15256

Анализ влияния нулей и полюсов передаточной функции на динамические свойства системы

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Лабораторная работа №6 Анализ влияния нулей и полюсов передаточной функции на динамические свойства системы по курсу Теория управления вариант 1 Цель работы: исследование связи переходной функции и динамических свойств системы с размещением на комплексной...

Русский

2013-06-11

228.5 KB

25 чел.

Лабораторная работа №6

«Анализ влияния нулей и полюсов передаточной функции

на динамические свойства системы»

по курсу "Теория управления"

вариант 1

Цель работы: исследование связи переходной функции и динамических свойств системы с размещением на комплексной плоскости нулей и полюсов ее передаточной функции.

1). Синтез системы с использованием полиномов Баттерворта и Ньютона.

Дано:

А). Синтез системы с использованием полинома Баттерворта.

Порядок системы = 3

Нормированное время переходного процесса

Полином Баттерворта (в общем виде):

  

Полином Баттерворта (для нашего случая):


Модель Вход-Выход системы:

Расчет корней:

==


Расчет времени переходного процесса:

Б). Синтез системы с использованием полинома Ньютона

Нормированное время переходного процесса

Полином Ньютона (в общем виде):

Полином Ньютона (для нашего случая):

Модель Вход-Выход системы:

Расчет корней:   

Расчет времени переходного процесса:

Схема моделирования:

Графики моделирования:

Переходные характеристики системы с биноминальным характеристическим полиномом и полиномом Баттерворта

2). Исследование влияния полюсов на поведение переходной характеристики

А). Дано:

 

Модель Вход-Выход системы:

Схема моделирования:

График моделирования:

Переходная характеристика системы

Б). Дано:

Модель Вход-Выход системы:

Схема моделирования:

График моделирования:

Переходная характеристика системы

3). Исследование реакции системы на гармоническое воздействие.

Дано:

 

Модель Вход-Выход системы:

 

Схема моделирования:

Графики моделирования:

1

y(t) – реакция системы, g(t) – входное воздействие

Выводы: По заданным показателям качества системы можно осуществить ее синтез с использованием стандартных переходных функций. Динамические свойства системы тесно связаны с полюсами и нулями ее передаточной функции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83435. Система міжнародного права 33.8 KB
  Система міжнародного права - це обєктивно існуюча цілісність внутрішньо взаємозвязаних норм міжнародного права, що розподіляються по відносно відособленим комплексам, спрямованим на регулювання однорідних суспільних відносин. Вона включає галузі, інститути та норми.
83436. Співвідношення міжнародного публічного і міжнародного приватного права 36.01 KB
  Відбуваються постійні контакти між фізичними і юридичними особами різних держав відносини на рівні міжнародних неурядових організацій які регулюються нормами міжнародного приватного права. Норми міжнародного приватного права не повинні суперечити основним принципам міжнародного права. Крім того вони мають спільну мету забезпечення мирного співіснування та розвитку міжнародного співробітництва держав.
83437. Поняття та перелік джерел міжнародного права 37.16 KB
  У міжнародному праві відсутній єдиний нормотворчій орган а також відповідна система судових органів які б мали юрисдикцію тлумачення та визначення порядку застосування норм міжнародного права. Жодний з документів міжнародного права не містить вичерпного переліку його джерел. Загальновизнано що джерела сучасного міжнародного права названі у ст.
83438. Міжнародний звичай у системі джерел міжнародного права 37.26 KB
  Статут Міжнародного суду ООН визначає звичай як доказ загальної практики що визнана в якості правової норми. Доказами існування opinio juris є: конвенції що не набирали чинності; акти Міжнародного суду ООН; акти міжнародних органів та організацій; офіційні заяви щодо позицій держав законодавство та судова практика держав тощо. Для створення міжнародного звичаю потрібно стільки часу скільки вимагає ситуація.
83439. Міжнародний договір у системі джерел міжнародного права 31.03 KB
  міжнародний договір це міжнародна угодаукладена державами та іншими суб\'єктами міжнародного права в письмовій формі незалежно від того чи міститься така угода в одному двох або декількох пов\'язаних між собою документах а також незалежно від конкретного найменування. На відміну від звичаю міжнародний договір є більш сучасним та свідомим методом формулювання норм міжнародного права. Вплив договору на процес створення норм міжнародного права залежить від його природи.
83440. Загальні принципи права як джерело міжнародного права 32.76 KB
  У більшості випадків вони були сформульовані ще у римському праві і використовуються при застосуванні та тлумаченні норм міжнародного права. Не всі принципи права що властиві національним правовим системам можуть бути застосованими в міжнародному праві. Прикладом загальних принципів права що є застосовними в міжнародному праві можна вважати uditur et lter prs вислухаємо і іншу сторону res judict принцип остаточності рішень суду ut dedere ut punire видай або покарай lex specilis derogt legi generli спеціальний закон деталізує...
83441. Односторонні акти держав як джерело міжнародного права 36.33 KB
  Суть одностороннього акту полягає у тому що він є результатом волевиявлення однієї держави яким вона бере на себе певні зобовязання. Односторонній акт як правило не може створювати зобовязання для інших держав. Якщо інші держави погодилися користуватися наданими правами вони зобовязані дотримуватися умов їх надання. зобовязання одностороння заява держави про те що вона бере на себе зобовязання дотримуватися в міждержавних відносинах певної поведінки відповідно до умов викладених у заяві.
83442. Акти міжнародних організацій як джерело міжнародного права 34.7 KB
  За колом адресатів акти міжнародних організацій можна поділити на рішення pro foro externo зовнішнє право організації адресатами якого є державичлени організації та pro foro interno внутрішнє право організації яке визначає порядок її функціонування. Джерелом міжнародного права може бути визнаний лише правотворчій акт міжнародної організації.
83443. Засоби визначення норм міжнародного права 35.08 KB
  Доктрина міжнародного права у широкому значенні це система поглядів та концепцій про сутність та призначення міжнародного права у певних історичних умовах. Доктрина міжнародного права у вузькому значенні це наукові праці юристівміжнародників.