів професійного розвитку;
Формування знань, умінь і навичок самостійної діяльності по самовихованню і саморозвитку;
Оцінка професійних здібностей і можливостей, порівняння їх з образом шуканого результату (предметом, метою), планування змін в системі мотивації досягнення.
Грунтуючись на наведеному вище аналізі, можна говорити про проблему вивчення особливостей психолого-акмеологічних факторів формування професійної мотивації студентів ВНЗ, як про психолого-педагогічної проблеми в тісному зв'язку з різними соціальними, економічними, етнічними, культурно-освітніми питаннями життєдіяльності суспільства.
1.2 Специфіка навчальної мотивації студента
На формування навчальної мотивації студента вузу провідну роль впливає наявність наступних факторів, які можна систематизувати за двома групами:
1. Соціально-психологічні чинники: макросредовие (загальнодержавні, регіонально-етнічні), мікросредових (фактори сім'ї, і Буза, громадських організацій,
неформальних об'єднань).
2. Загальнодержавні чинники включають в себе:
економічні, політичні, культурно-моральні умови життя людей у ​​країні, засоби масової інформації.
Регіонально-етнічні фактори включають в себе: специфічні особливості політичного, економічного та демографічного розвитку регіону; етнічні особливості життєдіяльності населення; особливості розвитку навчальних, навчально-виховних закладів в республіці.
Мікросредових чинники включають в себе:
культурні, освітні, психогігієнічні і т.д. умови і фактори, що характеризують виховну, освітню, професійне середовище особистості.
Психологічні чинники включають в себе:
- Об'єктивні вікові особливості;
характерологічні, типологічні особливості особистості: (риси характеру, схильності, здібності, інтереси, психофізіологічні якості особистості, рівень їх загальноосвітньої та професійної підготовки); громадські впливу на мотиви, що впливають на формування ціннісних орієнтацій, відносин, професійної мотивації та професійного самосвідомості.
- Суб'єктивні: потенціал особистості, в тому числі високі професійно-особистісні
стандарти, прагнення до знань, до розширення свого кругозору, потреба в самоствердженні, досягненні, потреба у визнанні; робота над собою: аналіз і перспективний побудова професійного життєвого плану діяльності, самоаналіз, самовиховання , саморозвиток, усвідомлення себе членом професійної спільноти в майбутньому, прийняття професійної ролі.
Дослідження
психологічних чинників формування професійної мотивації особистості, є одним зі спірних питань щодо переважного впливу характерологічних особливостей або професійних інтересів особистості [2, с. 27].
Відповідно до уявлень А. Маслоу [2, с. 27] можна виділити п'ять основних рівнів потреб - мотивацій особистості студента: основні фізіологічні потреби в їжі, відпочинку, житло, сексуальному задоволенні, матеріальні стимули, соціальні блага - це засіб задоволення основних фізіологічних потреб.
Тому матеріальні заохочення, високий рівень заробітної плати у вибраній професії є одним з важливих факторів формування мотивації майбутньої професійної діяльності студента [2, с. 28].
Виходячи з зробленого вище аналізу теоретичних даних, ми можемо виділити психолого-акмеологічні умови і фактори мікросередовища студентів ВУЗу, що роблять, на наш погляд, значимий вплив на формування професійної мотивації особистості студента ВУЗу:
1. Навчальне середовище:
- Фізичні
умови праці (оптимальний для занять рівень шуму, температури, вмісту у повітрі кисню, освітленості робочого місця).
- Гігієнічні умови праці (підтримання всіх приміщень в чистоті і порядку).
-
Дизайн, естетика (використання ергономічних даних, сучасних, модних тенденцій при оформленні навчальних приміщень).
- Їдальня (харчоблок з виконанням санітарно-гігієнічних вимог, високий рівень обслуговування студентів).
- Матеріально-технічна база забезпеченості навчального процесу (
підручники, наукова література, в тому числі періодичні, навчально-методичні видання, комп'ютерне, технічне оснащення).
- Допоміжні навчально-виховні приміщення (спортивні зали, актовий зал, конференц-зал).
2. Заохочення:
- Матеріально-соціальні винагороди за результатами
навчання студента та участі у суспільному житті інституту (підвищення стипендії, заохочувальні призи, подарунки, зниження плати за навчання, оплачене харчування, надання безкоштовного місця в гуртожитку, культурний відпочинок, відпочинок під час канікул).
- Соціальне прийняття:
-
Відчуття своєї необхідності для товаришів і викладачів, повагу, визнання і схвалення з їхнього боку.
- Хороші відносини в
колективі студентів, здоровий морально-психологічний клімат в інституті.
3.
Особистісний ріст:
- Можливості для розширення свого навчально-професійного
світогляду (факультативи, спецкурси, участь у наукових конференціях, семінарах; практичні заняття з обраної спеціальності на підприємстві, в установі; зустрічі, дискусії з цікавими людьми професії).
- Створення перспектив подальшої освіти за обраною
професією (аспірантура, факультет підвищення кваліфікації.)
- Зростання відповідальності і впливу (участь у студентських, молодіжних рухах, громадських
організаціях; у заходах з розвитку, благоустрою інституту і т.д.).
- Можливість експериментування, творчості, самовираження (участь у науково-дослідній діяльності, у практичній реалізації
інноваційних проектів; у студентських клубах за інтересами, гуртках художньої самодіяльності, ансамблях, театрах і т.д.).
- Залучення і особистісна значимість:
- Інформованість про справи, плани, перспективи інституту (
газета, інформаційний бюлетень, періодичні наукові видання інституту; можливості участі в загальних зборах, нарадах і т.д.).
- Зацікавленість в
особистісному розвитку кожного студента інституту (планування та організація адміністрацією, колективом викладачів виховної діяльності; створення служби психологічного консультування, медичного обслуговування).
- Інтерес і облік адміністрацією думок
студентів (громадські опитування студентського колективу, можливості участі студентів у прийнятті рішень і т.д.).
- Інтерес і прагнення до знань:
- Методично вірно організована, цікава навчальна діяльність (використання сучасних форм і методів навчання, постановка навчальних, складних нестандартних завдань і цілей).
- Самостійна навчальна діяльність студентів, (написання рефератів,
курсових, творчих робіт).
- Змагання у навчальній діяльності (атестація, сесія, конкурси кращий проект, кращий студент).
По суті, завдання вищого навчального закладу, як було вже показано вище, полягають в управлінні перерахованими чинниками, у забезпеченні необхідних умов для всебічного професійного розвитку особистості, а також, у підготовці ефективної адаптації майбутніх фахівців в їх професійній діяльності.
Слідом за авторами концепції професійної самосвідомості молоді [6, с. 30] ми вважаємо, що
професійне самовизначення, професійний розвиток особистості на всіх етапах навчання здійснюється за допомогою процедур самоаналізу поведінки, психологічних властивостей особистості, свідомої постановки питань професійного розвитку, кар'єрного зростання у майбутній професійній діяльності.
У зв'язку з цим, має вирішальне значення розвиток різних взаємозалежних умінь мотиваційного компонента професійної самосвідомості особистості, таких як:
- Аналіз внутрішнього зв'язку системи «потреба - мотив - мета»;
- Переформулировка суб'єктної системи потреб і мотивів у відповідності з соціальним замовленням;
- Усвідомлення нової суб'єктної системи потреб і мотивів як особистісно значущих;
- Незалежність від референтної групи в суб'єктному плані;

- Досягнення в процесі самоактуалізації самототожності і високого рівня професійної майстерності.
Таким чином, на нашу думку, з
психологічної точки зору, визначальними для вузівської системи професійної підготовки фахівців питаннями, є організація самостійної роботи особистості студента над собою по складанню професійного плану, щодо прийняття завдань, поставлених перед ним суспільством, з формування стилю майбутньої професійної діяльності.

2. Організація та результати проведеного дослідження
2.1 Методологічний розділ
Предмет дослідження - педагогічні умови, що сприяють розвитку мотивації навчальної діяльності студентів.
Об'єкт дослідження:
- Студенти 1 курсу - 15 чоловік
- Студенти 2 курсу - 15 чоловік.
Метою дослідження є необхідність характеристики ролі мотивації в процесі вибору теми дослідження.
Досягнення даної передбачає вирішення наступних завдань:
1. Охарактеризувати теоретичні аспекти характеристики поняття «мотивація».
2. Проаналізувати хід та основні результати дослідження.
Операціоналізація основних понять
Мотивація - спонукання, що викликають активність організму і визначають її спрямованість.
Термін «мотивація», взятий в широкому сенсі, використовується у всіх галузях психології, які досліджують причини і механізми цілеспрямованої поведінки людини і тварин. За своїми проявами і
функції в регуляції поведінки мотивуючі фактори можуть бути розділені на три відносно самостійних класу. При аналізі питання про те, чому організм взагалі приходить в стан активності, аналізуються прояви потреб та інстинктів як джерел активності. Якщо вивчається питання, на що спрямована активність організму, заради чого зроблено вибір саме цих актів поведінки, а не інших, досліджуються перш за все прояви мотивів як причин, що визначають вибір спрямованості поведінки. При вирішенні питання про те, як, яким чином здійснюється регуляція динаміки поведінки, досліджуються прояви емоцій, суб'єктивних переживань (прагнень, бажань) і установок в поведінці суб'єкта.
Гіпотези дослідження:
1. На вибір теми соціологічного дослідження для студентів соціологічного факультету на першому курсі найбільший вплив відіграють зовнішні мотиви.
2. На вибір теми соціологічного дослідження для студентів соціологічного факультету на другому курсі навчання найбільший вплив відіграють зовнішні мотиви.
3. На вибір теми дослідження провідну роль надають мотиви професійної орієнтації.
4. На вибір теми дослідження провідну роль надають матеріальні мотиви.
5. На вибір теми дослідження провідну роль надають мотиви інтересу досліджуваної проблеми.
2.2 Основні методики дослідження
Респондентам було запропоновано декілька методик.
Перший методика «Шкала ранжування мотивів» (див. додаток 1)
Респонденту пропонувалося ознайомитися з 10-ю запропонованими мотивами і розташувати їх згідно власної мотивації, при виборі професії.
Згідно з думкою авторів даної методики в шкалу включені як внутрішні, так і зовнішні мотиви. [2]

Таблиця 1. Шкала зовнішніх і внутрішніх мотивів

Мотив

класифікація
Зовнішній \ внутрішній

Цікава і різноманітна діяльність

Внутрішній мотив

Можливість застосування особистих здібностей

Внутрішній мотив

Можливість працювати творчо

Внутрішній мотив

Самостійність у роботі

Внутрішній мотив

Можливість самовираження

Внутрішній мотив

Можливість впливати на діяльність інших людей

Зовнішній мотив

Можливість просування по службі (можливість кар'єри)

Зовнішній мотив

Більший дохід

Зовнішній мотив

Можливість спілкування 

Зовнішній мотив

Можливість ризику

Зовнішній мотив

Також респондентам була запропонована методика 2 (див додаток 2).
Мета даної методик перевірити результати, отримані за шкалою ранжирування мотивів.
Крім того,
відповідаючи на запитання анкети 2 респондент відповідав не тільки «за себе», але і моделював можлива відповідь інших людей.
2.3 Результати проведеного кабінетного дослідження
У
таблиці 2 представлені отримані результати по «Шкалою ранжирування мотивів»
Таблиця 2. Результати за шкалою ранжирування мотивів

Студенти 1 курсу (вторинний ранг при ранжуванні)

Студенти 2 курсу (вторинний ранг при ранжуванні)

Цікава і різноманітна діяльність

4

9

Можливість застосування особистих здібностей

1

8

Можливість працювати творчо

2

7

Самостійність у роботі

6

6

Можливість самовираження

5

2

Можливість впливати на діяльність інших людей

9

1

Можливість просування по службі (можливість кар'єри)

10

5

Більший дохід

8

3

Можливість спілкування

3

4

Можливість ризику

7

10

Таблиця 3

Ранжування внутрішніх мотивів студентами 1 та 2 курсів

Студенти 1 курсу

Студенти 2 курсу

(Вторинний ранг при ранжуванні)

(Вторинний ранг при ранжуванні)

Цікава і різноманітна діяльність

4

9

Можливість застосування особистих здібностей

1

8

Можливість працювати творчо

2

7

Самостійність у роботі

6

6

Можливість самовираження

5

2

Таким чином, для студентів 1 курсу найбільш значущою є такий внутрішній мотив як можливість застосування особистих здібностей, а 2-е місце в рейтингу займає такий мотив як можливість працювати творчо
Для студентів 2 курсу також деякі внутрішні мотиви з'явилися значущими, зокрема, такий мотив як можливість самовираження зайняв 2-е місце в рейтингу
Таблиця 4. Ранжування зовнішніх мотивів студентами 1 та 2 курсів

Студенти 1 курсу

Студенти 2 курсу

(Вторинний ранг при ранжуванні)

(Вторинний ранг при ранжуванні)

Можливість впливати на діяльність інших людей

9

1

Можливість просування по службі (можливість кар'єри)

10

5

Більший дохід

8

3

Можливість спілкування

3

4

Можливість ризику

7

10

Таким чином, для студентів 2 курсу провідним є такий зовнішній мотив як можливість впливати на інших людей.
Із зовнішніх мотивів для студентів 1 курсу одним із значущих є - можливість
спілкування (3 місце в загальному рейтингу у студентів 1 - ого курсу)
Таблиця 5.
Відповіді студентів 1 курсу (у кількісному відношенні)

Абсолютно не діє

Діє незначно

Діє істотно

Діє дуже істотно

Знижує

Підвищує

Знижує

Підвищує

Знижує

Підвищує

1. Матеріальне стимулювання

2

1

4

2

2

2

2

2. Моральне стимулювання

1

1

1

2

2

1

7

З. Заходи адміністративного впливу 

1

2

2

1

1

2

6

4. Трудовий настрій колективу

1

1

2

1

3

2

5

5. Економічні нововведення в компанії

2

2

3

1

1

1

5

6. Загальна соціально-економічна ситуація в країні

4

2

2

2

1

3

3

7. Страх втратити роботу

2

1

2

2

1

1

6

8. Елементи змагальності

4

2

1

3

2

1

2

Таким чином, більшість студентів 1 курсу вважає, що
·
Матеріальне стимулювання впливає незначно на вибір професії, але при цьому трохи підвищує мотивацію
·
Моральне стимулювання діє дуже істотно при виборі професії - підвищує мотивацію
· Заходи адміністративного впливу - діє дуже істотно при виборі професії - підвищує мотивацію
Трудовий настрій колективу та
економічні нововведення в компанії також діє дуже істотно при виборі професії - підвищують мотивацію, такий же вплив надає боязнь втратити роботу, а такі чинники, як загальна соціально-економічна ситуація в країні й елементи змагальності абсолютно не діють на мотивацію при виборі професії
Таблиця 8. Відповіді студентів 2 курсу (у кількісному відношенні)

Абсолютно не діє

Діє незначно

Діє істотно

Діє дуже істотно

Знижує

Підвищує

Знижує

Підвищує

Знижує

Підвищує

1. Матеріальне стимулювання

2

1

1

1

1

2

7

2. Моральне стимулювання

2

3

2

1

1

2

4

З. Заходи адміністративного впливу

2

2

2

2

2

5

0

4. Трудовий настрій колективу

1

1

3

2

2

2

4

5. Економічні нововведення в компанії

1

2

1

1

1

2

7

6. Загальна соціально-економічна ситуація в країні

2

2

2

3

2

0

4

7. Страх втратити роботу

5

1

1

2

1

3

2

8. Елементи змагальності

2

2

1

1

1

2

6

Таким чином, більшість студентів 2 курсу вважає, що
· Матеріальне стимулювання діє дуже істотно - підвищує мотивацію при виборі професії
· Моральне стимулювання також діє дуже істотно при виборі професії - підвищує мотивацію
· Заходи адміністративного впливу - діє дуже істотно при виборі професії - але знижують мотивацію при виборі професії мотивацію.
· Трудовий настрій колективу та економічні нововведення в компанії також діє дуже істотно при виборі професії - підвищують мотивацію, такий же вплив надає загальна соціально-економічна ситуація в країні й елементи змагальності, а
страх втратити роботу абсолютно не діє при виборі професії.
Як видно з наведених вище таблиць (кількісного аналізу) у студентів різних курсів відбувається явне зміна в
мотиваційній сфері. Воно безпосередньо пов'язане зі зміною тривалості навчання.
Можливо, припустити, що чим ближче студент до випуску з вищого навчального закладу, тим більше він замислюється про більш приватних особливості своєї майбутньої професійної діяльності. Це роздуми про
матеріальну винагороду за свій майбутній працю, про умови роботи, про те, скільки часу доведеться витрачати на шлях від дому до роботи, про час роботи.
Студенти молодших курсів рідше замислюються над даними проблемами оскільки ще не достатньо ознайомлені зі специфікою своєї майбутньої роботи і багато в чому їх супроводжує деякий
романтизм, з яким часто буває пов'язаний вибір тієї чи іншої сфери навчання.

Висновок
За результатами проведеного дослідження можна зробити ряд наступних висновків.
Для студентів 1 курсу найбільш значущою є такий внутрішній мотив як можливість застосування особистих здібностей, а 2-е місце в рейтингу займає такий мотив як можливість працювати творчо
Для студентів 2 курсу також деякі внутрішні мотиви з'явилися значущими, зокрема, такий мотив як можливість самовираження зайняв 2-е місце в рейтингу
Для студентів 2 курсу провідним є такий зовнішній мотив як можливість впливати на інших людей
Із зовнішніх мотивів для студентів 1 курсу одним із значущих є - можливість спілкування (3 місце в загальному, рейтингу у студентів 1 - ого курсу).
Згідно з результатами, отриманими по анкеті 2.
Таким чином, більшість студентів 1 курсу вважає, що:
· Матеріальне стимулювання впливає незначно на вибір професії, але при цьому трохи підвищує мотивацію
· Моральне стимулювання діє дуже істотно при виборі професії - підвищує мотивацію
· Заходи адміністративного впливу - діє дуже істотно при виборі професії - підвищує мотивацію
· Трудовий настрій колективу та економічні нововведення в компанії також діє дуже істотно при виборі професії - підвищують мотивацію, такий же вплив надає боязнь втратити роботу, а такі чинники, як загальна соціально-економічна ситуація в країні й елементи змагальності не впливають на мотивацію.
Згідно з
відповідями студентів 2-ого курсу отриманим на анкету 2:
· Матеріальне стимулювання діє дуже істотно - підвищує мотивацію при виборі професії.
· Моральне стимулювання також діє дуже істотно при виборі професії - підвищує мотивацію.
· Заходи адміністративного впливу - діє дуже істотно при виборі професії - але знижують мотивацію при виборі професії мотивацію.
· Трудовий настрій колективу та економічні нововведення в компанії також діє дуже істотно при виборі професії - підвищують мотивацію, такий же вплив надає загальна соціально-економічна ситуація в країні й елементи змагальності, а страх втратити роботу абсолютно не діє при виборі професії.

Список використаної літератури
1. Васильєва О.Г., Методика і
техніка конкретного соціологічного дослідження: Навчально-методичний посібник / О.Г. Васильєва. - К.: Видавництво Волг ГУ, 2000. - 64 с.
2. Мартинова Т.М., Особливості системи ціннісних орієнтація студентів з різною
мотивацією вибору дослідження / Т.М. Мартинова / / Социс. - 2004. - № 3. - С. 27-31.
3. Ушамірская Г.Ф., Інтернаціоналізація соціальних ролей учнівської та студентської молоді / Г.Ф. Ушамірская. - К.: Видавництво Волг ГУ, 2002. - 170 с.
4. Щепкіна Є. Досвід історико-соціологічного аналізу мотивації студентів / Є. Щепкіна / / Вища
освіта в Росії. - 1997. - № 2. - С. 68-78.
5. Ядов В.А., Стратегія соціологічного дослідження.
Опис, пояснення, розуміння соціальної реальності / В.А. Отрут. - 3-е вид. испр. - М.: Омега - Л, 2007. - 567 с.
6. Яруліна Л.Р., Розвиток навчальної мотивації студентів / Л.Р. Яруліна / / Социс. - 2007. - № 4. - С. 30-32.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16782. Золотая лихорадка или роль золота в истории 145 KB
  Золотая лихорадка или роль золота в истории. Золото расковывается до толщины 01 микрометра. 28 грамм хватит на лист площадью около 17 кв. метров Цивилизация человечества невозможна без таких металлов как медь железо затем алюминий и пр. Но золото представляется...
16783. Золото и его добыча 56 KB
  Золото ЗОЛОТО лат. Aurum драгоценный металл химический элемент I группы периодической системы атомный номер 79 атомная масса 1969665. Этот благородный металл желтого цвета ковкий его плотность составляет 1932 г/см3 tпл 10644оC. Химически весьма инертен на воздухе не изменяет...
16784. ЗОЛОТО ГДЕ ОНО В РЕКЕ 141 KB
  ЗОЛОТО ГДЕ ОНО В РЕКЕ ЗОЛОТО ТАМ ГДЕ ТЫ ЕГО НАХОДИШЬ Россыпное золото россыпи находят в осадочных отложениях в руслах древних рек и в отложениях современных потоков. Россыпи бывают аллювиальными террасовыми русловыми донные косовые. Террасовые отложения
16785. Золото есть 87 KB
  Золото есть Если бы Джек Лондон оценил сегодня состояние золотодобывающей отрасли в Сибири то наверняка написал бы: Золота там нет. Лет 100 назад во времена освоения богатейших россыпей в Северной Америке когда старателю требовались только лоток и лопата за
16786. Золото и серебро Латинской Америки 29.5 KB
  Золото и серебро Латинской Америки. В Латинской Америке ежегодно производится примерно 300 т золота 15 мирового производства и свыше 4200 т серебра 23 мирового производства. Крупнейшим производителем золота является Перу 130 т больше всего производят серебра Мексика 2744...
16787. Золото 1.09 MB
  Золото Введение Золото сыграло большую роль в развитии капитализма. В современных условиях оно занимает важное место в капиталистической экономике и международных отношениях служит символом богатства и власти. Химический элемент номер 79 тяжелый блестящий
16788. ЗОЛОТОДОБЫЧА в районе Челябинска 172 KB
  ЗОЛОТОДОБЫЧА в районе Челябинска Датой офиц. открытия и начала З. на Урале считается 1745. Однако задолго до этого племена и народы населявшие его терр. уже знали и добывали золото. Точных указаний о древней З. на Юж. Урале пока н
16789. Золотой запас 65.5 KB
  Золотой запас Золотым запасом называют золото в виде российских и иностранных монет которые находились в хранилищах финансовых ведомств Российской империи. В запас входили так же слитки золотые самородки и кружки без аверса и реверса. До 1914 года в Росси дейст...
16790. ЗОЛОТО НЕДР РОССИИ МИФЫ, РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ 225.5 KB
  И.Б.Флеров ЗОЛОТО НЕДР РОССИИ МИФЫ РЕАЛИИ ПРОБЛЕМЫ Два обстоятельства побудили меня взяться за перо обращаясь к довольно сложной для России проблеме добычи золота. Первое заключается в том что несмотря на неуклонно развивающиеся рыночные отношения в стране в среде...