14717

Определение работы выхода электрона по прямым Ричардсона

Лабораторная работа

Физика

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2 Определение работы выхода электрона по прямым Ричардсона по дисциплине Физика твердого тела Цель работы Построить график зависимости анодного тока от анодного напряжения при трех разных значениях тока като...

Русский

2013-06-09

323.5 KB

30 чел.

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

«Определение работы выхода электрона по прямым Ричардсона»

по дисциплине «Физика твердого тела»

  1.  Цель работы

       Построить график зависимости анодного тока от анодного напряжения при трех разных значениях тока катода, график зависимости плотности тока от температуры и график зависимости . Определить работу выхода электронов из вольфрама по прямой Ричардсона.

  1.  Используемые приборы
  2.  Вакуумная лампа 6Д22С, L1;
  3.  Универсальный цифровой амперметр В7-21, А1;
  4.  Универсальный цифровой амперметр В7-21, А2;
  5.  Блок питания GW Instek GPR-3060D, БП1;
  6.  Блок питания GW Instek GPR-30H100, БП2.

  1.  Схема измерений

Рисунок 1 — Схема измер5ний

  1.  Результаты экспериментальных исследов0ний

Таблица 1 — Зависимость анодного тока от анодного напряж5ния при Iн=1650 мА

Ia, mA

Va, В

37,1

5

98,4

10

148

15

212

20

260

25

294

30

318

35

337

40

348

45

                       Таблица 2 — Зависимость анодного тока от анодного напряжения при Iн=1570 мА

Ia, mA

Va, В

38,1

5

95

10

132

15

173

20

203

25

223

30

234

35

245

40

250

45

Таблица 3 — Зависимость анодного тока от анодного напряж5ния при Iн=1500 мА

Ia, mA

Va, В

30

5

82

10

115

15

142

20

151

25

158

30

165

35

171

40

177

45

                       

Табл8ца 4 — Зависимость тока эмиссии от температуры

Iэ, mА

Т, К

350,7

1075

333,3

1072

303,5

1066

274,5

1060

246,5

1054

220,5

1048

197,5

1042

177,5

1036

161

1030

Площадь катода лампы 6Д22С равна 459,458 мм2. Она необходима для определения плотности тока катода лампы.

               Таблица 5 — Данные, необходимые для построения прямой Ричардсона

Ja,  

,  

 ,  

763,2907

-7,32251

0,00093

725,42

-7,36781

0,000933

660,5609

-7,45025

0,000938

597,4431

-7,53939

0,000943

536,5017

-7,63563

0,000949

479,9133

-7,73567

0,000954

429,8543

-7,83435

0,00096

386,3248

-7,92957

0,000965

350,4129

-8,01552

0,000971

Рисунок 2 — Зависимость анодного т>ка от анодного напряжения

Из рисунка 2 можно определить напряжение насыщения. Оно достигается уже при 40 В.

Рисунок 3 — Зависимость плотности термоэлектронного тока от температуры к0тода

Из рисунка 3 выявили, что уравнение прямой имеет вид:   

Рисунок 4 — Экспериментальная прямая Р8чардсона

Уравнение прямой на рисунке  4: .

Плотность тока равна .  Прологарифмировав это выражение, получим  . Упростив выражение, получим окончательную формулу . В ней .

Тогда работа выхода равна , где k – постоянная Больцмана.  Из графика видно, что = -17282, k=8,617  эВ/К.Тогда работа выхода равна A=1,49 эВ.

  1.  Выводы

      В данной работе мне удалось получить зависимость анодного тока от анодного напряжения при разных значениях тока накала и построить графики их зависимостей. По полученным графикам я определил напряжение насыщения, которое оказалось равно 40 В.

      Далее были получены данные зависимости тока эмиссии от температуры катода при различных значениях тока накала. Я построил график зависимости плотности тока от температуры и прямую Ричардсона, по которой нашел работу выхода.

      Полученный результат работы выхода электронов из оксидного катода A=1,49 эВ  соответствует справочным данным (A=1..1,5 эВ) c учетом погрешностей измерений. Данную погрешность можно объяснить погрешностью измерений приборов или погрешностью при проведении эксперимента.


6

                                                                          


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33059. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції 13.72 KB
  Поняття світогляду його специфіка структура функції Отже світогляд це сукупність поглядів оцінок принципів що визначають найзагальніше усвідомлення розуміння світу місця в ньому людини а також ціннісні орієнтації людей їх життєві позиції. Світогляд як складне духовне явище поєднує в собі переконання ідеали цілі мотиви поведінки інтереси ціннісні орієнтації принципи пізнання моральні норми естетичні погляди тощо. Структура світогляду залежить від певних чинників. Залежно від співвідношення інтелектуального та емоційного...
33060. Предмет і специфіку філософії 13.27 KB
  Методологічна функція полягає в тому що філософія виступає як загальне вчення про метод і як сукупність найбільш загальних методів пізнання і освоєння дійсності людиною. Прогностична функція філософії формулювання в її рамках гіпотез про загальні тенденції розвитку матерії і свідомості людини і світу. Критична функція філософії.
33061. Зародження філософії 15.38 KB
  Зародження філософії історично співпадає з виникненням зачатків наукового знання з появою громадської потреби в цілісному переконанні на світ і людину у вивченні загальних принципів буття і пізнання. онтос буття суще вчення про буття чи про першооснови усього сущого : проблема буття розуміється тут в універсальному всеосяжному сенсі чому є щось а не ніщо одне з перших філософських питань аналізуються буття сам принцип існування небуття чи можливе неіснування ніщо буття матеріальне природа і ідеальне ідея думка...
33062. Співвідношення філософії та науки 15.18 KB
  Порівняння пізнавальних можливостей філософії і конкретних наук зясування місця філософії в систему людських знань має давні традиції в європейській культурі. Ще в античності Платон і Арістотель намагалися розмежувати особливості науки і філософії. При цьому теоретична міць філософії прагнення логічно обгрунтувати знання висловити його в теоретичній формі виявлялася несумірної з можливостями конкретних наук що давало підстави протягом довгих століть від Аристотеля до Гегеля вважати філософію наукою наук .
33063. Джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавньої Індії 59.26 KB
  Джерела провідні ідеї та напрями філософії Стародавньої Індії Зародки філософського мислення Індії сягають у глибоку давнину середина І тис. Канонічним духовним джерелом Стародавньої Індії є Веди із їх назвою споріднено наше слово відати знати записані на листях пальми приблизно за 1. Таким чином вже у найдавніших духовних джерелах Стародавньої Індії йдеться про фундаментальні моральні ідеї про певне осмислення становища людини у світі про різні шляхи звільнення від кармінних законів долі найкращим з яких є шлях дійового...
33064. Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю 57.41 KB
  Давньокитайська філософія порівняно з давньоіндійською виглядає стрункішою, деталізованішою (аж до нумерології та побудови вичерпних систем комбінаторики подвійних символічних елементів світобудови) та більше зануреною у глибину суперечливого, парадоксального мислення.
33065. Натурфілософія 13.62 KB
  ntur природа філософія природи умоглядне тлумачення природи що розглядається в її цілісності що спирається на абстрактні поняття що виробляються в ході виникнення і розвитку філософії. фюсис природа або фюсиологами а перші філософські трактати як правило були присвячені дослідженню природи її пристрої трактати Про природу були написані і Фалесом і Гераклитом і Анаксимандром і Анаксименом і Парменидом. філософія ще не існувала окремо від пізнання природи а знання про природу окремо від філософії. У центрі уваги усієї...
33066. Філософія Сократа 15.29 KB
  Платон. Платон 427347 рр. Учень Сократа Платон у 397 р. Платон долає проблему що зафіксована Сократом завдяки створенню гіпотези про існування специфічних предметів відмінних від речей навколишнього світу.
33067. Філософія Середньовіччя, її особливості 19.96 KB
  Фома Аквінський спрямовує свої зусилля на розмежування суті того у що віримо і що знаємо. Фома описує Бога як першопричину і конечну мету сущого як âчисту формуâ âчисту актуальністьâ або буття. Фома називає таке буття субстанцією. У своїх працях Фома розділяє догмати віри на такі що осягаються розумом Бог існує Бог єдиний душа людини безсмертна і такі що розумом не можуть бути осягнені творення світу трійця першородний гріх тощо.