15299

Снятие кривой намагничивания ферромагнитного образца

Лабораторная работа

Физика

В результате проделанной работы я познакомился с методами получения кривой намагничивания ферромагнитного образца, построил графики зависимости В(В0) и М(В0). Получившаяся кривая практически совпадает с табличными значениями. Не значительные расхождения свазаны с наличием погрешностей в данной лабораторной работе

Русский

2013-06-11

69.5 KB

6 чел.

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №18 а

“Снятие кривой намагничивания ферромагнитного образца”

  1.  Расчетные формулы:

  1.  Схема электрической цепи:

  1.  Средства измерения, их характеристики:

Наименование средства измерения

Предел измерений или номинальное значение

Цена деления шкалы

Класс точности

Предел основной погрешности

Миллиамперметр

Гальвонометр

300mA

25

2mA

1

1mA

0,5

  1.  Параметры установки:

N1

D1

S

N2

Rk

Rr

RM

k

901

150,05

мм

240,5

4104

14000 Ом

1,5

  1.  Расчет постоянных и C:

         ==0,0000024,

         C==0,000228658 Тл/мм

  1.  Результаты наблюдений:

Намагничивающий ток I1, мА

Индукция В, намагничивающего поля, Тл

Отброс  вправо, дел

Отброс   влево, дел

дел

Индукция В магнитного поля в образце, Тл

Относительная магнитная проницаемость 

5

0,000012

1,2

1,3

1,25

0,000285823

23,8

10

0,000024

2,5

2,6

2,55

0,000583079

24,3

15

0,000036

4,2

4,4

4,3

0,000983231

27,3

20

0,000048

5,7

5,9

5,8

0,001326219

27,6

30

0,000072

9,5

9,7

9,6

0,002195121

30,5

50

0,00012

14,4

14,6

14,5

0,003315548

27,6

70

0,000168

17,6

17,8

17,7

0,004047256

24,1

90

0,000216

19,3

19,5

19,4

0,004435975

20,5

100

0,00024

19,6

20,0

19,8

0,004527439

18,9

110

0,000264

19,9

20,3

20,2

0,004618902

17,5

120

0,000288

20,2

20,5

20,35

0,004653201

16,2

130

0,000312

20,9

21,2

21,05

0.004813262

15,4

140

0,000336

21,1

21,5

21,2

0,00484756

14,4

150

0,00036

21,2

21,7

21,45

0,004904725

13,6

  1.  Графики B=f(B0), =f(B0).
  2.  max=30,5;

B0max=0,00036 Тл;

Bmax=0,004904725 Тл;

  1.  Выводы:

В результате проделанной работы я познакомился с методами получения кривой намагничивания ферромагнитного образца, построил графики зависимости В(В0) и М(В0). Получившаяся кривая практически совпадает с табличными значениями. Не значительные расхождения свазаны с наличием погрешностей в данной лабораторной работе. Это погрешность гальванометра, рассчета сопротивления цепи, погрешность отсчитывания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41256. Загальні положення обємного титриметричного аналізу. Сутність методу нейтралізації 121.5 KB
  Криві титрування кислот і основ. Вибір індикаторів кислотноосновного титрування. В останньому випадку титрування можливе тому що в результаті гідролізу у розчині є вільна кислота або основа. 2 наведенні інтервали переходу та відповідні кольори для деяких найбільш вживаних в аналізі індикаторів Таблиця 2 індикатор Інтервал переходу рТ Кольори Тимолсиній 13 2 червонийжовтий Метилоранжевий 35 4 червонийжовтий Метилчервоний 46 5 червонийжовтий Лакмус 68 7 червоний синій Фенолфталеїн 810 9 безбарвнийчервоний Тимолфталеїн 911 10...
41257. Приклади практичних визначень методом нейтралізації 331 KB
  Визначення кальцинованої харчової та каустичної соди та їх сумішей. Визначення карбонатної твердості води. Титриметричне визначення кислотності рідких вуглеводневих палив. Це пов'язано з тим що така кислота летка і визначення її концентрації за густиною є неточним.
41258. Криві титрування та індикатори редоксометрії 102 KB
  Криві титрування та індикатори редоксометрії. План Криві титрування. Індикатори редоксометрії Криві титрування.
41259. Встановлення нормальності перманганату калію за вихідними речовинами 83.5 KB
  З рівняння видно що окиснювальний потенціал сильно залежить від рН розчину. В іншому випадку можливий перебіг побічних процесів наприклад: Для підкислення розчину застосовуеться звичайно сірчана кмслота оскільки HCl відновлюється перманганатом а азотна кислота сама здатна виступати як окисник що зрозуміло у кількісному аналізі неприпустимо. Приготування робочого розчину Як видно з рівняння реакції еквівалентна маса KMnO4 дорівнює Ми ділемо молярну масу на 5 у даному випадку тому що молярні маси еквівалентів в окисновідновних реакціях...
41260. Приготування та встановлення нормальності робочих розчинів йодометрії 92.5 KB
  Загальна характеристика методу Методи які базуються на виділенні або поглинанні йоду називаються йодометрією і займають особливе місце серед інших методів редоксометрії. Сильні відновники SnCl2 N3SO3 та інші визначають прямим титруванням робочим розчином йоду подібно перманганатометрії дихроматометрії тощо. До розчину окисника додають спочатку надлишок йодиду калію при цьому виділяється еквівалентна кількість йоду який відтиттровують тіосульфатом натрію. Деякою перепоною для широкого впровадження йодометрії при масових аналізах є...
41261. Комплексна функція електричного кола і частотні характеристики лінійних електричних кіл 247 KB
  Аналіз ланцюгів синусоїдального струму показує що амплітуди і початкові фази струмів у гілках і напруг на елементах ланцюга в загальному випадку залежать не тільки від схеми і параметрів її елементів не тільки від амплітуди і початкової фази коливань джерел що діють у ланцюзі але і від частоти цих коливань. Іншими словами характеристики процесів у ланцюгах істотно залежать від частоти. Визначаючи реакції одного і того ж ланцюга на гармонійні впливи з однаковими амплітудною і початковою фазою але різною частотою і порівнюючи них легко...
41262. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ 255.5 KB
  Розрізняють два режими роботи ланцюга: сталий стаціонарний і несталий перехідний нестаціонарний. Несталим режимом або перехідним процесом у електричного ланцюга називають элекромагнитный процес що виникає у ланцюзі при переході від одного сталого режиму до іншого. Цей процес виникає в електричних ланцюгах при підключенні до них або відключенні від них джерел елект...
41263. Перехідні процеси в нерозгалужених колах першого порядку 190 KB
  Перехідні процеси у нерозгалужених ланцюгах першого порядку с джерелом постійної напруги Перехідні процеси в ланцюгах першого порядку з джерелом постійної напруги можуть виникнути як при підключенні джерела до ланцюга так і при стрибкоподібній зміні її чи схеми параметрів її елементів. Методику аналізу перехідних процесів що виникають у нерозгалуженому ланцюзі першого порядку при підключенні до неї джерела постійної напруги при нульових початкових умовах розглянемо на прикладі ланцюга r мал. На підставі другого закону...
41264. Аналіз проходження сигналів через лінійні електричні кола методом інтегралу Дюамеля 116.5 KB
  При малій тривалості Δτ реакція ланцюга на кожен імпульс fвх kt відповідно до формули 18.3 визначається за допомогою її імпульсної характеристики як добуток: fвых kt= tτSиk = tτ fвх τΔτ.8 Реакцію ланцюга на вплив fвх t відповідно до принципу накладення: знайдемо як суму реакцій fвых kt n τ=nΔt fвых t= Σ fвых kt= Σ fвхτtτΔτ.9 k=0 τ=0...