14666

Усі уроки світової літератури. 11 клас (академічний рівень)

Книга

Литература и библиотековедение

Плани-конспекти уроків світової літератури для 11-го класу складені відповідно до оновленої Програми «Світова література. 10-11 класи» академічного рівня. Посібник містить календарно-тематичний план та розробки 70 уроків. Вичерпна інформація про історичну ситуацію, що зумовила розвиток літератури, глибокий аналіз художніх творів, традиційні та інноваційні технології навчання — усе це в пропонованому виданні.

Украинкский

2014-03-11

2.73 MB

1186 чел.

Серія «Усі уроки» Заснована 2010 року

В. В. Паращич

уроки

СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

11 клас

Книга скачана с сайта ИНр://е кпіда.іп.иа

Издательская группа «Основа» — «Злектронньїе книги»

Харків

«Видавнича група "Основа"»

2011


УДК 37.016 ББК  74.26 П18

Серія «Усі уроки» Заснована 2010 року

Паращич В. В.

П18        Усі уроки світової літератури. 11 клас (академічний рівень). — X. : Вид. група «Основа», 2011. — 335, [1] с. : іл., табл. — (Серія «Усі уроки»). І8ВМ 978-617-00-0899-2.

Плани-конспекти уроків світової літератури для 11-го класу складені відповідно до оновленої Програми «Світова література. 10-11 класи» академічного рівня. Посібник містить календарно-тематичний план та розробки 70 уроків. Вичерпна інформація про історичну ситуацію, що зумовила розвиток літератури, глибокий аналіз художніх творів, традиційні та інноваційні технології навчання — усе це в пропонованому виданні.

Для вчителів світової літератури, керівників методичних об'єднань, студентів філологічних факультетів ВНЗ.

УДК 37.016 ББК 74.26


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 11

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 12

І СЕМЕСТР

ВСТУП. ІЗ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIXПОЧАТКУ XX СТ.    . . 17

Урок № 1.    Основні тенденції розвитку драматургії кінця
XIX — початку XX ст. «Нова драматургія», її
засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки
Г. Ібсена, А. Чехова, Б. Шоу 17

Урок № 2.    Життєвий і творчий шлях норвезького
письменника, зачинателя європейської
«нової драматургії» Генріка Ібсена     21

Урок № 3.    Твір Генріка Ібсена «Ляльковий дім» —
соціально-психологічна драма. Сюжет.
Особливості драматичного конфлікту та розвитку
сценічної дії в п'єсі 23

Урок № 4.    Аналітична композиція п'єси Генріка Ібсена

«Ляльковий дім». Образ Нори 27

Урок № 5.    Новаторство драматурга Генріка Ібсена, художні
особливості його твору «Ляльковий дім». Роль
письменника в розвитку нової європейської
драматургії («ібсенізм») ЗО

Урок № 6.    Позакласне читання. Твір Антона Павловича

Чехова «Вишневий сад» 32

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ 36

Урок № 7.    Бурхливий, суперечливий суспільно-історичний
розвиток світу в першій половині
XX ст. Зміна
світоглядних та естетичних систем. Складність
і неоднозначність художнього процесу цього
періоду 36


4 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Урок № 8.    Модернізм як неокласична модель культури,

найновіше й найпослідовніше втілення естетико-

художнього перевороту XX ст. Авангардизм

і його основні течії. Доля реалізму. Елітарна

та масова культури 40

Урок № 9.    Європейська модерністська проза першої

половини XX ст. Життєвий і творчий шлях
австрійського письменника Франца Кафки.
Оповідання «Перевтілення» 46

Урок № 10. Своєрідність світобачення та його художнє
втілення в оповіданні Франца Кафки
«Перевтілення». Грегор Замза і його родина.
Особливості стилю письменника 50

Урок № 11. Розвиток писемного зв'язного мовлення.

Творча робота за оповіданням Франца Кафки
«Перевтілення» 53

Урок № 12. Життєвий і творчий шлях ірландського

письменника-модерніста Джеймса Джойса.
Характерні ознаки його поетики: «потік
свідомості», пародійність, іронічність,
інтертекстуальність 56

Урок № 13. Психологічне есе Джеймса Джойса «Джакомо

Джойс», його автобіографічний характер 60

Урок № 14. Контрольна робота за темою «Вступ. Література
першої половини
XX ст. Творчість Г. Ібсена,
Ф. Кафки, Дж. Джойса» 63

Урок № 15. Життєвий і творчий шлях російського

письменника Михайла Булгакова. Булгаков

і Київ. Роман «Майстер і Маргарита» як вершина

творчості письменника 65

Урок № 16. Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми ... 69

Урок № 17. Твір Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» —
роман-міф. Трансформація міфічних мотивів;
поєднання реальності та фантастики 74


Зміст 5

Урок № 18. Сатиричне змалювання радянських обивателів

і функціонерів Москви 30-х років XX ст. у романі

М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Іронія

і гротеск у картинах зіткнення демонічних сил

із московською дійсністю 78

Урок № 19. Трагізм долі митця (майстра). Утвердження сили творчості й кохання в долі героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»   .... 81

Урок № 20. Розвиток усного зв'язного мовлення.

Дискусія «Що таке істина?» за романом

Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»   .... 84

Урок № 21. Глибинні зрушення в поезії початку XX ст.
Модернізм і основні течії європейської поезії
XX ст. Життєвий і творчий шлях австрійського
поета Райнера Марії Рільке. «Орфей, Еврідіка,
Гермес», «Ось дерево звелось» 87

Урок № 22. Життєвий і творчий шлях французького поета
Ґійома Аполлінера. «Лорелея», «МістМірабо»,
«Зарізана голубка й водограй» 91

Урок № 23. Життя і творчість іспанського поета
Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія.
Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою
модернізму 96

Урок № 24. Поетичний практикум. Аналізування

синтетичного вияву новітніх течій і тенденцій

у західноєвропейській поезії кінця XIX 

початку XX ст., представленій творчістю

Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки . . .   100

Урок № 25. Письмовий контрольний твір за вивченою

темою «Творчість М. Булгакова, Р. М. Рільке,

Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки» 104

Урок № 26. «Срібна доба» російської поезії, розмаїття

літературних напрямів, течій та шкіл у поезії.

Трагічні долі митців цієї доби. Життєвий

і творчий шлях російського поета Олександра

Блока. Символізм його поезій 108


6 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Урок № 27. Життєвий і творчий шлях російської поетеси
Анни Ахматової. Утілення у творчості
А. Ахматової ознак акмеїзму
114

Урок № 28. Життєвий і творчий шлях російського

поета Бориса Пастернака. Еволюція поезії

Б. Пастернака 117

Урок № 29. Виразне читання напам'ять віршів поетів

«срібної доби» 121

Урок № ЗО. Презентація творчого проекту

«Художні світи російських поетів

"срібної доби" В. Маяковського,

М. Гумільова, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвої,

С. Єсеніна»     124

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ 128

Урок № 31. Провідні тенденції в розвитку літератури другої

половини XX століття 128

Урок № 32. Нові тенденції у світовій літературі 1960-
1970-х
рр.: активізація провідних жанрів
інтелектуальної прози, поезії, драматургії,
літератури факту та вплив на белетристику;
розвиток наукової фантастики і антиутопії.
Переростання модернізму в постмодернізм
у літературі останньої третини
XX ст 132

II СЕМЕСТР

Урок № 33. Життєвий і творчий шлях німецького
письменника Бертольда Брехта.
Б. Брехт як драматург-новатор.
«Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади
й творча практика
135

Урок № 34. Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея».
Проблема моральної відповідальності вчених
за наслідки наукових досліджень
139


Зміст 7

Урок № 35. Неоднозначність образу головного героя

твору Бертольда Брехта «Життя Галілея».
Інтелектуальний характер драми 142

Урок № 36. Контрольна робота за темами: «Поети «срібної
доби» російської поезії (О. Блок, А. Ахматова,
Б. Пастернак)», «Література другої половини
XX ст. Б. Брехт. "Життя Галілея"» 146

Урок № 37. Життєвий і творчий шлях французького
письменника Альбера Камю;
його філософські та естетичні погляди.
А. Камю й екзистенціалізм 148

Урок № 38. Художнє осягнення подій Другої світової війни
у світлі екзистенціальної філософії; абсурд
і трагічний стоїцизм у романі Альбера Камю
«Чума» 152

Урок № 39. Проблема вибору людини в межовій ситуації
та особистої відповідальності за цей вибір
у романі Альбера Камю «Чума»     156

Урок № 40. Композиція і стиль, художні особливості,

значення роману Альбера Камю «Чума» 161

Урок № 41. Розвиток мовлення. Написання твору за романом

Альбера Камю «Чума» 164

Урок № 42. Життєвий і творчий шлях американського

письменника Ернеста Хемінгуея. Особливості

його поетики й стилю 168

Урок № 43. «Життєподібний» сюжет і філософсько-
символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея
«Старий і море» 173

Урок № 44. «Старий і море» — повість-притча про людину.

Вплив Е. Хемінгуея на розвиток художньої прози
XX ст 176

Урок № 45. Життя і творчість японського письменника

Кавабата Ясунарі 180


8 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Урок № 46. Відображення національної етики

та естетики в повісті Кавабата Ясунарі

«Тисяча журавлів» 184

Урок № 47. Гармонія людини і природи — одна з головних
проблем твору Кавабата Ясунарі «Тисяча
журавлів». Вишукана простота стилю
письменника 189

Урок № 48. Контрольна робота за темою «Творчість А. Камю,

Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі» 195

Урок № 49. Життєвий і творчий шлях колумбійського

письменника Ґабріеля Ґарсія Маркеса 197

Урок № 50. Алегоричний сенс зображення історії родини
Буендіа в художньому часі й просторі роману
Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності» 204

Урок № 51. Проблематика твору Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років
самотності». Органічне поєднання буденного
й фантастичного в романі як характерні риси
«магічного реалізму»     213

Урок № 52. Система образів, національний колорит роману

Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності» 218

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ XX — ПОЧАТКУ XXIСТ 226

Урок № 53. Постмодернізм — одне з найяскравіших
літературних явищ другої половини
XX
ст., його теоретичні засади й художня
(літературна) практика. Соціоісторичні,
культурно-філософські та естетичні чинники
розвитку постмодернізму в художній літературі.
Основоположні принципи постмодерністської
поетики 226

Урок № 54. Найяскравіші представники

постмодерністської прози. Постмодерністське

мистецтво, його стосунки з елітарною

та масовою культурами 232


Зміст 9

Урок № 55. Ознаки постмодернізму у творчості письменників-

прозаїків другої половини XX ст 250

Урок № 56. Життєвий і творчий шлях сербського

письменника Милорада Павича. Утілення

в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму . . .   259

Урок № 57. Оповідання Милорада Павича «Дамаскин».

«Віртуальний історизм» як характерна ознака
творчості письменника 264

Урок № 58. Позакласне читання. Твір Пауло Коельо

«Алхімік» 269

Урок № 59. Контрольний твір за темою «Постмодернізм»,
«Творчість Ґ. Ґарсія Маркеса, М. Павича,
П. Коельо» 274

Урок № 60. Життєвий і творчий шлях німецького письменника
Патріка Зюскінда. Ознаки постмодернізму в повісті
«Запахи. Історія одного вбивці» 276

Урок № 61. Патрік Зюскінд «Запахи. Історія одного вбивці».

Образ Гренуя та його літературні прототипи  . . .   280

Уроки №№ 62-63. Сучасний літературний процес (огляд).
Співіснування і взаємодія різних стилів,
напрямів, течій. Найпомітніші сучасні
літературні явища 284

Урок № 64. Позакласне читання. Твір Тетяни Толстої

«Віконечко»     300

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 307

Урок № 65. Найвидатніпіі здобутки світової літератури
доби античності, Середньовіччя
та Відродження 307

Урок № 66. Найвидатніпіі здобутки світової літератури
XVII і XVIII ст., а також XIX ст.
(доби романтизму) 313


10

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Урок № 67. Найвидатніші здобутки світової літератури
XIX ст. (доби реалізму та раннього
модернізму) 317

Урок № 68. Найвидатніші здобутки світової літератури

кінця XX — початку XXI ст 320

Урок № 69. Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд

"Запахи..."», «Сучасний літературний процес

(огляд)», «Повторення та систематизація

вивченого матеріалу» 325

Урок № 70. Я — літературно освічена людина 328

ЛІТЕРАТУРА

 332


ПЕРЕДМОВА

Шановні колеги!

У нас із вами надважке завдання — ознайомити випускників школи зі складним, сповненим як протиріч, так і невимовної краси світом художньої літератури, виробити в юнаків і дівчат стійкий інтерес до читання якісної літератури, допомогти їм полюбити художнє слово в такій мірі, щоб воно стало їм щирим другом на все життя.

Хочеться сподіватися, що наш посібник, створений на основі чинної програми для одинадцятилітньої школи, допоможе вам у цьому: заощадить час під час добору інформації, підкаже ідеї та раціональну методику їхнього впровадження, зверне увагу на нюанси, відкриє деякі секрети педагогічної майстерності, перевірені багатолітнім досвідом.

Поряд із традиційними формами (лекція, бесіда, проблемні питання та завдання) ви знайдете й нові: інтерактивні вправи та прийоми («Мозковий штурм», «Мікрофон», «Прес», «Дерево рішень», «Коло ідей», захист-презентація творчих проектів, тести та ін.), знахідки як вітчизняних, так і зарубіжних літературознавців, зокрема, тест американського типу. Також пропонуються розробки традиційних та нетрадиційних уроків. Кількість уроків розвитку мовлення (усного та письмового), позакласно-го читання, контрольних робіт різних видів відповідає вимогам програми та рекомендаціям Міністерства освіти й науки України. Оскільки йдеться про новий і новітній літературний процеси, а досліджень з деяких питань мало, авторові довелося збирати їх «по крихтах».

Посібник стане в пригоді молодим та досвідченим учителям, заощадить їхній час на творчі пошуки. Утім, це в жодному разі не завадить кожному вчителеві здійснювати творчій підхід, використовувати власні наробки, адже все пізнається в порівнянні й немає меж досконалості.

Автор акцентує увагу на зв'язок проблематики творів із сучасністю, постійно звертається до власного досвіду школярів, уважаючи, що саме так можна пробудити інтерес до читання художньої літератури в часи малочитання, засилля новітніх засобів отримання інформації. Саме це дасть змогу вчителеві реалізувати й виховні завдання.

Щиро бажаю успіхів, творчого натхнення та взаєморозуміння зі своїми вихованцями!

З повагою автор.


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з/п  Дата Тема уроку

І СЕМЕСТР Вступ. Із драматургії кінця XIX початку XX ст.

 1.  Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX — початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. Ібсена, А. Чехова, Б. Шоу
 2.  Життєвий і творчий шлях норвезького письменника, зачинателя європейської «нової драматургії» Генріка Ібсена
 3.  Твір Генріка Ібсена «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма. Сюжет. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п'єсі
 4.  Аналітична композиція п'єси Генріка Ібсена «Ляльковий дім». Образ Нори
 5.  Новаторство драматурга Генріка Ібсена, художні особливості його твору «Ляльковий дім». Роль письменника в розвитку нової європейської драматургії («ібсенізм»)
 6.  Позакласне читання. Твір Антона Павловича Чехова «Вишневий сад»

Із літератури першої половини XX ст.

 1.  Бурхливий, суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в першій половині XX ст. Зміна світоглядних та естетичних систем. Складність і неоднозначність художнього процесу цього періоду
 2.  Модернізм як неокласична модель культури, найновіше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту XX ст. Авангардизм і його основні течії. Доля реалізму. Елітарна та масова культури
 3.  Європейська модерністська проза першої половини XX ст. Життєвий і творчий шлях австрійського письменника Франца Кафки. Оповідання «Перевтілення»
 4.  Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні Франца Кафки «Перевтілення». Грегор Замза

і його родина. Особливості стилю письменника

 1.  Розвиток писемного зв'язного мовлення. Творча робота за оповіданням Франца Кафки «Перевтілення»
 2.  Життєвий і творчий шлях ірландського письменника-модерніста Джеймса Джойса. Характерні ознаки його поетики: «потік свідомості», пародійність, іронічність, інтертекстуальність
 3.  


Календарно-тематичне планування

 13

№ з/п  Дата Тема уроку

 1.  Психологічне есе Джеймса Джойса «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер
 2.  Контрольна робота за темою «Вступ. Література першої половини XX ст. Творчість Г. Ібсена, Ф. Кафки, Дж. Джойса»
 3.  Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова. Булгаков і Київ. Роман «Майстер і Маргарита» як вершина творчості письменника
 4.  Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми
 5.  Твір Михайла Булгаков «Майстер і Маргарита» — роман-міф. Трансформація міфічних мотивів; поєднання реальності та фантастики
 6.  Сатиричне змалювання радянських обивателів і функціонерів Москви 30-х років XX ст. у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Іронія і гротеск у картинах зіткнення демонічних сил із московською дійсністю
 7.  Трагізм долі митця (майстра). Утвердження сили творчості й кохання в долі героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»
 8.  Розвиток усного зв'язного мовлення. Дискусія «Що таке істина?» за романом Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»
 9.  Глибинні зрушення в поезії початку XX ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст. Життєвий

і творчий шлях австрійського поета Райнера Марії Рільке. «Орфей, Еврідіка, Гермес», «Ось дерево звелось»

 1.  Життєвий і творчий шлях французького поета Ґійома Аполлінера. «Лорелея», «МістМірабо», «Зарізанаголубка й водограй»
 2.  Життя та творчість іспанського поета Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму
 3.  Поетичний практикум. Аналізування синтетичного вияву новітніх течій і тенденцій у західноєвропейській поезії кінця XIX — початку XX ст., представленій творчістю

Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки

25 Письмовий контрольний твір за вивченою темою «Твор
чість М. Булгакова, Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія
Лорки»


Усі уроки світової літератури. 11 клас

Тема уроку

«Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії. Трагічні долі митців цієї доби. Життєвий і творчий шлях російського поета Олександра Блока. Символізм його поезій

Життєвий і творчий пілях російської поетеси Анни Ахма-тової. Утілення у творчості А. Ахматової ознак акмеїзму

Життєвий і творчий шлях російського поета Бориса Пастернака. Еволюція поезії Б. Пастернака

Виразне читання напам'ять віршів поетів «срібної доби»

Презентація творчого проекту «Художні світи російських поетів "срібної доби" В. Маяковського, М. Гумільова, 0. Мандельштама, М. Цвєтаєвої, С. Єсеніна»

Із літератури другої половини XX ст.

Провідні тенденції в розвитку літератури другої половини XX століття

Нові тенденції у світовій літературі 1960-1970-х рр.: активізація провідних жанрів інтелектуальної прози, поезії, драматургії, літератури факту та вплив на белетристику; розвиток наукової фантастики й антиутопії. Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини XX ст.

II СЕМЕСТР

Життєвий і творчий шлях німецького письменника Бер-тольда Брехта. Б. Брехт як драматург-новатор. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика

Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень

Неоднозначність образу головного героя твору Бертольда Брехта «Життя Галілео Галілея». Інтелектуальний характер драми

Контрольна робота за темами: «Поети «срібної доби» російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак)», «Література другої половини XX ст. Б. Брехт. "Життя Галілея"»

Життєвий та творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм

Художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціальної філософії; абсурд і трагічний стоїцизм у романі Альбера Камю «Чума»


Календарно-тематичне планування

 15

з/п  Дата Тема уроку

 1.  Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі Альбера Камю «Чума»
 2.  Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю «Чума»
 3.  Розвиток мовлення. Написання твору за романом Альбера Камю «Чума»
 4.  Життєвий і творчий шлях американського письменника Ернеста Хемінгуея. Особливості його поетики й стилю
 5.  «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море»
 6.  «Старий і море» — повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на розвиток художньої прози XX ст.
 7.  Життя і творчість японського письменника Кавабата Ясунарі
 8.  Відображення національної етики та естетики в повісті Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів»
 9.  Гармонія людини і природи — одна з головних проблем твору Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів». Вишукана простота стилю письменника
 10.  Контрольна робота за темою «Творчість А. Камю, Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі»
 11.  Життєвий і творчий шлях колумбійського письменника Ґабріеля Ґарсія Маркеса
 12.  Алегоричний сенс зображення історії родини Буендіа в художньому часі й просторі роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»
 13.  Проблематика твору Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності». Органічне поєднання буденного й фантастичного в романі як характерні риси «магічного реалізму»
 14.  Система образів, національний колорит роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»

Із літератури кінця XX початку XXI ст.

53 Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних
явищ другої половини
XX ст., його теоретичні засади
й художня (літературна) практика. Соціоісторичні,
культурно-філософські та естетичні чинники розвитку
постмодернізму в художній літературі. Основоположні
принципи постмодерністської поетики


16

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

№ з/п  Дата Тема уроку

 1.  Найяскравіші представники постмодерністської прози. Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елітарною та масовою культурами
 2.  Ознаки постмодернізму у творчості письменників-прозаїків другої половини XX ст.
 3.  Життєвий і творчий шлях сербського письменника Милорада Павича. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму
 4.  Оповідання Милорада Павича «Дамаскин». «Віртуальний історизм» як характерна ознака творчості письменника

Позакласне читання. Твір Пауло Коельо «Алхімік»

 1.  Контрольний твір за темами «Постмодернізм», «Творчість Ґ. Ґарсія Маркеса, М. Павича, П. Коельо»
 2.  Життєвий і творчий шлях німецького письменника Патріка Зюскінда. Ознаки постмодернізму в повісті «Запахи. Історія одного вбивці»
 3.  Патрік Зюскінд «Запахи. Історія одного вбивці». Образ Гренуя та його літературні прототипи

62-63 Сучасний літературний процес (огляд). Співіснування

і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. Найпомітніші сучасні літературні явища

64 Позакласне читання. Твір Тетяни Толстої «Віконечко»
Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

 1.  Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження
 2.  Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст. (доби романтизму)
 3.  Найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст. (доби реалізму та раннього модернізму)
 4.  Найвидатніші здобутки світової літератури кінця XX — початку XXI ст.
 5.  Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд "Запахи..."», «Сучасний літературний процес (огляд)», «Повторення та систематизація вивченого матеріалу»

Я — літературно освічена людина


І семестр

ВСТУП. ІЗ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

УРОК № 1

Тема. Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX — початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. Ібсена, А. Чехова, Б. Шоу Мета: допомогти учням з'ясувати основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX — початку XX ст.; ознайомити з найважливішими здобутками драматургів того часу; розвивати навички складання опорно-логічних конспектів за сприйнятою на слух інформацією, виділяти головне, давати оцінку літературним явищам; виховувати любов до мистецтва, естетичні смаки. Обладнання: портрети драматургів Г. Ібсена, Б. Шоу, А. Чехова та інших, видання їх творів, ілюстрації до них, відеома-теріали (фрагменти вистав за творами). Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Ознайомлення з метою, завданнями й вимогами програми до вивчення світової літератури в 11-му класі

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Що таке драматичний театр для нас, сучасних людей? Місце, де можна ознайомитися з драматургією, побачити цікаву виставу. Для людей XIX ст. значення театру було набагато вагомішим і багатограннішим, особливо для вищих та середніх класів. Це і клуб для спілкування, і виставка моди, нагород і статків,


18

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

і місце платонічних побачень, і традиція, і, урешті-решт, статус. Про драматургів і їхні п'єси говорили, сперечалися, їх лаяли і хвалили; твори спонукали до роздумів, захоплювали ідеями, вели до подвигів і навіть до злочинів.

Сьогодні ми розпочинаємо ознайомлення з європейською драматургією, яка наприкінці XIX — початку XX ст. пережила своє оновлення, збагатилася новими творчими знахідками та здобутками.

III. Актуалізація опорних знань

Евристична бесіда

Що таке драматургічні твори, якими є їх особливості?

Які жанри драматургії ви знаєте?

Назвіть відомих вам драматургів, їх твори.

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди

— У драматургії остання третина XIX століття позначена пошуком нових форм зображення дійсності засобами мистецтва. Цей процес приводить до появи «нової драми».

Безумовно, усі представники «нової драматургії» — а це Г. 16-сен, Б. Шоу, А. Чехов, М. Метерлінк, Ю. А. Стріндберг, Г. Гаупт-ман, Е. Зол я, В. Винниченко та інші — йшли власними шляхами, їхні театральні естетика й поетика дуже різнилися. Але існувала ознака, яка об'єднувала: усі вони намагалися створити проблемний театр, мова, стилістика якого максимально наближали його до сучасного читача.

• У чому ж полягає різниця між «старою» драмою та «новою»?
Проаналізуємо за допомогою порівняльної таблиці.

Об'єкт порівняння

«Стара драма»

«Нова драма»

Трагедія

Життя персонажа

Життя особистості в суспільстві

Предмет зобра-

Людина в незвичайних ситуаціях

Людина у власноруч створеній ситуації

Центр уваги

Зовнішнє зіткнення окремих особистостей

Внутрішні, глибинні протиріччя самої дійсності, зіткнення ідей

Драматичний конфлікт

Вади й чесноти людини

Ідеали людини

Жанр

Трагедія, комедія, драма

Синтетичний — трагікомедія («драма ідей»)


/ семестр. Вступ. Із драматургії кінця XIX — початку XX ст. 19

Об'єкт порівняння

«Стара драма»

«Нова драма»

Головний герой

Узагальнений тип людини

Людина середнього класу, неординарна особистість

Решта героїв

Головні та другорядні, позитивні та негативні

Усі важливі, характери неоднозначні

Автор

Відтворює дійсність, повчає, робить висновок

Відтворює духовні пошуки. Не дає однозначних відповідей

Читач, глядач

Спостерігає, отримує враження

Переживає разом із героями, дискутує з ними та про них

Кінець (фінал) твору

Завершений розв'язкою

Відкритий, незавершений, спонукає до суперечок, роздумів

♦ Тож чим, на ваш погляд, відрізняється «нова драма» від «старої драми»? (Відповіді учнів.)

«Нова драма» на зламі століть поставила в центрі уваги особистість, але не соціальну, а духовну, індивідуальність переживання й відчуття якої визначають загальну атмосферу епохи. Драматурги намагалися показати «трагедію життя», а не «трагедію в житті», закликали до осмислення глибинної суті дійсності, звільнення людського духу, пошуку гармонії. Театр став «інтелектуальним», «дискусійним». На перший план вийшов внутрішній конфлікт, а не зовнішня дія. У «новій драмі» стали помітними риси модернізму: символізму, імпресіонізму, неоромантизму та ін.

Засновником «нової» драми був норвежець Генрік Ібсен. Успіх його п'єс надихнув інших драматургів: Г. Гауптмана (Німеччина), Б. Шоу (Англія), А. Стріндберга (Швеція), М. Метерлінка (Бельгія), Е. Золя (Франція), А. Чехова (Росія).

Новим на сценах театрів був показ картин повсякденного життя, розкриття його злободенних соціальних і моральних проблем. Перед глядачами постали звичайні для них картини побуту банкірів, комерсантів, адвокатів і навіть робітників, злидарів. Автори порушували нові проблеми, наприклад, жіноче питання. Посилився критичний, викривальний пафос п'єс.

Було переосмислено природу всіх елементів драматичного твору. Оскільки в житті сумне часто поєднується з комічним і навпаки, розвивається жанр трагікомедії. Замість «любовних трикутників», таємниць, кримінальних злочинів (зовнішньої інтриги),


20

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

у центрі уваги — ідейні конфлікти (Б. Шоу), внутрішня прихована інтрига (М. Метерлінк), складна гра підтекстів (А. Чехов).

Герої відзначаються суперечливими характерами, інколи важко визначити, хто з них головний персонаж (як, наприклад, у А. Чехова). Дійові особи розмовляють сучасною літературною мовою, використовуючи побутову та жаргонну лексику. П'єси більше не мають зрозумілого, завершеного закінчення: читачеві й глядачеві пропонується відкритий проблемний фінал — запрошення до дискусії, роздумів і власних висновків.

«Нова драма» стала одним із найцікавіших загальноєвропейських явищ, яке зробило свій вагомий внесок у справу гуманізації суспільства.

♦ Назвіть риси «осучаснення» драми на зламі століть. (Герої
звичайні люди; конфлікт внутрішній; мова сучасна; фі
нал
незавершений; проблеми актуальні.)

2. Перегляд і коментування ілюстративних матеріалів, відео-та аудіозаписів вистав, музики до них

V. Закріплення знань, умінь і навичок

 1.  Створення опорно-логічного конспекта за матеріалами лекції
 2.  Робота з висловлюванням Дж. Б. Шоу

Уставте пропущені слова у висловлювання і прокоментуйте його.

Мої п'єси вимагають не режисури. У них повинні ... гамір і шум справжнього життя, крізь яке час від часу ... поезія.

Слова для використання

Співати, вихваляється; лунати, прозирає; заважати, ліпиться; шуміти, сидить.

VI. Домашнє завдання

Знати основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX — початку XX ст.

Прочитати п'єсу Г. Ібсена «Ляльковий дім».

Підготувати повідомлення про історичну й соціальну ситуацію в Норвегії XIX ст.

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

• На уроці мене зацікавило...


І семестр. Вступ. Із драматургії кінця XIX — початку XX ст.

 21

УРОК № 2

Тема. Життєвий і творчий шлях норвезького письменника, зачинателя європейської «нової драматургії» Генріка Ібсена Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника; розвивати навички сприйняття інформації на слух, виділення головного, висловлення своєї думки про почуте й прочитане; виховувати інтерес до літератури, прагнення до самовдосконалення. Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до його біографії, видання творів, ілюстрації до них; зображення краєвидів Норвегії. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. «Під шум великих міжнародних бур я зі свого боку воював із маленьким суспільством, до якого був прикутий волею обставин і життєвих умов», — писав у своїх спогадах Генрік Ібсен, видатний норвезький драматург другої половини XIX ст., п'єси якого ось уже понад 130 років не сходять зі сцен театрів у всьому світі. У чому ж полягає секрет мистецького довголіття творів Ібсена? Передусім у тому, що письменник глибоко вірив у цінність окремої особистості, протестував проти розчинення її в безликій людській масі. Головний мотив його творчості — заклик до людей реалізувати своє справжнє покликання, але в жодному разі не за рахунок чужого щастя чи навіть життя.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Актуалізація опорних знань

 1.  Розповісти про риси європейської «нової драматургії», її найвизначніших представників.
 2.  З якою метою драматурги завершували п'єси «відкритим фіналом»?

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Повідомлення учня про історичну й соціальну ситуацію в Норвегії XIX ст.


22

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

2. Слово вчителя (міні-лекція)

— Генрік Ібсен народився в Шиєні — норвезькому містечку лісорубів. Дитинство його було самотнє й безрадісне. Особливо нещасливим стало життя після того, як розорилася батькова торговельна фірма. У 15 років його відправили до Гримстада вчитися на помічника аптекаря. Там він провів 6 років, жив у мансарді на скромну платню. Юнака приваблювали поезія, літературна праця. Генрік почав писати вірші. Перша п'єса Ібсена «Катиліна» — історична драма — особливого успіху не мала. 1852 року він приїхав до Бергена, очолив молодий норвезький театр. Ібсен у театрі займався всім — від підмітання сцени до режисури, що допомогло йому пізнати сценічні умовності того часу, традиції, канони, які потім йому захотілося зруйнувати. Дирекція театру відправила Ібсена в Данію та Німеччину — набувати досвіду. Його власні п'єси вже починають помічати. У 1857-1864 роках драматург перебував у Кристіанії, і це один із найважчих у його житті періодів. З одного боку — матеріальна скрута, з іншого — уперте невизнання з боку норвезької буржуазної публіки та преси, що перебували під данським впливом і чинили опір проникненню національних творів на столичну сцену.

♦ Як ви розцінюєте таку поведінку драматурга — обстоювати на
ціональне й перебувати в матеріальній скруті, але не піддатися
модному данському впливу, завдяки якому можна було б стати
багатим та успішним?

1864 року Ібсен виїхав із Норвегії. Це добровільне вигнання тривало аж 27 років.

Ібсен одружився із Сюзанною Торесен, яка стала його вірним другом на все життя. У них народився син. Родина жила то в Італії, то в Німеччині. Перші твори, які принесли драматургові світову популярність, — «Бранд» (1866) і «Пер Гюнт» (1867). Вони в романтичному світлі змальовували конфлікт людини з її оточенням і показували існуючу безодню між героїчними пориваннями та дійсністю, між реальністю та ідеалізмом.

У наступних творах письменник схиляється до реалізму.

1891 року Ібсен повернувся на батьківщину. А через сім років Норвегія урочисто святкувала 70-річчя видатного письменника. Не стало його 1906 року.

♦ Які риси характеру Генріка Ібсена ви б визначили?

V. Закріплення знань, умінь і навичок Прокоментуйте!

♦ Прокоментуйте слова Г. Ібсена: «П'єса не закінчується з па
дінням завіси після п'ятої дії: справжній фінал — поза її


І семестр. Вступ. Із драматургії кінця XIX — початку XX ст.

 23

межами... Справа кожного читача чи глядача самому дійти до цього фіналу через особисту творчість».

VI. Домашнє завдання

Знайти додатково факти біографії та творчості письменника, знати зміст п'єси Г. Ібсена «Ляльковий дім».

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Закінчіть речення:

Мені запам'яталося...

До театру, драматургії я ставлюся...

Я зацікавився (зацікавилася) (не за- Генрікібсен цікавився (не зацікавилася)) творчістю Ібсена тому, що...

УРОК № З

Тема. Твір Генріка Ібсена «Ляльковий дім»       соціально-психологічна драма. Сюжет. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п'єсі Мета: допомогти учням засвоїти ідейно-художній зміст, сюжет драматичного твору; розвивати навички виразного читання за особами, переказу драматичних творів, виділення ключових епізодів, їх коментування; виховувати інтерес до літератури, аналітичне мислення, естетичний смак. Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Давньогрецький драматург Арістофан ще двадцять три століття тому писав про жінок: «Обійтися без них так само важко, як і жити з ними». Сучасні чоловіки із цим, мабуть,


24

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

погодяться, а сучасні жінки, напевно, те саме скажуть про чоловіків. Не є секретом, що чоловік і жінка по-різному сприймають світ, по-різному думають і діють. Як же знайти гармонію в їхніх взаєми-нах, як зробити сім'ю щасливою? Як наповнити родинну оселю добром, радістю та щирими почуттями? Про це йдеться в драмі Г. 16-сена «Ляльковий дім», і про це — наш урок.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Актуалізація опорних знань

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

 1.  Знайомство з героями п'єси, виділення ключових епізодів у дії першій
 2.  Евристична бесіда

Яка атмосфера панувала в домі адвоката Хельмера?

Що видається трохи дивним у взаєминах подружжя?

Чому Нора просить чоловіка зробити їй різдвяний подарунок грошима?

Чи можна вважати Хельмера скупим або економним?

Як характеризують Нору її взаємини з Крістіною?

Про що свідчить зізнання фру Лінне щодо того, що їй тепер нема про кого піклуватися?

Як характеризує Нору її зізнання подрузі про борги?

Як Нора ставиться до своїх дітей?

Прокоментуйте висловлювання героїв:

«Крогстад. Закон не цікавиться причинами. Нора. То поганий, виходить, цей закон...»

Як Хельмер, за його словами, ставиться до тих, хто схибив у житті?

Відгук яких ідей звучить у словах Хельмера: «Майже всі, хто рано схибив у житті, мали брехливих матерів»?

Чому Нора злякалася й не допустила до себе дітей?

Чому, на ваш погляд, автор подає таку деталь: «У кутку, біля піаніно, стоїть обібрана, обтріпана, з обгорілими свічками ялинка», — у той час, коли в домі Нори завжди гарно, затишно?

Про що свідчать такі деталі й характеристики Хельмера: «Тор-вальд — великий майстер улаштовувати все витончено й красиво»; «Хельмер учить дружину танцювати тарантелу й мріє про її успіх на вечірці в консула»?


І семестр. Вступ. Із драматургії кінця XIX — початку XX ст.

 25

Чи правда те, що говорить Хельмер дружині: «...Повір, у мене вистачить і мужності, і сили. Побачиш, я така людина, яка може все взяти на себе»?

Як Нора пояснює хворобу лікаря Ранка?

Що задумала Нора, почувши погрози Крогстада й роздуми чоловіка щодо нечесності?

Чому подруга фру Лінне радила Норі розповісти все чоловікові й не завадила Крогстаду передати Хельмерові листа зі звинувачуваннями на адресу Нори?

Чи справді Хельмер — чесна людина?

Як розкривається характер Хельмера у таких словах і наскільки вони, на ваш погляд, щирі: «Ти любила мене, як дружина повинна любити чоловіка. Ти не змогла тільки гарненько розібратися в засобах. Але, певне, ти гадаєш, що я менше любитиму тебе через те, що ти не здібна діяти самостійно? Ні-ні, сміло зіприся на мене, я буду тобі порадником, керівником. Я не був би мужчиною, якби саме ця жіноча безпорадність не робила тебе вдвоє милішою в моїх очах. Ти не думай більше про ті різки слова, які вирвались у мене у хвилину першого переляку, коли мені здалося, що все навколо мене рушиться. Я простив тобі, Норо. Клянуся тобі, я простив тобі»?

3. Робота зі схемою «Герої п'єси Г. Ібсена "Ляльковий дім"»

Доповніть опорну схему, уписавши визначення взаємин між ге
роями.

не довіряє

залежить

Крогстад

Хельмер

фру Лінне

Нора

4. Особливості «нової драми»

Наведіть приклади зображення автором соціальних відносин та розкриття психології героїв, адже цей твір за жанром є соціально-психологічним.


26

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Учитель. Наприкінці XIX ст. драматурги-новатори, зокрема й Г. Ібсен, виступали із різким запереченням «добре зроблених п'єс», де головне — закручена інтрига, легко впізнавані, чорно-білі постаті персонажів, стрімкий діалог, багато сліз, сміху, бурхливих пристрастей. Драматичний конфлікт (зіткнення) знаходився здебільшого в площині «людина — суспільство», «дійсність — фантазія, мрія, уява» та ін.

У драматичних творах нового типу, зокрема ібсенівських, акцент із зовнішньої дії переноситься на внутрішню: на сцені у звичному для театру сенсі майже «нічого не відбувається»; герої майже нерухомі, просто йде розмова, думка протистоїть думці, головною ж є напруження внутрішнє, непомітне оку глядача; зазвичай конфлікт драми Ібсена зав'язується ще до того, як починається власне її дія (так, Нора підписала фіктивний вексель до початку дії І п'єси «Ляльковий дім»); «нові драми» мають відкритий фінал, тобто після закінчення п'єси достеменно невідомо, як саме розв'яжеться конфлікт.

Примітка. Останній абзац виступу вчителя учні записують у зошити.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Інтерактивний прийом «Мозковий штурм»

• Як вислів Соломона стосується Нори: «Мудра жінка будує свій
дім, а безумна своєю рукою руйнує його»? Яка, на вашу думку,
героїня — мудра чи безумна? Чому Нора не зізналася чоловіко
ві ні відразу, ні потім?

VI. Домашнє завдання

Повторити зміст дій II і III п'єси, уміти переказувати й аналізувати події твору.

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Закінчіть речення:

Мене вразило...

Я не думав(-ла), що драматичний твір може...

Проблема сім'ї — це...


І семестр. Вступ. Із драматургії кінця XIX — початку XX ст.

 27

УРОК № 4

Тема. Аналітична композиція п'єси Генріка Ібсена «Ляльковий дім». Образ Нори Мета: допомогти учням усвідомити особливості композиції п'єси, складність і новаторство образу головної героїні; розвивати аналітичне мислення, уміння оцінювати прочитане, зіставляти явища літератури й життя, обґрунтовувати свої твердження; виховувати найкращі людські якості, прагнення до самовдосконалення. Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до твору, аудіозапис «Тарантели»; таблиця «Зовнішні та внутрішні прояви душі Нори». Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Генрік Ібсен зазначав, що п'єсу написано заради заключної сцени, яка сприймалася як скандал. У суспільстві виникли такі бурхливі суперечки, що подекуди у вітальнях вивіпіували оголошення: «Просимо не говорити про "Ляльковий дім"». Дискусія переходила зі сцени в зал до глядачів, далі — у приватні салони й вітальні. Чи спонукає п'єса сучасного читача до роздумів? Чи лише про жіночу емансипацію в ній ідеться? Над цими та багатьма іншими питаннями поміркуємо сьогодні на уроці.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Актуалізація опорних знань

Літературний диктант

 1.  Як Хельмер називав свою дружину? (Білочка, жайворонок)
 2.  Який подарунок просила Нора в чоловіка на Різдво? (Гроші)
 3.  Хто така фру Лінне і чому Нора довіряє їй свою таємницю? (Подруга; щоб не думала, що вона така легковажна й безтурботна.)
 4.  Чому раділа сім'я Хельмерів напередодні Різдва? (Чоловік посів високу посаду й сім'я буде добре забезпечена.)
 5.  Що просить Крогстад у Нори? (Заступитися за нього перед чоловіком, щоб той його не звільняв.)
 6.  Чому Крогстад шантажує Нору? (Вона заборгувала йому, подала вексель батька з підробленим підписом.)
 7.  


28

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

 1.  Чому Нора так зробила? (Щоб урятувати чоловіка й не тривожити дуже хворого батька.)
 2.  Чому Нора не допускає до себе дітей? (Щоб їм не зашкодити, адже вважає себе негідною їх виховувати.)
 3.  Як відповів Хельмер на настійливе прохання щодо Крогстада? (Відмовив)

 1.  Що надумала Нора в безвихідній, на її думку, ситуації і чому не здійснила? (Вчинити самогубство; забракло духу)
 2.  Що запропонувала фру Лінне Крогстаду й чому? (Об'єднатися; щоб мати, для кого жити)
 3.  На яке «диво» очікувала Нора? (Що чоловік візьме її провину на себе, зрозуміє та підтримає.)

IV. Формування вмінь і навичок

1. Слово вчителя

— Драма «Ляльковий дім» мала ще й іншу назву — «Нора». Отже, у центрі уваги драматурга — Нора, дружина адвоката Хель-мера. Оскільки це «п'єса про людську душу», то можна говорити про її прояви — зовнішні та приховані, внутрішні. Розглянемо таблицю.

Внутрішні, таємні

Серйозна, відповідальна, еко-
ньому ви-       номна, змучена серйозними про-
гляді
 блемами (зокрема боргу)

У поведінці   Думає про те, як зберегти

таємницю, багато працює, щоб покрити витрату грошей на по- гашення боргу

Підробляє вексель, щоб урятувати чоловіка; розповідає подрузі, бо не відчуває підтримки чоловіка, дуже самотня; рішуче пориває з чоловіком, зрозумівши, що вона для нього лише «лялька»

Любить, догоджає, інко-   Уставленні   Очікує на «диво»
ли через силу
 до чоловіка

Любить над усе, дбає про  Ц ставленні   Боїться, що її «злочин» вплине
їхнє виховання, розви-      до дітей
 на них, уважає себе негідною їх

ток виховувати

Дружелюбна, добра, У ставленні   Доброзичлива, готова допомогти

співчутлива до інших

Зовнішні, відкриті

Молода, енергійна, весе-   У зовніш-ла, безтурботна

Думає про задоволення, про те, як розважити свого чоловіка, довести йому своє кохання

Дбає про своє «родинне     У вчинках гніздечко», грається з дітьми

Зовнішні та внутрішні прояви душі Нори Прояви


І семестр. Вступ. Із драматургії кінця XIX — початку XX ст.

 29

2. Міні-диспут

♦ Чи згодні ви з тим, що Нора — «жахлива матір», адже покинула трьох дітей заради утвердження свого «Я»?

3. Продовження слова вчителя

— Композиція п'єси «Ляльковий дім» має аналітичний характер. Аналітизм її полягає в тому, що твір розпочинається показом зовнішньої ілюзії щастя, а закінчується катастрофою. Драматург доводить, що злагода, комфорт, у яких живуть його персонажі, а також нібито доброзичливі взаємини між ними є оманою. У такий спосіб він розкриває суперечності сучасного йому світу. Але драму Г. Ібсена називають не тільки аналітичною, але й інтелектуально-аналітичною, бо вона завершується інтелектуальним осмисленням персонажами власного життя. Проте герої Ібсена не є рупорами його ідей. Вони промовляють те, що диктує їм логіка власного характеру, психологічну глибину якого майстерно розкриває письменник.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Інтерактивна вправа «Займи позицію»

1) Чи любив Хельмер свою дружину?

Так

 Не зовсім

 Ні

2) Чи була фру Лінне справжньою подругою?

Так

 Не зовсім

 Ні

3) Чи є Крогстад негативним персонажем?

Так

 Не зовсім

 Ні

(Учні мають обґрунтувати свої позиції.)

VI. Домашнє завдання

Характеризувати образи драми. Аналізувати композицію твору.

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Закінчіть речення:

Я не вірю, що...

Мені сподобалася думка про те...

Я думаю, що в наш час...


зо

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

УРОК № 5

Тема. Новаторство драматурга Генріка Ібсена, художні особливості його твору «Ляльковий дім». Роль письменника в розвитку нової європейської драматургії («ібсенізм») Мета: повторити й узагальнити вивчене, допомогти учням усвідомити новаторські риси у творчості драматурга, художні особливості п'єси; розвивати аналітичне, образне мислення, уміння висловлювати свої думки та толерантно їх відстоювати, наводячи цитати й приклади з тексту; виховувати повагу до людської гідності, прагнення до самовдосконалення. Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: систематизація й узагальнення вивченого.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. «Чоловік і жінка, немов цар і цариця, увінчані кожен своєю короною. І він, і вона правлять своїм світом посеред роду людського. У кожного з них — свої особливі права. Чоловік — це зовнішній бік світу, а жінка — внутрішній, прихований; чоловік завойовує і підкоряє, а жінка як невичерпне підземне джерело, яке дає силу дереву життя», — говорив мудрець Еліягу Кі. Ми можемо із цим погоджуватися чи не погоджуватися, але всі, напевне, визнають ту істину, що чоловік і жінка — рівноправні представники роду людського, які не можуть обійтися одне без одного. Тому несправедливо, коли хтось когось уважає істотою нижчого сорту, рангу. Це довела ібсенівська героїня Нора, яка, не зважаючи на традиції та існуючу мораль, різко виступила проти приниження її особистості. «Ляльковий дім» їй не підійшов. Про це та багато іншого — сьогодні на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Повторення, систематизація й узагальнення вивченого

1. Повідомлення вчителя (або учня) про прототип Нори

— В образу Нори є цілком реальний прототип. Це дансько-норвезька письменниця Лаура Кілер (1849-1932). Під впливом ібсенівської п'єси «Бранд»  19-річна дівчина написала книжку


І семестр. Вступ. Із драматургії кінця XIX — початку XX ст.

 31

«Дочки Бранда», яка вийшла 1869 року під псевдонімом. Ібсен познайомився з Лаурою і порадив їй зайнятися літературою; між ними зав'язалася дружба.

Лаура одружилася з любові, але її неврівноважений чоловік болісно сприймав нестачу грошей. Дружина намагалася захистити його від матеріальних проблем і, коли він захворів, звернулася по допомогу до свого багатого батька, однак той відмовив дочці. Тоді вона, таємно від усіх, позичила гроші в одному з норвезьких банків, а поручився за неї впливовий друг. Коли не стало й цих грошей, Лаура позичила знову, але не змогла повернути борг вчасно. У відчаї жінка хотіла видати фальшивий вексель, та вчасно схаменулася. Згодом про все довідався чоловік, який спочатку співчував Лаурі, а потім під впливом родичів, друзів та знайомих різко змінив ставлення до дружини й почав вимагати розлучення. Дітей у неї відібрали, а її оголосили психічно хворою. (Пізніше, на прохання чоловіка, Лаура повернулася і в сім'ю, і в літературу.)

Нора і Лаура мають багато спільного, але є й істотна різниця: Нора сама йде з дому, сама протиставляє себе суспільству — це її свідоме рішення.

2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Які повороти сюжету можливі (інші ситуації, відмінні від авторської)?

 1.  Творча робота. Розробка нових сюжетних ліній п'єси «Ляльковий дім» (у парах)
 2.  Розв'язання проблемних питань та завдань

У чому полягає символічність назви п'єси Г. Ібсена «Ляльковий дім»?

Розшифруйте ланцюжок «дочка —» лялька-жінка —» людина-борець».

Доведіть, що «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма.

Визначте риси «нової драми».

5. Слово вчителя

— Внесок Г. Ібсена в розвиток театру надзвичайно вагомий і розмаїтий, тож не дивно, що під його впливом перебували як представники соціально-критичного театру (Г. Гауптман, Б. Шоу, Д. Голсуорсі), так і драматурги-символісти (М. Метерлінк). Виник навіть термін «ібсенізм».

Проте Ібсен став новатором не лише в драматургії. Він був сміливим мислителем, який не боявся переоцінювати загальновизнані ідеали. М. Бердяєв, відомий російський філософ, підкреслював


32

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

радикалізм і максималізм його сумнівів: «Ібсен із геніальною гостротою відчув і поставив проблему особистої долі та проблему конфлікту творчості й життя». Цілком закономірно, що ім'я Ібсена завжди згадують поряд з іншими володарями думок і порушниками спокою того часу.

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до бесіди з позакласного читання; підготувати повідомлення (індивідуально) про сценічну історію п'єси; прочитати п'єсу А. П. Чехова «Вишневий сад».

V. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Закінчіть речення:

Я зрозумів (зрозуміла)...

Сімейне щастя в родині Хельмерів, на мою думку, не склалося тому, що...

Новаторство Ібсена полягає в тому...

УРОК № 6

Тема. Позакласне читання. Твір Антона Павловича Чехова

«Вишневий сад» Мета: допомогти учням з'ясувати зміст, ідейно-художні особливості самостійно прочитаного твору; усвідомити особливості чеховських п'єс; розвивати навички самостійного читання, аналізу драматичних творів, висловлювання власних вражень і думок, їх обґрунтування, проведення паралелей із сучасністю; виховувати любов до книги, повагу до рідної домівки, Батьківщини, до свого коріння. Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до твору. Тип уроку: бесіда з позакласного читання.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Одна художня книжка для розуміння історичних процесів, розвитку людської свідомості може дати інколи більше,


І семестр. Вступ. Із драматургії кінця XIX — початку XX ст.

 33

ніж томи історії. До таких творів належать драми А. П. Чехова. З однією із них ви ознайомилися самостійно, і вона, сподіваюся, доповнила ваш знання та враження про творчість видатного російського письменника, дала можливість зрозуміти, що за буденним життям, яке показав Чехов, за складним і суперечливим духовним світом персонажів криється доля цілого народу. Герої розуміють, що наближаються суспільні зміни, тільки ставляться до цього по-різному — зі смутком, острахом або зі сподіванням на краще.

«Прийшов час, насувається на всіх нас громада, готується велика, сильна буря, яка йде, наближається й незабаром струсить із нашого суспільства лінь, байдужість, упередженість до праці, гнилу нудьгу»,— говорить один із героїв п'єси Чехова «Три сестри». Чим п'єса «Вишневий сад» приваблює не лише сучасних театралів, але й широкий загал читачів, спробуємо розібратися на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Робота над темою уроку

 1.  Переказ змісту п'єси «Вишневий сад» «ланцюжком», складання «сюжетного ланцюжка»
 2.  Повідомлення учня (або вчителя) про сценічну історію п'єси
 3.  Слово вчителя

А. П. Чехов довго не міг дібрати назву для своєї п'єси. Ось уривок зі спогадів К. Станіславського: «Мені пощастило спостерігати збоку за процесом створення Чеховим його п'єси "Вишневий сад".

Слухайте, я ж знайшов чудову назву для п'єси. Чудову! — повідомив він...

Яку?— захвилювався я.

"Вишневий сад",— і він зайшовся радісним сміхом.

Я не зрозумів причини його радості й не знайшов нічого особливого в назві.

— Слухайте, не "Вишневий", а "Вишневий сад",— оголосив він...

...Цього разу я зрозумів тонкість: "Вишневий сад" — це діловий, комерційний сад, що дає прибуток. Такий сад потрібен і тепер. А "Вишневий сад" прибутку не дає, він зберігає в собі й своїй квітучій білизні поезію колишнього панського життя. Такий сад росте і квітне для примхи, для очей розпещених естетів. Шкода знищувати його, а треба, бо процес економічного розвитку країни цього потребує».


34

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

 1.  Складання анотації до твору А. П. Чехова «Вишневий сад»
 2.  Обмін враженнями про твір
 3.  Слово вчителя

— Цікаво, що до цього часу серед літературознавців та читачів точаться суперечки стосовно образів п'єси «Вишневий сад», її жанру (сам автор назвав твір комедією, хоча цей твір скоріше трагікомедія). Це пов'язано з особливостями чеховської драматургії: у його п'єсах немає поділу на позитивних і негативних персонажів, головних та другорядних; дія більше стосується внутрішнього життя, аніж зовнішнього.

7. Аналітичне коментування

Завдання

Прокоментуйте уривок зі статті початку XX ст. «До снів» у журналі «Русская речь» і скажіть, як вона стосується теми, яку ми розглядаємо.

«Ми розтринькали ту моральну енергію й силу, яку отримали від наших предків у спадок... Ми так довго носилися з улюбленою нами хандрою і нудьгою, що самі напустили туману на все довкола і, нарешті, перестали розуміти, за чим, власне, ми хандримо. Добазікалися до вподобаного слова «прострація, нестача сил» — і радіємо! І говоримо це, лежачи на дивані... Ми себе величаємо «виснаженими». Чим? Виснаженням як наслідком тривалої непосильної праці? Ні, ніякої особливої праці не було... Чим же? Фразою! Жалюгідними словами! Ми отримали хронічний катар* душі...»

8. Евристична бесіда, виконання завдань
пошуково-дослідницького характеру (у парах)

На які групи можна поділити персонажів п' єси « Вишневий сад » як представників різних часів? (Раневська, Гаєв, Фірс минуле; Лопахін, Яша теперішнє; Аня, Трофімов майбутнє.)

Як співвідносяться в п'єсі зовнішня і внутрішня дії? (Основні дії винесені за сцену власне торги, життя Раневської та ін., на сцені лише переживання героїв через події.)

Наведіть приклади поєднання трагічного й комічного. (Гаєв із його пишномовністю та практичною безпорадністю, Яша з його нахабством, Фірс добровільний раб, Раневська щедра, розорюючи дітей, Єпіходов суцільне нещастя та ін.)

Охарактеризувавши образи Раневської, Гаєва і Фірса, визначте, як Чехов трактує проблему історичного минулого Росії. (Герої

Катар — запалення слизової оболонки якого-небудь органа.


І семестр. Вступ. Із драматургії кінця XIX — початку XX ст.

 35

живуть минулим, бачать у ньому лише хороше, неспроможні адаптуватися до дійсності й губляться перед нею.)

Чи дійсно Лопахін — переможець життя? Відповідь обґрунтуйте.

Яку роль у творі відведено образу Яші?

Чи можна назвати Петю Трофімова пророком майбутнього, тим, за ким це майбутнє? Чому?

Кому з героїв ви найбільше симпатизуєте? Поясніть свою думку.

9. Характеристика героїв п'єси через їхні портрети — «зовнішні» та «внутрішні» (психологічні)

Любов Андріївна Раневська

Зовнішнє

Внутрішнє

Безтурботна дворянка, яка старіє; витратила всі свої статки на коханця; не знає ціни грошам, живе одним днем

Нещасна жінка, яка втратила чоловіка, сина, батьківщину, маєток, не має змоги розлучитися з минулим; віддано кохає свого обранця, незважаючи на те що він підло використовує її та ін.

Єрмолай Олексійович Лопахін

Зовнішнє

Внутрішнє

Діловитий, енергійний підприємець; завзятий, азартний, розумний, здібний, працьовитий

Раб грошей; не здатен кохати; разом із тим людина з «душею артиста» та ін.

10. Самостійна робота: запис висновків

Очікувані відповіді

Герої «Вишневого саду» страждають кожний окремо, один одного не розуміють і не можуть зрозуміти; добрі почуття, душевна прихильність нікого не зігрівають, тому їхнє життя сіре, сумне і нещасливе; більшість героїв просто не здатні до корисної діяльності, яка б допомагала іншим; вишневий сад — символічний образ.

IV. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про вплив ідей філософів на розвиток мистецтва (див. наступний урок).

V. Підсумки уроку


36

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

УРОК № 7

Тема. Бурхливий, суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в першій половині XX ст. Зміна світоглядних та естетичних систем. Складність і неоднозначність художнього процесу цього періоду Мета: ознайомити учнів з основними тенденціями суспільно-історичного та мистецького розвитку першої половини XX ст., розвивати навички самостійної роботи із джерелами інформації, уміння виділяти головне та висловлювати про нього судження, розширювати кругозір учнів; виховувати інтерес до мистецтва, літератури, естетичний смак. Обладнання: портрети найвідоміших філософів (Ф. Ніцше, 3. Фрей-да, К. Маркса, А. Берґсона та ін.), представників літератури першої половини XX ст. різних напрямів; картини представників модернізму; ілюстративні матеріали до характеристики доби. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

— «Утрачено рівновагу між людиною і природою, між життям і мистецтвом, між наукою і музикою, між цивілізацією і культурою»,— писав про початок XX ст. російський поет Олександр Блок. Про бурхливий і суперечливий суспільно-історичний розвиток світу першої половини XX ст., його неоднозначні зв'язки з культурним і літературним процесом, зміну світоглядних та естетичних систем, виникнення нових літературних напрямів, стилів і жанрів і йтиметься на сьогодніпіньому уроці.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Актуалізація опорних знань

Складання таблиці найважливіших історичних подій, відкриттів у галузі науки й техніки першої половини XX ст.


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 37

Історія

НТП (науково-технічний прогрес)

Відкриття в природничих науках

Перша світова війна Революції Громадянські війни Тоталітарні режими Друга світова війна

Винайдення телефону, радіо, кінематографу, широке використання електроенергії

Створення клітинної та еволюційної теорій

♦ Як ви думаєте, яким чином розглянуті нами події вплинули на мистецтво? (Вони спонукали митців до пошуку нових шляхів осмислення дійсності, форм і суті відображення.)

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди

— Літературознавці визначають такі умовні історичні періоди розвитку літератури: перший — від подій Паризької комуни до Першої світової війни (1871-1914); другий — коли народжувалася нова література, що пройшла випробування революціями та війнами (1914-1945 рр.); третій — осягнення глобальних катаклізмів епохи (1945-1985 рр.).

Бурхливий і суперечливий суспільно-історичний розвиток світу позначився на світоглядних та естетичних системах, на мистецтві й літературі. Адже там, де, на перший погляд, панували правопорядок, мораль, релігія, раптом завирувала стихія, яку не можна було осягнути розумом: жорстока ринкова боротьба в промисловості, нищівні імперіалістичні та громадянські війни, соціальні революції, тоталітарні режими.

Сувора дійсність, невпевненість у майбутньому породжували песимістичні настрої; людина втрачала свою значимість, індивідуальність. У духовному житті західного суспільства філософія разом із мистецтвом і наукою почала шукати шляхи подолання кризових ситуацій, прагнула стати духовною опорою для людини.

Представники нової філософської думки А. Шопенгауер, Ф. Ніц-ше, С. К'єркегор, 3. Фрейд та ін. розглядали життєві явища в їхній мінливості й суперечливості; об'єктом дослідження вони обрали сучасну їм людину з її радощами й сподіваннями, прикрощами й негараздами, людину, яка відчувала себе пригніченим і знеособленим «гвинтиком» адської суспільної машини.

Артур Шопенгауер, зокрема, уважав, що глибинною сутністю всього живого є ірраціональна егоїстична «світова воля». Обґрунтувавши вимоги життєвих страждань, філософ попереджав про відсутність будь-якої можливості порятунку, окрім утрати волі до


38

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

життя. Його концепція вплинула на розвиток декадентського мистецтва, яке, у свою чергу, стало підґрунтям одного з напрямів модернізму — символізму.

Згідно з «філософією життя», одним із засновників якої був Фрідріх Ніцше, людина сама стає змістом і мірилом цінності всіх речей, оскільки сама є творцем і має можливість повірити у власну цінність». Мислитель застерігав від безглуздих пошуків Божої допомоги, бо «померли добрі боги», людина залишилася наодинці зі своєю могутністю та своїми слабкостями. Філософські висновки Ф. Ніцше багато в чому позначилися на творчості експресіоністів та футуристів.

Німецький філософ, проголосивши ідеї «смерті Бога» — «надлюдини», яка є вільною від усталених моральних норм і керується «волею до влади», розробив концепцію історико-культурного розвитку як безперервного чергування «діонісійської» ірраціональної та «аполлонівської» стихій. Ідеями Ніцше у звульгаризованій формі керувалася гітлерівська ідеологія.

Не менш вагомою була наукова концепція Анрі Берґсона, французького філософа, згідно з якого розум, що керується меркантильністю, може дати людям лише знання нижчого ґатунку. Оскільки життя є ірраціональним, забезпечити вищі знання про нього може тільки інтуїція, раптове прозріння. Думки мислителя значною мірою вплинули на остаточне формування експресіонізму. А. Берґсон став засновником інтуїтивізму, критиком інтелектуального й аналітичного пізнання; він створив концепцію «життєвого прориву».

Великий вплив на розвиток літератури модернізму мала психоаналітична теорія австрійського лікаря-психіатра Зиґмунда Фрей-да, який звернув увагу на існування підсвідомих механізмів у психіці людини (так званих «комплексів»). Філософ розглядав психіку людини як поєднання трьох елементів: природне «я» — носій плотських бажань — підсвідомість; раціоналістичне «я» — свідомість; моральне «я» — позасвідомість. Між усіма елементами особистості відбувається боротьба, жертвою якої є людина. Ця філософська й водночас психологічна концепція позначилася на розвитку сюрреалізму.

♦ Як ви вважаєте, що спричинило оновлення мистецтва в першій половині XX ст.?

Таким чином, політична, ідеологічна й економічна кризи сприяли виникненню нових філософських теорій, глибокому структурному перевороту в естетичній свідомості та художній творчості, появі нової системи літературних напрямів, стилів і жанрів.


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 39

2. Повідомлення учнів про вплив ідей інших філософів на розвиток мистецтва

Стислий зміст повідомлення

Карл Маркс (1818-1883) — німецький філософ, теоретик і діяч комуністичного руху; засновник марксизму — філософської, економічної, соціально-політичної теорії, яка була покладена в основу комуністичної ідеології, склала підмурівок соціалістичного реалізму.

Освальд Шпенґлер (1880-1936) — німецький філософ; розробив концепцію культури як низки незалежних одна від одної, локальних, замкнених у собі культур, а також теорію протистояння «культури» і «цивілізації».

Хосе Ортеґа-і-Ґассет (1883-1955) — іспанський філософ та есеїст, провідник іспанського руху відродження; досліджував феномени «епохи мас», розриву новаторського мистецтва з культурною традицією на початку XX ст.

Серен К'єркегор (1813-1855) — датський філософ; розвинув проблему сенсу людського життя у світі, що втратив стабільність. Він обстоював радикальну самотність людини, її свободу перед «загальним» — світом культури, визначаючи як основні параметри буття можливість вибору, страх і відчай.

Карл Ґюстав Юнг (1875-1961) — австрійський філософ і пси-хоаналітик; спробував пояснити питання історії через призму позасвідомої діяльності людської душі. Йому належить обґрунтування наявності двох типів людської особистості — екстравертивного й інтровертивного обґрунтування терміна «самопізнання» як життєвої мети людини в оволодінні всім спектром власних можливостей, уведення терміна «індивідуація» для позначення погодженості психологічних структур душі. Бажання науковця зазирнути за межі набутого поколіннями досвіду, що зберігається в спогадах конкретного індивіда, сприяло перетворенню психоаналізу на філософію культури.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Аналітична робота

Уставте пропущене слово у висловлювання філософа Артура Шопенгауера, який стверджував, що «для щастя людського життя найістотнішим є те, що людина ... в самій собі».

Слова для використання Має; робить; виписує; думає.


40

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

VI. Домашнє завдання

Розповідати про суспільно-історичний розвиток світу в першій половині XX ст., провідні тенденції літературного процесу цього періоду.

Називати провідних філософів та їхні основні теорії.

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: •   Із філософських ідей мені видалася найцікавішою...

УРОК № 8

Тема. Модернізм як неокласична модель культури, найновіше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту XX ст. Авангардизм і його основні течії. Доля реалізму. Елітарна та масова культури Мета: ознайомити учнів з поняттями «модернізм», «авангардизм» , їх течіями, видозмінами реалізму, елітарної та масової культури; розвивати навички визначення провідних тенденцій у мистецтві, самостійної роботи із джерелами інформації, оцінювання культурно-мистецьких явищ; виховувати прагнення до культурної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів. Обладнання: зразки творів різних течій мистецтва, зокрема й літератури. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Перша половина XX ст. в літературі позначена активним творчим пошуком нових шляхів відтворення подій, сучасних чи історичних. Одні письменники прагнули зображувати життя у впізнаваних формах, без прикрас, інші в метафоричності шукали й знаходили можливості для творення алегоричних картин буття. Саме в цей час чи не найяскравіше виявилася суперечлива сутність людини, яка прагне добра, потерпає за нього, але часто коїть зле,


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 41

забувши, що зло може породити лише зло. Німецький поет Ернст Шумахер писав про це так: «Людина добра, але вона вбиває брата свого, зраджує свого ближнього. Душить таку, як і сама, спопеляє інших, несе світу смерть. Людина добра, бо помирає заради свого брата, заступається за ближнього. Допомагає такій, як сама, братається з іншими, несе світу життя. Людина — добра. Зліва, де б'ється серце світу, бачить поет супутників своєї мрії, прийдешніх найкращих людей».

Про людину та її самовираження в мистецтві поговоримо на сього дніпіньому уроці.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Актуалізація опорних знань

Клоуз-тести

Продовжте речення.

 1.  Основні історичні події першої половини XX ст. ...
 2.  Провідні філософи цієї доби...
 3.  Глибокий структурний переворот в естетичній свідомості та художній творчості в першій половині XX ст. відбувся через...
 4.  Основна теорія Ф. Ніцше полягає в...
 5.  3. Фрейд визначив роль...
 6.  Сукупність літературно-мистецьких течій на зламі століть має назву...

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Лекція вчителя з демонстрацією ілюстрацій та роботою зі словником літературознавчих термінів

— Якщо у виборі тем, сюжетів, образів письменники завжди так чи інакше прикуті до свого часу, бо не митець обирає час, а час — митця, то форми художнього зображення розвиваються не за законами історії, а за законами мистецтва, які щонайменше залежать від перебігу політичних подій. Адже мистецтво — не фотографія реальності, а митець — не фотограф. Письменник створює власний, неповторний художній світ.

Література XX ст. починалася з різкого протистояння між тими, хто намагався відтворити світ через символ. Якщо Поль Верлен та Артюр Рембо схилялися перед художнім символом, то брати Ґонкур уважали, що роман має створюватися на документальній основі.


42

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Томас Манн 1912 року зробив спробу розширити мистецькі обрії традиційного реалізму XIX ст., поєднавши реальність та умовність в єдине художнє ціле. Про специфіку твору «Чарівна гора» він писав: «Оповідь оперує засобами реалістичного роману, проте поступово виходить за межі реалістичного, символічно активізуючи, підносячи його і даючи змогу зазирнути крізь нього у сферу духовного, у сферу ідей».

Саме такий шлях виявиться одним із найпродуктивніших у розвитку літератури XX ст. і приведе до виникнення нових жанрів: ліричний епос («Зона» Ґ. Аполлінера), ліричний роман («Три товариші» Е. М. Ремарка), що утверджують необхідність зберегти людську особистість для збереження всього людства; роман-антиутопія («1984» Дж. Оруелла), у якому негативні тенденції суспільного буття постануть такими, що несуть загрозу людській цивілізації. Фантастика перестане бути лише «науковою», вона переросте у твори-перестороги (твори Г. Уеллса), «451°заФаренгейтом» Р. Бредбері, «Фізики» Ф. Дюрренматта).

Література починає тяжіти до притчових, алегоричних форм (роман-притча «Чума» А. Камю; драма-парабола «Круглоголові та гостроголові» Б. Брехта; роман-міф «Сто років самотності» Ґ. Маркеса; повість-притча «Старий і море» Е. Хемінгуея). Виникають філософський інтелектуальний роман («Доктор Фаустус» Т. Манна), філософсько-історичний роман (дилогія про короля Генріха IV Г. Манна).

Література XX ст. вражає розмаїттям шкіл, течій, напрямів. Але в ній є і те, що об'єднує, — любов до людини, уболівання за її долю, прагнення захистити, застерегти, зберегти її духовний світ, як і світ узагалі.

Свобода творчості привела до виникнення багатьох нових літературно-мистецьких течій нереалістичного спрямування: імпресіонізму, естетизму, сюреалізму, символізму, експресіонізму та інших. Сукупність цих течій дістала назву «модернізм» (франц. сучасний).

Одним із напрямів модернізму є також авангардизм (франц. авангард передовий загін). Це радикальний напрям «революції в мистецтві», що об'єднує течії, які заперечують традиційну естетику, зображають дійсність у найбільш екстремальних формах. До авангардизму відносять футуризм, експресіонізм, дадаїзм, сюрреалізм та ін. Авангардисти експериментували з мовою, шукали нові стилі та жанри, проте їхні експерименти не завжди були вдалими. Найбільш оригінальними були пошуки Д. Бурлюка, В. Хлєбнікова (футуризм), П. Елюара (сюрреалізм), Г. Баля (дадаїзм).


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 43

 1.  Повідомлення учнів про футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм як основні течії авангардизму 1910-1920-х рр.
 2.  Робота зі словником літературознавчих термінів

(Учні записують визначення в зошити.)

Футуризм (лат. майбутнє) — одна з течій модернізму в літературі початку XX ст., принципами якої є руйнування норм морфології і синтаксису, звуконаслідування, використання образів-символів тощо. Футуристи закликали «додушити» буржуазну культуру, «скинути з пароплава сучасності» класиків, творити нову мову й нову літературу. Основоположником футуризму був італійський письменник Марінетті. У Росії футуристами були В. Хлєбников, В. Каменський, брати Бурлюки, В. Маяковський, в Україні — М. Семенко.

Кубізм, кубофутуризм. Прагнучи якось привернути до себе увагу, групи футуристів вигадували собі різні назви: в Англії з'являються вортицисти й імажиністи, у Франції — кубісти, паро-ксисти, симультаністи та ін. Кубісти в живопису, у скульптурі намагалися створити образи, які б розкладалися (чи складалися) на геометричні фігури.

Дадаїзм (франц. дитячий іграшковий коник, перен. — дитячий лепет) — авангардистська течія в літературі та мистецтві Західної Європи початку XX ст., що сповідувала нігілізм та антиестетизм. Дадаїсти зводили літературу до безглуздих словосполучень і звуків (дитячого лепету), живопис — до колажів із клаптів кольорового паперу, примітивних дитячих малюнків. До цієї течії належали французькі поети Т. Тцара, Л. Арагон, П. Елюар, німецький поет Р. Гюльзенбек.

Експресіонізм (франц. вираження) — одна із течій авангардизму, в основі якої лежить філософія інтуїтивізму А. Берґсона, згідно з якою мета мистецтва — не відображення дійсності, а «вираження» неповторного авторського бачення її. Для експресіоністів характерне лірико-суб'єктивне осмислення дійсності. Виник у Німеччині й Австрії.

Сюрреалізм (франц. надреалізм) — одна з течій модернізму, виникла у Франції. Ґрунтується на філософії інтуїтивізму, східних містико-релігійних ученнях та на фрейдизмі. Сюрреалісти закликали звільнити людське «Я» від «пут» матеріалізму, логіки, моралі, традиційної естетики. На їхню думку, митцю слід спиратися на досвід несвідомого вираження духу — сни, галюцинації, марення, аби проникнути по той бік людської свідомості, осягнути безкінечне


44

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

й вічне. До групи сюрреалістів входили письменники Ф. Супо, Р. Дено, Т. Тцара та ін.

Неореалізм (грецьк. новий, речовий) — течія в кіномистецтві й літературі, що виникла в Італії після Другої світової війни. Його характерні особливості — пафос суворої правди, достовірність зображення, повага до простої людини, використання розмовної народної мови, документалізм, відчутне ліричне «Я» письменника, який є свідком або учасником описуваного, прийоми кінематогра-фічності.

Неоромантизм (грецьк. новий романтизм) — умовна назва естетичних тенденцій в європейській літературі кінця XIX — початку XX ст. їх сенс полягав у відродженні певних рис естетики романтизму: культу героїки, уславлення мужності, утвердження нового героя — мужньої людини, життя якої пов'язане з ризиком та незвичайними пригодами. Найвиразніше виявився неоромантизм в Англії, у творчості Р. Кіплінга, Р. Стівенсона, А. Конан-Дойла, Г. Честертона, Е. Войнич.

Елітарна, елітна література (від франц. краща, обрана) — вишукана, формалістична, зрозуміла лише «обраним», окремим, підготовленим читачам.

Масова література. 1. Література, розрахована на масового, пересічного читача. 2. Твори, які за своїми художніми якостями не сягають рівня класики. 3. Низькопробна література, розрахована на низькі смаки читачів. У сучасній англо-американській критиці вона називається популярною літературою, у німецькій — тривіальною, у французькій — паралітературою (пара — подібний). Масова література неоднорідна. Є літературний «низ» і белетристика — середня ланка. Низ — це література, яка культивує аморальність, жорстокість, розпусту, грубий натуралізм. Белетристика — науково-фантастичні, пригодницькі, детективні та інші твори, які користуються популярністю в читачів і сприяють утвердженню в суспільстві загальнолюдських цінностей.

4. Продовження лекції вчителя

— Поряд із модерністськими напрямами в літературі кінця XIX — початку XX ст. існував і реалізм. Особливо сильною була російська школа реалізму з її найяскравішими представниками — Максимом Горьким, І. Буніним та ін. У реалістичній манері писали Р. Роллан, Л. Фейхтвангер, Дж. Голсуорсі, С. Цвейг та ін. Найкращими рисами реалістичних творів цієї доби були гуманістична спрямованість і психологізм у розкритті людських характерів.


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 45

У період радянського тоталітаризму були створені штучні умови для появи «нового, вищого етапу в розвитку реалізму — соціалістичного». Його основою стала теза Леніна про уславлення куховарки, покликаної керувати державою. Головне, щоб ця куховарка мала потрібний партійний білет. Оголошували взірцевими твори, у яких поетизувалися братовбивство чи синовбивство заради міфічної «класової справедливості» та «світлого майбутнього». Однак природа художньої творчості виявилася сильнішою, не дала себе знищити.

У взаємодії реалістичного та модерністського підходів до мистецтва виник напрямок неореалізму, який, спираючись на реалістичне зображення життя, додав творам мистецтва модерністського світосприймання та більш емоційного забарвлення.

5. Повідомлення учня про неореалізм

Робота зі словником літературознавчих термінів

(Учні записують визначення в зошити.)

6. Продовження лекції вчителя

— У 70-80-ті роки XIX ст. у новій модерністській формі пере
жив відродження літературний напрямок романтизму. Виник нео
романтизм. Письменники-неоромантики тяжіли до психологізму,
зображення сильної особистості, виняткової людини в екстремаль
них обставинах життя або її пригод в екзотичних країнах.

7. Повідомлення учнів про неоромантизм

Робота зі словником літературознавчих термінів

(Учні записують визначення в зошити.)

8. Продовження лекції вчителя

— Характерною ознакою культурної ситуації XX ст. стало роз
двоєння культурного процесу на два річища — елітарну та масову
культури.

Робота зі словником літературознавчих термінів

(Учні записують визначення в зошити.)

V. Закріплення знань, умінь і навичок

♦ Пригадайте основні мистецькі напрями модернізму.

(футуризм) ——^^
(неоромантизм) -изм -ізм -їзм (дадаїзм)

7

(авангардизм)

(кубізм)   (експресіонізм)   (сюрреалізм)


46

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

VI. Домашнє завдання

Уміти характеризувати літературний процес першої половини XX ст. Знати основні течії та напрями в літературі, характеризувати їхні особливості, називати представників.

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

Найбільше враження справили на мене ідеино-естетичні пошуки представників літературно-мистецького напряму...

УРОК № 9

Тема. Європейська модерністська проза першої половини XX ст. Життєвий і творчий шлях австрійського письменника Франца Кафки. Оповідання «Перевтілення» Мета: ознайомити з основними тенденціями розвитку європейської модерністської прози першої половини XX ст.; життєвим і творчим шляхом Ф. Кафки; сюжетом, тематикою та проблематикою оповідання «Перевтілення»; розвивати творчість, навички визначення рис особистості, спостереження над художнім текстом; сприяти вихованню найкращих моральних якостей. Обладнання: портрет письменника, видання його творів, ілюстрації до біографії. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Давні люди не могли пояснити дії багатьох природних сил, шляхів людської долі. їхня фантазія створила міфи про богів і надприродних істот, що правлять світом, керують долями і вчинками людей. Реальність і фантастика в таких міфах тісно перепліталися, відбиваючи неспроможність людини логічно осмислити світ, у якому вона жила. Письменник Ф. Кафка створив свій міф. Дійсність і фантастика в його творах поєднуються, щоб змалювати картину сучасного авторові світу, безжалісного й абсурдного, позбавленого логіки, у якому людина беззахисна, приречена


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 47

на самотність, де вона настільки «маленька», що почувається «комахою». Про одну з найбільш трагічних і суперечливих постатей літератури першої половини XX ст. — Франца Кафку — та його творчість, що відображає складності й протиріччя тогочасного світу, ітиметься на уроці.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

Назвіть основні ознаки модернізму, авангардизму, їхні течи, найвидатніших представників

Складіть опорно-логічну схему літературного процесу першої половини XIX ст.

Розкажіть про новітні трансформації реалізму та романтизму.

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Лекція вчителя з елементами бесіди

— «Батьками»-засновниками європейської модерністської прози вважають французького письменника Марселя Пруста, автора новаторського романного циклу «У пошуках утраченого часу»; ірландського англомовного письменника Джеймса Джойса, творчість якого позначена масштабними експериментами з міфом, різними шарами реальності, з історією, часом, із засобами зображення внутрішнього світу людини, мовою і стилем та винайденням прийому «потік свідомості»; і, нарешті, австрійського письменника Франца Кафку, який здобув славу митця-пророка.

З ознайомлення з його особистістю та творчістю ми й почнемо осягнення здобутків модернізму в художній прозі першої половини XX ст.

Франц Кафка народився 1883 року в Празі у єврейській родині. Батько був комерсантом середнього статку. Після закінчення гімназії Франц вивчав юриспруденцію в Празькому університеті. У 23 роки здобув звання доктора юридичних наук і розпочав службу в страхових компаніях. У 26 років почав друкуватися. І подальше його життя було пов'язане з літературою. «Усе моє єство націлене на літературу. Якщо я від літератури коли-небудь відмовлюся, то просто перестану жити», — писав він. Через хворобу залишив 1922 року службу, і за два роки його не стало.

У творчому доробку письменника — три незавершені романи, кілька збірок новел і притч, афоризми, листи, щоденники.


48

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Єврей за походженням, пражанин за місцем проживання, за мовою — німець, а за культурною традицією — австрійський письменник, він був чужий усім: державі, німцям, чехам, навіть євреям. І це загострювало почуття Кафки, створювало дисгармонію в житті.

Кафка і в родині був чужим. Ніхто
його не розумів, навіть мати, хоча вона
по-своєму й любила сина. Батько, який
завдяки власним зусиллям домігся успі
ху в торгівлі й розбагатів, був самовпев-
неним, владним і не здатним зрозуміти
Франц Кафка
 вразливу душу сина.  Він хотів бачити

Франца спадкоємцем своєї справи й ніяк не міг зрозуміти, що той — інакший. У листі до батька Кафка писав: «Я втратив віру в себе, натомість набув безмежного почуття провини», а нареченій зізнався: «Я й батько ненавидимо один одного...» Але батько для Кафки був із «вищих інстанцій», на які потрібно зважати незалежно від того, на благо людині їхні вимоги чи на погибель. Уся творчість Кафки — якщо не розповідь про себе, то глибоке суб'єктивне переживання зовнішнього світу.

Крім усього цього, був ще й аскетичний егоцентризм митця. «Для моєї роботи я мушу бути від усього відгородженим», — писав він, мріючи «...бути замкненим у глибокому підземеллі, примоститися десь у найдальшому закутку й раз на добу здійснювати тривалу прогулянку до дверей, щоб забрати миску з їжею». Його цілком задовольняв особистий досвід.

Світовідчуття письменника визначили три основні конфлікти його внутрішнього життя. Це, як уже зазначалося, протистояння батькові, який в очах письменника уособлював авторитарну владу з її байдужістю до особистості, тотальною присутністю та абсурдністю дій.

Другою проблемою був шлюб, який сприймався Кафкою як нерозв'язна суперечність між прагненням через одруження здобути незалежність від батька й страхом зашкодити літературній творчості. Унаслідок цих коливань кілька його заручин так і не завершилися шлюбом.

Третім болючим питанням внутрішнього світу митця була власна літературна творчість. Заняття літературою він розцінював як єдиний зміст свого буття, проте здебільшого відчував гостру незадоволеність творами, що виходили з-під пера. Через те багато їх


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 49

залишилося незавершеними, і взагалі, Кафка розпорядився спалити його літературну спадщину після смерті.

У творах Ф. Кафки поєдналися трагічне й іронічне, фантастичні елементи й натуралістичні деталі, унаслідок чого реальність стає схожою на сновидіння.

♦ Прокоментуйте афоризми Ф. Кафки.

 1.  «Є два людські гріхи, з яких витікає решта,— нетерпіння й лінощі душі. Через своє нетерпіння людей вигнано з раю, а через лінощі вони не можуть туди повернутися...»
 2.  «Щасливим я був би тільки тоді, коли б зміг привести світ до чистоти, правди, сталості».
 3.  «Зрозумій, що для щастя доволі клаптя землі, на якому вміщаються твої ноги».

«Перевтілення» (1912) — знаковий твір модерністської літератури. Тема оповідання (частіше твір визначають як новелу) — гранична самотність особистості та трагічне знецінення людського життя. Прізвище головного героя Грегора Замзи — це зашифроване за допомогою криптографії прізвище самого автора.

2. Бесіда

Що означає слово «перевтілення»? (Метаморфоза, перетворення)

У яких творах ми вже зустрічали перетворення людей на істот тваринного світу? (У казках, у творах Овідія, Гоголя, Булгако-ва та ін.)

3. Слово вчителя

— Так, але в тих випадках існувала якась причина (помста, заздрість чи щось інше), якась зла сила. Однак нікому до Кафки не спадало на думку зробити це перетворення абсурдним, невмотиво-ваним, безпричинним.

Вихідний пункт сюжету оповідання — перетворення головного героя Грегора Замзи на величезну комаху, яка викликає в усіх жах і огиду. Зміст новели становить опис боротьби героя за право вважатися, як і раніше, людиною. Три його спроби виповзти з кімнати відповідають трьом зіткненням із зовнішнім світом і позначені композицією твору — його поділом на три частини. Але про це поговоримо після детального ознайомлення з текстом оповідання.

V. Закріплення знань, умінь і навичок Проблемне питання

Прокоментуйте висловлювання літературознавця Д. Затонсько-го про творчу спадщину Ф. Кафки: «...Його творчість — не що інше,


50

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

як колосальний, відчайдушний і геніальний фрагмент — сколок із фрагментарного буття людства».

VI. Домашнє завдання

Знати біографію письменника.

Прочитати й уміти аналізувати оповідання «Перевтілення».

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: •  Найбільше враження справив на мене той факт, що...

УРОК №10

Тема. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні Франца Кафки «Перевтілення». Грегор Замза і його родина. Особливості стилю письменника Мета: допомогти учням усвідомити зміст, ідейно-художні особливості оповідання Ф. Кафки та його стилю; розвивати навички роботи з текстом, удосконалювати вміння учнів формулювати та обґрунтовувати своє ставлення до прочитаного; сприяти вихованню найкращих моральних якостей. Обладнання: портрет письменника, його власні малюнки, таблиця «Грегор Замза», видання твору.

(Ф. Кафка категорично заборонив робити ілюстрації до твору.) Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

— Відомий французький драматург XX ст. Ежен Йонеско писав: «Я відкрив Кафку доволі пізно. Перше, що я прочитав (це було "Перевтілення"), вразило мене... Я тільки відчував за всім цим щось жахливе, що може статися з кожним із нас, хоч це й представлено в цілком ірреальній формі... я зрозумів, що кожен із нас може стати чудовиськом, що в кожному з нас причаїлася така можливість. Чудовисько здатне вилізти назовні в будь-який момент. І тоді з нами відбудеться перевтілення. Інакше кажучи, чудовисько, що


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 51

причаїлося всередині нас, здатне перемогти. Адже людська юрба, цілі нації періодично втрачають людську подобу: війни, повстання, погроми, різанина, колективні злочини, диктатура, репресії. І це частина тих форм, у яких виявляється наша потворність...» Про ці проблеми ми й поговоримо на уроці.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

Розкажіть про кафкіанський світ, життя, переконання і творчість письменника.

Поясніть зізнання Кафки: «...Я живу у своїй родині більш чужий, аніж найчужіпіий».

IV. Формування вмінь і навичок

1. Евристична бесіда за змістом твору

Грегор Замза — головний герой твору. Що з ним трапилося?

Що вражає в його перевтіленні? (У душі залишився людиною, яка мислить, страждає.)

Як ми дізнаємося про події у творі? (Через передачу думок самого героя, фіксацію потоку свідомості)

Ким був Грегор до перетворення?

Який це тип людини, на ваш погляд? («Маленької» людини, сірої, непримітної)

Як ставився Грегор до своєї родини, що він для неї робив?

А як поставилися до Грегора його рідні? Як змінювалися їхні стосунки з часом? (Грегор усе більше турбувався, переживав за сім'ю, а його рідні все більше його ненавиділи, бо він їх обтяжував.)

Що спонукає Грегора піти з життя?

Що, на ваш погляд, найстрашніше у творі? (Ніхто з близьких не співчуває нещасному.)

Чи мав герой шанси на спасіння? (У казці так, у творі Кафки ні, бо героя оточують байдужі, жорстокі люди.)

У чому суть іронії письменника? Чи зменшує вона трагічну силу страждань Грегора? («Комаха» бореться за суто людські привілеї: духовне життя, соціальний статус, власну гідність. Це надає комічної тональності боротьбі. Але іронія поєднана з глибоким трагізмом у зображенні людського існування.)


52

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

2. Спостереження над текстом новели
Бесіда

Яка головна метафора твору? (Перетворення людини на комаху, чудовисько)

Чому автор зберігає розміри людського тіла героя після перевтілення? (Величина тіла величина душі. Пригніченість, зневіра, відчай, зацькованість це від комахи; розуміння близьких, любов до них, спогади дитинства, юності це від людини. Залишаючи Грегорові розмір тіла людини, Кафка ніби дає шанс йому на повернення до колишнього стану, яке могло б, напевне, статися завдяки любові й терпінню ближніх, але не сталося. У жорстокому світі самотня людина-комаха приречена на загибель.)

Які художні деталі використовуються у творі? Поясніть їхню роль. (Позолочена рамка на малюнку дами фальш, світу, що про нього мріє герой; висока конторка, на якій сидить шеф, символ влади та відстані між начальником та підлеглим; гігантська багатоніжка із кволими лапками німий відчай зрадженого життя та ін.)

У чому полягає притчевість новели? (Ця новела засторога від жорстокості, бездушності, нетерпимості та байдужості.)

3. Визначення ролі деталей в оповіданні (у групах)

Завдання для 1-ї групи. Дібрати цитати про інтер'єр, який оточує Грегора, зробити висновки.

Завдання для 2-і групи. Визначити, які кольори зустрічаються у творі, які переважають; пояснити їхнє символічне значення.

Завдання для 3-ї групи. Визначити роль музики у творі.

4. Колективна характеристика головного героя Грегора Замзи

Грегор Замза

Події                                                 Риси характеру

• Комівояжер Грегор Замза з невідомих причин
перетворився на комаху. Він сприйняв своє
перевтілення покірно, мислить і відчуває, як
людина й прагне це довести родичам.

• Покірний Грегор-комаха збунтувався, коли
з його кімнати почали виносити меблі. Він
намагався захистити власне право на людське
існування й гідність, але зазнав поразки.

• Почувши гру сестри на скрипці, Грегор поки
нув своє сховище, щоб показати, що він зберіг
здатність відчувати музику, прекрасне. Але
родина сприймає його дії вороже

Працьовитий, сумлінний, відповідальний, турбується про родину, має гідність, покірний, чутливий до прекрасного


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 53

Висновки. Грегор Замза — «маленька людина», безсила перед жорстокістю світу і його абсурдністю, але до кінця зберігає шляхетність, гідність та інші найкращі людські якості.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Моделювання ситуації (у групах)

• Створіть модель долі сучасної людини, яка опинилась у ситу
ації, що нагадує символічну картину перевтілення в новелі
Ф. Кафки.
(Хворий на СНІД чи іншу невиліковну заразну хво
робу; людина з алкогольною, наркотичною чи ігровою залежні
стю тощо)

VI. Домашнє завдання

Знати зміст оповідання Кафки «Перевтілення». Уміти його аналізувати.

Визначити й записати риси індивідуального стилю письменника.

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

Найбільше мене вразило...

Я вважаю ситуацію з «перевтіленням»...

УРОК № 11

Тема. Розвиток писемного зв'язного мовлення. Творча робота за оповіданням Франца Кафки «Перевтілення» Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідеї та проблеми, художні особливості твору Ф. Кафки; розвивати навички зв'язного писемного мовлення учнів; удосконалювати навички аналізу художнього твору, художніх образів, художніх особливостей, уміння висловлювати власні думки й аргументувати їх, проводити аналогії із власними спостереженнями, сучасним життям; виховувати почуття гуманізму, доброти, справедливості. Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації автора до нього. Тип уроку: розвиток зв'язного мовлення.


54

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

ХІД УРОКУ

 1.  Оголошення теми, мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів
 2.  Актуалізація опорних знань

Визначення рис індивідуального стилю Ф. Кафки

(Для стилю Ф. Кафки характерним є поєднання реальності та міфотворчості; підкреслення буденного, подання беземоційно-го опису фантастичних подій; гротескове відтворення трагізму буття «маленькоїлюдини».)

III. Розвиток зв'язного мовлення

1. Коментар учителя до написання письмових робіт

Пропоновані теми

« Трагедія « маленької людини » в сучасному світі »;

« Мій світ і світ Кафки »;

« Грегор Замза — людина чи комаха? »;

«Що знаєш ти про мій біль і що я знаю про твій» (Ф. Кафка);

«Щасливий я був би тільки тоді, коли б зміг привести світ до чистоти, правди, сталості» (Ф. Кафка).

2. Написання учнями творчої роботи у формі твору-роздуму,
есе чи діалогу з письменником

Трагедія «маленької людини» в сучасному світі

Орієнтовний план І. Незахищеність людини в сучасному світі. II. Хто відчує біль іншого?

 1.  Історія абсурдного перетворення Грегора Замзи — героя оповідання Ф. Кафки «Перевтілення» .
 2.  Характер героя, його ставлення до сім'ї.
 3.  Ставлення рідних до Грегора.
 4.  Мовчазна самопожертва.

III. Бездуховність, ослаблення родинних зв'язків, утрата здатності до співпереживання — причина трагедійної самотності людини в сучасному суспільстві.

ЗРАЗОК ТВОРУ «ГРЕГОР ЗАМЗА — ЛЮДИНА ЧИ КОМАХА?»

Що знаєш ти про мій біль і що я знаю про твій?

Ф. Кафка

Ранок. Грегор Замза, герой оповідання Ф. Кафки «Перевтілення», прокидається й не знаходить... себе. Він думає як завжди:


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 55

«Треба не спізнитися на роботу». Але в ліжку вже не людина, а велика дивна комаха, що безпорадно смикає тоненькими ніжками, намагаючись підвестися. Що це? Нічний жах? Психічне захворювання? Ні, це жорстока для героя і його рідних реальність. Особлива реальність Ф. Кафки.

Давні люди не могли пояснити багатьох природних явищ, поворотів людської долі. їхня фантазія створила міфи й казки про богів та надприродні істоти, що правлять світом, керують долями й діями людей. За вади характеру, погані вчинки героїв інколи перетворювали на тварин, дерева, птахів. І це для них було попередженням, пересторогою, покаранням.

Письменник творить свій міф, поєднуючи реальність та фантастику, щоб показати образну картину сучасного авторові світу, безжалісного й абсурдного, де нічого не піддається логічному тлумаченню, де людина приречена на самотність, почувається дрібною комахою.

За що доля карає Грегора Замзу? Він — звичайна молода людина. Турботливий син і брат, працює над силу, відчуваючи відповідальність за долю рідних. Мріє про те, що сім'я стане заможною, сестра зможе навчатися в консерваторії. Відчуває якісь дивні зміни в собі, але ще не розуміє, у чому справа. Йому важко повернутися на правий бік, на якому він звик спати. Подробиці, якими автор насичує розповідь, тільки посилюють враження вірогідності всього, що відбувається. Нарешті герой переконався, що перетворився на комаху, що це не сон, не марення, як здалося йому спочатку. І, переконавшись, жахнувся. Але не самого факту перевтілення. Жахнувся, що запізнився на поїзд і тепер немає надії бути на роботі вчасно. Жахнувся, що в новому вигляді йому важко буде працювати з клієнтами і сім'я залишиться без коштів. Жахнувся, коли почув лагідний голос матері й свій комашиний писк у відповідь. Йому стало соромно перед рідними за перевтілення.

Цікаво, що Грегор нікого з близьких не кличе на допомогу, хоча це було б нормальною реакцією. Він майже відразу, без внутрішньої боротьби, сприймає своє перевтілення. І всі свої зусилля зосереджує на пристосуванні до нового тіла, до нових умов життя. Навіть знаходить дещо приємне у своєму новому становищі. Наприклад, він з'ясував, що може лазити по стелі, і навіть полюбив подовгу там висіти. Його мучать сором і безвихідь, гидливе ставлення до нього дорогих йому людей, але навіть не ставить собі запитання, чому з ним це сталося, за що його покарано перевтіленням. Можливо, тому що раніше, ще в людській подобі, Грегор внутрішньо відчував себе комахою, яка нічого не може змінити в житті? Можливо, тому що у своїй родині він був самотній і його любили доти, поки в ньому


56

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

була потреба? На ці запитання автор не дає відповіді. Але ми бачимо виразно, що Грегор-комаха набагато людяніший, співчутливіший, більш готовий до самопожертви заради спокою близьких, ніж його рід ні-люди.

IV. Підсумки уроку

УРОК №12

Тема. Життєвий і творчий шлях ірландського письменника-модерніста Джеймса Джойса. Характерні ознаки його поетики: «потік свідомості», пародійність, іронічність, інтертекстуальність Мета: допомогти учням уявити художній, психологічний портрет письменника, усвідомити модерністські принципи його творчості; розвивати навички сприйняття різних способів художнього мислення, уміння передавати свої враження від них; виховувати інтерес до літератури, допитливість, культуру мовлення. Обладнання: портрет письменника, видання його творів, ілюстрації. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. «Новий світ — бліде мерехтіння чи буйний квіт?» — ставив собі та всім запитання один із найоригінальніпіих письмен-ників-модерністів першої половини XX ст. Джеймс Джойс, і намагався сам знайти відповідь. Зазирнувши в душу людини, її духовний світ, письменник побачив безодню. «Чому всі носяться з таємницями підсвідомого... Людська свідомість приховує в собі значно важливіші секрети, ніж підсвідоме», — писав він. Найяскравіша новація Джойса — «потік свідомості». Про це та дещо інше йтиме мова на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Лекція вчителя

— Джеймс Джойс народився 1882 року в Дубліні, столиці Ірландії, у родині податкового службовця. Від батька успадкував


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 57

зацікавленість політичним життям, від
матері — католицький дух. Освіту здо
бував у єзуїтському пансіоні, школі
Християнських братів та престижному
Бельведер-коледжі. Англійську й італій
ську літератури вивчав у Дублінському
католицькому університеті. У студент
ські роки захопився ідеями національ
ного відродження, зблизився з відоми
ми дублінськими митцями. 1900 року
Джойс опублікував у лондонському жур
налі «Двотижневий огляд» статтю «Нова
драма Ібсена», яка привернула увагу не
лише читачів, а й самого Г. Ібсена.
 Джеймс Джойс

Письменник заробляв на життя приватними   уроками   англійської   мови.

У 22 роки Джойс створив збірку новел «Дублінці» й завершив роботу над знаменитим психологічним есе «Джакомо Джойс». Жив у Цюріху, Парижі. Вийшли друком його романи «Портрет митця замолоду», «Улісс», «Поминки за Фіннеганом», які здобули письменникові світову славу.

На початку Другої світової війни Дж. Джойс переїхав до Швейцарії та 1941 року закінчив свій земний шлях у Цюріху.

Починав писати Джеймс Джойс у реалістичній манері, збагаченій елементами імпресіонізму й символізму (15 новел збірки «Дублінці»). У психологічному есе «Джакомо Джойс» й автобіографічному романі «Портрет митця замолоду» відображено інтенсивний модерністський пошук письменника. Роман «Улісс», написаний з використанням прийому «потік свідомості», став одним із найвищих досягнень світової модерністської прози. У романі «Поминки за Фіннеганом» Джойс здійснив спробу «мовної революції», використавши для словотворчості лексику близько 70 мов. У кожному із цих творів відчутні значні зміни й оновлення в стилі письменника.

Запис у зошити

Основні риси модерністського роману

нове розуміння традиції;

оголошення прийому «потік свідомості» засобом пізнання індивідуальності;

розрив із попередніми культурами;

відмова від однолінійної залежності причин і наслідків у літературному творі;


58

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

заперечення всього сталого, постійного;

визнання центром подій свідомості митця;

набуття епічністю нових ознак: подіями вважаються враження, асоціації, алюзії;

зосередженість на процесі відтворення, мові, внутрішній, індивідуальній свідомості;

створення зовнішнього світу через сприйняття індивіда;

відкритість фіналів, багатозначність символів, звертання до «Я» читача.

2. Робота зі словником літературознавчих термінів

«Потік свідомості» — один із провідних прийомів літератури модернізму. Термін належить американському філософу В. Джейм-су, який уважав, що свідомість — це потік, ріка, у якій думки, переживання, асоціації, спогади постійно перебивають одне одного й «нелогічно», спонтанно перетинаються. «Потік свідомості» в художній літературі є екстремальною формою внутрішнього монологу, яка (часто за допомогою прийому монтажу) імітує безпосередню передачу хаотичного процесу внутрішнього мовлення людини.

Есе (франц. спроба) — нарис у галузі літературної критики, публіцистики тощо, який поєднує підкреслено індивідуальну позицію автора з вільним, часто парадоксальним трактуванням проблеми (теми). Вирізняється вишуканою формою і передає суб'єктивні враження автора від мистецького твору.

Алюзія (лат. жарт, натяк) — риторичний прийом натяку на загальновідомий історичний, літературний чи побутовий факт у художньому творі.

Ремінісценція (лат. спогад) — відгомін у художньому творі якихось мотивів, образів, деталей із відомого твору іншого автора; мелодії якогось іншого музичного твору.

Інтертекстуальність — використання автором текстів, цитат із літературних творів різних епох і народів, часто мовою оригіналу.

Пародійність, пародія — сатиричне, іронічне наслідування кого- або чого-небудь.

Іронічність, іронія — тонке, приховане глузування; художній засіб, у якому зовнішня форма вислову суперечить змісту.

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

Поміркуйте!

• Один із найвідоміших творів Дж. Джойса — «роман одного
дня» «Улісс». У ньому відтворений «рух життя» через сприй
няття головного героя Леопольда Блума, сучасного Одіссея, що


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 59

мандрує по Дубліну в пошуках сина. Прочитайте уривки твору й вис ловіть свої враження.

УРИВОК ІЗ РОЗДІЛУ 13

Ба. Що воно літає? Ластівка? Мабуть, канкан. Гадає, що я дерево, такий сліпий. Невже в птахів немає нюху? Метемпсихоз. Вірять, що можна від горя перетворитися на дерево. Плакуча верба. Ба. Ось він. Потішне звіреня. Цікаво, де він живе. Угорі на дзвіниці. Можливо. Висить униз головою серед святих пахощів. Мабуть, його дзвін сполохав. Здається, служба скінчилася. Чути було, як вони старалися. Молися за нас. І молися за нас. І молися за нас. Добра ідея — повторення. Те ж саме в оголошеннях. Купуй нас. І купуй нас. Так, у священиковому домі світиться. їхня скромна трапеза. Пригадую, як я помилився в Тома, оцінюючи маєтність. Насправді двадцять вісім. У них два будинки. Брат Габріеля Кон-роя курат. Ба. Знову. Цікаво, чому вони виходять уночі, як миші. Вони змішаної породи. Птахи скидаються на мишей, які плигають. Що їх лякає, світло чи шум? Краще сидіти тихо. Роблять усе інстинктивно, як пташка, що в посуху напилася з глечика, накидавши туди камінців...

УРИВОК ІЗ РОЗДІЛУ 18

Атож він-бо ніколи того не робив не просив подати сніданок у ліжко двійко яєць відколи ми мешкали в готелі «Сіті Армз» де він говорив удавано кволим голосом пишаючись як кіт на глині аби повернути увагу тієї старої ковези місис Райордан до якої він думав що втерся в ласку а вона й фартинга нам не залишила все пішло на меси за неї та за упокій її душі такої скупердяги ще світ не бачив шкодувала чотири пенси на метиловий спирт витратити все розказувала мені про свої болячки така вже балакуча була все патякала про політику та землетруси та кінець світу нумо спочатку потішимося не дай господи аби всі жінки були такі як вона купальники їй не вгодні сукні з викотом їй не вгодні звичайно ніхто її не силував їх носити мабуть вона була така свята та божа бо жоден чоловік на неї двічі оком не накинув сподіваюсь я ніколи не буду на неї схожа як це їй не забагнулося щоб ми собі обличчя позапинали однак вона була певна річ жінка освічена як зачне базікати про свого містера Райордана мабуть він був радий позбутися її...

V. Домашнє завдання

Знати біографію письменника, характеризувати його творчість. Вивчити визначення літературознавчих понять.


60

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Прочитати твір «Джакомо Джойс».

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про життя і творчість Дж. Джойса.

VI. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: •  Модерністські пошуки Дж. Джойса справили на мене...

УРОК №13

Тема. Психологічне есе Джеймса Джойса «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер

Мета: допомогти учням усвідомити естетично-художні особливості твору; розвивати навички сприйняття модерністських творів, уміння спостерігати за художнім полотном, аналізувати його, висловлювати свої враження; виховувати естетичні смаки, любов до мистецтва. Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстративні матеріали. Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Літературознавець К. Генієва пише про психологічне есе «Джакомо Джойс»: «На цих шістнадцяти сторінках була апробована нова поетика, за допомогою якої епос людського життя, епос духу й тіла, історії та приватного життя був уміщений у межі одного <...> дня <...>, що розтягнувся до розмірів вічності». Про поєднання «миті» й «вічності», драматизму та іронії, нову поетику в есе «Джакомо Джойс» і йтиметься на уроці.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Актуалізація опорних знань

1. Розповідь учнів про життя і творчість письменника Джеймса Джойса, його модерністські шукання


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 61

2. Висловлення учнями вражень від прочитаного есе «Джакомо Джойс»

IV. Формування вмінь і навичок

1. Слово вчителя

Твір «Джакомо Джойс» уважається одним із найкращих зразків малої модерністської прози. Написаний у вигляді низки фрагментів, він є своєрідним художньо-щоденниковим літописом історії одного кохання.

Реальною основою сюжету була пережита письменником закоханість в Амалію Поппер, його ученицю. Напружений, динамічний, багатий розмаїтими відтінками плин почуттів ліричного героя, який сприймає любовну ситуацію в усій її неймовірній суперечливості й ускладненості численними табу, адже він — зрілий чоловік, до того ж одружений, а вона — молода дівчина; він — учитель, вона — учениця; його ставлення до своїх почуттів — лірично-іронічне, її — трохи кокетливе,— усе це становить зміст твору. Фрагменти, з яких складається есе, фіксують окремі миті любовних взаємин, віддзеркалюють спалахи почуттів героя та відтворюють різні ракурси образу коханої. Оскільки художні прийоми модернізму багатозначні, то окремі епізоди можна розуміти як такі, що відбуваються лише в розпаленій уяві ліричного героя. У поетиці твору широко використовуються імпресіоністичні засоби (враження, «зупинена мить» тощо), елементи «потоку свідомості».

2. Спостереження над текстом

Джеймс Джойс створив своєрідний жанр психологічного есе, у якому увага зосереджується на внутрішньому житті особистості. Автор сам стає героєм літературного твору. Про це свідчать факти біографії письменника. Назвіть їх, позначте схематично.

Спільне

Автор ►

 їм я

дружина

захоплення ученицею

робота

країна

 •< Ліричний герой

Висновок. Автор не тотожний героєві, і це дає можливість вести діалог, показати напружений внутрішній пошук ліричним героєм істини.


62

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Знайдіть у тексті цитати, які характеризують ліричну героїню як «молоду шляхетну особу»; кокетливу жінку; напівдорослу-напівдитину; закохану.

♦ Твір починається запитанням «Хто?». Чому?

Які асоціації викликає у свідомості ліричного героя образ дівчини? («Лоша», «випещена в неволі птиця», «чорняве курчатко», «одаліска», «зоряна гадюка»)

Знайдіть у творі використані автором прийоми іронії. («Чорняве курчатко налякане: зненацька уриває; короткі знічені скрики: воно плаче за своєю мамцею, досвідченою квочкою»)

Дослідіть, які кольори переважають в описах, який створюють настрій, враження? (Фіолетовий, рожевий, сірий, темний, опа-левий, чорний та ін. залежно від настрою)

Знайдіть слухові, тактильні та інші образи, з'ясуйте їхню роль. (Короткий смішок, прохолодна розмова, підбори вистукують пустку тощо)

Знайдіть описи гами почуттів ліричного героя. (Можливо, поява «її» зародження почуттів вагання переживання її хвороби докори сумління через дружину взаємність розлука згасання почуттів)

Знайдіть приклади використання «потоку свідомості», елементів пародійності, інтертекстуальність.

3. Складання схеми психологічного портрета автора за твором

високоосвічений

обдарований

вразливий

 чутливий

пристрасний

іронічний

V. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи за темою «Вступ. Література першої половини XX ст. Творчість Г. Ібсена, Ф. Кафки, Дж. Джойса».

VI. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: •  Незвичайне враження справило на мене...


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 63

УРОК №14

Тема. Контрольна робота за темою «Вступ. Література першої половини XX ст. Творчість Г. Ібсена, Ф. Кафки, Дж. Джойса» Мета: поглибити й узагальнити знання учнів про вивчені твори та їхніх авторів; із метою контролю й корекції перевірити знання й уміння учнів; розвивати пам'ять, зв'язне писемне мовлення, уміння висловлювати свої думки та обґрунтовувати їх; виховувати найкращі людські якості. Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: контролю й корекції знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної
діяльності учнів

II. Основний зміст роботи

 1.  Інструктаж до виконання тестових завдань
 2.  Виконання контрольної роботи (виконуються всі завдання)

ТЕСТИ

Варіанті

Початковий і середній рівні (Кожна правильна відповідь 1 бал) І.Який злочин проти закону вчинила Нора із п'єси Г. Ібсена «Ляльковий дім»?

а) Позичила в банку гроші й не повернула;

б) неправдиво свідчила в суді;

в) підробила документ;

г) збила людину автомобілем.

2. Кому з героїв п'єси Г. Ібсена «Ляльковий дім» належать слова; про кого вони: «Це так неймовірно, що я просто отямитися не можу. Але треба якось виплутатися... Доведеться якось догодити йому. Справу треба зам'яти будь-що»?

а) Хельмер про Крогстада;

б) Хельмер про Ранка;

в) Крогстад про Хельмера;

г) фру Лінне про Хельмера;


64

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

3. Визначте, у чому простежується автобіографічність новели
Ф. Кафки «Перевтілення»:

а) у професії комівояжера, як і в героя;

б) у складних стосунках із батьком, яків героя;

в) у тяжкій хворобі автора, що символізує перетворення;

г) у схожих із героєм снах.

4. Продовжте речення.
Авангардизм — це...

Достатній рівень

{Кожна правильна відповідь 2 бали)

 1.  Охарактеризуйте образ ліричного героя в психологічному есе Дж. Джойса «Джакомо Джойс».
 2.  Визначте риси індивідуального стилю Ф. Кафки.

Високий рівень {Максимально 4 бали) Виконайте одне із завдань.

 1.  Розкрийте значення поняття «ібсенізм».
 2.  Напишіть діалог-диспут із уявним опонентом про елітарну та масову культури (на матеріалі вивчених творів).

Варіант 2

Початковий і середній рівні (Кожна правильна відповідь 1 бал)

1. Нора, героїня п'єси Г. Ібсена «Ляльковий дім», порушила за
кон, бо хотіла...

а) жити в розкошах;

б) урятувати чоловіка;

в) урятувати репутацію батька;

г) допомогти подрузі, фру Лінне.

2. Хто з героїв п'єси «Ляльковий дім» Г. Ібсена й кому говорить:
«А щодо наших стосунків, та й про людей — усе мусить бути, як
і було, але, звичайно, це тільки про людське око»?

а) Нора — Хельмеру;

б) Крогстад — Норі;

в) Хельмер Норі;

г) фру Лінне — Норі.

3. Визначте, у чому простежується автобіографічність психоло
гічного есе Дж. Джойса «Джакомо Джойс»:

а) у професії, імені, сімейному стані, захопленні героя;

б) у стосунках у сім'ї, долях дітей героя.

в) у мандрівках героя, його поглядах;

г) у кар'єрному зростанні героя, його духовному розвитку.


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 65

4. Продовжте речення. Модернізм — це...

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь 2 бали)

 1.  Охарактеризуйте образ Грегора Замзи, героя новели Ф. Кафки « Перевтілення ».
 2.  Визначте риси індивідуального стилю Джеймса Джойса.

Високий рівень {Максимально 4 бали) Виконайте одне із завдань.

 1.  Напишіть продовження історії життя Нори, героїні п'єси Г. Ібсена «Ляльковий дім», ураховуючи логіку її характеру й умови тогочасного суспільства.
 2.  Складіть діалог-дискусію з уявним опонентом про поетику модерністських творів: «потік свідомості» та ін. (на матеріалі вивчених творів).

III. Домашнє завдання

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про зв'язок М. Булгакова з Україною, із Києвом.

IV. Підсумки уроку

УРОК №15

Тема. Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова. БулгаковіКиїв. Роман «Майстер і Маргарита» як вершина творчості письменника Мета: допомогти учням визначити основні віхи життєвого й творчого шляху письменника, джерела його творчості, витоки моральної стійкості, твердих принципів і переконань; розвивати навички сприйняття інформації на слух, виділення головного; виховувати гуманістичні ідеали. Обладнання: портрет письменника, матеріали до біографії, київські краєвиди. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Аналіз контрольної роботи


66

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. «...Цей роман у романі, психологічний — усередині фантастичного, це розкішна проза... Цей роман, як на мене, є найкращим твором Булгакова, а якщо говорити про історію Христа й Пілата, то це взагалі одна з найкращих сторінок російської літератури XX століття»,— писав відомий російський письменник К. Симонов. Цю думку про роман М. Булгакова «Майстер і Марга-рита» підтверджує літературознавець В. Лакшин: «Тінь загадки, небезпечна гра з нечистою силою на межі віри й безвір'я, романтичне кохання, гумор, що показує язика догматиці й «здоровому глузду», влучні слова, які готові розсипатися по життю афоризмами,— усе це звабливі спокуси для молодого, та й будь-якого, не позбавленого безпосередності читача».

Отже, на уроці йтиме розмова про один із найвідоміших романів XX ст. і його творця.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди

Чи чули ви вислів «рукописи не горять» ? Що він означає і кому належить?

Чи бачили ви фільм режисера В. Бортка «Собаче серце»? За яким твором він поставлений? Яке враження фільм справив на вас?

Чи бачив хто виставу «Дні Турбіних» (або кінофільм «Біла гвардія»)? Поділіться враженнями.

— Народився Михайло Булгаков 1891 року в Києві. Батько майбутнього письменника був магістром Київської духовної семінарії (за іншими відомостями — академії), доцентом кафедри давньої громадянської історії. У родині було семеро дітей. Сім'я захоплювалася музикою, літературою, особливо поезією; ставилися домашні вистави.

Навчався Михайло в Першій київській гімназії одночасно з Костянтином Паустовським, також майбутнім письменником. Паустовський згадував, як інспектор Бодинський, хитро посміхаючись, суворо вичитував Булгакову за «отруйне око і язик» — дуже вже прискіпливим був той.

З 1907 року, після смерті батька, Михайло став главою сім'ї. Навчаючись у Київському університеті, у 22 роки одружився з Тетяною Миколаївною фон Лаппа, дочкою управителя Саратовської


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 67

державної палати. Під час Першої світової війни молодий лікар Булгаков працював у польових госпіталях, пізніше був завідувачем земської лікарні на Смоленщині. Часто йому доводилося приймати до 50 хворих за день. Цей період він описав у «Нотатках юного лікаря». Потім були Київ, Кавказ. Двічі Булгаков хотів виїхати з Росії, але йому не дозволили. З 1921 року жив у Москві, працював на різних посадах — конферансьє, редактором хроніки в приватній газеті, інженером у науково-технічному комітеті, журналістом у газеті «Гудок», навколо якої згуртувалися талановиті письменники.

П'єса «Дні Турбіних» принесла Булгакову славу видатного драматурга. У 1925-28 рр. побачили світ збірки оповідань «Рокові яйця», «Дияволіада», «Оповідання»; у Ризі й Парижі вийшов друком роман «Біла гвардія». З 1928 року письменник працював над твором, який згодом викристалізувався в роман «Майстер і Марга-рита». Робота над цим рукописом тривала до останніх днів митця. 1930 року постійні цькування критиків і перепони цензури змусили Булгакова звернутися з відчайдушним листом до Сталіна, у якому письменник вимагав надати йому можливість друкуватись або дозволити виїхати за кордон. Булгакова було призначено на посаду режисера МХАТу.

Шлюб із першою дружиною розпався, із другою не склався також. Лише з третьою дружиною, Оленою Сергіївною, яка стала його музою, прототипом Маргарити, він почувався щасливим.

1940 року Булгакова не стало. О. Булгакова згадувала: «Помираючи, він говорив: "Напевно, це правильно... Що я міг би написати після Майстра?"»

2. Повідомлення учня про зв'язок М. Булгакова з Україною,

із Києвом (заочна екскурсія по Києву булгаковськими місцями)

3. Складання схеми психологічного портрета письменника
за розповіддю вчителя та повідомленням учня

високоосвічений

 талановитий

 гуморист

Булгаков

вразливий

милосердний

 гуманіст

сатирик

сміливий

 фантазер

 містик


68

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

4. Продовження міні-лекції вчителя

— Літературними авторитетами для
М. Булгакова були М. Гоголь, Ф. Досто-
євський, М. Салтиков-Щедрін. Упродовж
творчого життя письменник заявив про
себе як реаліст, сатирик і автор фантас
тичних творів. Різні грані літературного
таланту митця та різні напрями його ху
дожніх інтересів синтезувалися у творі
«Майстер і Маргарита», якому судилося
стати одним із найяскравіших взірців
модерністського роману
XX ст. і верши-
Михайло Булгаков
 ною його творчості.

Основними джерелами роману Булгакова «Майстер і Маргарита» були:

реальні факти життя письменника та історії СРСР 1920-1930-х рр.;

творчість письменників М. Гоголя, Ф. Достоєвського, філософа В. Соловйова, Г. Сенкевича («Камо грядеши» («Куди йдемо»)), Й. Ґете («Фауст»), Данте Аліґ'єрі («Божественна комедія»), Е. Т. А. Гофмана («Малюк Цахес»);

міфологічні твори (євангельські легенди про Ісуса Христа, Понтія Пилата, Іуду та ін., біблійні міфи про диявола, європейські, слов'янські міфи, апокрифи).

В епоху культивації атеїзму й тотальної боротьби із церквою звернення Булгакова до біблійного сюжету було надзвичайно сміливим.

Перший варіант роману письменник спалив (усього було шість варіантів), що свідчить про прагнення автора до досконалості.

Прийом, який використав письменник для створення враження, що перешкоди і в часі, і в просторі є відносними, називається «роман у романі» — роман Майстра про Єшуа. Звідси випливають і особливості твору, відповідно до яких «біблійні, єршалаїмські» розділи твору чергуються з «московськими» для того, аби в останній главі «зустрітися» і ніби злитися в місячну стежку, якою йтимуть Пилат і Єшуа Ґа-Ноцрі.

У романі «Майстер і Маргарита» глави, присвячені Понтію Пилату та Єшуа, вирізняються не лише сюжетно, але й стилістично. Емоційний, гострий стиль перших глав роману несподівано змінює чітка, стримана, точна прозова мова.


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 69

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Зробіть висновок!

• Прокоментуйте спогади К. Паустовського про родину Булгако-
вих: «Булгакови жили на узвозі до Подолу навпроти Андріїв
ської церкви — у дуже мальовничому київському куточку.

За вікнами їхньої квартири постійно було чути звуки роялю й навіть пронизливої валторни, голоси молоді, біганина і сміх, суперечки і спів. Такі родини з великими культурними і трудовими традиціями були окрасою провінційного життя, своєрідними осередками передової думки».

VI. Домашнє завдання

Знати зміст роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита».

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

Булгаков мені уявляється людиною...

Мене зацікавило...

УРОК №16

Тема. Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми Мета: допомогти учням усвідомити широту філософсько-етичної проблематики роману, значення системи образів для розкриття ідейного задуму твору; розвивати навички виділення головного, коментування його, усного мовлення, логічного та образного мислення; виховувати свідоме ставлення до питань моральності, прагнення до гуманістичних ідеалів. Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстративні матеріали до нього, схема будови роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Тип уроку: комбінований.


70 Усі уроки світової літератури. 11 клас

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Питання про добро і зло, моральний вибір, справедливість і відповідальність, взаємини особистості з владою, покликання мистецтва завжди хвилювали людство, були в центрі уваги багатьох митців.

Поет Ю. Левітанський писав:

Каждьій вьібирает для себя Женщину, религию, дорогу; Дьяволу служить или пророку — Каждьій вьібирает для себя.

Каждьій вьібирает по себе Слово для любви и для молитвьі; Шпагу для дузли, меч для битвьі Каждьій вьібирает по себе.

Каждьій вьібирает по себе Щит и латьі, посох и заплатьі; Меру окончательной расплатьі Каждьій вьібирает по себе.

Про те, як ці проблеми набули художнього втілення в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита», поміркуємо на уроці.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Актуалізація опорних знань

Літературний диктант

 1.  Про що сперечалися Берліоз і Бездомний із незнайомцем біля Патріарших ставів?
 2.  Які художні деталі 1-го розділу вказують на радянську дійсність 1930-х років? (Згадка про Соловки, «шпигуноманія», атеїзм)

3)Чому Єшуа називав усіх «добрі люди»? (Бо вважав, що немає злих людей.)

 1.  Що вказувало на те, що Понтію Пилату були притаманні риси людини, а не лише героя міфу? (У прокуратора була мігрень боліла голова.)
 2.  Як збувається перше «пророцтво» іноземного професора? (Берліоз потрапляє під трамвай.)
 3.  


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 71

 1.  Як у будинку літераторів реагують на трагічну звістку? (Спочатку літератори були вражені, та через кілька хвилин продовжили розважатись.)
 2.  Які «фокуси» показали Воланд і його почет московській публіці? (Улаштували «грошовий дощ», модний магазин та ін.)
 3.  Де опинився поет Іван Бездомний після пригод у Грибоєдові? (У психіатричній лікарні)
 4.  «...Вискочило перед нами, як з-під землі вискакує вбивця у провулку, й уразило нас одразу обох!» Про що говорив гість Івана Бездомного в його лікарняній палаті? (Про кохання)

 1.  Як сприйняв майстер критику його роману й відмову друкувати? (Це довело його до відчаю, до хвороби.)
 2.  Що відбувалося в природі під час страти Єшуа? (Гроза)
 3.  На що зважилася Маргарита, щоб дізнатися про майстра? (Стала відьмою: натерлася дивним кремом і пішла на бал за запрошенням незнайомця.)

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Спостереження над текстом художнього твору

1) Читання епіграфа до твору та його пояснення

...тож хто ти, нарешті?

Я частина тієї сили, що вічно хоче

зла і вічно творить благо.

Й. Ґете (Тут і далі переклад Ж. Храмової)

(Слова взяті з твору И. Ґете «Фауст» і натякають на те, що йтиметься про «вічні» проблеми людського буття добро та зло, які часто переплітаються.)

2) Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

• Визначити основні проблеми роману «Майстер і Маргарита».

Очікувані відповіді Проблеми:

морального вибору;

взаємин особистості з владою;

віри та безвір'я;

кохання;

честі и справедливості;

бездуховності, міщанства;

співвідношення добра і зла;


72

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

істини;

ролі мистецтва та ін.

3) Складання схеми будови роману

Філософсько-художнє осмислення

«Єршалаїмська» частина

Філософська тема

Пилат і Єшуа

«Московська» частина

Тема кохання, мистецтва

 Сатирична тема

 Фантастична тема

Майстер і Маргарита

 Москва 30-х рр. XX ст.

 Воланд і його почет

Відповідно до будови роману створено систему образів. Слід зазначити, що погляди, думки, шляхи й долі героїв постійно переплітаються.

4) Робота з таблицею «Герої роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита"»

♦ Заповніть таблицю груп персонажів.

Герої «єршала-їмського світу»

Реальні герої Москви

30-х років XX ст.,

сатиричні герої

Фантастичні герої

Герої, пов'язані

з темою кохання,

мистецтва

Єшуа, Пилат, Каїфа (первосвященик), Марк Щуробій, Левій Матвій

Берліоз, Бездомний, Латунський, Варенуха, Римський та ін.

Воланд, Азазелло, Коров'ев, кіт Бегемот,

Гелла

Майстер, Маргарита

2. Пошуково-аналітична робота з текстом

Знайдіть у розділі 2 «Понтій Пилат» слова, які розкривають багатогранне розуміння автором проблеми особистості й влади. («Серед іншого я казав,розповідав в'язень,що будь-яка влада є насильством над людьми і що прийде час, коли не буде влади ані кесарів, ані будь-якої іншої влади. Людина перейде


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 73

в царство істини і справедливості, де взагалі не буде потрібна влада».)

Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Обґрунтуйте своє твер
дження.

Очікувана відповідь

Влада створює закони, які мають виконувати люди. Закони створює диктатор (в умовах тиранії) чи парламентська більшість (за демократичного устрою), при цьому рідко враховуючи індивідуальні потреби особистості. Прокуратор Понтій Пилат мав помилувати або Єшуа, або злочинця Вар-раввана. Боячись за своє життя, прокуратор дарує життя злочинцеві, а Єшуа наказує стратити.

Виконували волю влади письменники, літературні критики, голова МАСОЛІТу Берліоз.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Поміркуйте!

♦ Хто в «єрашалаїмській» частині роману, на вашу думку, відпо
відає таким поняттям:

Ідеал Ч ► Реальність

А А

{Єшуа) {Пилат)

2. Визначте ключове слово в духовних пошуках Єшуа

І А

Відповідь: істина.

VI. Домашнє завдання

Знати зміст роману.

Уміти характеризувати проблематику твору, систему його образів.

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: •  Найбільше в романі мене вразив епізод... (вразила думка про...)


74

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

УРОК №17

Тема. Твір Михайла Булгаков «Майстер і Маргарита» — роман-міф. Трансформація міфічних мотивів; поєднання реальності та фантастики Мета: допомогти учням осмислити ідейно-художні особливості твору, новаторський підхід письменника до вирішення філософсько-етичних проблем; розвивати навички аналізу художнього твору, художніх образів, усне мовлення, уміння виділяти головне й деталі, висловлювати свої враження та думки, обґрунтовувати їх; виховувати прагнення до добра й гуманізму. Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстративні матеріали до нього, таблиці до характеристики образів твору. Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. «Таємниця життя незбагненна, але ми не можемо відмовитися від спокуси все ж таки пізнати її та зрозуміти», — писав Й. В. Ґете. Таємниці життя та художньої творчості М. Булгако-ва ми й намагатимемося пізнати на сьогоднішньому уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Формування вмінь і навичок

1. Вирішення проблемного питання

Який жанр твору М. Булгакова «Майстер і Маргарита»?

Очікувана відповідь

У романі поєднано історію, філософію, сатиру, що зумовило його поліфонію. У ньому є риси детектива, психологічного, філософського, історичного, любовного, авантюрного роману.

2. Слово вчителя

— Роман «Майстер і Маргарита» настільки складний і неординарний, що літературознавці донині не можуть визначити точно ні його жанр, ні головного героя. Дають нази: роман-доля, роман-заповіт, роман-міф (Б. Гаспаров). Одні вважають головним героєм твору майстра (/. Виноградов), другі — Івана Бездомного (/. Палієвський), треті — Воланда (М. Дунаєвський).


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 75

Сюжет роману «Майстер і Маргарита» не новий. Але біблійні мотиви набувають у Булгакова нових рис: персонажі наділені земними характерами та вирішують земні проблеми.

♦ Наведіть приклади «заземлення» біблійних героїв. (Головний
біль Понлгія Пилата, спрага Єшуа та ін.)

3. Евристична бесіда за змістом
«єршалаїмської» частини роману

Чому заарештували Єшуа? (Виступав проти старої віри.)

Як змінюється ставлення Понтія Пилата до в'язня? (Від насмішки до шанобливого ставлення, від катувань до спроби врятувати)

Чому прокуратор, який уже збирався відпустити Єшуа, усе ж таки не робить цього? (Не має права як прокуратор пробачити філософу його висловлювання про владу, оскільки тримається за посаду й боїться за своє життя.)

Чому первосвященик Каїфа вваясає Єшуа більш небезпечним злочинцем, ніж Вар-раввана? (Його проповіді загострили соціальну обстановку, спрямовані проти старої віри, що може призвести до повстання народу.)

Хто з близьких по духу людей знаходиться поруч із Єшуа під час його страти? (Левій Матвій)

Яка доля Юди? Чому з ним так учинили? (За наказом Понтія Пилата його вбито спроба виправдатися перед Єшуа.)

Який моральний шлях проходить Понтій Пилат на сторінках роману? (Від боягузства і зради до каяття)

4. Характеристика образів роману

Коментар. Хоч Булгаковському Єшуа і притаманні деякі риси Месії, та він більше схожий на Сина Людського, а не Сина Божого. Людські його риси рельєфно проявляються, зокрема, у сцені допиту. Цей мандрівний філософ проповідує моральний закон Добра. Він ні на йоту не відступає від своїх переконань і нехтує брехнею, щоб урятуватись: не розуміє чи не бажає розуміти натяків прокуратора. І навіть за мить до страти, коли йому, спраглому, піднесли до рота мокру губку, він сповідує цей закон: відмовляється від цієї милості на користь засудженого сусіда, який так само потерпав від спраги.

Головним антагоністом Єшуа є Понтій Пилат: носій абсолютного добра, вічних істин і зневірений у моральних цінностях охоронець державного порядку, влади. Головним свідченням духовної величі Єшуа є його безкомпромісність в обстоюванні вищої істини.


76

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Пилат зазнає моральної поразки, капітулює перед страхом за своє життя. За хибний моральний вибір Пилат упродовж тисячоліть розплачується муками совісті. Прокуратор бажав іти поруч із Єшуа місячною доріжкою. І тільки після двох тисяч років каяття перед Пилатом проліг довгоочікуваний шлях — дорога до світла. Місячне сяйво в Булгакова є символом Істини, вічного духовного життя.

Іншою протилежністю Єшуа є Воланд. Якщо Мефістофель із «Фауста» Ґете є втіленням зла, усесильним, як Бог, то Воланд має на меті відновлення справедливості, хоче довести, що зло й добро тісно переплітаються, ось тільки зло неминуче карається.

Булгаковський Воланд не сіє зло, а викриває його. Жорстокими, але водночас справедливими наказами та вчинками він відновлює рівновагу між добром і злом. Зло в романі — не витівки Сатани. Відповідальність за несправедливість автор покладає на людину. Каральна сила, яку втілюють Воланд та його почет, діє вибірково й осмислено. «Воланд — це перший диявол у світовій літературі, який карає за недотримання заповідей Христа», — пише В. Соколов у «Булгаківській енциклопедії».

До речі, у Старому Заповіті Біблії Сатана також не ворог Бога, як у Новому Заповіті, а земне божественне правосуддя. У житті часто Сатана криється в нас самих, і від нас залежить, який вибір зробити, яким шляхом піти.

5. Складання порівняльної «анкети» Єшуа та Воланда

«Я не маю постійної оселі»   «Я? Ніде»

Критерій

Ім'я

Портрет

Вік

Національність

Місце проживання

 Єшуа

Єшуа, Ґа-Ноцрі з Гамали

«Під лівим оком <...> синець. У кутику рота — сад-но із закипілою кров'ю»

27 років

«Мені казали, що мій батько був сирієць»

 Воланд

«Воланд, Мефістофель, Сатана, Асмодей, Вельзевул, Диявол — утім, як вам завгодно»

«Рот якись кривий... Праве око чорне, ліве чомусь зелене«

«На вигляд років сорок із гаком». «А взагалі — я вічний»

«Я? Мабуть, німець... Або англієць? Поляк? Француз?»

Рідня

 «Не маю нікого. Я один на   «Один, один, я завжди один» світі»


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 77

Критерій

Єшуа

Воланд

Якими мовами володіє

Арамейською, грецькою, латиною

«Я взагалі поліглот і знаю силу-силенну мов»

Заняття

«Я мандрую з міста до міста»

«Мені, як мандрівникові, усе дуже цікаво»

Думки про головне зло людської особистості

Сказав Пилатові: «Біда в тому, що ти надто замкнений й остаточно втратив віру в людей. Адже не можна, погодься, вмістити всю свою прихильність у собаку. Твоє життя збіднене, ігемоне»

«Щось недобре таїться в чоловіках, що уникають ігор, вина, чарівних жінок, застільної бесіди. Такі люди або тяжко хворі, або потай ненавидять оточуючих»

Висновки. У Єшуа та Воланд а багато спільного. Це свідчить про те, що добро і зло переплітаються. Диявол у романі Булгакова бореться із людськими вадами і стає завзятим адвокатом людей.

Письменник творить свій міф, трансформуючи, переосмислюючи біблійні легенди, літературні джерела і власне розуміння вічних істин.

6. Визначення реального й фантастичного в романі «Майстер і Маргарита»

Реальне

Фантастичне

Життя, побут москвичів 1930-х років; риси їхніх характерів, «квартирне питання» та ін.

Поява Воланда і його почту, їхні витівки в Москві; розмова Пилата й Єшуа на місячній доріжці та ін.

IV. Домашнє завдання

Повторити зміст розділів «московської» частини роману. Уміти характеризувати героїв та ситуації. Підготувати інсценівки (з «московської частини).

V. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: •  Проблеми роману «Майстер і Маргарита» близькі нашому часові тим...


78

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

УРОК №18

Тема. Сатиричне змалювання радянських обивателів і функціонерів Москви 30-х років XX ст. у романі М. Булгако-ва «Майстер і Маргарита». Іронія і гротеск у картинах зіткнення демонічних сил із московською дійсністю Мета: допомогти учням усвідомити майстерність письменника в художньо-психологічному осмисленні сучасної йому дійсності; розвивати навички аналізу художнього твору, його образів і явищ, зіставлення із сучасністю, висловлення своїх думок; виховувати прагнення до самопізнання та самовдосконалення. Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстративні матеріали. Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. У Біблії визначається сім смертних гріхів людини: заздрість, жадібність, блуд (розбещеність), ненажерливість, гордовитість, зневіра, гнівливість. М. Булгаков у романі намагається виявити в героїв духовну опору, яка допомагає їм протистояти спокусі, гріху. Та не завжди людина може вивищитися над сірою повсякденністю, рутиною, а тому з'являється перед нами у своїй моральній голизні, перетворюється на істоту другого сорту, точніше сказати, «другоїсвіжості».

Приголомшлива за своєю глибиною й силою людська драма розгортається на фоні легковажного життя сучасних авторові героїв роману. І відчуття фантасмагорії виникає не стільки через присутність Воланда, скільки через людську неповноцінність, безглуздість існування всіх цих берліозів, босих, лиходєєвих та ін. Про це — на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Формування вмінь і навичок учнів

 1.  Перегляд інсценівок (діалоги Сокова і Воланда, Воланда і Фагота-Коров'єва під час сеансу чорної магії та ін.)
 2.  Евристична бесіда

(За бажанням, учитель може організувати роботу в групах.)


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 79

3 якою метою Воланд прибув до Москви? (Подивитися, як змінилися люди за 300 років, і відновити справедливість.)

Яких висновків дійшов Воланд? (Люди не змінилися, їх ще більше зіпсувало «квартирне питання».)

♦ Кого, як і за що покарали Воланд і його почет?
(Директора вар'єте Степана Лиходєєва викидають із Мо
скви в Ялту, звідки він, натерпівшись страху, через кілька днів
повертається. А гріхів у нього купа: «...Взагалі вони,
доповідає
Коров'єв, говорячи про Степана в множині,
останнім часом
страшенно свинячать. Пиячать, вступають у зв'язки із жінка
ми, використовуючи свій стан, ні чорта не роблять, та й робити
нічого не можуть, тому що нічого не розуміють у тому, що їм до
ручено. Начальству замилюють очі.

Машину даремно ганяє службову! наябедничав і кіт».

Великого театрального начальника Семплеярова, у якого такі ж пороки, як і в Стьопи, покарано сімейним скандалом і звільненням із роботи. Хоча потім він знову потрапляє на таке ж «тепле містечко» завідувача грибозаготівельним пунктом.

Дістається, але, без важких наслідків, від нечистої сили й Ни-канору Івановичу, який із валютою дійсно не грається, але хабарі все ж таки бере; і дядечкові Берліоза Поплавському, який націлився на московську квартиру племінника, і керівникам Комісії з видовищ, типовим бюрократам і неробам.

Але дуже суворі покарання чекають чомусь на тих, у кого, на перший погляд, незначні вади. Майстер визначає їх так: людина без сюрпризу всередині, або людина без фантазії.

Фінансовому директорові вар'єте Римському, який намагався знайти «звичайні пояснення явищ незвичайних» асистенти Во-ланда влаштовують таку сцену жахів, що той за кілька хвилин перетворюється на сивого старого з головою, що постійно смикається.

На буфетника вар'єте, який торгував несвіжою рибою, Воланд насилає страшну хворобу, говорячи, що «свіжість буває лише одна перша, вона ж і остання». Але карає його не за нечесність, а за патологічну жадібність, скупердяйство.

Та найбільшого покарання зазнає голова МАСОЛІТу Берліоз, який потрапив під трамвай. Під час похорону зникає його голова, і печальна подія перетворюється на фарс. Урешті-решт, Воланд перетворює голову Берліоза на чашу для пиття. Чому так? Берліоз, начитана, освічена людина, письменник, ні в що не вірить. Якщо є щось незрозуміле для нього, він відбувається фразою: «Цього не може бути». Але найбільший його гріх у тому, що він привчає


80

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

до бездуховності інших, зокрема молодого неосвіченого поета Івана Бездомного.)

Як Воланд і його почет потішилися над московською публікою? {Влаштували «грошовий дощ», «магазин модного одягу»)

Які риси людей при цьому виявилися?

Як реагував «вищий московський світ», «бомонд» на різні нещастя з іншими людьми, навіть тими, перед якими вони раніше плазували? {Спочатку дивувалися, жахалися, через кілька хвилин усе забували й поверталися до своїх справ, виявивши байдужість та безсердечність; не на життя, а на смерть боролися за право на квартиру Берліоза.)

Які прикмети дійсності 1930-х років проступають у творі М. Булгакова? {Згадка про Соловки, «нехороша квартира», з якої безслідно зникають люди; вияви «пильності» щодо іноземців імовірних шпигунів; доноси та ін.)

Учитель. Сатира, іноді дуже їдка, вихлюпується на «московських» сторінках роману. Маестро Воланд офіційно проводить сеанси чорної та білої магії на сцені, але половина вистави — поза сценою. Чому? Тому що забагато «об'єктів» для вистави в Москві розвелося. Люди забули про своє справжнє призначення, і тому до них прийшов Воланд.

М. Булгаков широко використовує іронію та гротеск, точно підмічає і змальовує психологічні особливості обивателів, передбачаючи їхню реакцію на події та вчинки. І це свідчить про велику майстерність, геніальність письменника.

3. Розв'язання проблемного питання

Як ви думаєте, чи змінилися люди з часів Булгакова? Доведіть
свою думку.

IV. Домашнє завдання

Переглянути сторінки роману, присвячені майстру й Маргари-ті.

Уміти аналізувати образи, явища та ситуації. Висловлювати свої враження і думки.

V. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

Найсмішнішим у «московських» сценах мені здалося...

Не лише сміх, але й сум викликають у романі епізоди...


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 81

УРОК №19

Тема. Трагізм долі митця (майстра). Утвердження сили творчості й кохання в долі героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» Мета: допомогти учням усвідомити трагізм долі митця, силу мистецтва й кохання у творі; розвивати усне зв'язне мовлення, образне й логічне мислення, культуру почуттів, уміння висловлювати думки та враження; виховувати шанобливе ставлення до одвічних людських цінностей, прагнення до щирості й гармонічних взаємин. Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстративні матеріали, таблиці. Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Крім усіх згаданих у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» тем, проблем та ідей, надзвичайно важливим є утвердження цінності творчості й кохання та їхньої рятівної сили в долях майстра і Маргарити, у долі людини взагалі. «За мною, читачу! Хто сказав тобі, що немає на світі справжнього, вірного, вічного кохання?» — звертається до нас письменник, і ми прямуємо за ним.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Формування вмінь і навичок школярів

1. Пошуково-дослідницьке завдання (у парах)

Заповніть таблицю. Дослідіть етапи життя майстра, стан його душі, моральні якості, доберіть цитати.

(Учні самостійно працюють упродовж 7-10 хв. Під час відповідей на дошці заповнюється загальна таблиця.)

Орієнтовна відповідь

Етапи життя

Стан душі, моральні якості

Цитати

1. Життя в Москві

Самотність, відчуження

...

2. Виграш ста тисяч

Реалізація прагнення до незалежності, свободи творчості


82

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Етапи життя

Стан душі, моральні якості

Цитати

3. Зустріч із Маргаритою

Сильне й несподіване почуття, що раптово виникло

4. Романтичне кохання майстра і Маргарити

Відчуття безмежного «сімейного» щастя

5. Написання роману про Понтія Пилата

Бажання знайти істину, утвердження цінності добра й справедливості

6. Спроба видати роман

Наївність

7. Поява «друга» Алоїзія Могарича

Довірливість

8. Цькування та переслідування майстра літературними критиками, владою

Страх

9. Хвороба майстра

Фізична і моральна слабкість

10. Спалення рукопису

Відчай, відступництво

11. Втеча героя

Визнання своєї поразки

12. Порятунок, наданий «вищими» силами

Спокій

♦ Порівняйте цитати до характеристики Єшуа й майстра, зробіть висновки.

Єшуа

Майстер

«...я не пам'ятаю своїх батьків» «я не маю постійної оселі...» «Я один на світі»

«У мене немає більше прізвища... Я відмовився від нього, як і взагалі від усього в житті»; «Жив історик самотньо, не маючи рідних і майже не маючи знайомих у Москві»

«Я мандрую з міста до міста»

«Я ось, наприклад, хотів об'їхати всю земну кулю»

« — Чи знаєш ти якусь мову, крім

арамейської?

— Знаю, грецьку»

«Я знаю п'ять мов, крім рідної...»

Висновки. Майстер і Єшуа схожі не лише обставинами і способом життя, а й прагненням віднайти шлях до істини, повернути людям віру в добро та справедливість. Але суспільство, засноване на тоталітарних законах (доба давньої римської імперії початку нашої ери, сталінський режим) не потребує проповідників істини. Єшуа


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 83

і майстер, як і їхні ідеї, приречені на цькування та переслідування до повного фізичного знищення. Єшуа гідно долає всі моральні випробування, а майстер занепадає духом, припиняє боротьбу за роман і навіть спалює твір. Але майстер не зрікається самої ідеї служіння істині, тому, урешті-решт, заслуговує якщо не на прощення, то на спокій.

Свідченням великої сили мистецтва є спасіння спаленого роману майстра — «рукописи не горять».

2. Евристична бесіда

Як виникає кохання майстра й Маргарити? Можливе таке кохання в реальному житті чи це «наслання Боже», «подарунок долі»?

На які жертви йде героїня заради свого коханого? (Маргарита назавжди залишає спокійне, матеріальне забезпечене життя, чоловіка, від якого бачила тільки добро, хоч між ними й не було справжньої любові; укладає угоду з дияволом, стає відьмою і навіть жертвує життям.)

Поясніть «ланцюжок» станів Маргарити, описавши епізоди її життя.

Засмучена —» збентежена —» рішуча —» «вільна від усього» —» розлючена —» тактовна —» чарівна —» сильна —» знесилена —» переля-кана —» відчайдушна —» горда —» милосердна.

У чому милосердя Маргарити? {Пожаліла дитину, випросила у диявола прощення для Фріди)

У чому сила Маргарити? (У її самовідданому, до самозречення, коханні до майстра)

3. Слово вчителя

— Як відомо, прототипом Маргарити стала Олена Сергіївна, третя дружина М. Булгакова, яка була його музою, другом, редактором і ангелом-охоронцем. Отже, історія кохання майстра і Маргарити має деякі автобіографічні риси.

IV. Домашнє завдання

Уміти характеризувати образи майстра і Маргарити, висловлювати своє ставлення до них.

V. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

♦ Я вражений(-а) тим...


84

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

УРОК № 20

Тема. Розвиток усного зв'язного мовлення. Дискусія «Що таке істина?» за романом Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» Мета: підсумувати й узагальнити знання учнів про ідейно-художні особливості роману «Майстер і Маргарита», поглибити розуміння його проблем та майстерності автора; розвивати усне зв'язне мовлення, уміння обґрунтовувати свою думку, наводити приклади з тексту, проводити паралелі з життям; виховувати толерантність, культуру поведінки, найкращі людські якості. Обладнання: пам'ятка для ведення дискусії, портрет письменника, видання твору, ілюстративні матеріали до нього. Тип уроку: розвиток зв'язного мовлення.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Людську долю й сам історичний процес визначають безперервний пошук істини, прагнення до високих ідеалів добра та краси. Збагнути їх можливо, лише пізнавши терпіння, мужність, любов та втрати. Вічний рух, непримиренність людини зі злом, яке існує, — ось головний нерв булгаковського роману. Князь пітьми проводить свій одвічний експеримент, знову і знову випробовуючи моральність людей. Він відновлює рівновагу між добром і злом, а головні герої твору роблять свій моральний вибір.

Що є істина, добро, а що — зло, як їх розуміє Булгаков, більшість людей, та й ми самі,— про це подискутуємо на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Розвиток усного зв'язного мовлення

1. Ознайомлення з пам'яткою про ведення дискусії

Дискусія — широке обговорення якогось спірного питання для з'ясування різних поглядів.

Пам'ятка учаснику дискусії

 1.  Умій чітко визначати предмет суперечки, обговорення, орієнтуватися на ті положення, через які ведеться спір.
 2.  Намагайся правильно оперувати понятійним апаратом.
 3.  Шанобливо стався до думок та особистості своїх опонентів.
 4.  


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 85

 1.  Будь витриманим, тактовним, толерантним, не перебивай співрозмовника. Не критикуй його особисті якості.
 2.  Дотримуйся культури й логіки висловлювання.
 3.  Добирай для доказів цікаві, переконливі факти й аргументи, приклади з літератури, із власних спостережень.
 4.  Дискусія ведеться не заради самої дискусії, а для встановлення певної істини. Тому вмій робити висновки й корегувати свої погляди та думки.

2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»: добір теми (тем)
для дискусії із пропонованих учителем

Пропоновані теми для дискусії

« Зіткнення особистості та влади »;

«Чому функції покарання й встановлення справедливості покладені в романі Булгакова на сили зла? »;

«Рукописи не горять» (М. Вулгаков);

« Рятівна сила кохання »;

«Переосмислення біблійних образів у романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита"»;

« Моральний вибір людини »;

«Злих людей немає на світі. Є нещасливі»;

«Діалог із Булгаковим за проблемами, піднятими у творі».

3. Проведення дискусії за обраною (обраними) темою (темами)
Коментар. У дискусії ролі можна розподілити так: автор, опо
нент (скептик), сучасник.

Наприклад, тема «Злих людей немає на світі. Є нещасливі».

Очікувані відповіді

Від автора. Булгаков устами свого героя Єшуа стверджує, що злих людей не буває.

Скептик. Насправді це не так: Жульєн Сорель, що вистрілив у жінку, яку колись кохав; Родіон Раскольников, який убив двох безвинних людей заради експерименту; Чіпка Варениченко, який став кривавим розбійником, та чимало інших.

Від автора. Християнське віровчення говорить про те, що дитина народжується безгрішною (окрім первородного гріха, який лежить на всьому роді людському). Потрапляючи в тяжкі обставини життя, до морально зіпсованих чи байдужих людей, вона може стати злою, жорстокою, але це не її провина, а оточуючих. Дійшовши свідомого віку, невихована дитина може й не зрозуміти грані між добром і злом, не зможе зробити моральний вибір. Отже, вона нещаслива.


86

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Сучасник. Науковці довели, що риси, серед них і негативні, передаються генетично, у спадок. Це значить, що зло може бути закладене в людину ще до народження, і нічого з цим удіяти не можна.

Від автора. О. Солженіцин сказав: «Поступово відкрилося мені, що лінія, яка розділяє добро і зло, проходить не між державами, не між класами, не між партіями — вона проходить через кожне людське серце... Навіть у серці, охопленому злістю, вона утримує маленький плацдарм добра. Навіть у найдобрішому серці є невикорінний куточок зла. Не можна вигнати зло зі світу, можна в кожному серці його потіснити».

Скептик. Потрібно дуже багато часу, щоб викорінити зло в кожному серці, адже цивілізація готує щораз нові випробування моральності людини, яка стала поклонятися «золотому тільцю».

Сучасник. Письменник і філософ Г. Сковорода висунув теорію самопізнання та самовдосконалення. Думаю, що, йдучи цим шляхом, люди зможуть викорінити зло.

IV. Підсумки уроку

Слово вчителя

— Людина, роблячи добро, знищує зло, несправедливість, біль. Якщо ж вона уникає відповідальності, то це свідчить про її боягузливість, що, згідно з Булгаковим, є найбільшою вадою людини. Кожний із нас будує свою долю, керує нею. Але пам'ятаймо: наш моральний вибір впливає на життя багатьох людей.

V. Домашнє завдання

Підготуватись до контрольного твору (через 3 уроки): дібрати матеріали до вивченої теми «Творчість М. Булгакова, Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки».

Індивідуальні завдання: підготувати повідомлення про Україну в житті та творчості Р. М. Рільке; про легенди, пов'язані з Орфе-єм, Еврідікою, Гермесом.


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 87

УРОК №21

Тема. Глибинні зрушення в поезії початку XX ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст. Життєвий і творчий шлях австрійського поета Райнера Марії Рільке. «Орфей, Еврідіка, Гермес», «Ось дерево звелось» Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю поета, показати глибинні зрушення в поезії на зламі віків; розвивати навички самостійного здобування інформації, сприйняття матеріалу на слух, уміння аналізувати літературні процеси й сприймати поетичні твори; виховувати прагнення до пізнання одвічних основ буття, природи, людського життя, мистецтва, любов до поезії. Обладнання: портрет письменника, видання творів, ілюстративні матеріали, схема «Модернізм». Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. «...Поезія Рільке — це плоди такого внутрішнього дозрівання, прозріння суті світу через людську добрість і високість, через болісний процес осягнення радості бути зі світом на "ти"»,— писав Василь Стус. Райнер Марія Рільке — австрійський поет кінця XIX — початку XX ст., творчість якого увібрала все різноманіття модерністських напрямів і течій свого часу, у якій він намагався осягнути й донести до читача художнім словом одвічні істини життя. Про нього та глибинні зрушення в поезії початку XX ст. й ітиметься на уроці.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Актуалізація опорних знань

1. Евристична бесіда

Дайте визначення поняття «модернізм», назвіть його складові.

Що, на ваш погляд, змусило поетів шукати нові поетичні форми для творів?

Наскільки, на вашу думку, важлива форма художніх творів для вираження певних поглядів, спостережень, світовідчуття?


88

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

2. Складання опорної схеми «Модернізм»

Модернізм

Авангардизм

експресіонізм

футуризм

сюрреалізм

поетизм

імажизм

неокласицизм

герметизм

 дадаїзм

(За бажанням можна дописати є схему імена представників і країни.)

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди

— Австрійського поета Рільке називають Орфеєм XX ст. Хто ж він такий?

Райнер Марія Рільке народився 1875 року в Празі в родині дрібного чиновника. Батько, виходець із селян, працював на залізниці, а мати походила із заможної буржуазної сім'ї. Соціальна нерівність стала причиною розриву стосунків подружжя. Сімейні негаразди надзвичайно вплинули на підлітка. Він нерідко сумував, усамітнювався, відчував себе вдома зайвим. Психологічна драма поглиблювалась кволим здоров'ям майбутнього поета, який виріс тихим і непримітним, скромним та сором'язливим.

Батько хотів, щоб його син став військовим, тому Рільке рано віддали до військової школи. Це стало для нього важким випробуванням, покаранням. Стан здоров'я змусив Рільке припинити навчання. У 16 років його забрали додому, і невдовзі він став студентом найкращих університетів Праги, Берліна, Мюнхена, Парижа. Особливо його вабили лекції з філології та історії мистецтв.

Перші вірші Рільке опублікував у шістнадцятирічному віці. У середині 1890-х років вийшли друком його збірки «Життя і пісні», «Цикорій», «Вінчаний снами» та ін. Поета цікавлять теми природи, кохання, особистого життя. Він поетизує творчу волю особистості, віддає перевагу мріям, зануренню у світ почуттів. Поет широко використовує досягнення імпресіонізму: відображення миттєвих вражень яскравою колористичною палітрою.

У ранній період творчості Рільке, хоч був близький ще й до неоромантизму та символізму (прагнув відтворити  невимовне,


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 89

приховане, несвідоме; удавався до неясних символів та алегорій), усе ж шукав власний шлях у мистецтві. І цей шлях проходив через реальні «речі», через реальне життя, від якого Рільке ніколи себе не відокремлював: «Я кажу: так, усе те, що видиме, має ставати поезією. О, як я зрадів, коли дійшов цього висновку!»

У Мюнхені доля звела Рільке з Луїзою
Андреас-Саломе, письменницею і при
вабливою жінкою, дочкою російського
генерала. У 1899-1900-х роках Рільке
разом із нею здійснює подорожі в Росію
та Україну, що поклали початок новому
етапу в його творчості. Поет зустріча
ється з Л. Толстим, художником Л. Пас-
 Райнер Марія Рільке
тернаком та іншими діячами культури.

Цікавиться старовиною, особливе захоплення викликають у нього пам'ятки християнства, зокрема Києво-Печерська лавра. Рільке в Україні й Росії знайшов бажаний приклад прагнення до духовності, до життя в гармонії з природою. Наслідком цих мандрів Рільке стала збірка «Книга годин» («Часослов»), Один із німецьких літературознавців писав: «Цей поет створив ліричну мову, з допомогою якої можна описати й відчути душевний стан, духовні проблеми й особистісно-релігійні враження людини».

1901 року Рільке одружився, але шлюб цей розпався через матеріальну скруту, яка все життя переслідувала поета. 9 років поет жив у Франції, товаришував з відомим скульптором Огюстом Роде-ном, творчість якого справила на поета величезне враження.

Таким же значним був вплив на Рільке живопису Поля Сезана, представника постімпресіонізму.

Новий етап творчості Рільке засвідчила поява збірки «Нові поезії», у якій він прагнув створити світ речей, де самі поезії стають самоцінними «речами». Його «поезії-речі» мають на меті розкрити «забуту сутність речей», їхнє «приховане життя».

У 1900-х роках Рільке побував у багатьох країнах, знайшовши там своїх прихильників та меценатів. Тяжко переживав він трагедію Першої світової війни, безглузду загибель мільйонів людей, руйнування пам'яток культури. В останній період його творчості посилилися трагічні мотиви відчуття хаосу світу, порушення гармонії. Він писав про рятівну місію мистецтва, про високе призначення митця, здатного повернути людству духовний зміст


90

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

«загублених речей». Цей своєрідний орфізм яскраво виявився у «Сонетах до Орфея» (1922), у «Дуїнянських елегіях». З 1919 року й до кінця життя (1926) Рільке жив у Швейцарії, де друзі придбали для нього старовинний будинок — «замок Мюзо».

Яким ви уявили собі поета за цією розповіддю? Які в його характері, на ваш погляд, провідні риси?

Про яке нове літературознавче поняття ви дізналися? Як ви його зрозуміли?

 1.  Повідомлення учнів про Україну в житті й творчості Рільке
 2.  Повідомлення учнів про легенди, пов'язані з Орфеєм, Еврідікою, Гермесом
 3.  Виразне читання вчителем поезії Р. М. Рільке «Орфей, Еврідіка, Гермес»

Евристична бесіда за змістом вірша

Порівняйте вірш із міфом про Орфея. Доведіть, що відомий сюжет наповнений новим змістом, новим світовідчуттям поета.

Які кольори притаманні світу Аїда в поезії Рільке? Який образ вони створюють?

Як поет характеризує Орфея, Еврідіку, Гермеса? Підтвердьте свої відповіді цитатами.

Як передає поет душевні страждання героїв міфу?

Якими художніми засобами поет змальовує філософську картину Всесвіту?

5. Виразне читання вчителем сонета Р. М. Рільке
«Ось дерево звелось...»

Евристична бесіда за змістом вірша

Які два світи постають у сонеті? (Храм хижа)

Як утверджується у творі величезна сила мистецтва Орфея?

Яку роль відіграє образ дерева на початку твору?

Порівняйте сонет у перекладах Миколи Лукаша, Миколи Ба-ясана, Василя Стуса.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Поміркуйте!

Прокоментуйте висловлювання українського поета В. Стуса,
перекладача Рільке: «Перекладати Рільке дуже важко. Його
поезії можуть трансформуватися тільки в дуже розвинені мови.
Крім того, тема віршів поета кристалізується і змістовно, і рит
мічно, і інтонаційно, і навіть фонічно... Перекладаючи Рільке,


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 91

мусиш гірко усвідомлювати, як багато губиться з його чарів, з його мудрості, з його доброти й ніжної людяності, з його природної граційності. Але в цій гіркоті завжди підтримує високе поетове почуття упокорення».

VI. Домашнє завдання

Розповідати про життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке. Виразно читати й аналізувати його вірші.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про Марі Лорансен, дівчину Ґ. Аполлінера.

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: •  У поезії Рільке мене вразило (мені запам'яталося)...

УРОК № 22

Тема. Життєвий і творчий шлях французького поета Ґійома Аполлінера. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй» Мета: допомогти учням з'ясувати етапи життя й творчості поета, його естетичні погляди, риси модернізму й авангардизму; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних текстів, висловлення своїх уподобань і вражень; виховувати гуманістичний світогляд, несприйняття війни та розбрату між людьми. Обладнання: портрет письменника, видання творів, ілюстративні матеріали, каліграми. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Ґійом Аполлінер, із творчістю якого ми будемо знайомитися на уроці, — французький поет-авангардист, поет-новатор, якому належить низка художніх відкриттів у європейській ліриці. Нерідко його новаторство розглядають на формальному рівні, маючи на увазі відмову від пунктуації, створення віршів-каліграм, наповнення фольклорних жанрів сучасним змістом. Але суть поетичної


92

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

реформи Аполлінера значно глибша. Він запропонував новий підхід до розуміння поезії, уважаючи її засобом «пізнання життя й людського "Я"». «Ні, не варто шукати сум у моїй творчості, а лише саме життя, постійну, усвідомлену волю до життя, до розуміння, до знання його і вираження цього знання»,— писав Аполлінер.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

Розкажіть про модерністські, авангардистські течії в європейській поезії кінця XIX — початку XX ст., висловте своє ставлення до новаторських пошуків у царині поезії.

Змалюйте «психологічний портрет» Р. М. Рільке, розкажіть про особливості його творчості; прочитайте вірші й зробіть їх короткий літературознавчий аналіз.

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя

— Як бачимо, поезія кінця XIX — початку XX ст. непроста, як
саме життя. Але вдумливий читач обов'язково знайде в ній глибо
кий зміст і красу, відгомін своїх думок, навіть відчує «смак» слова.
Ось послухайте.

Виразне читання учителем поезїі Ґ. Аполлінера «Міст Мірабо»

— Краса й неповторність, чи не правда? Ці рядки належать
Ґійому Аполлінеру. Справжнє його ім'я — Вільгельм-Альберт-
Володимир-Олександр-Аполлінарій Костровицький. Народився
він 1880 року в Римі. Його мати була дочкою польського емігранта
і мала родовий маєток у Білорусії під Новогрудкою, по сусідству
з Міцкевичами. До 9 років Аполлінер жив у Італії; потім його від
правили вчитися в Монако. Він часто був у Каннах та Ніцці, де мав
друзів і пережив свою першу закоханість.
1899 року Костровицькі
переїхали до Парижа, де Аполлінер прожив більшу частину свого
життя, хоч його статус як громадянина Франції тривалий час був
невизначеним, що дуже його засмучувало.

У Парижі Аполлінер нерідко бідував, жив на випадкові заробітки. Нарешті влаштувався приватним учителем. Почав писати й друкуватися під різними псевдонімами. Перша поетична збірка мала назву «Бестіарій» («Звіринець»). У підзаголовку стояло: «Кортеж Орфея», тобто почет диких звірів, що покірно йшли за співцем.


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 93

♦ Пригадайте, яким даром володів Ор-
фей.
(Орфей зачаровував своїм ми
стецтвом природу, звірів, весь світ.)

Ґійом Аполлінер

Своє мистецтво Аполлінер теж уважав своєрідним орфізмом, що впливав на духовний стан світу, допомагаючи приборкати «звірів сучасності» — війну, розбрат, насильство. Поняття «орфізм» Аполлінер уперше використав у книзі «Художники-кубісти» (1913). Прагнучи підкреслити «перетворювальний» характер поезії, він уживав цей термін і пізніше стосовно своєї творчості. У 31 рік

письменника заарештовують, несправедливо звинувативши у викраденні з Лувра знаменитої «Джоконди» Леонардо да Вінчі. Він перебував у в'язниці всього тиждень, але пам'ятав цю неприємність усе життя.

У 1900-х роках Аполлінер захопився кубізмом, товаришував з художником Пабло Пікассо. Для кубізму характерні розкладання предметів і форм на геометричні фігури, вільна комбінація їх відповідно до задуму митця, а також симультанеїзм (франц. одночасний) — зображення в одній площині різноманітних об'єктів, віддалених, не пов'язаних між собою образів, мотивів, вражень.

 1.  Огляд учнями виставки репродукцій картин П. Пікассо, висловлення свого враження, відшукування рис «кубізму»
 2.  Продовження слова вчителя

— Але Ґ. Аполлінер не обмежувався рамками кубізму чи будь-якої іншої течії. Його поетичне новаторство було значно ширшим і надзвичайно багатогранним. Поет дивовижно вмів поєднувати фантастику та сатиру, героїку й інтимність, трагічне, комічне і ліричне. Аполлінер називав своє мистецтво «новим реалізмом», «надреалізмом», «сюрреалізмом». Він поєднував у творчості сміливі новації з давніми традиціями, лірику з прозою, історію з міфом. Нерідко відмовлявся від пунктуації, щоб посилити динаміку вірша, звертався до верлібру та монтажу як способу поєднання різноманітних елементів із метою відобразити розмаїття життя.

♦ Пригадайте,  що таке  «верлібр».  (Система віршування без
рими, суворого поділу на строфи, сталого ритму.)

1913 року вийшла друком збірка Ґ. Аполлінера «Алкоголі. Вірші 1898-1913 рр.», що увібрала в себе все найкраще, створене


94

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

письменником за 15 років. Але сучасники не сприйняли її, надто новаторською вона була за змістом і формою («Алкоголі» — «життя палюче, як спирт»).

Коли почалася Перша світова війна, Аполлінер добровільно записався в армію. Служив спочатку в артилерії, потім у піхоті, був поранений у голову осколком снаряда. Поет не припиняв творчості. У його ліриці з'являються антивоєнні мотиви, занепокоєння через занепад віри, гуманістичних цінностей. Це знаходить відображення в збірці «Каліграми. Вірші Миру і Війни» (1918). Каліграми-вірпіі написані так, що їхні рядки утворюють певний малюнок.

Ослаблений після тяжкого поранення, Аполлінер захворів на іспанку й помер 1918 року. Лише наступні покоління належно оцінили творчій доробок поета.

4. Виразне читання вчителем поезії «Лорелея»

Бесіда за змістом вірша

Пригадайте народну німецьку легенду про Лору та Лорелею з поезії Г. Гейне. (За народною німецькою легендою Лору, бідну красуню, покохав багатий лицар. Через підступність його матері закохані розлучилися, і Лора вирішила помститися. За допомогою бога Рейна вона перетворилася на чарівницю-русалку, що зваблювала чоловіків дивовижним співом. Наречений Лори, зачарований її піснями, кинувся в річку, щоб дістатися скелі, де сиділа дівчина, але хвилі накрили його. Рятуючи коханого, загинула й Лора. У Гейне легенда про Лорелею (Лора діва, лей скеля) метафора внутрішнього світу ліричного героя, який задумливо й задушевно розповідає про свої переживання, відображаючи різні грані кохання його красу, чарівність, стихійну силу та фатальність.)

Який епізод лежить в основі вірша Ґ. Аполлінера «Лорелея»?

Як замальовується світ у вірші?

Визначте основний конфлікт твору.

Охарактеризуйте образ Лорелеї (портрет, художні засоби, художні деталі, мову героїні).

Яка ідея утверджується в поезії?

 1.  Повторне виразне читання поезії «Міст Мірабо»
 2.  Повідомлення учня про Марі Лорансен, дівчину Аполлінера

— Поезія «Міст Мірабо» присвячена Марі Лорансен, з якою поет познайомився 1907 року. їй було двадцять два роки, йому — двадцять сім. Марі — художниця, писала й вірші. їхні стосунки


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 95

тривали п'ять років, і, за словами митця, «можливо, були найважливішими» для нього. Але закоханим не судилося бути разом. У вірші відтворений не лише сум розлуки, а й роздуми поета про саме життя, про плин часу. До речі, у Марі теж був вірш, присвячений розлуці з Ґ. Аполлінером.

 1.  Виразне читання вірша Ґ. Аполлінера «Зарізана голубка й водограй»
 2.  Перегляд каліграм поета

Бесіда за змістом вірша та виконання завдань

Визначте основну тему й основну думку вірша.

У якій формі написаний цей вірш, чи додає щось до розкриття змісту його малюнок?

Визначте функцію антитези у вірші.

Поясніть образ «раненого» сонця на «багрянистому горизонті».

Хто згадується у вірші, чому? Чи сподівається ліричний герой почути відповіді на свої запитання? Як називається цей художній засіб?

Розкрийте символічне значення образів зарізаної голубки та водограю.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Поміркуйте!

Прокоментуйте рядки з поезії Ґ. Аполлінера «Кортеж».

Ішов кортеж, а де ж моє у ньому тіло?

0, стільки їх пройшло, і всі оті — не я.
По дрібці скинулись мені на повне я.
Мене, як вежу ту, потроху будували

1, завдяки всім тим тілам, речам, вікам,
Нарешті я постав, з'явивсь, нарешті, сам.

VI. Домашнє завдання

Розповідати про життя і творчість поета Ґ. Аполлінера.

Виразно читати й аналізувати його вірші.

Вірш «Міст Мірабо» вивчити напам'ять (або інший за вибором).

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

♦ Відкриттям для мене було...


96

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

УРОК № 23

Тема. Життя і творчість іспанського поета Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом поета; допомогти усвідомити ідейно-художні особливості його віршів; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних творів, висловлення своїх думок і вражень; виховувати гуманістичне, оптимістичне світобачення. Обладнання: портрет письменника, видання творів, ілюстративні матеріали. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. «Я запрошую всіх читачів до себе в співавтори, // Хай кожний додумає, що забажається»,— говорив іспанський поет Федеріко Ґарсія Лорка. Його вірші сповнені іспанського духу, але в них можна відчути нотки й українських народних пісень, і циганських романсів, і щось таке, що рідне кожному. Давня міфологія і фольклор модернізувалися у творчій уяві поета так, що стали відображенням, символом складного, суперечливого, неймовірного XX століття. Про це — на уроці.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

Розкажіть про еволюцію мистецьких поглядів Ґ. Аполлінера.

Виразно прочитайте вірші поета, зробіть їх короткий аналіз і висловте свої враження.

Розкажіть вірш «Міст Мірабо» напам'ять.

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Лекція вчителя

— Іспанський поет Федеріко Ґарсія Лорка народився в сонячній Андалузії на півдні Іспанії 1898 року (у селищі Фуентевакерос (у перекладі — Пастуше джерело) поблизу Ґранади). Батько його — заможний селянин, мати — вчителька. Незабаром родина переїхала до


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 97

Ґранади. З дитинства Ґарсія Лорка захоплювався музикою і малюванням. Навчався в школі, потім на юридичному факультеті університету. 1919 року юнак оселився в Студентській резиденції в Мадриді, де вивчав філософію, писав. Потім подорожував країною з пересувним театром, а в 1929-1933 рр. побував у СІНА. Співпрацював із часописом «Жовтень». Видав збірки книг, п'єси. 16 серпня 1936 року став жертвою фашистської диктатури генерала Франко, гаслом якої був заклик «Смерть інтелігенції!». Поета заарешту- Федеріко Ґарсія Лорка вали й розстріляли на околицях Ґранади.

Духовні джерела творчості Федеріко Ґарсія Лорки — андалузь-кий фольклор, стихія народної пісні. Батько поета гарно співав вечорами, акомпануючи собі на гітарі.

Перша поетична збірка Ґарсія Лорки «Книга віршів» побачила світ 1921 року. «У цій книзі, що сповнена юнацького запалу, страждань, непомірних претензій, я пропоную правдивий образ мого дитинства та юнацтва»,— пише поет. У 1921-1922 рр. Ґарсія Лорка захоплювався традиційним іспанським співом канте хондо, писав вірші, був одним із організаторів фестивалю «Канте хондо» в Ґранаді.

Робота зі словником

Канте хондо — глибинний спів, здавна поширений на півдні Андалузії (молода жінка танцює, молодий чоловік грає на гітарі, а старий співає надтріснутим голосом).

Ґарсія Лорка писав, що канте хондо нагадує спів птахів, природну мелодію лісу, струмка. Тема співу — людське горе і страждання. Персонажі — повітря, земля, море, вітер, ридання.

— 1928 року вийшла збірка «Циганський баладник», яка прославила Ґарсія Лорку на всю Іспанію. «Нові теми й старі невідступні почуття... Я прагну добитися того, щоб образи, якими я зобов'язаний своїм героям, були зрозумілі для них, були видінням того світу, де вони живуть, хочу зробити романс злагодженим, ніби камінь, міцним»,— відзначав поет. 1931 року вийшла збірка «Канте хондо». Поет використовував різноманітні поетичні жанри: пісні, романси, балади, сонети, газелі, касиди, білі вірші.

2. Робота зі словником літературознавчих термінів

Романс — невеликий словесно-музичний твір, зазвичай ліричного змісту, для голосу в музичному супроводі.


98

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Газель — віршова форма ліричної поезії, що виникла з фольклорної ліричної пісні в народів Сходу в VII ст. Газель складається з кількох (не більше 12) двовіршів (бейтів). На весь вірш — одна рима, яка чергується з рядками без рими.

Касида — поширений в арабських країнах, Середній Азії, Азербайджані та Ірані жанр поезії. Це переважно урочистий ліричний вірш, подібний до оди, у якому оспівується важлива суспільна подія чи видатна особа. Але іноді також бувають касиди сатиричні, повчальні та ін. Як і в газелі, у касиді перші два рядки римуються, а потім ця рима повторюється через рядок. Зазвичай касида має 100-150, а іноді й більше віршових рядків. Особливо уважно опрацьовувалися перший бейт (матла) і останній (макта), бо здебільшого в них підкреслювалася основна думка твору.

3. Продовження лекції вчителя

— На початку 30-х років Ґарсія Лорка захопився драматургією. Він став керівником пересувного студентського театру Ла Баррака, який подорожував найвіддаленішими куточками Іспанії, знайомив містечка й села з вершинними творами іспанської національної класики — п'єсами Лопе де Веги, Тірсо де Моліна. У Мадриді ставили п'єси Лорки «МаріаннаШнеда», «Криваве весілля», «Дім Бернанди Альби». Театр гастролював не тільки Іспанією, а й Південною Америкою. Поет уважав, що театр — це просвітницька школа, школа виховання глядача.

Для Ґарсія Лорки Природа і Бог — єдиний світ, усі елементи Всесвіту легко переходять один в одний. Він — представник пантеїзму.

Робота зі словником

Пантеїзм — філософське ідеалістичне вчення, яке ототожнює Бога з природою.

Ґарсія Лорку вважають прибічником сюрреалізму. Його вірші синкретичні, у них поєднані слово, музика і пантеїстичне світобачення. Автор постійно вживає розгорнуті порівняння, звукові й зорові метафори, уособлення. Це наближає лірику Ґарсія Лорки до голосу природи, до пісенних жанрів.

4. Виразне читання вчителем «Балади про чорну тугу»
Ф. Ґарсія Лорки

Обмін враженнями про прочитане, бесіда

Який центральний образ поезії? (Туга, самотність)

Із чим, ким він персоніфікується? (Із дівчиною, людиною, що страждає, що пережила якесь горе й не може знайти рівновагу, сенс життя.)


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 99

Кінець вірша оптимістичний чи песимістичний, на ваш погляд?

5. Виразне читання вчителем поезії «Гітара»

Обмін враженнями про прочитане, бесіда

Який найяскравіший художній прийом у вірші? (Поетичний паралелізм: плаче гітара плаче вода або вітер тощо.)

♦ Як ви розумієте вислів: «О гітаро, поранене серце!» (Гітара,
спів висловлюють почуття, біль «пораненого» любов'ю чи жа
лем серця ліричного героя.)

6. Виразне читання вчителем поезії
«Газела про темну смерть»

Обмін враженнями про прочитане

7. Виразне читання вчителем поезії
«Касида про сон під зорями»

Обмін враженнями про прочитане, бесіда

Які природні явища сили і стихії персоніфікуються у вірші? (Бик, жасмин, небо тощо)

Яке значення химерного переплетення сну, фантазії і дійсності у вірші? (Людська свідомість може витворити найхи-мерніші фантазії, асоціації; людина розчиняється в людині, у природі.)

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Поміркуйте!

Прокоментуйте слова В. Стуса зі статті «Гордість Іспанії»: «Об
рази Ґарсія Лорки дуже конкретні, його поетична думка — гли
бока і не завжди осягненна. Часом цю думку легше відчути,
аніж збагнути».

VI. Домашнє завдання

Розповідати про життєвий і творчий пі лях Ф. Ґарсія Лорки. Виразно читати, аналізувати його вірші.

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

♦ У поезії Ф. Ґарсія Лорки мене здивувало... (вразило)


100

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

УРОК № 24

Тема. Поетичний практикум. Аналізування синтетичного вияву новітніх течій і тенденцій у західноєвропейській поезії кінця XIX — початку XX ст., представленій творчістю Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки Мета: допомогти учням розкрити поняття «модернізм», «авангардизм» у поезії; розвивати навички ілюстрування принципів і положень літературних напрямів прикладами з конкретних поезій; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, естетичні смаки, любов до поезії. Обладнання: портрети письменників, художні тексти, ілюстративні матеріали. Тип уроку: поетичний практикум.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. «Поезія — одночасно Слово і Музика... Словом вона промовляє і мислить. Музикою співає і марить», — говорив С. Мер-ріль. Про значення слова і красу музики в поезії ми будемо розмірковувати на сьогоднішньому уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Робота над темою уроку
1. Поетичний практикум

— У своєму творчому становленні Р. М. Рільке пройшов основні етапи розвитку літератури кінця XIX — початку XX ст. від символізму до вершини неокласичної модерністської поезії.

♦ У його поезії можна знайти багато різних мотивів. Поєднайте
уривки з віршів із мотивами, які вони виражають
(див. табли
цю на наступній сторінці).

Для довідок: 1 — б); 2 — в); 3 — а)

♦ Знайдіть у сонеті Р. М. Рільке «Ось дерево звелось...» образи-
символи, алегорії, поясніть їхнє значення в естетиці симво
лізму.
(Орфей узагальнений символ мистецтва. Дерево
духовна еволюція світу, його зростання. Хижа, храм мале,
велике, шлях до зростання. Темний ліс, повний хижих звірів,

це людство, що втратило духовні цінності; темрява утра
та ідеалу; храм
піднесення високої, божественної мудрості.)


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 101

Мотиви                                                     Цитати

1. Відчуження людини в дегу-манізованому світі

а) В оцім селі стоїть останній дім, Самітній, наче на краю землі. Іде дорога селищем малим Крізь темну ніч і губиться в імлі.

(Пер. М. Бажана)

2. Ностальгії за втраченою єдністю людини зі світом

б) Вона — вже корінь, і коли нараз її спинив і з розпачем промовив До неї бог: «А він таки оглянувсь», — Безтямно й тихо запитала: «Хто?»

(Пер. М. Бажана)

3. Українські мотиви

в) Така кохана, — то її ця ліра Оплакала за плакальниць усіх,

світ на плач суцільний обернувся, Де знову все було: і ліс, і діл, І шлях, і поле, і ріка, і звір... Але в плачливому отому світі Так само, як над іншою землею, І сонце йшло, й зоріло тихе небо...

(Пер. М. Бажана)

Визначте, у чому «орфізм» творчості Р. М. Рільке. (Думка про те, що мистецтво одухотворює кожну річ, людину і навіть звіра. Воно має чарівну силу, яка єів Бога,здатність перетворювати світ.)

Порівняйте різні переклади сонета Р. М. Рільке «Ось дерево звелось...» (М. Лукаша, М. Бажана, В. Стуса), висловте свої уподобання.

(Можна запропонувати учням дослівний переклад для роботи.)

Творчість Ґійома Аполлінера — це шлях від неоромантизму до кубофутуризму. Дослідники його творчості знаходять і риси символізму. Сам поет називав себе сюрреалістом.

Порівняйте вірші «Лорелея» Г. Гейне та Ґ. Аполлінера.

Г. Гейне Ґ. Аполлінер

Схожість

Міф як спосіб розкриття внутрішнього світу героя; наближення міфу до сучасності; утвердження цінності людської особистості

Відмінність

Вірш ліричний, з елементами Ліро-епічний твір, позбавлений фан-

фантастики. У центрі уваги — тастики. У центрі уваги — Лорелея.

переживання героя. Виражене Трагічний конфлікт героїні з безду-

емоційне світосприйняття ховним і ницим світом


102

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Які проблеми, крім кохання, порушуються у вірші Ґ. Аполлі-нера «Міст Мірабо»? (Життя і смерті, тлінності й вічності, існування особистості)

Розкрийте символіку образів цієї поезії.

• Сена — ... (уособлення життя і часу, у якому зрештою все
минає
і надії, і кохання, і розчарування);

годинник, зміна дня і ночі — ... (час, його плинність і вічність);

• міст — ... (символ кохання і символ вічного, непідвладного
часу зв'язку між минулим і прийдешнім).

♦ Поєднайте художні засоби й уривки поезій.

1. Журба і втіха; вода бігуча — життя хода тягуча; минають дні, а я ще є

а) порівняння

2. Любов сплива, як та вода бігуча

б) алітерація

3. А я ще є, ... а я ще є

в) рефрен

4. Вода тече, хлюпоче

Од вічних поглядів спочити хоче

г) антитеза

Для довідок: 1 — г; 2 — а; 3 — в; 4 — б.

♦ Як ви думаєте, що відповіла у віршованій формі Ґ. Аполлінеру Марі Лорансен, з якою він розлучився і написав із цього приводу вірш «Міст Мірабо»? Порівняйте свої припущення з текстом вірша російською.

*   *  *

Не просто печальная,

А скорбящая.

Не просто скорбящая,

А несчастная.

Не просто несчастная,

А страдающая.

Не просто страдающая,

А покинутая.

Не просто покинутая,

А сирая.

Не просто сирая,

А йзгнанная.

Не просто йзгнанная,

А мертвая.

Не просто мертвая,

А забьітая.

(Перевод М. Яснова)


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 103

♦ Розшифруйте опорно-логічну схему поезії Ґ. Аполлінера «Зарізана голубка й водограй».

вода — життя

голубка — символ миру, жінки

жінка — джерело життя на землі

антитеза життя — смерть

червоний колір —

чоловік і жінка — нероздільне ціле

кров, зелений — життя

єдність із Всесвітом

водограй — скорбота, сльози

Знайдіть у вірші Ф. Ґарсія Лорки «Касида про сон під зорями» приклади персоніфікації природних сил і стихій. («Бик присмерк, що реве багряно»; «Небо слон здоровий»; «Про пісок із гарячого півдня, // Що сумує без білих камелій // І так слізно їх просить, бідний...»)

Визначте риси, спільні для поезії Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки (у групах з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Очікувані відповіді

Оригінальне бачення світу, його проблем. Пошуки нових форм вираження. Утвердження активно-творчого ставлення до життя. Творче використання традицій символізму, романтизму та реалізму.

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольного твору (див. домашнє завдання уроку М 20).

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях О. Блока (до уроку № 26).

V. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: •  Найбільше задоволення я отримав(-ла) від читання (роботи)...


104

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

УРОК № 25

Тема. Письмовий контрольний твір за вивченою темою «Творчість М. Булгакова, Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки» Мета: повторити, узагальнити вивчене; розвивати зв'язне писемне мовлення учнів, уміння виділяти головне й деталі, висловлювати свої думки, аналізуючи художні твори, обґрунтовувати власні твердження; виховувати найкращі людські якості. Обладнання: художні тексти.

Тип уроку: розвиток зв'язного мовлення, контроль і корекція знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми, мети уроку,
мотивація навчальної діяльності учнів

II. Основний зміст роботи

 1.  Коментар-інструктаж учителя до написання творів за вибором (або за варіантами)
 2.  Вибір тем

Орієнтовний список тем

«Відкриття булгаковського світу в романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита"»;

«Пошуки істини й справедливості героями роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита"»;

«Творчість і кохання в романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита"»;

«Моральна відповідальність людини за свої вчинки в романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита"»;

«Чим мене вразив твір М. Булгакова "Майстер і Маргарита"»;

«Мої улюблені вірші (образи з поезії) Ґ. Аполлінера»;

«Художні відкриття Ґ. Аполлінера»;

«Моє сприйняття поезії Р. М. Рільке (Ф. Ґарсія Лорки)»;

«Діалог з поетом... (ліричним героєм...). Створення власної ка-ліграми».


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 105

3. Написання твору Епіграфи до творів

Найсумніша радість бути поетом. Решта не враховується.

Навіть смерть. Ф. Ґарсія Лорка

Щира поезія це любов, мужність

і жертовність. Ф. Ґарсія Лорка

Хай панує поміж людьми любовне

спілкування, хай об'єднує їх чудовий

ланцюжок духовного спілкування,

бо до цього прагнуть слово, різець і всі

мистецтва. Ф. Ґарсія Лорка

Згаси мій зір я все ж тебе знайду,

Замкни мій слух я все ж тебе почую,

Я і без ніг до тебе домандрую,

Без уст тобі обітницю складу.

Р. М. Рільке

Зразок каліграми

Рибка щастя моя золота

Щастя Мов рибка така золота; Забажаєш багато — є ризик утратити все; Мало мрієш — життя нецікаве, сумне... Де вона, золота середина — Іронічно-лукава рибина? — Хочеш бути щасливим — так будь, — говорить вона.

Зразок твору

ВІРШІ Ґ. АПОЛЛІНЕРА, ЯКІ МЕНЕ ВРАЗИЛИ

Творчість Ґ. Аполлінера є одним із найзначніших і найхарактерніших явищ поетичного сприйняття суперечливої дійсності XX ст.

Осмислення трагедії війни відобразилося в збірці «Каліграми. Вірші Миру і Війни», що вийшла друком 1918 року. Вона


106

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

поділяється на дві частини: до першої увійшли поезії, написані Аполлінером 1913 і в першій половині 1914 року, до другої — фронтові поезії. Присвячена збірка пам'яті друга поета, літератора Рене Деліза, який загинув на фронті. Назва збірки пов'язана з експериментами в царині поетичної форми. Частина віршів має вигляд «ліричних ідеограм», або каліграм, тобто вони написані так, що їхній текст створює своєрідний малюнок (будинок, зірку, лінії дощу тощо). У «Каліграмах» поет засуджує війну, але антивоєнною тематикою їх значення не вичерпується. Ґ. Аполлінер порушує важливі проблеми духовного й історичного буття людства, багато й сміливо експериментує, домагаючись «безпосереднього вираження». Так з'являються його «поезії-розмови», «поезії-репортажі», для яких «будівельним матеріалом» служили факти, фрагменти «безпосередньої дійсності», з яких монтуються твори «Вулиця Крістін», «Хмарний привид» та інші.

Проте збірка була не просто експериментаторством, а передусім — прагненням відтворити складний «потік життя», у якому зв'язки розриваються й водночас усі фрагменти з'єднані невидимим ланцюгом, пізнати котрий покликана поезія. Для Аполлінера людина, попри всі її помилки й хибні ілюзії, завжди залишається володарем світу, що веде постійну боротьбу за життя на межі світла і темряви, миру і війни, високого й буденного.

Поезія Ґ. Аполлінера, яка справила на мене найбільше вра-«Зарізана голубка й водограй». Розташуванням літер неоднакового розміру та різними напрямками рядків вона утворює обриси голубки над струменями фонтана, що символізує вічний плач за тими, хто загинув на війні.

Цей образ навіяв поетові відомий малюнок П. Пікассо голубки — символу миру.

Війну поет сприйняв як страшну трагедію, але трагедію майже неминучу, невблаганну, як Страшний суд. Світ наче розколовся на дві половини: з одного боку — люди, природне життя, з іншого — страждання, кров, смерть. За принципом антитези й побудовано поезію «Зарізана голубка й водограй». Каліграма створена у формі звернення до всіх сучасників, яких розкидала війна по світу або забрала смерть. Поет не вживає таких гучних слів, як «людство», «сучасники». Навпаки, звертання його має суто особистісний, навіть інтимний характер:

0 постаті убиті любі О дорогі розквітлі губи Міє Мареє


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 107

Єтто Лорі Анні і ти Маріє Де ви дівчата Я вас питаю

У цьому переліку імен і особистий зміст, і поетичний. Кожна людина на світі неповторна, смерть кожної людини — трагедія, втрата цього світу. Під час війни полеглих рахують сотнями, тисячами, усіх імен не перелічити. Але так ставляться до людей ті, хто розпалив війну. Поету близькі всі люди, він пам'ятає і живих, і мертвих. У кожного з них є ім'я, а всі разом вони — сучасники поета. Антитеза «убиті — розквітлі» підкреслює антигуманний характер війни. Риторичне запитання залишається без відповіді.

Глибокого філософського змісту набуває й образ водограю: це символ скорботи, оплакування всіх полеглих. Як не витече вода з водограю, так не втамувати поету душевної туги, жалю, адже війна передчасно забрала молодих і любих. Але в останніх рядках вірша поєднуються глибокий трагізм і віра в можливість спасіння людства, виникає образ зраненого, але не вбитого сонця, багряного горизонту, що може символізувати нову зорю миру:

Душа ятриться з непокою

І водограй рида зі мною

А як вони іще живі

Десь б'ються на Північнім фронті

Там олеандри всі в крові

І сонце зранене в траві

На багрянистім горизонті

Мені здається, що тільки такі вірші, які дають уявлення про конкретне зло, «війну в особах», можуть пробудити в душах людей огиду до всякого насильства й несправедливості, прагнення до миру й злагоди. Ця ж поезія ще й захоплює своєю незвичною, оригінальною формою, поетичністю та задушевністю.

III. Підсумки уроку


108

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

УРОК № 26

Тема. «Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії. Трагічні долі митців цієї доби. Життєвий і творчий шлях російського поета Олександра Блока. Символізм його поезій Мета: ознайомити учнів із провідними модерністськими, авангардистськими напрямами й течіями «срібної доби», їх представниками, із творчістю О. Блока; розвивати навички виділення головних рис, особливостей різних літературних напрямів у творчості письменників; аналізу поетичних творів, висловлення своїх думок і вражень; виховувати любов до поезії, естетичні смаки. Обладнання: опорно-логічні схеми, таблиці, портрети письменників, видання творів, ілюстративні матеріали до характеристики доби, біографії Блока. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Аналіз контрольної роботи

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя

— Першу половину XIX ст. називають «золотим добою» російської літератури, що представлена творчістю О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, Ф. Тютчева, А. Фета та ін. Початок XX ст., незважаючи на значні історичні, соціальні катаклізми, ознаменований у російській літературі «срібною добою». Про цей феномен, про долю митців того часу ми й вестимемо розмову на уроці.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Складання таблиці імен видатних філософів, живописців, діячів театру, напрямів у літературі

Учитель. Як не дивно, у цей час у Росії відбувся розквіт не лише літератури, а й філософії, мистецтва взагалі. Розгляньте складену таблицю й зробіть висновки.


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 109

Філософія

Живопис

Театр, балет

Поезія

В. Соловйов

К. Малевич

К. Станіслав-

Символізм,

М. Бердяєв

М. Врубель

ський

футуризм,

П. Флорентій-

М. Шагал

В. Мейєрхольд

акмеїзм,

ський

В. Кандінський

В. Комісаржев-

« новоселянська

С. Булгаков

М. Ларіонов

ська

поезія»

Л. Шестов

таін.

А. Павлова

таін.

М. Федоров

В. Ніжинський

таін.

таін.

2. Робота з висловлюваннями філософів (у групах)

Прочитайте и прокоментуйте висловлювання російських філософів.

 1.  «Внутрішніми властивостями добра визначається життєве завдання людини; її моральний сенс полягає в служінні Добру чистому, усебічному і всесильному» (Б. Соловйов).
 2.  «Проблема особистості є основною проблемою екзистенціальної філософії... Я маю реалізувати в собі особистість, і ця реалізація є невтомною боротьбою. <...>Будь-яка людина покликана стати особистістю, і їй має бути надана можливість стати особистістю. Будь-яка людська особистість має цінність і не може розглядатися як засіб... Цим аж ніяк не заперечується глибока нерівність людей в обдаруваннях і властивостях, у покликанні й висоті» (М. Бердяєв).
 3.  «У серцях людських відбувається... боротьба, вирішується питання про те, кому поклонитися й повірити: Христу, царство якого не від світу цього. Та ж сама боротьба триває і в душі соціалізму» (С Булгаков).

 1.  Огляд картин російських художників «срібної доби», визначення в них рис модернізму, авангардизму
 2.  Робота з опорно-логічною схемою провідних модерністських й авангардистських напрямів і течій «срібної доби» російської поезії, їх представників та поетів поза літературними угрупованнями (див. схему на наступній сторінці)

Учитель. Доля більшості митців цієї доби склалася трагічно; фізично були знищені М. Гумільов, О. Мандельштам; змушені були емігрувати Д. Мережковський, 3. Гіппіус; М. Цвєтаєва, С. Єсенін. В. Маяковський покінчили життя самогубством; зазнали переслідувань від влади Б. Пастернак, А. Ахматова — їх твори тривалий час не друкували.


110

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Сатирик

 Викриття міщанства, посередності

Саша Чорний

(«Хронічний

сатирик»)

Позагрупові поети

І. Бунін, І. Аннен-ський, М. Цвєтаєва

« Новосе лянська поезія»

 Увага до долі російського народу, особливо селянства;  пісенний характер;  міфологіч-ність і релігійність

М. Клюєв, С. Кличков, С. Єсенін

Футуризм

 Заперечення спадщини минулого;  незрозуміла мова, словотворчість;  соціальний протест;  епатаж

В. Маяковський, В. Хлєбніков, Б. Пастернак, І. Северянін, В. Каменський таін.

Акмеїзм

 Джерела у французькому класицизмі;  витончена, але свіжа й проста поетична мова;  точний образ;  деталізування (« особистісний мікроскоп»)

А. Ахматова, 0. Мандельштам, М. Гумільов, М. Кузьмін таін.

Символізм

 Підвищена увага до музики слова;  звернення до містичної філософії;  невиразне, невизначене розуміння світу через тонкі натяки й напівтони

Старше покоління В. Брюсов, Ф. Сологуб, Д. Мережков-ський, 3. Гіппі-ус, К. Бальмонт Молодше покоління 0. Блок, А. Бєлий, А. Бальмонт

Напрям, течія

Особливості

Представники


111

/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

5. Повідомлення учня про життєвий і творчий шлях О. Блока

Яка жага безумна — жить. Все здійснене обожествити, І втілити все нерозкрите, В нечуваному продзвеніть! —

пише молодий поет Олександр Блок, спо
внений оптимізму, надій на «свободу яс
нокрилу» , закоханий у Прекрасну Даму.
Його називають одним із найяскравіших
представників символізму, що увібрав
у своїй творчості найкращі здобутки ро
сійської класичної лірики та модерні фі
лософські ідеї В. Соловйова.
 Олександр Блок

Народився Олександр Блок у Петербурзі в старовинній шляхетній родині.

Батька хлопець майже не знав, бо мати, невдоволена шлюбом, швидко розлучилася з чоловіком. Виховувався майбутній поет у родині діда, відомого вченого-ботаніка О. Бекетова. Навчався на історико-філологічному факультеті Петербурзького університету, тоді ж почав писати. Перший юнацький цикл віршів мав латинську назву, у перекладі — «Напередодні світу». У 23 роки поет одружився з Любов'ю Менделєєвою, дочкою знаменитого вченого-хіміка. Своїй коханій Блок присвятив збірку «Вірші про Прекрасну Даму», яка вийшла 1905 року й принесла йому славу. Тоді ж поет познайомився з відомим символістом Андрієм Бєлим; у журналі «Новий шлях» виходять друком десять його поезій.

О. Блок пише публіцистичні статті, у яких висловлює думки про необхідність подолання прірви між інтелігенцією та народом, про суспільну роль митця.

Працює над поетичними циклами « Сніжна маска», « Вільні думки», «Страшний світ», «Ямби», «Італійські поезії», «Різні вірші», «Арфи та скрипки», «Кармен», «Батьківщина» та ін., над поемами «Нічні фіалки», «Солов'їний сад», п'єсою «Троянда і хрест». 1916 року Блок був мобілізований на фронт, служив у військово-будівельному загоні; через рік почав працювати в слідчій комісії Тимчасового уряду. Соціалістичну революцію сприйняв як бурю, що здатна очистити життя від скверни, зруйнувати старий облудний світ.

У перші повоєнні роки пережив творчій злет, висловивши своє ставлення до сучасного та історичного піляхів Росії у творах


112

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

«Дванадцять», «Скіфи» та ін. Однак реалії радянського часу принесли поетові розчарування.

1921 року поет помер у Петрограді. Символізм О. Блока мав національно-самобутній характер. Від містичної замкненості в особистих переживаннях поет приходить до художнього осмислення реальності й усвідомлення своєї єдності з народом і батьківщиною. Розчарування у філософських ідеях, які він наслідував, привели до появи урбаністичних та апокаліптичних мотивів у творчості, «життєвих досвідів», що їх митець виніс зі своїх сутичок із «страшним світом».

6. Виразне читання вчителем поезії «Незнайома»

Обмін враженнями про прочитане, евристична бесіда

Який конфлікт наявний у творі? (Між дійсністю та ідеалом)

Які образи та деталі підкреслюють бездуховність повсякденного життя? (Гарячий шал ресторанів, п'яні окрики, дитячий плач, жіночий виск, прогулянки серед канав тощо)

Знайдіть і зачитайте портрет Незнайомої. Що підкреслює автор в описі?

У чому виявляється авторська іронія? (Останні рядки стосуються ліричного героя, який тотожний авторові.)

Коментар учителя

— Конфлікт у вірші О. Блока «Незнайома» подається через призму романтичної іронії і становить основу сюжету. Дійсність у цій поезії — це світ обивателів, що гайнують свої дні у трясовині затишку, пияцтва, фліртів. Ця реальність представлена у вірші у двох замальовках: дачне передмістя та задушливе приміщення ресторану.

Саме в чадному ресторані з'являється Незнайома — загадкова красуня, що заволоділа серцем ліричного героя. її образ оповитий чарівним серпанком, риси обличчя та обрис фігури невизначені, туманні, розмиті, ніби з «нетутешнього» світу, тому ліричний герой бачить «берег зачарований і чарами пойняту даль». Образ Незнайомої переростає межі образу земної жінки. Вона символізує містичний ідеал жіночої краси, пов'язаний з ідеєю Вічної Жіночності, самої гармонії. Виникаючи на межі реальності та марення, образ Незнайомої в завершальній частині вірша розпадається на окремі фрагменти.

7. Виразне читання учнем поезії О. Блока
«Весно, весно, без меж і без краю...»

Обмін враженнями про прочитане, виконання завдань

♦ Визначте тему поезії, її настрій. (Двобій із життям)


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст. 113

Знайдіть у вірші вияви темних обставин життя. Як ліричний герой до них ставиться?

Про що свідчить вислів ліричного героя «Все приймаю!»?

8. Виразне читання вчителем вірша О. Блока «Скіфи»

Обмін враженнями про прочитане

(Учні виписують рядки, у яких висловлені головні думки твору: «Росія-сфінкс», «О світе ветхий! Стямся хоч на мент! На учту, де братерство, праця й віра, ...нас... скликає ліра!» та ін.)

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Поєднайте  елементи  символізму із  прикладами  із  творів О. Блока.

1. Звукопис

а) «Шлю привіт тобі дзвоном щита» — можливо, натяк на давньоруського князя Святослава, який попереджав ворогів: «Іду на Ви!»

2. Натяк

б) «Дівочий стан, шовками зловлений, Пливе в туманному вікні» (сонорні)

3. Сугестія

в) Ліра — поезія; сфінкс — загадка; інтеграл — премудрість (з поезії «Скіфи»)

4. Символ

г) «І очі сині-сині, тужачи,

Цвітуть на березі смутнім» (навіює образ моря, дівчини, що очікує коханого чи мрію під пурпуровими вітрилами)

Для довідок: 1 — б; 2 — а; 3 — г; 4 — в.

VI. Домашнє завдання

Характеризувати російську поезію «срібної доби». Розповідати про життя й творчість О. Блока, аналізувати його поезію.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про життя й творчість А. Ахматової, її зв'зок з Україною; виразно читати вірші А. Ахматової (див. у ході уроку №27).

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: •  3 поезій О. Блока найбільше враження справила на мене ..., тому що...


114

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

УРОК № 27

Тема. Життєвий і творчий шлях російської поетеси Анни Ахматової. Утілення у творчості А. Ахматової ознак акмеїзму Мета: розкрити особливості творчої манери поетеси як яскравого явища світової поезії XX ст., поглибити розуміння поняття «акмеїзм»; розвивати навички аналізу поетичних творів, визначення рис літературних явищ; виховувати почуття естетичної насолоди від читання та осмислення поезії, прагнення опоратися злу й несправедливості. Обладнання: портрет письменниці, видання творів, ілюстративні матеріали до біографії, аудіозаписи. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя

— У своїй Нобелівській лекції Й. Бродський назвав п'ять найкращих, на його думку, поетів XX ст., серед яких було ім'я Анни Ахматової: «Бути кращим за них на папері неможливо, неможливо бути кращим за них і в житті, яким би трагічним і гірким воно не було».

Вона була музою поета Миколи Гумільова, її велична краса надихала художників, скульпторів, фотографів, поетів О. Мандельшта-ма, О. Блока, Б. Пастернака, М. Смєлякова, Є. Євтушенка та багатьох інших. Хто ж вона, Анна Ахматова. Про це дізнаємося на уроці.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Актуалізація опорних знань

 1.  Розповідь учнів про О. Блока — найвидатнішого поета російського символізму
 2.  Виразне читання й аналіз поезій О. Блока, наведення прикладів, що ілюструють ознаки символізму

IV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу

1. Виразне читання віршів А. Ахматової заздалегідь підготовленими учнями або вчителем


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 115

2. Прослуховування аудіозаписів («Тьі письмо моє,
мильїй, не комкай», «Сжала руки под темной вуалью...»,
«А тьі думал — я тоже такая...», «Долгим взглядом твоим
истомленная» та ін.)

Обмін загальними враженнями про поезії, виділення рис індивідуального стилю

3. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди

— Справжнє ім'я Анни Ахматової — Анна Горенко. Народила
ся 1889 року під Одесою в родині відставного інженера-механіка
флоту. Через рік її відвезли до Царського Села, де минули дитячі
роки і рання юність майбутньої поетеси. Після закінчення гімна
зії навчалася на юридичному факультеті Вищих жіночих курсів
у Києві та Вищих історико-літературних курсах у Петербурзі.
Складати вірші почала ще в дитинстві. У
21 рік вийшла заміж за
поета Миколу Гумільова, разом із ним почала працювати в акмеїс-
тичному літературному угрупованні «Цех поетів», здійснила по
дорож Францією та Італією.
З 1912 року, протягом десяти наступ
них, вийшло друком п'ять поетичних збірок — «Вечір», «Чотки»,
«Біла зграя», «Подорожник» та «Аппо Ботіпі». Після жовтневої
революції, незважаючи на критичне до неї ставлення, поетеса за
лишилася в Росії, хоча багато її друзів емігрували й кликали її із
собою.

Доля була до неї безжальною. Спочатку вона втратила чоловіка. Це була незвичайна людина. Гумільов мріяв дослідити Африку й об'єднати всі африканські племена, створити для них спільну мову. Він здійснив три мандрівки власним коштом. А 1921 року його безпідставно звинуватили в контрреволюційній змові й розстріляли.

У Анни Андріївни залишився син Лев, який став ученим. Лева тричі арештовували, він пройшов сталінські табори, але вижив. Йому, а також тисячам подібних до нього, Ахматова присвятила поему «Реквієм».

4. Виразне читання уривків із поеми «Реквієм»

Бесіда за змістом поеми

Яке враження справив на вас цей твір?

Чи актуальна поема в наш час? Чим саме?

5. Продовження міні-лекції вчителя

1925 року була прийнята сумнозвісна постанова ЦК ВКП(б)
«Про політику партії в галузі художньої літератури». А. Ахмато-
ву перестали друкувати в журналах та альманахах, запрошувати


116

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

на літературні вечори. Це тривало майже 15 років. Поетеса зайнялася дослідженням творчості О. Пушкіна.

Під час Другої світової війни Ахматова перебувала в евакуації в Ташкенті, виступала зі своїми віршами перед пораненими в госпіталях.

Анна Ахматова

1946 року разом із відомим сатириком М. Зощенком А. Ахматова була виключена зі Спілки письменників за песимізм і «шкідливий вплив на виховання молоді», як зазначалось у партійній постанові. Партійний функціонер Жда-нов назвав її «взбесившейся барьінькой, мечущейся между будуаром и молельней», «полумонахиней-полу-блудницей».

1962 року була завершена «Поема без героя» — духовний заповіт і вершинне досягнення поетеси. 1964 року літературна праця А. Ахматової була відзначена престижною італійською премією, а через рік Анну Андріївну обрали почесним доктором Оксфордського університету. Не стало її 1966 року.

Тріумфом посмертної долі Ахматової став її 100-річний ювілей, який за рішенням ЮНЕСКО відзначали в усьому світі 1989 року.

6. Повідомлення учня про зв'язок поетеси з Україною

—У своєму духовно-творчому розвитку А. Ахматова подолала шлях від поетеси «камерного» жанру, зосередженої на сфері особистих любовних переживань, до лірика із широким епічним охопленням буття, органічно пов'язаного з долею свого народу й землі та схильного до філософських роздумів.

7. Виразне читання вчителем поезії А. Ахматової
«Довкола жовтий вечір ліг»

Обмін враженнями про прочитане, евристична бесіда

Чому присвячений вірш?

Яка сюжетна основа твору?

Які почуття викликає поезія?

8. Виразне читання поезії А. Ахматової
«Дав мені юнь ти
сутужную...»

Обмін враженнями про прочитане, бесіда

Як ви думаєте, наскільки ця поезія автобіографічна?

Що здалося вам несподіваним, вражаючим?


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 117

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Поміркуйте!

Упишіть у таблицю елементи акмеїзму, характерні для поезії А. Ахматової.

я

І

с

т

ь

ч

І

с

т

ь

п

І

с

т

ь

Для довідок: ясність, чіткість, «прозорість» образів.

VI. Домашнє завдання

Розповідати про життя й творчість А. Ахматової. Виразно читати й аналізувати її твори.

Індивідуальне завдання: розпочати роботу над творчим проектом (див. урок № ЗО).

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: •  У віршах А. Ахматової мене вразило... (мені запам'яталося...)

УРОК № 28

Тема. Життєвий і творчий шлях російського поета Бориса

Пастернака. Еволюція поезії Б. Пастернака Мета: допомогти учням визначити джерела таланту поета, простежити духовну силу митця в протистоянні владі; розкрити особливості пастернаківської поетики; розвивати навички виразного читання ліричних творів, їх аналізу, уміння проникати в суть художніх образів митця; виховувати любов до поезії, прагнення до самопізнання та самовдосконалення, естетичні смаки. Обладнання: портрет письменника, видання творів, ілюстративні матеріали до біографії (малюнки батька та ін.), аудіо-запис романсу «Зимова ніч» («Свечагорела...») Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя

— Якщо Анну Ахматову називали «російською Сапфо», то Бори
са Пастернака, із творчістю якого ми познайомимося сьогодні, —
«Гамлетом
XX століття». Багато випробувань випало на його долю,
він жив за тих складних часів, які вимагали від людини міцності
духу, мужності протистояти натиску ідеології. Його ліричні робо
ти стали втіленням трагічного щастя існування людини, наділеної
даром поетичного слова, здатної якнайповніше відобразити у твор
чості всі радощі й тривоги епохи.

 1.  Оголошення теми й мети уроку
 2.  Актуалізація опорних знань

 1.  Розповідь учнів про А. Ахматову, особливості її творчості
 2.  Виразне читання учнями віршів поетеси, їх короткий аналіз, висловлення вражень про них

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Прослуховування аудіозапису романсу «Зимова ніч» («Свеча горела...») на слова Б. Пастернака у виконанні

 1.  Сказіної, А. Пугачової або М. Носкова
 2.  Лекція вчителя

— Лауреат Нобелівської премії (другий у Росії в галузі літе
ратури), якого змусили відмовитися від неї; людина, до якої при
хильно ставився Сталін і на яку відкрили карну справу; глибокий
лірик, реформатор слова і майстер епічної розповіді, філософських
спостережень — усе це Борис Пастернак.

Народився майбутній письменник 1890 року в Москві. Його батько був відомим художником, мати — піаністкою. У родині панувала духовна атмосфера, культ мистецтва. «Я — син художника, мистецтво і великих людей бачив із перших днів і до високого <...> звик ставитися як до природи, як до живої норми. Соціально... воно для мене від народження було злито з побутом»,— згадував Пастернак. І зазначав: «Що робить художника реалістом, що його творить? Рання вразливість у дитинстві <...> і своєчасна добросовісність у зрілості».

3. Виразне читання вчителем
вірша Б. Пастернака «Цей лютий! Час для сліз і віршів...»

Які відчуття викликає ця поезія? Про що вона? (Про віру в життя, радісне здивування перед красою природи)

4. Продовження лекції учителя

Б. Пастернак у домі батьків зустрічався з письменником Л. М. Толстим,поетом Р. М. Рільке, композитором О. Скрябіним; займався музикою під керівництвом    відомих    музикантів.1909 року він вступив на історико- філологічний факультет Московського університету, а через три роки почав студіювати філософію в Марбурзькому університеті в Німеччині. Через рік полишив заняття філософією й поринув у літературну працю. Приєднався до футуристичного угруповання «Центрифуга». Вийшли друком його перші поетичні збірки «Близнюк у хмарах», «Над бар'єрами», через п'ять років — «Сестра моя — життя». Остання принесла йому славу. Б. Пастернак прилучається до діяльності творчого об'єднання ЛЄФ (футуристів). На межі 20-30-х рр. XX ст. побачили світ збірка поезій «Друге народження», три книжки прози: «Охоронна грамота», «Повість», «Повітрянішляхи».

У період творчої кризи Пастернак зайнявся перекладами В. Шекспіра, Й. Ґете, Ф. Шиллера, Кляйста, Р. М. Рільке, П. Верлена, грузинських поетів та ін. «Саме в 36-му році, коли почалися ці страшні процеси, усе зламалося в мені, і єдність зі світом перейшла в опір йому, якого я не приховував. Я став перекладачем. Особиста творчість закінчилася. Вона знов прокинулася перед війною, можливо, як її передчуття, 1940 року», — писав поет.

1943 року з'являється поетична збірка «На ранніх поїздах». «Радість перемоги у війні давала надію на оновлення життя», — записав Пастернак і почав роботу над романом «Доктор Живаго», який «став утіленням радості творчості, що допомагає долати страх смерті». Публікація цього роману в Радянському Союзі була заборонена. 1957 року він був надрукований в Італії і перекладений багатьма мовами світу. Наступного року Б. Пастернаку було присуджено Нобелівську премію «За видатні досягнення в сучасній

ліричній поезії і продовження благородних традицій великої російської прози».

Жорстоке цькування змусило письменника відмовитися від премії. 1960 року він помер, передбачивши долю своїх творів: «Цілком ймовірно, що через багато років після того, як я помру, з'ясується, якими широкими, найпіиршими основами була спрямована моя діяльність останніх років, чим вона дихала і живилася, чому служила».

5. Виразне читання учнем вірша «Визначення поезії»

Обмін враженнями, бесіда

Яке із «визначень» поезії вас найбільше вразило, припало до душі?

Які пори року пов'язані в автора з поезією?

Як природа зливається з мистецтвом? Знайдіть відповідні рядки.

Наведіть приклад іронічності.

Прослідкуйте шлях, яким простує думка поета від дрібних деталей до всеохоплюючої картини Всесвіту.

6. Продовження лекції вчителя

Ранні твори Б. Пастернака написані під впливом символізму та футуризму, які приваблювали його настановою на художній експеримент, на оновлення поетичної мови. Але поет не задовольнявся досягнутим, щоб пережити «друге народження».

Поезія Б. Пастернака вражає глибиною й різноманітністю тем, філософською насиченістю. Провідна тема його лірики — людина та її буття. Природу і творчість, кохання і смерть, красу і трагедію існування — усе митець прагне осмислити поетично. Як поет-філософ він тяжіє до «вічних» тем і мотивів, що символізують, зокрема, і біблійні образи.

7. Виразне читання вчителем поезії Б. Пастернака
«По стіні збігали стрілки...»

Обмін враження, бесіда

Яке враження справив на вас вірш?

Які поетичні образи виникли у вашій уяві під час читання?

Яка головна думка твору?

V. Закріплення знань, умінь і навичок Творча робота

Створіть схему «психологічного портрета» Б. Пастернака за його біографією та творами.


високоосвічений

 здатний до постійного саморозвитку

 добросердний гуманіст

Б. Пастернак

вразливий

тонкий лірик

творчий

 відповідальний за світ,

за досягнення

в ньому гармонії

 закоханий у красу природи, мистецтва

сміливий

VI. Домашнє завдання

Розповідати про життя і творчість Б. Пастернака.

Виразно читати вірші, аналізувати їх.

Вивчити напам'ять вірш одного з поетів «срібної доби» (на вибір).

Повторити вивчений матеріал.

Продовжити роботу над творчим проектом.

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: •  Особливо мені запам'ятався вірш Б. Пастернака ..., тому що ...

УРОК № 29

Тема. Виразне читання напам'ять віршів поетів «срібної

доби» Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст віршів російських поетів; розвивати навички виразного, вдумливого читання поезії напам'ять, обґрунтовування свого вибору; уміння аналізувати ліричний твір; виховувати наполегливість, любов до поезії, естетичний смак. Обладнання: опорно-логічні таблиці, схеми з теорії виразного читання; аудіозаписи зі зразками художнього читання. Тип уроку: урок виразного читання напам'ять.


122

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми й мети уроку.
Мотивація навчальної діяльності учнів

II. Виразне читання напам'ять

 1.  Повторення теоретичних відомостей про правила виразного читання напам'ять
 2.  Прослуховування аудіозаписів зразків художнього читання
 3.  Читання віршів напам'ять і коригування, відпрацьовування інтонації, темпу, пауз, логічних наголосів у творі (у парах)
 4.  Декламування учнями вивчених поезій з обґрунтовуванням вибору

(Можна провести конкурс або «поетичну свічку» чи «поетичну вітальню».)

5. Коментарі вчителя

 1.  Підбиття підсумків уроку

Закріплення знань, умінь і навичок 1. Визначення віршового розміру поезій

1) А. Ахматова «Дав мені юність обтяжливу...»

Дав мені юність обтяжливу,

І      ^> ^^|І ^-^ <-^\ І Стільки печалей у ній. (дактиль)

(Переклад І. Римарук)

2) О. Блок «Про доблесті, про подвиги, про славу...»

Про доблесті, про подвиги, про славу

1 | ^       1 | ^      ^ | ^    і|

Я засував на страдницькій землі, (ямб із пірихієм)

(Переклад М. Зісмана)

3) Б. Пастернак «Зимова ніч»

1| ^1|^  1 |^  1 Мело, мело по всій землі,

| І  |

Мело, сніжило, (ямб)

(Переклад Л. Талалая)


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 123

 1.  Порівняння віршових розмірів, рими із творами мовою оригіналу
 2.  Розгадування кросворда

Визначте ключові слова, розгадавши кросворд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 1.  Літературний напрям, одним із найяскравіших представників якого був О. Блок. (Символізм)
 2.  Літературний  напрям,  яким  захоплювалися  Б.  Пастернак, В. Маяковський. (Футуризм)
 3.  Один із центральних образів поезії Б. Пастернака «Зимова ніч». (Свічка)
 4.  Премія, від якої змушений був відмовитися Б. Пастернак. (Нобелівська)
 5.  «Гамлет XX століття». (Пастернак)
 6.  Літературний напрям, до якого належала А. Ахматова. (Акмеїзм)
 7.  Найвідоміший роман Б. Пастернака, який забороняли друкувати в СРСР. («Доктор Живаго»)
 8.  Поезія О. Блока, яка уславлює Вічну Жіночність. («Незнайома»)
 9.  Автор поезії «Скіфи». (Блок)

10.« Російська Сафо ». (Ахматова) Ключові слова: «срібна доба».

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до бесіди з позакласного читання. (Учні готують захист творчого проекту: «поетична вітальня», «літературне кафе», поетичний семінар тощо.)


124

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

V. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

Найкращим читцем поезії, на мою думку, був (була)...

Обрана й вивчена мною напам'ять поезія допомогла мені...

УРОК № ЗО

Тема. Презентація творчого проекту «Художні світи російських поетів "срібної доби" В. Маяковського, М. Гумі-льова, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвої, С. Єсеніна» Мета: ознайомити учнів із широким колом поетів «срібної доби»; допомогти усвідомити ідейно-художні особливості їхньої творчості; розвивати навички самостійної роботи з додатковою літературою, уміння працювати колективно й індивідуально, виявляти творчі здібності; виховувати учнів на найкращих поетичних зразках. Обладнання: портретна «галерея» письменників «срібної доби», виставка книг, ілюстративні матеріали, аудіо-, відео-записи, репродукції картин художників цієї доби. Тип уроку: комбінований (презентація творчого проекту).

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Говорячи про «срібну добу» російської літератури, ми не можемо обійти увагою такі імена, як В. Маяковський, М. Гу-мільов, О. Мандельштам, М. Цветаєва, С. Єсенін та інші. їхня творчість — це особлива неповторна сторінка не лише російської, а й світової літератури, а їхня доля здебільшого трагічна, як і вся та доба. Робота над проектом дозволила вам заглибитися в окремі теми, творчо їх опрацювати. На сьогоднішньому уроці перед вами стоїть завдання зацікавити однокласників, поділитися з ними здобутими знаннями.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Презентація дослідницько-творчого проекту
«"Срібна доба" російського письменства»

Коментар. Учитель заздалегідь об'єднує клас у творчо-дослідницькі групи, завдання яких — знайти й опрацювати матеріали про письменників «срібної доби».


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 125

До складу груп входять біографи, літературознавці, ілюстратори, редактори ві-деогазет (відеопрезентацій), декламатори.

Рекомендації для творчих груп

В. Маяковський (1893-1930)

1) Урахувати такі особливості поетич
ного світу В. Маяковського:

Володимир Маяковський

настрої заперечення існуючої дійсності; відмови від спадщини минулого — старої культури, мистецтва, традицій;

пафос революційного перетворення світу та мистецтва, спрямованість в утопічне майбутнє;

зображення «світу цивілізації», життя сучасного мегаполіса; урбаністична тематика, відтворення мови вулиці;

віра в перетворювальну силу поезії та революційну місію поета-оратора;

звернення до колективного «ми», агітаційні тенденції, гіперболізація;

• оновлення поетичного образу, рядка, ритму і рими.

 1.  Використати вислів літературознавця О. Михайлова: «Маяковський чекає на нас, зухвалий і беззахисний, войовничий і вразливий, звеличений і облаяний, трагічний і прекрасний».
 2.  Прочитати і зробити аналіз віршів: «А ви змогли б?», «Послухайте!», «Лілічко!» таін.
 3.  Виписати крилаті вислови із творів Маяковського, наприклад: «А ви // ноктюрн // змогли б заграти // на флейті заржавілих ринв?», «Якщо зірки засвічують... — виходить — це комусь треба?» таін.
 4.  Підготувати інсценівку.

Учасники: журналіст, Володимир Маяковський.

Журналіст. Товаришу Маяковський, поясніть, чому ви в центрі всього ставите своє «я»?

Маяковський. У центрі якось помітніше.

Журналіст. Ось я особисто вас не розумію.

Маяковський. Це ваша біда й вина.

Журналіст. Ваші вірші мені незрозумілі.

Маяковський. Байдуже, ваші діти їх зрозуміють.

Журналіст. Ні, і діти мої їх не зрозуміють.

Маяковський.А чому ви так переконані, що діти ваші підуть у вас? Можливо, у них мати розумніша, а вони будуть схожі на неї.


126

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Журналіст. Маяковський, чому ви завжди так себе хвалите?

Маяковський. Мій товариш по гімназії Шекспір завжди радив: говори про себе тільки добре, погане про тебе скажуть друзі.

Журналіст. Маяковський, ваші вірші не хвилюють, не гріють, не заражають.

Маяковський. Мої вірші не море, не піч і не чума.

5Ку р н а л і с т. Чого ви хочете?

Маяковський. Я хочу майбутнього сьогодні!

(За Є. Волощук)

М. Гумільов (1886-1921)

 1.  Відзначити, що це представник акмеїзму. Створив цех поетів на противагу культу Вічної Жіночності, що панував у ліриці російських символістів, обстоював принципи «поезії мужності». Творчість позначена впливом неоромантизму. Приділяв велику увагу проблемам поетичної майстерності та техніці віршування.
 2.  Прочитати вірш «Канцона», зробити його аналіз. Використати висловлювання М. Гумільова: «...Прекрасні вірші, як живі істоти, входять у коло нашого жит-

Микола Гумільов тя» вони то повчають, то кличуть, то бла-

гословляють...» таін. 3) Риси творчості: новизна, сміливість поезії, гострота почуттів, схвильованість думки.

О. Мандельштпам (1891-1938)

Осип Мандельштам

 1.  Відзначити, що О. Мандельштам — поет, прозаїк, есеїст, теоретик і практик акмеїзму. Для його творів характерна культурологічна масштабність, класицистична чіткість ліній, пластичність і монументальність образів.
 2.  Прочитати й зробити аналіз віршів «Безсоння. І Гомер. Шатри тугих вітрил...», «За розбурхану доблесть майбутніх віків...», «Загубився у небі я, — де я?» таін.
 3.  Використати відповідь Мандельшта-ма на запитання, що таке акмеїзм:
 4.  


/ семестр. Із літератури першої половини XX ст.

 127

«Туга за світовою культурою». «Кожне слово є пучком смислів, і смисл поширюється від нього в різні боки».

М. Цвєтаєва (1892-1941)

1) Урахувати, що це поетеса, автор по
етичних драм, есе, перекладач. її лі
рику відзначає сповідальний пафос,
романтичний розмах почуттів, досто
вірна передача стихії внутрішнього
життя, зв'язок із фольклорною тради
цією, мовні експерименти (із синтак
сисом, морфемами). У центрі поетич-
 Марина Цвєтаєва
ного світу Цвєтаєвої — «Я» ліричної

героїні, що прагне поєднати «життєтворчість» з поетичним ремеслом, висловити свою безмірність «у світі мір», виявити в художньому слові, яке наділяється магічною силою, потаємну сутність буття. Для творів М. Цвєтаєвої характерні не мелодійність, а дисгармонійність, поривання, різка зміна настроїв.

 1.  Прочитати й зробити аналіз віршів «Не самозванка — господиня я...», «Не розвести нас ворожнечі...» таін.
 2.  Використати висловлювання М. Цвєтаєвої: «І найкращим чином поет прислужиться своєму часові, якщо дасть йому через себе сказати, сказатися».

С. Єсенін (1895-1925)

 1.  Поет, якого відносять до «новоселянських». Прихильник імажинізму. Провідні теми: любов до батьківщини, до землі; замилування природою, милосердне ставлення до тварин. Уболіває за долю села, яке стискує «залізна рука» міста (трактори, залізниця та ін.). Багато любовної лірики. Вірш мелодійний, легкий, емоційно наснажений, близький до народної творчості.
 2.  Прослухати пісні на слова С. Єсеніна.
 3.  Прочитати й зробити аналіз поезій: «Отговорила  роща  золотая...»;   «Не жалею, не зову, не плачу...»; «Шаганз тьі моя, Шаганз» та ін.
 4.  Використати висловлювання О. Блока про С. Єсеніна: «Вірші свіжі, чисті, голосисті...», М. Тихонова: «Вірші Єсеніна не можуть постаріти. Бо в них тече "вічно молода кров вічно живої поезії" ». Сергій Єсенін
 5.  


128

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Сценаристи складають сценарії, актори виконують ролі в інсценівці «У літературній кав'ярні "Пегас" 20-х років XX ст.» — зустріч представників творчої молоді різних літературних течій і напрямів, їхня суперечка про переваги способів і методів творчості.

IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

Написати домашній твір за творчістю російських поетів «срібної доби» (за вибором).

Пропоновані теми

«Філософія життя і поезії О. Блока»;

« Улюблені сторінки російської поезії "срібної доби" »;

« "Вічна Жіночність" у творах О. Блока»;

«"Двобій із життям" у ліриці О. Блока»;

« "Російська Сафо" А. Ахматова»;

«"Реквієм" А. Ахматової — пам'ятник жертвам сталінського терору»;

« Ліричне "Я" В. Маяковського »;

«"Диво буття" в поезії Б. Пастернака» та ін.

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

УРОК №31

Тема. Провідні тенденції в розвитку літератури другої половини XX століття Мета: допомогти учням уявити й усвідомити загальну картину розвитку світової літератури другої половині XX ст.; розвивати навички складання опорних конспектів, виділення головного, систематизації літературних явищ, уміння сприймати інформацію на слух; розширювати кругозір учнів; виховувати прагнення до пізнання, любов до літератури, гуманістичний світогляд. Обладнання: карта світу післявоєнної Європи, книжкова виставка. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.


/ семестр. Із літератури другої половини XX ст.

 129

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. «Література ніколи не була такою могутньою, гострою, напруженою, як життя, а сьогодні й поготів. Щоб передати жорстокість життя, література мусить бути в тисячу разів жорстокішою, жахливішою», — говорив французький письменник другої половини XX ст. Єжен Йонеско. Про основні тенденції розвитку повоєнної літератури у світі, її тематичне багатство та різноманітність, влив на суспільне життя і йтиметься на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди та колективним складанням узагальнювальних таблиць

— Скінчилася Друга світова війна... У світі склалися воєнно-політичні блоки, які протистояли один одному. Двополюсність світу вплинула й на літературний процес. Появилися «країни соціалістичної співдружності», у їхніх літературах запроваджувався «соціалістичний реалізм».

♦ Пригадайте ознаки «соціалістичного реалізму». (Конфлікт
боротьба проти чужих ідей за ідеологічну спільність і однодум-
ство; художня дійсність
лакована, прикрашена, показана
з позицій правлячого класу, партії; прийоми художнього зобра-

ідеалізація людини як носія найкращих моральних якостей, вихованих соціалістичною системою; герой-борець, будівник нового суспільства.)

Однак цьому методові чинився опір (гласний і негласний) у польській, угорській, чеській та інших літературах. Почала розпадатися система колоніалізму, наростала національно-визвольна боротьба в Азії, Африці. Численні локальні конфлікти та війни продовжували тримати людство в напруженні. І хоча в 60-70-х рр. XX ст. загрозу третьої світової війни було відвернено, атомний привид блукав по земній кулі.

Однією з найпоширеніших і найболючіших у літературі цього часу була, звісно, воєнна тема. Великий вплив на її розкриття мав екзистенціалізм.

♦ З'ясуймо, що таке екзистенціалізм та його ознаки.


130

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

Екзистенціалізм (лат. існування) — один із провідних напрямів у філософії XX ст. — літературна течія, що набула найвиразнішого розвитку у Франції 30-40-х рр. У літературі екзистенціалізму закарбувалися напружене переживання духовної кризи західної цивілізації, відчуття втрати сенсу буття, зображення нездоланного трагізму людського життя — його приреченості на самотність, відчуженість і занедбаність у ворожому світі, змалювання ситуації морального вибору особистості в «межовій» ситуації.

Найяскравіші представники — Ж. П. Сартр, А. Камю.

Світова художня література повоєнних років жила проблемами й тривогами свого часу, сподіваючись, що людство нарешті скаже: «Прощавай, зброє!»

З'являються нові жанри, наприклад «робітничий роман» (літератури німецька, англійська, американська, чехословацька); «антиколоніальний роман» (англійська література).

Письменники розуміли, що у XX ст. світова спільнота опинилася перед вибором шляху в майбутнє, і від цього вибору залежить саме її існування. Тому з тривогою постійно порушували цю проблему. Одні віддавали перевагу формам умовним, алегоричним, інші — життєподібним. Французький письменник Робер Мерль та американський митець Рей Бредбері звернулися до жанру роману-антиутопії, зосередивши увагу на бездуховності тоталітаризму, небезпеці ідеологічних чвар, які можуть призвести до катастрофи.

У другій половині XX ст. бурхливо розвиваються «масова культура», «масова література», які не збагачують, не вдосконалюють суспільство й людину, а маніпулюють ними. Малохудожня книжкова продукція пропагує бездумний, безтурботний, іноді жорстокий і розпусний спосіб життя.

Але справжніх митців хвилює в першу чергу людина в усій її складності та неоднозначності. Відтворюючи різні життєві ситуації та розповідаючи про різні людські долі, вони підводять читача до висновку: розбіжність між ідеалами, які проголошуються суспільством, і облудною практикою суспільного життя — одна з головних причин бездуховності. А ще — усесильність «золотого тільця», «жовтого диявола», якому продовжує поклонятися людство; зречення вічних цінностей.

Письменники гуманістичного спрямування борються за душу й розум людини, і саме це є об'єднувальним началом у літературі XX ст.

«Старий світ» (Європа) ближче ознайомлює з літературою «Нового світу» — американською. Активізуються літератури так


/ семестр. Із літератури другої половини XX ст.

 131

званого «третього світу», на авансцену світової літератури 1950-1960-х рр. виходять роман, поезія Латинської Америки. Європа пізнає художній світ японської літератури.

2. Складання опорно-логічного конспекта за лекцією

Складіть опорно-лопчнии конспект, визначте основні риси світової літератури другої половини XX ст.

Література СІЛА

Література Японії

 ■>

 Література II пол. XX ст.

 Література

Латинської Америки,

країн «третього світу»

Теми

 Жанри

 Способи зображення

 Двополюсність

Антивоєнна

Передбачення майбутнього

Життя людини

в усіх

його виявах

 Робітничий роман, антиколоніальний роман, антиутопія

 Реалістичний,

умовний

алегоричний

фантастичний

 Література соцреалізму

Різні

модерністські

напрями й течії

Екзистенціалізм

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

Поміркуйте!

Уставте пропущені слова у висловлювання А. Камю й проко
ментуйте його у зв'язку із вивченою темою.

«З несправедливістю або ..., або ...»

Для довідок: ігнорують ... працюють; співпрацюють ... борються; дивуються ... розуміють; знають ... роблять.

V. Домашнє завдання

Розповідати про світову літературу другої половини XX ст., наводити приклади.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про провідні жанри інтелектуальної прози.

VI. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

• Найбільше мене вразив той факт...


132

 Усі уроки світової літератури. 11 клас

УРОК № 32

Тема. Нові тенденції у світовій літературі 1960-1970-х рр.: активізація провідних жанрів інтеле