14399

Основные измерения с электронным осциллографом

Лабораторная работа

Физика

Отчет по работе №130 Основные измерения с электронным осциллографом Цель работы: ознакомится с устройством осциллографа и выполнить различные измерения с его помощью. Приборы: осциллограф типа С15 вольтметр потенциометр проволочный реостат магазин сопроти

Русский

2013-06-04

342.5 KB

2 чел.

Отчет по работе №130

«Основные измерения с электронным осциллографом»

Цель работы: ознакомится с устройством осциллографа и выполнить различные измерения с его помощью.

Приборы: осциллограф типа С1-5, вольтметр, потенциометр проволочный (реостат), магазин сопротивлений, два конденсатора (неизвестной емкости), сопротивление (неизвестное), сопротивление 100 кОм, дроссель, полупроводниковый диод, конденсатор 10 мкФ (для измерения мощности), звуковой генератор, выключатель.

Описание установки (внешний вид передней панели осциллографа):

Ход работы:

 1.  Проверка линейности усилителей осциллографа.

Найдем зависимость отклонения луча осциллографа по оси Y от подаваемого напряжения. При этом измерении деление напряжения было 1:6.

На основании данных этой таблицы построим график.

График зависимости отклонения луча по оси Y от подаваемого напряжения

Максимальное допустимое отклонение луча (т. е. максимальное отклонение, при котором сохраняется пропорциональность напряжения и отклонения) составляет 1,1 см по оси Y.

Теперь найдем зависимость отклонения луча осциллографа по оси Х от подаваемого напряжения при делении последнего 1:10.

График зависимости отклонения луча по оси Х от подаваемого напряжения

Максимальное отклонение луча в этом случае составляет 1,5 см.

Сопротивление магазина в обоих случаях выставлялось на деление напряжения 1:600.

 1.  Градуирование усилителей

Используя ту же самую схему, запишем в следующую таблицу значения чувствительности осциллографа по оси Y в зависимости от положения ручки «Усиление».

Чувствительность можно вычислить по формуле               

       График зависимости чувствительности от усиления

 1.  Проверка внутреннего калибратора напряжения

Uимп – показания калибратора на импульсной шкале напряжения;

Делитель напряжения выставляется в положение 1:10.

 1.  Проверка градуировки звукового генератора по частоте

На одну пару пластин подаем синусоидальное напряжение сетевой частоты (500,1)Гц, а на другую - напряжение от генератора. С помощью фигур Лиссажу определяем истинные частоты генератора.

Составим таблицу истинных частот генератора.

При этом = 0,2 Гц.

Тогда получаем, что частота равна = (48,0 0,2) Гц.

Показания ручек на осциллографе

 •  Усиление – 5
 •  Род синхр. – внутр.
 •  Делитель – 1:1
 •  Род работы – непр.
 •  Частота плавно – 5
 •  Метки  - выкл.
 •  Синхр. – 5

Зарисуем получившиеся фигуры Лиссажу при разности фаз /2

Показания ручек на генераторе

 •  Показания прибора – 0,01
 •  Множитель частоты - 1

1.   Отношение частот 1:3   2.   Отношение частот 1:2   3.   Отношение частот 2:3    4. Отношение частот 1:1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69321. Властивості власних значень і власних векторів матриці 115 KB
  Метод характеристичного рівняння матриці Коли на деякий вектор х діє матриця А то в загальному випадку отримується новий вектор у = Ах який відрізняється від вектора х як своїм модулем розміром так і орієнтацією в багатовимірному просторі.
69322. Степеневий метод обчислення власних значень 149.5 KB
  Для оцінки окремих власних значень матриці можна використовувати теорему Гершгоріна яка стверджує що матриця А порядку nxn має n власних значень кожне з яких лежить в межах круга: 4. Якщо λ власне значення матриці то завжди можна вибрати відповідний йому...
69323. Власні значення симетричних матриць 174 KB
  Остаточно маємо формули алгоритму Ланцош довільний нормований вектор; При цьому вважається, що Якщо то було випадково взято ортогональним одному з власних векторів. Тоді Т розпадається на дві тридіагональної матриці; характеристичний поліном – на добуток двох поліномів...
69324. LR-та QR-алгоритми обчислення власних значень 325.5 KB
  Цей метод базується на перетворенні подібності матриці А таким чином щоб власні значення матриці отриманої внаслідок перетворення знаходилися простіше чим для початкової матриці. Найбільш просто обчислювати власні значення трикутної матриці для якої...
69325. Інтерполяція алгебраїчними поліномами. Інтерполяційні поліноми Лагранжа та Ньютона 213 KB
  Таку заміну називають наближенням функції fx. Тоді при вирішенні задачі замість функції fx оперують з функцією φx а задача побудови функції φx називається задачею наближення. Такий спосіб наближення базується на теоремі Вейерштраса про наближення неперервної функції...
69326. Кусково-поліноміальна інтерполяція. Інтерполяція сплайнами 507 KB
  Поліном 3-го ступеня будемо називати кубічним сплайном Sx що відповідає вихідної функції fx і заданий на сітці впорядкованих вузлів =x0 x1 xn=b якщо задовольняютьсянаступні умови: а. Будемо виводити формулу для рівновіддалених вузлів коли: xi xi 1 = h Знайдемо значення функції...
69327. Збіжність і точність процесу інтерполяції. Середньоквадратичне наближення 297 KB
  Похибки інтерполяційної формули Лагранжа Різницю між функцією fx і її інтерполяційним наближенням Lnx називають залишковим членом інтерполяційноїформули або похибкою інтерполяції. 8 зрозуміло що у вузлах інтерполяції ця похибка дорівнює нулю тому похибку...
69328. Методи розв’язування нелінійних рівнянь. Збіжність методів розв’язування нелінійних рівнянь 806 KB
  Оскільки оточуючий нас світ нелінійний, математичні моделі його об'єктів і процесів визначаються переважно через нелінійні рівняння: алгебраїчні і трансцендентні для аналізу сталих станів, і диференційні для аналізу динамічних процесів. Розв’язок нелінійних алгебраїчних рівнянь...
69329. Типові ланки систем автоматичного керування 180.5 KB
  Типові ланки є ланками направленої дії: сигнали передаються ланкою в одному напрямі зі входу на вихід. Типові ланки ділять на пропорційні підсилюючі аперіодичні інерційні коливальні інтегруючі астатичні диференціюючі і форсуючі.