15258

Преобразование координат из одной зоны в другую путем непосредственного перехода от прямоугольных координат к прямоугольным

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Лабораторная работа № 12 Преобразование координат из одной зоны в другую путем непосредственного перехода от прямоугольных координат к прямоугольным. Этот способ проще первого и требует значительно меньше вычислительного труда но для его применения необходимы зара

Русский

2013-06-11

22.26 KB

16 чел.

Лабораторная работа № 12

Преобразование координат из одной зоны в другую путем непосредственного перехода от прямоугольных координат к прямоугольным.

Этот способ проще первого и требует значительно меньше вычислительного труда, но для его применения необходимы заранее составленные таблицы, специально предназначенные для данного преобразования. Один из вариантов таких таблиц представлен в приложении.

Формулы для преобразования с использованием этих таблиц:

X’=X+D01+D11P1-D12Q1+D21P2-D22Q2+                                              D31P3D32Q3+D41P4-D42Q4,

y’=y+D02+D11Q1+D12P1+D21Q2+                                               D22P2+D31Q3+D32P3+D41Q4+D42P4.

В этих формулах переменная часть представляет гармонические полиномы, которые вычисляются в следующем порядке:

P1=,                 Q1= y*,

P2=, Q2=2P1Q1,

P3=P1P2-Q1Q2, Q3=P1Q2+Q1P2,

P4=P1P3-Q1Q3, Q4=P1Q3-Q1P3.

y=Y-зоны×1000000м-500000м

Постоянные коэффициенты Dn1,Dn2 являются функциями коэффициентов аn и bn и разности долгот меридианов lo. Коэффициенты находятся по формулам:

,            

,

,

Формулы для вычисления постоянных коэффициентов Dn1 и Dn2 выбирают для заранее выбранной широты B0:

D11=,   D12=-,

D21=, D22=,

D31=,

D32=

D41=,

D42=.

По этим формулам вычислена таблица постоянных коэффициентов для преобразования плоских конформных  координат Гаусса-Крюгера  при переходе от одного осевого меридиана к другому, когда разность долгот осевых меридианов равна l0=60.

Коэффициенты вычислены для различных широт B0 от 30 до 700 с интервалом   20. Эти таблицы позволяют перевычислять координаты любой точки расположенной в соседней шестиградусной зоне. Следовательно три шестиградусных зоны можно превратить в одну 18-градусную зону с осевым меридианом средней зоны.

Погрешность перевычисления координат не превышает 0.005 м независимо от расположения точки в пределах одной шестиградусной зоны

Последовательность действий при перевычислении координат с помощью таблицы:

1)Предварительно определяют  строку, в которой значение X0 является ближайшей наименьшей величиной по сравнению с заданной абсциссой X.

2)Устанавливают значения  P1=(X-X0)*10-5 и Q1=y*10-5, по которым вычисляют гармонические полиномы.

3)После вычисляют координаты X’ и  Y’.

4)Для контроля координаты x’  y’ вычисляют второй раз, используя коэффициенты, расположенные в строке с величиной X0,которая является ближайшей большей по сравнению с абсциссой X.Расхождение в соответствующих координатах, вычисленных дважды, не должны превышать 0.003 м.

Постоянные коэффициенты можно вычислять по приведенным формулам для любой разности долгот но не более 60.Необходимость в вычислении такого рода коэффициентов возникает в тех случаях, когда при составлении крупномасштабных планов не совпадает с каким либо стандартным осевым меридианом проекции Гаусса-Крюгера.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65617. МІЖЕТНІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ НАРОДІВ КРИМУ (ПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ) 175 KB
  Перша група обумовлена складністю багатогранністю і суперечністю міжетнічної взаємодії народів Криму. У контексті Криму з його специфічною інтеграційною моделлю міжетнічної взаємодії ця проблема є досить актуальною. Малодослідженим залишається питання про форму взаємодії етносів Криму.
65618. ПОВНІ МЕТОДИ ПОШУКУ ВИВЕДЕННЯ В СИСТЕМАХ ЛОГІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 190.5 KB
  Досліджено резолюційні і парамодуляційні стратег ії лінійного типу для упорядкованих дизюнктів що використовують ослаблений варіант правила факторизації; доведено їхню коректність і повноту. Далі вивчається так зване числення літеральних секвенцій lS модифікований випадок sS коли в антецеденті секвенцій...
65619. КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ УРОТЕЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН НИРКИ 259.5 KB
  Актуальність пошуку нових методик у комплексному і комбінованому лікуванні уротеліальних пухлин нирки й особливо при метастатичних формах захворювання обумовлена невтішними результатами лікування даної категорії хворих навіть у рамках найбільших...
65620. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 265 KB
  Практичне розвязання завдань які постали перед системою медичної освіти України потребує належної підготовки лікарів компетентність яких відповідатиме міжнародним стандартам та які здатні на високому професійноетичному рівні у складних умовах сьогодення ефективно вирішувати...
65621. ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-ЧАСОВИХ МЕТОДІВ ДО ОБРОБКИ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИГНАЛІВ В РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ 5.84 MB
  Робота всіх радіотехнічних пристроїв супроводжується динамічними спотвореннями при обробці сигналів з маніпуляцією параметрів або з безперервною зміною цих параметрів. Дослідженню і розробленню методів аналізу динамічних режимів кіл та перетворень нестаціонарних сигналів в динамічних колах присвячено багато робіт.
65622. ПОВІСТІ Й РОМАНИ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО: АРХЕТИПНИЙ АНАЛІЗ 149 KB
  Цей аспект його творчості довго замовчувався дослідниками. Об’єктивний аналіз написаного митцем засвідчує, що його українська сутність виявляється не лише на ідеологічному рівні, а й виринає із глибин підсвідомості. Через те він немовби зсередини бачив історію України, долю українців, душу українця.
65623. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 297 KB
  На відміну від центральних регіонів країни на південному сході України вивченість можливості ліхеноіндикації не була реалізована повною мірою. Оскільки біоіндикаційні властивості можуть бути обмежені екологічними факторами навколишнього середовища вплив яких викликає у індикаторного...
65624. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЇХНЬОГО НАВАНТАЖУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛІВ 397 KB
  Традиційні способи комплектації шин (у тому числі і здвоєних) не забезпечують необхідної довговічності під час експлуатації. На складених колесах зі здвоєними шинами утворюються потоки паразитної потужності, що циркулює у замкненому контурі й спричинює додаткові втрати на тертя між рушієм і дорогою.
65625. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 309 KB
  У реалізації завдань гуманістичної трансформації менеджмент-освіти пріоритетна роль належить розвитку професійних умінь майбутніх управлінців. Одним із них є вміння правильно передбачати можливі напрями розвитку підприємства та розробляти його подальшу стратегію, що практично неможливо...