14753

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В WINDOWS

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная лабота №1 Изучение представления графической информации в Windows Цель работы: Написать программу реализующую просмотр графического файла формат BMP. Программа должна: загружать и выводить на экран произвольный файл с использованием файловых функ

Русский

2013-06-09

144.25 KB

1 чел.

Лабораторная лабота №1

"Изучение представления графической информации в Windows"

Цель работы:

Написать программу, реализующую просмотр графического файла (формат BMP). Программа должна:

  1.  загружать и выводить на экран произвольный файл (с использованием файловых функций);
  2.  читать файлы с цветовой палитрой в 256 цветов;
  3.  выводить информацию из заголовков файла (тип, размер, разрешение, использование сжатия, к-во цветов, ...), а также цветовую палитру;

Код программы:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.IO;

namespace lab1

{

   public partial class Form1 : Form

   {

       public string path;        public int scale;

       public byte r, g, b;        public int[,] palette = new int[256, 3];

       public Form1()

       {

           InitializeComponent();

           listView1.Hide();

       }

       private void open256bitmapToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

       {

           OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();

           dialog.Filter = "bmp | *.bmp";

           if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)

           {

               this.path = dialog.FileName;

               Show_Pic(this.path);

           }

       }

       public void Show_Pic(string filename)

       {

           byte[] array2 = new byte[2];

           byte[] array4 = new byte[4];

           byte[] array3 = new byte[3];

           byte[] values = new byte[3];

           FileStream fs = new FileStream(filename, FileMode.Open, FileAccess.Read);

           fs.Seek(2, SeekOrigin.Begin); fs.Read(array4, 0, 4);

           int filesize = BitConverter.ToInt32(array4, 0);

           fs.Seek(10, SeekOrigin.Begin); fs.Read(array4, 0, 4);

           int rasterlocation = BitConverter.ToInt32(array4, 0);

           fs.Seek(18, SeekOrigin.Begin); fs.Read(array4, 0, 4);

           int width = BitConverter.ToInt32(array4, 0);

           fs.Read(array4, 0, 4);

           int height = BitConverter.ToInt32(array4, 0);

           fs.Read(array2, 0, 2);

           int numofcolorflats = BitConverter.ToInt16(array2, 0);

           fs.Read(array2, 0, 2);

           int bitperpix = BitConverter.ToInt16(array2, 0);

           fs.Seek(46, SeekOrigin.Begin); fs.Read(array4, 0, 4);

           int numofcolors = BitConverter.ToInt32(array4, 0);

           fs.Read(array4, 0, 4);

           int numofmaincolors = BitConverter.ToInt32(array4, 0);

           fs.Seek(54, SeekOrigin.Begin);

           long pos = fs.Position;

           for (int i = 0; pos + 4 < rasterlocation; i++)

               {

                   pos = fs.Position;

                   fs.Read(values, 0, 3);

                   palette[i, 0] = values[2];

                   palette[i, 1] = values[1];

                   palette[i, 2] = values[0];

                   fs.Seek(1, SeekOrigin.Current);

               }

           fs.Seek(rasterlocation, SeekOrigin.Begin);

           Bitmap bmp1 = new Bitmap((int)width, (int)height);

           for (int y = bmp1.Height - 1; y >= 0 ; y--)

               for (int x = 0; x < bmp1.Width; x++)

               {

                   int a = Convert.ToInt32(fs.ReadByte());

                  bmp1.SetPixel(x, y, Color.FromArgb(palette[a, 0],

                       palette[a, 1], palette[a, 2]));

               }

           pictureBox1.Image = bmp1;

           string msg1 = "raster data location is " + rasterlocation.ToString() +

                           "\nwidth = " + width.ToString() +

                           "\nheight = " + height.ToString() +

                           "\nfile size = " + filesize.ToString() + " bytes" +

                           "\nnumber of color flats = " + numofcolorflats.ToString() +

                           "\nbit per pixel = " + bitperpix.ToString() +

                           "\nnumber of colors = " + numofcolors.ToString() +

                           "\nnumber of main colors = " + numofmaincolors.ToString();

           MessageBox.Show(msg1);

       }

       private void showPaliterToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

       {

           pictureBox1.Visible = false;

           int cc = 0;

           while (cc < 256)

           {

               listView1.Items.Add("    ");

               listView1.Items[cc].BackColor = Color.FromArgb(palette[cc, 0], palette[cc, 1], palette[cc, 2]);

               cc++;

           }

           listView1.Show();

       }

       private void hidePaletteToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

       {

           pictureBox1.Visible = true;

           listView1.Hide();

       }

   }

}

Результаты работы:

Вывод: мы научились попиксельно загружать битмап, изучили устройство битмапа.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83454. Обмеження міжнародної правосубєктності 37.78 KB
  Ці території характеризувалися обмеженням або відсутністю суверенітету а звідси міжнародної правосуб\'єктності. Колонії це залежні території що знаходяться під владою іноземної держави метрополії без самостійної політичної та економічної влади управління якими здійснюється в особливому порядку. В залежності від ступеню самоврядування колонії поділялися на: самоврядні колонії домініони які пройшли розвиток від повної відсутності міжнародної правосуб\'єктності до часткової правосуб\'єктності а згодом й до повної правосуб\'єктності;...
83455. Міжнародна правосуб’єктність держав. Зміст правосуб’єктності держав. Основні права та обов’язки держав 37.61 KB
  Слід підкреслити що всі держави мають статус суб\'єкта міжнародного права. Саме держави можуть створювати інші суб\'єкти міжнародного права. Єдиним міжнародним договором в якому надано дефініцію держави є Конвенція про права та обов\'язки держав 1933 р. Не дивлячись на регіональний характер цієї Конвенції в доктрині міжнародного права стаття 1 Конвенції використовується для визначення держави як суб\'єкта міжнародного права.
83456. Унітарні та складні держави 37.87 KB
  Федерація це союзна держава субєкти якої володіють значною самостійністю у внутріїпніх справах а зовнішні зносини віднесені до компетенції центральної влади. Субєкти федерації не мають права на зовнішньополітичні зносини але можуть підтримувати економічні культурні наукові стосунки з іншими державами. Субєктом міжнародного права виступає федерація в цілому. За принципом виділення субєктів федерації поділяються на: національні побудовані за національним принципом виділення субєктів федерації наприклад Індія; територіальні ...
83457. Правосубєктність націй і народів, що борються за національне визволення 33.91 KB
  Нації і народи, що борються за національне визволення, як субєкт міжнародного права набули актуальності в 60-ті роках XX століття в період розпаду колоніальної системи. Народ, який в процесі визвольної боротьби набуває елементи державності, створює органи.
83458. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій 37.25 KB
  Міжнародна міжурядова організація може бути визначена як формальна структура створена в рамках міжнародного договору укладеного між державамичленами організації яка має конкретну ціль що проявляється у спільному інтересі державчленів. В деяких випадках членами міжнародних організацій крім держав можуть бути також інші міжнародні організації та певні автономні утворення. На відміну від міжнародних організацій членами яких виключно або головним чином є держави і які зазвичай іменуються міжнародними міжурядовими організаціями...
83459. Міжнародна правосуб’єкгність Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 32.68 KB
  Наприклад Міжнародний Рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця є організацією яку важко однозначно віднести як до одної так і до іншої групи. Складається вона з трьох складових: Міжнародного Комітету Червоного Хреста членами якого є фізичні особи громадяни Швейцарії; Ліги Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця членами яких є національні товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця; Національні товариства в кількості понад 120ти. Незважаючи на це держави співпрацюють з Міжнародним Рухом Червоного Хреста та...
83460. Міжнародна правосубєктність Євросоюзу 38.14 KB
  До підписання Лісабонських договорів про Євросоюз і функціонування Євросоюзу питання міжнародної правосубєктності ЄС не були врегульовані. Міжнародну правосубєктність мали тільки європейські співтовариства. Відповідні повноваження Європейського співтовариства були визначені в установчих документах та розвинуті практикою Суду
83461. Міжнародна правосубєктність державоподібних утворень 37.76 KB
  Ватикан це містодержава яка є резиденцією центра католицької церкви Святого Престолу. Святий Престол слід розуміти як сукупність центральних органів з Папою Римським на чолі в свою чергу містодержава Ватикан є геополітичним формуванням створеним на підставі договору між Святим Престолом та Італією від 11 лютого 1929 р. Згідно з цим договором Ватиканська держава є власністю Святого Престолу який здійснює над нею виключну та необмеженою владу та суверенну юрисдикцію. Показово що як член Міжнародної агенції з атомної енергії Ватикан...
83462. Проблема міжнародної правосуб’єктності фізичної особи 37.01 KB
  В міжнародному праві почали формуватися норми з яких витікають права та обовязки адресовані безпосередньо фізичним особам. Крім того прибічники визнання міжнародної правосубєктності фізичної особи підкреслюють що проявом міжнародної субєктності останньої є не тільки володіння правами та обовязками що витікають безпосередньо з міжнародного права але також судовий захист цих правяк і можливість виконання зобовязань причому через міжнародні органи. Проте у вітчизняній доктрині міжнародного права заперечується визнання статусу...