14694

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ KCl В СМЕСИ KCl+NaCl

Лабораторная работа

Химия и фармакология

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №23 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ KCl В СМЕСИ KClNaCl Природный калий представляет собой смесь изотопов: К3993 К4003 К4167. Изотопы К39 и К41 стабильны изотоп К40 радиоактивен с периодом полураспада 14109 лет. Радиоактивное превращение калий40 прот

Русский

2013-06-09

32 KB

9 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №23

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ

KCl В СМЕСИ KCl+NaCl

Природный калий представляет собой смесь изотопов: К39(93%), К40(0,3%), К41(6,7%). Изотопы К39 и К41 стабильны, изотоп К40 радиоактивен с периодом полураспада 1,4*109 лет. Радиоактивное превращение калий-40 протекает по следующим реакционным каналам:

Кроме этого позитроны, возникающие во  втором канале аннигилируют, рождая два гамма – кванта:

Удельная активность калия-40 (число распадов в 1 секунду на 1 грамм) составляет по β-частицам 1650 част/г мин; по γ-квантам 180 квант/г мин. (для сравнения активность радия составляет 1,22 1012 расп/г мин.) Таким образом, активность К40 невелика, но является вполне измеримой величиной.

Наличие природного изотопа К40 в химических соединениях позволяет определять концентрацию калия в них радиохимическими методами

В данной работе предлагается определить процентный состав соли KCl+NaCl.

Для этого предлагается определить активности препарата с 100% содержанием KCl. Ha основе измерения активности исследуемых препаратов определить содержание в них KCl, учитывая, что их активность прямопропорциональна % содержанию КСl. Измерения можно осуществлять как с помощью счётчика Гейгера, так и на установке.

Ход работы

  1.  Включить лабораторную установку УиМ-1Ма представляющую собой систему детекторов Гейгера, импульсы от которых регистрируются интенсиметром.
  2.  Определить величину фоновых показаний прибора Аф,
  3.  Измерить активность препарата, содержащего 100% КСl – А.
  4.  Найти истинную активность препарата

А*=А – Аф.

  1.  Измерить активность препарата с неизвестным содержанием КСl Х%: Аx. Найти истинную активность

.

  1.  Найти процентное содержание КСl в смеси КСl+NaCl.

  1.  Аналогичные измерения и вычисления провести для других препаратов. Каждое измерение провести не менее 5 – 8 раз. Оценить погрешности определения концентрации. Результаты намерений и вычислений занести в таблицу.

Таблица

Ах

Ахф

Х

∆Х

1

2

3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25185. Основні засади ФІ Гегеля та Канта 34.5 KB
  Історія людства в своїй цілісності стає об'єктом теоретичної реконструкції та аналізу в творчості Канта а своє логічне завершення ці пошуки знаходять в філософії історії Геґеля. Найхарактернішою ознакою німецької класичної філософії є визнання субстанційності історії. Продовжуючи просвітницьку традицію Кант та Геґель постулювали як засадничу основу історичного процесу розум раціональне впорядкування історії. ФІ на відміну від емпіричних описових досліджень історії має представити всесвітню історію як систему...
25186. Методи теоретичного пізнання 30 KB
  Теоретичне пізнання це пізнання яке ґрунтується на споглядальному відношенні до дійсності тобто має чисто інтелектуальний характер. До загальних методів теоретичного пізнання відносять аналіз та синтез. Третім загальнонауковим методом теоретичного пізнання є ідеалізація.
25188. М.Шелер. Положення людини в космосі 30.5 KB
  Положення людини в космосі М. Причини: відсутність єдиної ідеї людини спеціальні науки психологія соціологія біологія і ін. зосереджуючись на окремих проявах людської життєдіяльності скоріше приховують сутність людини ніж розкривають. Двозначність поняття людини: 1.
25189. Сутність матеріалістичного розуміння історії 28 KB
  зору його внутрішньої структури; з т. зору процесу в якому задіяний: його історичних складових і звязків; з т. зору закономірностей його розвитку переходу одного його історичного стану в інший.
25190. Р.Рорті про походження ы засади теорії пізнання (Філософія і дзеркало природи) 37.5 KB
  Оба эти допущения по Рорти вовсе не являются неизбежными для философии; при этом первое из них берет своё начало ещё в античности прежде всего в платонизме а второе представляет собой специфический продукт философии Нового времени начиная с Декарта. Соответственно отказ от этого допущения позволяет Рорти деконструировать образ Зеркала Природы а это в свою очередь ведет к опровержению исходного взгляда на философию как на гарант добывания человеком объективной истины о себе и мире. Эпистемология теория познания с точки...
25191. Громадянське суспільство і держава 25.5 KB
  В основі ідеї громадянського суспільства лежить проблема відносин людини з політичною владою суспільства з державою. Вона є похідною від громадянського суспільства і її призначення полягає в тому щоб слугувати йому. Від ступеня розвиненості громадянського суспільства залежить ступінь демократизму держави. Етатизм навпаки всіляко перебільшує роль держави в житті суспільства.
25192. Філософське вчення Г. Сковороди 27.5 KB
  Сковорода 1722 1794 був всебічно освіченою для свого часу людиною досконало знав стародавні та нові європейські мови старогрецьку філософію і літературу. Сковорода стверджував що природа є безкінечна кількість світів . Сковорода пов'язував цю думку з концепцією двох натур двох природ лат. Сковорода намагався подолати дуалізм вчення про дві натури та знайти єдине начало.
25193. Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля (Шеллінг, Шопенгауер, Фейєрбах, Кіркегор) 29.5 KB
  Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля Шеллінг Шопенгауер Фейєрбах Кіркегор. Фейєрбах: учень Гегеля незадоволений абстрактністю спекулятивної системи діалектикою чужістю системи конкретному людському індивідові. з гегелевською ідеєю абсолютного духа відстороненої сили Кіркегор: субєктивна екзистенціальна діалектика Кіркегора виростає як протиставлення системі Гегеля де людина підвладна анонімному принципу історичного розвитку втрачає свою індивідуальність. Критикував Гегеля також за...