14694

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ KCl В СМЕСИ KCl+NaCl

Лабораторная работа

Химия и фармакология

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №23 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ KCl В СМЕСИ KClNaCl Природный калий представляет собой смесь изотопов: К3993 К4003 К4167. Изотопы К39 и К41 стабильны изотоп К40 радиоактивен с периодом полураспада 14109 лет. Радиоактивное превращение калий40 прот

Русский

2013-06-09

32 KB

9 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №23

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ

KCl В СМЕСИ KCl+NaCl

Природный калий представляет собой смесь изотопов: К39(93%), К40(0,3%), К41(6,7%). Изотопы К39 и К41 стабильны, изотоп К40 радиоактивен с периодом полураспада 1,4*109 лет. Радиоактивное превращение калий-40 протекает по следующим реакционным каналам:

Кроме этого позитроны, возникающие во  втором канале аннигилируют, рождая два гамма – кванта:

Удельная активность калия-40 (число распадов в 1 секунду на 1 грамм) составляет по β-частицам 1650 част/г мин; по γ-квантам 180 квант/г мин. (для сравнения активность радия составляет 1,22 1012 расп/г мин.) Таким образом, активность К40 невелика, но является вполне измеримой величиной.

Наличие природного изотопа К40 в химических соединениях позволяет определять концентрацию калия в них радиохимическими методами

В данной работе предлагается определить процентный состав соли KCl+NaCl.

Для этого предлагается определить активности препарата с 100% содержанием KCl. Ha основе измерения активности исследуемых препаратов определить содержание в них KCl, учитывая, что их активность прямопропорциональна % содержанию КСl. Измерения можно осуществлять как с помощью счётчика Гейгера, так и на установке.

Ход работы

  1.  Включить лабораторную установку УиМ-1Ма представляющую собой систему детекторов Гейгера, импульсы от которых регистрируются интенсиметром.
  2.  Определить величину фоновых показаний прибора Аф,
  3.  Измерить активность препарата, содержащего 100% КСl – А.
  4.  Найти истинную активность препарата

А*=А – Аф.

  1.  Измерить активность препарата с неизвестным содержанием КСl Х%: Аx. Найти истинную активность

.

  1.  Найти процентное содержание КСl в смеси КСl+NaCl.

  1.  Аналогичные измерения и вычисления провести для других препаратов. Каждое измерение провести не менее 5 – 8 раз. Оценить погрешности определения концентрации. Результаты намерений и вычислений занести в таблицу.

Таблица

Ах

Ахф

Х

∆Х

1

2

3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64789. Засоби захисту й реалізації конституційних трудових прав працівників 167 KB
  Основним пріоритетом правової, соціальної, демократичної держави є ефективне забезпечення реалізації й захисту прав та свобод людини і громадянина, а також приведення їх у відповідність з європейськими та світовими стандартами.
64790. Інформаційне забезпечення впровадження освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників 199 KB
  Україна спроможна забезпечити якісну освіту своїх громадян завдяки активній участі у глобалізаційних процесах, інкорпорації до інформаційного суспільства, інтеграції в світову спільноту, стабільному науково-технічному прогресу...
64791. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ЖИРУ ТА ВІТАМІНУ Е В РАЦІОНІ 692 KB
  Особливо це стосується впливу енергетичного живлення та рівня вітаміну Е в раціоні на функціональний стан і резистентність організму перепелів систему травлення та рівень обмінних процесів. Цим зумовлена науковопрактична актуальність поглибленого дослідження...
64792. ВЗАЄМНА ДИФУЗІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ В ЛОКАЛЬНО-НЕОДНОРІДНИХ ПОТРІЙНИХ СПЛАВАХ 4.04 MB
  Виділення найраціональнішого методу визначення матриці коефіцієнтів дифузії для потрійних систем який значно спрощує експеримент є досить актуальною проблемою теорії дифузії. Тому оцінка точності методик визначення матриці коефіцієнтів дифузії для потрійних систем...
64793. БІОТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДРОЩУВАННЯ ЛИЧИНОК КОРОПОВИХ РИБ ЗА ОБМЕЖЕНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ “СКВИРАСІЛЬРИБГОСП”) 498.5 KB
  В цьому випадку вирощувальні стави наповнюються водою ранньою весною і не забезпечують необхідних технологічних умов для ефективного вирощування рибопосадкового матеріалу безпосередньо від €œзаводських личинок тому що до цього моменту у вирощувальних ставах вже накопичується...
64794. Організаційно-економічний механізм оцінки ділової репутації промислового підприємства 335.5 KB
  Процеси приватизації, вторинного перерозподілу власності, утворення нових і переформування крупних корпоративних структур, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність врахування вартості ділової репутації під час оцінки вартості підприємств як цілісних майнових комплексів.
64795. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 355.5 KB
  Дослідження влади та управління неможливе без аналізу діяльності політичних партій у владних структурах. Тому аналіз впливу інституту політичних партій на державну політику та управління важливий для підвищення їх результативності.
64796. АЛГОРИТМИ АРХІВАЦІЇ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ШТЕРНА-БРОКО 18.8 MB
  Для зберігання великих обсягів інформації для прискорення передачі файлів по мережі а також при не значних об’ємах носіїв даних використовуються алгоритми попереднього стиснення з подальшою можливістю відновлення і обробки.
64797. Імунологічні і гормональні дисфункції у хворих з хронічними механічними травмами слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в комплексному лікуванні 285.5 KB
  Це диктує необхідність вивчення характеру дисфункції локальної імунної системи у хворих на хронічну механічну травму СОПР що дозволить предметніше з’ясувати порушення місцевого імунологічного бар’єру. Тому представляється актуальним визначення характеру змін статевих гормонів...