14700

Определение характеристик пассивных элементов в цепи постоянного тока

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 Определение характеристик пассивных элементов в цепи постоянного тока Цель работы: Овладеть методикой измерения сопротивлений и определения вольтамперных характеристик пассивных двухполюсников Объект и средства измерения: Об...

Русский

2013-06-09

52.5 KB

0 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Определение характеристик пассивных элементов в цепи постоянного тока»

Цель работы:

Овладеть методикой измерения сопротивлений и определения вольтамперных характеристик пассивных двухполюсников

Объект и средства измерения:

Объектом исследования  служат двухполюсные резистивные элементы, расположенные на сменной панели №4, а также источники питания, расположеннее в блоке переменного сопротивления учебно-исследовательского стенда УИЛС-1

В работе используется регулируемый источник постоянного напряжения 0-30 В, расположенный в блоке постоянных напряжений.

Измерение токов и напряжений осуществляется амперметром и вольтметром.

Рабочее задание:

Собрать электрическую цепь по схеме. Включить источник питания.

А)Снять показания приборов при поочередном замыкании ключей К1-К3

Определить по закону Ома величину сопротивлений R1-R3

Б)Снять вольтамперную характеристику пассивного двухполюсного элемента А-Х при замкнутых ключах К1-К3. Начальное напряжение на входе 2,5 В

В)При фиксированном напряжении блока питания снять показания приборов, поочередно отключая ключи К1-К3. С учетом определенных величин сопротивлений R1-R3 (из пункта А) вычислить сопротивления, составленные из параллельных сопротивлений R1-R2,R2-R3,R1-R3. Учитывая, что проводимость G=1/R и проводимость параллельных ветвей соединения определяется как сумма проводимостей ветвей G=G1+G2=1/R1+1/R2, сопротивление R1-2=R1*R2/(R1+R2). Вычислить силу тока для параллельных соединений R1-R2 R2-R3 R1-R3и сравнить с данными, полученными в опыте.

ХОД РАБОТЫ

Мы собрали электрическую цепь по схеме

А)все сопротивления

U=2,5B   I=18,5 mа

U=5B      I=69 ma

U=7,5B   I=59 ma

U=10B    I=81,2 ma

Б)R1

U=5B      I=42,5 ma

В)R2

U=5B      I=21 ma

Г)R3

U=5B      I=10 ma

Д)R1-R2

U=5B      I=57,5 ma

Е)R2-R3

U=5B      I=31 ma

Ё)R1-R3

U=5B      I=50 ma

Расчеты:

R1=5/0.0425=120 Ом

R2=5/0.021=238 Ом

R3=5/0.01=500 Ом

R1-2=R1*R2/(R1+R2)=120*238/(120+238)=83 Ом

I1-2=5/83=60 ma

R1-2=5/0.0575=87 Ом

R2-3=R2*R3/(R2+R3)=238*500/(238+500)=161 Ом

I2-3=5/161=31 ma

R2-3=5/0.031=162 Ом

R1-3=R1*R3/(R1+R3)=120*500/(120+500)=97 Ом

I1-3=5/97=51 ma

R1-3=5/0.050=100 Ом

Вывод:

В ходе лабораторной работы мы определили сопротивления R1-R3, а также сопротивления параллельных соединений R1-R2 R2-R3 R1-R3 . Силы тока, рассчитанные по закону Ома и по показаниям амперметра, оказались примерно равны. Мы овладели методикой измерения вольтамперных характеристик пассивных двухполюсников.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25240. Життєвий світ та система 22 KB
  Поняття життєвого світу повязане з горизонтом. Розрізняють внутрішній та зовнішній горизонти. Внутрішній горизонт це сукупність припущень якими ми керуємося в сприйнятті та розумінні речей. Зовнішній горизонт це сукупність речей через яку ми сприймаємо річ.
25241. Філософія “критичного раціоналізму” К.Поп пера 25.5 KB
  логічна теорія наукового методу є теорією дедуктивного методу перевірки згідно з якою гіпотезу можна перевірити тільки емпірично і тільки після того як вона була висунута. Процедура перевірки передбачає що з даної теорії за допомогою інших раніше прийнятих положень виводяться деякі одиничні положення прогнози з них вибираються ті положення які не виводяться з попередньо прийнятої теорії і шляхом порівняння їх з результатами практичних застосувань і експериментів виноситься рішення стосовно них. При цьому позитивне рішення може...
25242. Основні концепції історико-філософського процесу 29.5 KB
  Основні концепції історикофілософського процесу. Можна виділити 3 історикофілософські парадигми: негативістську класичнугегелівську та пост класичну. Він будує свою систему як свбоме усвідомлення всього попереднього історикофілософського досвіду. Стрижнем історикофілософського наслідування її внутрішнім механізмом є діалектичне заперечення яке одержує значення найважливішого методологічного принципу аналізу поступального руху філософського знання наступна філософська система не просто відкидає попередню а діалектично заперечує її...
25243. Співвідношення понять метафізики та діалектики 28 KB
  Співвідношення понять метафізики та діалектики. Предмет метафізики надемпіричний. Кантівська критика метафізики: стара мф це наука про надчуттєви принципи буття нова умоглядна картина світу. Помилка старої метафізики некритичне розповсюдження діяльності розсудку за межі можливого досвіду.
25244. Сучасна лінгвістична філософія 33 KB
  Ніцше: оманливість мови та критика незмінності і однаковості подвійного субєкта. Платон Кратил: Проблема називання обєктів позначає початок витоків людської мови. Задля опису функціонування мови Сосюр розрізнив поняття мови загальної системи правил і мовлення конкретного застосування мови. Хомський: пристосовує картезіанську метафізику до структури мови.
25246. Поняття трансцендентальної єдності аперцепції у Канта 25.5 KB
  Звязок багатоманітного не міститься в чистій формі чуттєвого споглядання це дія виключно розсуду. вищий принцип всякого застосування розсуду і обєктивна умова всякого пізнання це те завдяки чому все дане в спогляданні багатоманітне обєднується в понятті про обєкт.Ап застосування категорій розсуду до чуттєвого споглядання призводить до конструювання для люд. другий вид синтезу чуттєвого матеріалу поруч з категоріями який є властивим розсуду.
25247. Поняття трансцендентальної єдності апперцепцій у філософії Канта 21.5 KB
  є трансцендентальна єдність самосвідомості тобто така що передує досвіду і утв можливість апріорногодо досвідного пізнання. Кант поєднує в нову структуру суть якої коли б свідомість була не єдиною а мозаїчною то окремі властивості обєкта потрапляли б у різні її незалежні частини і синтез їх став би неможливим а саме в ньому і полягає пізнання. Синтетична єдність свідомості є обєктивною умовою будьякого пізнання.
25248. Принципи і основні положення екзистенційної діалектики Кіркегора 27.5 KB
  Принципи і основні положення екзистенційної діалектики Кіркегора. Субєктивна екзистенціальна діалектика Кіркегора виростає як протиставлення системі Гегеля де людина підвладна анонімному принципу історичного розвитку втрачає свою індивідуальність. ЕД виявляється у Кіркегора способом зберегти особистісне відношення людини і Бога на шляху до якого людина проходить три стадії: естетичну етичну та релігійну.